Исторически речник
беꙁ  
беꙁ предл род I. За обстоятелствени отношения 1. За означаване, че нещо се извършва при отсъствието на определени обстоятелства и условия: без вьсѣ гла съ пртъам народомъ. ꙇ бес пртъѧ несоже гл҃е къ нмъ М Мт 13.34 З тѣмже ꙇже бес покаанѣ ѹмьретъ то авѣ то естъ. ѣко нѣстъ крестьѣнъ СЕ 66b 14—15 бес плаа бо невъꙁможъно естъ покаат сѧ СЕ 70a 2 ловѣка породьнааго гражданна. беꙁъ ꙁемьнааго трѹжданꙗ жвѫшта. беꙁъ дъжда кръмѧшта сѧ С 429.25 не бѣ како вь цѣсарьствь небесное вьнт раꙁбонкѹ. беꙁ крьштеньꙗ С 483.15  рекъ господѹ прм моѭ дѹшѫ. акꙑ отъргаѧ тхо  беꙁ болѣꙁн ꙁдъхнѫ С 141.22 2. За означаване, че действието се извършва при отсъствието на някакво оръдие или средство: без етврътꙑ дьнь матъ тръпѧ. беꙁ брашъна. помꙑсл еда како отъпадетъ  ѹмьретъ С 170.27 ѹжасьнъ же бꙑвъ комсъ ꙗко беꙁъ жъꙁла  беꙁ орѫжꙗ ꙁмор ѧ С 230.10 вдш л старе ꙗко велка сла стъ.  не прмьтъ нкогоже вьнт беꙁ ѳьмꙗна С 228.18 II. За обектни отношения 1. За посочване, че нещо липсва, не съществува, че някой е лишен от нещо: без  рее мъ егда посълахъ вꙑ беꙁ вълагалшта. ꙇ бес прꙑ. ꙇ бесъпогъ. еда есо лшен бꙑсте. он же рѣшѧ несоже М Лк 22.35 З н отъпѹщь н едного же прведенааго къ тебѣ. беꙁ дара цѣлебънааго СЕ 28а 8 2. За означаване, че някой или нещо отсъства отнякъде, не взима участие в нещо или не съпътства нещо: без вьсѣ тѣмь бꙑшѧ. ꙇ беж н҄его ньтоже не бꙑстъ еже бꙑстъ М Йо 1.3 З А беꙁ мене не можете творт несоже М Йо 15.5 З А СК сї бѣ въ наѧло отъ ба. вьса тѣмъ бꙑшѧ.  бес того не бꙑстъ н дно. же бъⷭ҇і С 10.17 да н ѹенꙗ правꙑѧ вѣрꙑ. беꙁ дѣлъ благъ прѧтъна. бѹ Х II Вб 4 беꙁ благословленьꙗ ἀνευλόγητος Без благословия тебе ѹбо благословьѭ. а тъ беꙁ благосл ⷪвьнꙗ стъ С 298.24—25 беꙁ блаꙁнꙑ ἀνεμπόδιστος Без измама, без препятствие беꙁ блаꙁнꙑ намъ на небеса пѫтьшъств ѹготов С 353.11 беꙁ бѣдꙑ οὐδὲ βλασϑείς Без принуда, доброволно ѣко ѹмрълъ естъ. ꙇл трѣбьно ꙿто беꙁ бѣдꙑ естъ СЕ 104b 21 нь не хотѣаше нѹждеѭ сътворт добра ... не бо прꙁъванъ ... нъ прнѹжденъ. нъ беꙁ бѣдꙑ самъ себѣ С 408.29 беꙁ внꙑ ἀϑῷος Невинен съгрѣшхъ не прѣдавъ крьвь беꙁ внꙑ С 362.30 беꙁ вол҄ѧ οὐ κατὰ πρόϑεσιν Неволно сѩ въпадъшѧѩ въ поганъскꙑѩ нѫждѧ. ꙇ беꙁ волѧ отъ нхъ СЕ 22b 17—18 беꙁ врѣда a) ἀβλαβής Невредим прѣбꙑста вь мѧ хрстово беꙁ врѣда С 139.13 аште ꙁлѣꙁеш ꙁꙿ огнꙗ беꙁъ врѣда. вѣрѹмъ отъ тебе проповѣдамѹѹмѹ бѹ С 540.21 вьлѣꙁе вь пешть горѫштѫѭ ... ꙁлѣꙁе ... беꙁ врѣда  цѣлъ С 541.4 b) ἀβλαβῶς Невредимо  бѣ беꙁ врѣда шъдъша прдоховѣ къ старцѹ С 297.7 беꙁ врѣжден҄ьꙗ ἀσινής Невредимо, без щета блг҃в ꙇ прослав. бес пакост. ꙇ врѣждѣнѣ вꙿсего жтѣ. въ храмѣ семь СЕ 14b 22 беꙁ врѣмене άκαίρως Ненавреме онъ бо простерь рѫкѫ на дрѣво беꙁ врѣмене. ѹкраденъ бꙑстъ К 11b 15 беꙁ въꙁмѫштенꙗ ἀδόλωτος Неопетнен, чист бе скврънꙑ хлѣвна. беꙁ въꙁмѫштенꙗ стьклѣнца. беꙁъ сѣмене порожден С 243.3 беꙁ вѣст бꙑт a) ἀφανὴς γίγνομαι Изчезва без следа  се рекъ господь. беꙁ вѣст бꙑстъ отъ ою го С 187.25—26 b) ἄδηλος γίγνομαι В неизвестност съм, скрит, невидим съм мѣсто ѹбо свѧтааго пештерꙑ погѹбьно  беꙁ вѣст бꙑстъ С 217.18—19 беꙁ гласа ἄφωνος Безгласен, безмълвен, ням та же на ꙁем падꙿш на многꙑ асꙑ. беꙁ гласа лежааше С 520.9 беꙁ глѹма ἀμετεώρητος Смирен, без гордост тако тъ ѹбо въ юнѣ врьстѣ трѹждааше сѧ.  ѹмъ беꙁ глѹма хранѧ С 279.27 беꙁ годнꙑ етерꙑ ἀωρίας τινός Без определено време, по всяко време, в което и да е време л на полѹдꙿне. л полѹнощ. л беꙁ годнꙑ етерꙑ л ꙁа ѹтра СЕ 54а 26 беꙁ града ἄπολις Без отечество, без родина о н҄емь борѫште сѧ  беꙁ домѹ.  беꙁ града бꙑвъше отъвръгл сѧ го бꙑшꙙ С 442.2 беꙁ грѣха ἀναμάρτητος Невинен, безгрешен ꙇже васъ беꙁ грѣха естъ прѣжде връѕ камень на нѭ М Йо 8.7 З беꙁ домѹ ἄοικος Който няма дом, бездомен о н҄емь борѫште сѧ  беꙁ домѹ.  беꙁ града бꙑвъше отъвръгл сѧ го бꙑшѧ С 442.2 беꙁ дѹха ἄπνους Недишащ, без дъх  бꙑваатъ въ малѣ беꙁ дѹха С 456.3 беꙁ дѣла ἄπρακτος Бездеен, пасивен беꙁ дѣла бꙑⷭ небо. кꙑсправленью (!) неьст К 10а 16 беꙁ ꙁакона [τὸ] ἀϑέμιτον Беззаконие  несьвѣдам помл҄ꙙ  много бе ꙁакона творꙙ С 291.30—292.1 беꙁ ꙁълобꙑ a) ἄκακος, ἀνεξίκακός Незлоблив, благ стꙑ же нсї прѣтръпѣ о добрѣѣмь сповѣдан хрстосовѣ. кротъкъ бо  бе ꙁълобꙑ бѣаше  рѣѭ простѫѫ С 46.29 іѡсфъ нѹдъма бѣ добръ  бе ꙁълоб С 365.15 b) ἀκακούργος Незлобливо, благо тъ не пр ⷪтъ жрътвъ кръвавъ. въ бе съблаꙁна хоштетъ да сꙙ поꙁнатъ отъ прходꙙштїхъ къ н҄емѹ. беꙁ лѫкꙑ  бе ꙁълобꙑ. вѣроват же мѹ ꙗко богъ стнънꙑ С 28.17 беꙁ скѹшеньꙗ ἀγύμναστος Необучен, неопитен тъ ѹбо въ юнѣ врьстѣ трѹждааше сꙙ  ... на жт въꙁдръжан’но нꙗаше. н обрѣмьꙗѧ хъ праштаѧ прѣбꙑват. н беꙁ скѹшенꙗ. нъ по малѹ ведꙑ ѧ С 280.2 беꙁ стьлѣ҄ьꙗ a) ἄφϑαρτος Нетленен, безсмъртен въстрѫбтъ бо  мрьтв вьстанѫтъ. беꙁ стьлѣнꙗ С 318.4—5 b) ἀφϑαρσία Нетленност, безсмъртие да постгнетъ мѣрѫ съвръшенѣ ... ꙇ вѣрѫ съблюдетъ.  облѣетъ сѧ беꙁ стьлѣнѣ [погр. вм. въ беꙁстьлѣне, Фърчек, с. [158] 577, Нахтигал, с. 310, бел. под линия] аћлъ СЕ 99b 5 беꙁ каꙗꙁн ἀμεταμέλητος Без покаяние, без разкаяние беꙁ каꙗꙁн дарове. ꙁбавьн свꙙто вьꙁскат С 347.24 беꙁ лца ἀπρόσωπος Безсрамно не дрьꙁнѫвъш акꙑ беꙁ лца прѣд лцемь стат С 394.25—26 беꙁ лъжѧ a) ἀψευδής Нелъжлив, правдив, истинен тꙑ бъ стнꙿнꙑ  ловѣкъ беꙁ лъжꙙ С 505.2 b) [τὸ] ἀψευδές Без лъжа, истинно, правдиво беꙁ лъжꙙ отъвѣштавата намъ С 257.11 беꙁ лѣност ἀόκνως Неуморно повелѣно беꙁ лѣност творѣаше С 275.15 беꙁꙿ лѣност сь тхомь лцемь. ношааше водѫ отъ рѣкꙑ ефрата С 550.6—7 беꙁ лѫкꙑ ἀπεριέργως Без лукавство нъ бе съблаꙁна хоштетъ да сꙙ поꙁнатъ отъ прходꙙштїхъ къ н҄емѹ. беꙁ лѫкꙑ  беꙁ ꙁълобꙑ С 28.16—17 беꙁ млост a) ἀφειδῶς, ἀνενδότως, ὁ ἀνελεήμων Безмилостно, жестоко тако беꙁ млост лѣвѫѭ рѫкѫ къ огню прдѣѧ трьпѣаше С 516.25 бѭштї же беꙁꙿ млост бꙗхѫ. онъ же бмъ  прѣбꙑвъ многꙑ асꙑ вь тѣхъ ранахъ беꙁъ гласа прѣда дѹшѫ С 47.8—9 аште стъ праꙁдъно съ блѫднкꙑ жденетъ сꙙ  съ бѹм.  беꙁ млост  поставтъ с н҄м С 371.23 b) ἀσύγγνωστος Без опрощение он беꙁ цѣлъбꙑ сѫтъ  беꙁ млост С 407.10 ономѹ бо многъкратꙑ вьсе жꙁн пакость сътвор. нъ  себѣ беꙁ млост сътвор С 422.21—22 беꙁ мѣрꙑ ἀνείκαστος Безмерен бѣаше ... го молтва непрѣстанна. а къ богѹ любꙑ беꙁ мѣрꙑ С 275.1 беꙁ мѧтежа ἡσύχως Безшумно, тихо отътол пѹст беꙁ мѧтежа прꙁъват стааго конона С 46.12 беꙁ мѫжьства ἄνανδρος Страхлив  ѹ рьтога сѣдш ꙁдавъна сꙙ трѹдꙙ ... по стнѣ събравъшъ. беꙁ мѫжьства.  въ срѣхъ словесехъ беꙁ ѹма днъ С 335.22 беꙁ наѧла ἄναρχος Безначален дно трьм сьставьн божьство. беꙁ наꙙла С 327.27 беꙁ напьсанꙗ ἀνεπίγραφος Ненадписан вь конць въ пѣньіхъ псалмъ беꙁ напсаньѣ. СП 80а 2 Срв. СП56а 1, СП1а 4, СП1б 15 беꙁ невѣстьства ἀνύμφευτος Безбрачен, неомъжен беꙁ невѣстьства дѣвца С 243.5 беꙁ обраꙁа ἀσχημάτιστος За Бога — без определен образ тꙑ бъ мо  гь ... вѣдомꙑ  вѣдомъ бꙑстъ мене дѣл҄ꙗ тꙑ беꙁъ обраꙁа. а семь обраꙁѣ. тъ бъ стнꙿнꙑ С 505.1 беꙁ осѫжден҄ьꙗ ἀκατακρίτως, ἀκατάκριτος Без присъда, без съд беꙁ осѫжденѣ нꙑ. отъ нхъ прмат съподоб. славѧще тебѣ дателѣ вꙿсѣмъ благꙑмъ. дарованемъ СЕ 16b 20 бжхъ танъ. беꙁ осѫжденѣ съподоблѣт сѧ. обьщене прмат СЕ 23b 24—25 да гда отънемогѫ. то беꙁ осѫжденꙗ бѫдѫ С 286.25—26 беꙁ отъвѣта a) ἀσύγγνωστος За когото няма опрощение, оправдание самъ же себе есі сътворілъ беꙁ отъвѣта К 9а 11 b) ἀναπολόγητος Беззащитен потъщ сѧ ꙁбавтї люд беꙁ ѿ҇вѣта Е 36б 8 беꙁ отъсѣен҄ьꙗ ἀλατόμτος За Богородица — недокосната, неопетнена прен не сътѫж мар ... не шт како да не тебѣ врѣдтъ свѣтъ не мꙙт ковьегомъ да не кладеш же вь н҄емь. бес порока съсѫдъ ... беꙁ рътога стаꙗ. беꙁ отъсѣенꙗ камꙑ С 243.6 беꙁ отьца ἀπάτωρ Без баща емѹже мѣнш бꙑт беꙁъ отьца. то како дъва отьца нарее С 239.12 беꙁ оью ἀόμματος Без очи, сляп  вдꙙтъ беꙁ ою С 456.4 вдꙙште їсѹса въ пльт беꙁъ ою С 458.16 беꙁ пакост ἀβλαβής Невредим блгв ꙇ прослав. бес пакост. ꙇ врѣжденѣ вꙿсего жтѣ. въ храмѣ семь СЕ 14b 22 беꙁ пеал a) ἀμέριμνος Безгрижен ꙇ аште се ѹслꙑшано бѫдеть ѹ ћемона. мꙑ ѹтолмꙑ. ꙇ вꙑ бес пеал сътвормъ М Мт 28.14 З А СК b) ἀμερίμνως Безгрижно їѡане како бес пеал съпш. а мѡс вь велцѣ бѣдѣ прѣбꙑваать С 275.22—26 беꙁ плода ἄκαρπος Безплоден лесть богатьстве  о прохъ похот въходѧштѧ. подавлѣіѫтъ слово. ꙇ бес плода бꙑваать М Мк 4.193 беꙁ плът ἀσώματος Безплътен, безтелесен вьса небесънаа дѹхове сѫтъ бес пльт С 237.8 беꙁ помощ ἀβοήϑητος Безпомощен тебе рад ловѣка. бꙑхъ ꙗко ловѣкъ бес помощ. С 469.3 Срв. СП87.5 беꙁ порока ἄμεμπτος, ἀμόλυντος, ἄμωμος, αμέμπας Безупречен, непорочен бѣашете ... ходѧшта въ ꙁаповѣдехь въсѣхъ. ꙇ оправъданхъ гн()хъ бес порока. М Лк 1.6 З А ходѩ бес порока дѣлаѩ правъдѫ СП 14.2 ѡ съконьат емѹ съмꙑслъ еднаьнааго обраꙁа. бес порока СЕ 98а 22—23 бес порока съсѫдъ С 243.2 беꙁ правдꙑ ἀδίκως Несправедливо, неоснователно да не порадѹѭтъ м сѩ вражьдѹѭщі на мѩ. бес правдꙑ СП 34.19  ѹмножшѩ сѩ ненавідѩщеі мне бес правьдꙑ СП 37.20 Срв. СЕ76b 26—27 ѹкрѣпшѭ сѩ враѕі моі їꙁгонѩштеі мѩ бес правъдꙑ СП 68.5 ї постꙑдѩтъ сѩ гръдї ѣко бес правъдꙑ беꙁаконьновашѩ на мѩ СП 118.78 беꙁ простꙑн҄ѧ ἀσύγγνωστος Без прошка лма же ѹбо немоштьнѣ сѫпротвьнкъ. толма же  бес простꙑн҄ꙙ побѣжденꙑѧ С 371.30 беꙁ прѣмѣнꙑ ἀμετάβολος Непроменим, неизменим съ свꙙтꙑмъ.  бес прѣмѣнꙑ.  беꙁъ раꙁлѫкꙑ сѫштмъ вьпльенмъ С 330.7 беꙁ прѣстан ἀδιαλείπτως Непрекъснато, непрестанно да сѫтъ т садове бес прѣстан напаѣ садъ своѩ братре Р II 1.3 беꙁ пьрѧ a) ἀναντίρρητος Неоспорим, безспорен не бѫдетъ прокаꙁьство нкогоже. да  бес пърꙙ ѹбо ѹкаꙁан вьскрѣсьно С 440.6. ᾿ b) ἀναντιρρήτως Безспорно, несъмнено да аште не вꙑ нкогоже прокаꙁьства. то ѹже въста авѣ  бес пьрꙙ С 440.10 беꙁ раꙁлѫкꙑ ἀμέριστος Неразделим, неделим нꙑнꙗ же  вь вѣкꙑ. съ свꙙтꙑмъ.  бес прѣмънꙑ.  беꙁъ раꙁлѫкꙑ сѫштмъ вьпльенмъ С 330.7—8 беꙁ раꙁѹма ἀσύνετος Който е без разум, неразумен, глупав еднае л  вꙑ беꙁдраꙁѹма есте М Мт 15.16 З беꙁ рѫкѹ ἀχειρί Без да се докосва с ръка самѣмъ вратомъ беꙁдрѫкѹ о себѣ вьꙁѧт сѧ велтъ С 465.29—30 беꙁ скврьнꙑ ἄσπιλος, ἄπλαστος, ἀκηλίδωτος Непорочен, неосквернен ѣко да вꙑнѫ бескврънꙑ съкѹплене матъ ѹ тебе СЕ 95а 22 бе скврънꙑ хлѣвна С 243.3 ꙗже въ стѣхъ срьдьцхъ бе скврънꙑ. втатъ С 338.20—21 беꙁ старост ἀγήρατος Нестареещ, вечно млад мѹже лств бе старост.  цвѣтьць неѹвꙙждꙙ С 352.22 беꙁ страст ἀπαϑής Без болка, без страдание гда т рекѫ сꙑнъ вꙑшьн҄ꙗго. прѣжде вѣкъ бе страст родвъшааго С 239.15 беꙁ страха ἀφόβως, ἀδεῶς Смело, безстрашно, без страх бестраха. ꙇꙁдрѫкꙑ врагъ нашхъ ꙁбавльшемь сѧ М Лк 1.74 З бе страха наьнетъ прѣдаꙗт С 412.24 беꙁ стѹда a) ἀναιδής Гордо, достойно тѣм бо пѫтьм бестѹда вьндеш въ породѫ СЕ 70b 21 b) Безсрамно тоже ꙗв сꙙ не мꙑ съпроста слова. нъ обае ꙁълъ любопьрва бꙑватъ  бе стѹда.  бесловънꙑм нанатъ С 443.16 прѣбꙑвааше бе стѹда тлъкѫшт С 515.11 бе съблаꙁна ἀσκανδάλιστος, ἀκατάκρίτως, ἀνεμποδίστως, ἀπλανῶς Без изкушение, без съблазън неꙁавдъно. ꙇ бесъблаꙁна да бѫдете. вꙿсѧ дьн жвота ею. слоѭ стааго твоего дха СЕ 10b 18 прѣт холюбе. бесъблаꙁна море жтское СЕ 84b 1 сконьат емѹ съмꙑслъ еднаьнааго обраꙁа бес порока  бесъблаꙁна СЕ 98а 23 проповѣдат слово бе съблаꙁна С 24.18—19 нъ бе съблаꙁна хоштетъ да сꙙ поꙁнатъ С 28.14—15 беꙁ съмрьт ἀϑάνατος, ἀνώλεϑρος Безсмъртен, вечен вѣдѣ се братꙗ ꙗко нкꙑже ловѣкъ бе съмрьт С 63.19—20 нктоже вь цѣсархъ бꙑстъ бе съмрьт С 238.10 вьсад крьстъ вѣроѭ цвьтѫшть ... мѹже лств бе старост ...  плодъ бесъмрьт С 352.23—24 то м  обскано. а то не обскано то м  страстьно то л бестрастьно. то л остало бе сьмрьт С 504.7—8 беꙁ съмѫщен҄ьꙗ ἀπερισπάστως Без смущение, спокойно рее же на доброобраꙁьно.  благопрлежьно кь г бесъмѫштенꙗ С 375.28—29 беꙁ съна ἄϋπνος Без сън, в будно състояние бꙑвъше въ страстѣ бе съна прѣбꙑшꙙ до свѣта С 71.3 беꙁ сътворен҄ьꙗ ἄκτιστος Несътворен дно трьм сьставьн божьство. беꙁ наꙙла. бе сътворенꙗ С 327.27 беꙁ сътѫжен҄ьꙗ ἀνολιγώρως Безгрижно, без притеснение, спокойно етꙑр десꙙт же лѣтъ сътвор тѹ сѣдꙙ. беꙁ сътѫженꙗ С 273.29 беꙁ сꙑтост ἀπλήστως Безкрайно, безпределно блажѫ ѹста твоꙗ бе сꙑтост насꙑштьша сꙙ С 457.26 беꙁ сѣмене ἄσπορος Безсеменен, без семе бъ сꙑ отъ ба ... вь дѣвѣ прѣстѣ стꙑмь дхомь. бесѣмен ꙁаѧт сѧ СЕ 67а 19 матерь твоѭ хе рождьшѭѭ тѧ. въ плът бесѣмен. ꙇ дѣвоѭ въ стнѫ СЕ 86а 24 Срв. СЕ79а 14 бесѣмене порожден. беꙁъ нѣвѣстьства дѣвца СЕ 234.4 въꙁъпьѭ л ꙁовꙑ то боѭ сꙙ. да како бесѣмене дѣтштѹ обадтел҄ь бѫдѫ С 240.17 беꙁ сѫмьнѣн҄ьꙗ μετ᾿ ἀδείας Без страх сего їѡсфъ  нкодмъ погрбата бесѫмꙿнѣнꙗ С 458.25—26 беꙁ трѹда ἀκόπως Без усилие прде стъі мхалъ.  стааго ѹкрѣпвъ доведе бес трѹда на мѣсто С 31.27 беꙁ тъщетꙑ ἀζήμιος Безупречен, съвършен распꙙ сꙙ хрстосъ  прсно птам смъ.  насꙑштаѭште сꙙ пакꙑ просмъ.  прмꙿше любмъ.  боле стъ недостатька. беꙁъ тьштетꙑ бо благодѣть С 429.4—5 беꙁ тѫгꙑ ἀνεπηρέαστος Без мъка, без страдание беꙁ болѣꙁн сътворівъ  бес тѫгꙑ ѹпѹст ѧ С 39.19 беꙁ ѹбожьства ἀπτωχεύτως Без недостатък, съвършен благословьнъ же отъ бога богъ. црь славꙑ ... беꙁ ѹбожьства сꙑ насъ дѣл҄ьма С 326.21—22 беꙁ ѹдрьжан҄ьꙗ ἀ᾿διαφόρως Без въздържание, невъздържано не лѣть т стъ ѹже въꙁлюбьне. беꙁ ѹдръжаньꙗ жт С 496.29 беꙁ ѹжаст ἀκατάπληκτος Без страх  сце вꙑшьнꙗаго положвъ себѣ ѹбѣжште. прѣбꙑ беꙁъ ѹжаст С 292.17 беꙁ ѹма a) εἰκῇ, μάτην, ἀφρόνως, ἀκαίρως, ἀπλῶς, ἀδίκως Безсмислено тꙑ же ісправлѣеші міра беꙁ ѹма сѧ пріѧштаеші жрътвѣ К 9а 24 беꙁ ѹма гнѣвате сѧ на младенштꙙ С 325.12 въ срѣхъ словесехъ беꙁ ѹма днъ С 335.22—23 ꙗкоже плакат сꙙ піѡнію  глаголат. беꙁ ѹма беꙁ ѹма нꙑ мѫте С 134.23—24 ꙗко беꙁ ѹма ѭ проклꙙ С 346.2—3 молшꙙ дѣвцꙙ  прдошꙙ  тлъкнѫшꙙ  вьсе въ пѹстошъ  беꙁ ѹма С 378.18 да  тꙑ въꙁлюбш ѧже въꙁненавдѣ беꙁ ѹма С 395.13 да матъ ѹбо  око ѹставъ  мѣрѫ. да не беꙁ ѹма наскаетъ С 497.14—15 да сꙑнъ м вѣта (!) не сътворсте на їрода. младеншт беꙁ ѹма  матерь беꙁ ꙙдъ сътвор С 397.3 b) φρενολειφϑείς, ἀγνώμων Безразсъден како ѹмормъ како ѹмормъ правьдвааго. ѡ ꙁдралю беꙁ ѹма С 387.7 глагол҄еш ꙿто сътвормꙿ. ѡ веле ѹмъ беꙁ ѹма  сьвѣтъ С 387.14 беꙁ ѹспѣха ἀνόνητος Без полза, безуспешен беꙁ ѹѡспѣха тебѣ да бѫдетъ обѣтъ тво С 50.12 беꙁ ѹстава ἀόριστος Безкраен, безпределен беꙁ ѹстава отьвѣтъ С 433.3 беꙁ цѣльбꙑ ἀνίατος Неизлечим он бес цѣльбꙑ сѫтъ  беꙁ млост С 407.10 беꙁ на [нѹ] ἄτακτος Без ред градъ же слꙑша ветъхꙑ събора бес на  множьство раꙁѹмѣва С 322.25—26  їꙁъ оградꙑ ꙁлѣꙁъ. ровꙑ  гнѣваѧ сꙙ бе нѹ. нападаѧ на сьрѣтаѭштѧѧ го С 565.19 беꙁ рьтога ἀϑαλάμευτος За Богородица — непознаваща мъж прен беꙁърътога стаꙗ С 243.5—6 беꙁ ьст ἀγέραστος Невъзнаграден, непочѐтен дꙿного же тъьѭ оставшꙙ бе ьст С 93.6—7 беꙁ ѧдъ сътворт ἀτεκνόω Лиша от деца матерь бес ꙙдъ сътвор С 397.3 М З А СК СП СЕ ТФ К С Х Р МЛ Гр ᾿α ἄνευ χωρίς πρός παρά δίχα μὴ μετά беꙁъ беꙁь беꙁо бе бес беж беꙁдр Нвб без ОА ВА АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл АР РБЕ ДА