Исторически речник
благотворт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
благотвортблаготворѭ, благотворѧ, благотворюблаготворшблаготвортъ, благотворть, благотвортблаготвормъ, благотвормь, благотворм, благотвормоблаготворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
благотворѧтъ, благотворѧть, благотворѧтблаготворвѣблаготвортаблаготвортеблаготворблаготвор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
благотвормъ, благотвормь, благотвормблаготвортеблаготворвѣблаготвортаблаготворхъ, благотворхь, благотворхблаготвор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
благотворблаготворхомъ, благотворхомь, благотворхом, благотворхмꙑблаготворстеблаготворшѧ, благотворшѫ, благотворша, благотворше, благотворхѫблаготворховѣблаготворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
благотворстеблаготворѣѣхъ, благотворꙗѣхъ, благотворꙗꙗхъ, благотвораахъ, благотворꙗхъ, благотворѣхъ, благотворахъ, благотворѧахъ, благотворѧхъ, благотворꙗѣхь, благотворꙗꙗхь, благотворѣѣхь, благотвораахь, благотворꙗхь, благотворѣхь, благотворахь, благотворѧахь, благотворѧхь, благотворꙗѣх, благотворꙗꙗх, благотворѣѣх, благотвораах, благотворꙗх, благотворѣх, благотворах, благотворѧах, благотворѧхблаготворѣѣше, благотворꙗѣше, благотворꙗꙗше, благотворааше, благотворꙗше, благотворѣше, благотвораше, благотворѧаше, благотворѧшеблаготворѣѣше, благотворꙗѣше, благотворꙗꙗше, благотворааше, благотворꙗше, благотворѣше, благотвораше, благотворѧаше, благотворѧшеблаготворѣѣхомъ, благотворꙗѣхомъ, благотворꙗꙗхомъ, благотвораахомъ, благотворꙗхомъ, благотворѣхомъ, благотворахомъ, благотворѧахомъ, благотворѧхомъ, благотворꙗѣхомь, благотворꙗꙗхомь, благотворѣѣхомь, благотвораахомь, благотворꙗхомь, благотворѣхомь, благотворахомь, благотворѧахомь, благотворѧхомь, благотворꙗѣхом, благотворꙗꙗхом, благотворѣѣхом, благотвораахом, благотворꙗхом, благотворѣхом, благотворахом, благотворѧахом, благотворѧхомблаготворѣѣшете, благотворꙗѣшете, благотворꙗꙗшете, благотвораашете, благотворꙗшете, благотворѣшете, благотворашете, благотворꙗѣсте, благотворꙗꙗсте, благотворѣѣсте, благотвораасте, благотворꙗсте, благотворѣсте, благотворасте, благотворѧасте, благотворѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
благотворѣѣхѫ, благотворꙗѣхѫ, благотворꙗꙗхѫ, благотвораахѫ, благотворꙗхѫ, благотворѣхѫ, благотворахѫ, благотворꙗѣхѹ, благотворꙗꙗхѹ, благотворѣѣхѹ, благотвораахѹ, благотворꙗхѹ, благотворѣхѹ, благотворахѹ, благотворѧахѹ, благотворѧхѹблаготворѣѣховѣ, благотворꙗѣховѣ, благотворꙗꙗховѣ, благотворааховѣ, благотворꙗховѣ, благотворѣховѣ, благотвораховѣ, благотворѧаховѣ, благотворѧховѣблаготворѣѣшета, благотворꙗѣшета, благотворꙗꙗшета, благотвораашета, благотворꙗшета, благотворѣшета, благотворашета, благотворꙗѣста, благотворꙗꙗста, благотворѣѣста, благотворааста, благотворꙗста, благотворѣста, благотвораста, благотворѧаста, благотворѧстаблаготворѣѣшете, благотворꙗѣшете, благотворꙗꙗшете, благотвораашете, благотворꙗшете, благотворѣшете, благотворашете, благотворꙗѣсте, благотворꙗꙗсте, благотворѣѣсте, благотвораасте, благотворꙗсте, благотворѣсте, благотворасте, благотворѧасте, благотворѧсте
благотворт -благотворѭ -благотворш несв Правя добро обае любте врагꙑ вашѧ  благотворте М Лк 6.35 З ход по ꙁаповѣдемъ гнѣмъ прсно ... благотворѧ напасть даѭщмъ тебѣ СЕ 89b 3 дхъ стꙑ. же отъ отꙿца сходтъ благотворꙙ. же стъ надъ вьсѣм дѣламо С 28.25 Прич. сег. деят. като същ. благотворѧще м мн οἱ ἀγαϑοποιοῦντες Правещите добро аште благотворте благотворѧщмъ васъ. каѣ вамъ хвала естъ М Лк 6.33 Изч М З А СК СЕ С Калка от гр ἀγαϑοποιέω Нвб благотворя МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР Срв благотворителен