Исторически речник
блѫдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
блѫдтблѫждѫ, блѹждѫ, блѫждѹ, блѹждѹблѫдш, блѹдшблѫдтъ, блѹдтъ, блѫдть, блѹдть, блѫдт, блѹдтблѫдмъ, блѹдмъ, блѫдмь, блѹдмь, блѫдм, блѹдм, блѫдмо, блѹдмоблѫдте, блѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
блѫдѧтъ, блѹдѧтъ, блѫдѧть, блѹдѧть, блѫдѧт, блѹдѧтблѫдвѣ, блѹдвѣблѫдта, блѹдтаблѫдте, блѹдтеблѫд, блѹдблѫд, блѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
блѫдмъ, блѹдмъ, блѫдмь, блѹдмь, блѫдм, блѹдмблѫдте, блѹдтеблѫдвѣ, блѹдвѣблѫдта, блѹдтаблѫдхъ, блѹдхъ, блѫдхь, блѹдхь, блѫдх, блѹдхблѫд, блѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
блѫд, блѹдблѫдхомъ, блѹдхомъ, блѫдхомь, блѹдхомь, блѫдхом, блѹдхом, блѫдхмꙑ, блѹдхмꙑблѫдсте, блѹдстеблѫдшѧ, блѹдшѧ, блѫдшѫ, блѫдша, блѹдша, блѫдше, блѹдше, блѫдхѫблѫдховѣ, блѹдховѣблѫдста, блѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
блѫдсте, блѹдстеблѫждаахъ, блѫждахъ, блѹдѧхъ, блѫждаахь, блѫждахь, блѹдѧхь, блѫждаах, блѫждах, блѹдѧхблѫждааше, блѫждаше, блѹдѧшеблѫждааше, блѫждаше, блѹдѧшеблѫждаахомъ, блѫждахомъ, блѹдѧхомъ, блѫждаахомь, блѫждахомь, блѹдѧхомь, блѫждаахом, блѫждахом, блѹдѧхомблѫждаашете, блѫждашете, блѫждаасте, блѫждасте, блѹдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
блѫждаахѫ, блѫждахѫ, блѫждаахѹ, блѫждахѹ, блѹдѧхѹблѫждааховѣ, блѫждаховѣ, блѹдѧховѣблѫждаашета, блѫждашета, блѫждааста, блѫждаста, блѹдѧстаблѫждаашете, блѫждашете, блѫждаасте, блѫждасте, блѹдѧсте
блѫдт -блѫждѫ -блѫдш несв 1. Блуждая, скитам без посока добрꙑ пастѹхъ прстѫпі къ стадѹ. а овьца вьнѣ оградꙑ блѫждааше С 498.29 блѫдѧ м ед ὁ πλανώμενος Скитащият, странстващият нъ ꙁволвъ твомь мⷧдемь. не прѣꙁьрѣт гꙑблѭщааго н блѫдѧщааго оставвъ СЕ 78b 6—7 Образно. егда ѹꙁьрѧтъ ѧда хъ дѣла моѣ. мене раді свѧтъ імѧ мое. ꙇ остѧтъ домъ ѣковль. ꙇ ба ꙇлва ѹбоѩтъ сѧ. ꙇ раꙁѹмѣѭтъ дхомь блѫдѧште раꙁѹмъ. а ръпъштѫштеі наѹѧтъ сѧ послѹшат К 1а 14 2. Прен. Заблуждавам се, греша блѫдте не вѣдѫште кънгъ н слꙑ бжѩ М Мт 22.29 З. Срв.Мк 12.24 М З нѣстъ богъ мрътвꙑхъ. нъ бъ жвꙑхъ. вꙑ ѹбо мъно(го) блѫдте М Мк 12.27 З ї рѣхъ прісно блѫдѩтъ сръдьцемь СП 94.10 не обідѣті. кого немоштьнѣішіхъ. ні поганъскъ етеръ обꙑаі сѣдѣаті ні поганъскꙑѩ прісѧгꙑ. ꙇлі но ъто блѫдѧште К 2а 16 3. Блудствам, развратнича кꙿто ѹбо понѹд ждовъ жрът вельфегорѹ ... л блѫдт въ дьштерехъ ностраннкъ С 127.6—7 Изч М З СП СЕ К С Гр πλανάομαι πορνεύω Нвб блъдая ЕтМл блудя остар диал ВА НТ ЕтМл РБЕ блъда НГер блъдам ЕтМл