Исторически речник
архереовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
архереовъ, архереовьархереоваархереовѹархереовъ, архереовьархереоваархереовомь, архереовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
архереовѣархереовъархереовархереовъ, архереовьархереовомъ, архереовомьархереовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
архереовꙑархереовѣхъ, архереовѣхьархереоваархереовѹархереовомаархереово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
архереоваархереовѹархереовоархереоваархереовомь, архереовомъархереовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
архереоваархереовъ, архереовьархереовомъ, архереовомьархереоваархереовꙑархереовѣхъ, архереовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
архереовѣархереовѹархереовомаархереоваархереовꙑ, архереовѫархереовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
архереовѫ, архереовѹархереовоѭ, архереовоѫ, архереовоѧ, архереовоюархереовѣархереовꙑархереовъ, архереовьархереовамъ, архереовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
архереовꙑархереовамархереовахъ, архереовахьархереовѣархереовѹархереовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
архереовъ прил притеж Който е на архиерей; архиереев тъгда събърашѧ сѧ архере  кънжънц.  старьц людьст. на дворъ архереовъ. нарцаемааго каѣфа М Мт 26.3 З А СК ꙇ се еднъ отъ сѫштхъ съ смъ. простеръ рѫкѫ ꙁвлѣе ножъ сво. ꙇ ѹдарь раба архереовъ. ѹрѣꙁа емѹ ѹхо М Мт 26.51 З, А, СК, Б. Срв.Мк 14.47 М, З;Лк 22.50 М, З;Йо 18.10 М З А СК петръ же дѣаше по немь ꙁ далее. до двора архереова. ꙇ въшедъ вънѫтрь сѣдѣаше съ слѹгам. вдѣт коньнѫ М Мт 26.58 З, А, СК.Срв. Мк 14.54 М, З;Лк 22.54 М З ꙇ сѫштѹ петров нꙁѹ на дворѣ. прде една отъ рабꙑнь архереовъ М Мк 14.66 З по ꙇсѣ же ꙇдѣаше смонъ петръ ... ꙇ вьнде съ ꙇсомь. въ дворъ архереовъ З Йо 18.15 А СК гла еднъ отъ рабъ архереовъ. ѫжка сꙑ. емѹже ѹрѣꙁа петръ ѹхо. не аꙁъ л тѧ вдѣхъ въ врътѣ съ нмь З Йо 18.26 А СК  ꙗкоже агнꙙ ꙁвѣр. тако ха боѹбц мъше. прведошꙙ на дворъ архꙿереѡвъ С 471.28 Изч М З А СК Б С От гр τοῦ ἀρχιερέως археовъ арꙿхереѡвъ Нвб архиереов остар ВА РБЕ