Исторически речник
а 
а I. Буквен знак. Първата буква от стб. азбука, назовавана аꙁъ; в глаг. , в кир. а; в нвб. звук а. II. Числен знак. в глаг. и кир. ⰰ҃, а҃=1. Числ. бр. Числ. ред. днъ Един ѣкоже бо къ отъходѧ. прꙁъва своѩ рабꙑ. ꙇ прѣдастъ ꙇмъ ꙇмѣне свое. ꙇ овомѹ дастъ д҃ таланꙿтъ. овомѹ же б҃. овомѹ же а҃. кождо протвѫ слѣ свое. ꙇ отде абе 3 Мт 25. 15 СК егꙿда къ бол҇ⷮ. ꙇ аще хощⷮ҇е мⷧ҇о. въꙁъмат ѿ҇ пⷫ҇о. то да прѣбѫдⷮ҇е въ болѣꙁн ж҃ дꙿне. аще бѫдⷮ҇е болѣꙁнь ... ꙁѣло тⷤ҇ѧка. то а҃ дꙿнь СЕ 38а 21 прьвꙑ Първи глаⷡ҇ евнъⷺ҇лѣ еже отъ маръка. а҃ о бѣсънѹѭштмъ М 43a 20 главꙑ еванћліѣ еже отъ лѹкꙑ. а҃ о напсан М 76a 7 главꙑ еваньћелѣ еже отъ ꙇоана. а҃ о брацѣ бꙑвъшмъ въ кана галлѣ М 133a 2 в понⷦ҇е свⷮ҇ѣ неⷣ҇ стъⷯ҇ аплъ. алеⷺ҇ глаⷭ҇ а҃ А 2а 28 неⷣ҇ а҃ по л҃ въ нѭⷤ҇ бъваеⷮ пⷮа всⷯ҇ѣ стъ҇ⷯ. ꙇже въ всемъ мрѣ А 34а 20 неⷣ҇ а҃ ноⷡ҇ лѣⷮ҇ еваⷸ҇. ѿ лоⷦ҇у глаⷡ҇ ҃ꙁ҃ А 50b 10 сѫⷠ҇ а҃ стааⷢ҇ поⷭ҇. въ нѭже бꙑваетъ памѩⷮ стааⷢ҇ мⷱка ѳеодора А 74с 7 Срв. Е6а 2 мѣⷭ҇ септѧⷠ҇ въ а҃ деⷩ҇. наѧтⷦ҇о ндктѹ  ноⷡ҇ лѣⷮ҇.  памѩⷮ҇ прѣⷣ҇нааⷢ҇ сѵмеона стлъⷫ҇нⷦ҇.  к҃ женамъ.  велкѹмѹ прсмѹ А 112d 13 мⷺца дⷦ҇е а҃ стааⷢ҇ прⷬ҇ка наѹма. еваⷸ҇ оⷮ ⷩ҇о глⷡ҇а р҃б҃ А 127b 16 Срв. УIIа 16 мⷺца маⷺ҇ а҃ стаго прⷬ҇ка еремѩ. ⷳ҇ ҃ꙁ҃ юⷩ҇ А 146а 5 Срв. СК151b 3 неⷣ҇ а҃ поста. памѧ ⷮ пррⷦ҇ма. мосі (!)  аронꙋ. алⷼ҇е гла а҃ мосї аронъ. до гла (...) нмь евⷢ҇а ѿ҇ ѡⷩ҇а глⷡ҇а ві СК 74.18, 19 мѣⷰ҇ ѕ҃ (...) нколꙑ евⷢ҇а ѿ҇ маⷴ҇ псаⷩ҇ а҃ септѧбра СК 135b 1 неⷣ҇ прѣдъ ꙗвлені. еваⷢ҇ ѿ҇ марⷦ҇ глаⷡ҇ а҃ СК 145b 11 вь пⷪ. а҃ неⷣ. евⷸ҇а оⷮ оⷩ҇а глⷡ҇а ꙇ҃ ѕ҃ О IIб 14 щ недѣлѫ а҃ по. н҃. аллѹ. глаⷭ҇. д҃ Е 8а 5 пѣ.ⷩ҇ гла ⷭ. а҃. спсї г лю(дї) своѧ Е 30а 17 аллоⷢ҇у. гла ⷭ. а҃. сповѣдѧтъ нбса юдеса твоѣ. обеⷳ҇. радѹте сѧ правед Е 37б 8  рекⷮ҇ѫ прⷦ҇о глⷭ҇а а҃. дшѧ хъ въ благꙑхъ. въдворѧтъ сѧ гі СЕ 58b 11 аще кꙿто въ а҃ день дⷮ҇е на колѧдѫ. енѹарѣ. ѣкоже пръвѣе поган творѣахѫ. в҃ лⷮ҇ѣ да покаетъ сѧ о хлⷠ҇ѣ о вⷣ҇о СЕ 103b 3 пѣⷭ҇. ҃. глаⷭ҇. а҃. се ѹбо нареень ст день ТФ Б 3 В състава на сл. числ. глаⷡ҇ евнъⷸ҇лѣ еже отъ маръка ... а о седм хлѣбъ М 43b 13 главꙑ еванћліѣ еже отъ лѹкꙑ ... ка о просѧштхъ ꙁнаменѣ М 76b 20 главꙑ еваньћелѣ еже отъ ꙇоана ... аꙇ о лаꙁар М 33а 12 неⷣ҇ а҃ꙇ҃ ноⷡ҇ лѣⷮ҇ евⷸ҇. ѡ лоⷦ҇у глаⷡ҇. р҃ о҃ а҃ А 61d 13, 14 мⷺца юⷧ҇ а҃ꙇ҃. стаго мⷱка маркана.  стꙑѩ ефміѩ. А 150b 22 еваⷸ҇ ѿ оаⷩ҇ глаⷡ҇ с҃ а҃ ꙇ҃ А 156а 5 мѣⷰ҇ ка вьнесене стꙑѧ бц. евⷢ҇а псⷩ҇а ѕ҃ септбра СК 135b 3 Срв. УIIа 10 аї стрстъ стꙑхъ мнⷱ҇къ. дѡдѡра.  дѡдѹма.  стꙑѧ мѫнⷱ҇цѧ (...) дорꙑ. александрѧ.  стго (...) нашего петра архпскпа Е 29б 5 мцⷭ҇ъ октѧбръ (реко)мꙑ лст(опадъ. матъ) дн (...) л҃а҃. дъⷩ҇ матъ. аⷭ҇. їа. а ноⷳ҇. гї Е 38а 17, 38б 1 слава. въ конецъ прїѩтъї. ѹтрьнімъ псамъ двъ к҃а҃ СП 21.1 въ концъ раꙁѹмъ сновъ корѣовъ ма псалмъ СП 41.1 гъ съхрантъ въхождене твое. ї їсхождене твое. ѡтъселѣ ї до вѣка. р҃к҃а҃ пѣснь степенна СП 121.1 ћⷶ҇ аще кꙿто алъкат не можетъ. да споетъ к҃ псⷧ҇амъ.  ѕ҃. аще л не ѹмѣетъ. да дастъ цѧтѫ. аще л не матъ цѧтꙑ. то да оⷮ҇ брашъна еже матъ. да дастъ СЕ 103b 22 мѣсꙙца марта въ аї. жт гргора папꙑ рѹмъскаꙿго С 119.15 М З А СК О У Е СП СЕ ТФ С Д СН Гр εἷς α´ Нвб а