Исторически речник
атанас  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
атанас, атанас, атанасеатанасꙗ, атанасѣ, атанасаатанасю, атанасѹатанас, атанасатанасꙗ, атанасѣ, атанасаатанасемь, атанасемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
атанас, атанасатанасю, атанасе----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
атанас -ꙗ м ЛИ 1. Атанасий Велики [295—373 г.] — александрийски патриарх [ок. 328—373 г.], автор на многобройни догматични съчинения; противник на арианството. Пр. на 18 януари и 2 май мⷺца еноⷬ҇ ... ѕ҃ꙇ҃ стѹю оцю наⷲ҇ю аѳаⷩ҇сѣ  кѵрла архппа александрѩ А 141а 19 мⷺца маⷺ҇ б҃ стⷢ҇ аанасꙗ еппа А 146а 6 мѹжїе  словоⷨ  дѣлѡмь нарѡт,  въсакого ѹенїа словеснаго спльнн, мꙿже наелствѹе бѣше мнѡгꙑ въ бжⷭтвнꙑхь велкꙑ аѳанасїе Конст. 436v.34. 2. Атанасий — един от 40–те кападокийски войни християни, умр. мъченически [ок. 320 г.] по времето на имп. Лициний [308—324 г.] в Севастия, Мала Армения [Мала Азия]. Пр. на 9 март бѣахѫ же вон кападок҄скꙑѧ странꙑ. въ санѹ дномъ. жвѫште благовѣрьнѣ. сломъ м҃. непобѣдьн  добі вь ратехъ. а се мъ мена. дометꙗнъ. сух ... га. аѳанасї С 69.11 3. Атанасий Атонски – монах живял на Атон през Х в.  въсѣх свѧтꙑх мѫенкꙿ, прѣподобнꙑх богоноснꙑх ѡтьцъ нашх: Антѡнїа, Еѵѳѵмїа, Саввѫ, Онѹфрїа, Аѳанасїа Аѳѡнскаго ЛЙЗ 287.5. Изч А С Гр ᾿Αϑανάσιος аѳанас атанасе Нвб Атанас м Атанаска ж Атанасов ФИ СтИл,РЛФИ Атанаса ж Дюв Атанаси м ДА Срв Атанасовден (Танасифден) ДА Танас м диал ДА