Исторически речник
блѧдьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
блѧдьнкъ, блѧдьнкь, блѧдънкъ, блѧдънкь, блѧднкъ, блѧднкьблѧдьнка, блѧдънка, блѧднкаблѧдьнкѹ, блѧдънкѹ, блѧднкѹблѧдьнкъ, блѧдьнкь, блѧдънкъ, блѧдънкь, блѧднкъ, блѧднкьблѧдьнка, блѧдънка, блѧднкаблѧдьнкомь, блѧдьнкомъ, блѧдънкомь, блѧдънкомъ, блѧднкомь, блѧднкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
блѧдьнцѣ, блѧдънцѣ, блѧднцѣблѧдьне, блѧдъне, блѧднеблѧдьнц, блѧдънц, блѧднцблѧдьнкъ, блѧдьнкь, блѧдънкъ, блѧдънкь, блѧднкъ, блѧднкьблѧдьнкомъ, блѧдьнкомь, блѧдънкомъ, блѧдънкомь, блѧднкомъ, блѧднкомьблѧдьнкꙑ, блѧдънкꙑ, блѧднкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
блѧдьнкꙑ, блѧдънкꙑ, блѧднкꙑблѧдьнцѣхъ, блѧдьнцѣхь, блѧдънцѣхъ, блѧдънцѣхь, блѧднцѣхъ, блѧднцѣхьблѧдьнка, блѧдънка, блѧднкаблѧдьнкѹ, блѧдънкѹ, блѧднкѹблѧдьнкома, блѧдънкома, блѧднкома
блѧдьнкъ м Бърборко, празнословец нѣкотор ꙁавстѭ пострѣкам. ѧꙁꙑъна  блꙙдьнка  нарцаѭ С 276.24 Изч С Гр φλήναφος Нвб Срв бледословец остар МлБТР ЕтМл