Исторически речник
беꙁбожьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
беꙁбожьство, беꙁбожъство, беꙁбожствобеꙁбожьства, беꙁбожъства, беꙁбожствабеꙁбожьствѹ, беꙁбожъствѹ, беꙁбожствѹбеꙁбожьствомь, беꙁбожъствомь, беꙁбожствомь, беꙁбожьствомъ, беꙁбожъствомъ, беꙁбожствомъбеꙁбожьствѣ, беꙁбожъствѣ, беꙁбожствѣбеꙁбожьства, беꙁбожъства, беꙁбожства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
беꙁбожьствъ, беꙁбожъствъ, беꙁбожествъ, беꙁбожьствь, беꙁбожствь, беꙁбожьстъвь, беꙁбожстъвь, беꙁбожьстьвь, беꙁбожстьвьбеꙁбожрьствомъ, беꙁбожъствомъ, беꙁбожствомъ, беꙁбожьствомь, беꙁбожъствомь, беꙁбожствомьбеꙁбожьствꙑ, беꙁбожъствꙑ, беꙁбожствꙑбеꙁбожьствѣхъ, беꙁбожъствѣхъ, беꙁбожствѣхъ, беꙁбожьствѣхь, беꙁбожъствѣхь, беꙁбожствѣхьбеꙁбожьствѣ, беꙁбожъствѣ, беꙁбожствѣбеꙁбожьствѹ, беꙁбожъствѹ, беꙁбожствѹ
NnDu
беꙁбожьствома, беꙁбожъствома, беꙁбожствома
беꙁбожьство ср 1. Безбожие, многобожие, езичество. не мамꙑ цѣсарь раꙁвѣ к҄есара рѣшꙙ. отъметан беꙁ гон҄енꙗ. беꙁбожьство съ егуптъскꙑмъ ꙁъломъ С 435.18 2. Безбожие, липса на Бог. въ наѧло сътвори богъ небо и ꙁемлѭ. сего цѣщѧ бес правлениꙗ и строниꙗ вьсе имъ сѧ стъ сътворило: же сѧ въ нѩ въсели беꙁбожьство прѣльщаѩ. да и мꙑ въ тожде не въпадемъ, того цѣща моуси, иже о твари сеи бесѣдоутъ, въ пръвꙑхъ словесехъ имѧ божи нарекъ освѣти нꙑ оумъ рекꙑ: въ наѧло сътвори богъ ЙЕШест. Изч С ЙЕШест. Калка от гр ἀϑεΐα Нвб безбожество остар ВА НГер РБЕ безбожъство остар ВА