Исторически речник
архтрклнъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
архтрклнъ, архтрклньархтрклнаархтрклнѹ, архтрклновархтрклнъ, архтрклньархтрклнаархтрклномь, архтрклномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
архтрклнѣархтрклнеархтрклн, архтрклновеархтрклнъ, архтрклнь, архтрклновъ, архтрклновьархтрклномъ, архтрклномь, архтрклновомъ, архтрклновомьархтрклнꙑ, архтрклновꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
архтрклнꙑ, архтрклновꙑ, архтрклнъмархтрклнѣхъ, архтрклнѣхь, архтрклнохъ, архтрклнохь, архтрклновохъ, архтрклновохьархтрклнаархтрклнѹархтрклнома
архтрклнъ м Разпоредител на угощение ѣко же въкѹс архтрклнъ вна бꙑвъшааго отъ водꙑ ... прглас женха архтрклнъ М Йо 2.9 З А гла мъ съ ... поръпѣте нꙑнѣ  прнесѣте арꙿхтрклнов М Йо 2.8 З А Изч М З А От гр ἀρχιτρίκλινος архтрклнътъ