Исторически речник
блѣдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
блѣдѣтблѣдѣѭ, блѣдѣѫ, блѣдѣѧ, блѣдѣюблѣдѣш, блѣдѣешблѣдѣтъ, блѣдѣетъ, блѣдѣть, блѣдѣеть, блѣдѣт, блѣдѣетблѣдѣмъ, блѣдѣемъ, блѣдѣмь, блѣдѣемь, блѣдѣм, блѣдѣем, блѣдѣмо, блѣдѣемоблѣдѣте, блѣдѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
блѣдѣѭтъ, блѣдѣѫтъ, блѣдѣѧтъ, блѣдѣютъ, блѣдѣѭть, блѣдѣѫть, блѣдѣѧть, блѣдѣють, блѣдѣѭт, блѣдѣѫт, блѣдѣѧт, блѣдѣютблѣдѣвѣ, блѣдѣевѣблѣдѣта, блѣдѣетаблѣдѣте, блѣдѣетеблѣдѣблѣдѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
блѣдѣмъ, блѣдѣмь, блѣдѣмблѣдѣтеблѣдѣвѣблѣдѣтаблѣдѣхъ, блѣдѣхь, блѣдѣхблѣдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
блѣдѣблѣдѣхомъ, блѣдѣхомь, блѣдѣхом, блѣдѣхмꙑблѣдѣстеблѣдѣшѧ, блѣдѣшѫ, блѣдѣша, блѣдѣше, блѣдѣхѫблѣдѣховѣблѣдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
блѣдѣстеблѣдѣахъ, блѣдѣхъ, блѣдѣахь, блѣдѣхь, блѣдѣах, блѣдѣхблѣдѣаше, блѣдѣшеблѣдѣаше, блѣдѣшеблѣдѣахомъ, блѣдѣхомъ, блѣдѣахомь, блѣдѣхомь, блѣдѣахом, блѣдѣхомблѣдѣашете, блѣдѣшете, блѣдѣасте, блѣдѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
блѣдѣахѫ, блѣдѣхѫ, блѣдѣахѹ, блѣдѣхѹблѣдѣаховѣ, блѣдѣховѣблѣдѣашета, блѣдѣшета, блѣдѣаста, блѣдѣстаблѣдѣашете, блѣдѣшете, блѣдѣасте, блѣдѣсте
блѣдѣт -блѣдѣѭ -блѣдѣш несв Бледнея, побледнявам, ставам блед вьсѣкъ бо въ болѣꙁн сꙑ тѣлесьнѣ блѣдѣ ꙁѣло С 159.25 Изч С Нвб бледея остар НГер МлБТР ЕтМл Срв бледнея ОА ВА АК НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА бледявам ДА