Исторически речник
блѫдьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
блѫдьнкъ, блѫдьнкь, блѫдънкъ, блѫдънкь, блѫднкъ, блѫднкьблѫдьнка, блѫдънка, блѫднкаблѫдьнкѹ, блѫдънкѹ, блѫднкѹблѫдьнкъ, блѫдьнкь, блѫдънкъ, блѫдънкь, блѫднкъ, блѫднкьблѫдьнка, блѫдънка, блѫднкаблѫдьнкомь, блѫдьнкомъ, блѫдънкомь, блѫдънкомъ, блѫднкомь, блѫднкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
блѫдьнцѣ, блѫдънцѣ, блѫднцѣблѫдьне, блѫдъне, блѫднеблѫдьнц, блѫдънц, блѫднцблѫдьнкъ, блѫдьнкь, блѫдънкъ, блѫдънкь, блѫднкъ, блѫднкьблѫдьнкомъ, блѫдьнкомь, блѫдънкомъ, блѫдънкомь, блѫднкомъ, блѫднкомьблѫдьнкꙑ, блѫдънкꙑ, блѫднкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
блѫдьнкꙑ, блѫдънкꙑ, блѫднкꙑблѫдьнцѣхъ, блѫдьнцѣхь, блѫдънцѣхъ, блѫдънцѣхь, блѫднцѣхъ, блѫднцѣхьблѫдьнка, блѫдънка, блѫднкаблѫдьнкѹ, блѫдънкѹ, блѫднкѹблѫдьнкома, блѫдънкома, блѫднкома
блѫдьнкъ м Блудник, развратник блѫдьнкъ сꙑ ꙁлха пае вьсѣхъ ловѣкъ. жвѫштхъ. вдꙙ ловѣьскꙑ добрꙑѧ женꙑ  дьштер. тѣмъ похотꙙ  вь лце бесѣдѹѧ мъ.  съвъкѹпл҄ѣѧ сꙙ сь нм С 7.16—17 с не можетъ цѣлѣт. блѫднкъ бо стъ  пꙗнца С 564.16 ꙗко дѣвьство аште  вьсе матъ. добра же же отъ млост бꙑваатъ. аште стъ праꙁдъно съ блѫднкꙑ жденетъ сꙙ  съ бѹм С 371.22 Изч С Гр [ὁ] ἄστος πόρνος блѫднкъ Нвб блудник книж остар ВА АК НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ