Исторически речник
апостолъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
апостолъ, апостольапостолаапостолѹ, апостоловапостолъ, апостольапостолаапостоломь, апостоломъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
апостолѣапостолеапостол, апостоловеапостолъ, апостоль, апостоловъ, апостоловьапостоломъ, апостоломь, апостоловомъ, апостоловомьапостолꙑ, апостоловꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
апостолꙑ, апостоловꙑ, апостолъмапостолѣхъ, апостолѣхь, апостолохъ, апостолохь, апостоловохъ, апостоловохьапостолаапостолѹапостолома
апостолъ м 1. Апостол — всеки един от дванадесетте ученици на Исус Христос и от лика на седемдесетте апостоли ѡбѣма же на десѧте аплма. ꙇмена сѫтъ се. пръвꙑ смонъ. ꙇже нареетъ сѧ петръ. ꙇ аньдрѣа братръ его М Мт 10.2 З  събърашѧ сѧ апл къ сѹ. ꙇ вьꙁвѣстшѧ емѹ вьсѣ елко сътворшѧ  елко наѹшѧ М Мк 6.30 З А ꙇ егда бꙑстъ день прглас ѹенкꙑ своѩ. ꙇ ꙁбъравъ отъ нхъ дъва на десѧте. ѩже  апостолꙑ нарее М Лк 6.13 З ꙇ рѣшѧ апл гв. прлож намъ вѣрѫ М Лк 17.5 З А СК в понⷦ҇е свⷮ҇ѣ неⷣ҇ стъⷯ҇ аплъ. алеⷺ҇ глаⷭ҇ а҃ А 2а 28 мⷺца октⷠ҇о ѕ҃ꙇ҃. стааго апла евћлста лѹкꙑ А 123а 24 мⷺца октⷠ҇о ҃в҃. стааⷢ҇ апла ѣкова. брата гнѣ. евⷸ҇ оⷮ мⷴ. глаⷡ҇ п҃ А 124а 3 мⷺца аⷧ҇пр ҃ћ апла акова. ⷳ҇ ꙇⷠ҇ деⷠ҇к А 146а 3 мⷺца юⷩ҇. ҃ꙁ҃. стѹю връховнѹю аплѹ. петра  павла. еⷡ҇ ѡⷮ маⷴ҇ глаⷡ҇ ҃р҃ме҃ А 149b 24 аще хощеш прⷬ҇кѹ. л аплѹ ... л мⷱкъ мноѕѣхъ. не нароітѹ творт. сьде щ ѹкажеⷨ҇. прркⷨ҇о щ д҃ септⷠ҇ѧ аплѹ ⷳ а҃ ноѩбр. мⷱкъ многь щ ҃ септ҇ⷠ҇ѧ А 157b 11, 15 мѣⷰ҇ октѧбра а҃ ананѧ апла. еваⷢ҇ ѡⷮ҇ (...) пса г҃ септѧбра СК 131а 16 мѣⷰ҇ д҃і. апла флпа СК 134а 9 Срв.У IIa 2 мѣⷰ҇ л҃. апла аньдреꙗ. еваⷢ҇ ѡⷮ҇ маⷴ҇. псⷩ҇а. .в҃. неⷣ҇ по рꙋсаліꙗхъ СК 134а 17 Срв.У IIa 14 нѣсмъ л свободъ. нѣсмъ л апстлъ. не сха л гѣ нашего вдѣхъ. не дѣло л мое вꙑ есте ѡ г Е 3б 15 пакꙑ прносмъ тебѣ. словесънѫѭ сѭ слѹжъбѫ. о ѹмеръшхъ въ вѣрѣ (бр)атрѣхъ нашхъ. отцхъ. патр(ар)ъсѣхъ. прцѣхъ. аплѣхъ. проповѣ(дь)нцѣхъ. евћстѣхъ ... ꙇ (вꙿ)сѣкомь дсѣ праведьнѣ. вѣроѭ (ѹ)меръшемъ СС IIIb 2 тꙑ ес хе вноградъ стнънꙑ. ꙇ оць тво дѣлатель естъ. тꙑ своѩ аплꙑ лоꙁе нареклъ ес СЕ 13b 23; т ѧ молмъ ꙇсхе бже нашъ. дажд намъ послѣдѹѭщмъ. стꙑѩ аплꙑ твоѩ. въ мѧ твое въставт сего. раба твоего братра нашего. посъл на нь млость твоѭ. ꙇ ѹтвръд ноꙁѣ его СЕ 44а 7 ѡ съподоблень намъ. молтвоѭ стꙑхъ аплъ. ꙇ ѹенкъ гнь. црствѹ нбсъмѹ. гю помо СЕ 60b 23 трѡⷣ҇. глаⷭ҇. а҃. на бжмь стра ст прѣсⷣтоѫщмь. дарꙋ намь благость. ст крьсⷭ҇те апоⷭ҇ломь похвало.  ѹтврьжⷣене ст крьтⷭ҇е. прѣⷣлежѫщ на поклонене дьнесь. вьсе вселенно. поⷭтьнмь врѣменемь ѹблаж наⷭ҇ ТФ А 2 мат же го блаженаꙗ слвꙗ. жвѣаше блꙁъ вратъ стааго паула апостола. на мѣстѣ нарцамѣѣмъ к҄ела нова С 119.25 тѣмь ѹбо пршедъ на проповѣдь паулъ апостолъ.  дного отъ сꙑновъ семѹ обрѣтъ пшетъ. ного же отъ апостолъ не вдѣхъ. нъ тъкмо ꙗкова брата господьнꙗ С 246.19, 21 стааго оца нашего їѡанна ꙁлатоѹстааго слово въ новѫѭ недѣл҄ѫ.  о невѣрьствї апⷪ҇ла ѳомꙑ С 498.13 сътворшꙙ же блꙁъ тоѧ кѫпѣл. цркъве стааго  връховьнꙗаго апⷪ҇ла петра С 541.21 ѣкоже  бжсьнꙑ апⷪ҇лꙿ глⷮ҇е. вѣсте л браⷮ҇ѣ любмаа како вьꙁвращаете сѧ вьспѧть.  паⷦ҇ пеете сѧ творт ѩꙁьскаѣ всѣ Р II 2.26; т ѣмь же потрѣбьно естъ въспомѣнѫт  сьде апла главъша. съдѣствѹѭште же молмъ не въ тъште прѧт благодѣт бжѧ вамъ ЗЛ Ia 15 в(ъ ꙁаст)ѫпенїе і҃ в҃ і връховънюю аплъ В 3 ветъхꙑи ї новꙑи завѣтъ есть, иже моси жїдомъ предасть и потомь ап͠ли новꙑи намъ предаша ЙЕ Бог. 23a-23b дꙗволъ... покаꙁать мѹ послѣжде лка мнкъ  аплъ•  всѣхъ крстьꙗнъ темна  всѧкаго стѹда сплънена ПА 180b с́це́ проⷯ а͗плⷭ҇овъ бжⷭ҇твен͗н͗ы л̏къ вселенꙋю наѹ͗• с́це нш ѻцы прїа́ша Фот. 663а се̏ вѣдѧще стии а͗пⷭли, съвѣщашѫ на помощь и͗ блгѡⷣтельствѡ дшамь на́шимъ Дор. 283а и припа́доха на мⷧба iѡа́ннꙋ, и крⷭти́ха се. и та́мо що́ бѣ́ха лю́дїе ꙋ па́тⸯмьски ѻ́стровь, си́чкы се крⷭти́ха. и мнѡ́го се мли́ха апⷭлꙋ: да иⷨ ѻста́ви писа́нїе, да зна́ѧтⸯ, ка́кь е́ было́ рожⷣьство́ хво, и си́чко съмотре́нїе бжїе Тр. дам. 85-86  на же мнѡгаа х͠с ѹбѡ нако прѣдат҇ⷭь, аплⷭ же  же тѣⷯ прѣемнц нако ѹнше та бꙑват ИМ 169v.13. 2. За св. св. Константин-Кирил и Методий като уподобили се на новозаветните апостоли. Кѵ΅рлꙋ фло́софꙋ ҆же бжⷭ҇твноѐ псанїе ѿ грььска́го е҆ꙁы́ка на бльѓарскы̀ прѣлож́вшомꙋ ҆ просвѣщꙿшомꙋ бльгарꙿскї рѡⷣ ново́мꙋ дрꙋго́мꙋ а҆пⷭ҇лꙋ... вѣнаа па́меть БС 202а после того⸱ ꙋбежденꙑ ѿ цри͠ци и̇ ѿ инхъ(!) боларовъ въсприѧлї меѳодиа и͗ кѵ͗рилъ⸱ [е]пископство⸱ да и̇датъ⸱ д[а] ꙋчатъ болъгари и͗ прочи⸱ славѧнъ⸱ вѣ̇рꙋ хрⷭ҇тиѧнскою⸱ и̇ нарекли и́хъ апостоли⸱ болгарские⸱ ПХ 57v 3. Апостол — богослужебна книга на православната църква, съдържаща новозаветните книги „Деяния на апостолите” и „Послания на апостолите” апⷪ҇стⷪ҇лъ. къ евреѡмъ Е 25а 12 проⷦ҇. глаⷭ҇. д҃. двенъ б(ъ). сⷯ҇ въ црквахъ блте. аплъ. къ тмоѳеѡмъ. (щ недѣⷧ҇) Е 36а 14 проⷦ. глаⷭ҇. ҃. (въ вс)ѫ ꙁемлѫ. сⷯ нбса сповѣ. аплъ. пръвааго посланѣ ѡ(анѡва въ) Е 36б 15 проⷦ҇. глаⷭ҇. д҃. двенъ бъ. сⷯ҇. въ цр апстлъ къ галатомъ. браⷮ҇. облѣцѣте сѧ ѣко ꙁбран бѹ щ неⷣ҇. л҃ Е 38а 12  ьтⷮ҇е ⷮ҇ьць. апⷧ҇о. пѣвⷰ҇е. алⷧ҇е глⷭ҇а скрь б҃ СЕ 58b 14 ⷮ҇ьць апⷧ҇о. алⷧ҇е глⷭ҇а ѕ҃ стⷯ҇. прꙁьр на мѧ  помлѹ мѧ СЕ 99b 20 сⷯ҇. ꙁнаемъ въ юдѣ бъ.  въ л веле мѧ его. аплъ къ ефесеомъ СЕ 105b 9 Дїакꙋ непостриженꙋ връхꙋ непо҇ⷣбаеть ести апⷭ҇ла ни парѣмїе Тр. Григ. 81б Того раⷣ подвиꙁаѧ сѧ, повелѣ прѣложити сиѧ книгѫ глемѫѧ апⷭль праѯи. рекⸯше дѣанїа и посланїа стхь апⷭль хⷭвѣхь. Бел. 58.2. Се покаꙁахь ваⷨ ѿ еѵⷢлїа же  ѿ аплⷭа, ꙗко б͠ь н͠бѹ  ꙁемл,  въсако твар ⷭ творꙿць ИМ 167v.12. 4. Пратеник, посланик амнь амн глаглѭ вамъ. нѣстъ рабъ боле га своего. н аплъ боле посълавъшааго  М Йо 13.16 З СК Образно. братѣ. стаѣ ꙁваню нбеснⷪмѹ прѧстънц. раꙁѹмѣте апстла.  архереѣ. сповѣданѣ нашего іс ха вѣрна сѫща. сътворшомѹ  ѣко ⷨⷪс въ въсемъ домѹ Е 25а 15 црькꙑ свѧтꙑхъ апостолъ Църква “Свети апостоли” Въꙁемшеⷤ тѡ съ свѣщам  кадлꙑ, арѡматꙑ же  благовонї. вь цр͠в съ радостїѫ ст͠хъ вьсехвалнꙑⷯ полѡжшѫ аплⷭъ Петк. 79v.5. єгда  стѡ  петдесеⷮ  три̏ ѹловше рꙑбꙑ, въ ме с͠тꙑхь апⷭль съꙁдат повелѣ цр͠кѡвь Конст. 434v.5.  тѹ цр͠ковь въ ме сп͠сѡво же  ст͠ꙑхь апⷭль петра  іакѡва  іѡанна въꙁдвже Конст. 434v.15. црькꙑ свѧтꙑхъ апостолъ петра  павьла Църква “Свети апостоли Петър и Павел” сътвор же  каїафнь дворь цр͠кѡвь въ ме с͠тꙑхь апⷭль петра  павла Конст. 434v.40. храмъ свѧтꙑхъ апостолъ Църквата “Свети апостоли”, издигната от Константин в Константинопол По семь  въсеъстнꙑ храмь въ ме с͠тꙑе прѣмѹдрѡст... По семь с͠тꙑе апⷭлꙑ Конст. 429r.27 монастꙑрь свѧтꙑхъ апостолъ Манастир “Свети апостоли” Къ смже  мѡнастꙑрь въꙁдвже нѡкѡмь въ мѧ свѧтꙑхь  вьсехвалнꙑх връхѡвнꙑх апостолъ, въ немже  въсе(ь)стнꙑѧ мѡщ блаженнаго Іѡанна полож ЙП 198.13. М З А СК У Е СС СЕ ТФ К С Р ЗЛ В ЙЕ Бог. ПА Фот. Дор. Тр. дам. БС ПХ Тр. Григ. От гр ἀπόστολος [ вар. συναπόστολος] Нвб апосто ОА ВА НТ НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН АР РБЕ ДА Срв Апостол м ЛИ Апостолина ж ЛИ Апостолов ФИ Сл, РЛФИ