Исторически речник
блѫдьнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
блѫдънца, блѫдьнца, блѫднцаблѫдьнцѧ, блѫдънцѧ, блѫдьнцѫ, блѫдънцѫ, блѫдънцꙑ, блѫдьнцꙑ, блѫдьнце, блѫдънце, блѫднцѧ, блѫднцѫ, блѫднце, блѫднцꙑблѫдънц, блѫдьнц, блѫднцблѫдънцѫ, блѫдьнцѫ, блѫдънцѹ, блѫдьнцѹ, блѫднцѫ, блѫднцѹблѫдънцеѭ, блѫдьнцеѭ, блѫдънцеѫ, блѫдьнцеѫ, блѫдънцеѧ, блѫдьнцеѧ, блѫдънцею, блѫдьнцею, блѫднцеѭ, блѫднцеѫ, блѫднцеюблѫдънц, блѫдьнц, блѫднц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
блѫдънце, блѫдьнцеблѫдьнцѧ, блѫдънцѧ, блѫдьнцѫ, блѫдънцѫ, блѫдънцꙑ, блѫдьнцꙑ, блѫдьнце, блѫдънце, блѫднцѧ, блѫднцѫ, блѫднце, блѫднцꙑблѫдънць, блѫдьнць, блѫдънцъ, блѫдьнцъ, блѫднцъблѫдънцамъ, блѫдьнцамъ, блѫдънцамь, блѫдьнцамь, блѫднцамьблѫдънцам, блѫдьнцам, блѫднцамблѫдънцахъ, блѫдьнцахъ, блѫдънцахь, блѫдьнцахь, блѫднцахь
NfOuNfGuNfDu
блѫдънц, блѫдьнц, блѫднцблѫдьнцю, блѫдънцю, блѫдьнцѹ, блѫдънцѹ, блѫднцѹблѫдьнцама, блѫдънцама, блѫднцама
блѫдьнца ж Блудница, развратница вѣдѣ гі блѫдьнцѭ сльꙁвъшѭ ꙁ глѫбнꙑ срца СС Ib 4 ѡкрл  отъ вꙿсѣхъ прлогъ непрѣꙁннъ. да твоеѭ помощѭ. съхранвъ сповѣдане сто. ѣко мꙑтомець.  блѫдьнца СЕ 80а 15  гда блѫдьнца покаꙗ сѧ. гда владꙑкѫ поꙁна. тъгда ѹенкъ ѹтелꙗ прѣда С 408.16 бѣга блѫдьнцꙙ сласт С 351.10—11 то ѹбо же блѫднцꙙ првлѣе. ѹенка л не може првлѣшт С 408.22 СС СЕ С Гр πόρνη блѫднца Нвб блудница книж остар ВА АК Бот НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ