Исторически речник
бт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
бт сѧбѭ, бьѭ, бѫ, бьѫ, бѧ, бьѧ, бю, бьюбш, бьш, бешбтъ, бьтъ, бетъ, бть, бьть, беть, бт, бьт, бетбмъ, бьмъ, бемъ, бм, бьмь, бемь, бьм, бем, бмо, бьмо, бемобте, бьте, бете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
бѭтъ, бьѭтъ, бѫтъ, бьѫтъ, бѧтъ, бьѧтъ, бютъ, бьютъ, бѭть, бьѭть, бѫть, бьѫть, бѧть, бьѧть, бють, бьють, бѭт, бьѭт, бѫт, бьѫт, бѧт, бьѧт, бют, бьютбвѣ, бьвѣ, бевѣбта, бьта, бетабте, бьте, бетеб, бб, б
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
бмъ, бмъ, бꙗмъ, бѣмъ, бамъ, бмь, бмь, бꙗмь, бѣмь, бм, бм, бꙗм, бѣмбте, бꙗте, бѣте, батебвѣбтабхъ, бхь, бхб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ббхомъ, бхомь, бхом, бхмꙑбстебшѧ, бшѫ, бша, бше, бхѫбховѣбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
бстебꙗахъ, баахъ, бьꙗахъ, бꙗхъ, бахъ, бьꙗхъ, бꙗахь, баахь, бьꙗахь, бꙗхь, бахь, бьꙗхь, бꙗах, баах, бьꙗах, бꙗх, бах, бьꙗх, бьѧхъ, бьѧхь, бьѧхбꙗаше, бьꙗаше, бꙗше, бьꙗше, бьѧше, бааше, башебꙗаше, бьꙗаше, бꙗше, бьꙗше, бьѧше, бааше, башебꙗахомъ, бьꙗахомъ, бꙗхомъ, бьꙗхомъ, бꙗахомь, бьꙗахомь, бꙗхомь, бьꙗхомь, бꙗахом, бьꙗахом, бꙗхом, бьꙗхом, бьѧхомъ, бьѧхомь, бьѧхом, баахомъ, бахомъ, баахомь, бахомь, баахом, бахомбꙗашете, бьꙗашете, бꙗшете, бьꙗшете, бꙗасте, бьꙗасте, бꙗсте, бьꙗсте, бьѧшете, бьѧсте, баашете, башете, баасте, басте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
бꙗахѫ, бьꙗахѫ, бꙗхѫ, бьꙗхѫ, бꙗахѹ, бьꙗахѹ, бꙗхѹ, бьꙗхѹ, бьѧхѹ, бьѧхѫ, баахѫ, бахѫ, баахѹ, бахѹбꙗаховѣ, бьꙗаховѣ, бꙗховѣ, бьꙗховѣ, бьѧховѣ, бааховѣ, баховѣбꙗашета, бьꙗашета, бꙗшета, бьꙗшета, бꙗаста, бьꙗаста, бꙗста, бьꙗста, бьѧшета, бьѧста, баашета, башета, бааста, бастабꙗашете, бьꙗашете, бꙗшете, бьꙗшете, бꙗасте, бьꙗасте, бꙗсте, бьꙗсте, бьѧшете, бьѧсте, баашете, башете, баасте, басте
бт сѧ -бьѭ сѧ -бьш сѧ несв бѭ сѧ -бш сѧ Нанасям си удари, удрям се ꙇдѣаше же въ слѣдъ его мъногъ народъ люд. мѫж  женꙑ. ѩже  бѣхѫ сѫ  плакаахѫ сѫ его М Лк 23.27 З прпаде къ ногама стааго.  рѫкама свома бѭшт сꙙ въ прьс вьпꙗше. ѹ горе мьнѣ окаанѣ С 517.6 повръгъ же себе на ꙁем. въꙁдꙑханьꙗ несьтрьпмаа творꙗаше. беꙁ млост сꙙ бьѧ по прьсемь С 523.14 стꙑ же нкакоже бъхма отъвѣштаваѧ. бꙗше сꙙ въ своѧ прьс ...  глааше. млоствъ бѫд г С 529.30—530.1 Изч М З С Гр τύπτω κόπτομαι Вж. при бт Нвб