Исторически речник
благодат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
благодатблагодамь, благодамблагодас, благодадешблагодастъ, благодадетъ, благодасть, благодадеть, благодаст, благодадетблагодамъ, благодамь, благодаме, благодамꙑ, благодамо, благодадемъ, благодадемь, благодадем, благодадемꙑ, благодадемоблагодасте, благодадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
благодадѧтъ, благодадѫтъ, благодадѹтъ, благодадѧть, благодадѫть, благодадѹть, благодадѧт, благодадѫт, благодадѹтблагодавѣ, благодадевѣблагодаста, благодадетаблагодасте, благодадетеблагодаждь, благодаждблагодаждь, благодажд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
благодадмъ, благодадѣмъ, благодадмь, благодадѣмь, благодадм, благодадѣмблагодадте, благодадѣтеблагодадвѣ, благодадѣвѣблагодадта, благодадѣтаблагодахъ, благодадохъ, благодахь, благодадохь, благодадохблагодастъ, благодасть, благода, благодаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
благодастъ, благодасть, благода, благодадеблагодахомъ, благодадохомъ, благодахомь, благодадохомь, благодахом, благодадохом, благодадохмꙑблагодасте, благодадостеблагодашѧ, благодашѫ, благодаша, благодаше, благодадошѧ, благодадошѫ, благодадоша, благодадоше, благодадохѫблагодаховѣ, благодадоховѣблагодасте, благодадосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
благодасте, благодадостеблагодадѣахъ, благодадѣхъ, благодадѧхъ, благодадѣахь, благодадѣхь, благодадѧхь, благодадѣах, благодадѣх, благодадѧхблагодадѣаше, благодадѣше, благодадѧшеблагодадѣаше, благодадѣше, благодадѧшеблагодадѣахомъ, благодадѣхомъ, благодадѧхомъ, благодадѣахомь, благодадѣхомь, благодадѧхомь, благодадѣахом, благодадѣхом, благодадѧхомблагодадѣашете, благодадѣшете, благодадѣасте, благодадѣсте, благодадѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
благодадѣахѫ, благодадѣхѫ, благодадѣахѹ, благодадѣхѹ, благодадѧхѹблагодадѣаховѣ, благодадѣховѣ, благодадѧховѣблагодадѣашета, благодадѣшета, благодадѣаста, благодадѣста, благодадѧстаблагодадѣашете, благодадѣшете, благодадѣасте, благодадѣсте, благодадѧсте
благодат -благодамь -благодас св Окажа милост, извърша благодеяние аꙁъ же на млость твоѭ надѣахъ сѧ ... поѭ гю благодавъшюмѹ мнѣ СЕ 74а 7—8 Изч СЕ Гр εὐεργετέω Нвб Срв благодател м остар ВА МлБТР