Исторически речник
архдꙗконъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
архдꙗконъ, архдꙗконьархдꙗконаархдꙗконѹ, архдꙗконовархдꙗконъ, архдꙗконьархдꙗконаархдꙗкономь, архдꙗкономъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
архдꙗконѣархдꙗконеархдꙗкон, архдꙗконовеархдꙗконъ, архдꙗконь, архдꙗконовъ, архдꙗконовьархдꙗкономъ, архдꙗкономь, архдꙗконовомъ, архдꙗконовомьархдꙗконꙑ, архдꙗконовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
архдꙗконꙑ, архдꙗконовꙑ, архдꙗконъмархдꙗконѣхъ, архдꙗконѣхь, архдꙗконохъ, архдꙗконохь, архдꙗконовохъ, архдꙗконовохьархдꙗконаархдꙗконѹархдꙗконома
архдꙗконъ м Архидякон — духовен сан, най–високата дяконска степен в източноправославната църковна йерархия мⷺца деⷦ҇ ... ҃ж҃. стаго пръвомⷱка архдѣкона стефаⷩ҇ А 135b 8 свѧтаго апостола пръвомѫенка  архїдїакѡна Стефана ЛЙЗ 287.2. Изч А От гр ἀρχιδιάκονος Нвб архидякон ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ