Исторически речник
бесѣдоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
бесѣдоватбесѣдѹѭ, бесѣдѹѫ, бесѣдѹѧ, бесѣдѹюбесѣдѹш, бесѣдѹеш, бесѣдѹѹшбесѣдѹтъ, бесѣдѹетъ, бесѣдѹѹтъ, бесѣдѹть, бесѣдѹеть, бесѣдѹѹть, бесѣдѹт, бесѣдѹет, бесѣдѹѹтбесѣдѹмъ, бесѣдѹемъ, бесѣдѹѹмъ, бесѣдѹмь, бесѣдѹемь, бесѣдѹѹмь, бесѣдѹм, бесѣдѹем, бесѣдѹѹм, бесѣдѹмо, бесѣдѹемо, бесѣдѹѹмобесѣдѹте, бесѣдѹете, бесѣдѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
бесѣдѹѭтъ, бесѣдѹѫтъ, бесѣдѹѧтъ, бесѣдѹютъ, бесѣдѹѭть, бесѣдѹѫть, бесѣдѹѧть, бесѣдѹють, бесѣдѹѭт, бесѣдѹѫт, бесѣдѹѧт, бесѣдѹютбесѣдѹвѣ, бесѣдѹевѣ, бесѣдѹѹвѣбесѣдѹта, бесѣдѹета, бесѣдѹѹтабесѣдѹте, бесѣдѹете, бесѣдѹѹтебесѣдѹбесѣдѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
бесѣдѹмъ, бесѣдѹмь, бесѣдѹмбесѣдѹтебесѣдѹвѣбесѣдѹтабесѣдовахъ, бесѣдовахь, бесѣдовахбесѣдова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
бесѣдовабесѣдовахомъ, бесѣдовахомь, бесѣдовахмꙑбесѣдовастебесѣдовашѧ, бесѣдвашѫ, бесѣдоваше, бесѣдоваша, бесѣдовахѫбесѣдоваховѣбесѣдоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
бесѣдовастебесѣдоваахъ, бесѣдовахъ, бесѣдѹꙗхъ, бесѣдоваахь, бесѣдовахь, бесѣдѹꙗхь, бесѣдоваах, бесѣдовах, бесѣдѹꙗхбесѣдовааше, бесѣдоваше, бесѣдѹꙗшебесѣдовааше, бесѣдоваше, бесѣдѹꙗшебесѣдоваахомъ, бесѣдовахомъ, бесѣдѹꙗхомъ, бесѣдоваахомь, бесѣдовахомь, бесѣдѹꙗхомь, бесѣдоваахом, бесѣдовахом, бесѣдѹꙗхомбесѣдоваашете, бесѣдовашете, бесѣдѹꙗшете, бесѣдоваасте, бесѣдовасте, бесѣдѹꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
бесѣдоваахѫ, бесѣдовахѫ, бесѣдѹꙗхѫ, бесѣдоваахѹ, бесѣдовахѹ, бесѣдѹꙗхѹбесѣдовааховѣ, бесѣдоваховѣ, бесѣдѹꙗховѣбесѣдоваашета, бесѣдовашета, бесѣдѹꙗшета, бесѣдовааста, бесѣдоваста, бесѣдѹꙗстабесѣдоваашете, бесѣдовашете, бесѣдѹꙗшете, бесѣдоваасте, бесѣдовасте, бесѣдѹꙗсте
бесѣдоват -бесѣдѹѭ -бесѣдѹш несв Беседвам, разговарям ꙇ та бесѣдоваашете къ себѣ. о вьсѣхъ схъ прклюьшхъ сѧ М Лк 24.14 З А ꙇ бꙑстъ бесѣдѹѭштема ма  сътѧѕаѭштема сѧ.  самъ съ. прблжь (с)ѧ дѣаше съ нма М Лк 24.15 З А прдѫ же къ немѹ мат  братрѣ его. ꙇ не можѣахѫ бесѣдоват къ немѹ народомь М Лк 8.19 З А СК тѧꙁа(ше) сѧ ... (х)ъ съ юде. неъс ... на тръꙁахъ по всѧ дї. съ бесѣдѹѧщм съ нмъ Е 39б 18 бесѣдовавъшмь. намь стⷭ҇рам до гроба. і ада вьскръсенемь спровръгъшмь.  вꙿсе льство. не погльщено съмрьтѭ съхраньшмь СЕ 53b 5—6 днⷭ҇е. вꙑшьнѣѣ. съ нжънм бесѣдѹѭтъ. ꙇ нжьнѣа съ вꙑшьнм праꙁдънѹѭтъ СЕ 2b 16 бѣга блѫдьнцꙙ сласт. сладъко сь неѭ бесѣдѹѭште. а горькꙑхъ тꙙ стрѹпъ насꙑштаѭштѫ С 351.11 сего дѣл҄ма етврьтꙑ се дьнꙿ мамъ бесѣдѹѧ съ вам о молтвѣ ꙁа врагꙑ С 406.29 на свꙙштен пршъдъша. прнѹд прт  цѣловат. же патрархъ бесѣдовавъ сь нмь С 288.17 сповѣдаѧ сꙙ до десꙙт лѣтꙿ. въ пештерѣ то ... не бесѣдѹѧ н къ комѹже. не глаголꙙ С 528.25 обльмь бесѣдоват, не правьдоѭ περισσολογέω, οὐδικαιολογέω Говоря излишно много, без да казвам истината нъ слѹша раꙁѹмьно сце глагол҄ꙙ. облмъ бесѣдѹш. а не правдоѭ С 365.6 беꙁ ѹма ѹбо облмъ бесѣдѹш ѡ ловѣне. не правьдоѭ С 365.13 М З А СЕ СК Е С Гр ὁμιλέω συντυγχάνω παρατυγχάνω λέγω διαλέγομαι φϑέγγομαι λαλέω συνομιλέω φιλολογέω περαίνω προσομιλέω ὑπαγορεύω προσαγορεύω Нвб. срв беседвам ОА ВА НТ МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ДА беседувам остар ЕтМл РБЕ беседовам ВА беседя НГер МлБТР ЕтМл ДА беседам, беседим ДА