Исторически речник
альба  
альба -ꙑ ж. 1. Глад, гладуване вьꙁьрѣвъ же антон  вдѣвъ ꙗко не ностъ нсоже на кръмѫ. н хлѣба н водꙑ. н ного нсоже.  етврътꙑ дьнь матъ тръпꙙ беꙁ брашъна. помꙑсл еда како отъпадетъ  ѹмьретъ. не обꙑкъ алъбꙑ С 170.29 въ пеал сконавше сѧ въстанꙋть в радост• ͗ въ ꙋбожьствѣ г҃а рад• ѡ͗богатѣють• ͗ въ болѣꙁн въстанꙋть• ͗ въ а͗лчбѣ насытѧт сѧ. Арх хр 78b ѡ͗ страсе г҃н ѡ͗ꙁло́бхъ д҃шꙋ свою въ а͗льбѣ•  раꙁꙋмѣхъ ꙗ͗ко раꙁорѣне ꙁавст• страхѡⷨ б҃жмъ бывае͗ть Арх хр 70d аще на ѹтрьн алъьба прдеть то въ борꙁѣ пщю прносѧть ХрГА 251,2 аще нбⷭно бѣ тѣло х͠во не хотѣше л͠ьскыⷨ҇ поⷣлежати страстеⷨ непрѣмѣнныиⷨ гл͠ю же албѣ и жежⷣи . сънꙋ и троꙷдꙋ . и пеали и сльꙁама . и єлика такова ПЕ ИМ 165v ͗ а имиже трꙋды и болѣꙁꙿн и жажⷣꙋ͗ и а́льбꙋ ͗ ꙗже смъ стрⷣаше сроⷣственаѧ  подобнаѧ̀ льскаго сꙋщьства ͗ꙁъꙗ́снѧше сѧ сво́ство Фот. 647б по естествѹ алеба не нарееть сѧ  въ мѣрѹ ꙗдѹще ПЕС 50, 196 насыт алъбѹ мою от бещсльнаго батьства твоеѧ блгостынѧ ПЕС 50с, 146 не хотѣше л͠ьскꙑⷨ҇ поⷣлежат страстеⷨ непрѣмѣннꙑⷨ. гл͠ю же албѣ  жежⷣ ИМ 165v.10. 2. Пост, постене, въздържание  смъ бꙑвъшїмъ. прѣтръпѣвъшїмъ въ алꙿьбахꙿ  молтвахъ. на длъгꙑ дьн дꙿва съкѫташꙙ отъбѣгъшїма бѣсован С 53.23 вьсѣм обраꙁꙑ творꙗѣше сѣхъ въгодт богѹ. алъбам же  молтвам.  оцѣштенмъ тѣлесънꙑмъ С 280.26—27 толко же алꙿъбоѭ  благꙑм дѣлꙑ. поспѣшвъ. ьстьнъ ав сꙙ  ѹгодьнъ бѹ С 514.10 да наша алчьба въскрилитъ сѧ ... такоже и альба крила иматъ истотѫ съ молитвоѭ и милость ЙЕ Шест. 204c сътворимъ животъ альбѫ, дроуже, и крила и милостꙑнѭ и молитвѫ истѫ, беꙁ неюже горѣ летѣти не можетъ ЙЕ Шест. 204d имже съ молитвоѭ въхождѫ и алььбѫ имꙑ въхождѫ, и милость имꙑ въхождѫ и вѣрѫ ЙЕ Шест. 203d ҆ погребоша ҆ желѣша съ а҆льбою҆ .ꙁ. днї. ХрГС 423b  дахь лице мое къ гѹ бгѹ моемѹ испросити млтвѹ и моленїе въ альбѣ .  власѧнц.  попелѣ Уст.Халк. сь бо не тъью алъьбою, нъ и поутошьствьемь въ соуботахъ м днии томив сꙗ раꙁдрѣши соуботоу ЙЕ Бог. 325a понеже моси м͠ днии и пакы четырьми дроугꙑими десꙗтꙑ алъьбою пребꙑвъ къ б͠оу ЙЕ Бог. 323b великъ ли ѥ и горькъ грѣхъ ...крѣпоѥ бъдѣниѥ бес прѣстани алъчьба СС 39а алъчьбы и бъдѣниꙗ и молитвы СС 58б велꙗ орѫжꙗ сѫтъ съ трьпѣнемь вьсꙗкомѹ• алъьба  молтва  ьтене КИ 8,2 мъногашьдꙑ о млостꙑн  о молтвѣ  о алъьбѣ ꙁаповѣда. КИ 9,17 на альбѹ  бдѣньемь  наготѣ себе ѹдержа толма ѹкрот нѹжю телеснѹю ХрГА 311,5 албѫ же  тръпѣнїе толко поⷣсмѣхѫ ꙗко ꙁа •м• дне еднѫщ пщѫ въкѹшахѫ Пр февруари 78,14 С Гр νηστεία τὸ νηστεύειν ἄσκησις алъба Нвб алчба ОА РБЕ РРОДД остар. книж.