Исторически речник
блюст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
блюстблюдѫ, блюдѹблюдешблюдетъ, блюдеть, блюдетблюдемъ, блюдемь, блюдем, блюдемоблюдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
блюдѫтъ, блюдѹтъ, блюдѫть, блюдѹть, блюдѫт, блюдѹтблюдевѣблюдетаблюдетеблюдблюд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
блюдѣмъ, блюдѣмь, блюдѣмблюдѣтеблюдѣвѣблюдѣтаблюсъ, блюдохъ, блюсь, блюдохь, блюдохблюде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
блюдеблюсомъ, блюдохомъ, блюсомь, блюдохомь, блюдохомблюсте, блюдостеблюсѧ, блюдошѧ, блюдошѫ, блюдоша, блюдошеблюсовѣ, блюдоховѣблюста, блюдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
блюлюсте, блюлюдостеблюдѣахъ, блюдѣхъ, блюдѣахь, блюдѣхь, блюдѣах, блюдѣх, блюдѧхъ, блюдѧхь, блюдѧхблюдѣаше, блюдѣше, блюдѧшеблюдѣаше, блюдѣше, блюдѧшеблюдѣахомъ, блюдѣхомъ, блюдѣахомь, блюдѣхомь, блюдѣахом, блюдѣхом, блюдѧхомъ, блюдѧхомь, блюдѧхомблюдѣашете, блюдѣшете, блюдѣасте, блюдѣсте, блюдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
блюдѣахѫ, блюдѣхѫ, блюдѣахѹ, блюдѣхѹ, блюдѧхѹблюдѣаховѣ, блюдѣховѣ, блюдѧховѣблюдѣашета, блюдѣшета, блюдѣаста, блюдѣста, блюдѧстаблюдѣашете, блюдѣшете, блюдѣасте, блюдѣсте, блюдѧсте
блюст -блюдѫ -блюдеш несв 1. Внимавам блюд ѹбо еда свѣтъ же естъ въ тебѣ тъма естъ М Лк 11.35 З блѹдѣте (!) же еда како властъ с ваша. прѣтꙑканю бѫдетъ немощънꙑмъ Е 3а 14 блюд ѧдо. каковаа обѣтованѣ даеш бѹ СЕ 87b 1 Срв. СЕ88b 21 блюдѣта ꙗко львъ прѣдъ вама стъ С 296.24—25 блюдѣте еда къто вꙑ естъ крадоводѧ. прѣмѫдростѭ  тъщеѭ лестѭ. по прѣданю лю Х II Аа 5 2. Пазя, охранявам, вардя някого повелѣшꙙ ... ꙁатворт їхъ въ тьмнц.  блюст ꙁѣло С 57.23 прѣбꙑ тѹ блюдомъ пр брѣꙁѣ рѣкꙑ С 150.10 подобааше ѹбо сце прѣмъѭштѹ. блюст дѣвцѫ непороьнѫ С 246.28  вьсаьскꙑ блюдѣаше. въꙁглашенꙑхъ о дѣвц С 245.27—28 3. Съблюдавам, спазвам правило, закон, норма и под вьсѣ ѹбо елко ащте рекѫтъ вамъ блюст. съблюдате  творте М Мт 23.3 ЗI А ѹѧще ѩ блюст. вьсѣ елко ꙁаповѣдахъ вамъ М Мт 28.20 З А братре. молѭ вꙑ ... тъщѧще сѧ блюст. еднене дха. въ съѫꙁъ мра СЕ 105b 18 мнѫшꙙ ꙁ҃ лѣтъ вь темьнц. стѣ  крѣпѣ своѭ вѣрѫ блюдѫште С 58.17 М З А Е СЕ С Х Гр σκοπέω βλέπω ὁράω φυλάσσω φρουρέω τηρέω παρατηρέω ἐπιτηρέω блѹст Нвб Срв блюстител книж МлБТР ЕтМл БТР РБЕ