Исторически речник
благодарьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
благодарьствоватблагодарьствѹѭ, благодарьствѹѫ, благодарьствѹѧ, благодарьствѹюблагодарьствѹш, благодарьствѹеш, благодарьствѹѹшблагодарьствѹтъ, благодарьствѹетъ, благодарьствѹѹтъ, благодарьствѹть, благодарьствѹеть, благодарьствѹѹть, благодарьствѹт, благодарьствѹет, благодарьствѹѹтблагодарьствѹмъ, благодарьствѹемъ, благодарьствѹѹмъ, благодарьствѹмь, благодарьствѹемь, благодарьствѹѹмь, благодарьствѹм, благодарьствѹем, благодарьствѹѹм, благодарьствѹмо, благодарьствѹемо, благодарьствѹѹмоблагодарьствѹте, благодарьствѹете, благодарьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
благодарьствѹѭтъ, благодарьствѹѫтъ, благодарьствѹѧтъ, благодарьствѹютъ, благодарьствѹѭть, благодарьствѹѫть, благодарьствѹѧть, благодарьствѹють, благодарьствѹѭт, благодарьствѹѫт, благодарьствѹѧт, благодарьствѹютблагодарьствѹвѣ, благодарьствѹевѣ, благодарьствѹѹвѣблагодарьствѹта, благодарьствѹета, благодарьствѹѹтаблагодарьствѹте, благодарьствѹете, благодарьствѹѹтеблагодарьствѹблагодарьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
благодарьствѹмъ, благодарьствѹмь, благодарьствѹмблагодарьствѹтеблагодарьствѹвѣблагодарьствѹтаблагодарьствовахъ, благодарьствовахь, благодарьствовахблагодарьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
благодарьствоваблагодарьствовахомъ, благодарьствовахомь, благодарьствовахом, благодарьствовахомꙑблагодарьствовастеблагодарьствовашѧ, благодарьствовашѫ, благодарьствоваша, благодарьствоваше, благодарьствовахѫблагодарьствоваховѣблагодарьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
благодарьствовастеблагодарьствоваахъ, благодарьствовахъ, благодарьствоваахь, благодарьствовахь, благодарьствоваах, благодарьствовахблагодарьствовааше, благодарьствовашеблагодарьствовааше, благодарьствовашеблагодарьствоваахомъ, благодарьствовахомъ, благодарьствоваахомь, благодарьствовахомь, благодарьствоваахом, благодарьствовахомблагодарьствоваашете, благодарьствовашете, благодарьствоваасте, благодарьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
благодарьствоваахѫ, благодарьствовахѫ, благодарьствоваахѹ, благодарьствовахѹблагодарьствовааховѣ, благодарьствоваховѣблагодарьствоваашета, благодарьствовашета, благодарьствовааста, благодарьствовастаблагодарьствоваашете, благодарьствовашете, благодарьствоваасте, благодарьствовасте
благодарьствоват -благодарьствѹѭ -благодарьствѹш несв Благодаря, отправям благодарност слава тебѣ бже ... ꙗко  мене ... съподоблъ с. мене твого рад вьсе пострадат ... благодарьствѹѭ тꙙ г С 103.11 благодарьстовѹѭ тꙙ г їс хсе. ꙗко стрѣлꙑ младенштъ бꙑшꙙ ранꙑ хъ ...  ꙁнеможе вь н҄хъ крѣпость хъ С 112.10—11 Изч С Калка от гр εὐχαριστέω Вж. при благодарьствт Нвб