Исторически речник
блаꙁнъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
блаꙁнъ, блаꙁньблаꙁнаблаꙁнѹ, блаꙁновблаꙁнъ, блаꙁньблаꙁнаблаꙁномь, блаꙁномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
блаꙁнѣблаꙁнеблаꙁн, блаꙁновеблаꙁнъ, блаꙁнь, блаꙁновъ, блаꙁновьблаꙁномъ, блаꙁномь, блаꙁновомъ, блаꙁновомьблаꙁнꙑ, блаꙁновꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
блаꙁнꙑ, блаꙁновꙑ, блаꙁнъмблаꙁнѣхъ, блаꙁнѣхь, блаꙁнохъ, блаꙁнохь, блаꙁновохъ, блаꙁновохьблаꙁнаблаꙁнѹблаꙁнома
блаꙁнъ м 1. Ерес, еретическо учение. ѡ҆ нⷯже гла гаврⷧ к данлꙋ ѻ пршествї хⷭ҇вѣ. а҆ѳркаⷩ глть рекы҆. а҆ ще л ҆ мнтⷭ҇ь. еі. лѣⷮ. ҆е҆врѣскы҆ блаꙁнъ творѧща. по тѣⷯ до наⷭ҇ мала не ѡбѣ стѣ. т въ срѣдѣ то̏ нкакⷤо ⷣюⷪ нѣⷭ҇ сѧ сътворло. ХрГС 457b5 2. Съблазън, изкушение аще кꙿто въ цркве съпѧ. тол емѹ врагъ блаꙁнъ прнесетъ въ сънѣ. ж҃ денъ да посттъ сѧ СЕ 105а 6—7 вꙿсѣкъ демонъ нестꙑ. ꙇ скврънънꙑ ... глѫбнꙑ тръторъскꙑѩ. лъж блаꙁномъ. льствꙑ необраꙁнꙑ СЕ 53b 20 подателю блаꙁномъ. глава дꙗволѣ тꙑ с агрколау С 74.28 еда къгда напомъ браⷮѭ своѫ острѹенемь мѫтномь• кацѣмь любо блаꙁномь• аште бо брашъна рад рее братъ тво скрьбть• л съблажнѧеть сѧ• ѭже не по любъв ходш: не брашъномь свомь того погѹблѧ• ꙁа негоже хс ѹмрѣ• такоже съгрѣшаѭще въ братѭ:  бьѭще хъ съвѣсть немощънѹѭщѹ: въ ха съгрѣшате ПА 153b 3. Лъжа, заблуда, неточност. еⷤ глть в дѣа҆нї а҆пⷭ҇лкⷯ. ꙗ҆кⷤо ѿ мо҆сеѡва ѹмртвїа. до само҆лѧ лѣⷮ. быⷭ҇ у. ҆. н. ѡбрѧщемⷤь ҆ꙁлха лѣⷮ. до ста. ҆л блаꙁнъ еⷭ҇. ҆л пшѹщаго съгрѣшенїе ХрГС 458а17 блаꙁнъ сѧ непщюе҆ть ѡ лѣтеⷯ. ҆мⷤь многажⷣы прлѹтⷭ҇ь томѹⷤ быт. пер҆вомꙋ ҆ второмꙋ. понⷤе не вс в тоⷤ мцⷭ҇ь нанаюⷮ ест ХрГС 453а2 без блазна Без препятствия, без трудности. и на въстоьнꙑи прѣдѣлъ приходѧ слъньце [и] пакꙑ повꙑше ꙁемьнааго пола грѧдетъ на ꙁападъ. тако бо крѫговьно объхождени небесьнааго велиьства отъ въсхода на ꙁападьно, еже именоуѭтъ беꙁъ блаꙁна творѧ шьстви ЙЕШест. 113с велкы бо ѡнъ  высокы смыслоⷨ прⷭно по немѹ текы. нкакоⷤ на преⷣнѧ протѧꙁаѧ сѧ прѣста. не беꙁⸯ блаꙁна бо мнѧше того теенїа прѣстанїе Пс.Кес. 192-190.18-19 без блазна Без лъжа, точно. и погоубить л͠вка беꙁаконьнаго, с͠на иꙁгꙑбѣли дꙋхомь оустъ своихъ. никътоже отъ ꙁемлꙗ не жиди г͠а, нъ съ нб͠се, ꙗкож самъ намъ беꙁъ блаꙁна съкаꙁа. ЙЕБог. 342b СЕ С ХрГС ЙЕШест. ЙЕБог. Пс.Кес. ПА Гр σκάνδαλον Нвб блазън м остар ОА ЕтМл блазън ж БТР Срв съблазън ж ВА ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ