Исторически речник
аꙁъ  
аꙁъ местоим лич 1 л ед Аз. Им. аꙁъ абе же рее мъ с глѧ. дръꙁате аꙁъ есмъ не боте сѧ М Мт 14.27 З А СК Б отъвѣштавъ же с рее мъ. въпрошѫ вꙑ  аꙁъ едного словесе М Мт 21.24 ЗI, ЗП. Срв. Мк 11.29 М;Лк 20.3 М З ѣкоже естъ псано въ пророцѣхъ. се аꙁъ посълѭ анћлъ мо прѣдъ лцемъ твомъ. ꙇже ѹготовтъ пѫть тво М Мк 1.2 З, А, СК, Б. Срв.Лк 7.27 М З аꙁъ ѹбо кръстхъ вꙑ водоѭ. а тъ кръсттъ вꙑ дхомъ стꙑмъ М Мк 1.8 З А СК Б ꙇ рее ꙁахарѣ къ анћѹ. по есомѹ раꙁѹмѣѭ се. аꙁъ бо есмъ старъ  жена моѣ ꙁаматорѣвъш вь дьнехъ свохъ М Лк 1.18 З А ꙇ аꙁъ не вѣдѣахъ его. нъ да ѣвтъ сѧ ꙁдралев. сего рад аꙁъ прдъ въ водѣ кръстѧ М Йо 1.31 З А СК Б рее мъ с пакꙑ. мръ вамъ ...  аꙁъ сълѫ вꙑ М Йо 20.21 А О снъ мо ес тꙑ аꙁъ дънесъ родїх тѧ Е 6б 5 Срв. Е10а 18 СП2.7 аꙁъ же на тѩ гі ѹпъвахъ рѣхъ тꙑ есі бъ моі СП 30.15 ѹпраꙁніте сѩ  раꙁѹмѣте. ѣко аꙁъ есмъ бъ. въꙁнесѫ сѩ вь ѩꙁꙑцѣхъ  въꙁнесѫ сѩ на ꙁемлі СП 45.11 аꙁъ же ѣко масліна плодовіта въ домѹ бж ѹпъваѭ на мілостъ бжѭ. въ вѣкъ і вѣкъ вѣка СП 51.10 ѡ гі аꙁъ рабъ твої. аꙁъ рабъ твоі ї снъ рабꙑ твоѩ СП 115.7 тѣмьже  аꙁъ ѹмаленꙑ. недостонꙑ рабъ ... вельм вьпѭ  глѭ. веле ес гі. ꙇ юдъна дѣла твоѣ СЕ 3b 14 стⷯ҇. рабъ тво есмъ аꙁъ въраꙁѹ (!) СЕ 84а 26 Срв. СЕ98а 14 се глѫ аꙁъ нꙑнѣ. да не оклеветаѭтъ етері ха глѫште по ъто не обраті. ꙇюдꙑ отъ тоѧ ꙁълобꙑ. по ъто не створі его лѹъша К 5а 30 вꙑ веселте сꙙ смѣхомъ. аꙁъ же пѣтмъ. вꙑ красѹте сꙙ ꙁлатомъ. аꙁъ же крьстомъ. вꙑ ате вдѣт кꙿнꙙꙁа маловрѣменьна. аꙁъ же аѭ цѣсара вѣьнааго С 19.20, 22, 23 стꙑ кодратъ рее. аꙁъ црѹ момѹ хсѹ повнѹѭ сꙙ. а не ловѣкомъ не вѣдѫштмъ ба С 106.8 піѡн рее. еша могль бꙑхь аꙁь вась ѹвѣштат крьстꙗномь бꙑт С 131.9—10 аꙁъ понї сꙙ нарцаѭ С 133.20 артемонъ рее. аꙁъ отъ младеньства крьстꙗнъ смъ С 223.20—21 аꙁъ смъ їѡсфъ братъ вашъ С 368.4 аꙁꙿ грѣшꙿнъ. ѹвѣдѣвъ тебе бже (!) мо. каѭ сѧ вь сеѩ ꙁълобъ. ѭже сꙿтворхъ Р VII 4.23 молѭ вьі аꙁъ съвꙁаньі о г подобьн(ѣ) ходт поꙁъваню мьже поꙁъвасте с ЗЛ Iб 1 аꙁъ марътнъ пе(!) П7. Род мене ꙇ же не прметъ крста своего  въ слѣдъ мене грѧдетъ. нѣстъ мене достонъ М Мт 10.38 З, А, СК. Срв.Лк 14.27 М З рее гъ гв моемѹ. сѧд о деснѫѭ мене. дондеже положѫ врагꙑ твоѩ. подъноже ногама твома М Мт 22.44 З, А, СК. Срв.Лк 20.42 М, З;Е 8б 10 пакꙑ въторцеѭ шедъ помол сѧ глѧ. оте мо аште не въꙁможетъ аша с. ммо т отъ мене М Мт 26.42 З, А, СК. Срв.Мк 14.36 М, З;Лк 22.42 М, З;СЕ 47а 18 ꙇ проповѣдааше глѧ. грѧдетъ крѣпле мене въ слѣдъ мене. емѹже нѣсмъ достонъ поклонь сѧ раꙁдрѣшт. ремене рѣвемъ его М Мк 1.7 З, А, СК. Срв.Лк 3.16 М З А СК ꙇ реетъ глѭ вамъ. не вѣмь васъ отъ кѫдѹ есте. отъстѫпте отъ мене вьс дѣлателе неправьдѣ М Лк 13.27 З А СК гла же емѹ жена самарѣнꙑн. како тꙑ юде сꙑ отъ мене пт просш. женꙑ самарънꙑнѧ сѫштѧ. не пркасаѭтъ бо сѧ юде самарѣнехъ М Йо 4.9 З А кь тебѣ гі въꙁовѫ бже моі не прѣмлъі отъ мене. еда когда прѣмлъіші отъ мене.  ѹподоблѫ сѩ съ ніꙁъходѩштім въ ровъ СП 27.1 прідѣте ѩда послѹшате мене. страхѹ гню наѹѫ вꙑ СП 33.12 благснъ бъ їже не оставітъ молтвꙑ моеѩ.  млості своеѩ отъ мне СП 65.20 ѹдаллъ есі отъ мене дрѹга їскрънѣго СП 87.19 въꙁъмѣте го мое на васъ. ꙇ наѹте сѧ отъ мене. ѣко кротокъ есмъ. ꙇ съмѣренъ срцемь СЕ 89b 15 нъ егда ѹꙁьрѧтъ ѧда хъ дѣла моѣ. мене раді свѧтъ імѧ мое. і остѧтъ домъ ѣковль К 1а 11 Срв. С325.18 бѫдетъ же вамъ отъ мене ьсть велка.  дар бол҄ьш нѣхъ С 73.22 молтва бо рее не бꙑстъ мене дѣл҄ьма. нъ пршьдъшхъ дѣл҄ьма невѣрьнꙑхъ С 310.23 не ꙿт мене беьствѹѧ съꙁъдателꙗ С 510.12—13. Дат мьнѣ не вьсѣкъ глѧ мьнѣ. г. г вьндетъ въ цсрстве небское. нъ творѧ волѭ отца моего же естъ ннбхъ М Мт 7.21 З А ꙇсъ же гла емѹ. грѧд по мьнѣ. ꙇ остав мрътвꙑѩ погрет своѩ мрътвъцѧ М Мт 8.22 З А СК ꙇ прꙁъвавъ народꙑ съ ѹенкꙑ свом рее мъ. ꙇже хоштетъ по мьнѣ т да отъвръжетъ сѧ себе. ꙇ вьꙁьметъ крстъ сво  грѧдетъ по мьнѣ М Мк 8.34 З А СК ꙇ по сх(ъ )ꙁде  ѹꙁьрѣ мꙑтарѣ ме(немъ) левьћѭ. сѣдѧштъ на мъ(ітън)ц. ꙇ рее емѹ д по мьнѣ М Лк 5.27 З А гла е съ. то естъ мьнѣ  тебѣ жено. не ѹ прде годна моѣ М Йо 2.4 З А О бꙑшѩ слъꙁꙑ моѩ мнѣ хлѣбъ денъ і нощь. егда глаахѫ мнѣ на вьсѣкъ денъ къде естъ бъ твоі СП 41.4  рѣхъ къто дастъ мнѣ крілѣ ѣко голѫб СП 54.7 бже въ помошть моѭ вонъмі. гі помошті мьнѣ потъшті сѩ СП 69.2 мьнѣ же прілѣплѣті сѧ бѕѣ благо естъ СП 72.28 отъвѣща емѹ на пѫті крѣпості своеѩ. ѹмаленье днеі моіхъ ꙁвѣсті (!) мнѣ СП 101.24 прдѣте къ мнѣ рекъ. вꙿс обрѣменен тѧготоѭ. хъ вꙑ ꙁоветъ спѣшъно СЕ 85b 15 стꙑ же кодратъ поꙗше. бе на помоштъ мьнѣ вьньм. г на помоштъ мьнѣ потъшт сꙙ С 118.12, 12—13 се бо мьнѣ двюмѹ жвотѹ въ пѹстꙑн҄ жвъшꙋ. нꙑн҄ѣ же мѫжемъ смъ посълана бꙑхъ въ градъ С 233.11 мнѣ же мнтъ сꙙ  вꙿстан неꙁнаменѹѭштѹ се глаголат С 376.15 вь ко мнѣ сътворт правдво не правьдꙿно С 512.8 прдѣте къ мнѣ вс. то нѣкꙿто дъ. нѣ кꙿто сѧ подвжѧ Р II 4.30 м дрѹгꙑ же отъ ѹенкъ рее емѹ г. повел м прѣжде т. ꙇ погрет отца моего М Мт 8.21 З, А, СК. Срв.Лк 9.59 М З А СК онъ же пршедъш поклон сѧ емѹ глшт. г помоѕ м М Мт 15.25 З СК ꙇ въшедаш абе съ тъштанемь къ цсрю. прос глѭшт хощѫ да дас м. отъ него на блюдѣ главѫ оана крьсттелѣ М Мк 6.25 З А прде жена отъ самарѩ порѣтъ водꙑ. гла съ даждъ м пт М Йо 4.7 З А братѣ. въсѣ м лѣтъ сѫтъ (нѫ) не въсѣ на полъꙃѫ. въсе м лѣтъ естъ. нѫ не ... обладанъ бѫдѫ. отъ кого Е 2а 15, 16  въꙁдастъ мі гь по правъдѣ моеі. і по істотѣ рѫкѹ моею въꙁдастъ мі. ѣко съхраніхъ пѫті гнѩ.  не неъствовахъ тъ ба моего СП 17.21 се бо рѣснотѫ въꙁлюблъ есі беꙁвѣстьнаа  танаа прѣмѫдростъ твоѭ ѣвлъ м есі СП 50.8 ъто бо мі естъ на нбсі. і отъ тебе ьто въсхотѣхъ на ꙁемлі СП 72.25 дажд м гі. ома мома слъꙁꙑ тот. да с ꙇм омꙑѭ стѹдънаа дѣла СС Iа 8 молѭ тѧ гі бже мо. да тꙑ м ралъ. жвотъ  млость подат СЕ 72а 21 сърадѹте м сѧ. ѣко обрѣтъ пакꙑ драгъмѫ погꙑбъшѭѭ м СЕ 84а 14, 16 есо раді. ꙇ по ъто. ръці мі. напасть бо мі створі вельѭ. тъштетѫ мі сътворі. много м іꙁглагола. до главꙑ мі ꙁъло съдѣа К 8b 38, 39, 40, 9а 1 ; ъто глеші. жрътвѫ лі мі веліші оставіті К 9а 22 покор м сꙙ.  дꙿноѹменъ м бѫд. л ꙁьлѣ ѹмьреш акꙑ с С 65.11, 12 тъгда томтел҄ь ... отъвѣшта глагол҄ꙙ шъдъше прведѣте м  С 215.13 комсъ глагола. повѣждь м старье како прѣобдѣ слѫ ѧ С 226.17 дрѹгꙑ рее прд цѣл м дьштере С 308.5 н рее пото ꙗко нѣстъ м повелѣно С 310.20  не бѫд мі подражатель слабѹ  грѣшꙿнѹ. глщю вꙿсегда  не творѧщю нкогда же Р II 1.9 прпадаѩ молѭ т сѧ. помоꙃ м г бе мо ... помоꙃ м  спѫ сѧ Р VII 4.31, 33. Вин мене ꙇ же колжъдо прметъ отроѧ таково едно. въ ꙇмѧ мое. мене премлетъ М Мт 18.5 ЗI ЗП амн амнь глѭ вамъ. премлѧ аште кого посълѭ мене премлетъ М Йо 13.20 З прм мꙿне ꙁаблѫждьшааго бже СЕ 85а 22 блаженꙑ же рее спльн҄енъ сꙿмъ бесьмрьтънааго брашьна. васъ птатъ хлѣбъ. а мене слово бж. васъ веселтъ вно. мене же благодѣть стааго дха. васъ крѣптъ пшта мене же хс. васъ насꙑтꙙтъ мꙙса. мене же молтвꙑ. васъ покотъ жвотъно. мене же мо хс. васъ одеждѫтъ рꙁꙑ. мене же правꙿда С 19.14, 15, 16, 17, 18, 19 аште мене въпросꙙтъ како вьскрьсе хъ. не вѣдѣ то рекѫ С 510.30 мѧ ꙇже вꙑ премлетъ. мѧ премлетъ. ꙇ же премл҄етъ мѧ премлетъ посълавъшааго. мѧ М Мт 10.40 З, А, СК. Срв.Лк 9.48 М ꙇ же аще скандалсаетъ едного отъ малꙑхъ схъ вѣрѹѭщхъ въ мѧ. ѹнѣе емѹ естъ да обѣсѧтъ жръновъ на вꙑ его осьльскꙑ. ꙇ потопѧтъ і въ пѫнѣ морьстѣ М Мт 18.6 ЗI ЗП ꙇ ѣдѫщемъ мъ рее. амнъ глвмъ. ѣко еднъ отъ васъ прѣдастъ мѧ М Мт 26.21 З, А, СК. Срв.Мк 14.18 М, З;Йо 13.21 М З въсѹе же ътѫтъ мѧ. ѹѧще ѹенѣ ꙁаповѣд лвѣескъ М Мк 7.7 З то же мѧ ꙁовете г г а не творте ѣже глѭ М Лк 6.46 З ꙇ вдѧ мѧ вдѣ посълавъшааго мѧ М Йо 12.45 З гла емѹ съ ѣко вдѣвъ мѧ вѣрова. блажен не вдѣвъше ꙇ вѣровавъше М Йо 20.29 З А О оⷮ҇пѣло. ꙁастѫп мѧ г ꙁаст Е 20б 8 Срв. Е20б 11 Е20б 14 Е20б 15 ѡбідѫ мѩ телъці мноѕі. юнъці тѹъні одръжашѩ мѩ. ѡтврѣсѩ на мѩ ѹста своѣ ѣко левъ въсхꙑштаѩ і рікаѩ СП 21.13, 14 ѹслъші гі гласъ моі мьже воꙁъвахъ. помілѹі мѩ  ѹслъші мѩ СП 26.7 окропіші мѩ ософомь оіщѫ сѩ. омꙑеші мѩ пае снѣга ѹбѣлѭ сѩ СП 50.9 Срв. СЕ84b 22 кто ведетъ мѩ въ градъ объстоѣньѣ. л кто наставітъ мѩ до ідѹмѣѩ СП 107.11 помлѹ мѧ гі ... ꙇ прꙇм мѧ. ѣкоже прѩтъ дре(вльню)мѹ мꙑтарю въꙁдꙑхане СС Iа 7, Ib 2 гі бже нашъ. въшедъшааго мѧ въ храмъ домѹ твоего ... съхран мѧ отъ жвота немощьнааго. ꙇ наѹ мѧ на вꙿсѧ ꙁаповѣд твоѩ ходт. навед мѧ на пѫть тво правꙑ. ꙇ довед мѧ оца твоего прѣвꙑшьнѣаго СЕ 36а 17, 22, 23, 36b 1, 3 молѭ т сѧ гі. ꙁабѫд грѣхꙑ моѩ. ꙇ ост мѧ. ꙇ оцѣст мѧ ꙇменемь твомь СЕ 41а 12 тѣмьже молѭ тѧ мꙿногомлостве. съмл сѧ нꙑнѣ на мѧ. ѡтъпадъша стꙑхъ твохъ повелѣне.  пробьщ мѧ пакꙑ стадѣ твоемь стꙑхъ. ꙇꙁ негоже мѧ схꙑт пронꙑрвꙑꙶ врагъ. нъ пакꙑ обрат мѧ. пакꙑ обнов мѧ. пакꙑ облѣц мѧ ... ꙇ танѣ трапеꙁѣ пробьщ СЕ 78b 11, 13, 14, 16, 17 мат бѹ благоⷭ҇словленаѣ. ѹблаж дшѫ моѫ. еѫже лѫкав понорьлв ꙁьлоѹб. ѡкаѣнаго мѧ ѹловьль.  ада спасеш мѧ. да словославлѫ тѧ. многопрѣпѣтаѣ ТФ А 15, 16 помѣні бо мѧ сѧтъ гі. въ цѣсарств твоемь К 11а 23 Срв. К11а 26 К11b 9 г бе мо съпас мꙙ отъ ѹстъ львовь.  съхран мꙙ съ стꙑм свом С 18.2 стꙑ савнꙿ рее тꙑ мꙙ прнѹдш. решт сѫтъ боꙁ ѧже вѣшташ С 149.13 комсъ ... глагола къ доместкомъ свомъ. васнь крьстꙗн проклꙙшꙙ мꙙ  богъ хъ мѫтъ мꙙ С 222.6 въскѫѭ мꙙ господ тольма прѣꙁьрѣ. ꙗкоже мꙙ прѣльстт.  мьнѣт достонна сѫшта сттел҄ьства їѡана С 287.8, 9 молте сꙙ ꙁа мꙙ къ господев. да не бꙑ пршъло нтоже на мꙙ. хъже ꙁвѣштасте С 364.6, 7 не тꙑ мꙙ мѫш госпожде. нъ же братѭ моѭ на мꙙ въстав. с сть дꙗволъ С 366.23, 24 помолте сѧ емѹ ꙁа мѧ окаанааго. да прдетъ на мѧ стаѣ его благодѣⷮ҇. вашм мⷧ҇вам Р II 1.28, 30 Тв мъноѭ онъ же обраштъ сѧ рее петров. ꙇд ꙁа мъноѭ сотоно М Мт 16.23 ЗI. Срв. Мк 8.33 М З тъгда гла мъ с. прскръбъна естъ дша моѣ до съмрът. пождѣте сьде  бьдте съ мъноѭ М Мт 26.38 З А СК рее же емѹ еднъ отъ народа. ѹтелю рьц братрѹ моемѹ да раꙁдѣлтъ съ мъноѭ достоѣнье М Лк 12.13 З ꙇ рее емѹ съ амнь (!) глѭ тебѣ. дьнесь съ мъноѭ бѫдеш вь ра М Лк 23.43 З, А. Срв. С427.17 С438.5 ꙇ вꙑ же съвѣдѣтельствѹѹете. ѣко скон съ мъноѭ есте М Йо 15.27 З А СК ѹшірілъ естъ стопꙑ моѩ подо мъноѭ. ꙁнеможете і леснѣ моі СП 17.37 вьꙁвелте гѣ со мноѭ. ї вьꙁнесѣмъ їмѩ его въкѹпѣ СП 33.4 се трѹдъ естъ прѣдо мноѭ доідеже вънідѫ въ свѩтіло бже. і раꙁѹмѣѭ въ послѣдьнѣа іхъ СП 72.16  тꙑ гі гі створі сь мноѭ мені твоего раді. ѣко блага естъ млостъ твоѣ СП 108.21 гі ... не въꙁгнѫша сѧ мноѭ грѣшънкомь. ꙁане прогнѣвахъ ѣрость твоѭ. ꙇ ꙁъло прѣдъ тобоѭ сътворхъ СЕ 79а 6 блаженꙑ же кодратъ рее. гралъ с съ мноѭ мѫкам см твом С 113.4 тъгда блаженꙑ сак҄ ... рее цѣсарѹ. юже т глаголахъ аште тꙑ въꙁвратш сꙙ жвъ. то нѣстъ господь глаголаль мъноѭ С 195.29 аште сꙙ не пеетъ богъ мноѭ. то въскѫѭ  жвѫ С 292.15 онъ же рее к н҄мъ како могѫ то сътворт грѣшънъ ловѣкъ сꙑ. нъ аште ѹбо вѣрѹте въ ба мноѭ проповѣдамааго. то тъ вамь сна ваше (!) мрьтвааго вьскрѣстъ С 536.25 Мест мьнѣ ꙇ блаженъ естъ же не съблаꙁнтъ сѧ о мьнѣ М Мт 11.6 З, А. Срв.Лк 7.23 М З раꙁѹмѣвъ же с рее мъ ьто трѹждаате женѫ. дѣло бо добро сътвор вь мьнѣ М Мт 26.10 З, А, СК. Срв.Мк 14.6 М З ꙇ глашѧ емѹ ѹенц его. вдш народъ ѹгнѣтаѭштъ тѧ. ꙇ глеш къто сѧ пркоснѫ сѧ мънѣ М Мк 5.31 З А СК У глѭ бо вамъ. ѣко еште псаное се подобаатъ да съконьаатъ сѧ о мьнѣ. еже  съ беꙁаконьнкꙑ въмѣн сѧ. ꙇбо еже о мьнѣ коньнѫ матъ М Лк 22.37 З ꙇнъ естъ съвѣдѣтельствѹѩ о мьнѣ. ꙇ вѣмь ѣко стньно естъ съвѣдѣтельство еже съвѣдѣтельствѹтъ о мънѣ М Йо 5.32 З А отъвѣшта (е)емѹ с о себѣ л тꙑ глеш се. л н тебѣ рѣшѧ о мьнѣ М Йо 18.34 З А СК срдце істо съꙁіжді въ мнѣ бже. ї дхъ правъ обнові въ ѫтробѣ моеі СП 50.12 да не постꙑдѩтъ сѩ о мьнѣ тръпѩштеі тѩ гі гі сілъ. ні посрамлѣѭтъ же сѩ о мьнѣ іскѫштеі тебе бже їлвъ СП 68.7 ѡ мьнѣ глѹмлѣхо (!) сѩ сѣдѩштеі въ вратѣхъ. ї о мьнѣ поѣхѫ пьѭште вно СП 68.13 молѭ т сѧ гі ... сътвор въ мнѣ жлще стѹмѹ твоемѹ дхѹ. ꙇцѣлвъшюмѹ вꙿсего ка. отъ вꙿсеѩ болѣꙁн СЕ 41а 13 отълож. моѣ словеса. ꙇ мое дѣло оконьа гі. ꙇ твоѭ мⷧ҇стъ. въ мꙿнѣ грѣшънѣ рабѣ твомь ав СЕ 72b 24 ꙇ прѣестънꙑмъ т пеатемъ. страхъ тво ꙁатвор въ мꙿнѣ. ꙇ танѣ трапеꙁѣ пробьщ ... влко СЕ 78b 21 прѣбѫдѣте о вѣрѣ хсовѣ.  молтвѫ сътворте о мнѣ къ гѹ. да съконъанъ бѫдѫ въ сповѣданї семъ С 16.26 ꙁан҄е мол҄ѫ тꙙ каꙁнь црьскѫ.  бол҄ѣрьскѫ въскорѣ съконьа о мьнѣ С 101.30 стꙑ кодратъ рее. самъ себе да сꙙ плаетъ. о мьнѣ бо нѣстъ трѣбѣ плакат сꙙ. н мловат С 102.15 нꙑнꙗ ѹбо то слꙑшавъше повелѣн же повелѣно вꙑ стъ о мьнѣ творт. то скорѣ творте С 259.24 аꙁъ самъ ἐγὼ αὐτός, ἐμαυτοῦ Аз самият аꙁъ есмъ съвѣдѣтельствѹѩ о мьнѣ самомъ. ꙇ съвѣдѣтельствѹѹтъ о мьнѣ посълавꙑ мѧ оцъ М Йо 8.18 З А въ мнѣ самомѹ дша моѣ съмѩте сѩ. сего раді помѩнѫхъ тѩ отъ ꙁемлѩ орданъскꙑ  оръмѹнъскꙑ отъ горꙑ малꙑ СП 41.7 ѡⷮ҇вⷮ҇ѣ. стргѫщааго сѧ. аꙁъ самъ своеѭ волеѭ. нкꙑмъже нѫдмъ. ха рад хощѭ прѩт обраꙁъ сь СЕ 96а 14 мене же самого вѣдѣ ꙗко любт маш. не тъѭ схъ рад нъ нѣхъ многꙑхъ ходатаю тебѣ бꙑвъшѹ С 48.20 блаженꙑ же когратъ (!) рее. аꙁъ самъ о себѣ вьꙁлѣꙁѫ на сковрадѫ.  не ꙁамѹждѫ.  сътворвъ хрстово ꙁнамен. вьꙁлеже на сковрадѣ С 118.6 хотѣхꙿ вашѫ сьпрꙙтат ꙁьлобь. нь лма же вꙑ не рате. нъ днае прѣбꙑвате въ сво ꙁьлоб. се аꙁъ самъ сꙙ прѣдаѭ С 413.25 ѹвꙑ [о горе, ѹ горе, ю горе, о лютѣ] мьнѣ οἴμοι, οὐαί μοι Горко̀ ми, тежко̀ ми, горкият аз, нещастният аз ѹвꙑ (мь)мьнѣко прішельство мое ѹдал сѩ. вьселхъ сѩ вь села темьнаѣ СП 119.5 ѡ лѹтѣ мьнѣ то страшьно сѫдще. ѡно. на немьже хⷭ҇е сѧдеш сьдѣа ТФ Б 9 ѹвꙑ мьнѣ ѹвꙑ мьнѣ. побѣжденъ бꙑхъ мѫж см свꙙтꙑм.  бꙑхъ вьсѣмъ въ рѫгъ С 78.27 ѡ горѣ мьнѣ рее. то сътворѫ аꙁъ. лце дѣве. ходъ дѣвъ. о дѣв. осклабьн дѣве. бесѣда дѣва. а ѫтроба не дѣва. нъ матерѣ С 240.10 ѹ горе мьнѣ окаанѣ.  отъмн҄енѣ. ѹ горе мьнѣ ꙗко сьнѣдь смъ огнꙗ вѣнааго. ѹ горе мнѣ ꙗко жште смъ дꙗвол҄е С 517.6—7, 7, 8 онъ же ... горꙿко въꙁдъхнѫвь рее. ю горе мьнѣ окаꙗнѹѹмѹ. како вьꙁьрѫ на небо С 523.25 стꙑ опеал сꙙ дѹшеѭ  въсплака глꙙ. ѹ горе мнѣ еда кол гь. мене грѣшьнааго  ѹбогааго въстꙙжетъ. о скръб схъ пршедꙿшхъ къ мнѣ С 568.12 тако м μά + Вин., ὡς ἐμοί При уверяване — заклевам се, кълна се [в името на някого или на нещо] коментарс рее. тако м тво полѹа владꙑко мо анѳупате. аште сего тако оставш. то не матъ сѧ лѣнт  тѣхъ самѣхъ цръ ѹкарат.  пробрꙙштеш намъ ꙁалаꙁъ не хꙋдъ С 102.21  вдѣвъ ѭ съ обꙑьнѫѭ ѧ хотѭ. вьсмꙗвь сꙙ вьꙁьп к н҄ма глагол҄ꙙ. добрѣ добрѣ тако м їсѹса небрѣгѫ о томъ С 169.14 комсь рее старꙿе. тако м стъ раꙁѹмѣт ꙗко крьстꙗнъ с С 223.19  рѣшꙙ к н҄емѹ вльсв тако м вѣньцъ цѣсара персъска савора. ꙗко аште с паꙁѹхꙑ стрꙙсеш любо  днъ съвалъмъ.  да падетъ на ꙁем. то да вѣс ꙗко ѹже вѣмъ ꙁвѣсто ꙗко отъвръже сꙙ бога свого С 264.1 тако м богꙑ [боꙃ] μὰ τοὺς ϑεούς При уверяване [заклеване] — Бога ми, кълна се в Бога аурлꙗнъ рее ... тако м богꙑ аꙁъ ва мамъ мѫт. да нкꙿтоже въꙁможетъ помошт вама С 2.17 вовода рее тако м боꙁ. вльшьство нѣко бꙑстъ С 74.21 анѳупатъ рее. тако м богꙑ не мамъ тебе поштꙙдѣт. нъ нѣкацѣм мѫкам  горькоѭ сьмрьтѭ погѹбьѭ тꙙ окаꙗне С 104.21 М З А СК Б ЗП О У Е СП СС СЕ ТФ К С Р Г ЗЛ П6 И Вар. им СН РН1 Гр ἐγώ ѣꙁъ им мнѣ вин мноѭ тв Нвб аз ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв ази диал азе диал азека диал ВА НТ Дюв НГер МлБТР ДА яз диал язе диал язека диал ДА