Исторически речник
блажт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
блажтблажѫ, блажѹблажшблажтъ, блажть, блажтблажмъ, блажмь, блажм, блажмоблажте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
блажѧтъ, блажѧть, блажѧтблажвѣблажтаблажтеблажблаж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
блажмъ, блажмь, блажмблажтеблажвѣблажтаблажхъ, блажхь, блажхблаж
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
блажблажхомъ, блажхомь, блажхом, блажхмꙑблажстеблажшѧ, блажшѫ, блажша, блажше, блажхѫблажховѣблажста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
блажстеблажаахъ, блажахъ, блажаахь, блажахь, блажаах, блажахблажааше, блажашеблажааше, блажашеблажаахомъ, блажахомъ, блажаахомь, блажахомь, блажаахом, блажахомблажаашете, блажашете, блажаасте, блажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
блажаахѫ, блажахѫ, блажаахѹ, блажахѹблажааховѣ, блажаховѣблажаашета, блажашета, блажааста, блажастаблажаашете, блажашете, блажаасте, блажасте
блажт -блажѫ -блажш несв Смятам някого за блажен, облажавам ꙇ въꙁрадова сѧ дхь мо ... се бо отъ селѣ блажѧтъ мѧ вьс род М Лк 1.48 З А СК відѣ л ѣко тѣхъ подобаетъ пае ... плакат сѧ творѧштхъ ꙁъло. а страждѫштхъ ꙁьлѣ блажіт К 3b 29 блажѫ рѫцѣ тво пркоснѫвъш сꙙ божхъ ребрѣхъ С 457.23 Срв. С457.25, 28, 30 блажѫ рамѣ тво понесъш носꙙштааго ловѣка С 458.1 Срв. С458.2, 4 пон҄еже бо  петръ гда сповѣда хса блажааше сꙙ С 379.13 Прославям, възхвалявам. блаж ѹбо по ꙁвѣст пострадавъшааго мѫен С 82.8 отдошꙙ. славꙙште ба.  блажꙙште рабꙑ го С 531.1 блажмꙑхъ м҃ сѫтъ мѫжь С 82.15—16  н҄хъже славт  велат не блажꙙтъ С 339.10 блажт сѧ Изч М З А СК К С Гр μακαρίζω Нвб Срв блажа̀ ВА НТ Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ