Исторически речник
антохꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
антохꙗ, антохаантохѩ, антохѧ, антохѫ, антохеантох, антохантохѭ, антохѫ, антохѧ, антохюантохеѭ, антохеѫ, антохеѧантох, антох
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
антох-----
NfOuNfGuNfDu
---
антохꙗ ж МИ Антиохия [дн. Антакия в Турция] — главен град в пров. Сирия, основан ок. 300 г. пр. н.е. от Селевк I Никатор [312—280 г. пр. н.е.], наречен в памет на баща му Антиох събрашꙙ же сꙙ кѹпносѫштꙙѧ вѣрꙑ. отъ алеѯандрѧ тмоѳе. отъ ерѹсалма же курлъ.  мелет отъ антѡхѧ С 201.12  ѡсморѡгѹю  краснѹю въ антїѡхї цр͠кѡвь, ть̏ сътвор Конст. 429r.22. Изч С Гр ᾿Αντιόχεια антѡха