Исторически речник
арханг҄елъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
арханг҄елъ, арханг҄ельарханг҄елаарханг҄елѹ, арханг҄еловарханг҄елъ, арханг҄ельарханг҄елаарханг҄еломь, арханг҄еломъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
арханг҄елѣарханг҄елеарханг҄ел, арханг҄еловеарханг҄елъ, арханг҄ель, арханг҄еловъ, арханг҄еловьарханг҄еломъ, арханг҄еломь, арханг҄еловомъ, арханг҄еловомьарханг҄елꙑ, арханг҄еловꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
арханг҄елꙑ, арханг҄еловꙑ, арханг҄елъмарханг҄елѣхъ, арханг҄елѣхь, арханг҄елохъ, арханг҄елохь, арханг҄еловохъ, арханг҄еловохьарханг҄елаарханг҄елѹарханг҄елома
арханг҄елъ м В християнството — главен [пръв] ангел, архангел въ шестъ же мⷺць. посъланъ бъстъ архнћлъ гаврлъ оⷮ ба. въ градъ галлескъ мѧ емѹ наꙁареѳ А ЛК 1.26 Срв.С 246.4 ѹмлосръд сѧ на мѧ окаанааго. ѹкрот сѧ. ѹвѣща сѧ. прѣстꙑѩ т матер рад. рождьшѧѩ тѧ плътѭ бесѣмен. стꙑхъ аћлъ ꙇ арћлъ рад.  стꙑхъ пркъ ꙇ аплъ рад СЕ 79а 14 хъ. снъ бо сѧтъ скꙑ. не іматъ къде главꙑ подъклоніті. града не імꙑ. брашъна не імꙑ владъка (!) вьсеѩ тварі. аћлмъ ꙇ архнћломъ. ꙇ вьсѣмъ. вꙑшънімь сіламъ творць (!) К 6а 26 онъ же ѹвѣштавъ сꙙ.  тѹ аб срьдьце въдавъ прошааше кръштенꙗ. молꙗше же сꙙ акꙑ мѫжѹ архагꙿгелѹ. мнꙙ сего ловѣка сѫшта С 25.7—8 свꙙтꙑ артемонъ глагола слоѭ хрстосовоѭ.  рафала архагг҄ела ꙁвѣр сѧ ꙁморхъ С 231.8 прт бо матъ на облацѣхъ небесъскꙑхъ. въ славѣ отца свого  свꙙтꙑхъ агг҄елъ  архагг҄елъ С 259.20—21 гда ѹбо ѹꙁьрш не тъкма анг҄елꙑ. нъ  арꙿхагг҄елꙑ  вьсь съборъ небесъскꙑхꙿ слъ. нъ  самого владꙑкѫ агг҄елъ. сꙺ нам праꙁдьнѹѭшта. ко т слово недостатъкѹтъ на весел С 491.4 до агг҄елъ простьрѣ сꙙ рѣь. арханг҄ел то спⷪвѣдань ꙗко  ꙗнкурѫ дръжꙙтъ. вьса тварь ꙗко  обꙙꙁань повѣдь обностъ С 509.16 деже прорѡц лкъствѹѫть, апостол радѹѫт сѧ, прѣподѡбнꙑх нѡве пѡстнкь съ аг͠гелꙑ, съ архаг͠гелꙑ. съ мѫенкꙑ  съ въсѣм свѧтꙑм Филот. 91.20. А СЕ К С От гр ἀρχάγγελος Превежда и гр. ἄγγελος, ἀρχιστράτηγος [ вар. ὁ ἀσώματος] архагг҄елъ арханћелъ Нвб архангел ОА ВА Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН АР РБЕ ДА Срв Архангел м ЛИ СтИл,РЛФИ Архангел МИ Рангел диал м ЛИ Рангелов ФИ Рангеловден диал ДА