Архивски Хронограф
Архивски хронограф7
Заглавие на латински:Chronographus Archivi
Жанр:Историческа компилация
Автор:-
Преведен?:да
Дата на ръкописа:ХV в.
Дата на превода:Х в.
Дата на преписа:ХV в.
Правопис:Руски
Име на ръкописа:Архивски хронограф
Хранилище на ръкописа:РГАДА, Русия
Сигнатура на ръкописа:РГАДА, собр. МГАМИД, № 279/658
Нормализиран?:не
Страници:479 листа
doc_iddoc_21

410b
съ страхомъ

лоⷡ .рк͠в. ѡ͗ плѣненї і͗єрлⷭмо
вѣ. ка́ко посланъ є͗оу͗спсїанъ.
ло́во третєє ͗ѡ͗сфово.
͗Ꙗкоже прїде вѣ́сть къ неро́нов
ѡ͗ ͗юдѣ͗скомъ съгрѣшенї. ѹ͗
жа́съ та́͗нъ нападе на́ нь съ тре
петомъ. прⷣѣ людꙿм же грѧ
дѧ́ше, ͗ гнѣваше сѧ г͠лѧ. ꙗ͗ко
не сво͗м до́блестꙿм сътвор
ша ж́дове, но̀ кестє͗вою ле́
стїю ͗спытаа, комѹ порꙋ
ть въсто́ныѧ страны въꙁвⷣ
гаю͗щаꙗ͗ сѧ. є͗мѹ́же бы̀ мо́щно
і͗ѹдѣ͗ско раꙁꙿвращенїе ͗сꙿпра́
вт. ѡ͗крестꙿныѧ ꙗ͗ꙁы́кы бо
лѧ́щаа ꙋ͗твръдт. ͗ ѡ͗брѣте
є͗дного ѹ͗спасїана, потребна
на такѹ ве́щь. ͗ могѹща по
нѧ́т вел́ество тол́кыѧ
бра́н. мѹ́жа ѿ ю͗ност ͗ до
старост въ во͗нꙿствѣ ж
вꙋща. ͗ ѹ͗мр всѧ дре́вле дре́
вле съ р́млѧны. ѡ͗ ꙁападныхъ
странахъ. ѡ͗ гарманї смѧте
нє сѹ́ще. ͗ стѧжа́вше врѣта́
нє беꙁъ ѡ͗рꙋжѧ тогда таю͗
ща сѧ. ͗мꙿже ͗ клавдї ѿц͠ꙋ є͗го.
410c
проє͗лпсю сътвор. вѣ́даа
въꙁрастъ є͗го, крѣпкѹ ͗скѹше
нѹ ͗ вѣрнꙋ. понеже с͠на є͗го бы́ста
ꙗ͗ко въ та́л. ͗ посла мꙋжа того
да прїмѹть срꙿскыѧ во́ѧ. ͗
ѹ͗мленымъ сло́вомъ ѹ͗крот
въ є͗го ласка́нїемъ, ꙗ͗ко нѹ́жⷣы ве
лѧ́ть. ѡ͗нъ же ѿ а͗ха ꙗ͗ко посла
с͠на своє͗го т́та на а͗лексанꙿдрю
да по͗меть по́лкъ пѧ́ты •і͠•
прбродв сѧ сꙿкво́ѕѣ є͗лспо́нта.
͗ ͗де къ сꙋрї. ͗ тѹ събравъ р
мꙿскꙋю с́лꙋ. ѿ бл́жнхъ цр͠въ
поѧ по́мощь. і͗ѹдѣ же по кест
є͗вѣ ѡ͗долѣнї въꙁвелѧ́ю͗ще сѧ
ненаѧ́є͗мою побѣ́дою. неѡ͗дръ
жм бѣша ѿ ѹ͗стремленѧ. ͗
съвокꙋпвꙿше всѐ мно́жество
по͗доша на а͗скалонъ. ͗же є͗сть
гра́дъ дре́внї. ѿ і͗єрлⷭ҇ма вꙿда́лѣ
•к͠• връстъ ͗ •ф͠• въꙁненавд
мъ ж́дꙿм. воже́ве же ͗хъ
бѧ́хꙋ тр̀ мѹ́ж, връховнї
с́лою ͗ мꙋдростю
͗Анє͗ръ пръскы. ͗ слъ вавло́
нꙿскы. ͗ і͗ѡа͠ннъ а͗се́͗скы. а͗ско
лонъ же ѡ͗стѣненъ бы́сть тве́
рдо ѕѣло, но̀ беꙁ во́. то̀кмо стре
жахꙋ є͗дна спра пешець. ͗ є͗д
нъ по́лкъ коннкъ. ͗мꙿже во́жь
бы́сть а͗нто́нї. ͗ проше́дꙿше
ста́ша ѡ͗крестъ града съ ꙗ͗ростїю
а͗нтонї же ѡ͗ютвъ прше
ствє ͗хъ. н мно́жества ⷯ
ѹ͗боꙗ͗ сѧ н ѹ͗жасе сѧ. пꙋст
на нѧ ко́ннкы. ͗ ѿгна́ша ͗хъ
ѿ стѣнъ. і͗ѹдѣ͗ же протвѧ́
щї сѧ ͗скѹше́нымъ не͗скѹ
шен. ͗ коннмъ пѣш, ͗спо
ленымъ смѧто́ша сѧ. ͗ ѡ͗рѹ

410d
жнкомъ беꙁъ ͗рꙋжїа сѹ́щмъ
͗ кро́ткымъ ͗ ѹ͗мнымъ. гнѣвл
вы а͗рї, ско́ро ѡ͗слабеша, ͗ ѹ͗кло
н́ша сѧ. ꙗ͗ко бо сѧ смѧто́ша пръ
вї плъц прⷣѣ ко́ннкы бѣгаю͗
ще дрꙋгъ дроуга сѣѧ́ше (!). ͗ давѧ
хꙋ сѧ до по́лѧ бѣгаю͗ще ͗ то̀ бѧ́
ше шро́ко. ͗ поспѣшествова́
ше р́м묬ѧномъ на і͗ѹдѣѧ. ͗ ѹ͗б́
ша ѿ н́хъ де́сѧть ты́сѧщь. ͗
два̏ вожа. і͗ѡа͠ннъ ͗ сллъ. про́
ї же бежа́ша ꙗ͗ꙁвен въ гра́дъ
салсъ. ͗ тѹ̀ ма́ло по́вꙿше. ͗ н
сво͗хъ ꙗ͗ꙁвъ влековавше. ꙗ͗рост
͗сплън́вше сѧ по͗до́ша въспѧ
ть на аскалонъ. въслѣдова́ же
по невѣжествꙋ ͗хъ пръваа ва́
ꙁнь. а͗нто́нї подлѣ пѹ́ть съхра
нвъ во́ѧ своѧ. і͗ѹдѣѡ͗мъ ͗дꙋ
щмъ є͗ще не слѹ́вшм сѧ на
падоша на́ нѧ. вꙿнеꙁаапѹ б́ша
ѿ н́хъ десѧть ты́сѧщь. ѡ͗ста
нокъ же ͗хъ бѣжа съ нго́ромъ въ
тверды сы́нъ. нарцѧє͗мы ве
ꙁедѣлъ. а͗нтонє͗вы же во́ в
дѧще сы́нъ тве́рдъ сꙋщь. ͗ пр
не́сше хꙿвра́стъ ѡ͗кла́доша ѡ͗коло
с͠на ͗ до връха. ͗ въжго́ша ͗ тѹ
͗ꙁгорѣ сы́нъ. ͗ ꙗ͗же в не́мъ. ра́
ꙁвѣ є͗дного нє͗ра. то̀ бо̀ б͠же
ственымъ про́мысломъ ѡ͗брѣ
те пещерꙋ. ͗ тѹ̀ влѣꙁъ с͠псеⷭ҇ⷭ ѿ
ѡ͗гнѧ. ͗ по тремъ д͠н вышедъ
ꙗ͗в сѧ сво͗мъ ͗сплънв сѧ ра́
дост неѧ́є͗мы. ꙁане б͠гъ ѡ͗ста
в во́жь ͗ воє͗водꙋ на боу́дꙋщꙋю
бра́нь. ѹ͗спасїанъ же по͗мъ с́
лꙋ ѿ а͗нтѡ͗хѧ. ͗хъже є͗сть
мтропо́лѧ всѧ̀. а͗сѹрї ве
лествомъ ͗ бога́тествомъ.

411a
третьюю ѧ́сть вселеннѣ ͗мꙋ
ще бесꙿ прѧ́. ͗деже а͗грпа ц͠рь
жда́ ше́ствѧ є͗го съ во́. ͗ то́
 по͗мъ ͗де на птоло͗дꙋ. ͗ ѹ͗
срѣто́ша сапꙿфорѧне с похва
лам. промышлѧю͗ще ѡ͗ своє͗
мъ сп͠сенї. пре́жⷣе є͗ѹ͗спасїана
ѹ͗вѣр́ша сѧ съ кестє͗мъ. ͗ де
снцю вда́ша ͗ прꙗ͗ша ꙁасадꙋ.
тогда реко́ша къ гемонѹ. ꙗ͗ко
бо́др т помощнц бѹ́демъ,
на своѧ сро́днкы. ѡ͗став же
намъ на ѹ͗твръженїє своѧ пе
шца, ͗ коннц. ͗же мо́гꙋть
протв́т сѧ і͗ѹдѣ͗скꙋ поте
еню ͗ въсхщеню. пода́ⷤ
на́мъ деснцю на ѹ͗вѣренїє.
мы бо̀ въꙁвⷣгохомъ на беꙁꙋмїє
͗ на шатанє. ꙗ͗коже ѡ͗н ͗хъ
ра́д ѡ͗͠ьство потреб́т сѧ
гра́дъ же на́шь сопфоръ твердї
всѣ́хъ. се́ бо́ле тобѣ є͗сть на
потребꙋ. тѹ̀ бо̀ сѣдѧ може
ш воє͗ват по все́ ꙁемл̀. ͗
твор́т то̀ ѹ͗го́дно прѣдъ
ꙫ͗ма тво͗ма. ͗ сѐ похвал
въ ͗хъ вда́сть ͗мъ рѹкѹ. ͗ бо́
лма потверд ⷯ. м́ръ ͗ смре
нїа. ͗ кро́тост ͗хъ дѣлѧ. двѣ
ма же сѹщма галлѣє͗ма. ͗
го́рнї ͗ до́лнї, ѡ͗бхо́дта ф
нкю ͗ сꙋрѧ. ѿ ꙁапада слн͠ь
наго птоломѣ ͗ кармль. ⷤ
бы́сть прежⷣе хлъмъ галлѣ͗скы̏.
в не́же тѹрїскы. є͗мꙋже
прⷣѣлеж́ть галваа. нареко́
мы градъ ко́нї. ꙁане ͗рѡдъ
распѹща ко́ннкы своѧ. та́
мо посыла́ше на п́щю. ѿ полꙋ
д͠нїа же ѡ͗бъшедꙿшїа самарї, ͗

411b
спꙋфол. ͗ до і͗ѡрданꙿскыⷯ стрꙋ́.
ѿ въстока же ͗ до пнга. ѿ га
дара ѿсѣкає͗ть ѧ. полѹно́щныѧ
же страны єѧ͗ сконѧ́ю͗т сѧ. да
тѹрьскы ꙁемлѧ. до́лнѧѧ гал
лѣѧ про́стрет сѧ до теврїада.
до хаѹ͗лонъ. а͗ шрѧє͗ть ѿ вел́
кого по́лѧ ксалофова. доже ͗ до
врсавѧ. ͗ ѿтѹ́дѹ нана
є͗т сѧ го́рнѧѧ галлѣѧ. ͗ простре́
т сѧ до вака. ͗ расшрѧ́є͗т сѧ
до мрофа. ѿ фелає͗ть село наⷣ
і͗ѡрданомъ. ͗ та́ко вел́ество
сѹ́ще ͗ма. ͗ тол́кымъ ꙗ͗ꙁыко
мъ ѡ͗крестъ є͗го ѡ͗бшедꙿшмъ.
н въ є͗дно врѣмѧ ѡ͗слабѣша про
т́вѹ бран. но̀ всѣмъ бющ
м сѧ с н́м протвлѧхꙋт сѧ.
ѹ͗ѧ́ть бо сѧ ͗ꙁꙿ млад[ь]нꙿства
ра́тномѹ ѡ͗бы́аю. ͗ ѹ͗мно
ж́ша сѧ ꙁѣло. ͗ н страхъ ѡ͗
бъдержть мѹ́жь тѣхъ. н
ꙁемлѧ̀ скѹдѣє͗ть людї. поне́
же всѧ̀ є͗сть то́на ͗ бл͠гоѕѣлна.
͗ всѣм садꙿм добропло́дным
насаженна. ͗ ѡ͗б́лє єѧ͗ мо́же
ть побѹд на страданє. ͗
нестрадолюбцѧ. ѹ͗строє͗на
же всѣмъ ꙁемцемъ. ͗ нѣ́сть
мѣста є͗ пра́ꙁⷣна. но̀ ͗ градъ ѧ́
ст. ͗ села ꙗ͗ко ѕвѣѕды. ͗ лю́
дє бес сла. ꙗ͗ко въ меншемъ
селе бы́т •е͠і• ты́сѧщь. ͗
бо́лшаа ѧ́сть є͗ѧ насажⷣенна
масл́їа ͗ вна ͗ фнкъ. на
паꙗю͗ть же стрꙋѧ̀ ꙁ́мнѧѧ
съ горъ текꙋща. а͗ще же ͗ ты
͗ссꙋхаю͗ть сл͠нцемъ жатве
нымъ. то́  ѿ ͗стокъ пр́сно
текꙋщь послваю͗ть ко́жⷣо
411c
своє по́ле пол̀ва́є͗ть. конецьⷤ
є͗ю бы́сть на полѹно́щнаа по́лѧ.
а͗ на ꙁападъ і͗ѡрданъ. а͗ на полѹ
дн͠ьныѧ мо́лвїа. а͗ на въстокъ а͗ра
вѧ ͗ пера́са
Самар́тꙿска же ꙁемлѧ̀ посредѣ і͗ѹ
дѣ. галлѣѧ є͗сть добротравна,
па́е всѣхъ. ͗мꙿже ͗ ско́тъ ͗хъ ꙁѣ
ло млаенъ є͗сть. ͗ шрѧ́є͗т сѧ
до града нарцѧє͗мы і͗ѡрданъ.
продлъж сѧ до ͗ѡ͗пї. средѣ же
всеѧ ꙁемлѧ̀ сто͗ть градъ і͗єрлⷭ҇мъ.
͗мꙿже мѹдрец прлѣжно смо
тревше нареко́ша  пѹ́пъ ꙁемл̀.
пр́ѧнъ же ͗ мръскымъ сла́до
стемъ. прлежа къ птоломѣ
мадѣ. раꙁдѣлѧє͗ть же сѧ на є͗д
нѹ на десѧте ѧ́сть вел́кыхъ
власте. владѣє͗ть же надо
всѣм і͗єрлⷭ҇мъ. ꙗ͗ко глава́ надъ
тѣ́ломъ сꙗ͗ю͗щ. ͗ наѧ́то
къ ѿ арфасъ. ͗ ѿ і͗ѡрда́на. ко
нець же ѿ тврїады. ͗ до л
ѹ͗ваада. ͗ є͗ѹ͗спасїанъ же посла
къ сепфарїаномъ, ко́ннкъ. •а͠•
͗ пешець •ѕ͠• на съблюде́нїє
гра́да съ плак́дою воє͗водою. ͗
т ѡ͗бходѧ́ще на ͗ѡсфовꙋ ꙁе
млю воє͗вахѹ. ѹ͗стрем же
сѧ ͗ѡ͗сфъ на сепфора хотѧ вꙁѧ
т. но̀ понеже ѹ͗твердлъ бѧ́
ше са́мъ пре́жⷣе. невѣдаа пре
да́нїа ͗хъ. то̀ не вꙿлѹ ѹ͗по
ва́нє своє. раꙁꙿгнѣвавшеⷭ҇
рмлѧне, не пова́хѹ дн͠ь ͗
но́щь воюю͗ще, потреблѧ́хꙋ
вс по́лѧ. крѣпльшхъ сѣкꙋ
ще. а͗ немощнѣ͗шхъ плѣнѧ́
ю͗ще. ͗ ͗сплън сѧ всѧ галлѣѧ,
ѡ͗гнемъ ͗ кро́вю, нкто́же

411d
не ѡ͗ста́ сѧ беꙁъ ͗скѹшенїа стра́
ст ͗ ѕла̀. є͗д́но же прбѣж
ще бѣгаю͗щмъ бѧ́ше. град съ
ꙁда́н ͗ѡ͗сфомъ
Т́тъ же превоꙁв сѧ ѿ а͗ха͗ѧ. къ
а͗лексанꙿдрї въ ꙁмны мцⷭ҇ѧ. ͗
поє͗мъ во́ѧ каꙁаныѧ є͗мѹ. бо́дръ
͗дѧ́ше къ птолѣма͗дѣ. ͗ тѹ̀
ѡ͗брѣте ѿц͠ѧ ͗ съ двѣма пресла́
вныма плъкома. ꙗ͗же бѧ́ше пѧ́
ть ͗ десѧты. ͗ прпѹст
к н́ма сво́ плъкъ пѧ́тьдесѧ
тны. ͗ въ слѣдъ ͗хъ ͗дѧхꙋ
•͠і• сп́ръ. ͗ ко́ннкъ шестаа.
͗ ѿ сꙋрѧ мно́ѕ. а͗нтѡ͗хъ же
͗ а͗грпа. ͗ коє͗ма. ͗ ѡ͗кре́стнї
цр͠ве, посла́ша по́мощь ͗ма •ѕ͠•
стрѣлець ͗ полъ тысѧщ, ко́
ннкъ. та́ же а͗равїскы ма́
лхъ вда́сть. ꙗ͗ко събра́т сѧ
во́є͗мъ. •ѕ͠• темъ пешець. а͗ двѣ
тмѣ̀ ко́ннкъ, кромѣ слѹ́гъ.
т бо̀ бы́ша •г͠• ѧстмъ бо́ле
слꙋгъ. т бо бы́ша трем бо́ле
господъ. не хꙋжьше ͗хъ. всѧ́
кѹ бѣдꙋ подымаю͗ще въ бра́
нехъ прⷣѣ господою. крѣпостїю.
͗ ѹ͗енє͗мъ. тѣмꙿже ѹ͗дв
т сѧ́ кто̀ р́мꙿскомѹ про́мыслꙋ.
ка́ко ѹ͗ѧть своѧ пѡⷣрѹн
кы. не то́кмо жтїскѹю
слѹ́жбꙋ. но̀ ͗ ра́тнѣ х́тро
ст. а͗ще кто̀ расмо́трть р́
мъ нъ ͗сплъенїе. то̀ раꙁѹ
мѣє͗ть па́е. ꙗ͗ко владѣт
всею вселе́нною. не ѿ ва́ꙁн вда́
но ͗мъ є͗сть. но̀ ѿ премѹдро
ст ͗ ѿ по́та своє͗го. не пр ра
т бо̀ то́кмо є͗млю́ть ѡ͗рꙋжїє
͗л рꙋцѣ въꙁвⷣга́ю͗ть. а͗ мра

412a
небрегѹть. но́ ꙗ͗ко род́вше сѧ
съ ѡ͗рѹжє͗мъ, нкол ѿлꙋѧ́
ю͗т сѧ ͗хъ. ͗ не жⷣꙋть времене.
но̀ вс̀ во́ ꙗ͗ко пр бран ͗скꙋша
ю͗т сѧ. тѣмже ͗ легко ͗мъ єⷭ҇
пр бран. н стра́хъ напа́де на́
нѧ. н трѹдъ ѡ͗долѣває͗ть
͗мъ. н беснє раꙁꙿдрꙋшть
́нъ ͗хъ. въслѣдѹє͗ть же ͗мъ
вы͗нѹ побѣда крѣпка на сѹпо
статы. а͗ще кто̀ нарееть ͗скꙋ
шенє ͗грѹ ͗хъ. плъкъ беꙁъ кро́
ве. но̀ не ѿпадеть ѿ пра́вды.
а͗ще же вн́дѹть въ сопостатнꙋ
ю ꙁемлю̀. то не пона́ю͗ть ра́
т пре́жⷣе да́же не ѡ͗брыю͗т сѧ.
мѣсто на немꙿже хотѧ́ть ста́
т ра́внѹ строꙗ͗ть. а͗ще нера́
вно є͗сть. н вс дѣлаю͗ще н бе
с нѹ. но̀ дѣла та̀ по͗маю͗ть
съсꙋды мѣрѧ́ть мѣсто на е
тыр ѹ͗глы. ͗ внѹ́тренеє на
рѧдѧть шатромъ. внѣшнї
же крꙋгъ настѣнны ѡ͗браꙁъ
ѡ͗крѹжать. ͗ сы́ны ѹ͗красѧ
ть. ͗ ꙁѧ́темъ положать всѧ
съсꙋды ра́тныѧ. врата же дѣ
лаю͗ть по етыр на ѹ͗голъ. да
бѹдеть вхѡⷣ ͗ вы́ходъ. пѡⷣ
ꙗ͗ремнкомъ шро́ко простра́
нно. ͗ ѹ͗дц ѹ͗строꙗ͗ть ме
жⷣꙋ во́є͗мъ. по средѣ же ͗гемо
нꙿскы шатеръ ста́вѧть подо
бенъ цр͠в. ͗ кѹпцемъ ͗но мѣ
сто ѿдаваю͗ть, то̀ комꙋ
на потребꙋ. понеже рѹкодѣ
͗цемъ ͗ наѧ́лнка плъка ͗
ного. ͗ воє͗во́дамъ ͗но ѡ͗крⷭ҇тъ
гемона. ͗ столы ставѧть.
͗ на нхъ сѣдѧще сꙋдѧть тѧ́

412b
жѹщх сѧ. а͗ще же ͗ наѧ́лн
ц не мо́гѹть раꙁрⷣѣшт прѧ́.
то̀ ведѹ́ть прⷣѣ воє͗воды. а͗ще
же н т. то̀ прⷣѣ ге́мона. ͗ ѡ͗
стѣн́ть же сѧ ѡ͗брѣты є.
то̀ ско́рѣє мы́сл мно́жество ͗
хтрост дѣлатель. ро́въ же
копа́ю͗ть ѡ͗крестъ етырехъ
лакотъ въ глѹбнѹ. ͗ въ ш
рнѹ еты́р. ͗ стоꙗ тѹ с мо
лѧ́нїемъ ͗ с тхостю. нто́
же беꙁъ нарѧда, ͗ беꙁъ ѹ͗тве
рженѧ пота́ют сѧ в нхъ.
а͗ще ͗ на воженїа тра́въ с̀, л
дровъ ͗дꙋть. ͗л на́ водꙋ, то̀
беꙁъ ѹ͗проса ͗ беꙁъ травы не ͗
дѹть. нѣ́сть же ͗мъ самовла́
стно, н п́т н ꙗ͗ст. но трꙋ
бы в н́хъ сѹ́ть доброгла́сны.
наꙁнаменѹю͗ще всѧ́ко врѣмѧ
͗нъ гла́съ ѹ͗бѣжа́нѧ. ͗нъ
же въста́нѧ. ͗нъ ѡ͗дѣꙗ͗нѧ
͗нъ спаню. ͗ беꙁъ гла́са не смѣ
ю͗ть нто́же творт. є͗гда̀
хотѧ́ть ͗ꙁо͗т ѿ о͗брытѧ.
то̀ въꙁꙿгласть трѹба, то́нко
гла́снаа. ͗ а͗бє въста́вше пр
страваю͗т сѧ. непра́ꙁнⷣѹ сѹ́
щю нкомꙋже. ͗ па́кы же въ
ꙁлаꙁѧть мно́гым такм
͗ ѡ͗н въскладѹть ско́ро на ѡ͗
слы ͗ на мꙿскы всѧ нос́маа. ͗
третєє въꙁꙿгласѧть. велѧ́
ще на выхѡⷣ доспѣ́т. да н
кто́же ѹ͗медлть вны коє͗ѧ
ра́д. н ѡ͗ста́неть ѿ своє͗го
на. ͗ проповѣднкъ на де
снѣ странѣ. ͗гемонъ ста́
въ на высо́цѣ мѣ́сте. ͗ ѡ͗͠ь
скымъ ꙗ͗ꙁыкомъ въꙁꙿглашаєⷮ,

412c
тржⷣы. а͗ще ѹ͗готов́л сѧ є͗
сте на сѣю. ѡ͗неⷨ же въсꙿклкнѹ
вшмъ тр́жⷣы велко, велм
бо́дро, ꙗ͗ко ѹ͗готовхомъ сѧ.
͗сплъншм сѧ ра́тнаго дꙋха.
͗ кѹ́пно въсклкнꙋвꙿше всѣда́
ю͗ть на кон. въꙁнмаю͗ще де
снцѧ. ͗ а͗бє ше́дꙿше ͗дѹть
съ молѧ́нїемъ ͗ с рѧдомъ, ко́
жⷣо сво нъ держа. а͗ стано
вща ꙁажгаю͗ть. є͗гда когⷣа
год́т сѧ бы́т сꙋпостатомъ
прбѣжще. пешї же ⷯ въ
бронѧхъ ͗ въ шеломѣхъ сꙋть.
а͗ на лѣ́во́ странѣ са́блѧ длъ
га велм. а͗ на деснѣ ме́ь, пѧ́
д въ шрѣ. а͗ ͗же ѡ͗крестъ ге́
мона ͗ꙁобран пешц. несѹ́
ть сѹлц ͗ щты крѹглы. ͗
прої копѧ. ͗ длъгѧ щты.
͗ кошї  плы. ͗ ко́сы ͗ сек́ры,
͗ реме́нѧ ͗ серпы, ͗ ѹ͗же же
лѣꙁныѧ. ꙗ͗ко пешець мало нѣ
ладно съ мꙿскам тѧ́гость но́
сть. конц же на деснѣ стра
нѣ но́сѧть са́блю длъгѹ ͗ длъ
го ко́пє в рꙋцѣ. ͗ щ́тъ же длъ
гъ, ꙗ͗ко мнеть ребра конев.
͗ съ трем сѹлцам тѹ́лъ.
͗ мѹжа желѣꙁа вел́ка. ше
ломы же ͗ бронѧ ͗мѣю͗ть по
до́бны пешцемъ. вс́ же ладна
ѡ͗рꙋжѧ но́сѧть. ꙗ͗ко велмо́
жа та́ко ͗ ход. а͗ не всегда̀ є͗
днъ плъкъ преходть, но̀
премѣнѧ́ю͗т сѧ. а͗ беꙁ дѹмы
не ͗сполѧ́ю͗т сѧ. тѣ́мꙿже не
погрѣшать кол, то̀ пакы въ
скорѣ ͗спра́вѧт сѧ. а͗ще же ͗
ва́ꙁню а͗ не про́мыслъ ѡ͗долѣ

412d
ю͗ть. то̀ не творѧть побѣды
но̀ пѹ́ще побѣженїа. а͗ще же по
мыслвше погрѣшать. то̀ по
грѣшенїа, то̀ ѡ͗долѣнѧ сѧ ͗
мъ мн́ть. ꙁане съ про́мысломъ
ѡ͗долѣн сѹ́ть. негл́ внеꙁаа
пѹ. а͗ще же кто̀ внеꙁаапѹ. бе
ꙁъ про́мысла побѣдѹ прїмꙋть
то̀ несла́вно ͗мъ є͗сть. а͗ще кто̀
напа́сть прїмѣть съ про́мыслы.
то̀ ͗мъ сла́вно. ͗ ѹ͗тѣшенїе є͗
мѹ є͗сть. ꙁане, не беꙁ ꙋма́ по
гбне. прстравають же на
крѣпость ͗скѹшенїемъ ѡ͗рꙋ
жнымъ. не то́кмо телеса своѧ
но̀ ͗ д͠ша. ꙁа́конъ же в н́хъ стра́
шенъ. не токмо бо̀ ѡ͗ставшаа
ѿ по́лкъ смрътю ѡ͗сѹжⷣають.
но̀ ͗ помедлвшаго. вла́сть
же ͗хъ страшнѣш ꙁа́конъ. т̀
бо̀ тѧ́ть лѹ́шⷯ. а͗ ѕлыхъ по
корвыхъ мѹѧть. є͗гдаже
͗сплъѧт сѧ вс̀. плъкъ ꙗ͗ко є͗д́
но тѣло бѹ́деть. та́ко ѹ͗тве
рженъ є͗сть ⷯ нъ. скоровратно
же є͗сть првденїє ⷯ. ͗ ѹ͗ш
͗хъ ѡ͗стр на послѹшанїє. ꙫ͗
же ͗хъ на хорꙋгвь ꙁрѧ̏ть. ͗ рꙋ
цѣ на сѣю готоваю͗ть. тѣ
мꙿже ͗ скоро творѧть є͗же хо
тѧ́ть. ͗ ꙗ͗ꙁвы да́т н́ же пр
͗мат. мно́жествомъ же
непобѣжен бываю͗ть. н те
сным глѣсты н мѹ́дростїю.
того рад не мню́ д́вно а͗ще не
въ востоцѣ є͗фратъ повнѹ
є͗т сѧ ͗мъ. а͗ в ꙁа́паде а͗кїанъ.
а͗ в полѹдн͠ лвѹ͗ тꙋнаа. а͗
в полѹнощꙿно́ странѣ, не рнъ
͗ сѐ напсахъ хвалт хотѧ̀

413a
р́млѧнъ но̀ ͗ ѹ͗тѣшаа плѣне
ныѧ. ͗ хꙋлѧ мѧтежнкы. даа
ра́ꙁѹмъ страдолю́бцемъ. ͗ гра
мотолю́бцемъ. да бы́ша вѣ́
дал рмꙿскоє жтїе ͗ бытїє
ка́ко ѿа͗патъ вꙁѧтъ бы́сть
Оу͗͗є͗спасꙗ͗нъ же сѐ съ сво͗мъ с͠но
мъ т́томъ. ͗ въ птолѣ͗ма
дѣ пребываа. ͗скꙋша́ше во́, ͗
пса́ше кожⷣо какъ ͗хъ є͗сть.
͗ плакда же ͗же бы́сть посла
нъ на воє͗ванїє галлѣ͗ско. хотѧ
сла́вѹ вꙁѧт. ͗ ѹ͗стрѣм сѧ
на ͗ѡ͗топатъ. ͗же є͗сть стлъ
ны градъ галлѣ͗скы, ͗ тве
ржї. но̀ не ѹ͗лꙋ ѹ͗пованѧ
гража́не же ѡ͗ютвꙿше прше́
ствє ͗хъ. ста́ша прѣдъ гра́
домъ ͗сплъвше сѧ. ͗ снемꙿше
сѧ съ р́мꙿскым плъкы. ско́ро
побѣдша ͗хъ. ͗ ꙗ͗ꙁввше мно́
го ͗хъ. ͗ ѹ͗б́вꙿше •ꙁ͠• мѹ́жь
ꙁане, не ѡ͗быа ͗мъ є͗сть. ѡ͗
братт плещ когда побѣже
н бѹ́дꙋть. но̀ т́хо ѿстѹ
па́ю͗ть ꙗ͗ко не ꙁна́т бѣганѧ
͗хъ. ͗ а͗бє є͗ѹ͗спасїанъ ѿ пто
лома͗ды  на галлѣю. ͗ пове
лѣ во́є͗мъ ход́т ꙗ͗ко ѡ͗бы́а
є͗сть рмлѧномъ. стрѣлце
мъ легко ͗ ѡ͗рꙋжнкомъ на пе
реде. да блюдѹть внеꙁа́пна
го прє͗ꙁда прот́вныхъ. ͗спы
та́ю͗ть є͗гда когда бѹдѹть
съкрыт во́ по́ лѣсомъ. ͗ по нⷯ
͗т бран ста́рцемъ. є͗д́на
ѧ́сть ко́ннкъ. а͗ дрѹгаа пе
шець. ͗ по нхъ пѹтедѣлц
͗деже тѣсно ͗ лю́то сѣкѹ́ще
͗ равнаю͗ще, да не трꙋдѧт сѧ

413b
лю́тымъ пѹтемъ. ͗ по нхъ
гемонъ товаръ. ͗ воє͗водꙿстї
ко́ннц на съблюденїє є͗го. ͗
потомъ съ ͗ꙁбꙿра́нным ко́нн
кы ͗ пешц. ͗ по немъ ѡ͗сл ͗ мꙿскы
несѹ́ще съсѹды. ͗мже грады
въꙁмахѹ. ͗ по тѣ́хъ наѧлн
ц ͗ сп́рамъ воє͗во́ды. ѡ͗крестъ
же ͗хъ ͗ꙁбꙿраннї во́. ͗ пото́
мъ хорѹгв наремы ѡ͗релъ.
ꙁане сѐ є͗сть ц͠рь всѣмъ пт́цамъ
͗ крѣплї всѣхъ. ͗ ѹ͗стрѣтенїє
є͗го побѣды ꙗ͗влѧ́є͗ть. ͗ тѣ
мъ въслѣдовахꙋ трѹ́бнц.
͗ по нхъ плъкъ расшрв сѧ на •ѕ͠•
астѣ. ͗ по нхъ со́тнкъ пре
ꙁраа ́ны. ͗ по нⷯ стра́жє ко́
ннц. ͗ пешц съ ѡ͗рѹжє͗мъ,
стрегѹ́ще ꙁа́да. ͗ в́дѣвше ⷯ
галлѣꙗ͗не ѹ͗жасо́ша сѧ вс̀. ͗
мно́ѕ наѧ́ша раска͗ват сѧ.
͗же ѡ͗крестъ ͗ѡ͗сфа. пре́жⷣе
вдѣнѧ. раꙁбѣго́ша съ ͗ѡ͗сфо
мъ къ тврїадѣ. ͗сплънша
сѧ стра́ха вс̀ тврїане. ра
ꙁꙋмѣю͗ще ꙗ͗ко не бѣжалъ бы ͗
͗ѡ͗сфъ. а͗ще бы́ сѧ не ѿаꙗ͗лъ.
то̀ смотрѧше како конець бѹ́
деть і͗ѹдѣѡ͗мъ. ͗ вѣдѧ́ше ꙗ͗ко
нѣсть ͗мъ сп͠сенїа. а͗щ[е] не по
ка́ю͗т сѧ. а͗ са́мъ аꙗ͗ше проще́
нїа ѿ рмлѧнъ. но̀ ѡ͗бае съ лю
дꙿм ͗ꙁвол ѹ͗мрѣт. негл́
преда́т ѡ͗͠ьство ͗ вла́сть,
преда́ннѹю є͗мѹ напса къ
властелемъ і͗єрлⷭ҇мъ[скы]мъ. ѡ͗
всемъ съ ͗стнною. да ͗л м́
ръ ͗ꙁволѧть. ͗л прслють
є͗мѹ по́мощь. є͗ѹ͗спсїанꙿ же
вꙁѧ́ гадарю. ͗ ѡ͗кръстнѧѧ.

413c
ве́с не пощадѣ ѿ ста́ра ͗ до мла
денець. но̀ всѧ ножѹ преда́сть
͗ потомъ ͗де на є͗тапа́тѹ. ͗
слы́ша ͗ѡ͗сфъ пршедъ тамо
ѿ тврїады. ͗ ѹ͗крѣп мы́
шц і͗ѹдѣ͗скы. ͗ некоє͗мѹ бл͠го
вѣстова́ше къ є͗ѹспасїанѹ ͗ѡ͗
сфово прше́ствє. ͗ абє то̏
тоснѧ сѧ мнѧ́ всю і͗ѹдѣю вꙁѧ
т, а͗ще ͗ѡ͗сфа ͗мѹть. по
сла плак́дѹ съ тысѧщею ко́нн
къ. да ѡ͗бъстѹпѧть гра́дъ. да
бы́ не выбежалъ ͗ѡ͗сфъ. са́мъ
же по є͗д́номъ дн͠ поє͗мъ всю̀ с́
лꙋ. ͗де на є͗тапатѹ, да полꙋ
дн͠е. ͗ двѣ плъкома пешець ѡ͗
бъстѹп гра́дъ. а͗ ко́ннкы ꙁа
тѣм поста́в. ꙁагражаа ͗мъ
всѧ пѹт. ͗де ͗же вышедъ прⷣѣ
врата ста́ша є͗ѹ͗спасїанъ. пѹ
ст на нѧ стрѣлц. ͗ прста́
в пра́ща ͗ всѧ далѧ пѹщає͗маа
са́мꙿ же съ пешц на прго́рнѧѧ
мѣста. ͗деже мо́щно раскопа
т стѣны. ͗ ѹ͗боꙗ͗в сѧ ͗ѡ͗с
фъ. ͗ с н́мъ вс̀ і͗ѹдѣ ͗ снѧ́ша
сѧ с р́млѧны ͗ ѿгна́ша а. ͗ сѣкъ
ше сѧ ве́сь дн͠ь, на нощь раꙁдо
ша сѧ. ͗ тогда ѿ рмлѧнъ мно́
ѕ бы́ша ꙗ͗ꙁвен тр̀ ѹ͗б́тї
ѿ ждовъ же ꙗ͗ꙁвен •х͠• ͗ •ꙁ͠і•
͗ падоша же на ѹ͗трѧ вы́шедъ
ше на р́млѧны велм крѣпле. ѡ͗
брѣто́ша же сѧ прот́внї крѣ
пльше ͗хъ, до пѧ́того дн͠е б́ша
сѧ. ͗ бы́сть в́дѣт ло́мъ ко
п͗ны. ͗ скрежтанїе меноє
͗ щт ͗скопан. ͗ мѹж но
см ꙁемлю̀ напо͗ша кро́в. а͗
н і͗ѹдѣ р́млѧнъ не ѹ͗страш

413d
вахꙋ сѧ. н рмлѧне трѹдѧхѹ
т сѧ ꙁрѧ̏ще твердост града.
е́ бо̀ гра́дъ ве́сь сто͗ть наⷣ про
пастю, ꙗ͗ко немо́щно ꙫ͗ма
л͠ескыма доꙁрѣт глѹбны.
то́кмо ѿ севера прстѹпъ ма́лъ.
ꙁане къ дебр конѧ́ша сѧ стѣ́
ны. є͗ѹ͗спасїанъ же протвлѧ
ꙗ͗ сѧ ѹ͗тверженю гра́да. ͗ крѣ
пост і͗ѹдѣ͗ско. ͗ прꙁва вла
стелны своѧ. ͗ повелѣ во́є͗мъ
нос́т пръсть ͗ хво́ростъ, ͗
ка́менє. ͗ а͗бє расшедъше сѧ
понесо́ша. ͗ ѹ͗стро͗вше желѣ
въ. да бы́ша не пакостл ͗ꙁ гра́
да. ͗ наплънша пропа́ст. і͗ѹ
дѣ же ка́менє вел́ко пѹща
хꙋ на нѧ. но не ѹ͗спѣша нто́
же. ѹ͗є͗спсїанъ же постав
ѡ͗крестъ гра́да. стенобнь
ныѧ съсѹды. бѧ́ше ͗хъ •ѯ͠• ͗
тръкапаны ка́мень метахꙋ
пороам. ͗ сѹ́лц ͗ꙁ лѹкъ
пѹщає͗мы шюмѧ́ще. стрѣлы
помраша свѣтъ. ͗ тѣ́мъ
не смѣша ждове лѣст на стѣ
ны. въꙁꙿбранѧє͗м сѹ́ще ѿ вы́
шнѧѧ мьст. вырстахꙋ же
ꙗ͗ко раꙁбо́͗нц ͗ꙁъ вратъ.
внеꙁаапѹ желевъ ѿторгахꙋ.
͗ под нею стоꙗ͗щхъ сѣѧ́хꙋ.
є͗ѹ͗спасїанъ же повелѣ покровъ
сътворт ѿ конець до коне
ць гра́да. ͗ прстѹп вы́ше
гра́да. ͗ѡ͗сфъ же вдѣвъ съ
вокѹп дѣлател. да бы́ша
вы́ше въꙁдѣлал стѣнъ. ѡ͗не́
м же не могѹ́щмъ ѿ ка́менїа
͗ стрѣлъ. ͗ се́ покро́въ ͗мъ
ѹ͗стро́. новодраным ко

414a
жам волоу́ꙗ͗м. ͗ та́ко дѣла
ю͗ще ꙁа нощь ͗ д͠нь. •к͠• лакотъ въ
ꙁвыше стѣны. ͗мꙿже вел́ка бы́
сть пеѧ́ль є͗оуспасїаноу. ꙁане не
помысл то сътворт высотѣ
то́ протвоу. ͗ ѿꙁва во́ѧ ͗ сѣ
де ѡ͗коло града дꙋ́маа да гладѡⷨ
въꙁмѣть ѧ. ѡ͗нем же ѡ͗б́лє бы҇ⷭ
всѧкого бра́шна. ѡ͗скоуде в н́хъ
со́ль ͗ вода. ꙁане не бы́сть ͗сто́
нка, н кла́дѧꙁѧ внꙋтрь гра́да
є͗оу͗спасїанъ же ꙗ͗ко жа́жⷣею пре
дѧ́тꙿ сѧ є͗моу. ͗ѡ͗сфъ же хотѧ
преломт оу͗пованїе є͗го. пове
лѣ ͗ꙁмот мно́го р́ꙁъ ͗ пове
ст на стѣнахъ, да ка́плють ͗
ꙁ н́хъ. ͗мꙿже пеѧ́ль ͗ оу͗жа́съ прїа
рмлѧны. ͗гемонъ ѿаав сѧ
гла́дноє вꙁѧ́тїе въꙁꙿврат па́
кы на ѡ͗роу́жє ͗ на ноужю. є͗го́
же жадахꙋ і͗юдѣ. ѿаꙗ͗въше
бо̀ себе ͗ градъ. ͗ꙁвол́ша оу͗мрѣ
т, ѿ рат. негл́ ѿ гла́да ͗ жа́
жⷣа. ͗ по всѧ д͠н ждове бю
ще побє͗н бы́ша. ͗ ма́ло ͗хъ ѡ͗
ста сѧ. расмотрѣвъ ͗ѡ͗сфъ,
ꙗ͗ко нѣ́сть оу͗же сп͠сенїа. доу́
маше побѣгноут ͗ꙁъ града.
͗ раꙁꙋмѣвꙿше наро́д, прпада
хꙋ к нога́ма є͗го молѧ́ще сѧ да
не ѿстоу́пть ѿ н́хъ. ͗ се́
вдѧ вопль ͗ рыда́нѧ ͗хъ. ѡ͗
слабль сѧ ре́е. ны́нѣ врѣмѧ ѡ͗
дрꙋѕ ѡ͗брѣст неконѧнꙋю.
͗ сътвор́т то̀ моу́жескоє.
на па́мѧть послѣднмъ. ͗ събра́
въ крѣпльшхъ ͗де на страж
͗ раꙁгꙿна ⷯ. ͗ сѣѧ́ше сѧ до ѡ͗бры
тѧ. ͗ желевъ раꙁрⷣꙋшен
покровъ ͗хъ. ͗ прспоу раскопа

414b
͗ дѣ́ла ͗хъ ꙁажꙿже. ͗ по тр
д͠н ͗ по тр но́щ не ѡ͗поваа то̀
творѧ. є͗оу͗спасїанъ же то̀ вдѧ
во́ѧ своѧ не домышлѧю͗ща, про
твоу рста́ню і͗оудѣ͗скꙋ. ͗
повелѣ не снма́т сѧ съ л͠кы,
жа́жⷣющхъ смрът. нѣ́сть
бо̀ крѣпль нто́же ѿаꙗ͗вꙿшхъ
сѧ крѣпле. ͗ нево́лею бю͗щⷯ сѧ.
͗ повелѣ а͗рьскымъ стрѣлцемъ
͗ соурьскымъ порꙋнкомъ. да
борю́щх сѧ съ і͗оудѣ. ́ же ͗
доу́ще тѣ́ла не щадѧще напа
дахꙋ на рмлѧны лютї. пом
наю͗ще стрѣлц. ͗ пакы є͗оу͗спа
сїанъ ͗сплъ во́ѧ ꙗ͗коже прѣжⷣе
͗ стрѣлц ꙁаста́в. ͗ въꙁдѣла
ша прспоу. ͗ поставша ѡ͗ве
нъ ͗же є͗сть дрѣво вел́ко ͗ тлъ
сто. подо́бно ше́глѣ корабелно.
а͗ в конець же є͗го всажено желѣ
ꙁо вел́ко рогато. ͗мꙿже ͗ ѡ͗нъ
нареет сѧ. ͗ оу͗рывꙿше двѣ̀ дрѣ
ве ꙗ͗ко росо́се. ͗ межⷣꙋ ͗ма поло́
жьше. ͗ борса́вше оу͗ж мно́же
ство людї. ͗ влекоу́ще бїахꙋ.
͗ стрѣлцемъ стрѣлѧхꙋ. ͗ сꙋ
лнкомъ соулцам соующ
мъ. ͗ поро́нкомъ каменє пꙋ
щаю͗щмъ. ͗ не смѣю͗ще і͗юдѣ
ста́т на ꙁабралѣхъ. потомъ
же беꙁъ стра́ха бїахꙋ стѣны,
ѡ͗вномъ. ͗ мно́жествоу на є͗
дномъ мѣ́сте бю͗щмъ. ͗
трѧсахоу сѧ стѣны. ͗ѡ͗сфъ
же наплън мѣхы поло́вы събра
͗ повес  ͗деже влеꙗхꙋ ѡ͗вна.
то̀ на то мѣсто влеѧ́хоу мѣхы.
͗ не бы́сть па́кост стѣнамъ
въꙁꙿбранѧю͗щю ѡ͗вноу мѣхы.

414c
р́млѧне же првѧꙁываю͗ще сръ
пы къ стрꙋжє͗мъ. ѿрѣꙁывахꙋ
мѣхы. і͗оудѣ же ѿаꙗ͗вше сѧ въ
ꙁемше люь. ͗ тро́стє. ͗ хꙿво́ро
стъ соу́хъ. ͗ смолоу ͗ се́роу. ͗ тре
м мѣ́сты вътекꙿше поⷣжго́ша
пр́споу ͗ дѣла ͗ порок́. ͗ ѡ͗венъ.
р́млѧне же оу͗жасо́ша сѧ ѿ ша
танѧ ͗хъ, раꙁбѣго́ша сѧ. ͗ пла́
мен ѡ͗бьстоупвꙿшю ͗хъ. ͗ не
могоуще оу͗тещ. са́м сѧ рѣ́
ꙁахоу. тогда̀ моу́жь нѣ́кто і͗оу
дѣꙗ͗ннъ дѣ́ло сътвор подо́
бно памѧт є͗леа͗ꙁаръ. е́ бы҇ⷭ
соммѣ͗нъ с͠нъ. ѡ͗͠ьство же є͗
го весь галлѣ͗скаа. ͗ се́ пѡⷣє͗
мъ ка́мень вел́къ ѕѣ́ло. ͗ поу
ст на ѡ͗венъ. ͗ ѿшбѣ главоу
є͗го. ͗ ско съ ꙁабралъ ͗ вꙁѧ́ гла
вꙋ є͗го срѣд р́млѧнъ. ͗ въꙁꙿвра́
щь сѧ ста́ надъ гра́домъ. да боу́
деть всѣмъ ꙗ͗вле́нно ͗ сла́вно. ͗
дръжа ѡ͗вню главꙋ. ͗ прелѣтѣ
вꙿше •е͠• стрѣлъ ѿ ꙁа́днхъ стрѣ
лець ͗ оу͗да́рша . оу͗ꙗ͗ꙁвенъ
свал́ сѧ съ гра́да съ ѡ͗вномъ. ͗
по семъ храбра ꙗ͗в́ста сѧ. нѣ
тръ ͗ флпъ ͗ꙁꙿ града роу́ма на
падоста бо̀ на десѧты плъкъ
с такмъ шю́момъ. ͗ с такою
крѣпостю ͗ ско́ростю. ꙗ͗ко
раꙁрⷣꙋшста плъкъ ве́лї. раꙁꙿгнѣ
ва́ста ͗ побѣдста. ͗ не тръпѧ́
ще моу́жества є͗ю. на не́мꙿже
оу͗стремлѧ́шет сѧ. ͗ѡ͗сфъ въ
шедъ съ людꙿм. раꙁгонѧше плъ
къ. ͗ всѧ ѡ͗ста́вшаа по́жꙿже. а͗
ѡ͗снованѧ прспы раꙁмѣта.
͗ оу͗троу же бы́вшю. є͗оу͗спасїанъ
събравъ раꙁбѣгшх сѧ поносѧше

414d
͗мъ. ꙁане же бѣжа́ша не прⷣѣ
во͗ны, но̀ прⷣѣ раꙁбо́͗нкы. не
стыдѧ́ще сѧ н во͗нꙿскаго ꙁако
на. н ѡ͗͠ьскыѧ похвалы. ͗ вс̀
є͗д́нод͠шествꙋю͗ще тре́тьюю
прспоу въꙁдѣла́ша. ͗ ѡ͗венъ въ
ꙁдѣла́ша. ͗ бїахоу ͗дежⷣе пош
бо́ша. ͗ тоу̀ нѣ́кто ꙁастрѣл
є͗оу͗спасїана въ плесно́ нъ съ верхꙋ
оу͗даленїе бо мѣста ͗ꙁѧ с́лоу стрѣ
лноую. ͗ вел́къ мѧтежь бы́сть
рмлѧномъ. ѡ͗крестнї бо̀ є͗го
вдѣвꙿше кро́вь. въꙁвѣстша
всѣ́мъ ѡ͗ ꙗ͗ꙁвѣ гемонꙿстѣ. ͗
страхъ ве́л на всѣхъ нападе.
͗ ѡ͗хабльше сѧ градъ вꙁѧтѧ.
теѧхоу ско́ро къ ге́моноу. прѣ
жⷣе всѣ́хъ т́тъ оу͗боꙗ͗ сѧ ѡ͗ о͗ц͠
но̀ ско́ро преста́ша ѿ мѧтежа. ге́
монъ же ѡ͗бѣꙁавъ ногꙋ. ͗ погна
скво́ѕѣ плъкы своѧ. да бы́ша оу͗
ꙁꙿрѣл . ͗ т вдѣвꙿше ͗ ѡ͗бра
доваша сѧ ͗ дроу́гъ дрꙋга пострѣ
ка́ша. на стѣны оу͗стремлѧ
ю͗ще сѧ. мъщаю͗ще своє͗го ге́мо
на. ͗ бы́сть в́дѣт па́даю͗ща
жды а͗кы снопы събралъ. но̀ ѡ͗
бае ͗ꙁлаꙁѧхꙋ ͗ꙁъ стѣнъ. но̀
смръть прⷣѣ ꙫ͗ма вдѧще в
сѧхꙋ сѧ. ͗ ѡ͗гнь ͗ желѣꙁа ͗ ка́
менє поущахꙋ на пѡⷣстоꙗ͗щ
хъ. но̀ не оу͗спѣ́ша нто́же. но̀
͗ нощ прспѣвш не ѡ͗пова
хꙋ. стрѣ́лы же ͗ соу́лц пꙋща
є͗мы. мно́жество оу͗бва́хꙋ.
па́е же всѣ́хъ поро́на с́ла. ͗же
͗ ꙁа́брала ѿшбахꙋ. ͗ оу͗глы съ
крꙋшахꙋ. є͗д́номоу же ѿ мꙋ́
жь сраꙁ главꙋ. ͗ съско глава
до тре́ връстъ. ͗ жена непраꙁⷣна

415a
вы́шедꙿш ͗ꙁ домоу. ꙗ͗ко оу͗дар
въ рево єѧ, ͗ вы́ше бѣ младенець
до връсты. лю́тъ же во́пль ѿ же
ны. ͗ꙁъ оу͗тра въста пла́ь же
͗ вне́шнхъ. ͗ стенанїе до нб͠с
͗дѧ́ше. кро́вь ꙁъ (!) ꙁабралъ теѧ́
ше ꙗ͗ко рѣкы. ͗ моглъ бы кто̀
по троупїа вълест въ градъ ꙗ͗ко
по степенемъ. мно́ѕ же ѿ та
патѧ. но̀ тогда до́брѣ страда́
вше падоша. мно́ѕ же ꙗ͗ꙁвен
бы́ша. стѣна же всю но́щю б
є͗ма, ѡ͗вномъ съкрꙋш сѧ ͗ па́
де. ждо́ве же ѡ͗блъкꙿше сѧ въ ѡ͗
рꙋжє, па́дꙿшаа мѣста твердѧ́
хꙋ. ͗ оу͗троу бы́вшю є͗оу͗спасꙗ͗
нъ поко́ во́ѧ ѿ но́щнаго троуда
ма́ло. ͗ пото́мъ ͗де на въꙁма
нїє гра́да. ͗ повелѣ ко́ннкомъ
крѣпльшмъ. да съсѣдъ с конѧ,
по́͗доуть на па́дшаа сѧ мѣста.
͗ по тѣхъ пѣшцехъ храбрѣш
мъ. а͗ про́къ ко́ннкъ поста́в по
прго́рю. да не вꙿтееть ͗ꙁꙿ гра́
да нкто́же гражанъ. стрѣлца
же ͗ поронкы ꙁастав на ꙁадъ.
да не дадѧть гражаномъ вы́н
кноут ͗-ꙁ-абралъ. ͗ на мѣ́ста
͗деже стѣны цѣлы бы́ша. тоу̀
прнесше ле́ствца. да гража
номъ па́дꙿшхъ мѣ́стъ блюдоу
щмъ. ̀ беꙁъ стра́ха влѣꙁоу
ть. оу͗вѣдѣвꙿ же ͗ѡ͗сфъ. по
велѣ ѡ͗лово кыпѧще єлѣ ꙗ͗т на́
нѧ. ͗мꙿже ͗жⷣежен сволва́
хꙋт сѧ. ͗ мно́го ͗хъ ͗жⷣежено бы́
сть. ͗ пакы є͗оу͗спасꙗ͗нъ пове
лѣ тр сн͠ы на пр́спѣ съдѣлат.
по •н͠• лакотъ въꙁвы́ше. ͗
покова́ша а желѣꙁомъ. да не пр

415b
коснет сѧ ͗хъ ѡ͗гнь. ͗ тве́рд
боу́доуть тѧ́гостю. ͗ въꙁве
дъ на нѧ лоу́ьшї стрѣлц. ͗ сꙋ
лнкы, ͗ прак́ ле́гкїа. ͗ бїа
хꙋть  ꙗко ͗ꙁ неба. гражане же
͗спо́днї не могꙋще с вы́шнм
б́т сѧ. ͗ в́дм с невдмы
м оу͗склабша сѧ. но̀ протвлѧ
хоут сѧ. дондеже ͗ꙁнѣмогоша. ͗ по
томъ выбѣже нѣкто ͗ꙁ граⷣ. ͗ на
со къ є͗оу͗спасїаноу. ꙗ͗ко оу͗же ͗ꙁне
могоша сѧ гражане. бдѣнє͗мъ
͗ оу͗трꙋженїемъ бѣс́сленымъ бе
сꙿ преста́н. но̀ ѡ͗бае мо́жеш въ
ꙁаоу͗тренюю стражю вꙁѧт граⷣ,
ѡ͗та́ пршедъ. троужаю́щм сѧ
бо̀ д͠нь ͗ нощь. а͗ в ꙁорѣ ѡ͗долѣєть
͗мъ со́нъ. ꙗ͗ко в то асъ ѿа́ю͗щ
м сѧ ра́т. ͗ вс̀ стрегоу́ще спѧ́
ть. ѡ͗нъ же не ꙗ͗ вѣ́ры совше
моу. вѣдаа тве́рдость і͗оудѣ͗
скꙋ. ͗ оу͗вѣренїа дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ.
͗ прⷣѣ тѣ́мъ ꙗ͗тъ нѣкоє͗го ͗ѡ͗та
патанна. ͗ моу  всѣ́м мꙋ
кам. ͗ ѡ͗гнемъ ͗ желѣꙁомъ. да
бы̀ то повѣдалъ ѡ͗ вноутренхъ.
нто́же ре́кшю є͗моу распѧ́ .
͗ оу͗мре смѣꙗ͗ сѧ. ͗ ѡ͗ семъ же ю́
ꙗ͗ше ꙗ͗ко н҇ⷭѣ м рѣ́ь є͗го ѿ ͗ст
нны соу́ть. ͗ преда́сть  на съ
блюденє. са́мꙿ же в насоены
а́съ прїде съ во́ къ градꙋ съ млъ
ѧ́нїемъ. ͗ пръвоє въꙁлѣꙁе на стѣ
ны т́тъ съ саномъ ты́сѧьскыⷨ
͗ по нестью сескѣтъ (!). ͗ плак́
да съ сво͗м во́. ͗ꙁб́ша стра́
жа ͗ вндо́ша въ градъ млъѧ́
ще. ͗ по средѣ гра́да ходѧ́щ плѣ
нѣнї не ѡ͗ютша. раꙁꙿдрꙋш
бо ⷯ трꙋдны со́нъ. а͗ще же кто

415c
въставъ. мъглою не можахꙋ в́
дѣт, послоувш сѧ є͗ тогⷣа
наⷣ градомъ. дондеже свѣ́тоу
бы́вꙿшю. ͗ вндо́ша вс̀ во́. по
мна́ю͗ще ꙁла́а, ꙗ͗же прꙗ͗ша ѿ
н́хъ не щадѧхꙋ ѿ стара ͗ до младе́
нца. ͗ дрꙋѕї в́дѧще конноу
са́м сѧ ꙁарѣꙁахꙋ. а͗ дрꙋѕї по
пещерамъ раꙁбѣго́ша сѧ. ͗ анто
нїа со́тнка да вꙿда́сть є͗моу рꙋ
коу да не оу͗бє͗ть є͗го. ͗ ѡ͗номꙋ
же беꙁъ ꙁло́бы простершю роукꙋ
͗ беꙁъ соблюденѧ. ͗ то́ про
боде ребра є͗го копє͗мъ ͗ оу͗б 
пре́жⷣе є͗го жарвъ. ͗ въ то́ д͠нь
вс в́дмї оу͗бє͗н бы́ша сло
мъ. •ѯ͠• ты́сѧщь. плѣнныхъ
же пѧть ты́сѧщь. ͗ градъ ра
ꙁꙿдрꙋшша. ͗ с͠ны ͗жꙿжего́ша
͗ѡ͗топа́тъ же тако вꙁѧтъ бы́
сть, мц҇ⷭа панема є͗же ͗оу͗ль въ
третьєє на десѧть лѣто. кеса
рьства неронова. р́млѧне же
͗ска́хоу ͗ѡ͗сфа гнѣваю͗ще сѧ
на́ нь. ͗ хотѧще оу͗годт ге
моноу своє͗мꙋ. въ троупь ͗ска́
хꙋ. ͗ въ та͗ныхъ мѣ́стехъ
гра́дныхъ

415d
ка́ко ͗ѡ͗сфъ въско въ ꙗ͗моу.
͗Ꙍнъ же є͗гда въꙁмаахꙋ градъ. б͠гꙋ
поспѣшествоую͗щю є͗моу, оу͗кра
де сѧ средѣ во́. ͗ въско въ ꙗ͗
моу глоубокꙋ. ѿ неꙗ͗же бѣ̀ поу́
ть нев́дмъ къ пещере. ͗ тоу̀
ѡ͗брѣте •м͠• моу́жь лоу́ьшⷯ
таꙗ͗щх сѧ. ͗ всѧ́ка прстро́ѧ
тоу̀ бы́сть. ꙗ͗же на потребоу тѣ́
лоу. стра́жїє бо̀ сѣдѧ́хꙋ ѡ͗коло
гра́да. ͗ не мо́щно бы́сть оу͗бѣ
жат. ͗ по два̀ д͠н таꙗ͗ше сѧ.
въ третї же д͠нь. нѣкоую же
ноу є͗мꙿше стра́жє моуѧхоу.
͗ та̀ моу́ма, ͗сповѣда на то
го, ͗ ꙗ͗же с н́мъ. а͗бє є͗оу͗пасїа
нъ. посла два̀ ты́сѧьскаа съ тꙿща́
нїемъ павлна, ͗ галкана. вы́
бавт ͗ѡ͗сфа ͗ вда́т є͗моу
роукоу. ͗ та̀ ше́дꙿша молѧ́ста
сѧ є͗мꙋ. на сп͠сенїе десн́цю да
ꙗ͗ста. но̀ се не послꙋша боꙗ͗ сѧ
моуенїа. ꙁане ѕла̀ много сꙿтво
рлъ ͗мъ пр бран. ͗ге́монъ же
͗ третїаго тысѧьскаго посла
къ немоу ꙁна́є͗маго дрꙋга, ͗ме
немъ нканⷣра. ͗ се́ прше́дъ
пота́ше є͗моу рмꙿскоую кро́
тость. ͗ млрⷭдїа плѣннымъ. ͗
прлож ꙗ͗ко хра́бръства є͗го
дѣлѧ ͗ мꙋдрост, не въꙁнена
вдѧть, но̀ пае двѧ́т сѧ. ге́
монъ же теснѣт сѧ вы́вест
тѧ къ собѣ. не на моукоу. но хра
нт тѧ хотѧ. а͗ще бы хотѣ
лъ на ѕло̀ тѧ ва́бт, то̀ не по
слалъ бы мене дрꙋга твоє͗го. н̀
а͗ꙁъ быⷯ послоушалъ є͗го на пре́ле
сть тобѣ. ͗ѡ͗сфъ же доумꙋ
дꙋмаю͗щ. во́ хотѧхоу съ гнѣ

416a
вомъ ꙁакоурт пещерꙋ. ͗ сѐ вѣ
давъ гроꙁоу ⷯ. въспомѧноувъ сны́
нощныѧ. ͗мꙿже б͠гъ покаꙁа є͗мꙋ
боу́доущаа на і͗оу͗дѣѧ побѣды. бы́
сть же на раꙁрѣшенїе сно́мъ х́тръ.
͗ мога раꙁоумѣт ꙗ͗же б͠гъ ка́же
ть с покро́вомъ. ͗ с͠щенныхъ кн́
гъ пррескыхъ не оута͗ло сѧ ѿ не
го, ꙁане і͗єрѣ бы́сть. ͗ ѿ і͗єрѣ
͗скаго племене род сѧ. ͗ въ то́
а҇ⷭ д͠ха ͗сплънв сѧ. ͗ расꙿсоуд стра
шнаа вдѣнїа со́ннаа. ͗ прнесе къ
б͠гꙋ та́͗ноую мл͠твꙋ г͠лѧ, поне́
же і͗оудѣ͗скъ рѡⷣ ѕжⷣтелю. ѡ͗
сꙿклаблено м сѧ мн́ть. прѣдъ
тво͗ма всѐвдѧ́щма ꙫ͗ма
͗ всю̀ ва́ꙁнь преводлъ є͗с на р́млѧ
ны. ͗ пороулъ є͗с ͗мъ свою
крѣпость. ͗ мою д͠шю ͗ꙁбавлъ
є͗с проповѣда́т боу́доущаа.
͗ сѐ тво͗мъ ст͠ымъ повелѣн
є͗мъ даю роуцѣ рмлѧномъ во́
лею. ͗ кленоу сѧ ст͠ымъ тво͗
мъ ͗менемъ. ꙗ͗ко не жвота
дѣлѧ въсхожю. н̀ преда́т хо
тѧ ѡ͗͠ьство. но̀ послоужт
твоє͗ сла́вѣ ͗ с́ле. ͗ проꙗ͗вт
м ꙗ͗же покаꙁа. ͗ та́ко рекъ ͗ко
норꙋ. і͗оудѣ͗ же с н́мъ ѡ͗ют
вше є͗го хотѧ́ща вы́лест. ͗ ѡ͗
бьстоупвꙿше въпꙗ͗хꙋ. ꙗ͗ко
велм постенеть ѡ͗͠ьскы ꙁа
конъ. ͗ дрѧхлъ боу́деть б͠гъ. ⷤ
съꙁда і͗оудѣѡ͗мъ д͠ша ѡ͗бдѧщаа
смрът. ͗ непокор́в. жвотъ
л любе́шї ͗ѡ͗сфе, тръпш
л вдѣт свѣтъ рабо́тны.
велм оу͗скорлъ є͗с на ꙁабыть.
колкы наоу͗лъ є͗с оу͗мра́т
ꙁа свобо́дꙋ. а͗ лжꙋ сла́воу прꙗ͗лъ

416b
є͗с ѡ͗ моужествѣ. ͗ всоу́є є͗с бы́
лъ моу́дръ. ѡ͗же оу͗поває͗ш ѡ͗ нⷯ
сп҇ⷭт сѧ. ͗хъже срⷣце раскровав.
но̀ а͗ще ты оу͗ма своє͗го ꙁабы́лъ є͗с.
но̀ намъ подобає͗ть промыслт ѻ͗
ѡ͗͠ьскомъ ꙁаконѣ. сѐ т ме́ь а͗ще
въгроудш, въ свою оу͗тробоу
во́лею. то̀ боу́деш вѣны воє͗
вода і͗юдѣ͗скъ. а͗ще л не хо́щеш
оу͗мреш ѿ на́шхъ рꙋкъ, а͗кы прѣ
да́тель. та́ко г͠люща ѡ͗бнаж́
ша меь на́ нь. а͗ще да́сть сѧ рмлѧ
номъ. ͗ѡ͗сфъ же оу͗боꙗ͗ сѧ нас́
лꙿства ⷯ. ͗ мнѧ́ ѡ͗бдоу бж҇ⷭтве
ноую. а͗ще пре́жⷣе повелѣнїа б͠жїа
оу͗мреть. наѧ моудр́т къ н́
мъ ꙗ͗же пр ноу́ж. ͗ рее въскꙋю
на́ сѧ смрът ͗щемъ. въскоую
въꙁлюбленнаа раꙁлоуѧє͗мъ д͠шю
͗ тѣ́ло. мн́те л мене ͗ꙁмѣ
нвꙿша сѧ, но̀ не ͗ꙁмѣнхꙿ сѧ. лѣ
по пр бран оу͗бє͗ноу бы́т ѿ ра́
тныхъ рꙋкъ. а͗ще бо̀ рмꙿскаго ме
ѧ бою сѧ ͗ кры́ю сѧ. то̀ досто
͗нъ є͗смь въ ͗стнноу своє͗ю рꙋ
кою ͗ сво͗мъ меемъ оу͗мрет.
а͗ще л щадѧть на́съ плѣнныхъ.
то̀ ка́ко на́мъ не досто͗ть л по
млова́т себе. добро л свобоⷣ
ра́д оу͗мрѣт. то̀ мнѣ лю́бо
прⷣѣ по́лкомъ. ны́нѣ кдѐ плъкъ
кто̀ с на́м бє͗т сѧ. страш
въ же є͗сть вкꙋпѣ. ͗же не оу͗
мра́є͗ть є͗гда досто͗но. ⷤ
оу͗мра́є͗ть є͗гда недосто͗но.
то́ же боꙗ͗ще сѧ не вн́демъ к р́
млѧномъ. см͠рт л, да въскꙋю
є͗гоже сѧ бо͗мъ а́ємъ ѿ врагъ.
са́м на́ сѧ влеемъ ноу́жⷣꙋ. ра
бо́тоу л кто̀ поно́сть. н͠нѣ же

416c
та̀ велм є͗сть м свобо́дна. хра́
боръ л мн́т сѧ ва́мъ є͗же сѧ рѣ
жеть. ͗ ͗нъ слабе͗ш всѣхъ
л͠къ. ꙗ͗коже кръмнкъ во́лнъ
оу͗боꙗ͗ сѧ. пре́жⷣе боур потоп
кора́бль. саморѣꙁанїе же кромѣ
є͗стества є͗сть, ͗ вда́но нко
моу жво́тноу. н мо́жеть ѡ͗
брѣст н є͗д́ного собою оу͗м
раю͗щаго. є͗стествены бо ꙁа
конъ крѣпокъ. въ всѣхъ жво
тоу хотѣ́т. того рад ͗ ѿ͗
маю͗щхъ ѿ насъ жвотъ вра́гъ
мн́мъ. ͗ б͠га прогнѣва́є͗ть л͠къ
є͗гда сѧ дароу є͗го порꙋга́ють. ͗
беꙁаконꙿствꙋє͗ть прⷣѣ ꙫ͗ма
є͗го. всѧ́ка пло́ть смрътна є͗сть.
͗ ѿ тлѣнна є҇ⷭства съꙁда́нна. д͠ша
же беꙁъсмрътна вы́нꙋ. ͗ бж͠е
ственымъ подо́бє͗мъ въ теле
с быває͗ть. а͗ще л кто̀ погоу
бть южⷣꙋ кро́вь. ͗ вданоє є͗мꙋ
на съхраненїе. то̀ нареет сѧ лꙋ
кавы  невѣренъ. ͗ всѣмъ непо
требенъ. а͗ще же кто раꙁлꙋть.
кровь б͠жїю ѿ своє͗го тѣла.
какъ мо́жеть оу͗та͗т сѧ ѿ
о͗бдѧщаго. а͗ще рабо́тенъ оу͗
бѣжть ѿ господна, а͗ще лꙋ
кавъ досто͗нъ є͗сть моуцѣ.
са́м же прекра́снаго влⷣкы, ͗
предо́браго б͠га бѣгаю͗ще, не
боудемъ л нетв. не вѣсте
л ꙗ͗ко вы́ходѧть ѿ сего ж
тѧ по є͗стественомоу ꙁа́ко
ноу. вꙁѧты ѿ б͠га длъгъ ѿ
плат́вше. є͗гда̀ хо́щеть вꙁѧ
т. то̀ тѣмъ сла́ва вѣнаа.
͗ до́м тверд. ͗ род па́мѧ
тн. а͗ д͠ша ͗хъ ́сты, ͗ не

416d
пороны пребывають, оу͗ ст͠го не
беснаго мѣ́ста. ͗ а́ють ѿтоу́
дꙋ въспѧть всел́т сѧ ͗мъ въ
своѧ телеса. є͗гда̀ въꙁꙿвратѧт сѧ
вѣц. ͗ пакы ͗же на́ сѧ въꙁлож
вше рꙋк. то̀ д͠ша ͗хъ а͗дъ те́
мны прє͗млеть. ѿц͠ь же ͗
б͠гъ ͗ до пра́вноукъ моу́ть ͗хъ.
тѣмъ въꙁненавдѣно сѐ прѣдъ
б͠гомъ. ͗ ꙁаконода́вець нашь по
велѣ до ꙁапада сл͠ньнаго лежат
беꙁъ погребенїа тѣлесамъ само
оу͗б͗ць. по ͗нѣмꙿже ꙁемлѧмъ
͗ деснцѧ мрътвыⷯ ѿрѣꙁають.
досто͗ны є͗смы ѡ͗ дрꙋѕ съ пра́
вдою ход́т. а͗ не прложт
къ напастемъ л͠ескымъ гнѣва
ꙁжⷣтелева. ѐ моє͗ѧ рѣ ко
нець. не могоу преда́тель собѣ
бы́т. ͗ноплеменнц ꙁовꙋ
ть на сп҇ⷭнїє. а͗ꙁъ л хощю на ме́ь
нале, не бꙋ́д м сѐ. а͗ще же
͗ по вда́нї роукы оу͗бю͗ть мѧ.
то̀ ꙗ͗ко вѣнцемъ побѣднымъ вѣ
нѧнъ ѿ͗дꙋ. ͗мѣѧ невѣрꙿство
͗хъ лоуе цр҇ⷭтва. таковаа мно́
га г͠ла ͗ѡ͗сфъ к н́мъ. бранѧ́
͗мъ ѿ саморѣꙁанїа. ѡ͗н́ же ꙁа
град́вше оу͗ш ѿаꙗ͗нїемъ. ѡ͗
бьстоуп́ша оу͗б́т хотѧща.
пороуга́юще ͗ хоулѧ́ще на сла
бость. ѡ͗нъ же ѡ͗вого ͗менемъ
нарцаа. на дрꙋгаго же съ гро
ꙁою ꙁрѧ̏. ѡ͗вого же ꙁа роукꙋ напа
даа. раꙁл́ным рѣ́м ѿре
ва́ше ѿ себе. ͗ т́ є͗ще стыдѧ́
ще сѧ ѿ своє͗го воє͗воды а͗кы пр
плъкꙋ. ͗ срамлѧ́юще сѧ нкто
же въꙁлож рꙋкы на него. ͗ се́
порꙋвъ сп͠сенїє своє б͠гꙋ, стро

417a
͗телю ре́е. понеже бл͠говол
лъ б͠гъ оу͗мрѣт на́мъ. сломъ
да оу͗бє͗н боу́демъ. на негоже
конець сла боу́деть. да́ то́
боу́деть оу͗бє͗нъ ѿ втораго. та҇ⷦ ре́
къ пото̀ сла мꙋдростю. ͗
тѣмъ преблѧд всѧ́. ͗ оу͗бє͗
н бы́ша вс дрꙋгъ ѿ дроуга. ра́
ꙁвѣ є͗дного. ͗ то́ сна сѧ да
не ѡ͗сꙿквернть деснцѧ, кро́
вю сро́днескою, помол сѧ
томоу. ͗ ѡ͗ба вꙿндо́ста ж́
ва. ͗ поведоша а къ є͗оу͗спасꙗ͗
нꙋ. а͗ рмлѧне вс̀ теѧ́хꙋ на
поꙁоръ. ͗ бы́сть кл́ь раꙁно
ленъ. ѡ͗вѣмъ ра́доую͗щм сѧ,
ѡ͗ ѻ͗сфовѣ плѣненї. ѡ͗вѣмъ
гроꙁѧ́щм сѧ. ѡ͗вѣмꙿже велѧ́
щмъ моу́т ͗ оу͗бт вра́
га. ѡ͗вѣмже двѧ́щм сѧ пре
мѣненїю жтїскомꙋ. є͗оу͗
спасїанъ же повелѣ оу͗тверд́
т. да после́ть  къ неронꙋ

ка́ко прведоша ͗ѡ͗сфа. къ
є͗оу͗спасꙗ͗ноу. .см͠г
͗Іѡ͗сфъ же слы́шавъ ͗ рее. рѣь
͗ма́мъ к тобѣ є͗д́номоу г͠лат.
͗ всѣмъ ѿстоупвꙿшмъ. ѡ͗

417b
ста сѧ съ с͠номъ т́томъ. ͗ съ двѣ
ма прꙗ͗ꙁнема. ͗ ре́е ͗ѡ͗сфъ
кꙿ немоу. є͗оуспасїане, ты̀ мн́
ш ꙗ͗ко плѣн́лъ мѧ є͗с. а͗ꙁъ же
прїдохъ к тобѣ во́лею. проповѣ
да́тель на бо́лшю ве́щь. ц̀ не вѣ
дѣхъ і͗оудѣ͗ска ꙁа́кона. ка́ко
воє͗во́дамъ досто͗но оу͗мрат.
но̀ б͠гъ мѧ посла к тобѣ, а͗ ты мѧ
посылає͗ш къ неронꙋ. ты̀ є͗с ке
сарь ͗ самодръжець тво́ с͠нъ.
сѐ свѧж мѧ нынѣ ͗ хран мѧ
собѣ. ты̏ бо̀ є͗с влⷣка не то́кмо
͗ ꙁдѐ, но̀ ͗ все́ ꙁемл̀ ͗ мо́рю. ͗ се
моу ро́дꙋ л͠ескомꙋ. а͗ще же ѡ͗брѧ́
щю сѧ ло́жь. то̀ ꙁамысл на́ мѧ
моукы невдмыѧ. є͗оу͗спасꙗ͗
нъ же не ꙗ͗тъ є͗моу вѣры. мнѧ́
ꙗ͗ко ѡ͗ своє͗мъ сп͠сенї промыслѧ,
рѣ ты̏ съꙁдає͗ть. послѣд
же наѧ ꙗ͗ко вѣ́роват є͗моу.
є͗гда б͠гъ ста́вѧше на кеса́рꙿство.
͗ скпетръ влⷣнь пороуаше є͗мꙋ.
прꙗ͗телѧ стоꙗ͗шета съ т́
томъ. ͗ г͠ласта д́вно є͗сть, ѡ͗
же ѡ͗ южⷣемъ пррествꙋє͗ш.
а͗ѡ͗тапате ͗ ѡ͗ своє͗мъ плѣненї
ка́ко не пррьствовалъ є͗с. но̀
то̏ всѐ блѧде́ш оу͗тещ хотѧ,
моу́кы ͗ ꙗ͗рост. ѡ͗нъ же ре́е
ꙗ͗ко а͗ѡ͗топатьсцѣмъ повѣдаⷯ
по •м͠• ͗ се́дмь д͠нї. плѣнен
боу́дете. ͗ ѡ͗ собѣ прорекохъ ѧ
ꙗ͗ко ж́ва мѧ ͗мѣте. пото́
мꙿже є͗оу͗спасїанъ ͗спыталъ оу͗
плѣненыхъ ѡ͗ то́ рѣ, ѡ͗же
всѧ пра́ва. ͗ наѧ ꙗ͗т вѣры
є͗мꙋ. ͗ прста́в стрѣщ є҇ⷢ.
͗ ѡ͗кова . ͗ рꙁы же да́ є͗моу
т҇ⷭны. ͗ съсоуды ͗ п́щю воєвоⷣ

417c
скоую. ͗ т́тъ споспѣшество
ва́ше є͗мꙋ ѡ͗ всемъ. ͗ потомъ
є͗оу͗спасїанъ посла на ͗є͗фа. троє
на десѧ́тнымъ плъкомъ. ͗ вы́
шедꙿше гражане ма́лъ а҇ⷭ прот
вша сѧ, ͗ потомъ бѣжа́ша.
бы́лъ же градъ ѡ͗стѣнъ двѣ
ма стѣнама. бѣжаша въ пръ
выѧ стѣны. ͗ р́млѧне по нхъ
͗ в́дѣвꙿше вноутренї ꙁатво
р́ша сѧ ѿ н́хъ. ͗ ѡ͗ста́ша і͗ю
дѣ межⷣоу стѣнама. а͗ рмлѧ
не сѣѧ́хꙋ не ͗мꙋще мѣ́ста
оу͗тееню. вꙿноу́тренѧѧ бо̀
своѧ вра́та ꙁатвор́ша. а͗ вне
шнхъ ра́тнї. ͗ посла троꙗ͗
нъ къ є͗оу͗спасїанꙋ, въꙁвѣщаа
да послеть т́та конѧ́т по
бѣдꙋ. ͗ се́ пршедъ вꙁѧ́ гра́дъ.
͗ оу͗бє͗но же бѣ̀ вꙿ немъ •е͠і• ты́
сѧщь. тр̀ ты́сѧщ плѣнен.
самарѧ́не же съвокꙋпльше сѧ,
вагарꙁнъ, ͗же є͗сть гора с͠таа
͗мъ. ͗ жда́хꙋ б́т сѧ с р́млѧ
ны. ͗ слы́ша є͗оу͗спасїанъ, посла
на нѧ керелїанъ •х͠• ко́ннкъ
тр ты́сѧщ пешець. прклю
́ же сѧ самарѧ́номъ бы́т бе
ꙁ воды. ͗ жга́ше ꙁно́ нестръ
пмъ. ͗ дрꙋѕї ѿ н́хъ не тръ
пѧще жажⷣы вда́ша сѧ вꙿ рабо
тоу. ͗ раꙁоумѣвъ кереа͗нї. ꙗ҇ⷦ
вс̀ ͗ꙁнемо́гоша жа́жⷣею. ѡ͗бь
стоуп ѧ ͗ ͗ꙁб •к͠• въ •д͠• ͗
д͠нь понема мц҇ⷭа. є͗же є͗сть ͗
оу͗лї. въꙁꙿврат сѧ є͗оу͗спас
ꙗ͗нъ к толома͗дѣ. ͗ ѿтоудꙋ
͗де къ кесарї. ͗де́же бо́лшаа
ѧ́сть є͗ллнъ. ͗ пот́ша ге́
мона вел́кым да́рм. ͗ на ͗

417d
ѡ͗сфа въпꙗ͗хꙋ да моу́ѧть .
ѡ͗нъ же не послоуша ⷯ. плъка же
два постав оу͗ кесарѧ на п́щю.
а͗ два̏ оу͗ скофопол. ͗ тогда̀ съ
вокꙋпль́ше сѧ беглец вс̀. съ
ꙁда́ша ѡ͗пю ѡ͗пѧть. да боу́де
ть ͗мъ тве́рдь. ͗ оу͗стро͗вше
сѧ лю́дє поплоуша до фнкїа
͗ до соур. ͗ всюдоу раꙁбвахꙋ
͗ бы́вш ве́ст къ гемоноу. по
сла на ͗ѡ͗пю пешца ͗ ко́ннкы.
͗ вꙁѧ́ша  но́щю. ͗ вѣ́троу
дмоу́щю ѿ поуны лютоу ѕѣ
ло. всѧ̀ лодїа прверже в рꙋкы
р́млѧномъ. ͗ вꙁѧ́ша ͗ ͗ꙁбша
не оу͗те́кшю нкомꙋже. бѧ́ше
же ͗хъ •͠• ͗ѡ͗пї же въ ма́ло врѣ
мѧ сѐ второє пѡⷣ рмлѧны бы́
сть. бы́вш вѣст въ і͗єрл҇ⷭмѣ.
͗ѡ͗топатꙿстѣ стра́ст, ѡ͗
плѣненї. не ꙗ͗ша вѣ́ры вел́
ества ра́д ве́щ. ꙁане не бысть
л͠ка ѡ͗же бы ꙫ͗ма сво͗ма в́
дѣлъ. не оу͗тее бо̀ нє͗днъ вѣ
стнкъ. но̀ сама вѣсть пропо
вѣда́ше. прложено бы́сть,
ꙗ͗ко ͗ѡ͗сфъ оу͗бє͗нъ бы́сть.
͗мꙿже велкъ кр́ь бы́сть въ
і͗єрл҇ⷭмѣ. кожⷣо же ⷯ по своє͗мъ
сроднцѣ рыдахꙋ. по ͗ѡ͗сфѣ
вс жаловахꙋ до •л͠• д͠нї. по
слѣд слы́шавше ͗ѡ͗сфа жва
соу́ща оу͗є͗спсїана. ͗ вът́ хо
дѧща. та́ко въꙁьꙗ͗р́ша сѧ на
нь. ꙗ͗ко ͗ ꙁꙋбы бы́ша ͗ꙁъє͗л.
хꙋлѧ́ще ꙗ͗ко преда́тель. ͗ пр
стро͗вахꙋт сѧ на р́млѧны.
да ͗ѡ͗сфа тоу ͗моу́ть. а͗гр
па же въꙁва є͗оу͗спасїана въ свою
вла́сть. на т҇ⷭь ͗ на сла́вꙋ. ͗ тогⷣа

418a
вꙿда̏ града а͗грпова ѿстоупста
ѿ него. ͗гемонъ же хотѧ пот
т ц͠рѧ. посла т́та въ кесарїю.
да въведеть во́ѧ на теврїадꙋ
͗ ѡ͗бры сѧ на порѣ сенавр. ͗же
ѿсто͗ть ѿ тврїады. •л͠• връ
стъ. ͗ посла со́тнка оу͗а͗лерѧ
на ͗ •н͠• коннкъ. да прмлъ
вть гражаⷣны ѡ͗ м́рѣ. ͗ слы́
ша бо̀ ꙗ͗ко нарѡⷣ м́ра жада́є͗ть.
но̀ мѧтежнц шатаю͗т сѧ.
͗ пргнавъ же оу͗а͗лерїанъ бл́ꙁъ
стѣнъ, самъ съсѣде с конѧ, ͗
ꙗ͗же с н́мъ. да не ркꙋть гража
не ꙗ͗ко б́т сѧ прє͗ха́ша. пре
жеⷣ даже не ͗ꙁмо́лвша сло́ва.
вытекꙿше же мѧтежнц на
нѧ ͗ꙁꙿ града съ ѡ͗рꙋжїемъ. ͗мъ
же верхо́внї бы́сть і͗с҇ⷭъ, тофа
͗нъ с͠нъ. оу͗а͗лерїанъ же не смере҇ⷭ
ꙁаповѣдь гемоню б́т сѧ съ
нм. ͗ оу͗боꙗ͗ша сѧ ꙁако́на р
мꙿска. ͗же смрът ѡ͗соужⷣаю͗
ть бю͗щаа͗ сѧ беꙁъ повелѣнїа
а͗ще ͗ ѡ͗долѣю͗ть. ͗ оу͗жасъ
сѧ ѿ неꙁа́пнаго вы́теенѧ,
і͗оудѣ͗ска. ͗ побѣже пе́шь. та́
ко ͗ •е͠• во͗нъ ѡ͗ставвше
конѧ. ͗ ͗же ѡ͗крестъ ͗сꙋса.
поє͗мꙿше же ко́нь •е͠• а͗кы вел́
кꙋ корсть ͗ плѣнъ ведѧ́хоу
въ градъ съ пѣсньм. наро
тї же гражане в́дѣвꙿше беꙁа
конє. то̀ выбѣгоша къ є͗оу͗спа
сїаноу. водѧ́ще ходатаа ц͠рѧ
къ немоу. да не погꙋбть ве́
сь нарѡⷣ благы, ма́ла ра́д
ѕлы́хъ. но̀ пощадѣт м́рныⷯ.
а͗ въꙁвⷣга́ю͗щхъ ра́ть мꙋ
т. ͗гемонъ же молбоу ͗хъ

418b
слы́шавъ. оу͗го́дт хотѧ а͗гр
пѣ. ходатаю да́сть роукꙋ ͗мъ.
͗ то̀ вѣдѣвъ ͗сꙋ́съ съ сво͗м
ѡ͗крестным. бѣжа къ тар
хї. ͗ є͗оу͗спасїанъ же гна по не
мъ. ͗ посла прѣⷣ троꙗ͗на. а͗ще
м́рн соу́ть. ͗ раꙁоумѣвъ ͗хъ,
ꙗ͗ко м́ра хотѧть. ͗ по͗мъ всю̀
слꙋ, ͗де кꙿ нмъ. ͗ ѡ͗н ѿвръ
ꙁоша врата крѣпка съ похвалою.
͗ повелѣ во́є͗мъ, да не погоубѧ
ть нкого́же пршедꙿшхъ ѡ͗нⷯѣ.
͗ ѡ͗бры́ сѧ ме́жⷣꙋ тѣ́ма гра́до
ма. юꙗ͗ше бо̀ ꙗ͗ко тархе ꙁа
ратвꙿше сѧ не ско́ро сѧ оу͗мрѧ
ть. понеже прбеглъ к н́мъ,
͗сꙋсъ. ͗ вс̀ мѧтежнц с н́
мъ. надѣю͗ще сѧ на твердость
стѣнъ. ͗ на є͗ꙁеро генсїары, ͗
деже бы҇ⷭ мно́жество людї пр
строє͗но. ͗ вдѣвꙿше рмлѧны,
ѡ͗бры́вша сѧ. ͗ потекоша на нѧ
͗ раꙁгꙿнаша . ͗ съвокоуплѧ
ю͗щмъ же сѧ ͗мъ на нѧ ѡ͗пѧть.
потеко́ша къ лодїамъ. ͗ ѿгрѣ
бше сѧ на глꙋбне ста́ша. стрѣ
млѧ́ю͗ще на рмлѧны. є͗оу͗спа
сїанъ же слы́шавъ ꙗ͗ко мно́ѕ
ѿ тархїатъ съвокоуп́ша сѧ
прⷣѣ градомъ. посла с͠на ͗ •х͠•
ко́ннкъ ͗ꙁꙿбра́нныхъ. ͗ се́
оу͗ꙁꙿрѣвъ бес сла ͗хъ посла къ
ѿц͠ю по воѧ. вдѧ́ же во́ѧ своѧ
ꙗ͗ко дрꙋѕї оу͗стремлѧ́ю͗т сѧ
б́т сѧ бес по́мощ. дрꙋѕї
же боꙗ͗т сѧ ꙁрѧ̏ще на мно́же
ство і͗оудѣ͗ско. ͗ ставъ по
средѣ ͗хъ на прго́рї, ꙗ͗ко мо́
щно є͗сть слы́шат всѣ́мъ.
͗ рее моуж р́мꙿстї. до

418c
сто͗но бо̀ въ понцѣ сло́ва по
мѧноут ва́съ. ѿ коє͗го роⷣства
є͗сте. да не раꙁоумѣє͗те кото
рї є͗сте съ которым сѧ бьєте
на́шхъ бо̀ роу́къ нтоже оу͗те
е ѿ всеѧ вселенныѧ. і͗оудѣ͗ же
доселѣ побѣжає͗м не стыдѧ
т сѧ н троудѧт сѧ. ͗мъ люто
ѡ͗же ѡ͗н въ бѣдахъ стоꙗ͗ще сꙋ
ть крѣпце. мы́ же с ва́ꙁнїю ѡ͗
далѧюще ѡ͗склаблѧє͗м сѧ. мно
го же васъ вдѧ ꙗ͗ко бо́др єсте
на сꙋпоста́ты ра́доую͗ще сѧ.
а͗ще же кто ва́съ вдѧ на мно́же
ство прот́вныхъ оу͗жа́съ та́
͗но пр͗меть. ͗ страшт с.
то велю є͗моу въспомѧноут.
кото́ры є͗го рѡⷣ. ͗ которы л
соупостатъ. а͗ще бо́ ѕѣ́ло ша
та́ю͗т сѧ і͗оудѣ ͗ смрът не
по́мнѧть. но̀ ѡ͗бае не͗скꙋше
н въ бран сꙋть. ͗ бещноу
бо́рют сѧ. ͗ не нар́ют сѧ
во́, но̀ нарѡⷣ соу́єтенъ. а͗ на́
ша же ͗скоушенѧ нынѣ вѣ́
дає͗мъ са́м. того бо̀ рад пр
мрѣ троужа́є͗м сѧ съ ѡ͗роу
жє͗мъ. ͗ не раꙁлоуѧє͗м сѧ
н ѿ є͗дного. да пр ра́т не
прта͗мы себе къ ͗нопле
меннкомъ. а͗ще же мы ͗скꙋ
шен хо́щемъ, с не͗скоуше
ным равнат сѧ. то̀ пото
бесꙿ престан ͗скоушен є͗смы
͗ оу͗́м сѧ ра́тномоу нꙋ. въ
спомѣнете же ꙗ͗ко ѡ͗н на́ꙁ.
а͗ мы въѡ͗рꙋжен. ѡ͗н пе́ш
а͗ мы на конеⷯ. ѡ͗н беꙁ нарѧда.
а͗ мы с нарѧ́домъ. а͗ще же ͗ ма́
ло насъ. ͗ оу͗множат ны по

418d
бѣды сла́вны. соупоста́тъ же
а¬͗ще ͗ мно͗го сломъ, но̀ ͗маєт сѧ
͗хъ побѣженїемъ бесꙿпреста
ннымъ работою. бра́нь же
͗справлѧє͗т сѧ не мно́жество
мъ л͠къ, но̀ моужествомъ. а͗ще
же ͗ ма́ло на́съ є͗сть. но̀ не мо́
жемъ въскорѣ ͗сплъ́т сѧ
͗ помощ собѣ. ѡ͗н́ же премно
жвше сѧ са́м собѣ пакостѧ
ть. подоба́є͗ть же раꙁꙋмѣ
т. ꙗ͗ко на́мъ нѣ́сть страха
прꙗ͗т. то̀ пеѧль на́мъ ѡ͗
протвныхъ. мноѕ бо помощн
ц, ͗ бл́ꙁъ на́мъ соу́ть. мо́
щно бо̀ на́мъ въсхтат побѣ
доу, ѡ͗же хо́щемъ. ͗ лѣпо на́
мъ на сла́воу вратт помощн
кы. ͗хъже хо́щеть посла́т
ѿц͠ь. да не боудоуть прѧстн
ц побѣде. ͗ намъ ͗сплънт҇ⷭ
похвалы бо́лш. а͗ꙁъ же мню́
въ то́ а҇ⷭ спра́т сѧ моє͗мꙋ
ѿц͠ꙋ ͗ мнѣ̀ ͗ ва́мъ. ѡ͗нъ бо̀ по
бѣды вел́кы ͗спра́влъ. а͗ а͗ꙁъ
с͠нъ є͗го є͗смь. вы̏ же мо̀ во́.
понеже ѡ͗номоу побѣжват.
то̀ ка́ко а͗ꙁъ могоу въꙁꙿврат
т сѧ к немоу не побѣдвъ. ва́
мъ же не стоу́дъ л боу́деть,
не ͗доу́щмъ по мнѣ, по сво
є͗мъ гемоне. но̀ грѧдте къ
мнѣ. вѣ́доуще ꙗ͗ко б͠гъ поспѣ
шествоує͗ть на́мъ. ͗мъже
лоуе ѡ͗роужїа внешнѧго ͗спра́
вмъ брань. ͗ та́ко ре́кшю т́
тоу. вс̀ во́ ͗сплънша сѧ дꙋ
ха браннаго. ͗ пршедꙿшмъ
к нмъ •т͠• ко́ннкъ на́ помо
щь ѿ оу͗є͗спсїана. ͗ с̀ ѡ͗пеѧ

419a
лша сѧ ѕѣ́ло. ꙁане ме́ншаа ͗мъ
сла́ва ѿ съвокоупленїа ͗хъ. ͗ є͗ꙋ
спаса͗нъ же посла а͗нто́нїѧ съ
двѣма ты́сѧщема стрѣлець.
ста́т прⷣѣ градомъ. ͗ брат сѧ
да не вы́͗доуть гража́не на́ помо
щь сво͗мъ. т́тъ же ͗ пръвоє вда́
рвꙿ ко́нь ͗ вꙿн́де на і͗оудѣѧ. ͗
по немъ вс̀ во́ съ кл́емъ поє͗ха
ша. расшрвше сѧ по́ ꙁемл̀. ͗
мъже ꙗ͗ко мно́ѕ ꙗ͗в́ша сѧ. і͗оу͗
дѣ оу͗жасо́ша сѧ оу͗стремленїа
͗хъ ͗ ͗сплъенїа. ͗ ма́ло прот
вша сѧ до́нꙿдеже съє͗хавшм сѧ,
͗мъ копї. ͗ бодоу́щмъ ͗ поп
ра́ю͗щмъ. не тръпѧ́ще боурѧ
ко́нноє побѣго́ша топюще. ͗
давѧще дрꙋгъ дроуга. т́тъ
же ͗ во́ є͗го по́ полю гонѧще сѣ
ѧ́хꙋ. ͗ хотѧ́щмъ къ градоу бѣ
жат въꙁꙿвращахоу пре́жⷣе гна́
вꙿше. ма́ло же ͗хъ оу͗тее. бы҇ⷭ
вноу́трь мѧтежь лю́тъ. ꙁемц
бо̀̀ ͗сперва не ͗ꙁвол́ша ꙁарат
т сѧ. ꙁане богатꙿство ͗ ͗мѣ
нїа мно́га ͗мѧхꙋ въ градѣ. ͗ вѣ
даю͗ще ꙗ͗ко побежен боу́дꙋть.
пршелц же па́е поноудша на́
брань. ͗ гнѣваю͗щм сѧ гража
номъ межⷣꙋ собою. ͗ похтаю͗
щмъ ѡ͗роу́жє дроу́гъ на́ дроу
га. ͗ слы́ша во́пль т́тъ. не да
лее бо̀ ѿ стѣнъ стоꙗ͗ше. ͗ ра
ꙁꙋмѣвъ раскоторанє ⷯ. ͗
ре́е къ во́є͗мъ. ѽ моуж рмъ
стї въскоую ме́длмъ прїат
побѣды, б͠гꙋ выдаю͗щю на́мъ
і͗оудѣѧ. не слы́ште л воплѧ
смѧтоут сѧ ͗же оу͗тѣко́ша
рꙋкъ на́шхъ. на́шь гра́дъ а͗ще
419b
оу͗скормъ. потрꙋд́м сѧ ͗ по
ноудм сѧ. нто́же бо́ сла́вно
͗справлѧ́є͗т сѧ беꙁъ трꙋда ͗ бе
ꙁ бѣды. прѣдвармъ ра́тныⷯ
кроупооу͗мє. ͗мꙿже ноу́жⷣа є҇ⷭ,
оу͗мр́т сѧ межⷣоу собою ско́
ро. а͗ще мы є͗ще помедлмъ, а͗ще
л прбоу́де на́мъ по́мощ. то̀
побѣда на́ша ме́нш боу́деть.
͗ хвала сѧ оу͗мал́ть. а͗ще же
мы мал соу́ще побѣдмъ тол́
ко мно́жество. ͗ гра́дъ въꙁме
мъ. кто̀ сла́внѣє насъ боу́деть.
͗ та́ко рекъ въско на конь ͗ єха,
напред ѡ͗ ꙁлѣ̀ кра́ є͗ꙁера. пре
брод всѧ ͗ внде въ градъ. ͗ по
немъ вс̀. ͗ нападе страхъ на всѧ̀
стоꙗ͗щаа на ꙁабралеⷯ. ͗ нкто́же
смѣ брат сѧ с н́м. но̀ ͗же ѡ͗
крестъ ͗сꙋса вы́бегоша. ͗нї
же къ є͗ꙁерꙋ теѧ́хꙋ. ͗ оу͗стрѣ
тꙿше сѧ ратнї с н́м бꙗ͗хꙋ сѧ.
ѡ͗вы въ лодѧ хотѧ́щаа вле́ст.
ѡ͗вы̀ прпадаю͗щаа къ немоу.
͗ роу́ь кро́вью потеко́ша по гра
доу. пршелц бо̀ протвлѧ́хꙋ
сѧ ͗же не выбегоша. ͗ ꙁемц жа
даю͗ще роуцѣ оу͗поваю͗ще на про
щенє. ꙁане не лоукав бы́ша ра
тнї ѿ о͗рꙋжѧ оу͗клон́ша сѧ.
до́ндеже т́тъ вноватыѧ
͗ꙁб. а͗ ꙁемець пощадѣ. ͗ пре
ста ѿ сѣѧ. ͗же къ є͗ꙁерꙋ ва
рвше бѣжа́т пре́жⷣе. вдѣ
вше гра́дъ вꙁѧ́тъ, далее ѿплꙋ́
ша. т́тъ же посла ко́ннка
къ ѿц͠ꙋ бл͠говѣствова́т є͗мꙋ
побѣдꙋ. ѡ͗нъ же слы́шавъ ѡ͗
брадова́ сѧ ѕѣло ѡ͗ дѣт́нѣ крѣ
пост ͗ доблест. велка бо̀

419c
ѧ́сть раꙁрⷣꙋш сѧ ра́тнаа. ͗
повелѣ да ѡ͗бьстоупльше граⷣ
͗ ͗ссѣкоуть всѧ да не оу͗тееть
нкто́же. нꙁъшедъ къ є͗ꙁерꙋ
оу͗каꙁа плоты стро͗тел. ͗
плоут на лодїнкы. ͗ ско́ро
оу͗стро͗ша ѡ͗б́лїемъ дрѣва.
͗ мно́жествомъ дѣлатель. ͗
пост́гше ͗ꙁб́ша сломъ •ѕ͠і•
ты́сѧщь. ͗с пръвм же є͗ꙁе
ро то̀ нареет сѧ генсаръ. ѿ
прлежащхъ ꙁемл̀. є͗сть же
оу͗ шре •м͠• връстъ. а͗ въ длъ
готоу •р͠• сладка же вода є͗го
пє͗ма ле́гка, ͗ ́ста. ѡ͗бхо́
дѧть же брегы красн пѣсон.
а͗ще но́щь боу́деть, вода́ боу́де
ть стоуде́на ꙗ͗ко снѣгъ. рѡⷣ же
в не́мъ ры́бны раꙁнолны,
кромѣ ͗нѣхъ всѣ́хъ ры́бъ. в
дѣнїемъ ͗ ꙗ͗дѣнїемъ. сꙿкво́ѕѣ
то̀ і͗ѡрданъ тееть. ͗ мно́ѕ
мнѧ́ть ꙗ͗ко ѿ того родлъ сѧ
є͗сть і͗ѡрданъ. но̀ не та́ко є͗сть.
вытее бо̀ пѡⷣ ꙁемлею съкро́ве
нъ. вꙿне родлъ сѧ ѿ ͗ного є͗ꙁера,
нареко́маго фїал. є͗же є͗сть
͗дꙋщмъ къ трахонтꙋ. •к͠•
͗ сто̀ връстъ. ѿ кесарїа на пра́
вꙋю роукоу поут. нарееть
же сѧ фїал, ꙁане кроу́гло є͗сть.
вода же є͗го досто͗ть вы͗нꙋ
н оу͗быва́ю͗щ н прбываю͗щ
н прелва́ю͗щ сѧ. нев́дмꙋ
соущꙋ і͗ѡрданꙋ, ѿкоудоу пона
є͗т сѧ. проꙗ͗в етверовла́
стнкъ, трахонтꙿскы ф
лппъ. е́ бо выкопавъ, въ
фѧл плѣвы. ͗ ѡ͗брѣте
ѧ вы́плывше на то мѣсто̀.
419d
͗деже мнѧ́хꙋ дрѣвнї лю́дїє.
і͗ѡрданъ же ꙗ͗влѧѧ своѧ стрꙋѧ,
ѿ того є͗ꙁера. тее́ скво́ѕѣ сем
хо́нꙿскоє є͗ꙁеро. по блатомъ скво́
ѕѣ лесы́. ͗ промноувъ •к͠• къ
стоу връстъ, ѿ града і͗оу͗лїада.
͗ тееть сꙿкво́ѕѣ генса́ръ. ͗
потомъ по̀мнꙋвъ мно́гы поу
стынѧ. вхо́дть къ а͗свалать
скомꙋ є͗ꙁероу. ѡ͗крестъ же то
го є͗ꙁера, генсаръ є͗сть ꙁемлѧ̀,
тѣмъ ͗менемъ ꙁовема. ю́дна
є͗стествомъ, ͗ красо́тою. всѧ́
къ бо̀ са́дъ прїмає͗т сѧ на не́.
тоукоты є͗ѧ ра́д. ͗ всю̀ наса
дша ꙁемц. ͗ бываю͗ть веꙁдѐ
с́лнї ѡ͗град. а͗є͗ръ же є͗ѧ до
бросмешенъ. ͗ оу͗го́дномоу всѧ́
комоу са́дꙋ. ѡ͗рѣхове же ͗ ꙁмꙋ
любѧть. бессленоє в не́ ражⷣа
є͗т сѧ. фнц же ͗ ꙁно́ любѧть.
͗ растоуть ͗мъ, ͗ смоковнца
͗ масл́є а͗кы лѣсъ. соу́ть а͗єрь
ска є͗стество ꙁаноудвшю, съ
вокꙋпт сѧ. несъвокꙋплены
мъ ꙁмоу любѧ́щмъ. ͗ ꙁно́ лю
бѧщмъ. не то́кмо бо̀ растоу́
ть в не́ ѡ͗вощ ͗хъже г͠лахомъ,
но̀ ͗ хранѧ́т сѧ. вно́ же ͗ смо
кв до десѧ́того мц҇ⷭѧ є͗млюще
͗ꙁорва ꙁемц. про́ї же плѡⷣ
ѿ года ͗ до года. ͗ оу͗є͗тарѣют сѧ
ѡ͗во всѧ на́ дрѣве. ѡ͗во же ле
жа пѡⷣ дрѣвомъ. є͗сть же вꙿ не́
кла́дѧꙁь нарцѧє͗мы кафарна
оу͗мъ. є͗го́же ͗нї нар́ють
ж́ла нлова, ражⷣає͗т сѧ в не́
мъ. ры́ба подо́бна каракн, єⷤ
быває͗ть въ а͗лекса́нꙿдрьскомъ
є͗ꙁерѣ. оу͗є͗спсїанъ по се́ побѣдѣ,

420a
седѣ на соудщ въ тархѣ. ͗ ра
ꙁлоуѧше пршелц ѿ ꙁемець. ͗
събра́ша сѧ съ воє͗водам. а͗ще
досто͗но пршелца ѿпоустт.
͗ ѡ͗н реко́ша. ꙗ͗ко ѿпоущенїа ⷯ,
на па́кость боу́дꙋть. не помо́лъ
кноуть бо̀ т̀ моуж. сꙋ́ще бе
ꙁъ ѿ͠ьства. ͗ беꙁъ ͗мѣнѧ
͗ подвꙁаю͗ще всѣ́хъ ѡ͗брѣтомы
ѧ на ра́ть. ͗ге́монъ же ꙁнааше
͗хъ. ꙗ͗ко недосто͗н соу́ть оу͗
лꙋт сп͠сенїѧ. ͗ нра́въ ͗хъ вѣ
дѧ́шеть. ꙗ͗ко недобро раꙁдꙋ
т сѧ. ͗ пакы не можа́ше ͗хъ оу͗б
т въ градѣ. блюда́ сѧ а͗ть не ско
тораю͗т сѧ гражане. ꙁане роукоу
вда́лъ ͗мъ. ͗ оу͗вѣрв сѧ с н́м.
ꙁабываа слово є͗го. но̀ властел
своє͗го ѡ͗долѣвахꙋть є͗моу г͠лю
ще. ꙗ͗ко нѣ҇ⷭ скве́рно ͗ беꙁаконно,
помы́слт на жды. а͗ще беꙁа
конїа мн́т сѧ то̀. но̀ ѡ͗бае по
добае͗ть на́мъ въꙁскат по
леꙁнаго. негл́ подобнаго. єгⷣа
не мо́щно ѡ͗бою ͗скꙋпт. є͗оу͗
спасꙗ͗нъ же своⷯ властелнъ
послꙋшавъ. ͗ да́сть ͗мъ пꙋть
є͗днъ къ тврїадѣ. а͗ ͗ намь
не оу͗клон́т сѧ. ѡ͗н же є͗мꙿше
вѣрꙋ, ͗дѧ́хꙋ сво͗мъ стѧжа
нїемъ беꙁъ страха. ͗ р́млѧне
ста́вше подле поу́ть ͗ не да́ша
͗мъ оу͗клон́т сѧ. до́нꙿдеже
прведоша а до града тврїа
да. ͗ тоу ͗мъ ꙁатворенымъ,
бы́вꙿшмъ. прїде є͗оуспасїа
нъ ͗ ста̀ посредѣ ͗хъ. ͗ рѣша
гемоноу м́ръ тобѣ ге́моне.
ѡ͗нъ же м́ръ ѿ мене не вы́хо
дть. но̀ въ вы̏ не вмѣстт сѧ
420b
͗ раꙁлꙋ ѧ ͗ꙁбꙿра́въ крѣ́пльшаѧ.
͗ потребнѣ͗шаа. •м͠• ͗ •ѕ͠• по
сла на работоу къ нероноу. а͗ двѣ̏
стѣ̀ къ ты́сѧщ старыхъ непо
тре́бныхъ оу͗б. мно́жество
͗хъ прода. ͗ а͗грпе ѿда •в͠• ⷤ
бы́ша ѿ пррьствїа є͗го. да ка
мо є͗моу го́дно, та́може сѧ де
жеть. ͗спродаа воѧ ц͠рь. про́
къ же нарѡⷣ трахонтїане говла
нтѧне. ͗ пн. ͗ гадарїане.
͗же м́роу поносѧ́хꙋ. ͗ ра́ть
въꙁⷣвго́ша. ͗ плѣнен бы́ша.
въ ѡ͗смы горпїа мц҇ⷭѧ. ͗же на
реет сѧ сентѧбрь

ло́во. рк¬͠г. ͗ѡ͗сфово. лоⷡ
д͠. ѡ͗ плѣненї і͗єрлⷭмовѣ.
По а͗тапатꙿстѣмъ же плѣненї
͗ є͗л́ко галлѣ оу͗теко́ша. ѿ р́
мꙿскъ роу́къ. даꙗ͗хꙋт сѧ ͗мъ.
͗ всѧ гра́ды прїаша. раꙁвѣ
гсхала. ͗ ͗тавоурьскоую го
роу. к н́мꙿже прста ͗ гама
ла гра́дъ. ͗ тархїскы надъ
є͗ꙁеромъ стоѧ. ͗же бы҇ⷭ копїа
цр͠ва а͗грпова прлежть к н́
мъ съпанї. ͗ селевкїа. ͗деⷤ
є͗сть ͗схонтꙿскоє є͗ꙁеро. ͗

420c
шрота є͗го •ѯ͠• връстъ. прхо
дмое къ селꙋ, нареемое дафнї
є͗же є͗сть всѣмъ оу͗крашенъ. ͗ ͗
стонц сꙋ́ть. ѿ н́хъже роⷣ 
т сѧ ма́лы і͗ѡрданъ. пѡⷣ ц͠рь
ковью ꙁлатаго кро́ва. ͗ прхо
дть къ вел́комꙋ і͗ѡрданоу.
посла же а͗грпа къ тѣмъ гра́
домъ. ͗ вда́въ роукꙋ́ ͗ оу͗мрї а
ѡ͗ градѣ гамалѣ.
Гамала же не вꙿдадѧшет сѧ. на
дѣꙗ͗ше бо сѧ на тве́рдость. ꙁа
не бы҇ⷭ ка́мена ꙁемлѧ̀. ͗ сто͗ть
градъ на прго́рь. а͗кы на шї ͗
на рамꙋ. продобенъ є͗сть ѡ͗браꙁꙋ
връблюдꙋ. ͗мꙿже нарет сѧ
гамалъ. не могꙋщмъ ꙁемцемъ,
нарцат сво͗мъ ͗менемъ пра́
вымъ. ͗менемъ камлꙁа. нена
в́дѧть жво́тнаго того. въ
ребрѣ же є͗го ͗ в лц. пропа́ст
бы́ша бе́ꙁⷣныѧ. на ꙁападе же є͗го
не велм оу͗тверженъ. но̀ гража
не оу͗твердда. ͗ то̀ мѣ́сто ро́
вомъ глоубо́кымъ. хра́мы же ста́
вша ѡ͗тноудь ѧ́сты внꙋ͠трь
гра́да. ͗ кладѧꙁь съꙁда́ша на ко
нець гра́да. ͗ тако соу́щю тве
рдоу градꙋ томꙋ. ͗ѡ͗сфъ бо́ле
оу͗тверд съꙁда́нїѧ. ͗ трꙋбы
͗ пещеры оу͗стро́. ка́ко бо̀ лѕѣ
пѡⷣ ꙁемлею ход́т. нарѡⷣ же
вꙿ не́мъ оу͗пова́ше на тве́рдость
мѣста. с́ла же ⷯ некрѣпка бы҇ⷭ.
є͗оу͗спасїанъ же въста ѿ маоу͗
са. ͗деже сѧ бѧ́ше ѡ͗брылъ прⷣѣ
тврїадомъ. а͗маоу͗съ же на
рет сѧ теплота. ꙁане тепл
ц в немъ сꙋ́ть. ͗мꙿже вс̀ ле
кꙋю͗т сѧ болнї кꙋплюще сѧ.

420d
͗де къ гамалꙋ. не мо́щно же є͗мꙋ
бы́сть ѡ͗бъсѣст ве́сь гра́дъ. ꙁа
не пропаст страшны не дадѧ
хꙋ. ͗ прста́в с́лныѧ стрѣ
щ ͗ꙁ далеѧ. са́мꙿ же ѡ͗брѣте҇ⷭ
на прⷣѣлежащо горѣ. ͗ всѣмъ
оу͗стро͗вꙿшмъ своѧ становща,
по ѡ͗быаю, ꙗ͗коже пре́жⷣе рѣхо
мъ. ͗ въ ꙁа́днѧѧ мѣ́ста прспꙋ
въꙁдѣла́ша, ͗ на въстоноую
страноу. ͗деже бы҇ⷭ сн͠ъ вы́шї
всѣ́хъ. ста̀ плъкъ пѧ́тьдесѧ
ты. є͗д́нъ ѿ града ꙁастꙋпаа.
а͗ дроугы пропа́ст ͗сплънѧ́
ше. ͗ тогда а͗грпе ц͠рю прбл
жвꙿшю сѧ къ стѣнамъ. ͗скоу
шаю͗щю сѧ г͠лат къ гражаномъ,
ѡ͗ преданї. нѣкто съ ꙁабралъ
поуст камень, ѡ͗браꙁ є͗мꙋ
локоть. ͗ прте́кше сво ѡ͗бъ
͗мꙿше ско́ро вы́ведоша . рмлѧ
не же ͗сплънвꙿше сѧ ꙗ͗рост
ѡ͗ ц͠р. ͗ ѡ͗ собѣ, боꙗ͗ще сѧ. крѣ
пле оу͗стремша сѧ на дѣло, г͠лю
ще. поне́же своє͗го ц͠рѧ не поща
дѣша, ͗ своє͗го сро́днка. ͗ ка́
жꙋщаа ꙗ͗же на плъꙁꙋ. но̀ та́ко
сѧ въꙁдша сѧ. ͗ въжесто
сердша сѧ. ꙗ͗ко ка́менїємъ по
бваю͗ть. то́же мы вн́демъ
͗мъ в рꙋкы. ͗ноплеменнц сꙋ́
ще ͗ ра́тнц. то̀ то ѕла̀ не
достроꙗ͗т л на́мъ. ͗ доконѧ́
вꙿшмъ ͗мъ прспꙋ бо́рꙁо мно́
жествомъ роукъ. ͗ ѡ͗бы́ає͗
мъ дѣ́лаю͗щмъ. ͗ наѧша ста
вт гра́доб́ныѧ съсоуды.
͗ѡ͗сфъ же ͗ харѧ ꙗ͗же бы́
ста наѧ́лнка градꙋ. вдѧ́
ще ꙗ͗ко не на мно́го д͠нї могꙋт сѧ.

421a
протвт беꙁъво́дїємъ. ͗ бе
ꙁъ нарѧ́да. ͗ пѡⷣхꙋпше ͗ подъ
стрвꙿше своѧ ͗ꙁведо́ша ͗ꙁꙿ гра
да. ͗ ма́лъ а҇ⷭ постоꙗ͗вꙿше. ͗ н
стерпѧ́ще бїенїа поро́наго ͗ сꙋ
лнаго. ͗ въстоупа́хꙋ наꙁадъ
къ градꙋ. ͗ р́млѧне въ трехъ
мѣ́стехъ поста́вша ѡ͗вны. ͗
невъꙁꙿбранѧ́є͗м нк́мъже, ра
ꙁꙿдрꙋшша стѣ́ны. ͗ въстрꙋ
бша трꙋбы. ͗ салпнꙿскы кл
юще. ͗ въ ѡ͗рꙋжє бю͗ще. ͗ вн
до́ша въ градъ. ͗ нападо́ша на
гражаны съ громомъ. ѡ͗н́ же
всю́дꙋ ѡ͗бьстоуплен соу́ще. ͗
не могꙋще прот́воу ста́т. бѣ
гахꙋ на го́рнѧѧ мѣ́ста. р́млѧ
номъ же ͗дꙋщмъ по нхъ. ͗ ѡ͗
н въꙁꙿвратвꙿше сѧ нападоша
на́ нѧ съ высоты. ͗ тесностїю
͗ лю́тостю мѣ́ста. оу͗бва́
хꙋть ѧ¬. р́млѧне же вꙿ долнѣ
не могоуще съ верхꙿнм б́т
сѧ. н вы́бѣжат ͗ꙁꙿ гра́да. мно́
жествомъ пакостѧще дрꙋгъ
дрꙋгоу. неоу͗мѣю͗ще то́ сѧ до
мы́слт, ла́ꙁѧхꙋть на градь
ныѧ храмы съ тѧжкымъ ѡ͗рꙋ
жє͗мъ. храмомъ же наплън
вꙿшм сѧ. ͗ не дръжа́ще тѧ́го
ст раꙁꙿдрꙋшевахꙋт сѧ. ͗ па́
дахоу дроугъ на́ дрꙋѕѣ. ͗ꙁда
влевахꙋ во́ѧ всѧ. ѡ͗вы ка́ме
нїемъ. о͗вы же пра́хъ ͗ꙁвстны
. ͗ мно́ѕ ѿ н́хъ погребен бы́
ша ж́в. ͗ мно́ѕ же подъбѣ
гаю͗ще беꙁъ хромо́ты, не выбѣ
гахꙋ. бо́ле же ⷯ пра́хъ ͗ꙁдав.
того мнѧ́хꙋ галлѣꙗ͗не поспѣ
шенїа бж҇ⷭтвенаго. ͗ небрегꙋ́

421b
ще ѡ͗ своє͗ па́кост. прлѣжно
налѧ́гахꙋ на́ нь. женоуще ͗хъ на
верхы пола́тныѧ. стѣнѣ же
бы́ша оу͗ꙁкы ͗ пркрѣны ͗ плъꙁкы.
͗ па́дахꙋт сѧ съ тѧ́жкымъ ѡ͗рꙋ
жїемъ. не вѣдоуще ка́мо сѧ оу͗
клон́т. гражане же връхꙋ сто
ꙗ͗ще бїахꙋть ѧ ꙗ͗ко ͗ скотъ. ка́
менїемъ хра́мнымъ. ѡ͗рꙋжє
выторгываю͗ще оу͗ па́дꙿшхъ. ͗
на дыхаю͗щаа простра́т. мно́
ѕ же ͗сꙿ хра́мъ ска́юще. са́м
сѧ рѣ́ꙁахꙋ. ͗ въꙁꙿвратвꙿше сѧ
на бѣжанїе. ͗ не́лѕѣ ͗мъ вы́ле
ст. стѣѕ бо̀ не вѣ́даю͗ще.
͗ ѿ тлъстоты пра́ха дрꙋ́гъ
не ꙁна́ю͗ще. вертѧхꙋ сѧ ꙗ͗ко
слѣп. ͗ дроу́гъ дрꙋга рѣ́ꙁа
хꙋ. ͗нї же ѿ н́хъ ѡ͗брѣтше
вы́ходъ, вꙿндо́ша ͗ꙁъ града
у͗є͗спсїанъ же вы́ноу помогаа
роушвꙿшм сѧ. ͗ вдѧ ка́ко па
доша сѧ хра́мна сво́ѧ во́ѧ. лю́
тоу стра́сть прѧ́. ͗ ѿстоу
паа по ма́лꙋ ѿ своє͗го оу͗тверже
нїа. ͗де къ горѣ ꙗ͗ко ꙁабы́в сѧ.
͗ ѡ͗ста сѧ по средѣ соупостатъ
въ ма́лѣ ѡ͗тнꙋдь. н с͠нъ бо̀
є͗го т́тъ тоу̀ не бы́сть с н́мъ.
͗ дꙋмаше бѣжа́т. но̀ па́кы мнѧ́
ше ꙗ͗ко нетвердо є͗мꙋ н подо́
бно бѣганїе. помѧноувъ же стра
данїа ꙗ͗же пѡⷣꙗ͗тъ, ѿ своє͗ѧ
оу͗ност. ͗ пр͗мъ оу͗мъ своє͗ю
крѣпостю. ͗ ста́ крѣ́пко, ͗
сплъв сѧ съ ѡ͗крестным є͗го.
н мно́жество мꙋ́жь боꙗ͗ сѧ.
н поущаамаа ѿ н́хъ. ͗ пѡ́дъ
стоѧ тръпѧ́ше бра́нь на него
съверхꙋ прходѧ́щаа. до́нꙿдеже

421c
раꙁꙋмѣвше гражане мꙋжество
є͗го нел͠ескоє. но̀ ѿ б͠га быває͗мо
͗ ѡ͗слаблеша сѧ ѿ стремленїа. ͗
а͗бє сы́ ѿстꙋпа́ше въспѧть
т́хо не ѡбращаа плѣщю. до́ндеⷤ
вы́нде ѿ стѣнъ. ͗ пр то́ бра́
н па́де р́млѧнъ •а͠і• ты́сѧщь.
͗ с по́мощнкы. с н́мже со́тн
къ є͗оу͗тї па́де. моу́жь же прѣ
жⷣе крѣпокъ ͗ храборъ ꙗ͗в сѧ ꙁдѣ̀.
͗ тогда моу́жество своє ꙗ͗в.
͗ мно́жество ѕла̏ сътвор і͗оудѣ
ѡ͗мъ. дрꙋгы́ же со́тнкъ, ͗
менемъ га́лъ. ͗ десѧтꙿ во́нъ
с н́мъ, прто́мъ мѧтеж.
вꙿндо́ша в нѣкоую храмноу.
͗ оу͗хранша сѧ пѡⷣ ла́вцам.
͗ господаремъ же пршедъш
мъ. ͗ првеерѣ въсповѣст
вꙿшм сѧ. ͗ лю́дꙿскоую доу́моу
проꙗ͗ввꙿшмъ. ѡ͗н лежа́ще
пѡⷣ ла́вцам слы́ша́ша. ͗ ѡ͗не
мъ спѧ́щмъ. но́щю вы́шедъ
ше оу͗б́ша всѧ́. ͗ бѣжа́ша къ
ѡ͗брытю
͗Єоу͗спасїанъ же вдѧ своѧ во́ѧ,
пеѧ́лны велм. ꙁане съгрѣш́
ша беꙁꙋмє͗мъ. ͗ вꙿ тако на
па́ст нколже бы́вше. ͗ сты
дѧ́ще ͗ срамлѧ́ю͗ще сѧ. ꙁане
ѡ͗ста́вша ге́мона своє͗го въ
оу͗стѣхъ бра́н. ͗ прꙁываа
͗хъ оу͗тѣшаше ѧ. не поносѧ
͗мъ ͗спръва. ꙁане ѡ͗ста́в
вше є͗го бѣжа́ша. ͗ г͠лаше ͗мъ
подоба́ше на́мъ моужескы
тръпѣт ѡ͗бы́а. бра́нно
бо є͗стество не на є͗д́номъ
сто͗ть, но̀ ꙁмѣнѧ́є͗т сѧ.
побѣда же беꙁъ кров не вѣнѧ

421d
є͗ть моу́жь. ва́ꙁнь же є͗сть не тве́
рда. но̀ хо́дть наꙁадѣ ͗ на перед.
а͗ мы ѿ і͗оудѣ оу͗б́вшмъ. а͗ще
мы нынѣ ма́лоу стра́сть прꙗ͗
хомъ ѿ н́хъ, ͗ бж҇ⷭтвенымъ оу͗
строє͗нїемъ, то̀ не д́вно є͗сть,
͗же оу͗бо̀ оу͗ма не͗сполнен сꙋть
є͗гда̀ то̀ ра́достно дѣло прїмꙋ
ть. тогда въсꙿхвалѧт сѧ ͗ ша
таю͗т сѧ. творѧ́ще сѧ ꙗ͗ко на
до всѣм людꙿм соу́ть. ͗ па́кы
же мы́шца крѣпкы не ͗мѣю͗ть.
а͗ще л но̀ съгрѣшать, тоу̀ оу͗жа
саю͗т сѧ ͗ ѿа́ю͗ть. ско́ро бо̀ пре
мѣненє въ ѡ͗боє. се́ же є͗сть лꙋ
ше пр побѣдѣ бд́ть. ͗ пр
побѣженї велед͠шть. ꙗ͗же
слоу́ьша сѧ на́мъ нынѣ. не ѿ і͗ꙋ
дѣ͗ска мꙋжества прклю́
ша сѧ на́мъ. но̀ теснота ͗ люто
мѣстє, тѣмъ да́сть побѣдꙋ.
а͗ на́мъ стоудъ. ͗мꙿже досто͗
но понос́т ва́шемоу стрѣмле
ню нехранмомꙋ. є͗гда бо̀ сꙋ
поста́т бѣжа́ша на высо́каа
мѣста. тогда̀ намъ блюст
подоба́ше себе. а͗ не ͗т пѡⷣ горꙋ.
а͗кы даю͗ще сѧ на бо́. н ста́т
пѡⷣ бо͗щам. съ горъ наш гла
вы. н еломъ ͗т къ желѣꙁꙋ.
ꙗ͗коже ѕвѣрь. а͗ ͗мꙿже стѣны
раꙁⷣрꙋш́хомъ. а͗ градъ раꙁо
рхомъ. то было намъ на мѣ
сте стоꙗ͗ще выбавт ͗хъ,
на тве́рдо мѣ́сто ͗ шро́ко.
͗деже бы̀ лѕѣ б́т сѧ беꙁ нарѧ
да. но̀ ва́рварꙿскы ͗ і͗оудѣ͗скы,
досто͗но нынѣ на своє моуже
ство въꙁꙿвратт сѧ ͗ гнѣва
т сѧ не ѡ͗ ѻ͗быномъ съгрѣ

422a
шенї. ͗ въꙁска́т мьст ѿ сво
є͗ю роукꙋ. а͗ꙁ же а͗кы всегда̀, та́
ко ͗ нынѣ понꙋ. ͗ та́ко ре́къ оу͗
тѣ́ш во́ѧ своѧ. галлѣꙗ͗не же
са́м сѧ двлѧ́хꙋ ѡ͗ то́ побѣ
дѣ. ѡ͗же пѡⷣ плѣненї сꙋще плѣ
нѧ́ю͗щаа ѿгна́ша. но̀ помнаю͗ще
ꙗ͗ко ͗ наде́жⷣа десн́наа ѿꙗ͗ла сѧ
ѿ н́хъ. ͗ оу͗тещ нелѕѣ. ͗ бра́
шна не доста скръбѧ́хꙋ велм.
͗ раꙁⷣрꙋшенїа стѣны съѕда́хꙋ.
а͗ стоꙗ͗щаа ѡ͗бновлѧхꙋ. р́млѧ
не є͗д́нод͠шьно повꙿше. ͗ па́кы
строꙗ͗хꙋ прспꙋ. ͗ то̀ вдѧ
ще гражане, мно́ѕ бѣжаша ͗
ꙁъ града. по про́пастемъ ͗ по пе
щерамъ. є͗л́ко сѧ ⷯ ѡ͗ста ѿ гла́
да ͗ꙁнемого́ша. є͗д́н можа
хꙋ б́т сѧ. всѐ бра́шно собѣ съ
бра́вꙿше. въ •к͠•͗ же д͠нь втора
го мц҇ⷭа оу͗перветеѧ. є͗же є͗сть
ѡ͗ктѧ́брь. тр́є моуж ѿ пѧ
т на десѧтнаго плъка. прше
дъше но́щю прѣдъ ꙁарѧм. вы́
валша тр̀ ка́мен ѿ велкого
с͠на. стражє же не ѡ͗ютвше
н оу͗ꙁрѣ̏вше. но́щь бо̀ бѧ́ше бе
ꙁълоунна ͗ боу́рна ͗ громна. ͗
ѡ͗нѣмъ ѿше́дꙿшмъ. паде сѧ
внеꙁаапоу с͠нъ вел́кы. ͗ стра́
жє с н́мъ. ͗ про́ї людє оу͗
жасъше сѧ бѣгахꙋ. р́млѧне же
вълѣꙁше, мно́го ѿ н́хъ оу͗б́
ша. ͗ѡ͗сфъ же ͗ харї. в́дѣ
вше па́денїе сы́на. ͗ теенє во́
͗сплънша сѧ страха ͗ꙁдъхо
ста. вел́комоу стра́хоу прспѣ
вшю къ смрът. р́млѧне же
помнаю͗ще пръвоє па́денє.
тогда̀ не плѣн́ша. но̀ оу͗троу

422b
бы́вшю. ͗ т́тоу пршедꙿшю по
є͗мъ съ собою •с͠• ко́ннкъ. ͗ ты́
сѧщю пешець. ͗ вн́де въ градъ
ѡ͗та́. ͗ стра́жє ѡ͗ютвꙿше.
͗ ѡ͗роу́жє въсхтша. ͗ вс̀
в́дѣвше прше́ствє є͗го. є͗л́
ко бѣ̀ ͗хъ немо́щныхъ бѣжа́
ша въ кра́ горы. ͗деже пре́жⷣе
влекꙋ́ще, жены ͗ дѣ́т с во́пле
мъ. є͗л́коже бѣ̀ мо́щныхъ ͗ про
т́вныхъ прот́вѧт сѧ ттꙋ.
͗ теснѧхꙋт сѧ тещ къ горѣ.
но̀ т́тъ прежⷣе варвъ ꙁастоу
п ͗мъ поу́ть. тѣ́мъже падо́
ша вс̀. ͗ веꙁде бѧ́ше во́пль, ͗
стенанїє оу͗бває͗мыхъ. ͗ кро́
вь съ горы текꙋщ погроуѕ ве́
сь градъ. є͗оу͗спасїанъ же прве
дъ всю с́лꙋ помога́ше є͗мꙋ. ͗ бы҇ⷭ
верхꙋ горы всѐ ка́мено ͗ высоко
велм. ͗ ѡ͗крестъ є͗го пропаст
вел́кы. ͗ съ верх-ꙋ-бвахꙋть
ѧ ка́менїемъ ͗ стрѣлам. вꙿне
ꙁаапоу въста боу́рѧ на́ нѧ. ͗
въꙁꙿвращаше въспѧть поуща
є͗маа ѿ нхъ. ͗ пра́хъ въ ꙫ͗ ⷯ
сыпаше. ͗ не дадѧше ͗мъ про
ꙁрѣт. ͗ съ горы съмѧта́шеть ѧ
въ пропа́сть. ͗ тогда̀ б͠жїа по́
мощь прспѣ рмлѧномъ. ͗
въꙁдоша на горꙋ, ꙗ͗же ͗мъ
сътворша пре́жⷣе. не щадѧ́
хꙋ нкогоже. ͗ мно́ѕ ѿаа
вꙿше сѧ ѡ͗бо͗маю͗ще жены ͗ дѣ
т мѣтахꙋ сѧ въ пропа́ст.
͗ бы҇ⷭ оу͗бє͗ныхъ •д͠• а͗ пѧ́ть
въмѣта сѧ въ пропаст. то́
кмо оу͗теко́ста двѣ̀ женѣ.
͗же бы́ста флповы сестры.
дꙿщер. а͗ се́ флппъ воє͗вода
 422c
быⷭ а͗грповъ. гамала же та́ко вꙁѧ́
тъ бы́сть. въ •к͠г• мцⷭа оу͗ пе
рветеѧ 

ѡ͗ градѣ, гсхалѣ.
͗Една же гсхала невꙁѧта ѡ͗-
ста сѧ, ѿ градъ галлѣ͗скъ
нарѡⷣ же м́рно ͗ поко́рно мы́
слѧше. бѧ́хꙋ бо̀ ꙁемлѐдѣ́лц
͗ на плѡⷣ ꙁемны оу͗поваю͗ще.
͗ мно́ѕ ѿ мѧтежнкъ пр͗
доша к н́мъ. водѧше же ͗хъ
на раꙁрⷣатѣнїє лоу͗нъ. с͠нъ ͗
вань. моу́жь ѧродѣ͗ць ͗ ꙁло̀
нра́венъ. ͗ хотѧ велѧ́нїѧ
͗ жадаа ра́т. да бы владѣлъ
наⷣ всѣм. є͗оу͗спасїанъ же по
сла на́ нѧ т́та съ тысѧщью
ко́ннкъ. десѧ́ты же плъкъ
͗де въ скофополь. са́мъ же съ
двѣма плъкома про́нма, ͗
де въ кесарїю. ͗ пода́сть ͗мъ
поко́ ѿ ѧстаго трꙋда. ͗
пщю собѣ ͗ ко́немъ. да по
вше готовѧ́т сѧ на і͗єрл҇ⷭмъ.
юꙗ͗ше бо̀ ꙗ͗ко троу́доу бы́т.
ꙁане цр҇ⷭтво ждо́вꙿско то̀ є҇ⷭ.
͗ вс ͗же оу͗те́кꙿше ѿ ра́т,
тоу̀ пребывахꙋ. ͗ мѣ́сто

422d
є͗го тве́рдо є͗стествомъ. съ
ꙁданїа же стѣ́ннаа, вел́кꙋ
пеѧль въꙁлож є͗моу. крѣпо
ть же ͗ моу́жь шата́нє. мꙋ
жество непобѣдмо мнѧ́ше.
͗ тѣмꙿже своѧ во́ѧ покоꙗ͗ше,
а͗кы страстотръпц. ттꙋ
же прблжвшю сѧ къ гска
лоу. въꙁмо́жно бы҇ⷭ є͗моу вꙿне
ꙁаапоу въє͗хат въ градъ. но̀ по
млова гражаны. да бы́ша во́
не погꙋбл. нев́нныхъ с в́
нным. ͗ ста́въ прⷣⷣѣ градѡⷨ
͗ г͠ла ͗мъ. двлю сѧ ва́мъ, на
кого надѣю͗ще сѧ не поко́рте
сѧ. в́дте всѧ̀ гра́ды, пѡⷣ
рмꙿскымъ ѡ͗роу́жє͗мъ. сꙋща
раскопаны ͗же ꙁаравахꙋт сѧ.
а͗ ͗же оу͗мр пѡⷣ рмꙿскоую рꙋкꙋ.
͗ жвоуть съ оу͗тверженє͗мъ.
͗ нынѣ не въспомнаю ꙁло́бы ва́
шеѧ. а͗ще бо̀ кто̀ рабо́тенъ. хо
тѧ свободы, шатає͗т сѧ на вла
дѣю͗щхъ. а͗ послѣд покаꙗ͗вше
сѧ прощенїа просѧть. то̀ не
досто͗но помна́т пръвыѧ
ꙁло́бы. а͗ще же не повнꙋю͗т сѧ,
сло́вомъ л͠ескымъ. ͗ деснцю
вѣрнꙋ. то̀ ͗скꙋшає͗т сѧ на́ нѧ
ѡ͗роужє немл҇ⷭтвно. оу͗ꙁрѧ̏
ть на не́же оу͗пова́ша на стѣны
своѧ. раꙁꙿдрꙋшены съсꙋды р
мꙿскам. ͗ къ тѣмъ сло́вомъ
ѿвѣщат гражаномъ раꙁбо͗
нц не вда́ша. н на ꙁабрала ла́
ꙁт. н въ врата ход́т.
і͗ѡа͠ннъ же ѿвѣща. ꙗ͗ко ͗ са́мъ
люблю твоє ꙁва́нє. ͗ схъ всѣ
хъ поноужю, да повнꙋю͗т сѧ
тобѣ. но̀ се́ д͠нь соубота є͗сть.

423a
но̀ молю т сѧ подарꙋ на́мъ съхра
нт ́сто по і͗юдѣ͗скꙋ ꙁаконꙋ.
ꙗ͗ко бо̀ скве́рно є͗сть нынѣ ѡ͗роу́
жє въꙁвⷣга́т. та́ко сꙿкве́рно
мн́т сѧ намъ ͗ ѡ͗ мрѣ г͠лат. то
бѣ же па́кост нѣ҇ⷭ ѿ време длѣ
нїа. то̀ бо̀ въ є͗дноу но́щь може
вѣ̀ сътворт. на́мъ вел́ка плъ
ѕа, ѡ͗же не престоупмъ ѡ͗͠ьска
га ꙁакона, ͗ ѡ͗бы́аа. подобає͗
ть же тобѣ ͗же м́ръ дарꙋє͗ш
на́мъ. ͗ сп͠сає͗ш насъ ѿаавш
х сѧ, хран́т ꙁаконъ на́шь т҇ⷭъ.
тѣмъ сло́вомъ премꙋдрѧше т́
та. не сꙋботы съблюдаа. но̀ ѡ͗
своє͗мъ сп͠сенї ͗ꙁбавленїе про
мыслѧ. боꙗ͗шеть бо сѧ ꙗ͗тоу
бы́т съ гра́домъ. ͗ оу͗пова́ше
на но́щь ͗ на бѣжа́нїє. б͠жїє же
бы҇ⷭ дѣло. ѡ͗же ͗ꙁба́в і͗ѡ͠анна,
на і͗єрл҇ⷭмьскꙋю па́гꙋбоу. т́
тъ бо̀ тогда є͗мъ вѣрꙋ рѣ́ є͗го.
͗ вда́сть ͗мъ врѣмѧ на дꙋмꙋ.
͗ ѿстꙋп далее ѡ͗ гра́да. і͗ѡа҇ⷩ
же но́щю расмотревъ ꙗ͗ко не
бы҇ⷭ стра́жа въ ѡ͗крестъ гра́да.
͗ поє͗мъ своѧ ѡ͗рꙋжнкы, ͗ ͗
нѣхъ с ро́домъ сво͗мъ, бѣжа
въ і͗єрл҇ⷭмъ. т́тъ же оу͗трꙋ
бы́вшю прїде къ стѣна́мъ,
на прⷣѣположенѣ рѣ́. ͗ ѿ
твор́ша є͗моу народ вра́та.
͗ прꙗ͗ша  съ похвалам. ꙗ͗ко
бл͠года́телнка ͗ꙁба́вльшаго
градъ ѿ смрът. ͗ повѣдаша
є͗моу і͗ѡ͠анново бѣжа́нє. ͗ мо
лѧхꙋ сѧ є͗моу, да пощадть
ⷯ. ͗ ͗ꙁыщеть мѧте́жнкы.
͗ раꙁлоу́ть ѧ. ͗ се́ посла ко́
ннкы по і͗ѡ͠аннѣ. ͗ не пост

423b
го́ша ͗хъ. но̀ ѿбѣжавꙿшхъ с н́
мъ ͗ꙁнемого́ша сѧ, ѡ͗ста́ша на
ꙁаде. ͗ пост́гше ⷯ ͗ꙁб́ша •ѕ͠•
а͠• г͠• женъ ͗ дѣтї. ͗ ведоша 
ѡ͗пѧ́ть плѣн́вꙿше. т́тъ же пе
ѧ́ленъ бы́сть, ꙁане не ско́ро мь
ст наⷣ і͗ѡ͠анномъ пре́льст є͗го.
но̀ оу͗тш сѧ ꙗ͗рость є͗го, мно́
жествомъ плѣнныхъ ͗ оу͗бє͗
ныхъ. ͗ въшедъ въ градъ повелѣ
раскопа́т є͗д́нъ оу͗голъ стѣны.
на ꙁна́менїе вꙁѧ́тїѧ. мѧте́
жнкы же гроꙁою оу͗кротѧ́ше.
негл мꙋ́кою. вѣдаа ꙗ͗ко нане
ть моу́т вновнкы. ͗ па́
кы на невноватыѧ въꙁложать
внꙋ, стра́хомъ ͗ ненавстїю.
͗ ѡ͗ста́в стража въ градѣ.
да ͗ мѧтежнц боꙗ͗т сѧ.
͗ м́рнї оу͗крѣпѧ́т сѧ. всѧⷤ
галлѣѧ та́ко вꙁѧ́та бы҇ⷭ. мно́
гымъ страданїемъ вел́кымъ
по́томъ. ͗ въ і͗єрл҇ⷭмѣ же ꙗ͗ко
бы́сть пршествїє і͗ѡ͠анново.
͗ ве́сь нарѡⷣ вы́тее къ немоу.
͗ ѡ͗бъстоупльше  тма́м. въ
прошахꙋ внѣшнхъ стра́стї
ѡ͗н же ꙁадыхаю͗ще сѧ ѿ скоро
го бѣжанїѧ, тѣмъ ꙗ͗влѧ́хꙋ
свою ноу́жⷣꙋ ͗ бѣдꙋ. но̀ ѡ͗ба
е средѣ бѣды соу́ще гръдѧхꙋ,
г͠люще. ꙗ͗ко не р́млѧнъ бѣ́га
ю͗ще прїдохомъ. но̀ жажⷣꙋ
ще с н́м б́т сѧ въ тверд.
несмыслен бо̀ соу́ть н потре
бн. ͗же ре́съ слꙋ стражꙋ
ть ѡ͗крестъ гсхала. ͗ ͗нѣ
хъ хꙋжⷣьшхъ градъ. подо
бає͗ть же на́мъ въ ѡ͗роужї
всю̀ прстро́ю хрант, на

423c
съблюденїе мтропо́ль. ͗ тѣ
мъ сло́вомъ раꙁоумѣвахоу мно́
ѕ ѡ͗ вꙁѧт гра́да. ͗ ѡ͗ прше
ствї ͗хъ ꙗ͗ко не прїдоша. но̀
прбѣгл. ͗ дрѧ́хлость не͗ꙁре
еннаа ѡ͗боуѧ ве́сь нарѡⷣ. ͗ аа
хꙋ вел́ка ꙁна́менїѧ на своє плѣ
ненє. і͗ѡ͠аннъ же лежа не сты
дѧшет сѧ. ͗ всѣмъ ходѧ пѡⷣ
ѡ͗стрѣвашеть ѧ на рать. ͗ оу͗
крѣплѧт сѧ ͗мъ велѧ́ше, р́
мꙿскоую с́лоу н въ тоже тво
рѧ. а͗ своѧ велаа. ͗ с́мъ сло́во
мъ прѣлщаше. невѣжнкы ͗скꙋ
шеныхъ. рекъ ꙗ͗ко а͗ще кры́ла
въꙁрастоуть въ рмлѧнъ. ͗
не мо́гꙋть прелѣст і͗єрл҇ⷭъстѣ
нъ. ͗ ͗же с́лоу свою сконѧ́ша.
͗ съсоуды стѣноб́ныѧ съкрꙋ
шша трꙋжа́ю͗ще сѧ. ѡ͗ вꙁѧть
галлѣ͗скъ градъ. хоу́жьшхъ
немо́щныхъ. наро́д же слы́ша
вꙿше. мно́ѕ ѿ оу͗ношь прлож
ша сѧ къ н́мъ. ͗ на ра́ть въꙁⷣв
гахꙋ сѧ. цѣломоу́дрец же ста́
рц прⷣѣсмотрѧще. хотѧ́щаа
бы́т рыдаахꙋ, ꙗ͗ко оу͗же плѣ
нен съ градомъ 
Т́тъ же ѿ ͗гсхола, ͗де къ кесарї.
є͗оуспасїанъ же ѿтоудꙋ въста
въ. прїде на ͗ѧмню. ͗ на ѡ͗ꙁа
ѡ͗тъ. ͗ гражаномъ вꙿда́вшм сѧ
є͗мꙋ. ͗тал поє͗мъ въꙁꙿврат
сѧ. ͗ бы́сть по всѣмъ градомъ,
мѧте́жь лютъ ͗ оу͗собца. є͗л́
коже ѿ р́млѧнъ ͗ꙁбываше. ды
хахꙋ са́м на́ сѧ роукы въсꙿклада
хꙋ. ͗ жа́жоⷣуще ра́т сѣѧхꙋ
сѧ съ хотѧ́щм. ͗ всѧ́къ до́
мъ на дво̏є дѣлѧ́ше сѧ. ͗же

423d
бы́ша оу͗нош беꙁꙋмнї. хотѧ́ще
ра́т. ͗ с та́цѣм съвокоуплѧ́
хꙋ сѧ. старї же цѣломоу́дрї.
съ сво͗м ро́внѧм. но̀ ѡ͗долѣ
вахꙋть ͗мъ оу͗нош. ͗ мно́же
ствомъ ͗ с́лою. ͗ оу͗клоншѧⷭ
на раꙁꙿграбленїе ꙁе́мець. ͗ бы́ша
сро́днц поу́ще ͗ноплеменнкъ.
стра́жє͗ же рмꙿстї. в́дѧ
ще въсхщенє ͗ несы́тость ⷯ.
не выходѧхоу на нѧ неблюдоуще
троуда ͗ ненавдѧ́ще ͗хъ. ѡ͗н́
же ͗сплънвше сѧ стѧжанѧ,
мно́га. ͗ съвокꙋпльше сѧ вс гꙋ
б́тел, вꙿн́доша въ і͗єрл҇ⷭмъ.
несоущю блюсттелѧ вꙿ немъ.
гражаномъ же ѡ͗бы́а є͗сть ѡ͗͠ь
скы. сро́днка всѧ́кого не вы́
гнат вонъ. но̀ прїмоватї ѧ
беꙁъ въпрошанїѧ. а͗ тогда мнѧ́
хꙋ всѣ́хъ прходѧ́щхъ ꙗ͗ко лю
бо́вю прхо́дѧть. ͗же кромѣ
бран погроуꙁша градъ послѣ
д. ѿ н́хъ бо̀ мѧтежь ͗ ра́ть.
к томоу гла́дъ бы҇ⷭ въ людеⷯ. ͗ по
томъ ͗нї ꙁлодѣ прше́дъше
къ градꙋ. прложвꙿше сѧ къ
вноутренмъ поущ́ ⷯ творѧ́
хꙋ. не ѡ͗ставлѧю͗ще нто́же
ѕла̏. ͗же жвыхъ рѣꙁахꙋ. а͗
гро́бныѧ лоупѧ́хꙋ. не но́щю
н ѡ͗та́. н на хꙋжⷣьшхъ то̀
творѧхꙋ людехъ. но̀ въ д͠нь ͗
ꙗ͗вѣ. ͗ ѿ наротыхъ пона
ю͗ще. пръвоє бо̀ оу͗б́ша а͗нт
поу моу́жа ѿ ц͠рьскаго ро́да.
͗ всѣхъ гражанъ слнѣ͗ш
є͗моу́же пороуено бы́сть съ
кровще ц͠рьскоє. потомꙿже
лоу͗ѧ ꙁатворша в темнц.

424a
͗сфа́са с͠на геголова. ͗ про́къ наро́
тыхъ. лю́тъ же стра́хъ ͗ оу͗
жа́съ напа́де на́ люд. ͗ ко́жⷣо ⷯ
ѡ͗ своє͗мъ сп҇ⷭнї промышлѧ́ше.
͗ ѡ͗нѣхъ свѧꙁа́вше не длъго дръ
жа́ша. боꙗ͗хꙋть бо̀ сѧ ͗хъ. ꙁа
не домове ͗хъ многомоужестве
н сꙋ́ще. могл́ бы́ша мьстт.
͗ ͗ꙁбавт ⷯ. людїє въꙁвⷣга
хꙋ на ꙁако́нныѧ. і͗ѡа͠ннъ же хо
тѧ́ше оу͗б́т ͗ тѣ́хъ. посла
оу͗б͗цю нѣкоє͗го, ͗менемъ
тавфа. ͗ се́ по͗мъ съ собою
де́сѧть ме́нкъ. влѣꙁъ в те
мнцю ͗ б ⷯ, вноу въꙁлож
въ на нхъ. ꙗ͗ко посла́ша къ р́
млѧномъ ѡ͑ преда́нї і͗єрл҇ⷭма.
оу͗б́хомъ не пра́втелѧ градꙋ,
но̀ предателѧ ѡ͗бщї свободѣ.
͗ по малоу горѧ сꙋще. потомъ
ѡ͗ ͗ставленє а͗рхє͗рѣ͗ско са́
м творѧ́хꙋ. ͗ ѿвръгше а͗рх
є͗рѣѧ родныѧ. ста́вѧхꙋть
неꙁна́є͗мыѧ просторо́дныѧ.
да бы́ша ͗мѣл ͗хъ, на своѧ
беꙁако́нїѧ побо́рнкы. є͗сть
же ѡ͗бы́а л͠ескъ. ѡ͗же хоу
даго ͗ недосто͗наго поста́
вѧть въ велцѣ вла́ст. то̀
то̀ є͗моу велѧть твор́т
поста́ввше. ноу́жно є͗моу
творт, а͗ще не твор́вшю.
а͗ вы женоутї. ͗ наѧша жре
бє͗мъ ͗ повелѣнїємъ ста́в
т а͗рхє͗рѣѧ. ре́кше по дре́
внемоу ѡ͗бы́аю. досто͗но
є͗сть ͗спра́вт пръвоє ст͠ль
ство. е́ же бы҇ⷭ ѿ н́хъ ꙁамы
слъ. не на ͗справленє, но̀ на
раꙁꙿдрꙋшенє ꙁакона. ͗ посла

424b
вше къ є͗дномоу родоу. ѿ колѣ
на є͗на͗кмова. ͗же бы́сть ст͠ль
ско племѧ. ͗ наꙁнамена́ша ст͠лѧ
͗ прклю́ сѧ къ ст͠левꙋ, ͗ме
немъ фан́т. подо́бно беꙁако́
нє ͗хъ. с͠нъ само͗ловъ. ѿ града
а͗фта. моу́жь нѣ́кто недосто
͗нъ ст͠льства. но̀ ͗ ѡ͗бае н ꙁнаа.
н слы́шавъ нколже ст͠льска
го ноу. ꙁане въ вес жвѧ́ше.
͗ првлекꙿше ѿ ве́с, ꙗ͗ко ско
мрахъ. ͗ оу͗крас́ша  ст͠льска
м р́ꙁам. ꙗ͗ко ͗ грълва юж
мъ лцемъ. ͗ наоу͗ша  то̀
въ котороє врѣмѧ твор́т.
бы́сть же ͗мъ вел́коє сѐ нет҇ⷭїє
въ порꙋга́нє, ͗ въ смѣ́ха мѣ́
сто. і͗єрѣ же вс̀ в́дѧще ͗ꙁда
леѧ. пороуга́нїемъ бж҇ⷭтвъ
ны ꙁаконъ сложахꙋ ͗ стѣна
хꙋ го́рко. ꙁане раꙁрⷣꙋшша. ͗
попраша ст͠льскы ѡ͗браꙁъ. ͗
ꙁавѣтъ б͠жї ѿꙗ͗ша. ͗ всѧ́коє
дѣло пог́белноє ͗ скве́рноє пр
спѣ в н́хъ. ͗ ѡ͗поустѣнє гра́
да прстгнеть. ͗ пррество
сконѧ́е͗т сѧ є͗же бы́сть. мръ
ꙁост на мѣсте ст͠ыхъ. тꙋ
шатаню ⷯ не стръпѣ нарѡⷣ.
но̀ оу͗стрѣмша сѧ вс̀ ꙗ͗ко на
раꙁрⷣꙋшенїе м͠тль. горѡ͗нъ
бо̀ с͠нъ ͗ѡ͗сфовъ. ͗ смеѡ͗нъ,
гамалїнъ с͠нъ. ходѧ́ща по всѣ
мъ съборомъ. пѡⷣѡ͗стрва́
хꙋ люд, мъстт на гꙋб
тел. ͗ ѡ͗́стт ѿ кро́ве
с͠таа. тѣмꙿже помагахꙋ а͗рх
є͗рѣ. ͗сꙋ́съ с͠нъ гамаловъ ͗
і͗ѡ͠анⷶнъ родв сѧ ѿ і͗ѡа͠нна. ͗
съвокоупвꙿшм сѧ всѣмъ.

424c
͗ гнѣваю͗щм сѧ на ѕлодѣѧ.
ꙁане прїаша цр͠квь. ͗ оу͗б́ша
͗ раꙁꙿгра́бша мно́гы. ͗ не смѣ
ю͗ще въста́т. ͗ ста́въ посредѣ
͗хъ а͗на́нъ. ͗ поꙁꙿрѣвъ на цр͠квъ
͗сплънвъ ꙭ сле́ѕъ ͗ ре́е, до
бро м бы҇ⷭ оу͗мрет, пре́жⷣе да́
же, не в́дѣт хра́ма б͠жѧ
ѡ͗сꙿквернена. ͗ непроход́мыⷯ
с͠тыхъ мѣ́стъ. тесноую͗ще сѧ
нога́м кро́воп́є͗ць. но̀ нынѣ
ѡ͗блъенъ сы́ ст͠льскам рꙁа
м. ͗ въꙁыва́є͗мъ т҇ⷭнымъ ͗
менемъ сщ͠еннымъ. ͗ ж́въ ѿ
слн͠ць ͗ велед͠шь. ͗ не є͗млю сла
вьныѧ смрът ѿ своє͗ѧ ста́ро
ст. а͗ще є͗днъ є͗смь ꙁдѐ, а͗кы
въ поустын. а͗ нѣ҇ⷭ кто̀ жалꙋ
ѧ ѡ͗ бѕ͠ѣ съ мною. да а͗ꙁъ д͠шю
свою преда́мъ ѡ͗ бѕ͠ѣ, ꙗ͗к є͗
смь длъженъ. не требоую ж
вота вс́хъ лю́деⷯ. ͗же не юю͗
ть своє͗ѧ пагоубы. вы̏ бо раꙁꙿгра
блен соу́ще тръпте. ͗ б͗є͗
м молте. в́дѧще своѧ ͗
ꙁбє͗ны, не постенѣте наⷣ н́
м ꙗ͗вѣ. ѽ го́рко моуенє.
ѽ наслїе нев́дмо. но̀ пото
на мꙋтелѧ млъвлю. не нам
л оу͗пта́н соу́ть. не на́шею
кро́тостю въꙁрасл соуть.
а͗ще же мы бы́хомъ ͗спръва
бранл ͗мъ, є͗гда є͗ще не ꙋмно
ж́ша сѧ. то̀ не пѡⷣѡ͗стр́
л ѡ͗роу́жѧ на́ сѧ. подоба́ше
бо̀ пръваа стрѣмленѧ ѿра
ꙁ́т. є͗гда на сроднкы ѕло̏
сло́вє даꙗ͗хꙋ. вы́ же не пре́
гше тогда. пѡⷣкаꙁасте ͗мъ
пꙋть на раꙁꙿграбленє. ͗ ѻ͗ неⷨ

424d
гра́бѧщмъ домы с́лныⷯ, не
пекл́ сѧ є͗сте. ͗ в́дѣсте сво
͗ма ꙫ͗ма, домовты влⷣкы
раꙁꙿграблены. ͗ вла́м посре
дѣ гра́да. ͗ не мого́сте ͗мъ н
кто́же ва́съ. ѡ͗н́ же ѡ͗коваша
ⷯ. ͗хꙿже преда́сте млъѧнїемъ,
сво͗мъ беꙁꙿ вны. ͗ нкто́же
ва́съ не ͗ꙁрее сло́ва, не по ѡ͗соу
женю ͗хъ. к томоу послѣдова́
вꙿше в́дѣт оу͗бє͗ныⷯ. ͗ то̀
в́дѣхомъ, вьвлеко́ша ѿ на́съ
крѣ́пльшхъ на ꙁаколенє. ꙗ͗ко
ѿ ста́да бесловесна. мы́ же н
гла́са поустхомъ по нхъ. н̀
роукоу пѡⷣꙗ͗хомъ. потомꙿже
вдѧще попра́на ст͠аа. ͗ пѡⷣ
беꙁаконныѧ подложвше сѧ.
въскоую не тоу́жте ѡ͗ нас́ль
 ͗хъ. а͗ще бы лѕѣ̀ ͗но то̀ бе
ꙁаконноє дѣ́ло ꙁамыслт.
є͗гоже н л͠ь рѡⷣ сътвор, ѿ
небытїа ͗ доселѣ. н псанѧ
покаꙁаша, ͗ ͗сто́рїѧ преда́ша.
а͗ще же ͗но то̀ є͗же бо́ле црк͠в.
бы́ша могл̀ ѡ͗брѣст ͗ раꙁрⷣꙋ
шт. того ра́д бы́ша сꙿтво
рл. не бранм нк́мъже.
͗ нынѣ дръжм ͗м граⷣскы
м соу́ть. ꙗ͗же сꙋть цр͠кв.
ꙁане є͗сть высота́ ͗ тве́рдость.
͗ кра́͗нѣє мѣ́сто гра́да. а͗ вы
вдѧще врагы своѧ на връхꙋ
соу́ще, то̀ доу́має͗те. ͗л ко
торым надежⷣам прꙗ͗сте
сѧ. р́млѧнъ же л ждѣте
на ѡ͗щенїе с͠таго мѣ́ста. ͗
мѣте м вѣрꙋ. така ве́щь ѡб
ꙗ͗ла гра́дъ сы́. ͗ такого беꙁꙋмїа
до͗дохомъ. ꙗ͗ко ͗ сꙋпостат

425a
на́ноуть не мловат на҇ⷭ. въскꙋю
не ѡ͗станѣте тръпѣлвї. въ
скоую не мьст́ть оу͗ꙗ͗ꙁввшⷯ
ва҇ⷭ. въꙁꙿвратвꙿше сѧ ꙗ͗ко ѕвѣрїє
творѧть. въскоую не помнасте
ꙁлобоу сътворенноую ѿ нхъ, на
когожⷣо васъ. положте прⷣѣ ꙫ͗
ма сво͗ма стра́ст. ꙗ͗же є͗сте
пѡⷣꙗ͗л ѿ н́хъ. ͗ поѡ͗стр́те д͠ша
ва́ша намъстт. а͗ще не хо́щете
то̀ ѿ͗деть ѿ ва́съ. желанїє сво
бодѣ. є͗же є͗сть т҇ⷭнѣ всѣ́хъ,
стра́стї, є͗стество̀мъ да́но. ͗
ѡ͗бы́кл є͗сте работѧѕ бы́т.
а͗кы ѿ прадѣда наслѣдова́въше
покорѣнє. но̀ ѡ͗н мно́гы по́то
мъ вел́кымъ ͗ трꙋдомъ мно́гы
мъ пѡⷣꙗ͗ша ѡ͗ самовластї. ͗ н
є͗гпетꙿскою с́лою н мдꙿскою,
побѣжен бы́ша. да бы́ша не съ
творл повелѣнїѧ. ͗ то̀ г͠лю пра
дѣдꙿскꙋю крѣ́пость ͗ нынѣшню
ю бра́нь. ю͗же въꙁвⷣгає͗мъ на р
млѧны. ѿ͠е л понає͗т сѧ. ͗
л про кото́рꙋю внꙋ. не свободы
л дѣ́лѧ. расмотр́те же ка́ко
мо́жете покорт сѧ хꙋжⷣьш
мъ себе. ͗же въ є͗ллнꙿскыхъ
влкⷣъ ѿме́щем сѧ. а͗ще ͗ плѣ
нѧ́ть на҇ⷭ т. нто́же пꙋщ
с́хъ не сътворѧть на́мъ. н
тацї моу́ж наро́тї оу͗б
є͗н боу́доуть ѿ н́хъ. н сщ͠енїа
потреба. ͗ско́ѧть на своѧ
потребы. н но́гъ сво͗хъ попꙋ
стѧть на стопы ст͠льскы. т
бо́ле оу͗крас́ша с͠тоє сво͗мъ да
ꙗ͗нїемъ. ͗ꙁдалеѧ в́дѧще ѡ͗
кре́стнѧѧ стѣны трепещю
ть. а͗ ͗же род́л сѧ в н҇ⷭа. ͗ въ ꙁа

425b
конѣхъ. ͗ въ ѡ͗быаⷯ і͗оудѣ͗скыⷯ
въꙁрасл соу́ть, кровавам нога́
м. ска́ють по і͗єрѣ͗скымъ мѣ
стомъ. вы̀ же вѣдоуще дѣ́ла ⷯ
се́ль скве́рна ͗ бг͠оугноу́сна. не оу͗
страште мно́жества ⷯⷯ. н ша
танїѧ н высоты мѣ́ста. ꙗ͗же
всѧ пребы́ша ͗мъ про ва́шю лѣ́но
сть. а͗ще же постоупмъ на нхъ.
съмѧтоут сѧ ͗ смрѧ́т сѧ. ͗
раꙁдꙋт сѧ. а͗ще ͗ ста́ноуть про
твоу на́мъ. то́ бо̀ гнѣ́ваа сѧ
на нхъ. въꙁꙿвратть ѡ͗роу́жїе
͗хъ. ͗ вꙿпоуща́є͗маа ѿ н́хъ на́ нѧ.
͗ на верхъ непра́вда ͗хъ сн́деть.
то́кмо по́͗демъ на нѧ. ͗ ꙗ͗ввꙿш
м сѧ на́мъ раꙁрⷣꙋша́т сѧ. а͗ще же
͗ бѣда слоут сѧ на сла́дкоую смръ
ть, да прїмѣмъ прⷣѣ ст͠ым
вра́ты. ͗ д͠шю свою положмъ
н ꙁа жены н ꙁа дѣт. но̀ ꙁа б͠га
͗ ꙁа цр͠квь. а͗ꙁъ же ва́мъ во́жⷣь.
͗ раꙁоумѣю роукою. промышлѧю
є͗же на оу͗тверженїє ва́мъ. н
тѣла своє͗го, н ͗но то тѣхъ сло́
во. послоушаша людїе. ͗ съво
кꙋп́ша сѧ вс̀. ͗ по͗доша на
ревнтелѧ. тѣмъ ͗менемъ
проꙁва́ша сѧ, ꙗ͗ко ревноу́ю͗ще,
ѡ͗ свободе. ͗ не ѡ͗ свободѣ ревно
вахоу. но̀ всѧ беꙁако́нїѧ ͗сплъ
нша. ͗ а͗бє сънѧ́ша сѧ бюще
сѧ ка́менїємъ, межⷣоу гра́дѡⷨ
͗ цр͠квью. а͗ ͗же оу͗кланѧ́хꙋ сѧ,
ѡ͗рꙋжє͗мъ конѧ́ша сѧ. є͗гда
же ревнтел нападахꙋ на нарѡⷣ
вꙿнеꙁаапоу. то̀ ѡ͗долѣвахꙋть
͗мъ. є͗гда́же па́кы тлъпам
снмахⷮꙋ сѧ. то̀ ѡ͗долѧше нарѡⷣ.
͗ ста́вше крѣпко ͗же ѡ͗ хр҇ⷭтїанⷯѣ.

425c
въꙁꙿврат́ша ревн́телѧ. цр͠кве
ѿє͗мꙿше стѣны. а͗ ѡ͗нѣмъ пр
бѣгноувшмъ къ цр͠кв. ͗ ꙁа
творша врата ͗ бꙗ͗хоу с ка
ма́ръ ͗с полатъ. а͗нанъ же мо
глъ бы вꙁѧт цр͠квь. но̀ боꙗ͗ сѧ
кровопролтїѧ да не ѡ͗скверн
ть ст͠аа. ͗ рѧдвъ стра́жь. •ѕ͠•
блюст ⷯ, да сѧ пока́ю͗ть. сꙿ до
бромъ вы́ндꙋть повръгше ѡ͗
роу́жє. ͗ стрежахоу по всѧ
нощ по •ѕ͠• ͗ꙁмѣнѧ́ю͗ще сѧ.
͗ продлъжвше сѧ оу͗со́бц. стра́
жє же не бо́дро стрежа́хꙋ. ꙗ͗ко
не помнѧще ꙁатворе́ныхъ. бо
гатї же ͗ домовтї. на ͗ма
ю͗ще хꙋдꙁны на стражбоу. а͗
нанъ посла к н́мъ і͗ѡа͠нна смре́
нымъ сло́вомъ, да бы́ша сѧ оу͗
мрл. ͗ не ѡ͗скверн́л ст͠аа.
пре́жⷣе ꙁакленъ є͗го, да прꙗ͗єть
є͗моу ͗ лю́демъ. ͗ не проꙗ͗вть
ревнтелемъ. н доумы н сло́
ва н дѣла. сѐ бо і͗ѡ͠аннъ бы́сть
͗же ѿ гсхала оу͗тее. моу́жь
льстець ѕѣ́ло. ͗ вел́ко жада́
нїе ͗мѣ ѡ͗властвъ д͠ш своє
 ͗ꙁдалеѧ ловѧ сеѧ̀ вещ. ͗ се́
ꙁаклѧ́ сѧ ѡ͗ своє͗мъ прꙗ͗ꙁньствѣ.
͗ вꙿн́де къ ревн́телемъ ͗ ста́
въ посредѣ ͗хъ. постена́въ
͗ рее ͗мъ. ͗ многажⷣы доу́ма
ше на вы̀ і͗ѡ͠аннъ сво͗м. но̀ а͗ꙁъ
раꙁъмлъвѧхъ ѧ. ͗ всѧ́ко про
мыслы дѣѧ. да бы́ша не погоу
бл ва́съ. ны́нѣ же вѣ́сть
ва́мъ ͗ꙁбавленїѧ. а͗ще не въꙁ
щете собѣ побо́рнка. а͗нанъ
боу́доу ма́лъ с людм. ͗ посла́
ша послы къ є͗оу͗спасїаноу. да

425d
ско́ро прїдѣть ͗ прїмѣть ве́
сь граⷣ. людемъ ꙁаповѣда ѡ͗ще
нїє. да оу͗тро то́мъ ѧсѣ лѣ́ꙁт въ
црк͠вь, на покланенїе ͗ на жр͠твꙋ
͗ внеꙁаапоу наведꙋть на́ вы. ͗
мене послаша къ ва́мъ, ѡ͗ мрѣ ль
стѧ́ще ͗ ловѧ́ще ꙗ͗т васъ беꙁъ
ѡ͗рꙋжѧ. подоба́є͗ть же ва́мъ
пещ сѧ ѡ͗ сво́є͗мъ сп͠сенї. ͗л м
р́т сѧ с н́м. ͗ послат л по
по́мощь. но̀ а͗ꙁъ ва́мъ млъвлю. а͗ще
грѣє͗те сѧ надежⷣею прощенѧ.
то̀ не ͗мате оу͗ма. н бо̀ ꙁабоу́дꙋ
ть є͗же є͗сте беꙁаконнова́л на́
нѧ. таковаа ͗мъ соплѣте оу͗стра
шаа ⷯⷯ. ѡ͗ внѣшне по́мощ не ꙗ͗
влѧ́ше ͗мъ. но̀ а͗кы на ͗доумѣю
преходѧ́ще сло́во є͗го. ͗ к томꙋ
прлож ꙗ͗ко а͗нанъ ꙁꙋбы скре́
геть на ва́шхъ вла́стель. ͗ то̀
всѐ слы́шавꙿше. є͗леа͗ꙁаръ с́мо́но
въ с͠нъ. ͗ ꙁахарѧ фалековъ ро́до
мъ і͗єрѣѧ соу́ща с людꙿм, ͗ доу́
маста то̀ досто͗но твꙩрт
ѡ͗строу временю прспѣвъшю
на нѧ. ꙁане ͗ са́м ꙁатворен сꙋ
ть. ͗ по внѣшнюю по́мощь, не
мо́щно посла́т. па́е же нареко́
ша посла́т по ͗дꙋмѣѧ. ͗ сп
са́вше є͗псто́лью ско́ро. ͗ посла́
ша къ ͗доумѣ ре́кше. ꙗ͗ко а͗на́
нъ прельст лю́д. прѣдає͗ть
рмлѧномъ мтропо́лю. мыⷤ
раꙁлоувше сѧ ѿ н́хъ свобо́ды
дѣ́лѧ. ͗ нынѣ ꙁатворен сѣд
мъ вноу́трь цр͠кве. ͗ стра́жїє
ѡ͗крестъ на́съ стоꙗ͗ть. ма́ло же
врѣмѧ ѡ͗ста́ сѧ на́мъ на ͗ꙁба́
вленє. а͗ще же вы̀ не поможете
на́мъ ско́ро. то̀ мы бꙋ́демъ пѡⷣ

426a
а͗нономъ. ͗ пѡⷣ врагомъ на́шмъ
а͗ градъ пѡⷣ р́млѧны. а͗ вда́ша гра
мотоу двѣма моужема вѣ́рны
ма, ͗ хтрома. ͗ скорома ногама.
вѣдоуще ꙗ͗ко ͗дмѣѧ͗не беꙁꙋмн.
соуще мѧтежа ра́д. ͗ премѣне
нѧ вѣщ. ͗мꙿже вѣ́сть ͗мъ бꙋ́
деть. ͗ въꙁе́мꙿше ѡ͗рꙋжє. ͗ пр
͗дꙋть. ͗мже вѣ́сть ͗мъ боу́
деть. ͗мꙿже прнесо́ста къ н́
мъ є͗пстолю, оу͗жасоша сѧ.
͗ посла́вꙿше проповѣ́днкы всю́
дꙋ. ͗ ꙁаповѣдаша во́ноу. ͗ ско
п́ша сѧ ꙁа є͗днъ д͠нь •к͠• ͗ по͗до
ша къ і͗єрл҇ⷭмꙋ̀. а͗нанъ же не ѡ͗ют
въ ⷯⷯ. да н́ солъ, н стра́жє пр
шествѧ же ͗дꙋме͗ска не оу͗та
͗ша сѧ. ͗ прⷣѣварвъ ꙁатвор
вра́та градꙋ. ͗ на ꙁа́бралеⷯ поста́
в стрѣщ. ͗сꙋ́съ же ͗же бы҇ⷭ
вторы ѿ і͗ѡ͠анна. ͗ ста́въ на сы
ноу ͗ ре́е двлю сѧ ка́ко поспѣше
ствꙋє͗ть ва́ꙁнь лоукавымъ. ͗
нынѣ прїдосте на помощь нее
ствымъ л͠комъ. а͗ще бы вѣда
лъ. ꙗ͗ко подобн є͗сте ꙁвавшмъ
васъ. то̀ реклъ быхъ ꙗ͗ко ревнте
л соу́ще нравомъ сво͗мъ равн
комъ помагаю͗ще. нынѣ же а͗ще
кто̀ ͗с пра́вдою ͗спыта́є͗ть ж́
тє ͗хъ. то̀ ѡ͗брѧ́щете ко́жⷣо
͗хъ. •а͠• смрът досто͗на. є͗л
ко бо̀ бы́ша проклѧт ѡ͗сꙿкверне
н ѿ всеѧ ꙁемлѧ̀. ͗ꙁъблоудвше
свое ͗мѣнїє. ͗скоусвꙿше бѣсо
вꙿство своє. несытость въ ѡ͗кре
стнаа градъ нынѣ тающе сѧ на
конець вндоша въ ст͠ы гра́дъ.
ѡ͗скврънша нескверныѧ сто
пы. ͗ бе страха оу͗пваю͗т сѧ

426b
ст͠ымъ вномъ. ͗ стѧжанѧ оу͗
бє͗ныхъ ͗скловаю͗ть. на несы
тыѧ своѧ оу͗тробы. ва́ш же лю́
дє не та́ц соу́ть, но̀ оу͗млен
͗ смренн, ͗ оу͗крашен ѡ͗рꙋж
є͗мъ. могоуще по мтропо́л.
є͗гда врѣмѧ ноу́жно въꙁа вѣть
вы̀ на ͗ноплеменнкы. то́ же на
реемъ сѐ па́кость ваꙁненоу. ꙁане
ꙗ͗ꙁыкъ ва́шь. ве́сь ѕлы̏мъ помога́
є͗ть. коє͗ѧже ра́д вны вꙁѧ́сте
ѡ͗роужє на насъ. ц рмлѧномъ
да́є͗м сѧ. ц порабоеває͗мъ м
трополю. а͗ вы̀ прїдосте свобо́
дть є͗ѧ. двлю сѧ беꙁбо́жнымъ
ка́ко въꙁложша на насъ вноу лъ
жвꙋ. ͗накого бо̀ не могоша пѡⷣ
ѡ͗стрт ва́съ на ны. но̀ ва́мъ до
сто͗ть раꙁꙋмѣт пра́вдоу. а͗
не ꙗ͗т вѣры сътворенымъ кле
ветꙋ. ка́ко бо̀ мы̀ преда́є͗м сѧ р
млѧномъ. раꙁꙿвратвше сѧ,
с н́м. подобаше бо̀ пре́жⷣе м́
ръ сътворт. є͗гда̀ є͗ще гал
лѣѧ всѧ̀ бы́сть цѣла. ͗ ͗н вс̀
гра́д. нынѣ же а͗ще мы хо́щемъ
м́ра, а͗ ѡ͗н небрегꙋть. а͗ на́мъ
сра́мъ мол́т сѧ. ͗ лѣпле смръ
ть сла́внꙋ вꙁѧт. негл жт
плѣнен. а͗ще же та́къ ѡ͗клѣве
таша. да ркоуть кто̀ послалъ
къ р́млѧномъ. ͗л кто̀ ͗де на
со́лбꙋ. ͗л кого ꙗ͗ша ͗доу́ща та
мо ͗л въспѧть. ͗л вꙿ кого вꙁѧ́
ша гра́мотоу. ͗ како оу͗та͗хом сѧ,
всѣхъ жвоущхъ с нам. а͗ тѣ
мъ беꙁаконнкомъ ꙁатворены
мъ сꙋщемъ, ͗ ѡ͗бъстоуплены
мъ. не оу͗та͗хом сѧ. но̀ ͗ тї
ѡ͗ютвше. ꙗ͗ко не ͗ꙁбꙋдоуть

426c
ѻ͗ка г͠нѧ, ͗мꙿже прогнѣваша  съ
во͗м съгрѣшенї. того̀ рад
ѡ͗блъга́ша ва́мъ. а͗ще бо̀ ѿложе
но є͗сть погбноут гра́доу се
моу. то̀ не ѿ н́хъ пог́бнеть,
но̀ ѿ схъ. вы́ же пршедꙿше съ ѡ͗
роужїемъ, пра́вымъ помоꙁете.
а͗ крвыѧ погꙋбте. ͗же не сло́
вомъ, но̀ рꙋкам соудъ сво дѣ́
ю͗ть. ͗ моуж неповнныѧ въ
схтвше ͗съ срѣды гра́да. ͗ свѧ
ꙁаша ͗ ѡ͗коваша, ͗ не прїмꙿше н
гла́са. н̀ млъбы ⷯ оу͗б́ша. ͗ а͗
ще хощете вълѣꙁт въ градъ
не ꙗ͗ко ра́тн. ͗ в́дѣт ꙁнаме
нїѧ сътвореннаа. хра́м ѡ͗пꙋ
стевше раꙁꙿграблен. ро́д ͗ссѣ
ен. жены желѣю͗ща. пла́ь ͗
рыданїе по всемꙋ градꙋ. ͗ нѣ́сть
нкто́же ͗же не вкꙋс ꙁло́бы ⷯ.
т бо̀ ѿ всеѧ ꙁемлѧ̀ събра́вше,
ѡ͗скверненїѧ ѿ всѣхъ градъ. пр
влеко́ша на і͗єрл҇ⷭмъ. ꙗ͗ко бо̀ събе
рет сѧ ле́сть ѿ но́гъ ͗ рꙋкоу. ͗
ѿ всѣ́хъ оу͗десъ на главоу тѣ́ла.
͗ ѿ градъ на цр͠квь. ͗ны цр͠кв є҇ⷭ
͗мъ прбѣжще ͗ лмень, по
крываа ꙁло́боу ⷯ. ͗ съхранша
прстро́. ͗ мѣсто пакланѧє͗
мо всею вселе́нною. ͗ т҇ⷭмо ѿ
конець ͗ до конець вселенныѧ.
͗ сво͗м людꙿм. ͗ноплеменн
кы нынѣ попрає͗т сѧ. ꙁдѐ ѕвѣ
рм родвш мѧ. ͗ а͗ще же хо́
щете ͗спра́вте ꙗ͗ко рекохъ.
то̀ въшедꙿше беꙁъ ѡ͗рꙋжѧ. ͗
раꙁъглѧда́є͗те всѐ. ͗л ѡ͗хаб́
вꙿше насъ, ͗ ѡ͗нѣхъ въꙁврат́
те сѧ ѡ͗пѧть. а͗ще л мнт сѧ
ва́мъ ꙗ͗ко предал сѧ є͗смо р́

426d
млѧномъ. то̀ вы̀ є͗сть вне граⷣ
съблюдѣте вра́та ͗ поут. ͗ а͗ще
ѿкры́є͗т сѧ на́ша ле́сть. то̀ не
пощад́те на҇ⷭ. а͗ще не любо̀ ва́мъ.
то̀ не двте сѧ. ꙁане ꙁатво
рхомъ врата прⷣѣ ва́м носѧ
щм ѡ͗роужїе. таковаа ͗сꙋ́съ
г͠лаше. ͗доумѣ же не творѧ́хꙋ
сѧ слоу́шаю͗ще. но̀ ꙗ͗рѧ́хоу сѧ,
не влоу́вꙿше входа. гнѣвахꙋ
сѧ ѡ͗же велѧхоуть ͗мъ ѡ͗рꙋжїє
ѿврещ ѿ себе. плѣненїе мнѧ́
ще. послоушат велѧ ͗мъ. с́
монъ же кафлнъ с͠нъ. власте
лнъ ͗доумѣ͗скъ. ста́въ на мѣ
сте, ка́ко бы̀ лѕѣ слы́шат а͗рх
є͗рѣѡ͗мъ. ͗ ре́е не двм сѧ, є͗же
ꙁатвор́ша сѧ ѿ ва́съ побо́рн
ц свободѣ. а͗ вы̀ ѡ͗бьстоуп
сте ͗хъ. ͗же нынѣ сро́днкѡⷨ
сво͗мъ ꙁатворсте ѡ͗бщї гра
дъ. ͗ р́млѧнъ прстро͗л сѧ
є͗сте прꙗ͗т. вѣ́шающе по вра
томъ вѣнц па́волокы ра́доща
м. ͗дꙋмѣє͗мъ же събралъ ѿ
вѣща́є͗ть. вел́те положт
ѡ͗рꙋжє. ꙗ͗же ꙁа свобо́доу вꙁѧ́
хомъ. кто̀ мо́жеть тръпѣ́
т пороуганїе ва́ше. но̀ понеже
та́ко сътворсте. тоу̀ ста́
немъ прⷣѣ стѣнам. ͗щоуще
мъ ст́т наⷣ ва́м. ͗ дондеⷤ
р́млѧне трꙋдвꙿше сѧ ѡ͗хабѧ́
т сѧ васъ. ͗л вы̏ свободоу ͗ꙁво́
лвꙿше премѣнте сѧ. ͗сꙋсъ же
слы́шавъ ѿвѣтъ. ͗ во́пль ͗дꙋ
мѣ͗скы, ѿ͗де. бы́ша бо̀
смѧтен оу͗момъ. ͗ гнѣва́
хоут сѧ ненавдѧ́ще по́мощ
ѿ ꙁва́вшⷯ. стоꙗ͗щмъ же

427a
͗мъ ѡ͗крестъ стѣнъ. прклю
 же сѧ въ но́щь боу́рѧ не͗ꙁре҇ⷱннаа
͗ гром ѧ́ст ͗ стра́шн. ͗ ꙁе
млѧ трѧса́ше сѧ ревоу́щ. ꙗ͗ко
всѧ̀ бы́ша ꙁна́менїѧ на па́гꙋбоу.
ѡ͗ то́мъ ͗дꙋмѣ мнѧ́хоу. ꙗ͗ко
б͠гъ гнѣ́ває͗т сѧ на нхъ. ꙁане
вꙁѧ́ша ко́пє на мтропо́лю.
а͗нанъ же ре́е ꙗ͗ко б͠гъ бо́реть ꙁа
ны. но̀ не оу͗ганоуша ꙗ͗же хотѧше
бы́т. ͗доумѣ бо̀ стеснвꙿше
сѧ стоꙗ͗хꙋ. ͗ покры́ша сѧ щты.
ревн́тел же въꙁе́мꙿше плы с͠ще
нныѧ двер претро́ша. ͗ стра́
жє ѿ гро́ма ͗ ѿ боу́рѧ не слы́ша
ша. тѣ́мъ оу͗та͗вꙿше по͗доша
͗ съ цр͠кв къ стѣнамъ. ͗ тѣ
м пла́м претро́ша вра́та.
͗ влѣꙁо́ша. ͗доумѣ скоп́вше
се с ревн́тел, ͗ стра́ж ͗ꙁб
ша. ͗ на люд ͗дѧхоу сѣкоуще.
͗ бы́сть во́пль ͗ рыда́нє ѿ же́
нъ ͗ дѣтї. ͗ не бы́сть мѣ́ста
кдѐ оу͗тещ. ͗ стеснвше сѧ да
вѧхꙋт сѧ. ͗ сѣѧ́хꙋ ͗ въ пропа
ст мета́хоу всѧ . ͗ до свѣта
оу͗б́ша •¬͠і• ты́сѧщь. оу͗трꙋ
же бы́вшю, расше́дꙿше сѧ по гра
доу всѧ́кы домы грабѧхꙋ. ͗ а͗рх
є͗рѣ ͗скахꙋ. ͗ ͗мꙿше оу͗бша́ а.
͗ стоꙗ͗ще наⷣ трꙋпомъ є͗ю порꙋ
гахꙋт сѧ ͗ма. г͠люще наⷣ а͗нано
мъ. въ ͗стнноу прꙗ͗тель
є͗с і͗єрл҇ⷭмоу ͗ наро́доу. ͗ подо́
бенъ є͗с т҇ⷭ є͗юже є͗с потꙿще́
нъ. а͗ наⷣ ͗сꙋсомъ рѣ́ша рѣ́стъ
є͗с ͗ велемоу́дръ. ͗ мно́го трꙋ
д́л сѧ млъвѧ, събралъ. а͗ ны́
нѣ пова́. н погрест є͗ю
не вда́ша. ꙁаконоу і͗оу́дѣ͗скꙋ

427b
велѧ́щоу. ͗ ѡ͗соужⷣенныѧ погрест.
͗ распѧтыѧ повешеныѧ пре́жⷣе
ꙁа́хода сл͠ньнаго. а͗ще же рекоу.
ꙗ͗ко а͗нанова смръть наѧ́токъ,
бы́сть плѣне́нѧ. ͗ раꙁбє͗нѧ,
стѣнамъ, то̀ не съгрѣшю. бы҇ⷭ
бо̀ се́ а͗рхє͗рѣ наѧ́лнкъ спн҇ⷭнїю
͗хъ. моу́жь т҇ⷭнъ ͗ пра́веденъ,
͗ смренъ. н̀ велаа сѧ бл͠горо́
дїемъ ͗ са́номъ. ͗ премы́слен́
къ ѕѣло х́тръ. а͗ще бы̀ ж́въ бы́
лъ. то̏ оу͗мрлъ бы̀ рмꙿскоую
ра́ть. вс̀ бо̀ лю́дїе того послꙋ
ша́хоу. соупроу́гъ же є͗моу бы́сть
͗сꙋсъ сего̀ мнї. а͗ ͗нѣхъ старѣ.
но̀ б͠гъ ѡ͗соудлъ того града. ꙁа
раꙁнолныѧ грѣхы жвꙋщⷯ
вꙿ нхъ. ͗ хотѧ ѡ͗стт с͠таа
ѡ͗гнемъ. ͗ ꙁастоупнкы ѿѧ́.
͗же въ с͠щенныѧ рꙁы ѡ͗блъе
н бы́ша. ͗ м́рн слоужбѣ на
ѧлнц. ͗ прклонм прхо
дѧ́щм ѿ вселенныѧ. ͗ ны
нѣ повержен соу́ть на́ѕ на снѣ
дѣнїе псо́мъ ͗ ѕвѣремъ. над н
м же ͗ пра́вда стонеть. ꙁа
не ѡ͗долѣна бы́сть ꙁло́бою. по
то́мъ же сѣѧ́хꙋ прокъ людї
а͗кы ста́да непотребнаго ско́та.
доброро́дныхъ же свѧꙁаю͗ще в те
мнцю вмѣтахꙋ. ловѧще а͗ще
кто̀ прло́жт сѧ к н́мъ. ͗ н
кто́же не смѣ прстоупт к н́
мъ. н сро́днкъ наⷣ сво͗м срѡⷣ
нкы прослежат. н с͠нъ надъ
ѿц͠емъ. н̀ погрест. но́щїю же
є͗млю́ще ͗ пръсть ͗ го́рꙿстм сы́
пахꙋ ко́жⷣо ⷯ на сво́ мрътвець.
бы́ша же ѿ боꙗ͗ръ оу͗бє͗но •в͠і•
ты́сѧщь. ͗ тогда ꙁахарїа, с͠нъ

427c
вароуховъ, моу́жь пресла́венъ.
͗ богатъ. не тръпѧ оу͗бїства.
͗ въдръꙁноу ѡ͗блт ⷯⷯ. ͗ г͠ла
т на нхъ. ͗ г͠лат на нхъ. ꙗ͗ко
же врѣмѧ вꙿда́сть. ͗ с̀ хотѧ
ще ͗ сего̀ оу͗б́т ͗ поставша
соудще. ͗ събра́ша сѧ •о͠• мꙋ́
жь ѿ ста́рець. ͗ вда́ша ͗мъ
вла́сть соуд́т порꙋга́ю͗ще
сѧ ͗мъ. ͗ са́м ѡ͗ста́вше прⷣѣ
•о͠• съ ⷥхⷶарє͗ю͗. прѧ́хꙋ сѧ с н́мъ
г͠люще. ꙗ͗ко то́ прода́є͗ть граⷣ
р́млѧномъ. соудїа же ре́кше
кто̀ ѡ͗блтель. ͗л кото́роє
ꙁна́менїе. ͗ ревнтел ѿвѣща́
вꙿше. мы̀ вѣдоц томоу. мы́ же
послꙋс. ͗ на́мъ вѣроу ͗мѣте.
соудї же реко́ша, не ͗мѣмъ ва́
мъ вѣ́ры ꙁане протвн є͗сте.
ꙁахарїа же раꙁоумѣвъ, ꙗ͗ко не
ѡ͗ста сѧ є͗моу оу͗пованїе спн҇ⷭїа.
͗ ꙁва́нъ є͗сть не на соу́дбоу, но̀
на погроуженє. ͗ пръвоє па́гꙋ
ба рѣь ͗хъ непра́вдою. ͗ ма́ло
мъ сло́вомъ раꙁрⷣѣшвъ ѿ се
бе прложеноую на нхъ внꙋ.
͗ въꙁꙿвратт на клеветн
кы сло́во. ѡ͗н́ же ͗гра́юще порꙋ
ганїе. ͗ соудї сконѧю͗ще, ͗
соудї ͗скоушаю͗ще въпроша
ю͗ще ͗хъ. а͗ быша соудл по пра́
воу. •о͠• же моу́жь ͗ прсꙋд
ша є͗моу ѿпоущенїе. а͗ще же хо
тѧть оу͗бт ͗хъ. лѣплѣ
͗мъ с н́мъ оу͗мрет. не г͠ла ж́
т беꙁ него. ͗ ревнтел гнѣ
вахꙋт сѧ на соудь. ꙁане вла́
сть ѿ н́хъ въꙁемꙿше не ѡ͗ст
ша порꙋганѧ. два̏ же бестꙋ
днка нападоста на ꙁахарїю

427d
͗ оу͗бста  посредѣ цр͠кв. ͗
смѣю͗ще сѧ наⷣ нмъ реко́ша, пра́
въ є͗с ѡ͗т́ноудь. ͗ то̀ боуд пра́
вда твоѧ ѿ на́ю, ͗ твердо ѿпꙋ
щенїє. ͗ а͗бє вы́вергоша ѿ цр͠кв
въ прⷣѣлежащюю пропасть. а͗
на •о͠• вы́нмахоу меѧ. ͗ бїа
хꙋть ѧ по шїамъ пла́сма. ͗ вы́гна
шаа ѿ соу́дща. да раꙁшⷣеше сѧ
͗ проповѣдаю͗ть всѣ́мъ рабо́
тоу. ͗доумѣ же не ѡ͗брѣтꙿше
преда́нїѧ. ꙗ͗ко ѡ͗клеветаша
͗мъ. ͗ каꙗ͗хоу сѧ ѡ͗ пршествї
нѣкто̀ бо̀ ѿ ревнтель. ма́лъ
стра́хъ ͗мѣ́ѧ. ͗скоупвъ ⷯ.
покаꙁа ͗мъ ꙗ͗же беꙁаконнова,
съꙁвавꙿшм ѧ. прпадаа к н́
мъ ͗ молѧше сѧ. да бы́ша пре
стал ѿ кровопрол́тїѧ. ͗
не подавать слы, раꙁрⷣꙋш
ва́ю͗щхъ ѿ͠ьство. ͗доумѣ
 же послоушавꙿше пръвоє, ра
ꙁрⷣѣшша темннкы. •в͠•
͗хъже не оу͗спѣша оу͗б́т.
͗ потомъ ѿ і͗єрл҇ⷭма ͗до́ша къ
сво͗мъ. ͗ ревнтел посла́вше
къ сво͗мъ. ͗деже боу́дѧше
добраго ро́да, ͗л храбръ. то̀
є͗млюще свѧꙁахоу. да бы не ѡ͗
ста́влъ нкто́же ѿ наро́
тыхъ. ͗ оу͗б́ша же ͗ гоурѡ͗на.
͗ нгера. ͗же мно́гажⷣы въпїа
͗ ра́тныѧ ꙗ͗ꙁвы̏ покаꙁаа ͗мъ.
скво́ѕѣ градъ пла́мъ бы́сть.
ѡ͗нъ же ѿа́ꙗ͗в сѧ жвота.
͗ ѡ͗ погребенї молѧ́ше сѧ. ѡ͗
н́ же оу͗б́вше ͗ того не да́ша.
оу͗бва́є͗мꙿ же нге́ръ, проклѧ ѧ
да боу́деть на н́хъ гла́дъ. ͗
ѡ͗спы ͗ оу͗со́бца ͗ страⷯ ͗ поко.

428a
ꙁане поб́ша своѧ ꙁастоу́пнкы.
͗ добродѣтелемъ ѕло̀ ѿдава́хоу.
ꙗ͗же всѧ на вещественыѧ оу͗тве
рд б͠гъ. не нгера ра́д є͗д́ного.
но̀ ͗нѣхъ ра́д пра́веднкъ, оу͗
бє͗ныхъ пр ͗родѣ ͗ пр а͗рхе
ла́. ͗ пр а͗нтпѣ ͗ пр платѣ
͗ пр а͗грпѣ ͗ доселѣ. всѧ̀ бо̀ кро́
вь совокоуп́вꙿш сѧ, погроус
ве́сь градъ. ͗ нкто́же не оу͗те
е рꙋкъ ревн́телемъ. ра́ꙁвѣ хꙋ
дꙁнъ оу͗бо́гыхъ. р́млѧне же
слы́шавше бы́вꙿшаа в нⷯ. велѧ́
хꙋть вс̀ ͗т на градъ, а͗кы на
коры́сть. ре́кше ꙗ͗ко б͠гъ побо́
рнкъ на́шь є͗сть. ͗же въꙁвⷣ
гъ рꙋкы прот́вныхъ на́шхъ
да секоу́ть дроу́гъ дрꙋга. но̀
оу͗стремлѣнїа ͗хъ ѡ͗стра на на҇ⷭ
боу́доуть. ско́ро є͗д́нооу͗мъ
ствꙋю͗ть на ны 
͗Еоу͗спасїанъ же ре́е ͗мъ. оу͗да
лл сѧ є͗сте ѿ пра́ваго пꙋт
͗ оу͗ма. є͗же хо́щете покаꙁат,
моу́жество своє беꙁъ бѣ́ды.
а͗кы на поꙁо́рщ. но̀ на́мъ досто
͗но полеꙁнаго смотрет. ͗ є͗же
на тве́рдость на́мъ. а͗ще бо̀ ͗
нынѣ по͗демъ на́ градъ. то̀ на҇ⷭ
вдѣвꙿше соупоста́т оу͗мрѧ́
т сѧ межⷣꙋ собою. въꙁꙿвратѧ́
т сѧ на насъ. с́лоу свою тепръ
во растѧщꙋ. а͗ще же жде́мъ.
͗стлѣю͗т сѧ с на́м. ͗ мы с мѣ
нꙿшм сѧ бїемъ. б͠гъ желѣ̀
пле́мене воє͗воⷣствꙋє͗ть прⷣѣ
на́м. ͗же предава́ю͗ть на́мъ
і͗оу͗дѣѧ беꙁъ трꙋда. ͗ побѣ́
доу подарꙋє͗ть беꙁъ бѣды. тѣ
мже досто͗но на́мъ седѣт

428b
а͗кы на поꙁорщ. ͗ ꙁрѣ̏т ка́
ко сѣкоу́т сѧ межⷣꙋ собою. негл́
снма́т сѧ съ л͠кы, ͗щꙋщм
смрът. а͗ще же кто̀ дѣє͗ть,
ꙗ͗ко побѣда несла́внаго боу́деть.
а͗ꙁъ томоу въꙁвѣщаю. ꙗ͗ко ѡ͗
роу́жнаа побѣда н тве́рда є҇ⷭ
н вѣдома. ͗ леплѣ влоут по
бѣдоу съ молѧ́нїемъ. а͗ще бо̀
͗ ме́длмъ, то̀ не на́ сѧ ме́дл
мъ, но̀ на ѡ͗нѣхъ. ѡ͗н бо̀ ц̀ стѣ
ны ѡ͗бнавлѧю͗ть. ц̀ л ѡ͗рꙋ́
жїе строꙗ͗ть. ц̀ помощнкы
посыла́ю͗ть. но̀ троⷣуⷽт сѧ са́
м сво͗мъ дво̏оу͗мє͗мъ по всѧ
д͠н прїмаю͗ть стра́ст ѕлы̀ѧ
па́е. ꙗ͗ко є͗ѧже мы бы́хомъ не
могл прше́дꙿше твор́т.
а͗ще кто̀ тве́рдост ͗щеть, то̀
тве́рдо. ѡ͗ставт соупоста
ты. да троу́дѧт сѧ са́м. а͗ще
сла́вы, то̀ недосто͗но съ болѧ́
щм брат сѧ. на ѡ͗нѣхъ бо̀
нападеть болѣꙁнь оу͗со́бнаа.
͗ а͗ще ͗ мы нынѣ по́͗демъ на́ нѧ,
͗ ѡ͗долѣ͗мъ. то̀ не нареет сѧ
сла́ва на́ша, но оу͗со́бнаа. та́
ко ре́кшꙋ є͗оуспасїаноу. прста́
ша крѣпї є͗го воє͗воды. ͗ мно́
ѕ ѿ і͗єрл҇ⷭма, таꙗ͗ща сѧ ревн
тель. бѣжа́ша къ є͗оу͗спасїанꙋ.
лю́то же вы́бѣгноут. ꙁане
по всѣмъ вратомъ стра́жⷣа
поста́вша ревн́тел блю
ст. да не оу͗деть нктоⷤ.
͗ а͗ще кого ͗мѧ́хꙋ бѣжа́ща. ͗
л дꙋмавша, бѣжа́т къ р́
млѧномъ. ͗ ѡ͗птемью на нѧ
въꙁложахꙋ меноую коннꙋ.
мноѕ же домов́тї ꙁла́то

428c
дающе, поущен бы́ша ка́мо ⷨ
лю́бо. а͗ оу͗бо́ѕї не у̏мѣюще то́
да́т погба́хоу. ꙗ͗ко предате
лї оу͗мно́жша сѧ. а͗кы стоѕ
мрътвыⷯ по́ поутемъ. ͗ по гра
доу не дадѧхꙋ сѧ ͗мъ погреба́
т неествыѧ. но̀ а͗кы ꙁакле
нꙿше сѧ ѡ͗сꙿквернт б͠га. ͗ съ
л͠кы б͠жї ꙁаконъ є͗стестве
ны ѿмѣтахꙋ. ͗ в́дѧще по
сѣеныхъ ͗ смердѧ́щихъ подъ
сл͠нцемъ. ͗ смѣꙗ͗хоу сѧ. а͗ще
же кто̀ дръꙁноу пръсть повре
щ ͗ꙁ роукоу ѡ͗та́. на своє͗го
лежа́щаго. ͗ того тоу̀ ꙁакалѧ́
хꙋ. ͗ ѿꙗ͗ сѧ мл҇ⷭть ѿ нхъ. ͗
ѿ жвыхъ на оу͗мръшаа прно
сѧ́хоу гнѣвъ. а͗ оу͗мръшхъ на
жвыѧ. ͗ та́ко стра́хъ напа́
де на́ нѧ, ꙗ͗ко жвї бл͠жахоу
оу͗мръшⷯ. ͗ попранъ ͗ми бы҇ⷭ,
ꙁаконъ л͠ескъ ве́сь. ко́ посмѣа͗
шаа сѧ на бж҇ⷭтвънаа. ͗ пр҇ре
скымъ ꙁаповѣдемъ пороуга́хꙋ
сѧ а͗кы ба́снемъ. пр҇рц бо̀ дре́
вле проповѣда́ша ѡ͗ добродѣ́
тел ͗ ѡ͗ ꙁлобѣ. ͗ ꙗ͗же всѧ пре
стоупвше ревн́тел. ͗ ско
нѧша сло́во пророеннноє на
і͗єрл҇ⷭмъ. бѣ бо̀ нап́санъ ꙗ͗ко то
гда боу́деть вꙁѧ́тъ і͗єрл҇ⷭмъ граⷣ.
͗ ст͠аа пожꙿжет сѧ. є͗гда̀ оу͗
со́бца боу́деть на градѣ. ͗
сво͗ма рꙋка́ма ѡ͗сквернѧть
ѡ͗лта́рь б͠жї. ͗ томоу сло́вꙋ
послоужша ревнтел. і͗ѡа҇ⷩ
же с́лоу прїмъ, на бо́лшоую
с́лоу оу͗стрем сѧ. ͗ прє͗млѧ̀
ѿ лоука́выхъ на вы́шьшоую
т҇ⷭь въстоупа́ше. ͗ не пока

428d
рѧ́ше сѧ повелѣнїю ͗нѣхъ. ͗ н
комоуже дадѧ́ше сло́ва своє͗го,
сконѧ́т на своє твердѧше.
тѣмꙿже ͗ ꙗ͗вленъ бы́сть. ꙗ͗ко
самодръжець є͗сть. ͗ покарѧ́
хꙋ сѧ. ѡ͗в стра́хомъ. ѡ͗вⷤ
любо́вю. оу͗крашенъ бо̀ бѣ ле́
стю раꙁнол́ною. мно́ѕ же
протвлѧ́хоут сѧ є͗моу ꙁав
дѧще. ͗ не хотѧ́ще покор́т҇ⷭ
дре́вле ме́ншю соу́щю. ͗ мнѧ́хꙋ
лоу́е пострада́т бю͗ще сѧ,
с н́мъ. негл́ повнꙋ́т сѧ, ͗
поработт сѧ є͗мꙋ. ͗ раꙁдѣ
л сѧ мѧтежь на́ дво̏є. ͗ бїа
хꙋ сѧ межⷣꙋ собо́ю. но̀ оу͗дал́
ша сѧ на́ люд. ͗ тꙿща́хоу сѧ
кто̀ бо́лшꙋ ѧ́сть ͗ корысть
въсхтть. ͗ мно́ѕ бѣжа
вꙿше ѿ своⷯ, прїдоша къ ͗но
племеннкомъ. ͗ ѡ͗брѣто́
ша в н́хъ сп҇ⷭнїе. є͗го́же ѿ своⷯ
не оу͗лоуша. ͗ потомъ градъ
бы́сть тве́рдъ ѿ і͗єрл҇ⷭма. съ
ꙁданъ дре́внмъ цр͠мъ, на съ
храненє ͗мѣнїѧ ͗ ѡ͗роу́жїа.
нареенны масада. є͗гоже пр
шедꙿше ѕлодѣ вꙁѧ́ша. нареко́
мыѧ скарь. ͗ ѿтоудоу вы́
ходѧще воє͗вахꙋ. по всѣ́мъ
сѣкоуще жвоу́щхъ вꙿ нхъ.
͗мѣнїѧ ͗ жта въсхтаю͗ще.
прносѧхꙋ къ масадѣ. ͗ пр
кладахꙋ сѧ к н́мъ по всѧ́ д͠н.
та́цї лоукавї ѿвсюдꙋ. ͗ въ
ꙁвⷣга́хоу ͗ про́аа страны і͗оу͗
дѣ͗скы. ꙗ͗коже пр тѣле, є͗гаⷣ
є͗днъ оу͗дѣ бо́лестїю побол
ть ͗ ѡ͗тъкає͗ть. ͗мꙿже ве́сь
жвотъ дръжт сѧ ͗ дышеⷮ.

429a
тогда ͗ про́аа оу͗деса не растрабѧт сѧ.
но̀ то́ю бо́лѣстїю раꙁгара́ю͗т сѧ.
та́коже ͗ въ і͗єрл҇ⷭмѣ. понеже м
тропо́лїа ѡ͗бдержма бы҇ⷭ мѧте́же
мъ ͗ раꙁбо́͗нкы. тѣмъ ͗ ѕлодѣ.
ѡ͗брѣ́тше врѣмѧ на свою по́хоть.
͗ свою во́лю ͗сплън́ша. ͗ по стропт́
вымъ поутемъ ходша. не въсхотѣ
вꙿше роꙁꙋмѣт, н ꙁаконъ б͠жї
н двⷣо накаꙁанїе, н соломоново.
н пр҇рескыѧ гроꙁы. н прпⷣбныхъ
моу́жь словеса. ͗же сло́вомъ ͗ п
са́нїемъ съста́вша сло́воу ͗ похва́
лꙋ добродѣꙗ͗нїемъ. а͗ ѕло̀дѣє͗мъ
хꙋлоу ͗ порꙋга́нїе ͗ моу́коу, да бы́
ша поревнова́л ͗мъ. слы́шащмъ
въꙁвⷣгнꙋт на бл͠го. а͗ ѕлыⷯ сѧ бы́
ша гнꙋша́л. ͗ ѿ дѣлъ ⷯ въꙁꙿвратѧ
ть лце своє. ́же накаꙁанїа тⷯⷯѣ
раꙁверго́ша ꙁа́ сѧ. а͗кы бремѧ тѧ́
жко похотенїю срцⷣа ⷯ ход́ша. не
помна́ю͗ще ꙗ͗же прꙗ͗ша пр новхоⷣ
носорѣ пленѣнїе. н ꙗ͗же съдѣѧ
͗мъ ꙗ͗ко а͗нтѡ͗хъ. н є͗гпетскаа
рабо́та. н ͗ꙁба́вленїе б͠¬жїе. ͗ а͗
бє въ пра́ꙁнⷣкъ ѡ͗прѣсноны. ⷤ
пра́ꙁнⷣоують і͗оу͗дѣ. помнаю͗
ще ͗схода ͗ свобожеⷣнїе ѿ є͗гпеть
скыѧ рабо́ты. но́щїю ше́дꙿше раꙁво
є͗ва́ша ѡ͗крестнаа ве́с ͗ жеⷣгоша.
͗ оу͗б́вше •ꙁ͠• ꙁемець. въꙁꙿврат́
ша сѧ ꙗ͗ко влъц вы́ю͗ще ра́дощам.
ꙁане моу́жество своє покꙁаⷲ ⷶ ѡ͗каа͗
ннї. а͗ всѣмъ то́мъ въꙁвѣст сѧ.
є͗оу͗спасїаноу беглец. а͗ще бо̀ ͗ пꙋ
ст стрежа́хꙋть ревн́тел.
да не оу͗͗деть нкто́же ͗ꙁꙿ града
къ немоу. но̀ ѡ͗бае мно́ѕ, та́ю͗
ще сѧ прбѣгахꙋ ͗ молѧ́хꙋ сѧ є͗мꙋ.
да подв́гнет сѧ на́ помощь гра

429b
доу. да сп͠сеть ѡ͗станокъ гра́да на
ро́да. ͗ мно́ѕ бо̀ м́рно мыслѧще
къ немоу. падо́ша ѿ своⷯ є͗го ра́д.
͗ жвоу́щмъ то́же боу́деть. а͗ще
не ско́ро поможеть ͗мъ. е́ же в
дѧ сле́ѕы ⷯ текоу́ще ͗ꙁо ꙭю ͗хъ
беꙁъ льст. ͗ оу͗мл҇ⷭрд сѧ ͗ подв
же сѧ. творѧ́ сѧ а͗кы ͗ вꙁѧт і͗єрꙋ
салмъ. но̀ въ ͗стнноу хотѧ ͗ꙁба
вт ⷯ 

ѡ͗ гадарѣ⸱ ѡ͗ во плакднѣ⸱
Потре́бно же бы҇ⷭ, ͗ ѡ͗ставꙿшаа гра
ды рꙋ́шт. да не ѡ͗ста́неть сѧ
є͗мꙋ. ͗ наꙁадѣ прот́внї. ͗ пре
шедъ на гадарꙋ, ͗же є͗сть столны
гра́дъ. ѡ͗б оноу страноу і͗ѡрдана.
въ •д͠• д͠нь мц҇ⷭѧ доу́стра. ͗ вн́
де въ градъ. гра́дꙿскыѧ бо старѣ͗
шны посла́л къ немꙋ съ молбо́ю,
ѡ͗та́ мѧтежнкъ. да предадѧ́
т сѧ є͗мꙋ. м́ра бо жадахꙋ ͗мѣ
нїа ра́д своє͗го. бѣша бо̀ богат
ѕѣло. ͗ мѧтежнц в́дѣвъше
посреде гра́да врагы своѧ. внеꙁа
а͗поу ͗ꙁб́вꙿше ста́рѣ͗шны гра́
да вы́бѣгше. нарѡⷣ же прѧ є͗оу͗
спасїана съ похвалою. ͗ граднц
раскопа́ша тр̏, прежⷣе велѣнїѧ ⷯ

429c
да вѣ́рн є͗моу боу́доуть. е́ ͗же
посла плак́доу съ •ф͠• ко́ннкъ. ͗
•г͠• пешець побѣжавшⷯ. ͗т в́
дѣвше гонѧ́щⷯ вндо́ша въ гра́дъ.
къ мфена́р. въѡ͗роуж́вше сѧ
вндо́ша прот́воу плак́де. ͗ снѧ́
ша сѧ съ во́ є͗го. ͗ сѐ пръвѣє оу͗кло
нша сѧ льстѧ́ще ͗м. да бы́ша да
лее ѿстꙋп́л ѿ стѣнъ. ͗ въ
ꙁꙿврат́вше сѧ ѡ͗бꙿстꙋпша ѧ.
͗ пободо́ша ⷯ всѣхъ а͗кы д́вѧ ѕвѣ
р. ѡ͗вѣхъ протвѧщх сѧ. ѡ͗вѣ
хъ же раꙁбѣга́ю͗щⷯ сѧ. ͗ не оу͗те
е нкто́же раꙁвѣ ма́ло жестосердыⷯ.
͗же нас́лїемъ ͗ꙁбро́ша сѧ сꙿкво́ѕѣ
плъкъ. сво же не поустѧхꙋть
͗хъ въ градъ. ͗ т ͗ссѣко́ша а вн
до́ша. ͗ плакы́да ѡ͗бꙿстоѧ гра́дъ,
ѿ вее́рѧ. ͗ крѣпко бра́в сѧ вꙁѧ́
ѧ. ѡ͗н жестосе́рдї вы́бегше. ͗
па́кы ͗нѣхъ събравꙿше съ собою. бѣ
жаша въ є͗рхъ. ͗ плакда ͗ꙁгꙿна
по н́хъ ѡ͗л до і͗ѡрдана. ͗ в то врѣ
мѧ ͗сплън́ша сѧ стрꙋѧ і͗ѡрдань
скаа дожⷣемъ, ͗ въꙁбыстр сѧ ѕѣ́
ло. не ͗моу́щмъ ͗мъ мѣста оу͗те
е́нїю. до а͗горы ста́хоу по длѣ бе́
регъ. ͗ стрѣлы на нхъ лѣтѧ́хоу
а͗кы до́жⷣь. ͗ конц попрахꙋть
͗хъ. ͗ мно́ѕ не могꙋще тръпѣт
вдѣнїѧ ра́тнаго. ͗скакахꙋ въ
водоу, ͗ потопша людї па́е 
сла. ͗ помощенъ бы́сть і͗ѡрданъ
трꙋпє͗мъ. ͗ та́ко ͗сплън сѧ,
всѧ̀ рѣка оу͗то́пшм. ͗ ходѧ́
хꙋ по немоу а͗кы по́ мостꙋ. а͗ ͗же
͗хъ ͗ссѣе на́ береꙁѣ. •к͠е• ты́сѧ
щь. а͗ двѣ тысѧщ ͗ •с͠• ꙗ͗ша ж
выхъ. ко́тъ же ͗ ко́н. ͗ вель
блꙋд. ͗ ѡ͗сл бес сла плѣн́ша

429d
̀ побѣда велм оу͗ꙗ͗ꙁв срцⷣе і͗оу
дѣ͗ско. ꙁане ͗ поу́ть ͗ бе́регъ ͗ рѣ
ка ͗сплън́ша сѧ троупѧ. ͗ до а͗сфа
лттꙿскаго є͗ꙁера. ͗ прплꙋша
къ і͗ѡрданоу. ͗ плакда же до́брою
ва́ꙁнїю полага́є͗мъ. ͗ ѡ͗крестꙿныѧ
гра́ды вꙁѧ́. ͗ влоу ͗ ѡ͗ллдꙋ. ͗ в
мофъ. ͗ а͗ще кто̀ бѣжа по є͗ꙁерѡⷨ.
се́ вꙿсажа́ въ лодїа во́ѧ, ͗ посла́
въ ͗ꙁб ѧ всѧ́. ͗ тогда̀ прїде вѣ
стнкъ є͗оуспасїаноу. ѡ͗ гала̀ті͗
стѣ въꙁвⷣꙁа́нї. ка́ко оу͗ ͗ндксъ
преврат къ собѣ властелны. ͗ ꙁа
рат́ша сѧ с неро́номъ. ͗ сѐ слы́ша
въ ге́монъ па́е оу͗стрем сѧ напрⷣѣ
лежа́щоє дѣло. тꙿща́ сѧ да скоро
доспѣ́є͗ть въ тоужⷣхъ странаⷯ.
͗ шедъ въ ͗талю, оу͗мрт ѧ
͗ оу͗крот́т вꙿ собꙿны стра́хъ.
до́ндеже ͗ ꙁмноє врѣмѧ бы́сть.
походѧше повнꙋвшм сѧ є͗мꙋ
гра́домъ. ѡ͗вѣхъ оу͗тверꙿжаа съꙁда
нїемъ. ѡ͗вы же ѡ͗бнавлѧѧ. а͗ въ
дрꙋгыхъ стра́жⷣа поставлѧѧ.
а͗ на понокъ вѣсны, поє͗мъ боль
шюю ѧ́сть во́. ͗ по͗де ѿ кеса
рїѧ на а͗нтпатрдꙋ. ͗дѣ́же два̏
д͠н. оу͗ставъ да во́ оу͗тверд
въ граⷣ. ͗ въ третї д͠нь пошедъ.
плѣнѧ́ѧ ͗ съжгаа всѧ̀ ѡ͗крт҇ⷭнаа
͗ пршедъ фамꙿꙁна ͗ лоудоу ͗ а͗
мн́ю. ͗ потреб́ всѧ вла́ст ты̏.
͗ ͗де къ а͗маоу͗сꙋ. ͗ прѧ всѧ̀ пꙋ
т ꙗ͗же къ і͗єрл҇ⷭмꙋ, ͗ ѡ͗бры́в сѧ
͗ тоу̀ ѡ͗ста́ввъ •е͠• по́лкъ ͗ с хо
рꙋгвам. да бы́ша мнѣл то̀ ꙁемц.
тоу̀ всю с́лоу сꙋщю. ͗ самъ про́къ
с́лы по͗де по͗мъ. ͗ ͗де на вефль
птфїскꙋю вла́сть. ͗ пожꙿже всю̀.
͗ гра́ды ѡ͗кръстъ ͗дꙋмѣѧ. ͗ тве́рдо

430a
мѣ́сто ѡ͗бретъ. ͗ тоу сѧ ѡ͗бры́.
͗ ѿтоудоу вы́ходѧше воє͗ва́хоу.
по всѣмъ тѣ́мъ ꙁемлѧмъ, не бра
нмъ нк́мꙿже. ͗ вꙁѧ градъ в
та́рї. ͗ катафартъ ͗ оу͗б в
а͗ •в͠• п҇ⷧѣн. ͗ ѡ͗ста́в ма́лꙋ ѧ́
сть ѿ сво͗хъ во́ тꙋ̀. ͗ повелѣ
да воюю͗ть на го́рнюю страноу.
са́мꙿже съ про́м въꙁꙿвратв сѧ
въ а͗маоу͗съ. ͗ ѿтоудоу ͗де на са
марїю. ͗ на но́вы градъ нареемы
ма вафрадъ. ͗ нꙁшедъ въ кеса
рю. въ •в͠• д͠нь мц҇ⷭѧ десѧ. тоу́
сѧ ѡ͗бры. ͗ потомъ ͗де на є͗рхъ
͗деже оу͗срѣте троꙗ͗нъ воє͗вода.
ꙁане пръскоую с́лоу водѧ. ꙁане
прѧ всѧ́ ꙗ͗же ѡ͗ноу страноу і͗ѡрда́
на. ͗ мно́ѕ ѿ є͗рха предварвъ
ше, бѣжа́ша въ го́рнюю, є͗же є҇ⷭ
прот́воу і͗єрл҇ⷭмоу. а͗ небѣжавъ
шхъ ͗сꙿсѣе. гра́дъ съꙁда́нъ бы́сть
на пол. ͗ наⷣ нмъ сто͗ть гора до́
лга. бесꙿпло́дъна ͗ го́ла. ͗ на сѣ́
веръ же ͗де на скꙋфъполꙿскоую стра
ноу на полоуд͠нїє, ͗ до содомтꙿскы.
͗ до а͗сфалтъ. ͗ є͗сть же всѧ го
ра́ та. н ра́вна н все́лна. непло́
дꙿства є͗ѧ ра́д. прот́воу же
є͗ сто͗ть гора і͗ѻрданꙿскыѧ по
на́є͗ма ѿ ͗воулїада. ͗ конѧ́є͗
ма ͗ до гомора. ͗деже є͗сть нерѣ
ко́маа желѣꙁнаа прѣдложвш
сѧ до моꙗ͗вѧ. меж же тѣма
гора́ма є͗сть по́ле нарцѧє͗моє
вел́коє. длъгота же є͗го връстъ.
•а͠• ͗ •с͠• а͗ шрота же •р͠• ͗ •к͠•
връстъ. ͗ посред є͗го тее́ть і͗ѻръ
да́нъ. ͗ є͗ꙁерѣ двѣ̏ в не́мъ а͗сфа
лттъ. ͗ всѧ тврїада. ра́
ꙁⷣно є͗стествома. ѡ͗нъ бо̀ сла́ве҇ⷩ

430b
͗ непло́денъ. тврїадъ сла́докъ
͗ плодмъ. въ времѧ же жа́тве
ноє ͗ꙁгара́є͗ть по́ле то̀. ͗ а͗є͗ръ на
немъ недоу́женъ. ꙁане не ѡ͗дожⷣа
є͗ть сѧ мѣ́сто. ͗ не ѡ͗брѣтає͗
т сѧ вода́ вꙿ не́мъ, ра́ꙁвѣ і͗ѡрда́
нꙿскыѧ. ͗мꙿже ͗ фнц ͗же по́
длѣ і͗ѡрдана. доброра́стн сꙋть.
͗ мно́гопло́дн. а͗ ͗же по дальл с̀
є͗сть. въ є͗рхъⷤ є͗сть кла́дѧꙁь мно́
гово́денъ въ ветсѣмъ градѣ. тоⷤ
гра́дъ. і͗сꙋ́съ навꙿвїнъ с͠нъ. воє͗
вода є͗врѣ͗скы добы ко́пємъ пръ
вѣє. ѿ хананѣ͗скыѧ ꙁемлѧ̀. ѡ͗ то́
мꙿже кла́дѧѕ сло́во є͗сть. ꙗ͗ко дре́
вле ꙁемныѧ пло́ды ͗ древѧныѧ гꙋ
блѧше младе́нцѧ ѿ непра́ꙁнⷣы
хъ женъ. ͗ всѧ́къ недоу́гъ прво
дѧше къ пю͗щмъ ю. ͗ послѣдⷤ
плодста ͗ ꙁꙿдра́ва і͗єлсѣѡ͗мъ
пр҇ркомъ, ͗же бѣ ꙁна́є͗мъ. ͗ на
слѣднкъ ͗ль͗нъ. ͗ прє͗мꙿш
мъ бо̀ є͗го ꙁемꙿцемъ. ͗ пот́вꙿше въ
є͗рхъ. се́ хотѧ прот́воу стра
ннолю́бꙿствꙋ ͗хъ, въꙁꙿврат ͗
мъ бл͠гаа. сею вѣ́ною блгтⷣю по
да ꙁемл ⷯ. вдѧ́ше бо̀ ꙗ͗ко ѿ во
ды бещадꙿствꙋє͗ть всѧ́. ͗ пр
шедъ на мѣсто. ͗ ста наⷣ кла́дѧ
ꙁемъ. поуст во́ нь съсꙋдъ гл́нѧ
нъ ͗сплъненъ со́л. ͗ потомъ въ
ꙁвⷣгъ деснцю пра́веднꙋ на́ н͠бо.
͗ къ кладѧꙁю поуст мл͠твꙋ,
оу͗мленноую ͗ сле́ѕы. кла́дѧѕю
молѧ́ше сѧ. да ͗ꙁмѣнть во́
дꙋ свою. ͗ ѿвръжеть жлы сла́
дкы. б͠гꙋ же молѧ́ше сѧ. да
повелть н͠бꙋ прмѣст къ
водѣ, пло́д томоу а͗є͗рꙋ. ͗
пода́т ѡ͗б́лїє ꙁемꙿцемъ. ͗

430c
наслѣдованїе ѧ́дъ. ͗ да не ѡ͗скꙋ
дѣє͗ть ѿ н́хъ с̀ вода плодов́
таа. до́ндеже прбываю͗ть съ
пра́вдою къ тѣмъ мл͠твамъ.
мно́го ѕѣ́лїѧ прлож́т ѿ сво
є͗ѧ х́трост, преврат водꙋ
ѿ солонꙿства въ сла́дость. ͗ по
дасть сѧ є͗ю мно́гоплодꙿство.
͗ ѡ͗б́лє ͗ сы́тость. є͗гда тою
напоꙗю͗ть ꙁемꙿц ꙁемлю̀. та
коу с́лоу ͗мѣ́є͗ть. ꙗ͗ко а͗ще ͗ ка́
плѧть вꙿ ка́неть, на мѣсте плъ
ѕꙋє͗ть па́е ѡ͗дожⷣмаго бесꙿ пре
стан. напоꙗ͗ю͗ть же сѧ є͗ю по́лѧ
длъготою •о͠• връстъ. а͗ вꙿ шрѣ
•к͠• растоу́ть же на немъ дрѣва
прекра́сна ͗ ́ста. ͗ ф́нц ра
ꙁнол́нїи. вꙿкоушенїемъ ͗ с́лою
͗же тоунѣ͗ш ѿ н́хъ. гнѣтꙋ́
ще ме́дъ мно́гъ поущаю͗ть. ра
стоу́ть же тоу. ͗ ва́лъ са́мъ є͗же
є͗сть т҇ⷭнѣ всѣ́хъ плѡⷣ. ͗ к́пръ
͗ моурова́лнъ. а͗ще же кто̀ нарее́
ть мѣсто то̀ бжт҇ⷭвены ра́.
͗ то́ не въгрѣшть мѣ́ста пра́
вды. ꙁане оу͗множ́ша сѧ вꙿ не́мъ
всѧ̀ полеꙁнаа бл͠гою͗ха́нїѧ. ͗ не
ѡ͗брѣто́маа ͗нде. ꙁемно́є же сѣ́
мѧ стор́цею ражⷣає͗т сѧ ѿ а͗є͗рь
скы теплоты. ͗ ѿ во́дныѧ тꙋ
коты. вода́ бо̀ раꙁс́лнть ко
ре́нє. а͗͗є͗ръ же въꙁрастть
ꙁно́но ѕѣ́ло є͗сть мѣсто то̀.
ꙗ͗ко нкто́ мо́же жа́твы прѣ
͗т. вода́ же поръпа́є͗ма па́
е сл͠нца. та́ко стоудено а͗кы н
ледъ. ͗ ꙁемлю̀ горѧ́щю ꙁно́єⷨ
вода тѣмъ ле́домъ поледт сѧ
а͗ въ ꙁмны д͠нь ѿтеплт сѧ.
͗ по все і͗оудѣ͗стѣ снѣгꙋ соу́щⷹ.

430d
то̀ мѣ́сто та́ко тепло. а͗кы мо́
жеть ͗ беꙁъ р́ꙁъ ход́т. а͗ оу͗да
л же сѧ ѿ і͗єрл҇ⷭма връстъ •р͠• ͗ •н͠•
а͗ і͗ѡрдана. •ѯ͠• ѿтоудоуже ͗ до
і͗єрл҇ⷭма всѐ поу́сто ͗ ка́мено до і͗ѡрда́
на же ͗ до а͗лфаа͗тта. подо́бно
͗ непло́дно. повѣмꙿ же на сфалт
тꙿстѣмъ є͗ꙁерѣ. то́го є͗сть го́
рко ͗ непло́дно. ͗ всѧ́къ тѧжекъ
въмѣта́є͗мое, внѣ не погрѧжеть
пршедъ же є͗оу͗спасїанъ на вдѣ
нє є͗го. повелѣ колоднкы свѧꙁы
ваа мета́т в не́. ͗ не погрѧꙁе
нкто́же вꙿ н́хъ. ͗ ѡ͗браꙁъ є͗го д́
венъ. премѣнѧє͗ть бо сѧ тржⷣы
вꙿ не́мъ. ͗ прот́воу слн͠ьнѣ лꙋ
 ѡ͗блста́є͗ть. ͗ ражⷣаю͗т сѧ
ѿ него а͗сфа́лт тлъстї ͗ ве
л́цї. а͗кы волове е́рнї. ͗ пла́
ваю͗ть верхоу ѡ͗браꙁомъ. подо́
бн тоу́ромъ беꙁъгла́внымъ.
͗ пргребꙿше сѧ дѣла́тел є͗ꙁера
влекоу́ть ͗хъ кꙿ лодїамъ. ͗ ͗сплъ
нвꙿше сѧ не мо́гоуть ѿрѣꙁат
н желѣꙁомъ, н ͗нѣмъ ́мꙿже.
до́ндеже ѡ͗блѣю͗ть кро́вю бы
ваю͗щею ѿ жены. тѣмъ бо̀ є͗д́
немъ ѿрѣжет сѧ. потре́бно же
є͗сть не то́кмо на оу͗строє͗нє ко
раблю. но̀ на ͗сцѣленїе тѣлес. мно́
гажⷣы ͗ в ѕѣлїѧ въмѣшаю͗ть вра
евѣ. того́ є͗ꙁера длъгота. •ф͠•
͗ •п͠• прлежть же къ немꙋ
содо́мꙿскаа ꙁемлѧ̀. дре́вле бога́
те всѣм ͗ ѡ͗блна, ны́нѣ же
всѧ̀ пожꙿжена. г͠лють же ꙗ͗ко не
стїѧ ꙁемц ра́д б͠гъ пожꙿже
ѡ͗гнемъ нб҇ⷭнымъ. ͗ є͗ще ꙁна́ме
нїѧ сꙋть. є͗сть вдѣт •е͠• граⷣ
погрꙋженыхъ стѣнъ, ѿ дрѣва
 431a
ражⷣаю͗т сѧ. пло́д кра́сн ͗ подо́
бн снѣднымъ. да аще кто̀ оу͗щъ
кꙿнеть. то̀ растаєт сѧ ͗ на праⷯ
͗ на дымъ. є͗оу͗спасїанъ же всю̀
ѡ͗град і͗єрл҇ⷭмлѧны. ͗ ѡ͗бры́ сѧ
въ є͗рхонѣ. ͗ въ а͗ддѣ. ͗ ѡ͗тоу́
дꙋ посла лꙋкыѧ своѧ на гера́сꙋ. ͗
се́ вꙁѧ́ вꙿнеꙁаапоу градъ ͗ оу͗б
•а͠• ͗ посла по всѣмъ ͗сѣе ѧ ͗ по́
жьже. же́ны же ͗ дѣт плѣн́
въ. ͗ ѡ͗бышедꙿш ра́ть го́рнюю
всю̀. ͗ ѡ͗крестнаа і͗єрл҇ⷭма. ͗ гра
жаномъ не бы҇ⷭ поут. ͗же бо̀ ѿ
оу͗тренхъ хотѧ бѣжа́т къ р́
млѧномъ. бранм бы́ша ревн́
тел. стрегоу́щмъ вы́нꙋ, да
не оу͗͗деть нкто́же. ͗же хотѧ́
хоу по ж́ть ͗л по сѣно. ͗л пр
воꙁ́т дро́въ. то̀ не можа́хоу
про͗т  хро́нъ
Неронъ же, ѡ͗дръжа́є͗мѣє͗го вла́
ст. въ неподо́бныхъ ͗ скве́рныⷯ
дѣꙗ͗нї ͗спа́де ͗ ͗ꙁыде. ͗ непо
до́бна цр҇ⷭтвꙋю͗щмъ ꙁамысл ве́
щ, гоуда ͗ поѧ м́рꙿскыхъ. ͗ плѧ
ша на поꙁор́щхъ. къ с́мъ всѣ
мъ непра́веднаа є͗го дѣꙗ͗нїѧ. ͗ б͠го
хꙋлѣствены нена́всть пр
лож. гон́тель пръвы бы́сть,
бжт҇ⷭвеномꙋ сло́воу  о͗ хронѣ
По с́хъ же оу͗мышленю на́ нь бывъ
шю. на повѣдано є͗мꙋ бы́сть. ͗
сего̀ ра́д въ велкъ гнѣвъ вꙿн́де.
оу͗б мт͠рь ͗ сестроу ͗ женꙋ свою.
͗ ͗нѣхъ множа͗шхъ ро́домъ пр
блжаю͗щх сѧ кꙿ немоу. є͗же є͗ще
͗ в рмѣ наро́тыхъ соу́щаго въ
ста́нѧ, ѿ н́хъ боꙗ͗ сѧ. ͗ та́ко
ѿ мно́гаго гнѣва ꙗ͗ко скотна
бы̀сть. ше́дъ, рꙋкама сво͗ма

431b
срѣꙁа сѧ 
͗Еоуспасїанъ же въꙁꙿврат сѧ вꙿ кеса
рїю. ͗ прстро́ всю̀ с́лꙋ. ͗т
ꙁаоу͗тра на і͗єрл҇ⷭмъ. ͗ пошедъша
є͗моу. прїде є͗моу вѣ́сть. ꙗ͗ко
неронъ оу͗бє͗нъ бы́сть. ͗ кесарь
ствоваше. •г͠і• лѣтъ ͗ •͠• д͠невъ 
По неро́нѣ же цр҇ⷭтвова въ гавласъ
мц҇ⷭь •ѳ͠• а͗ д͠нї •г͠і• бѣ же высо
къ. крѣ́покъ ́стъ. кры́въ про
сѣдъ. лю́тъ. бѣ же до́бра ро́да.
͗мѣꙗ͗ше же с́лнѣ себе гофона.
то́ вдѣ гавлана лꙋкыѧ. ꙗ͗ко
с͠на пр͗мꙿша. ꙁав́дѣвъ оу͗б є͗го.
оу͗ гофона же прошахоу ꙁла́та во́
͗нц. ꙗ͗коже ͗ ѡ͗бѣща ͗мъ. г͠ла
не подоба́є͗ть самодръжцю ноу
дмоу бы́т 
Въ цр҇ⷭтво же є͗го погребена бы́ста
телес ст͠ыма а͗пл҇ⷭма петра ͗ па́
вла. повелѣнїемъ того ц͠рѧ. въ
снѣ бо̀ повелѣно є͗мꙋ бы́сть на по
гребенїе да́т. тѣлес ст͠ыма
а͗пл҇ⷭма. ͗ оу͗мре галвасъ, своє͗ю
смрътїю напра́сно ѿ кро́впоу
щенѧ. лѣтъ сы́ •н͠• ͗ •ѳ͠• 
Въ цр҇ⷭтво же га́лвы. цр҇ⷭтвова
лоуѡ͗съ ѡ͗фнїскы. мц҇ⷭ тр̏.
бѣ́ же н́ꙁокъ пло́скъ. крѣ́покъ
простовласъ, ма́лыма ꙫ͗́ма.
нѣ́морѣвъ. бѣ же ро́да ненаро́
таго. жрътвоу творѧ нѣ
когда къ цр͠кв. а͗фродтїскы
ѧ пѣ́сн, съ ст͠ым раꙁмѣс.
͗ сего̀ ра́д втѣлю въста́вшю
на́ нь. сво͗мъ ѡ͗рꙋжє͗мъ є͗го ра
ссѣе. ре́кшю є͗моу то́ м подо
ба́ше, длъгым сопѣлм ͗ пѣ́
т ͗ сот́. въ црт҇ⷭво же є͗го і͗ако
въ є͗пп҇ⷭъ патрїархъ і͗єрл҇ⷭмьскы.

431c
оу͗мретъ. є͗гоже поста́в пе́тръ
вꙿ себе мѣ́сто, ѿходѧ вꙿ р́мъ. ͗
прїѧ сто́лъ є͗пп҇ⷭьства. семѻ͗нъ
͗же є͗сть с́монъ. ͗ бы҇ⷭ па́трїа
рхъ. ͗ оу͗мре же с ѡ͗фона. ͗ црт҇ⷭво
ва втелѡ͗съ. а͗вгоустъ мц҇ⷭь
͗ по́лъ. бѣ же въꙁрастомъ срѣ́
днї. блага́м пръсꙿм. ͗ ꙁѣкръ.
ръменъ. гоустобрадъ. добро
ѻ͗къ. страшвъ  хро҇ⷩ
Въ црт҇ⷭво же є͗го паде́ сѧ б͠жїмъ
гнѣвомъ нкомдїѧ градъ ве
л́кы. вфоунє͗скъ. мтро
полъ. ͗ поновї . въ црт҇ⷭво же є͗
го врат́ша сѧ тоу і͗оудѣ, ͗ оу͗
б́ша коурнѣѧ кн͠ꙁѧ. ка́менїе
мъ поб́ша   і͗ѡсⷴ.
͗Еоу͗спасїанъ же слы́шавъ ѡ͗блѣн́
сѧ ͗т въ і͗єрл҇ⷭмъ. до́нꙿдеже ͗ꙁвѣ
сто є͗моу боу́деть. на кого прїдѣ
ть цр҇ⷭтвїе. ͗ слышавъ ѡ͗ га́лвѣ.
не смѣ б́т сѧ до́ндеже прїдѣ
ть къ немоу ѿ него повелѣнє. ͗
посла кꙿ немоу т́та с͠на своє͗го, цѣ
ловат є͗го ͗ вꙁѧт, пса́нныѧ
ꙁаповѣд. і͗оудѣскы бран. то
ꙗ͗же вны ра́д. ͗ а͗грпа ц͠рь плꙋ́
сꙿ т́томъ въ га́лв. ͗доу́щмъ
же ͗мъ ѿ ха͗ѧ длъгымъ корабле
мъ. ꙁмѣ не дошедꙿшмъ рма,
га́лва оу͗бє͗нъ бы҇ⷭ. владѣвъ •ꙁ͠•
мц҇ⷭь ͗ •ꙁ͠• д͠невъ. ͗ по немъ прїѧ
вла́сть а͗фонъ. а͗грпа же не оу͗стра
шв сѧ плоу́ къ рмоу. т́тъ же
б͠жїмъ строє͗нїемъ ѿ є͗лады пр
плоу къ соурї. ͗ ско́ро прїде къ
ѿц͠ꙋ. ͗ дво̏оу͗мє ͗мѣша ѡ͗
то бра́н. ѡ͗в бо̀ велѧ́хꙋ ͗т.
а͗кы поше́дꙿше на і͗оудѣю. ѡ͗в́ же
слы́шавꙿше, ꙗ͗ко въꙁвⷣже сѧ

431d
ра́ть в рмѣ. ͗ страⷯ прїмꙿше ѡ͗
ѡ͗͠ьствѣ. не времѣ́нно мнѣ́ша
б́т сѧ на южⷣе͗ ꙁемл̀. ͗мже
д͠н тѣм ͗ на бѣда́ ста̀въ і͗єрл҇ⷭмѣ.
нѣ́кто бѣ̀ с́монъ, с͠нъ геѡ͗рнъ.
ро́домъ герасннъ. оу͗ноша на оу͗
мъ ͗ на ле́сть хꙋжⷣьш і͗ѡа͠нна. на
мꙋжество же ͗ на хра́брость вы́
шї. тѣмꙿже ͗ а͗нанъ а͗рхє͗рѣ, вы́
веде  ѿ вла́ст є͗го. ͗ то́ прбѣ
гъ къ маса́дꙿскымъ ѕло̀дѣє͗мъ. ͗
смѣс́ сѧ с н́м. ѡ͗н́ же ͗спръва
не ꙗ͗ша вѣры є͗мꙋ. ͗ поустша 
ж́т въ ѡ͗строѕѣ съ сво͗м же
на́м ͗ ѡ͗трокы. са́м же пребы
ва́хоу въ дѣт́ннц. є͗гда ѡ͗н
вы́ходѧ́хꙋ воє͗ва́т. ͗ то́ ͗дѧ́
ше с н́м. ͗ т в́дѧще хтро
сть є͗го, ѡ͗бытекоша . ͗ послꙋ
шахꙋть є͗го. ͗ се̏ ꙁаповѣда ра
бомъ сво͗мъ. а͗ свобо́днымъ т҇ⷭь.
͗ събра ѡ͗крестъ себе всѣхъ лоука́
выхъ. ͗ воє͗ваше ѡ͗станокъ. мно́
ѕ же ѿ с́лныхъ в́дѧще с́лꙋ
є͗го ͗ ва́ꙁнь, прлѣплѧ́хꙋ сѧ къ
немоу. ͗ славлѧхоу а͗кы цр͠ѧ. ͗
послоуша́хꙋть повелѣнѧ є͗го.
͗ се́ ѡ͗брѣтъ мѣсто тве́рдо,
нареемоє на͗нъ. ͗ тоу̀ съꙁда
а͗кы градъ. мно́гы пееры раско
павъ ͗ расшрвъ. всѧ ꙗ͗же бо́ѧ
тоу̀ прносѧ́ше. ͗ бы́сть є͗мꙋ
же на͗нъ прбѣжще. ͗ пеще
ры съкровще събраныхъ. ꙗ͗влѣ
но же бы́сть прстраваа во́ѧ своѧ
на і͗єрл҇ⷭмъ. ͗ прѣдъварвше ревн́
тел прше́ствє є͗го. въѡ͗рꙋ
жвꙿше сѧ. вꙿндоша на нѣ  с́
монъ ͗сплъ́въ воѧ своѧ, ͗
б́ сѧ с н́м, ͗ мно́гы оу͗б. ͗

432a
про́аа въгна въ гра́дъ. ͗ потомъ
съ •к͠• напа́де на предѣлы ͗хъ ͗дꙋ
мѣ́͗скы. кн͠ѕ же ͗хъ ско́ро скоу
п́вꙿше. •е͠і• ты́сꙋщь крѣпльшхъ.
͗ протвша сѧ є͗моу. ͗ б́ша сѧ
ѿ оу͗тра ͗ до́ веера не побѣдвꙿше
ѡ͗н. ͗ ѡ͗н раꙁдо́ша сѧ. с́мо
нъ во на͗нъ. ͗доумѣ въ своѧ. ͗
събра бо́лшю с́лоу с́монъ. ͗ по ма́
лѣ д͠нї, па́кы прїде на́ нь. с̀ боꙗ͗
ща сѧ ꙁамы́слша росъсоункы на
съглѧда́нїе во́ є͗го. ͗ на тоу слоу́
жбоу вꙿда́ сѧ і͗аковъ є͗днъ ѿ воє͗
вѡⷣ. помыслѧ преда́нє. ͗ пр
шедъ къ с́моноу рот́ сѧ с н́мъ
да вът́ боу́деть ѿ него. ͗ да пре
да́сть є͗моу ͗дꙋмѣю. ͗ пот́
въ є͗го с́монъ да́ромъ. ͗ помѣне
нїемъ поуствъ. ͗ се́ пршедъ
къ сво͗мъ. въꙁвыс с́лоу с́мо
новꙋ прлга тр̏ ѧ́ст. къ соу́
щмъ во́є͗мъ. ͗ пото́мъ раꙁмо́
лв воє͗во́ды. да вꙿдадѧ́т сѧ бе
ꙁ бо́ѧ. ͗ къ с́моноу посла́ да пр
женеть 

ѡ͗ хевронѣ. ка́ко вꙁѧ́  с́монъ.
На ꙁадѣ ѡ͗ста́вше ма́ло. ͗же пове
лѣнїємъ є͗го. къ ско́томъ пр
432b
вѧꙁашах во͗нкы, женѧ́хꙋ да
праⷯ вел́кы ꙗ͗в́т сѧ. ͗ мнѧ́хꙋ
всѐ во́ сꙋ́ще. і͗аковъ наѧ сварт
сѧ съ ͗дꙋмѣѧ г͠лѧ. ц гро́бъ не ͗
моу́ще, жадає͗те жлща ͗ ꙁдѣ̏.
ѡ͗н́ же да в́дѣвше во́. а͗ по нхъ
праⷯ. мнѧ́ще ꙁа́днхъ бо́ле прѣднⷯⷯ
͗ раꙁбѣго́ша сѧ. ͗ с́монъ пръвоє
вꙁѧ́ градъ хевронъ. ͗ мно́гоу коры́
сть плѣн вꙿ не́мъ 
Гл͠ють бо̀ ꙁемц. ꙗ͗ко сї градъ хе
вронъ жлще бѣ а͗враамово. пра́
дѣда є͗врѣ͗ска. є͗гда̀ пресѣл сѧ
ѿ межⷣꙋрѣїѧ. ͗ сн͠ве є͗го ͗до́ша
ѿтоу́доу въ є͗гпетъ. ͗ гро́б ⷯ
͗ доселѣ стоꙗ͗ть, кра́снымъ мра́
моромъ х́тро съдѣꙗ͗нъ. тоу́ же
є͗сть дрѣ́во вел́коє теревнфъ.
сто͗ть ѿ съꙁданїѧ ͗ доселѣ •в͠•
лѣтъ ͗ •т͠• се́ бо̀ градъ старѣ
всѣхъ гра́дъ є͗гпетꙿскыхъ, ͗ є͗врѣ
͗скыхъ. ͗ ѿтоу́доу въста с́мо
нъ. гра́ды вс̀ пожга́ше. ͗ та́ко
творѧ́ше, ꙗ͗ко н ꙁна́менїѧ ѡ͗ста
влѧше. да бы кто̀ реклъ, ꙗ͗ко бы́
ша ͗ногда. ͗дѧ́хоу бо̀ по немъ кро
мѣ ѡ͗роу́жнкъ, етыр тꙿмы́.
͗ бра́шна ͗мъ не достоꙗ͗ше. же
стоко же бы́ ͗ ꙗ͗р на ͗доумѣ͗скы
рѡⷣ. ͗мꙿже ͗ гоубѧ́ше всю̀ ꙁемлю̀.
͗ н́вы ͗ тра́воу топѧ, ꙗ͗коже
є͗сть в́дѣт пр проу́ꙁѣхъ.
є͗гда въꙁлетѧть ѿ мѣста, то̀
мѣ́сто го́ло ѡ͗ста́нет сѧ. та́
ко ͗ ꙁа́дъ смоновъ поу́сто ꙗ͗влѧ́
хꙋ. па́кы ревн́телю прїдо́ша
на нѣ, не смѣша плъкомъ б́тⷭ.
͗ расхоранвꙿше сѧ по распоут
є͗мъ. въсхт́ша с́моновꙋ же
ноу, м́мо͗доущю, ͗ слоу́гы єѧ.

432c
͗ съсоуды. ͗ ра́доую͗ще сѧ въꙁꙿвра
т́ша сѧ. ꙗ͗ко самого с́мона плѣ
н́вꙿше. ͗ мнѧ́хоуть ꙗ͗ко ско́ро ѡ͗
рꙋжє положвъ на́неть ѡ͗ же
нѣ мол́т сѧ. въ срцⷣе же є͗го не
м́лость вꙿнде. но̀ гнѣвомъ ѡ͗ въ
схщенї. прстоуп къ стѣна
мъ ꙗ͗ко ꙗ͗ꙁвенъ ѕвѣ́рь. понеже
не ѡ͗брѣте ꙗ͗ꙁв́вшхъ. на ѡ͗брѣ
та́ю͗щх сѧ поуст гнѣвъ. є͗л́
ко вындоша лаханъ събра́т. ͗
л дрѣвъ. ста́рї. ͗л же́ны. ͗л
немощнї. сѣа рꙋкъ ⷯ ͗ носы.
͗ поуща́ше въ градъ, да бы́ша оу͗
страшл людї. ͗ ꙁапрѣщаше
͗мъ г͠лат, ꙗ͗ко с́монъ кленѣ́
т сѧ б͠гомъ жвымъ, вседръж́
телемъ ͗ всев́дцѣмъ. а͗ще не ско́
ро врат́те м жены́, раꙁꙿдроу
шю стѣны ͗ вꙿндоу. ͗ тако съ
творю всѣмъ гражаномъ. ꙗ͗ко
ва́мъ сътворхъ. ͗ не пощажоу
нкакого же въꙁраста. н раꙁлꙋ
ю невнова́тыхъ ѿ вно́вныхъ.
тѣмъ оу͗жа́сше сѧ вы́слаша є͗мꙋ
женоу. ͗ тогда оу͗крот́вше сѧ
ма́ло врѣмѧ по ѿ сѣ 
хро́нъ.
Въ то́ же врѣмѧ, не то́кмо въ
і͗оудѣ бы́сть мѧтежь ͗ оу͗со́б
ца. но̀ ͗ въ ͗талї. оу͗бє͗нъ бы҇ⷭ
посредѣ рма га́лвъ. ͗ постав
ша кеса́рѧ а͗фана. оу͗т͗лїє же
по͗мъ германꙿскыѧ во́ѧ, б́ сѧ
съ ѡ͗фономъ. въ пръвы же д͠нь
ѡ͗долѣ ѡ͗фонъ. а͗ въ вто́ры д͠нь
оу͗тлї. помета бо̀ на́ нощь,
тр̏ро́жнаа желѣꙁна. ͗ на оу͗
трїа ͗сплън́вше сѧ. творѧ́
сѧ бѣжат оу͗тлї. ͗ ѡ͗фона

432d
съ во́ по нⷯ. ͗ догна́ша мѣста, на
немꙿже желѣꙁа посыпана. ͗ ѡ͗
хромо́ша сѧ ко́н. ͗ не бы҇ⷭ лѕѣ
н ко́ннкомъ вы́нт, н самѣ
мъ. ͗ въꙁꙿвратвꙿше сѧ оу͗т
лє͗в во́, оу͗бша всѣ́хъ лежа́
щхъ. ѡ͗фънъ же в́дѣвъ бы́
вꙿшеє срѣꙁа сѧ  і͗ ѡ сⷴ.
͗Еоу͗спсїанъ же оу͗стрем́ сѧ, на
ѡ͗ста́вшаа гра́ды. ͗ вꙁѧ́ всю го
фнтꙿскꙋ ͗ а͗краватнꙿскꙋ вла́
сть. ͗ вфала ͗ є͗фрѣмль. ͗ ѿтꙋ
доу гна́ ͗ до і͗єрл҇ⷭма. кереа͗лї же
властелнъ є͗го. ͗ воє͗ва́ша връ
хнюю ͗дꙋмѣю. ͗ пршедъ на
градъ харавнъ. ͗ вдѣ стѣ́ны
є͗го тве́рды ͗ высокы. ͗ хотѧ́
щю є͗моу прспы дѣлат. вꙿне
ꙁаапоу гражане прїдоша съ мо
лбою вꙿда́ша сѧ. ͗ не ѡ͗ста́ сѧ
градъ ͗нъ. то́кмо ͗родѡ͗нъ.
͗ масада, ͗ мехоуроу͗да. а͗ і͗єрꙋ
салмъ посред ͗хъ бѣ̀ а͗кы стра
жще. с́монъ же ꙗ͗ко ͗ꙁба́в
женоуста ѡ͗коло і͗єрл҇ⷭма, всѧ̀ вы́
ходѧщаа сѣѧше. а͗ ѡ͗нъ же пре
врат́ть къ собѣ ревн́телѧ.
вꙿда́сть ͗мъ во́лю твор́т, ꙗ͗ко
же ко́жⷣо ͗хъ хо́щеть. ͗ бы́сть
в́дѣт. ͗спы́танїе домы бога́
тыхъ. ͗ въсхще́нїе неконено.
͗ сѣенїе моу́жь. ͗ блоуже́нє
женъ. ͗ ꙗ͗же гра́бѧхꙋ съ кро́вю
пожрахоу. ͗ беꙁъ стра́ха на же
нꙿскыѧ стра́ст ͗ ѡ͗бы́аа въꙁꙿвра
т́ша сѧ, ͗ власы своѧ вїахꙋ. ͗
въ р́ꙁы же́нꙿскыѧ ѡ͗блаѧ́хꙋ сѧ.
͗ ланта красѧ́хꙋ ва́помъ, ͗ ꙫ͗
рънѧ́хꙋ. ͗ м́ромъ вонѧю͗щ
мъ ѡ͗блва́хꙋ сѧ. ͗ премнⷤоствѡⷨ

433a
блоуже́нїѧ, на беꙁако́нноую сла́до
сть оу͗клон́ша сѧ. ͗ дроу́гъ дроу
гꙋ даꙗ͗ше сѧ на женꙿскоую по́хоть
вертѧ́ще сѧ сред гра́да. а͗кы вꙿ лю
бодѣꙗ͗ннѣмъ домоу. ͗ сꙿкверн́
ша сѧ всѣ́м не́стым дѣле
сы. же́нꙿскы же ѡ͗браꙁъ носѧ́ще.
роукы крова́вы ͗мѧ́хоу хоженє͗
мъ съвѣщаваю͗ще сѧ. вꙿнеꙁаа
поу ꙗ͗влѧ́хꙋ сѧ оу͗б͗ца. ͗ меѧ́
͗скоус́ть вы́нмахоу ͗ всѧ пр
ѡбрѣта́є͗маа сѣѧ́хоу. ͗ а͗ще кто
можа́ше оу͗тещ. вꙿноу́трьнѧхꙋ
моутелѧ і͗ѡ͠анна. нападо́ша
вꙿ рꙋцѣ вꙿне́шнѧго с́мона. ͗ ѡ͗т
ноудь ѡ͗теса поу́ть людемъ хотѧ́
щмъ к р́млѧномъ прбѣгноу
т. къ гра́дѣ же въꙁмѧ́те сѧ с́
ла на і͗ѡа͠нна. ͗ вс̀ є͗л́ко бы́ша
͗доумѣ раꙁлоу́вꙿше сѧ. наѧ́
ша на мꙋтелѧ. ненавдѧ́ше
беꙁъмл҇ⷭт є͗го. ͗ сне́мꙿше сѧ ре
вꙿн́тел, мно́го ͗хъ оу͗б́ша. а͗
про́ї бѣжа́ша. на цр͠ьскы дво́
ръ. ͗ ѿтоу́доу вы́гнан бы́ша.
͗ оу͗бѣжа́вшмъ ͗мъ къ цр͠кв
͗доумѣ раꙁꙿгра́бша, і͗ѡа͠нно
во стѧжанїе. то́ бо̀ дво́ръ бы҇ⷭ
съ хранлще крова́выхъ, съкро́
вще є͗го. ͗же пребыва́хоу ра́
ꙁно по градоу. ревн́тел тогда̀
съвокоуп́вше сѧ. пртеко́ша
къ сво͗мъ къ цр͠кв. ͗ прстра
є͗ва́ше сѧ і͗ѡа͠ннъ, вꙿнт с н́м
на народы на ͗доумѣ. а͗ с бо
ꙗ͗ще сѧ шата́нїѧ. ͗ ѿаꙗ͗нѧ
͗хъ. доу́махоу съ а͗рхє͗рѣѡ͗мъ.
ка́ко сѧ блюст ͗хъ. да не вн́
доуть вꙿнеꙁаапоу на́ нѧ. ͗ нарѡⷣ
͗ꙁобїють ͗ градъ ꙁажꙿгоуть.

433b
б͠гъ же доу́моу ⷯ на́ ѕло оу͗твръд.
͗ ѿ негоже надѣꙗ͗хоут сѧ спн҇ⷭїа
преврат на па́гоубꙋ. ͗ хотѧ́ще
раꙁрⷣꙋшт. ͗ѡ͗а͠нна ꙁамы́сл
ша къ с́монꙋ, сла́т съ молбою
къ собѣ. да вн́деть с н́мъ, ͗ ͗ꙁба́
вть ѧ. не вѣдоуще ꙗ͗ко лю́та
го моу́телѧ вадѧть на́ сѧ. ͗ ско
нѧ́вꙿше доу́моу, посла́ша матѳеѧ.
а͗͗рхє͗рѣѧ кꙿ немꙋ, є͗го́же пре́жⷣе
боꙗ͗хоу сѧ. с́монъ же съ ра́достїю
послоуша ⷯ. ͗ вꙿн́де ꙗ͗ко влкⷣа,
͗ ͗ꙁба́в градъ ѿ ревн́тель. хва
лмъ наро́домъ, ꙗ͗ко сп͠съ промы́
сленкъ. ͗ смотрѧше ꙗ͗ко не ѡ͗
людеⷯ, но̀ ѡ͗ собѣ. ка́ко прїмѣть
є͗д́нодръжꙿство. ͗ творѧ вра
гы ра́вно͗ꙁбаввꙿшхъ . ͗ на
неже ꙁва́нъ бы́сть прстрава́
ше сѧ. і͗ѡа͠ннъ же ͗ ревꙿн́тел
бран́м ѿвсюдꙋ. не ͗моу́ще
ꙗ͗же на потребоу ѿа́ꙗ͗ша сѧ. ͗
ста́вша по комора́мъ ͗ по ꙁабра
ломъ, бїахꙋ сѧ съ с́мономъ. ͗
мно́гы ѿ народа оу͗бша, свы́
ше поуща́ю͗ще. съꙁда́ша же к то
моу. •д͠• сы́ны высо́кы. да бе
ꙁъ стра́ха бїют сѧ съ нⷯ съ верхꙋ
пастофорьѧ. ͗дѣже є͗днъ ѿ
і͗єрѣ стоѧ по ѡ͗быаю. трꙋ
бѧ́ше салп́нꙿскы ѿ веера. є͗гда̀
нана́шет сѧ неделѧ. ͗ є͗гда
сконѧ́шет сѧ. ͗ тѣм на ꙁапо
вѣдꙿм каꙁаше лю́демъ врѣ́мѧ
дѣ́лꙋ. ͗ пра́ꙁнⷣованїю. ꙁаста́
вша же по сыномъ порокы ͗ стрѣ
лц, ͗ сꙋлнкы. с́монъ же
вдѧ сво͗хъ ѡ͗сꙿклабленыхъ вы
сотою па́е ре́съ с́лоу бїаше сѧ 
Въ рмѣ же вꙿ то врѣмѧ прклю҇ⷭ,

433c
стра́сть ѕла̏. ͗ германїи бо̀ ͗же
прїдо́ша на́ помощь оу͗тлє͗вы.
в́дѣвꙿше богатꙿство рмꙿскоє.
оу͗стрѣмша сѧ на въсхщенє.
͗ бы́вꙿш вѣст є͗оу͗спасїаноу, ѡ͗
рмꙿстѣмъ мѧтеж. ͗ ѡ͗ кеса
рꙿствѣ оу͗тлє͗вѣ. пеѧ́ленъ ͗
гнѣвенъ бы҇ⷭ. ͗ ѿмѣта́ше сѧ влкⷣы.
напа́дꙿшаго на рма а͗кы на пꙋста.
͗ не можа́ше тръпѣт. н пр
лагат сѧ нкоє͗же бра́н. своє
ѡ͗͠ьство раꙁвоє͗вано соу́ще. гнѣ
въ же ноужа́ше є͗го ͗т на месть.
но̀ оу͗долѣнїе ͗ мо́рꙿскоє влъненїє,
въꙁꙿбранѧ́ше є͗моу. ͗ раꙁоумѣ́
вше воє͗во́ды. кого́жⷣо ͗хъ съ сво
͗м во́ премѣненїе помышлѧ
хꙋ. ͗ съвокоуп́вꙿше сѧ ꙗ͗ростїю
въпꙗ͗хꙋ. г͠люща лю́та ве́щь
сѧ ͗ неоу͗го́дна н нб͠оу н ꙁемл̀.
ѡ͗же во́͗н пїюще ͗ въ сла́дост
жвоуще вы́͗ноу. н слашаще
нї мене бра́ннаго. то́ т пода
ваю͗ть ͗мꙿже хотѧ́ть кесарꙿство .
͗ на мꙿꙁдо͗манїе жню́ще. поста́
вѧть самодръжца. ͗же ͗мъ
бо́ле дасть. са́м же тол́ко трꙋ
да прє͗млюще. ͗ пѡⷣ шоломо
мъ съста́рѣвꙿше сѧ, ͗нѣмъ ѿ
стоупа́є͗мъ вла́сть. а͗ ͗моу́ще
в себе сего̀, є͗моу́же досто͗но,
па́е всѣхъ владѣ́т, сѐ врѣмѧ
покаꙁат. ѿмꙿщенїѧ ꙁа любо́
вь ге́мона на́шего. а͗ще л с̀ д͠н
ѿпоустмъ. то̀ не вѣ́мы кол̀
͗ны ѡ͗брѧ́щемъ. ꙗ͗коже є͗оу͗
спасїанъ вы́шꙿш є͗сть ͗оу͗тлїа
͗ крѣпостїю ͗скꙋшенїемъ ͗ нра́
вомъ. та́коже ͗мъ лоу́ш ѡ͗
нѣхъ ͗же поставша. мы̀ бо́

433d
нехоу́жⷣьше ѡ͗нѣхъ. ра́т сътръ
пѣхомъ. н мнїшхъ ꙁе́мль̀ пр
ѡ͗брѣтохомъ. вла́стел же р́
мꙿстї не покарѧ́т сѧ блоⷣуствꙋ
͗оу͗тлє͗вꙋ. ͗н ͗ꙁво́лѧть мꙋ
́телѧ немлостива, въ бла
гаго гемонона мѣсто. не въсхотѧ́
ть ꙁасто́упнка дѣт па́е ѿц͠ѧ.
а͗ще бо̀ цр҇ⷭтво превелѧнїе. но̀
ровествено ͗мѣю͗ть. ͗ не ра́вно
поⷣроункомъ оу͗мъ. то̀ полеꙁно
гра́домъ на оу͗трерже́нє (!). а͗ще
же ͗скоушенїе ста́рост подо
ба́є͗ть вла́ст. то̀ є͗оу͗спасїанꙋ
досто͗но. а͗ще же храбрꙿство
оу͗ност. кто т́та крѣплеє.
помощь же на́мъ є͗сть, не то́
кмо ѿ сво͗хъ. но̀ ͗ ѿ о͗крестныⷯ
цр͠въ, ѿ є͗вро́пї. ͗ ѿ въстоныⷯ
стра́нъ. ͗ вꙿ талї поспѣшествꙋ
ю͗ть на́мъ. бра́тъ є͗го ͗ дрꙋгы
с͠нъ. ѡ͗ного бо̀ послꙋшаю͗ть во́
сво. а͗ семоу прложа́т сѧ вла
стел́ноу с͠нꙋ. а͗ще же ͗ є͗ще ͗ по
ме́длмъ. то̀ са́м р́мꙿстї дꙋ
мц, посла́вше поста́вѧть. є͗гоⷤ
͗моу́ще в рꙋцѣ. небрежемъ та́ко
г͠люще, пѡⷣѡстр́вꙿше дрꙋ́гъ
дроуга. просла́вша є͗оу͗спасїана
кесаремъ. молѧ́хꙋт сѧ є͗моу пр
ꙗ͗т ͗гемоню. ͗ спт҇ⷭ побѣ
дѣ сꙋ́щаа. ѡ͗номоу же пеа́ль бы҇ⷭ
͗спръва ѡ͗ всемъ. но̀ ͗ꙁволѧше҇ⷭ
са́мъ владѣт. дѣломъ себе мнѧ́
досто͗на. но̀ любѧ пѡⷣ властїю
съ оу͗тверженїемъ ж́т, не
гл́ владѣт съ бѣдам. ͗ ѿп
ра́ю͗ще сѧ бо́лма воє͗во́ды. на
легахꙋть на́ нь ͗ ноудѧ́хꙋть
. ͗ ѡ͗бъстоупльше во́н, с на

434a
г́м ме. ͗ оу͗б́тї ꙁапрещахꙋ
а͗ще не прїмѣть са́на. се́ же мно́
го с н́м прѣвъ сѧ. да бы тѧ́го
сть є͗ю не въꙁложлъ на́ сѧ. поне
же не покарѧ́хꙋ сѧ во́. покор сѧ
са́мъ. вѣнѧ́ша  во́ въ оу͗патїю
рꙋфа каптꙗ͗на. бѣ же н́ꙁокъ.
плѣшвъ рева́тъ. сѣдъ. ръменъ.
на пꙋхлама ꙫ͗ма. плоскол́ць
гнѣвлвъ. ͗ нарее сѧ кесаремъ 

ло́во. .р͠к. ѡ͗ поставленї є͗оу͗
спасїана, на цр҇ⷭтво⸱ ͗ нарее сѧ
кесаремъ.
͗ наѧ ѿ а͗лексанꙿдрїѧ ͗спра́влѣва
т сѧ. ꙗ͗ко бо́лшаа ѧ́сть все́ѧ
ѧ́ст гемо́нѧ є͗гпетъ. ꙁане
пшенцю воꙁѧ́хꙋ ѿтоуда къ р
моу. ͗ а͗ще прїмѣть . ͗ оу͗дръ
ж́ть воже́нє жта. то̀ нꙋ́
жⷣею раꙁрⷣꙋшть ͗оу͗тлѧ. ͗
р́млѧне же, нетръпѧ́ще гла́да
͗л сженꙋть . ͗л оу͗бю͗ть
. ꙁна́ꙗ͗ше же ͗ тоу ꙁемлю̀ тве́
рдоу соу́щю. ͗ а͗ще прклють
кото́раа невѣдомаа напа́сть. не
боудеть є͗моу стра́ха. брѣ́гомъ
бо̀ не да́сть ͗т беꙁво́дїє. а͗ по́
морю прста́нща нѣсть. а͗ по

434b
рѣкамъ поро́ꙁ лю́т. тѣ́мꙿже ͗
жⷣаⷶше є͗оу͗спасїанъ, прꙗ͗т на ꙋ
тверженїе своє ͗гемонї. ͗ абїє
посла къ тверю владѣю͗щю наⷣ
є͗г́птомъ. ͗ наⷣ а͗лексанꙿдрє͗ю.
ꙗ͗влѧѧ є͗моу бодротꙋ во́͗нꙿскꙋю
ꙗ͗ко ͗ са́мъ пѡⷣлѣꙁъ ноу́жⷣею подъ
ꙗ͗ремъ ге́монꙿскы. а͗ тебе прє͗
млють поспѣшнка собѣ. тве
рї же проетъ є͗псто́лю. ͗ ѡ͗бра
дова́ сѧ ѕѣло. ͗ плъкы ͗ наро́ды ꙁа
ведѣ ротѣ, да бю͗т сѧ по є͗оу͗спа
сїанѣ. ͗ прстрава́ше, ꙗ͗же на
потребоу прше́ствѧ є͗го. ͗ ско
рѣє мы́сл въꙁвѣща́ше сѧ въсто́
ны самодръжець. ͗ всѧ́къ граⷣ
пра́ꙁнⷣова́ше бл͠говѣщенїе. ͗ жръ
твы ѡ͗ немъ носѧ́ще. ͗ моусьскы
 ͗ пано́нꙿскы плъц. прѣ́жⷣе
бо̀ по оу͗тлї соу́ще. бо́лшюю ра́
дость прꙗ͗хꙋ є͗оуспасїанꙋ. ͗
се́ ѿшедъ ѿ кесарїѧ, прїдѣ къ
оу͗троу. ͗деже мно́ѕ л́ пр
͗доша ѿ сꙋрїѧ. ͗ ѿ ͗нѣхъ вла
стї. несоу́ще къ немоу вѣнц
ꙁла́ты. ͗ ра́достныѧ гра́моты.
͗ тѣмъ раꙁоумѣ є͗оу͗спасїанъ. ꙗ͗ко
не беꙁъ б͠жїа про́мысла, пркло
н́ сѧ кꙿ немоу вла́сть. но̀ првⷣнъ
съсоудъ вда́сть є͗моу самодръ
жꙿство. ͗ въспомѧноу ͗ на ꙁна́
менїѧ, ͗ѡ͗сфово пророенє.
то́ бо ͗ є͗ще неро́нов ж́вꙋ сꙋ́
щю. въꙁдерꙿꙁноу нарещ  кеса
ремъ. ͗ стыдѧ́ше сѧ ге́монъ, ꙁа
не моу́жа того ѡ͗кова́на дръжаа͗
ше. ͗ прꙁвавъ моукїѧ. на͗ ͗
нѣхъ воє͗вѡⷣ повѣда ͗мъ. ꙗ͗же
пр҇рествова къ немꙋ г͠лѧ. ꙗ͗ко
тогда мнѣлъ є͗смь лꙿжꙋ рѣь є҇ⷢ.

434c
͗ творе́нїє стра́ха. ны́нѣ же врѣ
мѧ покаꙁа конець пра́въ, ͗ ве́щеⷯ
͗сплъне́нїе. лю́то же въ плѣннка
мѣсто бы́т. ͗ ѡ͗кова́нїе тръ
пѣт проре́кшаго м вла́сть сїю.
͗ послоуж́вшаго бжт҇ⷭвъномоу
гла́сꙋ. ͗ прꙁва́въ ͗ѡ͗сфа повелѣ
раꙁⷣрѣшт . т́тъ же ре́е кꙿ не
моу. подоба́є͗ть ѡ͗͠е ͗ поношенїѧ
ѿꙗ͗т ѿ і͗ѡсфа. а͗ще бо̀ не раꙁрѣ
шмъ ѡ͗ко́въ є͗го. но̀ рассѣемъ.
то̀ боу́деть н ѡ͗кованъ ͗спръва.
͗ повелѣ ͗ рассѣкоша ѿ него вер́гы.
͗ѡ͗сфъ же прїмъ сю̀ т҇ⷭь, вѣ́
ренъ бы҇ⷭ ͗ ѡ͗ боу́доущхъ. є͗оу͗спа
сїанъ же посла моутїана въ ͗та
лю. ͗ пороувъ є͗моу ко́ннкы.
͗ пешцѧ мно́гы. е́ же оу͗стра
шв сѧ прплоутїѧ въ ꙁмныѧ
д͠н. ͗ бре́гомъ веде во́ѧ, скво́
ѕѣ кападокю ͗ фрꙋгю. тогдⷤа
͗ а͗нто́нї по͗мъ третї. ͗ плъ
къ ѿ моусїѧ ͗сплъ сѧ на оу͗тлїа.
͗ посла́ же то́ прот́въ є͗моу к
лкїѧ. оу͗пова на́ нь ꙁане побѣд
а͗фана. се́ же ѿ рма ͗дѧ ско́ро.
͗ ꙁаста а͗нтонїѧ оу͗ галлѣѧ. ͗ ра
смотрвъ мно́жество соупоста
тъ. ͗ воє͗водꙿскоую моу́дрость
͗ крѣпость. не смѣ снмат сѧ.
͗ мнѧ́ ꙗ͗ко лю́то бѣжанїе. пре
да́нїе помышлѧ́ше. ͗ събра сотн
кы своѧ, ͗ ты́сѧьскыѧ. пѡⷣ
ѡ͗стрѧ́ше ѧ. да прклонѧ́т сѧ
къ а͗нтонє͗ви. оу͗корѧѧ оу͗͗т
лѧ. а͗ є͗оуспасїановоу крѣпость
въꙁносѧ ͗ г͠лѧ. ꙗ͗ко оу͗не є͗сть
прлож́т сѧ къ немꙋ беꙁ бѣ
ды. негл́ ͗скоуша́т съ ѡ͗роу
жїємъ беꙁ ꙋма. 

434d
͗Еоу͗спасїанови бо̀ въꙁмо́жно є͗сть.
͗ беꙁ на҇ⷭ покор́т всѧескаа. ͗оу͗
тлї же н с на́м съблюдеть се
бе, таковаа мно́га г͠лѧ. ͗ прло
ж сѧ къ а͗нтонє͗в. вꙿ тоу́ же
но́щь напа́де на во́ѧ раскаанє. оу͗
боꙗ͗ша бо сѧ посла́вшаго ѧ. є͗гда̀
ѡ͗долѣє͗ть а͗нтонїев ͗ ͗ꙁбїєть
ѧ. ͗ ѡ͗бнаж́вꙿше меѧ оу͗стре
м́ша сѧ оу͗б́т клкїѧ. ͗ съ
твор́л бы́ша оу͗б͗ство. а͗ще
бы́ша сѧ не мол̀л ͗мъ со́тнц.
͗ т послоушавꙿше не оу͗б́ша є͗го.
но̀ свѧꙁа́вꙿше ꙗ͗ко преда́телѧ по
сла́ша ͗оу͗тлю. ͗ бы́вш вѣст
а͗нто́ньє͗в. ͗ а͗бє въꙁвⷣже во́ѧ
съ ѡ͗роу́жїемъ на ѿстоупвꙿшхъ
͗сплъвше сѧ ͗оу͗тлє͗в во́.
ма́ло протввꙿше сѧ. потомⷤъ
бѣжаша въ крѣмонъ. а͗нтонї
же ꙁастоуп ͗мъ всѧ́ поут. ͗
бо́лшюю ѧ́сть ͗ссѣе прⷣѣ гра
домъ. ͗ гра́дъ да́сть на расхще
нїе сво͗мъ. ͗ мно́ѕ страннї
коупц. ͗ ꙁѣмц раꙁꙿгра́блен бы́
ша. ͗ вс ͗оу͗тлє͗в во́, тр̀
тꙿмы ͗ •с͠• ͗ꙁбїєны бы́ша. ͗ ѿ
а͗нтонє͗въ во́ етыр ты́сѧщ  •ф͠•
͗ раꙁрⷣѣшвъ клкїѧ. ͗ посла́
къ є͗оуспасїанꙋ, да ͗ꙁвѣстть
є͗моу бы́вшеє. ͗ се́ пршедъ пр
ꙗ͗тъ бы҇ⷭ. ͗ поношенїе ѡ͗ прѣда́
нї. покры́  вел́кым т҇ⷭьм.
ꙗ͗ко бл́ꙁъ а͗͗͗͗нто́нї ѡ͗ютвъ
савнъ ͗ подвже сѧ. събра́въ
нощныѧ стража, ͗ꙁы́де с н́м.
въ капеталю, ͗же є͗сть го́рнѣє
мѣсто гра́да. ͗ въ д͠не мно́ѕ на
ро́т, ͗ прлож́ша сѧ къ не
моу. ͗ доментїанъ, є͗оу͗спас

435a
ꙗ͗новъ бра́тъ. крѣпость бѣ ͗мъ
͗ наде́жⷣа. ͗ оу͗тлї же ма́лоу пе
ѧ́ль ͗мѧ́ше ͗ а͗нто́нї. ꙗ͗р́ же сѧ
на ѿстоупльшхъ съ савномъ. ͗
ѡ͗бы́наго жестосердїѧ ра́д. жа
да́ше кро́в бл͠горо́дныѧ. ͗ пꙋст
на капеталю всю̀ с́лꙋ соу́щюю
с н́мъ. ͗ мно́го съкроушенїе бы ме́
ж ͗м. конець же прїде къ оу͗те
лє͗в. германї бо̀ тре́м ѧ́сть
м бо́ле соу́ще ѡ͗долѣша. ͗ вꙿꙁѧ́ша
гороу капеталїскꙋ. доментїанъ
же ͗ ͗н наро́т оу͗бѣжа́ша.
а͗ во́ вс̀ посѣен бы́ша. ͗ сав
на прведꙿша, прⷣѣ оу͗тлє͗мъ оу͗
б́ша. ͗ во́ раꙁб́ша. ка́пща ͗
цр͠квь ꙁажго́ша. ͗ по є͗д́номъ д͠н
пргна́ а͗нто́нї съ во́. ͗ прїде
а͗нто́нї в р́мъ съ во́. ͗ оу͗срѣ
то́ша ͗ оу͗тльє͗в плъц вꙿноу́
трь гра́да. трѣхъ мѣстехъ сꙿне́
мꙿше сѧ погбо́ша вс̀. ͗ оу͗т
лї же ͗ꙁы́де ͗с пола́ты пїанъ. то
да бо̀ ͗сплън сѧ пща ͗ птѧ.
послѣднеє ꙗ͗ко ѿа́ꙗ͗в сѧ. ͗ вле
кꙿше насредꙋ гра́да. ͗ бвꙿше є͗го
всѧескым ранам ͗ посѣкоша
. ͗ кесарьствовавъ •͠• мц҇ⷭь
͗ •е͠• д͠нї. ͗же а͗ще бы сѧ продлъ
жлъ жвотъ є͗го, то̀ ͗стощ
лъ бы̀ ге́монью свою блоуⷣство
мъ ͗ пїанꙿствомъ. во́ же є͗го
оу͗бє͗но бы҇ⷭ •е͠і• те́мъ. въ тре
тї д͠нь мц҇ⷭа а͗пелѣѧ. потомъ
моукїанъ, вн́де въ градъ сво́.
͗ постав доментїана владѣ́
т до пршествїѧ ѡ͗͠ѧ. нарѡⷣ
же ͗ꙁбы́ въ страха. є͗оу͗спасїана
сла́вѧхоу кесаремъ. ͗ посла́ша
слы́ кꙿ немꙋ. блг͠овѣстоую͗ще ѡ͗

435b
бы́вшемъ рмѣ 
͗Еоу͗спасїанъ же ͗спра́ввъ ꙗ͗же ѡ͗
крестъ а͗лексанꙿдрѧ. ͗ пороу
съ т́тов ͗ꙁбꙿра́нныѧ во́ѧ, да
въꙁметь і͗єрл҇ⷭмъ. ͗ съ бра́томъ
͗де ѿ нкопо́л, ͗краклїскꙋ гра́
дꙋ. а͗ ѿтоуда ͗де къ плоусю.
͗ къ глннꙋ. ͗деже вы́нꙋ беꙁво́
дїє. ͗ ѿтоудꙋ къ га́ꙁѣ. ͗ къ а͗ско
лонꙋ. ͗ къ ѡ͗п. ͗ ѿтоу́доу пр
шедъ въ кесарю. ͗ посла́ да ͗ꙁбе
роу́т сѧ вс̀ во́. ͗ ѡ͗ста́в т́та
с͠на своє͗го, воє͗ва́т і͗оудѣ͗скꙋю
странꙋ, ѿ͗де в р́мъ. ͗ црт҇ⷭво
ва лѣтъ •ѳ͠• і͗ мц҇ⷭь •і͠• въ црт҇ⷭво
же є͗го бы҇ⷭ гоне́нїе на крт҇ⷭїаны ве
л́ко ѿ декїѧ. въ трдесѧ́тноєⷤ
͗ •͠• є лѣто. по въсшествї хв҇ⷭѣ
т́тъ і͗оудѣю прѧ. і͗єрл҇ⷭмъ въ
оу͗патю кам́да, ͗ро́ѧ црт҇ⷭвꙋ
ю͗щю ѿц͠ꙋ є͗го є͗оуспасїѧноу 

лѡⷡ .р͠ке. ͗ѡ͗сфово сло́во пѧ́
тоє. ѡ͗ плѣненї і͗єрл҇ⷭмовѣ.
Т́тоу же съвокꙋплѧю͗ще во́ѧ.
ꙗ͗коже реко́хомъ. ͗ б͠гоупорꙋ
вꙿшю ѿц͠ꙋ є͗го гемонью но́воу.
въꙁрасте мѧтежь бо́лї въ і͗єрꙋ
салмѣ. ͗ раꙁдѣл́ша сѧ на тр̏

435c
ѧ́ст. ревн́тел бо̀ на гражаны
воє͗вахоу. а͗ на нѣ с́монъ. ͗ ражⷣа
хоу сѧ ѿ матежа мѧтежь. ꙗ͗ко
же ѕвѣ́рь бесноуꙗ͗ сѧ на свою плоть
ꙁоубы въꙁращаа. та́коже ͗ с свою
роукоу на своѧ сро́днкы поѡ͗стр
вахоу. ͗ ревн́тел ѡ͗бїаша цр͠квь
і͗ѡа͠ннъ срѣднї градъ. а͗ с́монъ внѣ
шнї. і͗ѡ͠аннъ же средѣ соупоста
тъ сы́. на цр͠квьныѧ оу͗стро́,
порокы́ ͗ соулнкы. ͗мꙿже борѧ́
шет сѧ с н́м. ͗ мно́ѕ ѿ нхъ оу͗
бє͗н бы́ша. ѡ͗в борю́ще сѧ. ѡ͗
в же слоужа́ще ͗ жроу́ще. а͗ще
бо̀ ͗ до краа беꙁъе́стїѧ до͗доша.
но̀ ѡ͗бае пооу͗ѧхоу хотѧ́щаа жрѣ
т. ꙁемц бо̀ съ блюденїемъ жрꙋ́
ще ͗хъ. южⷣхъ бесѣдъ блюденїѧ.
ка́мен бо поуща́є͗м ͗ соулц. с́
лою прлѣтаю͗ще, нападахоу на
жръц. ͗ на жрътоно́сц. въ ѡ͗
лта́рь ͗ в самоую црк͠вь. ͗ мно́ѕ
потъсноувше сѧ ѿ конець ꙁемлѧ̀.
прїт къ пресла́вномоу. ͗ всѣм
л͠кы т́моу. ͗ жрътвоу прно
с́т. са́м прⷣѣ жрътвам па́
дахꙋ. жроу́щхъ жрътвы бы́ша.
͗ ѡ͗лта́рь кланѧ́є͗мъ є͗ллнѣм ͗
ва́рвары. ѡ͗сꙿкверн сѧ кро́вю ꙁе
мець. ͗ смѣша́хоу сѧ троу́пє
і͗оудѣ͗ско, съ ͗ноплеменнкы.
͗ с͠щеннеско съ неествым. ра
ꙁнол́наа кровь стоꙗ͗ше на с͠тѣ
мъ мѣсте а͗кы є͗ꙁеро. ѽ стр҇ⷭто
тръпе гра́дѣ, кол та́ко ѡ͗сквръ
ненїе прꙗ͗лъ є͗с ѿ рмлѧнъ. ⷤ
прїдо́ша ѡ͗цѣтт скве́рно
сть твою. оу͗же бо̀ не бы́лъ є͗с
мѣсто б͠жїє. ꙁане сътворлъ
є͗с гро́бъ сво͗хъ пло́тї. ͗сплъ

435d
нлъ сѧ є͗с кров́ оу͗собною. мо́
жеш бо̀ пакы бы́т лоуш. а͗ще
бо̀ сѧ помолш б͠гꙋ. ͗ смр́ш
сѧ прѣд нмъ. є͗го́же сѧ є͗с ѿме
талъ не поꙁнавъ. но̀ досто͗но
въꙁдержа́т пла́ь. по ꙁаконоу п
са́нє. не рыданю врѣмѧ сѐ, но̀
͗сповѣданїю ве́щь. пшꙋ же ͗ про́
аа дѣ́ла мѧтежнаа. с́монъ бо̀
бїа сѧ съ і͗ѡ͠анномъ. пожꙿже всѧ хра́
мы съ пшен́цею. є͗ѧже бы́ша не
ско́л ꙁа •к͠• лѣтъ. ͗ ѿрѣꙁа ж́
лы гра́дныѧ. тѣмꙿже ͗ градъ пре
да́а в роукы юж. ͗ народъ а͗кы
вел́ко телщо. меж ͗м смоу
щаю͗щ сѧ тръжаще сѧ. старї
же жены не ͗моу́ще тръпѣт.
͗ оу͗тренѧѧ ꙁлабы́ (!) молѧ́хꙋт сѧ
да прстоупть къ н́мъ внѣшнѧ
ѧ ра́ть. тѣмъ бо̀ аꙗ͗хꙋть сво
боды, ѿстоу́пльшхъ ѕла̏. ͗ не смѣ
хꙋ н пла́кат ѡ͗ своє͗ стр҇ⷭт.
но̀ ꙁатворвꙿше сѧ съ оужа́сомъ
стенѧ́хоу. мѧтежнц же же
нѧхоу по троупє͗мъ, а͗кы по сто
гомъ снма́хоу сѧ. і͗ѡа͠ннъ же
цр͠квьнымъ дрѣвомъ порокы́
дѣлаше. повелѣша бо̀ а͗рхє͗рѣ
съ людм прⷣѣ с́мъ врѣменемъ,
оу͗твердт цр͠квь ͗ въꙁвыс
т •к͠• лакотъ. ͗ прведе ѿ л
вана. а͗грпа ц͠рѧ дрѣ́ва потребна
ѧ прекра́снаа. вꙁоромъ ͗ пра́ва. ве
л́ествомъ велкымъ. ͗ с кло
енїемъ ͗ троу́домъ. ͗ прспѣ
вш ра́т і͗ѡа͠ннъ посѣе ѧ. ͗ оу͗
стро́ порокы́ ͗ сынь̀і́. ѡ͗брѣте
вел́ество ͗хъ подо́бно къ дѣ
лꙋ. ͗ тѣмъ беꙁаконнымъ стро
є͗нїємъ, оу͗пова́ше бѣдт врагы.

436a
б͠гъ же троуⷣ є͗го соу́є͗тенъ покаꙁа.
͗ прведъ т́та съ рмлѧны. пре́жⷣе
наѧ́тѧ бо́ѧ 
Т́тъ бо съвокоупвъ во́ѧ. а͗ по даль
нѧѧ пославъ, по́͗де ѿ кесарїѧ. бы́
ша тр̏є плъц прѣдꙿнї. с н́мⷤ
ѿц͠ь є͗го раꙁвоє͗ва і͗оудѣю ͗ . •і• ⷤ
съ ке́стє͗мъ побѣжен бы́ша, сла́
внымъ моужествомъ. ͗же пом
наю͗ще мꙋжество. ͗ срамотоу пе́
рвꙋю. тогда бо́дрї прїдоша на ме
сть. пѧ́томоу же плъкоу повелѣ
͗ оу͗срѣте є͗го оу͗ а͗маоу͗са. •а͗ •і͠• въ
є͗рхо. вꙿда́ша же ͗ ѡ͗крестнї ц͠ре
ве по́мощь. ͗сплънша же сѧ ͗ ͗
нї во́ ͗хꙿже посла є͗оу͗спасꙗ͗нъ
въ ͗талю. ͗ прїде же къ немꙋ
͗ тверї а͗лексанꙿдръ. бы́въ пре́
жⷣе властелнъ є͗г́петꙿскы. то
гда поставленъ т́томъ. наѧ́
лнкъ воє͗во́дамъ. ꙁане прѣдъ
всѣм пот҇ⷭї въꙁлюб ѿц͠а є͗го.
͗ смы́сленъ бы́въ въ въꙁрасто
мъ. ͗ ͗скоушенїемъ во͗скымъ
прⷣѣ всѣм. ͗ въшедꙿшю є͗моу въ
ратноую ꙁемлю̀. пре́жⷣе  до͗до
ша цр͠кв ͗ во́. ͗ вс̀ помощн
ц. ͗ по нхъ поут стро͗ц е
тц. ͗ пѡⷣꙗ͗ремнц ͗ съсоудо
но́сц. ͗ ѡ͗роу́жнц. а͗ по схъ
т́тъ съ ͗ꙁбꙿра́нным копїн
кы. ͗ по немъ ко́ннц. ͗ па́кы
ѡ͗вны. ͗ всѧ́ стѣнобныѧ съ
сꙋды. ͗ по с́хъ тсѧьскы во
є͗вода с наро́тым. ͗ по с́хъ
хорꙋговь ѡ͗релъ ͗ про́аа прѣдъ
хорꙋгвам трꙋбнц. ͗ по с́хъ
плъц пешца на •ѕ͠• ѧ́стї,
раꙁшрвꙿше сѧ. ͗ ꙁа н́м рабо́
тнї. ͗ слоу́гы ͗ на́͗мт. ͗ по

436b
нⷯ стра́жє ꙁад͠н ͗ во́ѧ͗ водѧ́ съ
́номъ. а͗кы ѡ͗бы́а рмлѧнѡⷨ
͗ вн́де скво́ѕѣ самарю. ͗ тоу̀ пре
бы҇ⷭ д͠нь є͗д́нъ. ͗ ѿтоу́доу пре́͗де
на градъ гавафъ саоу͗л. є͗же скаꙁа́
є͗т сѧ гора саоу͗лова. бл́ꙁъ тр
є͗ва оу͗стѧ вꙿдалено ѿ і͗єрл҇ⷭма. •л͠•
ве́рꙿстъ. по͗мъ ѿтоу́доу •х͠• ко́
ннкъ ͗ꙁбꙿра́нныхъ. ѡ͗быє͗ꙁдѧ
ше ѡ͗коло і͗єрл҇ⷭма. смотрѧ тве́
рдост є͗го. ͗спытаа оу͗мъ і͗оудѣ
͗скъ. а͗ще оу͗жа́сноут сѧ ѿ вдѣ
нїѧ є͗го. ͗ а͗ще преда́сть сѧ прⷣѣ
кровопрол́тє͗мъ. ͗ꙁвѣсто бо̀
є͗моу бы҇ⷭ. ꙗ͗ко нарѡⷣ м́ра хотѧть.
но̀ боꙗ͗ще сѧ мѧте́жнкъ. ͗ не
могоуще протвт сѧ ͗мъ мо
лѧть. до́ндеже ͗ по людꙿскомꙋ
поут ꙗ͗ꙁдѧ́ше къ стѣнамъ. н
кто́же сѧ ꙗ͗влѧ́ше прⷣѣ гра́дѡⷨ
понеже оу͗клонвъ ко́нь, по длѣ
стѣны ꙗ͗ꙁдѧ́ше. къ мо͗се͗но
моу с͠нꙋ вы́текше вꙿнеꙁаапоу ͗ꙁъ
града мно́ѕ. прот́воу женꙿскы
мъ с͠номъ. ͗ꙁꙿ вра́тъ ͗же соу́ть
прот́воу є͗лл́номъ гро́бомъ.
͗ прогна́ша скво́ѕѣ ко́ннкы. ͗
бранѧ́хоу съвокоупт сѧ ꙁадн
мъ съ прѣднм. ͗ т́та ѡ͗бь
стоупша съ ма́ломъ. семоу же
немо́щно бѣ̀ пре́жⷣе ͗т, ро́в
бо не вдадѧхоуть є͗моу. ͗ ѡ͗гра
д́ша ꙁъгражеїѧ ͗хъ. къ сво
͗мъ въꙁꙿвратт сѧ не можа
ше. ꙁа̀не ѡ͗стоупша ра́тнї. а͗
͗же по немъ ͗дѧ́хꙋ въ поут сꙋ́
ще. ͗ бѣды т́товы не вѣдоу
ще раꙁбѣго́ша сѧ. т́тъ же в́
дѣвъ ꙗ͗ко на своє͗ мы́шц леж
ть сп͠сенїє. въꙁꙿврат ко́нь.

436c
͗ сво͗мъ ѡ͗кре́стнымъ поноукнꙋ.
͗ ста́ посредѣ ра́тныхъ. ͗ бїаше
сѧ ͗ ноудѧ́ сѧ. да ͗ꙁы́деть къ всѣ
мъ сво͗мъ. ͗ тогда расмотрѣвъ
а͗ꙁъ въ своє͗мъ по́мыслѣ. ꙗ͗ко ͗ бра́
нныѧ побѣды ц͠рьскоє па́денїє. б͠ж
͗мъ про́мысломъ быва́є͗ть. тол́
ко бо̀ стрѣлъ ͗ ко́пї на т́та поу
щає͗моу. ͗ на раꙁꙿглѧданїе гра́да.
а͗ не на сѣю беꙁъ шлома ͗ беꙁъ бро́
нь ͗ беꙁъ щта. не оу͗ꙗ͗ꙁв є͗го н
то́же. но̀ соу́є͗тно все па́дахоу.
͗ м́мо є͗го лѣтаю͗ще не оу͗лоу
ша. т́тов же то́кмо ме́ь є͗д́
нъ в роукꙋ. ͗ тѣмъ є͗д́немъ сѣѧ
ше. ѡ͗вы по лцю. ѡ͗вы́ же по ребро
мъ. наⷣпа́дꙿшаа гонѧще. ѡ͗н́ же
кл́кнꙋвꙿше протвоу кесаревѣ крѣ
пост. дрꙋгъ дроуга поноужа́хꙋ
на́ нь. ͗ на н́хꙿже въꙁꙿвращаше сѧ,
т́тъ. бѣжа́хоу раꙁлоуѧ́хоу сѧ.
͗ верꙁѧхоуть т́тов. ͗ ѿ͗де
съ ѡ͗крестным є͗го къ ѡ͗брытїю
то́кмо два̏ ѿ н́хъ оу͗бє͗на бы́ста.
͗ конѧ́ є͗ю поє͗мꙿша. вꙿндоша въ
градъ съ веселїемъ. ͗ тѣмъ въꙁвⷣ
го́ша на бо́лшеє оу͗пованє. кеса́
рь же въставъ ѡ͗бры́ сѧ на мѣсте.
нарцає͗мѣмъ сторожнца. то̀
бо̀ є͗сть гора ͗ лꙁѣ ѿтоудоу в́дѣ
т ͗ ꙁна́т хра́мы. ͗ цр͠квь пре
велкоу ͗ свѣ́тлоу. ꙁа не сѣве
рьскаа страна на долнѣ бѧ́ше,
гра́да. ͗ прстоупвъ къ горѣ
є͗леѡ͗нꙿстѣ. ͗же въ да́лѣ і͗єрꙋ
салма. •ѕ͠• връстъ. ͗ тоу̀ по
велѣ ѡ͗бры́т сѧ, на въстоцѣ
прот́вꙋ гра́да. ѡ͗бдѣ же тоу̀
гороу пропа́сть велка, наре
ма кедронъ. гражаном же сѧ

436d
сѣкоу́щмъ межⷣ собою беꙁъ пре
стан. ͗ тогда в́дѣвъ внѣ́шнюю
ра́ть преста́ша ѿ вноутренѧѧ ра́
т. ͗ съ оу͗жа́сомъ на р́млѧны ꙁрѧ̏
ще. ѡ͗бры́вшхъ сѧ на трѣхъ мѣ
стехъ. въсоу́є є͗д́нооу͗мл́ша сѧ.
͗ дроугъ дроугоу ѿвѣ́тъ вда́ша г͠лю
ще. то̀ жде́мъ ͗л то̀ стрѧпемъ.
ѐ тр стѣны ѡ͗быгражаю͗ть дыха
нє на́ше. ͗ брань прспѣла на́
ны с́лою всею. а͗ на́мъ доколѣ сѣ
дѣт вꙿноу́трь гра́да, а͗кы на поꙁо
рщ. вдѧщ добра ͗ полѣꙁнаа
дѣла. до́колѣ роукы повѣшає͗мъ
а͗ ѡ͗роужїе помѣта́є͗мъ. на́ сѧ л
хо́щемъ хра́броват. ѽ беꙁꙋмїє
на́ше. ѡ͗же р́млѧне беꙁоу́мє͗мъ
на́шмъ ͗ мѧтежемъ. прїмоу
ть гра́дъ беꙁъ крове ͗ беꙁъ по́та. тѣ
мъ съвокоуплѧ̀ю͗ще сѧ, дроу́гъ
дрꙋга пѡⷣѡ͗стрша. ѡ͗блъкꙿше
сѧ въ ѡ͗роужїє вытекоша, не
в́дмою пропа́стю выкрадже҇ⷭ.
͗ с во́племъ не͗ꙁрееннымъ напа
до́ша на десѧты плъкъ. гра́дъ
дѣ́лаю͗щмъ собѣ. с́мꙿже ѻ͗рꙋ
жє положвшмъ. ͗ на дѣ́ло
раꙁше́дꙿшм сѧ. неѧ́ю͗ще і͗оудѣ
͗ска шатанѧ ͗ вытеенїѧ. ͗
въꙁмѧтоша сѧ. ͗ а͗бє дѣло ѻ͗ста
вльше. ѡ͗в бѣжа́ша. ѡ͗в поте
ко́ша по ѡ͗роужє. ͗ пре́же не въ
ꙁꙿвратша сѧ на врагы ͗ ͗ꙁбє͗
н бы́ша. ͗нї же ͗ꙁꙿ гра́да в́дѧ
ще ѡ͗долѣваю͗ща, пртекахꙋ
къ нмъ. р́млѧне же бѣгаю͗ще
мнѧ́ще боле ⷯ соу́ще. ꙁане прїде
побѣда ͗мъ лоу́шаа ва́ꙁнь. тѣ
мъ бо̀ ѡ͗бы́а ͗сплъва́т сѧ
съ ́номъ ͗ скаꙁанїємъ ͗ съ гл͠сѡⷨ,

437a
троу́бнымъ б́т сѧ. бес́нє же
͗ мѧтежь вꙿнеꙁаа͗пны. прⷣѣва
рвꙿше ͗ꙁмѧтѣ ѧ ͗ раꙁбѣго́шѧ҇ⷭ
є͗гда̀ постгнѧхꙋть ѧ ноужⷣею. въ
ꙁꙿврат́вше сѧ бодѧ́хоут сѧ с н́м.
вдѧ́ще же бо́лма прбываю͗щⷯ
͗ ѿ ѻ͗брытїѧ бѣжа́ща. ͗ пог́бе
ль коненаа постгла ͗хъ. а͗ще оу͗
бо̀ не скорлъ т́тъ к н́мъ. пр
͗мъ вѣсть пршедъ понос ͗мъ
сла́бость ͗ немоу́жество. ͗ во́ѧ
въꙁꙿврат бѣгаю͗щхъ. ͗ са́мъ на
паде на і͗оудѣѧ, съ ͗ꙁꙿбра́нным
во́. въ бо́къ ͗мъ, ͗ мно́го ⷯ оу͗б
͗ бо́лѣ ͗хъ ꙗ͗ꙁв. ͗ въꙁбв сѧ къ про
паст. ͗ тї мно́го пострада́въ
ше по дꙿбремъ. ͗мꙿже пре͗до́ша. на
ѡ͗ноу страноу въꙁꙿвратша сѧ. ͗
бїахꙋ сѧ с р́млѧны до полоуд͠не. ме
жⷣ же ͗м бѣ пропасть. т́тъ
же по͗мъ во́ѧ своѧ въꙁꙿврат сѧ.
і͗оудѣ же мнѧ́хоуть ѧ бѣ́гаю͗
ща. ͗ стра́жоу сѣдѧ́щю на гра
дѣ. покаꙁавшю є͗моу ꙁна́менє
͗ вы́текоша лю́дїє бессленоє. ͗
та́ко оу͗стремша сѧ а͗кы ѕвѣрь
д́кы гонмъ. ͗ нкто́же ѿ ͗спо
лвꙿшхъ сѧ не стръпѣ пргна
нїѧ ͗хъ. но̀ а͗кы по роѧм раꙁбє͗
н раꙁбѣго́шѧ҇ⷭ по горамъ. ͗ ѡ͗ста́
сѧ т́тъ оу͗ прго́рѧ съ ма́ломъ
во́. ͗ властелемъ велѧщмъ є͗
моу ѿстоуп́т ѿ жадаю͗щⷯ
смрът. а͗ не напа́ст еломъ на
желѣꙁе. н є͗ꙁд́т прѣдъ во́
ꙗ͗ко во́͗нкъ. не ꙁабы́т своєѧ
ваꙁн н са́на. н пѡⷣ͗ма́т бѣ
жа́нїѧ ско́рого. на нь же вс̀ оу͗по
ваю͗ть. влкⷣꙋ соу́ща бра́н все́
вселеннѣ. е́ же н слы́ша сѧ

437b
творѧ́ше. но̀ протв сѧ текоу́
щмъ ѡ͗крестъ є͗го. ͗ по лцю сѣка
оу͗бва́шеть ѧ. ѡ҇͑н же ѿ него те
коу́ще нападахꙋ на бѣ́гаю͗щхъ го
рѣ. т́тъ же кꙿ н́мъ прспѣваа͗
ше. ͗же на горѣ стѣны дѣ́лахꙋ.
в́дѣвше своѧ бѣгаю͗ща въꙁмѧто́
ша сѧ ͗ раꙁдоша сѧ. мнѧ́ще несте
рпмоую с́лꙋ і͗оу͗дѣ͗скоу, ͗ т́
та бѣжа́вꙿша. ꙗ͗коже бѣсомъ, ѿ
стꙋплен раскотора́вꙿше сѧ. ͗ бѣ
жа́ша съ во́племъ, до́ндеже в́дѣ
вше ге́мона, посред ра́тныхъ ꙗ͗
ꙁдѧ́ща. ͗ ꙁаповѣда дроу́гъ дрꙋгꙋ
ѡ͗ немъ. ͗ въꙁꙿвратша сѧ сра́мѧ
ще сѧ ͗ боꙗ͗ще сѧ. ꙁане ѡ͗ставше
кесарѧ раꙁбѣгоша сѧ. ͗ все́ю с́лою
оу͗крѣп́ша сѧ на і͗оудѣѧ. ͗ въꙁꙿвра
т́вꙿше сѧ ѿ прго́рѧ прб́шаа
къ долнѣ. ѡ͗н же по малоу ѿстꙋ
пающе бїахоут сѧ. р́млѧне же
премо́гше, ꙁане с высоты бїахꙋ
пргна́ша все на пропаст. ͗ па́
кы т́тъ посла плъкъ на гража
ны. са́мъ же стоꙗ͗ше съ пе́рвым
бранѧ́ше ра́тнымъ. ͗ а͗ще досто
͗но н прложт ласканѧ дѣ
лѧ. н оу͗ꙗ͗т ѿ пра́вды. ѐ вто
роє кеса́рь ͗ꙁба́в всѣ́хъ во́, ͗
ꙁ роу́къ і͗оудѣ͗скъ 
͗ потомъ беꙁъ стра́ха повелѣ дѣ́
лат стѣны своѧ. ͗ наставшю
д͠н ѡ͗пресно́номоу въ •д͠і• д͠нь
мц҇ⷭа ксанфка. є͗гда ͗ꙁбавшѧ҇ⷭ
і͗оудѣє ѿ є͗гпта. ревнтел
оу͗твердвше вра́тъ цр͠квьны̀хъ.
͗ прїмахоу ѿ наро́да. хотѧ́щⷯ
кла́нѧт сѧ, пра́ꙁⷣнка дѣлѧ.
і͗ѡа͠ннъ ѡ͗брѣте пра́ꙁнⷣкъ. по
кро́въ ѕло̏доу́мью своє͗моу. въ

437c
ѡ͗роуж своѧ та́нымъ ѡ͗роуж
є͗мъ пѡⷣ р́ꙁам. ͗ поуст внꙋтрь.
а͗кы на поклонъ кажаа. да ͗мꙿже
въ цр͠кв ста́ноуть, ѿврещ р́
ꙁы. ͗ ѡ͗бнаж́т меѧ ͗ сѣщї ѧ.
͗ та́ко сътвор́ша. ͗ бы́сть въ
пра́ꙁнⷣка мѣ́сто во́пль въ цр͠кв.
͗ ревн́тел съсковꙿше съ ꙁабра
лъ. бѣжа́ша въ пещеры цр͠квьны
ѧ. ͗ ѿтоу́доу роукы да́вше ͗ про
щен бы́ша. і͗ѡа͠ннъ же вноутре
неє с͠щенїе прїмъ. прстрава
ше сѧ на с́мона. ͗ мѧтежь гра́
дны тр̀ѧ́стно сы́. на двѣ̀ ѧ́
ст прста. т́тъ же хотѧ ѡ͗
бры́т сѧ прⷣѣ гра́домъ. поста
в ͗ꙁꙿбранныѧ ко́ннкы, ͗ пѣшца.
да бо́рют сѧ с вытекаю͗щм. а͗
промъ во́є͗мъ повелѣ равнат
ꙁемлю̀ до стѣнъ. ͗ а͗бє раскопа́
ша ͗ раꙁорша всѧ́кы ꙁаграды.
͗ дрѣ́ва вы́сѣкоша, ꙗ͗же насад́
ша ꙁемц, плодовта ͗ красна
͗ ка́меннаа мѣ́ста, желѣꙁы
сравнаша. ͗сплън́ша сѧ дебр.
͗ пропаст ͗ ꙗ͗мы. ѿ стра́жн
ца ͗ до гробъ ͗ до ровъ ꙗ͗же соу́ть
коупѣл ѕм́є͗вы. і͗оудѣ͗ же та
коу ле́сть сътвор́ша на р́млѧ
ны. вы́шедъ же ты́сѧща прѣдъ
градъ. вертѧ́хоу сѧ ѡ͗крестъ же
нꙿскаго с͠на. ꙗ͗ко выгнан гража
ны м́ра хотѧ́щмъ. ͗ оу͗поⷣбⷪшѧ҇ⷭ
сѧ боꙗ͗щм сѧ ͗ молѧ́щмъ сѧ.
а͗ ͗же на ꙁабралехъ стоꙗ͗ща тво
рѧ́хоу сѧ бю͗ще ѧ. ͗ гонѧще
ѿ себе. а͗ къ р́млѧномъ роукоу
прострахоу кла́нѧю͗ще сѧ ͗
мъ. да прстоупѧть ͗ вн́дꙋ
ть въ градъ. ѕлодѣ бо̀ вы́гнат

437d
а͗ врата ѿвръѕѣн. р́млѧне же в́
дѧще молбоу ⷯ. не раꙁоумѣша льст.
но̀ ꙗ͗ша вѣ́роу ͗мъ. ͗ по͗доша на
внѣшнѧѧ ͗ꙁма́т ͗ въ градъ вн́
т. т́тъ же соумнѧ́ сѧ. двѧ́ сѧ
вꙿнеꙁа́пномоу ꙁва́ню. ͗ повелѣ во́
є͗мъ да не вн́доуть къ градоу. ѡ͗нⷤ
͗же вы́гнан творѧ́хоу побѣгоша
пръвоє. ͗ ͗мꙿже во́н бы́ша ме
ж стѣнам. вы́текꙿше ѡ͗бстꙋ
пша . ͗ сѣѧ́хоуть ꙗ съ ꙁабра
лъ. ͗ ка́менїе поуща́хоу на́ нѧ. ͗ ͗
ꙁбша мно́гы ѿ н́хъ. а͗ще же ͗ ꙗ͗
ꙁвенъ оу͗тее кто̀. бодѧ́хоуть
бо̀ ѧ до є͗ллнъ гробъ. ͗ въꙁꙿврат́
ша сѧ с ра́достю посмха́хꙋ сѧ.
͗ пороугахоу сѧ р́млѧномъ. ͗мъ
же прельстша сѧ. ͗ въꙁвⷣга́ю͗
ще щты скакахꙋ ра́достю. на
во͗ны же раꙁꙿгнѣ́вахоу сѧ воє͗во́
ды ͗ кеса́рь г͠люще. ка́ко і͗оудѣ
ѿа́ꙗ͗вше сѧ жвота беꙁъ вла
стелѧ соу́ще. а͗ все сꙿ про́мысломъ
͗ смотре́нїемъ творѧ́хоуть прѣ
лща́ю͗ще ͗ прклкаю͗ще, послꙋ
ша́ю͗ще дроугъ дрꙋга. ͗мъ же ͗ ва́
ꙁнь добра въслѣдоу́є͗ть ͗мъ. выⷤ
ѡ͗бы́кꙿше срѧдомъ ͗ съ ́номъ бы́
т. ͗ге́мона послоушат. ͗ во
є͗во́дамъ покорѧ́т сѧ. ны́нѣ по
бѣжа́є͗те сѧ ѿ прот́вныхъ,
несы́тостю своє͗ю. вел́коу же
на́ вы постенеть во́͗нꙿскы ꙁа
конъ ͗ ѿц͠ь мо́. ͗ а͗ще въꙁвѣстѧ́
ть є͗моу ѡ͗ се́ ранѣ. то́ бо̀ съста
рѣв сѧ въ бран, н вꙿ котороє
же врѣмѧ не съгрѣш. ꙁаконъ во
͗ноу смрътю ѡ͗соудть, пре
стоу́пльшхъ нъ. а͗ но ͗ нынѣ
є͗сть вдѣт пр моємъ кеса

438a
рꙿствѣ ве́сь плъкъ ѡ͗ста́вльше сво́
 ́нъ. но̀ раꙁоумѣ͗те а͗бє бестꙋ
днї ͗ непокорвї. ꙗ͗ко а͗ще ͗ хто̀
рмлѧннъ побѣдть соупоста
та беꙁъ повелѣнїѧ, то̀ несла́вно
є͗сть. ͗ та́ко ре́кшю є͗моу, ꙗ͗влѣ
но бы҇ⷭ ꙗ͗ко на всѣ́хъ хо́щеть вы́не
ст ꙁако́нны соу́дъ. ͗ т расла́
б́ша сѧ д͠шам. а́юще на́ сѧ по
сѣенїѧ пра́ваго. ѡ͗бстоупль
ше же воє͗воды молѧ́хоут сѧ ꙁа
во͗ны. да не погꙋбть послꙋшл
выхъ мно҇ⷢ с непослꙋшлвым малыⷯ.
͗ с бо̀ ͗спра́вѧть прегрѣшенїє
съ боудоущмъ храборꙿствомъ.
͗ послоуша ⷯ кесарь молбы ͗хъ,
ра́д ͗ плъѕы. а͗ще бо̀ бы̀ є͗днъ ͗
ꙁвнлъ. то̀ досто͗нъ бы̀ дѣло
мъ ѡ͗соужⷣенїе ͗сплънт. а͗ще
же мно́ѕ, то̀ сло́вомъ да́въ
͗мъ прегрѣшенє. ͗ накаꙁа а да
боу́доуть оу͗мн. ͗ не прельстѧ́
т сѧ а͗кы дѣ́т. ͗ смотрѧ́ше
ка́ко мьст́т і͗оудѣ͗скоую ле
сть ꙁа етыр д͠н. съравна
ша мѣ́ста всѧ̀, до стѣнъ.
͗ потомъ постав, прот́
воу стѣнамъ. крѣпльш
плъкъ. пред пѣшца, на тр
мѣ́ста. ͗ по нхъ ко́ннкы
та́кожⷣе, а͗ седмы стрѣле
ць. ͗ та́ко ѡ͗бстоупльшмъ
͗мъ всюдоу беꙁъ страха пр͗
доша. пѡⷣꙗ͗ремнц с пщею.
͗ съсоуды. т́тъ же ѡ͗бры́ сѧ,
протвоу с͠ноу моусїномоу. а͗
про́ї во́ ста́ша протвꙋ с͠нꙋ
ко́нномоу. десѧ́ты же плъкъ,
ѡ͗ста́ сѧ на горѣ є͗леѡ͗нꙿстѣ 

438b

ѡ͗ гра́дѣ є͗рлмѣ⸱ ͗ ѻ͗ цр͠кв ͗ ѻ͗ катапѣтаꙁм҇ⷺ⸱
како бѣ грⷣа і͗єр҇ⷭлмъ. ло҇ⷡ. .р͠кѕ.
Граⷣ же бѣ̀ ѡ͗граженъ. трѣм стѣна́
м. ͗деже не ꙁа͗доша глоубо́кы
пропаст. въ тѣхъ бѣ̀ мѣ́стеⷯ
є͗д́ноѡ͗граженїе бы҇ⷭ. са́мъ же граⷣ
съꙁданъ бы҇ⷭ на двою гороу. а͗ межⷣꙋ
горама де́брь є͗сть. вꙿ не́же ѧстї
хра́м стоꙗ͗хꙋ. ͗ ѿ тою гороу є͗д́
на бы҇ⷭ вы́шьш ͗ длъжꙿш. на неⷤ
сто͗ть го́рнї градъ. нареенъ двⷣоⷪ
мъ ц͠рмъ, хран́тель. ꙁане бы́сть
оу͗тверженъ. ͗же бы҇ⷭ ѿц͠ь соло
моновъ. съꙁда́вшаго цр͠кв пръ
вѣє. вꙿтораа же нарцає͗т сѧ кра
на не͗ же съꙁданъ граⷣ длънї. на
двоу горбоу. пред нею де́брь глоу
бока 
Пото́мъ же в лѣта, в нѧ́же цр҇ⷭтво
ваше а͗самонѣ. де́брь тоу̀ ͗сплъ
нша. хотѧ́ща сравна́т гра́дъ
цр͠ви. а͗ ͗ноую высотоу желѣꙁы
сѣкоу́ще сътвор́ша н́же. да
ꙗ͗вт сѧ вы́ше͗ цр͠квьны връ
хъ. сыротворенаа же де́брь. юⷤ
реко́хомъ межⷣ градо́ма. до́де
ть до слоуа͗на. ͗дѣже бѧ́ше кла́
дѧꙁь сла́докъ ͗ множаа сѧ. ͗
ѡ͗крестъ гороу ѡ͗быдоша. про

438c
паст страшны. ͗мже непрстꙋ
пно н ѿкоудоуже. ѿ трї же стѣ
нъ пръваа съꙁда́на бы҇ⷭ дв͠домъ ͗ со
ломономъ. тве́рдо ͗ велм непр
стоупно. ͗ пона́є͗т сѧ ѿ ко́нна
го с͠на. ͗ конѧ́є͗т сѧ до соломоновы
коупѣл. ͗ до фласа. вꙿтораа же
пона́є͗т сѧ ѿ вра́тъ генафь. ͗
ѡ͗бхо́дть до а͗нтонѧ ͗ конѧ́
є͗т сѧ. третьѧѧ же ͗деть ѿ ко́
ннаго с͠на ͗ до моусїнаго, ͗ конѧ́
є͗т сѧ до є͗лѣннъ гро́бъ. ͗ до цр͠ьскыⷯ
пещеръ ͗деже гро́бъ сннь. а͗
грпа же прдѣлалъ бѧше къ ѡ͗стро
воу но́вы стѣны. ͗ нарее ѧ веꙁе
фа. нареемы но́вы градъ. но̀
не конѧ дѣ́ла оу͗боꙗ͗в сѧ клавдѣѧ.
да не мн́ть вел́ка дѣла. нераꙁрѣ
енїѧ дѣлана. не могл бы́ша вꙁѧ
т гра́да сего. а͗ще бы̀ а͗грпа ско
нѧ́лъ стѣны а͗кы поѧ́лъ. соꙁда́
бо̀ ка́менїемъ по два̀ десѧт локо
тъ тлъстоты. а͗ по десѧт ш
рота. н желѣꙁы мощносѣⷯ
н ѡ͗вны подвга́є͗мо. а͗грпѣ
же прставꙿшю ѿ дѣ́лъ. ꙗ͗коже
реко́хомъ стра́ха дѣ́лѧ. і͗оудѣ
͗ же въꙁвыс́ша да полоу третїа
десѧ́тъ лакотъ. цр͠кв же съ
ꙁда́на бы́сть на горѣ высоцѣ на
верхоу ра́внѣ. ѡ͗крестъ же є͗ѧ
пропаст вел́кы. ц͠рю же соло
монꙋ стѣны съꙁда́вꙿшю на въ
стоноую страноу. ͗ прспоу
сътвор на не кома́ры. по ͗нѣ́
мꙿ же странамъ гола бы́сть цр͠кв.
͗ въ послѣднѧѧ времена. люде
мъ вы͗ноу прсыпаю͗щмъ. сра
внавꙿша гороу. ͗ раꙁшр́ша, ͗
просѣкше полоуд͠ньныѧ стѣны

438d
ѿтоуда ѡ͗бъградша ѡ͗кръстнѧѧ
цр͠кв. ͗ ѡ͗град́вꙿше ѡ͗коло горы
͗ трꙋдвꙿше сѧ па́е с́лы. съверш
ша дѣ́ло сла́вно. на не́мꙿже длъгы
вѣкы ͗ сконѧ́ша сѧ. ͗ с͠щенноє
съкро́вще ͗сꙿкло сѧ. ͗ посыла́
є͗мо ѿ всеѧ вселе́нныѧ на т҇ⷭь б͠го
в. а͗ ͗дже (!) гроуба мѣста бѧ́
ше •т͠• лакотъ. въдаꙗ͗хоу ка́
менїемъ ͗ по •м͠• лакотъ въ тлъ
цѣ. мно́жество бѣ ͗мѣнїѧ. ͗ лю́
дꙿско поспѣшенїѧ, па́е оу͗ма ͗ сло́
ва съверша́ше строє͗нє. ͗ ͗ско
нѧ́ша є͗же в́дѧщмъ вѣрно. а͗
слы́шащмъ невѣрно. верхоу же
соугоубы кома́ры съꙁда́ша. стлъ
п же ка́мен в н́хъ, по полꙋ тре
тью десѧ́тъ въ высотоу лакотъ.
͗ꙁъ є͗дного мрамора, бѣ́л оу͗
нен. покро́въ же бы҇ⷭ керденым
дꙿскам, до́брѣ те́саным. ͗ мно́
гооу͗крашенно є͗стествомъ. ͗
мꙿже вдѣць не можаше скоро ѿ
нест ꙫ͗ сво ѿ вдѣнїѧ. рꙋ
копсаннаго же строє͗нѧ не бы҇ⷭ
вꙿ не́мъ. н роукодѣланнѧ. крꙋ́
гло же стѣнно бы́сть •ѕ͠• връ
стъ. ͗ дво́ръ же непокрытъ.
оу͗крашенъ бѣ̀ раꙁл́ным ка́ме
нї въꙁда́є͗м. ͗ помоще́нъ
ѿтоудоуже въсходъ бы҇ⷭ на вто
роую цр͠квь. прⷣѣ неюже прⷣѣ
гра́днї ка́менє трлокотноє
высотою. а͗ вдѣнє͗мъ ве́село
ѕѣло. в нѣ͗же стоꙗ͗хоу стлъп
ра́вн. ͗ на нхъ т́тлы гра́мо
там є͗лл́нꙿскым ͗ рмꙿскы
м, ͗ ждовꙿскым. проповѣ
дꙋю͗ще ꙁа́конъ стотѣ. ͗ да
не прїдеть вноу́трь ͗ноплеме

439a
ннкъ. то́ бо̀ наркахоу ст͠оє •д͠і•
степен проход́мо. ͗ на етыр
оу͗глы съꙁданъ ве́рхъ. ͗ наⷣ тѣм
т́тлам етвертаа т́тла в
сѧ́ше. тѣм грамотам пока
ꙁаа і͗с͠а, ц͠рѧ не цр҇ⷭтвовавша. ра
спѧтаго ѿ і͗оудѣ. ꙁане проповѣ
да́ша раꙁорѣнїе гра́да. ͗ ѡ͗поустѣ
нїе цр͠кв. ͗ на въстоноую стра
ноу вра́та бы́ша. ͗ мѣсто ѿда́но
же намъ на слоу́жбꙋ ͗ на мл͠твоу.
͗нѣм бо̀ две́рм недосто͗но бѣ
же намъ вн́т. н въ своѧ две́р
прела́ꙁт ѡ͗граженѧ. въ ꙁапа
днѣ же странѣ не бы҇ⷭ вра́тъ. но̀
ѿ краа ͗ до кра́а ꙁагражено же бы҇ⷭ
стѣнам. комары же ͗же меж
враты бы́ша. ꙁрѧ̏ще вноу́трь ѿ
стѣнъ, прⷣѣ гаꙁофлакїємъ. наⷣ
велкым стлъпы мраморѧным
стоꙗ͗хꙋ. ѿ вратъ же •ѳ͠• ꙁла́тѡⷨ
͗ сребромъ покованы бы́ша. ͗ с ве
реꙗ͗м ͗ съ дверїємъ. є͗д́на же внѣ
шнѧѧ. коренфїскою мѣдїю ѡ͗ко
вана бѧ́хоу. свѣтлѣ͗ш ͗ т҇ⷭнѣ
͗ш сребреныхъ ͗ поꙁлащенныхъ
по всѣмꙿ же вратомъ по́ двоѧ две́
р бы́ша. коꙗ͗жⷣо же две́рь ͗мѧ́
ше въ высотꙋ •л͠• лакотъ. а͗ в ш
ротоу •е͠і• ѿ вратъ ͗ до вра́тъ •л͠•
лакотъ. ѡ͗граⷣ мраморѧнъ. ѡ͗бра
ꙁомъ сынномъ. высота же є͗го
•м͠• лакотъ. ͗ по два̀ стлъпа мра
морѧна. по коє͗мжⷣо ѡ͗градѣ сто
ꙗ͗хꙋ. ͗ вел́ество всѣхъ бы́сть
ра́вно. въсто́наа вра́та корень
фнꙿскаа •н͠• лакотъ бы́ша въ
ꙁвы́ше. а͗ двер •м͠• лакотъ. на
н́хъ же тлъстота ꙁла́та ͗ сре́
бра. бѣ па́е всѣхъ бо́ле ͗нѣхъ

439b
ѳ͠• а͗лексанꙿдръ. поковат ве́рїєвъ
ѿц͠ь. степенї же •е͠і• до велкыⷯ
вра́тъ. ѿ женꙿскаго мѣ́ста бы́ша
сама же цр͠кв сред стоꙗ͗ше. ст͠оє
с͠щеноⷩє. двѣма на десѧ́ть степе
нема непроходмо. высота же є͗ѧ
прѣднѧѧ. •р͠• лако́тъ въꙁвы́ше.
а͗ вꙿ ш́ре та́кожⷣе. ꙁаднѧꙗ͗ же є͗ѧ
•м͠• лакотъ оу͗жꙿше. пръваа же
врата ͗мѧ́хоу въ высотꙋ. •о͠• ла
котъ. а͗ вꙿ шре полоу третїа десѧⷮ
ло́котъ. две́р ͗же не ͗мѣꙗ͗ше
подобю невдѣнїѧ нб҇ⷭнаго. по
ꙁлащена бы́ша ела́ всѧ́. ͗ пркло
н́вꙿшм сѧ к н́мъ. вдѣнъ бысть
вноутренї ве́сь до́мъ. сꙗ́є͗ть
ꙁла́томъ. ̀ же цр͠кв є͗сть покры
та бы́сть соугꙋбъ. а͗ пръвы хра́
мъ прⷣѣстоꙗ͗ше. въꙁвⷣженъ ве
л́кою высотою. •ҁ͠• лакотъ. а͗ ш
рна до •н͠• а͗ продлъжено •к͠• в
сѧхꙋть же наⷣ тѣм враты лоꙁы
ꙁла́ты. а͗ ѿ н́хъ гре́ꙁн ꙁла́т. въ
ꙁвы́ше моу́жеска въꙁраста. внꙋ
трь же ͗ две́р бы́ша соухаго ꙁла́
та. •н͠• ͗ •е͠• локотъ въꙁвыше.
а͗ в шрѣ •ѕ͠і• прⷣѣ тѣм же в
сѧ́ше катапетаꙁма. ра́вна ш
ротою ͗ долготою. ꙗ͗же бѣ̀ па́
волока вавло́нꙿскаа. оу͗строено
оу͗а͗кнфомъ. ͗ вссомъ. ͗ кокомъ.
͗ перфромъ. ю́дно вдѣнїємъ.
но̀ не беꙁъ моу́дрост вдѣнїє
͗моу́щ. но̀ на бреженїе всѣмъ.
преѡ͗браꙁоваше́ть бо̀ кокъ ѡ͗гнь.
а͗ оу͗съ ꙁемлю. а͗ оу͗акнфъ а͗єра.
а͗ порфръ мо́ре. кокъ бо̀ ͗ оу͗ак
нфъ подобта сѧ прⷣѣреенны
мъ ѡ͗браꙁомъ. оу͗съ же ͗ перф
ра. ражанїемъ прблжаєта сѧ.

439c
ѡ͗но къ ꙁемл̀, ѡ͗но къ мо́рю. напса
но же бѣ̀ на то́ катапетаꙁмѣ,
всѧ́ко нб҇ⷭноє вдѣнїе ͗ мꙋдрость.
раꙁвѣ двою на десѧть поꙗ͗съ н͠бе
сныхъ. ́ же катапетаꙁма. прⷣѣ
с́мъ ро́домъ бы҇ⷭ цѣла. ꙁане бл͠гое
ств бы́ша лю́дїє. ны́нѣ же жа́
лостно бы҇ⷭ ꙁрѣ̏т на ню. раꙁꙿдра
бо сѧ внеꙁаапоу ѿ верхоу ͗ до долꙋ.
є͗гда добродѣ͗ца моу́жа. ͗ не мꙋ
жа дѣломъ прѣда́ша на оу͗бо́ мꙿꙁдою.
͗ ͗на ꙁна́менїѧ многа скажоуть
бы́вꙿша тогда̀, ͗ того оу͗бє͗на. ͗
по погребенї неѡ͗брѣтома въ гро
бѣ г͠лахоу. ѡ͗в бо̀ творѧ́хоу въ
ста́вша є͗го. ѡ͗в́ же оу͗краденна
є͗го сво͗м дроугы. не вѣмꙿ же ко
то́рї правѣ͗ше г͠лють. въста́
т бо̀ мрътвы собо́ю не мо́жеть.
но̀ мл͠твою ͗ного првⷣнка поспѣ
ша́є͗мъ. ра́ꙁвѣ а͗ще а͗г͠глъ боу́де
ть. ͗л ͗нъ ѿ нб҇ⷭныхъ с́лъ. ͗л̀
са́мъ б͠гъ ꙗ͗вл сѧ ꙗ͗ко л͠къ. ͗ съ
творть є͗л́ко хо́щеть. ͗ ход
ть съ людꙿм. ͗ падеть ͗ лѧже
ть ͗ въста́неть, ꙗ͗ко є͗сть є͗мꙋ
во́лѧ. ѡ͗в́ же реко́ша ꙗ͗коже не
мо́щенъ є͗сть оу͗кра́ст є͗го. по
неже ѡ͗крестъ є͗го гроба посадша стра
ж. •а͠• р́млѧнъ. а͗ •а͠• і͗юдѣ.
таковаа ѡ͗та́ сꙿ катапетаꙁма
г͠лемаа соу́ть. ͗ прот́воу внꙋ
раꙁⷣранїе є͗ѧ є͗сть. пршедъш
вноу́трь прїма́ше ра́вно съ цр͠квь
наа. є͗гоже высота •ѯ͠• локотъ.
мѣсто же съ шесть. десноє дѣ
лт сѧ на двоє. пѣро є͗же •м͠• ло
котъ, вꙿ не́мꙿже бы́ша тр̀ дѣла
преюдꙿнаа ͗ пресла́внаа, всѣ
мъ л͠комъ. свѣт́лнкъ ͗ тра

439d
пеꙁа. ͗ кад́лнца. на свѣтлн
цѣ же бы҇ⷭ •ꙁ͠• свѣщнкъ. по подо́
бю •ꙁ͠• ѕвѣ́ѕдъ нб҇ⷭныхъ, наре
енныѧ плантъ. на трапеꙁѣ бы́
ша. •в͠і• хлѣба. по подобю слꙋ
поꙗ͗сомъ нб҇ⷭнымъ. ͗ по ѡ͗браꙁоу лѣ
тъ. на кад́лнц же бы́ша. •г͠і•
темїана, събрає͗м ѿ всѣхъ мо́рь.
͗ ѿ всеѧ вселе́нныѧ. ͗ ѿ всѣ́хъ пꙋ
стынь. наꙁнамена́ю͗ща, ꙗ͗ко всѧ̀
ѿ б͠га, ͗ къ б͠гоу. вꙿноу́трьнѣє же мѣ
сто •к͠• лакотъ. нев́дмо є͗сть
катапетаꙁмою дрꙋгою. ͗ нтоⷤ
вꙿ немъ не стоꙗ͗ше н лежа́ше. ͗
непроходмо бы҇ⷭ ͗ нескверненъ.
͗ нев́дмо всѣм. нарееннаа ст͠аа
ст͠ыхъ. ͗ по длѣ ребра до́лнѣє ц͠рь
кв. оу͗ѧстша сѧ ͗ оу͗множ
ша сѧ хра́м. тревръхнї. на вы
соцѣ͗ же странѣ, не та́ц бы́ша
храм. ꙁане бѣ̀ те́сно. на внѣ́
шнеє же лце цр͠кв ꙁрѧ̏ще оу͗жа
сахоут сѧ ꙫ͗ма ͗ д͠шам. ꙁлаты
м дꙿскам тлъстым ѡ͗ковано
бѣ всюдꙋ. протвоу же сл͠нно
моу сꙗ͗ню. ѡ͗гненъ вꙁоръ поуща́
ще, ꙗ͗ко на т҇ⷭо сл͠нце не лꙁѣ въꙁрѣ
т. но̀ мꙿж́ть всѧ́къ. та́ко ͗
ꙫ͗ не хотѧ́щхъ ꙁрѣ̏т на ню
помжає͗та сѧ. ммоходѧщ
мꙿ же на ню ꙁрѧ̏щмъ ꙗ͗влѧ́ше сѧ,
ꙗ͗ко гора ͗сплънена снѣга. на нхъже
бо̀ мѣтеⷯ. нековано бѣ ꙁлатѡⷨ
бѣле́ꙗ͗шеть бо сѧ ꙁѣло. на връ
хоу же всажен бы́ша ꙁла́ты гво
ꙁды ͗ вел́ц ͗ длъѕ. ͗ст ꙗ͗ко
стрѣлы ͗ ѡ͗стры. да нкото́
ры же пт́ь сѣдъ ѡ͗скверн
ть верха. ка́менїє ͗мꙿже съ
ꙁдано бы҇ⷭ. бы́ша по полꙋ пѧтꙋ

440a
десѧтоу локотъ въ долготꙋ. а͗
въꙁвы́ше по пѧт. а͗ вꙿ ш́ре по
•ѕ͠• прⷣѣ тою же бы҇ⷭ жрътвен
къ. высотою •е͠і• лакотъ. а͗ вꙿ ш
ре •͠• лакотъ. ͗ въ долготоу та́
кожⷣе, на етыр оу͗глы съꙁданъ.
выходѧ ѿ є͗дного оу͗гла. ѡ͗браꙁо
мъ а͗кы рогъ. ͗ въсходъ же на́ нь
ѿ полоуд͠нѧ. съꙁдано же бы́сть
беꙁъ желѣꙁа, ͗ нколже не пр
коснет сѧ є͗моу желѣꙁо. ѡ͗кр҇ⷭтъ
же цр͠кв ͗ жрътвенка, ѡ͗бы́
͗де а͗кы вѣнець. ꙁаграда ка́мен,
прекра́сна. лакте въꙁвы́ше. бра
нѧщ нарѡⷣ ͗ ѿ і͗єрѣ. прокаже
нымꙿ же ͗ трꙋдова́тымъ. н въ
гра́дъ да не дадѧхꙋть вꙿходт.
жена́мꙿ же бранѧ́хꙋ, прѣт ꙁа
грады тоѧ т҇ⷭымъ ͗ не́стымъ.
͗ моужемъ не ѡ͗ствꙿшм сѧ.
въꙁꙿбранѧ́хоу ѿ вноу́тренѧго дво
ра. та́коже і͗єрѣѡ͗мъ. ͗же родъ
нї і͗єрѣ бы́ша, немо́щно слꙋж
т. слѣпотою ͗л хромотою. ͗
л рꙋкою. ͗дѧ́хоу вꙿноу́трь съ ꙁꙿдра
вым ͗ цѣлым і͗є͗рѣ. ͗ ѧ́сть є͗
млю́ще с тѣм ра́вно. а͗ въ с͠щенъ
ныѧ р́ꙁы не ѡ͗блаѧ́хꙋ сѧ. на жръ
то́внкъ бо̀ ͗ на цр͠квь въсхожа́
хꙋ і͗єрѣ непоро́нї. ͗ ѡ͗блекꙿше
сѧ въ оу͗съ. ͗ па́е говѣю͗ще ѿ в
на страшаще с̀. да нто́же не
простꙋпѧть въ слꙋжбѣ. ͗ а͗рх
є͗рѣ въсхожа́ше с н́м. не по
всѧ́ д͠н но̀ въ сꙋботы ͗ в но́выѧ
мц҇ⷭѧ. ͗ въ ѡ͗͠ьскыѧ пра́ꙁнⷣкы,
вел́кыѧ. є͗гда̀ слоужа́ше. р́ꙁы
є͗го бы́ша кро́мѣ ѿ і͗єрѣ. покры
ꙗ͗ше бо̀ прⷣѣдо го́ленї ͗ прѣпоꙗ͗
снкомъ. а͗ ͗сподъ, полотнѡⷨ.

440b
връхоу же ѡ͗блаѧ́ше сѧ въ р́ꙁꙋ
кроу́глоу до ногъ. оу͗а͗кнфомъ
оу͗строє͗на. ͗ ѡ͗коло є͗ѧ в́сѧть
колокол ꙁла́т. ͗ро͗дьѧ та́коⷤ
͗ млъню. ͗ вѣнець прлѣпл
ва́ше рꙁꙋ къ персемъ. пѧтьюⷤ
поꙗ͗съ ѡ͗бїатъ ѿ ꙁла́та ͗ ѿ пръф
ра. ͗ ѿ кока. ͗ ѿ оу͗са. ͗ ѿ оу͗а͗к
нфа. ͗мꙿже ͗ катапетаꙁма оу͗
строє͗на бес вны ра́д є͗ѧже
реко́хомъ. ͗ надъ тѣмъ всѧ́
ше сѧ є͗мофоръ, ꙁла́томъ ко
ванъ. ѡ͗браꙁъ ͗моу́щь бра́нны.
по́ длѣже є͗го два̏ щта, ꙁла́
томъ кованы. ͗ в нею насрѣ
д сардонкы, вел́ц ͗ прекра́
снї. вꙿ нхъ же напсанъ наѧ́
лнї, колѣна і͗оудѣ͗ска. на
дроуѕѣ же странѣ всѧ́хоу,
•в͠і• ка́мен. на •д͠• ѧ́ст
раꙁдѣлен. на пръво са́рд. ͗
тѣмꙁа. ͗ꙁморагдъ. а͗ на вꙿторѣ
а͗нꙿфраксъ, ͗асп, ͗ самфръ.
͗ на третьє͗ нахат. а͗мфсъ.
ггоур. ͗ на етверто а͗ѡ͗н
ксъ. врлъ. хроусолфъ. гла
воу же покрыва́ше вѣнцемъ вꙋ
снꙿскомъ, покрытъ ꙋакнфѡⷨ.
а͗ над нмъ ͗нъ ꙁла́тъ вѣнець. на
немꙿже напсана бы́ша крт҇ⷭмъ
с͠щенны грамоты, ͗ жвотво́
рца. въ сю же р́ꙁꙋ не ѡ͗блаѧ́
шет сѧ въ ͗но врѣ́мѧ. ра́ꙁвѣ
є͗гда̀ слоужа́ше вне проходмѣ
є͗д́ною лѣта. є͗гда̀ ѡ͗бы́а всѣ
мъ говѣт б͠га. въ ͗ны же пра́
ꙁⷣнкы. въ простѣ͗шаа р́ꙁы
ѡ͗блаѧше҇ⷭ 

440c

ѡ͗ градѣ ѡ͗ цр͠кв. ѡ͗ дворѣ.
͗Ꙍ гра́дѣ же ͗ ѡ͗ цр͠кв. ͗ ѡ͗бы́а
па́кы ͗ꙁреемъ. ꙗ͗же ѡ͗ста́вхо
мъ. с͠нъ же нареко́мы а͗нто́нї
съꙁданъ бы҇ⷭ меж двѣма комара
ма цр͠квьныма. наⷣ высо́кымъ ка
менїемъ. •н͠• лакотъ въꙁвы́ше.
строє͗нє же бѣ ͗рода ц͠рѧ. ͗же
ка́мень се́ покры дꙿскам мрамо
рѧ́ным. ѿ ко́рене до верхоу. кра
соты дѣлѧ. ͗ плъꙁост дѣлѧ.
да не въꙁмо́жно боу́деть вн́т
͗ ͗ꙁыт. ͗ прⷣѣ с͠номъ съꙁда стѣ
ноу трї локотъ въꙁвы́ше. ͗ по
томъ с͠нъ съꙁданъ въꙁвы́ше •м͠•
лакотъ. вноутренеє͗ же є͗го мѣ
сто. ц͠рьскы дво́ръ бѣ храм пре
кра́сн ͗ потре́бн. ͗ комары ͗ ба́
н вел́кы. ͗ во͗нꙿскы дворы ш
рокы. ꙁане всѧ потре́бнаа ͗мѧ
ше. подобѧ́ше сѧ градоу с́лномꙋ
є͗гда ꙁане всѧ́ бы́ша вꙿ не́мъ прекра́
снаа ͗ раꙁлнаа. бы҇ⷭ же ж́лще
цр͠ьскоє. ͗ ѡ͗браꙁомъ с͠нъ се́. на
оу͗глы етырм с͠нъ ѡ͗бїатъ бы҇ⷭ
тр̏ въꙁвы́ше бы́ша по пѧт
десѧтъ лако́тъ. етвертыⷤ
на въсто́нѣ странѣ. •о͠• лакоⷮ.

440d
ꙗ͗ко в́дѣт ѿ него цр͠квь. ͗дѣ
же сѣдѧ́ще стра́жє р́мьстї съ
ѡ͗роужє͗мъ. пр пра́ꙁнⷣцѣ блю
даахꙋ. да не раꙁратѧ́т сѧ людє.
цр͠квьны бо̀ гра́дъ бы҇ⷭ градоу са
момоу, а͗кы дѣтнець. с͠нъ же
а͗нтонї вы́шнї. ͗ тве́ржї ц͠рь
ковнаго гра́да. вы́шнї же гра́дъ
͗мѧ́ше ѡ͗прснь дѣтнець ͗родо
вы пола́ты. веꙁефа же раꙁлꙋ
т сѧ ѿ а͗нтонїѧ. ͗ ѿ полоуно́щїѧ
прꙁр̏ть на цр͠квь. ѡ͗градѣ же ͗
ѡ͗ стѣнахъ, є͗л́ком мо́щно ͗
ꙁмолвхъ. борц же бы́ша в не́мъ.
оу͗ смона бѣ •е͠і• ты́сѧщь. ͗дꙋ
мѣ. ͗ воє͗вѡⷣ •ѯ͠• оу͗ і͗ѡа͠нна же
•ѕ͠• а͗ воє͗водъ •к͠• ͗ ревнтель •в͠•
͗ •х͠• а͗ наро́да же бѣ̀ бещсла. с́
ма же бїющма сѧ меж собою.
ꙗ͗ко же реко́хомъ. нарѡⷣ же бѣ ѡ͗бѣ
ма коры́сть. ͗же преможа́аше
въсхща́ше ꙗ͗же ͗ꙁволѧ́ше. с́
монъ же дръжа́ше вы́шнї гра́дъ.
͗ вел́кыѧ стѣны до кедро́на.
͗ до слоѧ. ͗ до́лнї градъ ͗ кла́дѧ
ꙁь. і͗ѡа͠ннъ же цр͠квьны гра́дъ.
͗ѡ͗фаасъ. ͗ ѡ͗крестнаа. срѣдⷤꙋ
поже́гше. оу͗стро͗ша мѣ́сто
бтвеноє. не оу͗леже бо̀ в н́хъ
бра́нь. ͗ р́млѧномъ ѡ͗бьстоу
пльшмъ градъ. мало же побѣ
двше на пръвоє прше́ствє
р́мьскоє. ͗ па́кы на сѧ въꙁꙿвра
щахꙋ сѧ. ͗ всѧ̀ творѧ́хоу, ꙗ͗же
жадаахꙋ. ͗ молѧ́хоу протвнї.
ѿ н́хꙿже поу́щьше сеѧ стра́ст.
͗ не прꙗ͗ша. н градъ подъѧ͗ бѣ
дъ, поу́щьше сеѧ бѣды. но̀ ве́сь
прⷣѣ па́денїемъ ͗ꙁнемо́же. ͗же
вꙁѧ́ша сла́воу ѡ͗брѣтоша. г͠лю же,
441a
ꙗ͗ко мѧтежь вꙿꙁѧ́ граⷣ. а͗ р́млѧ
нене мѧтежь. ͗же бы҇ⷭ велм крѣ
плї стѣ́нъ. ͗ лю́тость ѿ сво͗хъ
род сѧ. а͗ рмлѧне же съ пра́вдою
вꙁѧ́ша. раꙁоумѣ͗ же ко́жⷣо ѿ вѣ
щ. вꙿноутренмꙿ же та́ко жвꙋ
щмъ 

ка́ко т́тъ ѻстꙋп граⷣ. ͗ б͗а͗хꙋ сѧ
крѣ́пко. ͗ ка́ко і͗ѻ͗с͗фъ премлъ́
лово .рк͠ꙁ⸱ вѧше лю́д͗є
Ттъ же а͗бїе ꙗ͗ꙁдѧ́ше, внѣ̀ съ ͗ꙁꙿбра́
нным ко́ннкы. смотрѧ́ше на ко
тороую страноу прстоупть.
͗ не могоущю ͗ꙁска́т мѣ́ста.
ꙁане ѡ͗бдо́ша ͗ всюдꙋ пропаст.
͗ дебр. ͗ стѣна бы҇ⷭ пръваа непобѣ
дма. ͗ помысл прстоупть
на мѣсте прот́воу і͗ѡа͠нновꙋ гро́
бꙋ а͗рхє͗рѣѧ. тоу̀ бо̀ бы́ша стѣ
ны нꙁкы. ͗ дꙋмаше а͗ще то̀ раꙁб
ю͗ть. то̀ ͗ верꙿхнїи гра́дъ ѿтоу́
да прїметь. ͗ а͗нтоню ͗ цр͠квь.
͗ тогда воє͗вода є͗го ͗менемъ н
коно́ръ прблж сѧ съ ͗ѡ͗сфо
мъ къ стѣнамъ. ͗скꙋшаа сѧ г͠ла
т съ гражаны ꙗ͗же ѡ͗ мрѣ. ͗ оу͗
стрѣлѣнъ бы҇ⷭ в лѣвоє ра́мо. ѿ
того враꙁꙋмѣ т́тъ оу͗стрѣле
нїє ⷯ. ꙗ͗ко бѣсноую͗т сѧ на г͠лю
щхъ к н́мъ поле́ꙁнаа. ͗ пѡⷣѡ͗стр҇ⷭ
441b
сѣщ ͗ жещ. ͗ гоуб́т прⷣѣ гра́
днаа. ͗ во́є͗мъ повелѣ прспоу дѣ
лат. ͗ раꙁдѣл́вше сѧ на тр̏
ѧ́ст, дѣла́т наѧ́.ша. ͗ по
средѣ ͗хъ поста́в стрѣлца. ͗
ко́ннкы. ͗ прⷣѣ нм соулн
кы ͗ поронкы. да бранѧть по
теенїа ра́тнаго на дѣ́ло. да
не дадѧть вы́нкноут ͗ꙁъ ꙁа
бралъ борцю. ͗ посѣкше дрѣ́ва
все ско́ро ѡ͗голша. ͗ понесшмъ
ѧ на прспꙋ. ͗ всѣмъ оу͗стрем́
вшм сѧ на дѣло. н і͗оудѣ не млъ
ѧ́хꙋ. нарѡⷣ же жвоуще пѡⷣ
въсхщенїемъ. ͗ пѡⷣ кровопро
л́тїемъ. тогда прклю сѧ
͗мъ ѿдыхат. ꙁане вдѣша
р́млѧне прспѣ́вша. а͗ своѧ мѧ
тꙋща сѧ къ внѣшнмъ. і͗ѡа͠ннъ
же хотѣ съ сво͗м ͗ꙁы͗т, ͗
б́т сѧ съ соупостаты. боꙗ͗
ше бо̀ сѧ с́мона. с́монъ бо̀ бл́
жнї се́ ра́тнымъ. ͗ не хотѧ
расмотрѧ́ше како сѧ б́т. ͗
раставлѧ съсоуды ра́тныѧ по
ꙁабраламъ. є͗лико ѻ͗тѧ́ша преⷤ
оу͗ кестѧ. а͗ дроугыѧ оу͗ сына
а͗нто́нї. ͗ꙁб́вше страж
но не ꙋ͗мѣша ставт съ нарѧ́
домъ. ͗л мета́т ͗м. ͗ ѡ͗ха
б́вше сѧ ͗хъ, ͗ ка́менїемъ ͗ стрѣ
лам , бїахꙋ дѣ́лаю͗щхъ прспꙋ.
͗нї же вы́рщюще прⷣѣ градѡⷨ
снма́хꙋ сѧ. дѣла́телемъ же
покровъ, ѿ ка́менїѧ ͗ ѿ стрѣ́
лъ бы́ша. ͗ волоу́ѧ ко́ж проп
наны, сверхꙋ надꙿ нм. стрѣ
лц же ͗ соулнц ͗ поро́н
ц протвѧ́хꙋт сѧ вырыста
ю͗щмъ ͗ꙁꙿ гра́да. поущаю͗ще

441c
ка́менїе ка́пноє. ͗мже не то́кмо
пре́днхъ оу͗бвахꙋ, но̀ ͗ ꙁаднѧѧ.
лѣтѧ́ше бо̀ ка́менїе ꙁа двѣ̀ връстѣ.
поражаа ѡ͗брѣта́є͗маа. а͗ дрꙋгаа
да́лнѧѧ постга́а  •л͠• ѧ́д є͗д́
ною пораꙁ по́ рѧдꙋ. і͗оу͗дѣ͗ же пръ
воє оу͗хранѧхꙋт сѧ. ка́менъ бѣлъ
бо̀ бѣ̀, ͗ шоу́мъ є͗го ͗ꙁдалеѧ слы́
шахоу. ͗ стражїе наⷣ с͠номъ поса
жен ꙁрѧ́хоу, є͗гда̀ пра́комъ подв
га́хоу. ͗ а͗бє ꙁаповѣда́хоу всѣмъ
сво͗мъ ꙗ͗ꙁы́комъ клюще. сы́но
ве ͗дꙋть блюдѣте сѧ. ͗ тѣ́мъ
тоулѧ́щмъ сѧ камень тꙿще прель
стѧще. р́млѧне же раꙁꙋмѣвꙿше
поернѧхоу ка́мень ͗ оу͗лꙋѧхоу.
мно́гы є͗д́немъ поущанїемъ оу͗б
ва́хꙋ. ͗ сконѧ́вꙿше прспоу. ͗ пло́
тнц прне́сшет (!) съ ѡ͗ловомъ
поустша ѿ прспы къ стѣнамъ
͗ꙁмѣ́рт а͗ще оу͗го́дно є͗сть градо
б́ныѧ съсоуды поста́вт. ͗
нако бо̀ не въꙁмого́ша ͗ꙁмѣрт.
͗ бьє͗м ͗ꙁъ ꙁабралъ. ͗ ѡ͗брѣ́тꙿше
ꙗ͗ко оу͗же досѧ́гнꙋть, ѡ͗в́ же по
ста́вша ѧ. ͗ повелѣ т́тъ бт
стѣны на тр мѣста. ͗ внеꙁаапꙋ
ѡ͗бьста гро́мъ градъ. въпю͗щⷨ
вноу́трьнмъ бо́ле с́лы. ͗ на бо́
рца напа́де страхъ не͗ꙁреененъ.
͗ в́дѣвꙿше ꙗ͗ко с̀ бѣда всѣ ѡ͗бща́
є͗сть. наѧ́ша ͗ ме́сть ѡ͗бо́ ѡ͗бщю
дѣꙗ͗т. ͗ въꙁопша дроу́гъ къ дрꙋ
гоу, ѽ братѧ ѡ͗ сро́днц. ѽ
пѡⷣ є͗днѣмъ ѡ͗брѣꙁанїемъ ж
вꙋще. въскоую твор́маа лю
б́маа, ͗ врагомъ сво͗мъ. въскꙋю
не ѿложмъ вра́жⷣы. а͗ще же въ
͗но врѣмѧ не вда́сть на́мъ б͠гъ
є͗днооу͗мѧ. но̀ ѡ͗бае н͠нѣ на́мъ

441d
подобає͗ть ѿложт сва́ръ. ͗ ꙁы
т на рмлѧны. ͗ а͗бє с́монъ ꙁа
повѣда м́ръ всѣмъ. ͗ волю хотѧ
щмъ вынт ѿ цр͠кв къ стѣна
мъ. і͗ѡа͠ннъ же а͗ще ͗ не ве́лм вѣрꙋѧ.
но̀ ѡ͗ба́е повелѣ сво͗мъ ͗ꙁыт.
ѡ͗н же ꙁабы́вше нена́всть ͗ вра́
жество ꙗ͗же ͗мѣꙗ͗хоу меж со
бою. є͗д́но тѣ́ло бы́. ͗ ста́вше
по ꙁабраломъ. ѡ͗гнь мета́хоу на
ѡ͗вны. ͗ на порокы ͗ во́ѧ бїахꙋ. ͗
оу͗нѣшї мно́ѕ пѡⷣрщюще покро́
вы ѿсѣка́хоу. ͗ нападахоу на сто
ꙗ͗щаа пѡⷣ н́м. т́тъ же помага́
ше преє͗ꙁдѧ. ͗деже ноу́жнаа ра́ть.
͗ поста́в ко́ннкы, ͗ стрѣлца
меж ѡ͗вны. тѣмъ бранѧ́ше пꙋ
щає͗мы ѡ͗гнь. ͗ ѿб́ша ͗хъ съ ꙁа
бралъ. ͗ ѡ͗вны бїахꙋть стѣны.
но̀ то́кмо пѧ́тьдесѧ́тного плъ
коу оу͗го́лъ сы́нны пораꙁ. ͗ стѣ
на же цѣла бы҇ⷭ. і͗оудѣ͗ же пооу͗́
вꙿше ѿ потеенїѧ. ͗ раꙁꙿглѧдавше
во́ѧ раꙁшедꙿша сѧ. ѡ͗вы на дѣло.
ѡ͗вы же на поко. мнѧ́хоуть бо̀
ꙗ͗ко троуд́ша сѧ ͗ оу͗страш
ша сѧ і͗оудѣ. ͗ вындоша ѿ ко́
ннаго сы́на, та́͗ным враты.
вынесо́ша ѡ͗гнь на стѣнобныѧ
съсоуды съ кл́емъ. ͗ прот́вꙋ
͗мъ ста́ша блжї. а͗ да́лнї пр
спѣвахꙋ. прⷣѣвар же і͗оудѣ
͗ско шатанїе. ͗ рмꙿскоє ͗сплъ
енє. ͗ссѣкше прклювъш
хꙿ сѧ. ͗ нападо́ша на събравшаа
сѧ. лю́та сѣѧ ста́ ѡ͗кръстъ съсꙋ
дъ. ѡ͗вѣмъ теснꙋю͗щмꙿ сѧ ꙁаже
щ. а͗ с́мъ бранѧ́щмъ. ͗ во́пль
въꙁвышаше сѧ ѿ ѻ͗боⷯ неꙁна́є͗мъ.
͗ ѿ ме́ь ͗скры вылѣтаахꙋ. ͗ ꙁа

442a
роукы є͗млюще сѧ сѣѧ́хꙋ. ͗ мно́ѕ
прⷣѣстоꙗ͗тел падо́ша. і͗оудѣ͗ же
ѡ͗долѣша ѿаꙗ͗нїемъ. ͗ ѡ͗гнь ѡ͗
бьѧ съсꙋды. ͗ всѣмъ бо̀ ꙁажꙿжены
мъ бы́т. а͗ще бы́ша не прспѣл
͗ꙁꙿбра́ннї а͗лександꙿрїане. ͗же па́
е своє͗го тогда̀ ѡ͗бы́аа моу́жество
ваша. ͗ кеса́рь по͗мъ ко́нꙿнкы слнѣ
͗шаа. ͗ сне́мꙿше сѧ оу͗б́ша •в͠і• мꙋ
жа прѣдꙿнѧѧ. а͗ про́аа погна́ша къ
градоу. ͗ съсꙋды ͗ꙁбавша ѿ ѻ͗гнѧ
͗ прклю же сѧ тогда ж́ва ꙗ͗т
і͗оу͗дѣꙗ͗нна. є͗гоже повелѣвша т́
тоу распѧша прⷣѣ стѣна́м. да
с́мъ вдѣнїемъ оу͗жа́сноут сѧ
гража́не, ͗ ѡ͗склабѧт сѧ. ѿстꙋ
п́вшмъ же. і͗ѡа͠ннъ съ ꙁабралъ не
с кымъ ꙁна́є͗мымъ бесѣдоваше. нѣ
кто̀ а͗равтѧннъ оу͗да́р  стрѣ
лою въ пе́рс. ͗ ѡ͗ста́в вел́ко ры
данїе і͗оудѣѡ͗мъ. бѣ бо̀ сла́венъ с́
лою, ͗ мꙋ́дростю. ͗ но́щ бы́въ
ш мѧтежь внеꙁаапны нападе
на рмлѧны. т́тоу бо̀ повелѣ
вшю тр с͠ны поста́вт по •н͠•
лакотъ. падо́ша сѧ в полꙋнощ
са́м. ͗ вел́коу бы́вшю гро́моу ͗
стра́хъ на во́ѧ. ͗ мнѧ́ше і͗оудѣѧ
вы́шедꙿша на нѧ. ͗ вꙁѧ́ша ѻ͗рꙋжїє
͗ сѣѧ́ше дрꙋгъ дроуга. до́ндеже
т́тъ прста́в проповѣднкы.
ꙁаповѣдаа ꙗ͗ко не вындо́ша ра́
тнї. а͗ въскоую сѧ бє͗те. ͗ ѡ͗
два̀ преста мѧтежь. ͗ пакы по
ста́вша ͗ны. ͗мꙿже ѡ͗склабвъ
ше сѧ і͗оудѣ, бїахꙋ бо ͗хъ ѿтꙋ
да ꙗ͗ко съ горы. ѡ͗нѣмꙿже немо́щно
бы҇ⷭ домѣта́т высоты дѣлѧ
н ꙁажещ. ꙁане ѡ͗кован бы́
ша желѣꙁомъ. ͗ оу͗клонѧю͗щм҇ⷭъ

442b
͗мъ ѿ стрѣ́лъ. небранен бы́ша,
ѡ͗вн. ͗же вы́ноу бїюще проб́ша.
побѣдникоу͗ же раꙁбваю͗щю стѣ
ны. і͗оудѣ троуд́вше сѧ ѿ ѧ́ста
бо́ѧ ͗ ѿ бдѣнѧ. подоумаша побѣ
гноут вꙿноу́тренѧѧ стѣны. ре́
кше ꙗ͗ко ͗ꙁлха є͗сть сѣщ сѧ ѡ͗ внѣ
шнхъ стѣнахъ. двѣма ѡ͗ста
вшма сѧ твердѣ͗шма. ͗ рмлѧ
номꙿ же лѣꙁꙋщмъ ъ стѣны. оу͗
да ͗же раꙁб побѣднкъ. тако
бо̀ нарцахꙋ вел́кого ѡ͗вна. ꙁа
не всѧ побѣжа́ше. і͗оудѣ слѣꙁше
съ ꙁабралъ бѣжа́ша къ вто́рымъ
стѣнамъ. ͗ рмлѧне ͗же влѣ
ꙁоша ѿтворша врата во́є͗мъ.
͗ та́ко вꙁѧ́ша пръвыѧ страны,
ꙁа •е͠і• д͠нї бю͗ще сѧ. въ •ꙁ͠• д͠нь
мц҇ⷭѧ а͗темесѧ. ͗ раꙁорша по́
лъ є͗го на полоуд͠ньноє мѣсто.
͗дѣже пре́жⷣе кестї. т́тъ же
ста́въ ѿ пръваго мѣста. ѿбра
т ѧ ͗ прїде на мѣсто, ͗деже
а͗соурї стоꙗ͗л пръвѣє. ͗ а͗бє
͗скоуша́ше сѧ. і͗оудѣ же раꙁдѣ
л́вше сѧ бїахоу съ ꙁабралъ крѣ́
пко. ѡ͗в ѿ а͗нтонїѧ ͗ ѿ полꙋ
нощныѧ комары. ѡ͗в же ѡ͗бы
шедꙿше гро́бъ і͗ѡа͠нновъ до вратъ.
͗мже въведена бы́сть вода.
͗ прⷣѣтекоу́ще мно́гажⷣы ѿ вра́
тъ сѣѧ́хꙋ сѧ ме. ͗ роука́м
же ѡ͗долѣвахꙋ р́млѧне. ͗ стѣ
ны же і͗оудѣ ѡ͗нѣхъ же подъ
ѡ͗стрѧше с́ла ͗скоушенє.
і͗оудѣꙗ͗ же шата́нїе. ͗ ѿаꙗ͗
нє ражꙿжга́є͗мо стра́хомъ
͗ ѡ͗бы́ноє тръпѣнє въ бѣдаⷯ
бы҇ⷭ ͗мъ оу͗пованє є͗ще сп҇ⷭнїю
͗ рмлѧномъ вꙁѧ́тє. ͗ н

442c
ѡ͗долѣва́ше трꙋдъ н с́мъ ͗ н ѡ͗нѣ
мъ. ͗ бы́сть стѣноб́тє. ͗ сн
ма́нїє по всѧ д͠н. ͗ въ рста́нїє
͗ ломлѣнє ѡ͗роужю. ͗ стрежта́
нїе ͗ во́пль до ѡ͗блакъ. ѡ͗вѣмъ сте
ню́щмъ ͗ рыда́ю͗щмъ. ѡ͗вѣмꙿ же
хвалѧ́щм сѧ. ͗ нѣсть ѡ͗браꙁа
ра́тнаго. ͗же не ꙗ͗в сѧ тоу. ͗ꙁо
оу͗тра поенше є͗два раꙁдꙋт сѧ,
вꙿ но́щь. но́щь же бы҇ⷭ ѡ͗бо́͗мъ бе
ꙁъ сна̀. ͗ лютѣ͗ше д͠не. ѡ͗вѣ́
мъ трепещющмъ. ꙗ͗ко ско́ро
͗ с̀ стѣны пр͗моуть. ѡ͗вѣмъ
же ꙗ͗ко вꙿн́доуть на́ нѧ і͗юдѣ.
͗ нападоуть вꙿнеꙁаапоу. ͗бо̀ съ ѡ͗
роужє͗мъ пресѣдѧхоу но́щь. а͗
вꙿ первоє ꙁор готовѧхоут сѧ на
бо́. ͗ въ і͗оудѣє͗хъ же ревность бы҇ⷭ
кто̀ пре́жⷣе оу͗бє͗нъ боӳдеть прѣ
дъ ге́мономъ. та́ко бо̀ въ ты по
слѣднѧѧ д͠н. т҇ⷭь ͗ послоуша́нїє
͗мѧ́хꙋть къ сво͗мъ властеле
мъ. ꙗ͗ко а͗ще бы́ша повелѣл ꙁарѣ
ꙁат сѧ, то̀ ꙁарѣꙁал сѧ бы́ша.
рмлѧномꙿ же подвꙁанїе на мꙋ
жество бы҇ⷭ. ѡ͗ ѻ͗бынѣ бѣдѣ.
͗ ѿ бесꙿпрестаннаго во́͗нꙿства.
͗ ѿ велества ге́монїѧ. ͗ надъ
тѣм всѣм т́та всюдоу ꙗ͗ꙁдѧ́
ща всѣхъ ꙁрѧ̀ща. ко́жⷣо сво͗хъ блю
даше сѧ ͗ срама стыдѧ́ше сѧ. мѧ́
ккꙋ бы́т прⷣѣ кесаремъ. ͗же
до́брѣ страда́ше, ра́дъ бы́сть.
ꙁане вдѧше страдоу є͗го. ͗же
т҇ⷭїю владѣꙗ͗ше. ͗ пот҇ⷭт
можа́ше. тѣмꙿже мно́ѕ ре́
съ свою с́лоу бо́др ꙗ͗влѧхꙋт сѧ.
͗сплъвшм сѧ вꙿ ты́ д͠н і͗оудѣ
ѡ͗мъ ͗ꙁдалеѧ стрѣлѧ́ющмъ.
нѣкто ло́гынъ ко́ннкъ. ѿ р

442d
мꙿскаго плъка въє͗хавъ і͗оудѣю.
͗ раꙁб плъкъ. ͗ два̀ крѣпльшаа
оу͗б є͗д́немъ оу͗даренїемъ копї
нымъ. ͗ къ сво͗мъ пргна. є͗гоⷤ
до́блест мно́ѕ мно́ѕ поревно
ва́ша. і͗оудѣ͗ же рстахоу клѣ
соу а͗кы ѕвѣрьє. преѡ͗бдѧ́ще
бо дѣнїѧ. ͗ то́кмо смотрѧще. да
бы́ша кого оу͗бл. ͗л оу͗бол.
мнѧ́ще смръть ле́гко. а͗ще прот́
вна оу͗бю͗ть ͗ сам падоуть с н́
мъ. т́тъ же не поуща́ше во́ бе
ꙁъ про́мысла б́т сѧ г͠лѧ. ꙗ͗ко оу͗
стрѣмленїе беꙁꙋмно ѿаꙗ͗нє сꙋ́
ть. ѐ же є͗сть хра́брьство пра́
воє. ͗же смотрет ко́жⷣо оу͗б
т ͗ бост соупостанъ, беꙁ бѣ
ды ͗ беꙁъ страст. ͗ првеꙁѣ
ѡ͗венъ ꙁа прѣднѧго с͠на съ сѣве
рныѧ страны. ͗дѣже нѣ́кто
і͗оудѣꙗ͗ннъ влъховъ ͗менемъ ка
стеръ. прїмъ съ собою •і͠• моуⷤ
подо́бныхъ є͗моу. ͗ ловѧ́ше т́
та простеръ роуцѣ поуща́ше кꙿ не
моу жа́лостенъ гла҇ⷭ. а͗кы молѧ҇ⷭ
є͗моу да помлоує͗ть ѧ. да пре
ста́неть ѿ стѣнобтѧ. ͗
не раꙁбє͗ть с͠на. т́тъ же є͗мъ
вѣроу є͗моу, про́стостью сво
є͗ю. ͗ мнѧ́ всѣ́хъ і͗оудѣ каю͗щ
х сѧ. въꙁꙿбран ѡ͗вноу да не б
є͗ть с͠на. ͗ стрѣлцемъ да не
стрѣлѧ́ю͗ть молѧ́щх сѧ. ͗
повелѣ кастеров г͠лат ꙗ͗же
хо́щеть. ѡ͗номоу же ре́кшю роу
кы прос́т да сн́деть кꙿ немꙋ.
т́тъ же въꙁвесел сѧ ͗ рее. раⷣ
боудоу а͗ще боу́доуть ͗ вс і͗оу͗дѣ
, такоу мы́сль ͗мꙋще. ͗ роу
кꙋ вѣрноу вда́мъ всѣмъ. ͗ гра́да

443a
не раꙁбю. ѿ десѧт же пѧ́ть тво
рѧ́хꙋ сѧ молѧ́ще сѧ съ кастеромъ.
а͗ дрꙋгаа нколже поработмь҇ⷭ
р́млѧномъ. ꙁане мо́жемъ въ сво
бодѣ оу͗мрѣт. ͗ мно́гъ ѧ҇ⷭ прѧ́
щм сѧ. т́тъ медлѧ́ше ꙁрѧ̏ на
нѧ. ͗ гра́до͗мець не бꙗ͗ше. ка
стеръ же ѡ͗та́ посла къ с́моно
в. да прїдѣть на вдѣнїє юⷣно.
ка́ко а͗ꙁъ є͗д́нъ пороуга́ю сѧ рмъ
скомоу кесарю. ͗ та́ко рекъ кла
нѧ́ше сѧ протввꙿшм сѧ. ͗
прꙁываа є на покоренїє. ѡ͗нⷤ
гнѣваю͗ще сѧ ѡ͗бнаж́ша меѧ
͗ своѧ го́рла рѣꙁахꙋ лжю́ще. ͗
падо́ша сѧ а͗кы ꙁарѣꙁан. ͗ оу͗
жасъ вꙿн́дѣ въ т́та ͗ въ ѡ͗кре
стнаа є͗го. ѿ жестосе́рдѧ ͗хъ
͗ не мого́ша ͗ꙁдолꙋ ́сто вдѣ
т бы́вꙿшеє. ͗ двлѣхꙋ сѧ ѡ͗
твердост ͗ ѡ͗ стра́ст ͗хъ жа
ловахꙋ. ͗ а͗бє пострѣл нѣкто
кастера вꙿ но́съ. ͗ то́ выторгъ стрѣ
лоу покаꙁаша т́тов. ͗ поне
сше є͗моу непра́ведноє оу͗стрѣленїє
кесарь же оу͗корвъ оу͗стрѣлвꙿша
го . посыла́ше ͗ѡ͗сфа бл́ꙁъ є҇ⷢ
стоꙗ͗ща. да вда́сть деснцю ка
стеров. ѡ͗нꙿ же ре́е н са́мъ ͗дꙋ
н ͗номоу да́мъ люб́момоу. ꙁа
не не правъ є͗сть по́мыслъ молѧ́
щхъ сѧ. ͗ нѣктоже прѣско́къ
є͗ниѧ а͗ꙁъ ре́е по͗доу, кастерꙋ
же ꙁовоущю. да нѣ́кто прстꙋ
пвъ подо́͗меть сребро є͗же но́с
ть. ͗ є͗нїа же съ тща́нє͗мъ про
стеръ поленоу потее є͗д́нъ во́
͗нъ с н́мъ. кастеръ же пѡⷣємъ
ка́менїє поуст на́ нь є͗л́ко мо
га. а͗ не влоу є͗го, но́ во́на ꙁа

443b
раꙁ на дроугоую страноу ͗дѣже
с́монъ стоꙗ͗ше. нѣкто фо́ѧ со́
тнкъ прꙁва рмꙿскаго воє͗во́
дꙋ кереа͗лѧ. молѧ́ сѧ да вда́сть
є͗моу роукоу. ͗ вы́нде съ сво͗м
͗ поковавше ка́меноу дьскꙋ ꙁлато
мъ въꙁывахꙋть . да повелть
сво͗мъ подъꙗ͗тю. да́ сѧ не раскры
шть. ͗ т в́дѣвꙿше блещанїє
ꙁла́тноє. потекоша ͗ ѡ͗н съ ꙁа
бралъ поустша дꙿскꙋ ͗ пораꙁ
ша ѧ 
Кеса́рь же раꙁоумѣвъ лесть ͗хъ.
пеѧ́ленъ бы҇ⷭ. ꙁане ͗ са́мъ помло
ваше ⷯ, а͗ с прелща́хоуть ͗хъ,
съ пороуга́нїемъ. ͗ оу͗каꙁа бо́лма
б́т стѣны. кастеръ же ͗ ѡ͗
крестнї є͗го в́дѣвше раꙁорѧ
ваю͗ще стѣны, пожго́ша а, ͗
сꙿкво́ѕѣ ѡ͗гнь пресковше вн
доша ͗ въ пещеры. ͗ оу͗двшѧ҇ⷭ
͗мъ р́млѧне. мнѧ́ще ꙗ͗ко въ
ѡ͗гнь вмѣта́є͗м. ͗ въ то́ д͠нь
вꙁѧ́ша вторыѧ стѣны. пѧ́
ты д͠нь по вꙁѧтї пръвыхъ
стѣнъ. і͗оудѣѡ͗мꙿ же ѿбѣгъ
шмъ ѿ н́хъ. въє͗ха т́тъ
съ ты́сѧщею вноу́трь. но̀ не по
велѣ расшрѧ́т поутѧ. н
жещ хра́мъ. оу͗поваа да ѿвръ
гоуть жестосе́рдє. і͗оудѣ
покорѧ́т сѧ ͗ не подвгноуть
ра́т. ͗мже не оу͗тдѧшеть
постга́є͗мыхъ. н плѣнт
н гра́бт. пеѧ́ше бо сѧ да
бы стоꙗ͗лъ градъ въ сла́воу є͗го.
а͗ цр͠кв на славоу̀ ͗ градоу є͗мꙋ.
͗ лю́демъ ꙁаповѣда́ше свободꙋ
͗ водноє жтє въ своⷯⷯ всѣ́
хъ, ͗ въ сво͗хъ ͗мѣнїхъ. ͗

443c
тѣмъ сло́вомъ людїе ѡ͗брадовахꙋ
сѧ. ͗ гото́в бы́ша послоушат
повелѣнныхъ. но̀ ѡ͗роу́жнц не
вда́ша ͗мъ. мнѧ́ще т́та не мо
щ ра́д рѣ смренны г͠люща. ꙁа
не не мо́жеть гра́да вноутренѧ
го вꙿꙁѧт. ͗ ꙁапреща́хоу народꙋ
смрътю. а͗ще кто̀ воспомѧнеть
преда́нїе. ͗ ропюще ѧ ѡ͗ мрѣ ͗ оу͗
бша а. нападо́ша на вы́є͗хавшаа
рмлѧны. ͗ ста́вꙿше по тесныⷨ
пꙋтемъ. а͗ ͗ны на храмы въꙁлѣ
ꙁша ͗ стрѣлѧ́хоуть ͗ бїахꙋть
͗ смѧ́тꙿше сѧ во́ бѣжаша ͗ꙁꙿ гра
да ꙁа́днї. а͗ ͗же оу͗теснша сѧ
тоу падахꙋ а͗кы ско́тъ давѧ́ще҇ⷭ.
͗ оу͗множаще сѧ. і͗оудѣ премо
гахꙋть ѧ. поне́же т вѣдахꙋ
ть ѧ тесноты гра́дꙿскыѧ ͗ вхо
ды ͗ выходы. ͗ рмлѧне ходѧхꙋ
а͗кы слѣпї нкоуда вѣдоуще про
͗т. н вы́лѣст. мню́ же ꙗ͗ко
тоу бы́ша полегл ͗ссѣен. а͗ще
бы не ꙁає͗халъ т́тъ к н́мъ. то́
 бо̀ прста́в стрѣлца на кра́
теснотъ. ͗ са́мъ ста съ савно
мъ. ͗дѣже оу͗множ́ша сѧ і͗оу͗
дѣ. стрѣлѧ́ше ѧ́сто на́ нѧ.
͗ бранѧ́ше до́ндеже вс̀ во́ вы́
ндоша. р́млѧне же въꙁемꙿше
вторыѧ стѣны та́ко выгнан
бы́ша. гра́дꙿскы же во́ въꙁго
рдѣша ͗ въꙁвелша сѧ. пре
мо́гше р́млѧны ͗ вы́гнаша ѧ
не аꙗ͗хꙋть ѿто́лѣ смрът р́
млѧномъ вн́т въспѧть въ
градъ, н ѡ͗долѣт. б͠гъ помра
ѧ́ше оу͗мъ ͗хъ беꙁаконїѧ ͗хъ ра́
д. н смотрѧ́хоуть колка с́
ла р́мꙿскаа, ѡ͗ста́ла сѧ внѣшнѧа.

443d
н гладъ ражⷣає͗мыхъ в н́хъ. са́
м же ꙗ͗дѧхоу ѡ͗бы́ны грабѣжь
бл͠жен же кро́тц недостатко
мъ оу͗мрахоу. ͗ ѡ͗скоудѣнє͗мъ по
тре́бнымъ ͗стлѣвахоу. мѧте
жнкомꙿ же легко. ͗ ра́дость бы҇ⷭ
͗стлѣнѧ лю́дꙿска. не велѧхоу
нкомоуже жвомоу бы́т. ра
ꙁвѣ не хотѧ́щмъ м́ра. рмлѧ
номꙿ же па́кы тесноую͗щм сѧ
вн́т. бранѧхоу ꙁаградвше
собо́ю раꙁормаа. ͗ по тр д͠н
протвлѧхоу крѣпко. етвръ
ты же д͠нь прстоуп́вшю т
тꙋ съ всѣм во́. не стръпѣша
но̀ ноу́жⷣею бежа́ша ͗дѣже ͗ пре́
жⷣе. ѡ͗нъ же па́кы въꙁемъ стѣны.
всю страноу полоуно́щноую раꙁо
р. ͗ на полоуд͠ньныхъ сынохъ стра́
жа поста́ввъ смотрѧ́ше къ тре
ть͗мъ стѣнамъ прстоупт.
͗ прѣдъ прстоупленїемъ поме
дл. хотѧ врѣмѧ да́т сꙋпо
статомъ на покаанє. ͗ наста
вшю д͠ни є͗гда подоба́ше вда́т,
во́͗номъ мѣсѧноую роугꙋ пща
ра́д. повелѣ гемономъ ͗сплъ
́т сѧ ко́жⷣо сво́ плъкъ. ͗ пре
ест сребро. ͗ дароват по́ рѧ
доу. во́ же по ѡ͗быаю, ѡ͗блъ
кше сѧ въ ѡ͗роужє. ꙗ͗ко стѣ
ны по͗доша. ͗ кон оу͗красвъ
ше ꙁлатым ͗ сребреным тва́
рм, повѣдо́ша всѧ́ прⷣѣгра
днаа мѣста блещахꙋ сѧ ѡ͗роу́
жємъ поꙁлащеннымъ. то
гда не бы҇ⷭ веселѣ͗ше того вдѣ
нїѧ р́млѧномъ. на́ сѧ ꙁрѧ̀щ́
мъ. н сꙋпостатомъ страшнѣ
͗ше. вы́нкающе вс̀ ѿ полаⷮ.

444a
͗ ѿ стѣнъ ͗ ѿ цр͠кве ͗ ѿ храмъ
поꙁоровахꙋ. ͗ вел́къ оу͗жасъ на
паде на мѧтежнкы. вдѧ́хꙋ
коу́пно всю слꙋ ͗ красотоу ѡ͗рꙋ
жноую ͗сплъе́нїе моу́жь ͗ добро
́нє. мню́ же ꙗ͗ко тѣмъ вдѣ
нїемъ каꙗ͗т сѧ было ͗мъ. а͗ще
бы́ша не ѿаꙗ͗л сѧ прощенѧ ѿ
рмлѧнъ. ꙁла̏ дѣлѧ, ꙗ͗же съ
твор́ша народоу. вѣдоуще
же ꙗ͗ко ѿложена ͗мъ є͗сть смръ
ть с мꙋкам. ѡ͗же ͗моу́ть ѧ
ж́вы. того ра́д ͗ꙁво́лша смръ
ть бра́нноую. ͗ соудъ велѧше
погноут неповннымъ сꙿ в
нова́тым. ͗ гра́дъ ͗ ст͠оє. по
прорееню дан́ловоу. с н́мъ
же ͗ ꙗ͗вѣ бесѣдова́ше бж҇ⷭтво
по стотѣ є͗го. ͗ по еты́р же
д͠н плъц рмꙿстї сребро є͗млю́
ще сконѧ́ша. пѧ́ты͗ же понеⷤ
не прїде м́рнаа вѣсть ѿ і͗оу
дѣ. т́тъ раꙁдѣл во́ѧ на
дво̏є. ͗ повелѣ прспы дѣлат.
на а͗нто́ню ͗ на і͗ѡа͠нновъ гро́
бъ. с н́мꙿже бїахꙋ сѧ ͗доумѣ.
͗ с́монов во́. ͗ прⷣѣтекоу
ще снмахꙋ сѧ. ͗ състоꙗ͗вш
м прⷣѣ а͗нтонє͗ю. борѧ́хоу
і͗ѡа͠ннов во́ ͗ ревн́тел. ͗
премога́хꙋ ꙁане свы́ше бꙗ͗хꙋ.
͗ съсоуды ра́тным наоу͗ша
сѧ мета́т. по всѧ д͠н ͗скꙋ
шаю͗ще сѧ тѣм. по ма́лꙋ ͗ꙁꙋ
́ша сѧ. бы́сть же в н́хъ сꙋ
лныхъ съсꙋдъ. •т͠• ͗ •м͠•
пра́ныхъ. т́тъ же вѣдаа ꙗ͗ко
на немъ леж́ть пог́бель ͗ сп͠се
нїє градꙋ. ͗ градꙋ въꙁманїѧ
всѐ строꙗ͗ше прлѣжно. ͗ не

444b
ѡ͗слаблѧше мыслѧ къ і͗оу͗дѣѡ͗мъ
негл́ сѧ пока́ю͗ть. молѧ́ сѧ да
предадѧть гра́дъ. оу͗же вꙁѧто̀
емоу соу́щю. ͗ сп͠соуть ѡ͗ста
нокъ 

ѡ͗ по́вѣст ͗ѡ͗сфовѣ. ъ ͗оу͗дѣ͗ 
͗ посла ͗ѡсфа, да бесѣдоуєть
с н́м ѡ͗͠ьскымъ ꙗ͗ꙁы́комъ.
мнѧ́ ꙗ͗ко да ѡ͗сꙿклабѧт сѧ къ
сро́днкꙋ. е́ же ста̀ въ мѣсте
высоцѣ ͗деже не можа́ше до͗
т н стрѣла н ка́мень. всѣ
мъ слы́шащмъ г͠лаше. мꙋ́ж
і͗єврѣ͗стї, въскоую не щад
те себе. ͗ наро́да ѡ͗ста́тка. въ
скоую влеете пла́мень на ѡ͗͠ь
ство ͗ на ст͠оую цр͠квь. на неⷤ
ꙁрѧ̏ть ͗ноплеменнц. съ жа́
лостю ͗ съ трепетомъ. т̀
бо̀ непрѧ́стнц ва́мъ сꙋще.
стыдѧ́т сѧ ͗ досѣле ст͠го, рꙋ
къ не простраю͗ть. вы́ же ро
д́вꙿше сѧ оу͗ неѧ ͗ ра́щьше. въ
скоую оу͗стремлѧ́є͗те сѧ на по
гбѣнє є͗ѧ. не вдѣсте л стѣ
нъ твръжшⷯ раꙁоренїѧ. не вѣ
сте л с́лоу р́мꙿскꙋю нестръп
мꙋ. ͗ работоу вашю не ны́нѣ

444c
понає͗моу. но̀ преходмоу ѿ на́
шхъ ѿ на́шхъ пра́дѣдъ. ѡ͗л
͗ до насъ. смотр́те же ꙗ͗коже а͗
ще кто̀ свободы ͗щеть. досто́
͗но ѿмѣта́т сѧ влⷣкъ хꙋжьⷣшⷯ
собѣ. а͗ не крѣпльшхъ. ͗мъже
всѧ̀ покоренна сꙋ́ть. а͗ не ͗ꙁбы ⷯ
нто́же. ра́ꙁвѣ а͗ще непотребна
боу́деть ꙁемлѧ̀. ͗л ꙁно́ємъ ͗л
мра́ꙁомъ. ва́ꙁнь бо̀ добра прло
ж сѧ к н́мъ. ͗ б͠гъ ѿ всѣхъ ѿ
тѣмъ ѿ ꙗ͗ꙁыкъ влⷣьство. ны́
нѣ прлож къ ͗талї. ꙁаконъ
же оу͗ставленъ ꙁверемъ ͗ л͠комъ.
да немо́щнї покорѧт сѧ слнѣ
͗шмъ. ͗ покорѧт сѧ ͗мъже
ѡ͗стрѣ͗ша соу́ть ѡ͗роужѧ. се
го бо̀ ра́д пра́дѣдъ на́шь д͠ша
м ͗ тѣломъ ͗ богатꙿствомъ
лоу́е насъ соу́ще. не стрѣпѣл
бы́ша покор́т сѧ ͗мъ. а͗ще
бы́ша не вѣдал б͠га помогаю͗
ща ͗мъ. вы́ же на кого оу͗поваю͗
ще протвлѧ́т сѧ, гра́да бо́
лшаа ͗ твердѣ͗шаа ѧ́сть вꙁѧ
та. вы́ же вноу́трь жвете
поу́ще плѣнныхъ. не оу͗та͗лъ
бо сѧ р́млѧнъ гла́дъ, ͗же въ ва҇ⷭ
͗мꙿже нынѣ нарѡⷣ г́неть, а͗ по
малоу ͗стл́т сѧ во́. а͗ще р
млѧне хотѧ́ще не въꙁмоуть гра́
да ско́ро. тѣмъ подобає͗ть ва́
мъ премѣн́т сѧ къ ͗ꙁбавле
нїю. пре́жⷣе да́же не постгне
ть ва́съ ѕло̏ не͗сцѣл́моє. не въ
спомѧноуть ва́шеѧ ꙁло́бы рмлѧ
не. а͗ще не до́ конца шата́т сѧ не
хо́щете є͗стествомъ бо̀ сꙋть
кро́тц на покор́выѧ. не хо́ще
ть бо̀ н гра́да ͗стощт люⷣ ̋.

444d
н ꙁемл̀ ѡ͗поуст́т. тѣмже
кеса́рь нынѣ роукоу́ ва́мъ дає͗ть
мною. а͗ще л не послоушає͗те а͗
въꙁметь , ѡ͗роу́жє͗мъ то̀ не по
щадть нкого́жⷣо ва́съ. та́ко
г͠лющю ͗ѡ͗сфоу, мно́ѕ съ ꙁабра
лъ пороуга́хоу сѧ є͗моу. мно́ѕ же
ла́ꙗ͗хоу. ͗нї же мета́хоу ка́ме
нїе на́ нь. ͗ стрѣ́лы поущахꙋ. се́ⷤ
не мога (!) прклон́т ͗хъ с́м
рѣьм. ͗скаꙁа́ше ͗мъ ѿ быт
͗скаго ͗сто́рѧ въпѧ къ н́мъ.
ѽ ѻ͗кааннї на роукы л ͗л на ѡ͗
роужє оу͗поваю͗ще прот́вте
сѧ р́млѧномъ. а͗ которымъ ͗нѣ
мъ сꙋпоста́томъ ѡ͗долѣсте тѣ
мъ. ͗л когда б͠гъ не мьстѧ́ше,
і͗оудѣѡ͗мъ. нас́лꙿствꙋю͗щхъ
͗мъ. въꙁꙿврат́те сѧ ѿкоу́дꙋ
пошл є͗сте в́дѣт. ͗ с кы́м сѧ
бїєте. ͗ ка́ко побо́рнка ѡ͗скве
рн́сте. въспомѧнете ѡ͗͠ьскаа
дѣла прею́днаа. ͗ кол́ко преве
лкыѧ ра́т раꙁрⷣꙋш мѣсто сѐ.
а͗ꙁъ бо̀ трепещю дѣ́ла бж҇ⷭтвенаа.
г͠лю къ недосто͗ныма оу͗шма. но̀
ѡ͗бае вноуште да раꙁꙋмѣє͗те.
не то́кмо къ рмлѧномъ ратн
соу́ще, но̀ ͗ б͠гов 
Цр͠ь є͗гпетꙿскы нехаѡ͗съ. ͗же
͗ нарцѧше сѧ фараѡ͗съ. вел
кою с́лою шедъ. ͗ въсхт са
ррꙋ ѿ моужа ц͠рцю. ͗ про ма
терь ро́да на́шего. вѣсть же ꙗ͗ко
•т͠• ͗ •͠і• бѣ вꙿ него воє͗водъ. а͗
подъ кы́мъ ко́жⷣо ⷯ бы́сть во́
бессленыхъ. всѣхъ же тⷯѣ
преꙁрѣ̀въ б͠га прꙁыва́ше поспѣ
шнка. ͗ въꙁвⷣгъ т҇ⷭѣ рꙋцѣ
на мѣсто сѐ. є͗же вы̀ ѡ͗скврън

445a
сте непобѣдмаа помо́щнка. поⷣ
ѡ͗стр на во́͗нꙿство поⷣ є͗дноу но́
щь бесꙿквернаа ц͠рцѧ посла́на бы҇ⷭ
къ моу́жев. ͗ кланѧ́ѧ сѧ є͗гптѧ
ннъ семоу мѣстоу ѡ͗кровавлено
моу ѿ ва́съ сро́днескою кро́вю
трепеща нощныхъ вдѣнї. ͗ с͠но
въ бѣгаше. сре́бромъ же ͗ ꙁла́то
мъ пот́т б͠голюбвыѧ. ͗
є͗врѣ помлъкнꙋл. ц̀ є͗ще ͗ꙁре
коу ѡ͗ пресѣленї є͗гпе́тꙿскомъ.
ѡ͗ц͠ь на́шхъ. ͗же моум цр͠мъ
моу́телемъ ͗ноплеменнкѡⷨ
͗ работаю͗ть •у͠• лѣ́тъ. могꙋ
ща ѡ͗роужє͗мъ ͗ роукам сво͗
м ͗ꙁба́вт сѧ. но̀ ͗ того не ͗
ꙁво́лша. но̀ ͗ въꙁлож́ша пеѧ́
ль свою на г͠а ͗ надежю на́ б͠га. ͗
б͠гъ посла ѕвѣр нев́дмыѧ на
є͗гпта. ͗ ͗сплън сѧ ꙁемлѧ ѕвѣ
роꙗ͗дным мрътвец. ͗ ͗стлѣ
всѧ́кым недꙋгы. ͗ плода в не́
не бы҇ⷭ. ͗ нлъ ͗сше. ͗ потомъ
на нхъ поуст г͠ь •і͠• ра́нъ несте
рпмыхъ. ͗ тѣмъ вꙿндоша ѿ
ц͠ на́ш съ сла́вою. ͗ съ тоу́жⷣ
мъ богатꙿствомъ беꙁъ оу͗бо́ѧ.
͗ беꙁъ ꙗ͗ꙁвы. ͗ прведѣ ͗хъ б͠гъ
ѡ͗л ͗ доселѣ на слоу́жбоу цр͠квь
ноую. є͗гда́же пакы су̏ръ плѣ
нша, с͠щеннаго квота. не по
стенал польстнь ͗ дагонъ,
мръꙁꙿскы ͗ не съкроуш́л сѧ. не
постена́ша л вс̀ плѣн́въша.
не погн́ша л та́͗наа оу͗деса ⷯ
͗ оу͗тробы. до́ндеже ͗мже рꙋ
ка́м плѣнша с͠щенны кво
тъ. тѣм же въспѧть прне
со́ша съ молбою. ͗ с вел́кым
да́рм. ͗ съ кмва́лы доброгла́

445b
сным. ͗ съ всѧ́кою т҇ⷭю. б͠га
тогда таковаа подарова́ше ѿц͠е
мъ на́шмъ. поне́же ѡ͗став
вше роуцѣ ͗ ѡ͗рꙋжє ͗мѣть ͗
соу́дъ на́ б͠га въꙁлож́ша 
гда́же па́кы ц͠рь а͗соурїскы сена
хримъ всю̀, а͗су̏рю прведе на
мѣ́сто сѐ ͗ ѡ͗бьста градъ. л͠ь
скам л роукам падо́ша во́
є͗го. н̀, но̀ въꙁвⷣженїе роу́ьє
не къ ѡ͗роужю но̀ къ мл͠твѣ. ͗
а͗г͠глъ г͠нь є͗д́ною но́щю ͗стл́
всѧ́ во́ѧ. ͗ въ д͠не въставъ а͗срї
скы ц͠рь. ͗ ѡ͗брѣте во́ѧ своѧ
мрътвы. •р͠• ͗ •п͠• ͗ •е͠• ͗ съ
ѡ͗ста́нкомъ бѣжа по дебремъ.
негонмъ. вѣсте вав́ло́нꙿскꙋю
работоу ͗деже пресел́ша сѧ
на́ш лю́дє. •о͠• лѣтъ. ͗ не въ
ꙁвⷣго́ша сѧ на свободоу. до́нде
же ку̏ръ подарова а б͠гꙋ. ͗ ѿпꙋ
ст ѧ по дан́ловѣ млъбѣ. ͗ пр
ше́дꙿше слоужахоу своє͗моу ͗ꙁба́
втелю. ͗ нѣсть ѡ͗брѣст н
то́же. є͗го́же ͗спра́вша ѿц͠
на́ш ѡ͗роу́жє͗мъ. но̀ па́е ж
воу́ще съ смренїемъ побѣжахꙋ
всѧ́. а͗кы ͗ꙁво́лѧше соудѧ. б
ю͗ще сѧ па́дахоу. є͗гда̀ ѡ͗бьста
гра́дъ се́ ц͠рь вавло́нꙿскы. ͗ се
декїѧ на́шь ц͠рь б́ сѧ с н́м, ре́
съ є͗ремїно пр҇рество. то́ са́
мъ ꙗ͗тъ бы҇ⷭ. ͗ градъ раꙁорены
съ цр͠квью. но̀ ко́лма ѡ͗нъ ц͠рь см
рѣнї ва́шхъ ге́монъ ͗ во́ є͗го
͗ васъ. ͗же ͗ є͗ремю тогда въ
ꙁопю͗щю. ꙗ͗ко въꙁненавдѣ
͗хъ б͠гъ ꙁапрещенїѧ ͗хъ. ͗ велѧ
щю сѧ преда́т сѧ вавлонѧноⷨ.
да не погбноуть сам гра́д ͗

445c
цр͠кв. ͗ н ц͠рь гнѣва сѧ на́ нь. н
нарѡⷣ оу͗б . вы́ же беꙁаконꙿствꙋ
ю͗ще ͗ творѧ́ще дѣла. ꙗ͗же нелѕѣ
каꙁат. връхоу своє͗го беꙁаконїа.
то снѣте сѧ ͗мене растрѣл́
т. молѧ́ща сѧ ва́мъ ͗ ка́жоуща
ва́съ ꙗ͗же на ͗ꙁба́вленїе. є͗гда́же а͗нт
ѡ͗хъ нареемы є͗пфанї. ѡ͗бысⷣѣ
градъ сї. ͗ ѿверѕе скве́рнаа оу͗ста
на б͠га. тогда прадѣд на́ш вꙿндо́
ша съ ѡ͗роужїемъ. ͗ са́м падоша въ
то́ бра́н. гра́дъ въсхщенъ бысть
ра́тным ͗ с͠тоє ѡ͗поусте ꙁа тр
лѣта, ͗ ше́сть мц҇ⷭь. р́млѧны же
кто̀ подвглъ є͗сть на на́шь ꙗ͗ꙁыкъ
͗л ѿкоудоу наѧ́хомъ работа́т
не ѿ шатанїа л а͗рстооу͗лова. ͗
оу͗рканова. ꙗ͗же помпїа прведе
на градъ. ͗ б͠гъ покор р́млѧномъ
недосто́͗ныхъ свободѣ. по тр
мц҇ⷭ не тръпѧ́ще ѡ͗бьшествѧ
преда́ша сѧ. н съгрѣшвше къ с͠то
моу, є͗л́ко вы̏ н ꙁаконъ престоу
пвꙿше. та́ко не вда́ б͠гъ на́шемоу ꙗ͗
ꙁы́коу, ѡ͗роу́жє͗мъ побѣжа́т.
досто͗но бо̀ є͗сть оу͗ с͠тго мѣста
ве́сь съсоудъ ͗ всю ѡ͗бдоу свою на
вы́шнѧго соудю въꙁлага́т. вы
же ꙗ͗же бл҇ⷭв ꙁаконода́вець. вы̏
же ѿвръгосте. а͗ ꙗ͗же проклна
лъ то̀ творте татбы. ͗ прелю
бодѣ͗ство. ͗ грабѣжь ͗ кровопро
лтє. не мн́те грѣхъ. но̀ ͗ны
странны ꙁло́бы ѡ͗бновсте. ͗ ц͠рко
вь поставсте. хранлнцю все́
ꙁлобѣ. ͗ сво͗м роука́м, ѡ͗скве
рнсте бж҇ⷭтвъноє мѣсто. ͗Емꙋ
же р́млѧне ͗ꙁдалеѧ кланѧхꙋ
т сѧ. многа̀ ѿ сво͗хъ ѻ͗бы́а рꙋ
шаю͗ще. ͗ кꙿ нашемоу ꙁаконоу пр

445d
кланѧ́ю͗ще сѧ. ͗ таковаа дѣ́ла
дѣлаю͗ще. ка́ко мн́те побо́рнка
͗мѣт. на негоже беꙁаконꙿствꙋ
є͗те. ѡ͗тноудь є͗сть пра́веднц
͗ мл͠твенц. ͗ т҇ⷭым роука́м
б͠га прꙁыва́є͗те помощнка. ͗
такыхъ ͗ ц͠рь ва́шь въꙁвⷣгаше къ
б͠гов на соурѧ. є͗гда̀ вел́кы тⷯѣ
плъкъ постла́лъ є͗д́ною но́щїю.
но̀ ͗ дѣла рмꙿскаа неподо́бнаа а͗сꙋ
рїскы҇ⷨ гра́да творѧ́ть. ѡ͗нъ бо̀
ѿ ц͠рѧ на́шего да́нь въꙁемъ да не раꙁо
рѧє͗ть гра́да. ͗ престоуп въ ро
тоу прїде раꙁорть гра́да ͗ цр͠квь
ꙁажещ. р́млѧне же ѡ͗бы́аа да́
н про́сѧть. ꙗ͗же ѿц͠ на́ш ͗ дѣ
д. ͗ поаша дѣꙗ͗т ѿц͠емъ ͗хъ
͗ дѣдомъ. а͗ще бо̀ тѣ́хъ да́сть ͗
гра́да не плѣнѧть. н с͠томоу не
пркосноут сѧ. въꙁдадѧть же
ва́мъ ͗ роды свобо́дны. ͗ владѣ
т наⷣ сво͗м пртѧжа́нї. ͗
с͠щенны ꙁако̀нъ не ѡ͗сꙿквернт сѧ
а͗ще же ͗ мн́т сѧ ва́мъ. ꙗ͗ко б͠гъ
сътворть наⷣ с́мъ пра́веднкѡⷨ
а͗кы наⷣ неправеднкомъ сътво
р. то̀ погоубте оу͗мъ. наⷣѡ͗ сꙋ
рє͗мъ бо̀ пръвоую но́щь ме́сть съ
творт. ͗ а͗ще бы вѣдалъ на́шь
рѡⷣ досто͗нъ свободы. то̀ не пꙋ
стлъ бы є͗оу͗спасїана на галлѣѧ
н ттов б͠гъ предалъ всеє ꙁемл̀.
͗ на конець с́ градъ. пото не ра
ꙁоумѣє͗те. ꙗ͗ко є͗оу͗спасїанъ ѿ
нашеѧ бран прѧ кесарꙿство. т
тов же ͗сто́нц кладѣжнї
ѿвръꙁоша сѧ. ͗же на́мъ ͗схоша
прежⷣе. вѣсте бо̀ ꙗ͗ко прѣдъ
пршествє͗мъ є͗го. слоуа͗мъ
͗ ͗нї ͗сто́нц. прⷣѣграднї

446a
͗схо́ша. ͗ в мѣроу коупхомъ водꙋ.
ны́нѣ же та́ко текоуть. ра́тн
комъ на́шмъ во́ды. ꙗ͗ко не то́кмо
͗мы́ скотомъ до сыт. но̀ ͗ ѡ͗гра
ды ͗ нвы лꙁѣ ͗м напаꙗ͗т. а͗ с̀
ꙁна́менїѧ ͗ пре́жⷣе бы́ша на плѣне́
нє гра́да. пршедъ навхⷣѡносоръ
͗ гра́дъ по́жꙿже ͗ цр͠квь. а͗ꙁъ же мню́
ꙗ͗ко б͠гъ ѿстоуп ѿ ст͠го. ͗ мꙋ́жь
бо̀ бл͠горо́дныхъ. гнꙋсть хра́мы
скверненъ. а͗ б͠гъ ка́ко мо́жеть пре
быват въ ва́ше скве́рност. но̀
ѡ͗ба́е ѡ͗стал сѧ ва́мъ поу́ть сп҇ⷭнїѧ
а͗ще пока́є͗те сѧ ͗сповѣда́т сѧ.
ѽ желѣꙁнї поверꙁте ѡ͗роу́жїє
͗ прїмѣте мл҇ⷭть ѡ͗͠ьства. въ
ꙁꙿвратте сѧ. ͗ в́дѣт какоу
красотоу предава́є͗те. ка́къ граⷣ
͗ какоу цр͠квь. какы да́ры ѿ всѣ́
хъ ꙗ͗ꙁы́къ. на не́же влѣжете пла́
мень ны́нѣ. ѡ͗жестосе́рдвше сѧ
͗ ѡ͗каменѣвше сѧ. пощадте рѡⷣ
ва́шь. положте ѧ́да ва́ша прⷣѣ
ꙫ͗ма жены род́телѧ. ͗хꙿже
͗стл́ть по ма́лѣхъ д͠нѣхъ. ͗л
гладъ ͗л ра́ть. вѣмъ ꙗ͗ко с ва́м
пог́бнеть мо рѡⷣ славенъ. м͠т
͗же на͗ свѣтелъ до́мъ. а͗ще же
мн́ть ꙗ͗ко тѣхъ ра́д молю́ сѧ
ва́мъ. оу͗б́те ѧ да полѧ́жеть
кро́вь моѧ ꙁа сп҇ⷭнїе ва́ше. а͗ще бо̀
по мнѣ цѣломоу́дрт хо́щете.
͗ а͗ꙁъ оу͗мроу ꙁа вы. таковаа ͗
ѡ͗сфоу въпющю. мѧтежн
ц не ѡ͗склаб́ша сѧ но̀ оу͗твръ
д́ша сѧ не вда́т сѧ. нарѡⷣ же
подвиже сѧ на преда́нє. прода́
ю͗ще роухла своѧ. ͗ съсоуды дра
гыѧ на ꙁлатѣ. ͗ пожрахоу да
не оу͗ꙁрѧ̏ть мѧтежнц. ͗

446b
с тѣмъ бежа́ша къ р́млѧнемъ. ͗
прохо́домъ выпоущаю͗ще. даꙗ͗хꙋ
ть на потребнѣмъ. т́тъ бо̀ пꙋ
щаше ѧ по ꙁемлѧмъ ͗де́же кто̀ хо
тѧ́ше. і͗ѡ͠анъ же ͗ смонъ прста́
в блюст вы́хода. ͗ выбегаю͗щаа
сѣѧ́хꙋ. ͗ пото́мъ градъ (!) растѧше
по всѧ д͠н. ꙗ͗вѣ бо̀ пшенца не ѡ͗
брѣташе сѧ. ͗ прходѧ́ще ѡ͗роу́
жнц ͗ска́хоу по храмомъ. ͗ ѡ͗брѣ
тꙿше бїахꙋ домовтыхъ. ꙁане
ꙁапрахоу сѧ. ͗ не ѡ͗брѣтꙿше бо́
ле бїахоу, рекоу́ще ꙗ͗ко потасте.
͗ мно́ѕ ꙁатворѧ́ю͗ще сѧ вꙿноу
тренхъ хра́мѣхъ. пшенцю ꙁо
бахꙋ мелюще. ͗ жа́лостнаа п́
ща бѣ̀ вꙿ н́хъ, ͗ сле́ѕъ досто͗но.
наⷣ всѣм же стр҇ⷭтьм гла́дъ бы҇ⷭ.
же́ны же ѿ моужь ͗ дѣ́т ѿ ѻ͗ц͠ь.
͗ м͠тр ѿ младенець въсхто
вахоу. ꙗ͗дъ ͗ꙁ гортан давѧе.
͗ въꙁлюбленнымъ в роукахъ ͗сх
та́ющмъ. не бы҇ⷭ мл҇ⷭт н ка́плѧ
жвотнаа. ͗ та́ко жвоуще не
таꙗ͗хꙋ сѧ. но̀ всюда ѡ͗бходѧ́хꙋ
бо́рц. ͗деже вдѧ́хꙋ ꙁатворе
нноу храмнꙋ. раꙁꙋмѣхꙋ ꙗ͗ко
вноутренї п́щю прє͗млють.
͗ а͗бє раꙁбвше две́р въскакахꙋ
͗ выдавѧхоу ͗ꙁъ гортан ꙗ͗дь.
͗ бє͗н бы́вше ста́рц не поустѧ́
ще п́щ. ͗ жены покрываю͗ще хлѣ
бы. ͗ ѿ дѣтї ѿ͗маю͗ще. раꙁрⷣа
ꙁѧ́хоуть ѧ ѡ͗ ка́мень. ͗ моуѧ́
хоу моукам невдмым. то
ѧ́ще ꙁерна рвфно́во та͗ны
оу͗дъ. ѡ͗стро ко́лє в ꙁа́днї про
хѡⷣ. да ͗сповѣдѧть пр гръщ
моукы́. ͗л оу͗кроухъ. моуте
л же не а͗лкахоу. но всѧко ѡ͗брѣ

446c
та́є͗мое въꙁма́ю͗ще насыхащꙋ сѧ.
а͗ще же кото́ры вы́шедъше съб
рахꙋ д́каа ꙁѣлѧ. оу͗таꙗ͗ще сѧ р
мꙿскыхъ во́. ͗мꙿже въꙁꙿвращахꙋ
т сѧ с̀ оу͗срѣтова́юще ѡ͗тмахꙋ
молѧ́щмꙿ же сѧ. ͗ стра́шноє͗ ͗мѧ
б͠жє прꙁыва́ю͗щмъ. да бы́ша
пода́л ͗мъ ѧ́сть ꙁе́лїѧ. ꙁане трꙋ
д́вꙿше сѧ ͗ главоу сло́жвꙿше пр
но́сомъ. а͗ т нто́же не вꙿдадѧ́
хоу. но̀ па́е смѣюще сѧ г͠лахоу. сѐ
боу́д ꙁа троудъ ва́шь. ѡ͗же не
пропорен бы́сте. а͗ ͗дѣже ю́ѧ͗
хꙋ моу́жа бога́тыѧ. клеветн
кы коупѧхоу на́ нѧ. ͗ ста́въ кле
ветнкъ наоу͗енъ. ѡ͗блѧше
ть ѧ лжа́. ꙗ͗ко хотѣ́ша прбѣгнꙋ
т к р́млѧномъ. ͗ є͗мꙿша ͗хъ с́мо
нъ съ і͗ѡа͠нномъ ѡ͗бнаж́ста ѧ. ͗
кро́вь ͗хъ ͗спва́шета. ͗ жлы
͗хъ раꙁдѣлшата. подро́бноу же
вы́псат немо́щно беꙁако́нѧ.
коу́пно же рещ. н ͗нъ градъ та
кыѧ стра́ст прѧ. н рѡⷣ ѿ вѣ
ка род сѧ та́ко, ͗сплъненъ грѣхы.
͗ ж́лще всѧ́ко ꙁлобѣ. ͗же къ ко
нцю ͗ родъ є͗врѣ͗скы пороуга́хꙋ
͗сповѣда́ю͗ще ꙗ͗ко холопща
соу́ть ͗ пршелц. ͗ блоуднща
ѡ͗тноудь же рѣ. с̀ погоуб́
ша градъ. с̀ поноуд́ша р́млѧны
на с͠ты гра́дъ. ̀ же въꙁꙿплекоша
ѡ͗гнь на цр͠квь 
́тъ же пр́спы въꙁꙿдѣлавъ. ͗
посла во́ѧ, оу͗каꙁа́ ловты вы́хо
дѧщхъ насъ бранѧ ꙁѣлѧ. ͗ є͗млю
щаа ͗ моуѧщаа распна́хꙋть ѧ
прⷣѣ стѣнам по •а͠• ͗ по бо́ле на
всѧ́къ д͠нь. во́͗н же гнѣвъ ͗мꙋ
ще на нѧ. не є͗д́нѣмъ ѡ͗браꙁомъ

446d
распнахоуть ѧ. но̀ раꙁл́ным
пороугаю͗ще сѧ. ͗ не доста мѣ́ста
крестомъ. а͗ кр҇ⷭтъ телесемъ. мѧ
тежнц же прве́дꙿше радныѧ пе
реско́нкы каꙁахоуть ͗мъ. ка́ко
ѕло̏ прꙗ͗ша прбѣга́юще к р́млѧ
номъ. распѧтыхъ бо̀ не творѧхꙋ
ꙗ͗ты ѧ. но̀ переско́нкы. ͗ мно́ѕ
ѿ хотѧ́щхъ прбегноут въꙁде
ржахоу сѧ. до́ндеже раꙁоумѣша пра́
вдоу. т́тъ же мно́го ѿꙗ͗тыхъ
ѿсѣкъ роуцѣ ͗ поуст къ смоноу.
͗ къ і͗ѡа͠ннꙋ. кажа к н́ма да преста́
неть ѿ ра́т. ͗ вдадѧ́т сѧ є͗моу
͗сцѣлѣю͗ть са́м ͗ ѡ͗͠ьство ͗хъ.
ѡ͗н же корѧхоу съ ꙁабралъ ͗ того
ѿц͠а є͗го. въпющаа къ смрът оу͗
бо͗м сѧ. оу͗не бо̀ на́мъ оу͗мрет прⷣѣ
рабо́тою. не поє͗мꙿ же творѧще
ѕла́а р́млѧномъ творѧ. є͗л́ко
мо́жемъ до́ндеже ды́шемъ. ѡ͗͠ь
скыи же пог́бѣл ͗ ѡ͗ цр͠кв не пе
ем сѧ. м́ръ бо̀ се́ оу͗не цр͠кв прⷣѣ
б͠гомъ є͗сть. сп͠сеть же сѧ ͗ с̀
б͠гомъ жвоущмъ в не́. є͗гоⷤ ͗ мы
побо́рнка ͗мꙋще. всемоу прощенїю
твоє͗мꙋ смѣє͗м сѧ. ͗ конець бо̀ є͗сть
б͠жї 

ѡ͗ макдонѣхъ. ка́ко пр͗до́
ша ттꙋ на́ помощь. ͗ ка́ко
і͗ѡанꙿнъ ра́ꙁб съсꙋды цр͠квныѧ͗
тогдаже ͗ манѣ лаꙁаревъ бра҇ⷮ
прбеже къ тт 

447a
ло́во .рк͠.
Тогда бо̀ ͗ а͗нтѡ͗хъ нареемы є͗п
фа́нї. прїде т́тоу на́ помощь
͗мѣѧ во́ѧ нареемї макдо́нѧнѣ.
въꙁрастомъ высо́ц. ͗ макдонь
скоє ѡ͗рꙋжє носѧ́ще. прстꙋпль
къ т́тоу г͠лаше. двлю сѧ ка́ко р́
млѧне медлѧть не въꙁмоуть стѣ́
нъ. бы҇ⷭ же са́мъ хра́бръ но̀ несъверъ
шенъ оу͗момъ. оу͗лы́сноу же сѧ т́
тъ ͗ ре́е да бꙋд троу́дъ ѡ͗бщь. ͗
а͗бє а͗нтѡ͗хъ оу͗стрем́ сѧ къ стѣ
намъ, с макыдонѧны. ͗ то́ стрѣ
лѧѧ͗ сѧ съ ͗скоушенїемъ. блюдѧ́
ше сѧ і͗оудѣ͗скъ стрѣлъ. во́ же
є͗го ю͗н сꙋ́ще съкроушша сѧ. ра́
ꙁвѣ ма́ло ͗хъ ѡ͗ста. срамоты бо̀
дѣлѧ не ѡ͗слаблѧ́хꙋть бю͗ще сѧ.
͗ на конець ѿстоуп́ша. пока
ꙁавꙿше ꙗ͗ко ͗стннї макдонѧ
не. не собою ѡ͗долѣва́хоу. но̀ а͗ле
кса́нꙿдровою ва́ꙁню. рмлѧно
мꙿ же поеншмъ прспоу дѣла
т. въ •в͠і• д͠нь мц҇ⷭѧ а͗ртем
сѧ ͗ сконѧ́ша съ велкымъ по́
томъ •к͠ѳ• ͗ поста́ввше стѣ
нобныѧ съсоуды. і͗ѡа͠ннъ ͗ꙁо
оу͗трь пѡⷣкопавъ до́͗де ͗ до пр
спы пѡⷣ ꙁемлею. ͗ соу́ха дро́ва ͗
смо́лна. пѡⷣложвъ сѣрою ͗ ꙁа
жегъ въꙁꙿврат сѧ. дрѣвꙋ же
въꙁгорѣвшю сѧ оу͗мѧ́е ꙁемлѧ.
͗ с вел́кымъ гро́момъ падо́шѧ҇ⷭ
пр́спы ͗ стѣны. пре́жⷣе ды́мъ
въсхожа́ше съ пра́хомъ. а͗ пла́ме
н не могоу́щю полат. ꙁане по
кры́то бы́сть. ͗ꙁмѧ́кш же
ꙁемл̀ провалва́юще сѧ. ͗ по
ла́ше пла́мень. ͗ рмлѧне оу͗жа
соша сѧ. вдѧ́ще внеꙁаапны

447b
ѡ͗гнь ͗ꙁъ ꙁемл̀. ͗ пеѧ́ль вел́ка пр
па́де на́ нѧ. ͗ по дво̏ю д͠ню ͗ на про́
аа прспы вытекоша съ ѡ͗гнемъ.
магасаръ. нарекомы хро́мы. ͗же
ꙗ͗в́ша сѧ вꙿ то врѣмѧ храбрѣ͗ша
всѣ́хъ. а͗кы бо̀ на свадбоу теѧ́хꙋ
а͗ не на рать. н боꙗ͗ще сѧ н ме́длѧ
ще. н смотрѧще. но̀ по средѣ вра́
тъ ходѧ́ща. ꙁапалша  прспы.
͗ съсоуды ра́тныѧ. бє͗м же конї
͗ ме. ͗ роукам пхо́м не ѿстꙋ
п́ша до́ндеже въꙁгорѣша сѧ съсꙋ
ды. рмлѧнѧ же теснѧ́хоут сѧ.
ѡ͗тѧ́т прше́дꙿше ѿ ѻ͗гнѧ. і͗оудѣ
͗ же въꙁбранѧхоу съ ꙁабралъ. ѡ͗н
оу͗текаю͗ще съ гасѧщм снма́хꙋ сѧ
не щадѧще телесъ сво͗хъ. ѡ͗н́ же
влаѧ́хꙋ съсоуды ͗с пла́мене. і͗оудѣ
же скво́ѕѣ пла́мень ска́юще. ͗ же
лѣꙁа є͗млю́ще горѧ́щаа ѿ͗махꙋ. р́
млѧне же ѡ͗бъстоуплен пла́менемъ.
дѣло ѿаꙗ͗вше ѡ͗ собѣ промышлѧ́хꙋ.
ка́ко оу͗тещ. і͗оудѣ͗ же пребывше.
͗ ѡ͗ пова́ю͗ще ѡ͗долѣнїемъ. н блю
доуе сѧ н тоулѧще сѧ. ͗ до ѡ͗бры́
тыхъ стра́жь до͗до́ша. ͗же є͗сть
плъкъ съ ͗ꙁмѣною стоꙗ͗ше, беꙁꙿ пре
ста́н съ ѡ͗рꙋжїемъ. лю́тъ же ꙁа
конъ леж́ть на немъ. а͗ще кто̀ ѿстꙋ
пть которыѧ вны ра́д. да посѣ
енъ боу́деть. ї ͗ꙁво́лвше сла́
вноую смръть па́е моуеныѧ. ста́
ша крѣпко. ͗н стыдѧ́ще сѧ ͗хъ.
въꙁꙿврат́ша сѧ на́ помощь ͗мъ. і͗оу͗
дѣ͗ же беꙁъ блюденѧ нападахꙋ.
͗ бїахоуть ѧ телесы сво͗м. ͗
т́тъ пршедъ ѿ а͗нтонѧ ꙁапре
ща́ше во́ѧмъ сво͗мъ. ꙁане расплѣ
н́вше ͗ноплеменнѧ стѣны.
а͗ сво͗мъ не промышлѧє͗те. ͗ по

447c
поуща́є͗те на́ сѧ і͗оу͗дѣ а͗кы ͗с те
мнц. ͗ събравъ ͗ꙁꙿбра́нныѧ ко́
ннкы. ͗ напа́де на ра́тнкы въ бо́
къ. ѡ͗н́ же к томоу въꙁꙿвратвше҇ⷭ,
бїахꙋ сѧ. ͗ снемꙿшм сѧ плъкомъ
пра́хъ ꙫ͗ма не дадѧ́ше в́дѣт.
н оу͗шма слышат кл́ь. н мо́
щно поꙁна́т своє͗го. ͗л съ соупоста́
та. і͗оудѣ же крѣплѧ́хꙋ сѧ. не с́
лою но̀ ѿаꙗ͗нїемъ. а͗ р́млѧне жа
да́нїе сла́вы ͗ ѡ͗роу́жє͗мъ. ͗ вдѣ
нїемъ кесаревымъ. мню́ же ꙗ͗ко то
гда ꙗ͗р́вше сѧ во́, пожръл бы́
ша і͗оудѣ͗скыѧ воѧ. а͗ще бы̀ но́щь
не прспѣла вꙿню́ же раꙁдо́ша сѧ.
͗ пото́мъ т́тъ доумаше съ ге́мо
ны г͠лѧ. пр́спы ͗м же надѣꙗ͗
хом сѧ вꙁѧт градъ ͗стлѣша сѧ.
а͗ во́͗н ѡ͗пеѧлша сѧ. ꙁане вел́
къ троудъ ͗хъ въ є͗днъ ѧсъ пог
бѣ. ͗ раꙁоумѣю ꙗ͗ко мно́ѕ ѿа́
ꙗ͗ша сѧ вꙁѧт сего̀ рⷢа́да. є͗моу
же і͗юнѣ͗шї ѿвѣщаша. да пр
стоупмъ всѧ́къ къ стѣнамъ на
коупь. ͗ не стерпѧть і͗оудѣ на́
шего прше́ствѧ. погроуꙁѧть
бо сѧ на́шм стрѣла́м. а͗ срѣ
дъ вѣц рѣ́ша, подобає͗ть
є͗ще ͗ны прспы дѣлат въ ͗ныⷯ
мѣстехъ. ͗ всю̀ с́лоу прста́в
т. ͗ ꙁаград́т і͗оудѣѡ͗мъ вы́
хѡⷣ. ста́рї же рѣша, ꙗ͗ко досто
͗но ѡ͗бры́т сѧ ѡ͗кръстъ гра́да.
͗ не да́ть і͗оудѣѡ͗мъ вы́ходт.
͗л на траво͗ма́нє ͗л на ͗но
то̀. а͗ роукам не снма́т сѧ.
непобѣдмо є͗сть ѿаꙗ͗нє. въ
скоую бїєм сѧ с н́м. ͗мꙿже мо́
лѧ́т сѧ ѿ желѣꙁа смръть пр
ꙗ͗т. а͗ще же ѡ͗сѧдемъ ѡ͗кр҇ⷭтъ

447d
ѡ͗к ͗л ѿ када ͗ꙁъмроуть. ͗л
вдадѧт сѧ. т́тъ же не мнѧ́ше
с тол́кым во́ не медлт. ͗
б́т сѧ съ ѿѧꙗ͗вшм сѧ. ͗
пр́спы немо́щно дѣлать. ꙁане
н дрѣ́во н пръсть ѡ͗ста́ сѧ. ͗
ноу́жно бы҇ⷭ ѿ •к͠• къ стоу връстъ.
а͗ стрѣщ входы ͗ ѡ͗бьстоꙗ͗т
граⷣ лю́то. ꙁане ѡ͗бы͗доша пропа́
ст шрокы ͗ глоубо́кы. ͗ па́кы
оу͗бо́ꙗ͗ сѧ на паданѧ. нощнаго
͗ внѣꙁапнаго. аще же вратнаго
входа стрѣгоуть. ѡ͗н таныа͗
входы оунвше вн̋доуть ѡта͗
 всѧ потребныꙗ͗ оуготоввше пр
несоуⷮ поутьм неꙁнає͗мым. ͗ сѧ
дꙋть пою͑ще ͗ ꙗ͗доуще бес пеал. а наⷨ
боудеть медлт много д͠нї на мало
временꙿноє дело. ͗ слава оу͗малт сѧ
преⷣложенїю врємѧ ͗ рее къ гемоноⷨъ
ѡ͗брымы сѧ ѡкрт҇ⷭъ града ͗ прспы
съдѣла ͗мъ. аще же кто мнть дело
се троудно ͗ люто ͗ вѣлко ͗ расꙿмо
трть ꙗко не подабаеⷮ рмлѧноⷨ мала
дела делат. ͗ непощно (!) л͠комъ бе
с пота ͗спра́вт то̀ сла́вноє. то́
кмо б͠гоу. тѣмъ ͗ препрѣвъ ге́моны
повелѣ во́є͗мъ ͗ꙁот на дѣланїє
͗ вн́де в нѧ́ оу͗стремленїє юдноє.
͗ дѣлахоуть съ ревнова́нїемъ. по
ревноу́ю͗ще дроугъ дроу́гоу. ͗ плъ
къ плъкоу. ͗ со́тнкъ со́тнкꙋ.
͗ гемонъ ге́моноу. кто̀ гемоноу
т҇ⷭь сътворть. ͗ бо́лма да́ры
въꙁмоуть. ѡ͗бꙿходѧ бо̀ по всѧ д͠н
т́тъ. преꙁра́ше дѣлателѧ. ͗
пое́нꙿше ѿ а͗соур͗скаго ѡ͗брытѧ.
на до́лнї но́въ ѡ͗градъ. дѣ́лахꙋ
прспы. ͗ ѡ͗бїаше кедронъ. ͗ є͗ле
ѡ͗нꙿскꙋю гороу до голоубнаго ка́

448a
мен на полоуд͠ньноую страноу. ͗
до слоуа͗мꙿскыѧ горы. ͗ ѿтоу́дꙋ
оу͗клон́ша сѧ на ꙁападъ. ͗ ѡ͗бꙗ͗
ша кладѧ́ꙁа, ͗ ͗анановъ гро́бъ.
͗ гороу на не͗же помпї стоꙗ͗ше.
на сѣверꙿскꙋю страноу въꙁꙿврат
шѧ҇ⷭ. ͗ пришедꙿше є͗ревньфꙿскыⷯ
дво́ръ. ͗ родовъ гробъ ѡ͗бꙗ͗ша,
на въстокъ. ͗ съвокоуп́ша сѧ
ѿнюдоуже ͗ поѧ́ша. ͗ бы́сть
прсо́пнны ѡ͗градъ. •л͠• ͗ •ѳ͠• връ
стъ. а͗ ꙁа нѣю съꙁда́ша •г͠і• гра́
ды. всѧ́ же та съꙁда́ша ꙁа •г͠і•
д͠нї. ͗ ѡ͗бьста́ша ве́сь градъ съ
ꙗ͗ростю. т́тъ же по градомъ
поста́в стража. ͗ пръвоую
стра́жю но́щноую са́мъ стрежа́
ше. второую тве́рї. а͗ тре
тьюю ͗гемона. ͗ всю но́щь ѡ͗бхо
дѧ́хꙋ стра́жє с нарѧдомъ. і͗оу͗
дѣѡ͗мꙿ же ѿрѣꙁа сѧ наде́жⷣа сп͠се
ню. ͗ расшр сѧ гла́дъ по дво
ромъ. ͗ по родо́мъ, съкроушаше
всѧ. ͗ полаты ͗сплън́ша сѧ же
нъ ͗ дѣтї ͗стлѣнныхъ по стѣ
намъ валѧхꙋ сѧ ста́рї. ѡ͗в
ды́шюще. ѡ͗вї ͗ꙁдыха́ю͗ще. ѻ͗
в же ͗ є͗ще ды́шюще. вꙿходѧ́хꙋ
въ гро́бъ ж́в. ͗ не можа́хоу по
греба́т мрътвыхъ. ͗нї же
на погребе́нє ше́дꙿше, па́дахоу
наⷣ мрътвым. ю͗ноша же ͗ ѡ͗
троковца ѡ͗поу́хꙿше вертѧхꙋ
сѧ средѣ гра́да. а͗кы ͗дол. ͗ а͗кы
стѣневе. ͗ не бы̀ кто̀ пла́ѧ ͗ ры
даа. горта́н бо ͗хъ ͗схо́ша гла́
домъ. ͗ ѡ͗блѧ́ше ѧ немощь ⷯ
͗ ѡ͗сохлыма ꙫ͗ма. ͗ смръдѧ́
щм оу͗сты, ͗ є͗ще ды́шюще.
͗ оу͗блажа́хꙋ оу͗мръшаа. ꙁав́

448b
дѧще ͗мъ вꙿ поко́. ͗ глоубо́ко млъ
ѧ́нїе ѡ͗бѧ гра́дъ. ͗ тма́ ͗сплъ
нена смрът. раꙁбо́͗нц же
на нь ꙁрѧ̏ще смѣꙗ͗хꙋ сѧ. ͗ ко́пїѧ
на нь ͗ меѧ́ ͗скоуша́хꙋ. ͗ р́ꙁы
съ мрътвець сн́махꙋ. ͗ ко́жⷣо
ѿрыгаа вдѧ́ раꙁбо́͗нкы ж́вы
стена́ше на цр͠квь ꙁрѧ̏. ѡ͗н же не
тръпѧ́ще смра́да. пръвоє пове
лѣша погреба́т ѧ. мꙿꙁдоу дающе
погреба́лнкомъ ѿ цр͠ковнаго съ
кровща. а͗ потомъ мѣта́хоу съ
стѣнъ въ пропаст. ͗ а͗бє є͗ꙁдѧ
т́тъ, вдѣ ѧ ͗сплънены мръ
твець. ͗ гно́ телесны текоу
щь ͗ꙁ н́хъ. прослеѕ ͗ постегна.
͗ прꙁва б͠га на свѣдѣтелꙿство
г͠лѧ. ꙗ͗ко не моє дѣло сѐ. но̀ са́м
собѣ сътворша. р́млѧне же
нкомоуже. вы́текаю͗щю ѿ мѧ
тежнкъ. ꙁане ͗ тѣ́хъ гла́дъ
͗ дрѧ́хлость ѡ͗бьѧ, съ бл͠гостїю.
͗ съ весе́лє͗мъ пребыва́хоу. ͗
ѡ͗б́лє пшен́ноє ͗моу́ще. ͗
всѧ потребнаа воꙁѧ́ще ѿ а͗сꙋрїѧ
͗ ѿ бл́жнхъ власте. ͗ мно́ѕ
стоꙗ͗ще бл́ꙁъ стѣнъ. ͗ покаꙁаю͗
щмъ снѣднаа. раꙁꙿдража́хоу
ть ѧ гладъ ⷯ своє͗ю сы́тостю.
мѧтежнкомꙿ же не ѡ͗склабѧ́
щмъ сѧ прот́воу стра́ст.
т́тъ же теснѧ сѧ ͗ꙁба́вт
ѡ͗станокъ гра́да. ͗ пакы наѧ пр
спы дѣлат на етыр ѧ́ст,
прот́воу а͗нтоню. не́любо же
бы́сть во́͗номъ носѧ́щмъ дрѣ
ва ͗ пръсть ꙁа •к͠• къ стоу връ
стъ. всѧ́ бо̀ ѡ͗крестнаа гра́да
всѧ̀ ͗ссѣена бы́ша. кеса́рь же
а͗бє є͗ꙁдѧ́ плъкы поⷣѡ͗стрѧше.

448c
ѧ. дѣ́лат. ͗ покаꙁаше раꙁбо́н
комъ. ꙗ͗ко оу͗же вꙿ роукоу є͗го соу́
ть. но̀ ѿ тѣ́хъ ѿ͗де покаанє.
͗ раꙁлоу́вше д͠ша ѿ телесъ. мнѧ́
хоуть ѡ͗бо́є ꙗ͗ко тоу́жⷣ. н д͠ша
мъ не пркоса́ше сѧ стра́сть. н
тѣломъ ꙗ͗ꙁвы̀, н пеѧ́ль. ѡ͗ба́
е же ͗ мрътвыѧ растерꙁаа͗хꙋ
а͗кы пс́. а͗ темнца наплън́ша
блъныхъ. с́монъ же ͗ матѳї
оу͗ста́в беꙁ мꙋ́кы. ͗же бысть
ѿ а͗рхє͗рѣ. вѣренъ на ро́домъ ͗
т҇ⷭнъ. ͗же вдѣвъ дре́вле люд
ꙁлобм ѿ ревн́тель ͗ ѿ і͗ѡ͠анна
поⷣоу͗ лю́д, да ͗ꙁведоуть с́
мона на раꙁрꙋⷣше́нїе і͗ѡа͠нна. ͗ съ
твор́ша та́ко. ͗ се́ въшедъ
въ градъ, вра́га мнѧ́ше ра́вна съ
͗нѣм. ͗ того пѡⷣоу͗́вшаго
лю́д ѡ͗нѣмъ. ͗ прведоша є͗го ͗
клевета́ше на́ нь. ꙗ͗ко р́млѧно
мъ прꙗ͗є͗ть. с́монъ же н ѿ
вѣщат є͗моу дⷡа́. но̀ ѡ͗соудї  смръ
тю съ трем сыны. етвръ
ты бо̀ прⷣѣвар къ ттоу. ма
тфею же молѧщю сѧ є͗моу. ͗ да
оу͗бїєть  прⷣѣ дѣтм. ͗ въꙁда́
сть є͗моу сѐ ꙁа блгⷣть. ꙁане ѿвръ
ѕе є͗моу вра́та гра́днаа. смонъ
же не послоуша но посѣе дѣ́т прѣ
д нмъ. а͗ самого послѣд. на ꙁа
бралѣхъ ꙁрѧ̏щмъ р́млѧнѡⷨ
пороуга сѧ ͗мъ. да пршедꙿше
ѿмоутъ своє͗го пр́ꙗтелѧ. н̀
погрест да телесъ ͗хъ. по тѣ
хъ же посѣе а͗на́нїю і͗єрѣѧ. ͗ гра
мотеѧ. а͗рстѣѧ ͗ ͗нѣхъ. •е͠і•
ѿ сердобо́ль. ͗ѡ͗сфова же ѿц͠а
ꙁатворша вꙿ темнц. ͗ ꙁа
повѣда́ша да нкто́же съ дрꙋгы
448d
сво͗м да повѣст не дѣє͗ть. ͗
не съвокоуплѧ́ю͗т сѧ на коу́пь. а͗ще
же кто̀ ѡ͗брѧ́щет сѧ с не́мъ тво
рѧ. ͗л въспла́еть кото́рыѧ
вны ра́д да оу͗бє͗нъ боу́деть.
͗ вдѧ нѣкто с́хъ дѣлъ ͗оу͗дї.
слоуга с́моновъ ражꙿже сѧ ѡ͗ оу͗б
є͗ныхъ беꙁ вны. ͗ прꙁвавъ своѧ
оу͗го́днкы. ͗ ре́е до́колѣ стръ
пмъ ꙁм́є͗вы ꙁло́бы. коє оу͗по
ва́нїе ͗мамъ на сп͠сенїє. доколѣ
вѣрнї, лоука́внымъ боу́деть.
не до насъ л гла́дъ пр полꙁѣ. не внꙋ́
трь л оу͗же р́млѧне. с́мꙿ же ͗ къ
бл͠годѣ͗цемъ невѣренъ ͗ въꙁдає͗
ть добродѣ͗цемъ ѕла̏а. ͗ вс̀ тре
пещемъ ѿ него моуенїѧ а́ю͗ще.
р́млѧне же деснцю простра́
ю͗ть на́мъ, ͗стнноу ͗ сп͠сеннꙋ.
грѧд́те да преда́мъ гра́дъ р́млѧ
номъ. ͗ себе сп͠сем сѧ. ͗ пра́воую
ме́сть ͗ꙁы́щемъ наⷣ с́мономъ, ѡ͗
н́ же послоушавꙿше є͗го. оу͗тро же
дроугъ дрꙋга ꙁва́ше ѡ͗та́, да
не ͗ꙁвѣста боу́деть рѣь і͗оу͗д
вь. третї асъ д͠не ꙁва́ше съ с͠на
р́млѧны. ѡ͗н́ же не оу͗скорша
прїт. ѡ͗н гръдѧще, ѡ͗в не ͗
моуще вѣры. мно́ѕ же ѡ͗бленѧ
хоу сѧ надѣ́юще сѧ, по малѣхъ
д͠нѣ́хъ беꙁъ вреда вꙿꙁѧт гра́дъ.
бы́вꙿш же вѣст то́ т́тов
съ ѡ͗роужїемъ ͗ съ ѡ͗роу́жнкы ͗
дѧ́ше къ стѣнамъ. ͗ с́монъ
предварвъ ͗ ѡ͗ютвъ, ͗ на
пра́сно потее къ с͠ноу. ͗ є͗мъ і͗оу͗
да съвѣтнкы є͗го. ͗ сѣе ѧ на ꙋ͗
ды. ͗ оу͗деса ͗хъ съмета съ с͠на.
͗ѡ͗сфоу же ѡ͗быходѧ́щю ͗ мо
лѧ́щю сѧ і͗оудѣѻ͗мъ ѡ͗ преда́нї.

449a
а͗ ѡ͗н поуствше на́ нь ка́мень, ͗ оу͗
дарша  въ главꙋ. ͗ а͗бє паде сѧ
͗ꙁнемоглъ. ͗ бы҇ⷭ рстанїе і͗оудѣѡⷨ
бодро. да похытѧть троупъ є͗го. ͗
є͗мꙿше влеѧ́хꙋть къ градоу. ͗ въвле
клї  бы́ша. ͗ сътворл є͗моу бы́
ша неслы́шмыѧ моукы. ͗ сне́мъ
ше сѧ є͗два̏ ѡ͗тѧ́ша ͗ѡ͗сфа. ͗ по
несо́ша  къ ста́нщю. а͗кы въ снѣ
юꙗ͗ше. мѧтежнц же ра́достно
въпꙗ͗хꙋ ꙗ͗ко оу͗б́вꙿше . є͗го́же
дре́вле жадаахꙋ. ͗ ͗ꙁвѣст сѧ ѡ͗
немъ всюда. ͗ нарѡⷣ слы́шавъ дрѧ́
хлъ бы҇ⷭ. пла́юще сѧ по немъ. є͗гоⷤ
дѣлѧ ͗ свобод́т сѧ надѣꙗ͗хꙋть.
͗ к р́млѧномъ беꙁъ стра́ха прбѣ
га́т. ͗ѡ͗сфова же м͠т вꙿ те
мнц сѣдѧщ. г͠лаше къ темн
нкомъ. ꙗ͗ко с̀ вѣсть ͗ дре́вле
м прїде ѿ а͗пата. ͗ не а́ꙗ͗ла є͗смь
ж́ва прїма́т с͠на своє͗го. ѡ͗та́
͗ же рыда́ющ къ рабы́нѧмъ г͠ла
ше. сѐ м бѣ плѡⷣ блв҇ⷭнїѧ моє͗го.
да не погрест с͠на, а͗ ѿ негоже са
ма аꙗ͗х сѧ погребе́на бы́т. но̀
не продлъж сѧ ра́дость раꙁбо́͗
нкомъ, н м͠тр пеѧ́ль. ͗мꙿже
бо̀ ͗ѡ͗сфъ ѿ оу͗даренѧ въста.
͗ прстоупль покаꙁа сѧ ͗мъ въ
пѧ. ꙗ͗ко прблж сѧ ва́мъ д͠нь
погы́бел. ͗ въꙁда́мъ ме́сть ꙁа
раноу. ͗ вн́доу въ оу͗пова́нїє срцⷣа
лю́демъ. ͗ въ оу͗мѧтежнкы оу͗
жасъ. ͗ вдѣвше же лце є͗го. на
рѡⷣ же стрѣго́мъ с́мономъ. ͗
не могоуще ѡ͗брѣст времен на
выбѣганїє. ѡ͗вы̀ скакахоу съ ꙁа
бралъ ноу́жⷣею. ѡ͗в же съ ѡ͗роу́
жємъ выбѣгахоу а͗кы б́т҇ⷭ
͗ помета́вше всѐ прбѣгахꙋ к р́

449b
млѧномъ. ͗ та́мо оу͗мра́хꙋ ѿ ꙗ͗
д. прходѧхꙋть бо̀ ѿ гла́да ѡ͗пꙋ́
хꙿше. до́ндеже раꙁꙋмнї люд. съ
въꙁдержанїемъ подава́хоуть ͗мъ
ꙗ͗дѣнїе. ͗ по малоу ѡ͗быкнѧ́хоу 
Нѣ́кто же соурѧннъ оу͗ꙁрѣ̏ прско́
ка ѿ мотылъ ꙁла́то берꙋща. ͗ ͗
сповѣда во́є͗мъ всѣмъ вдѣноє.
ꙗ͗ко преско́ц і͗оудѣ͗стї ре́во ͗
сплънвꙿше ꙁла́та ͗ прходѧть.
͗ а͗бє таꙗ͗ще сѧ дроугъ дрꙋга, по
поут ловѧ́ще попра́хꙋ. ꙁа є͗днꙋ
но́щь •д͠• пропоро́ша. ͗ раꙁꙋмѣ
нїє ͗хъ т́тъ повелѣ ͗ꙁбост
вновныѧ. ͗ ѡ͗брѣто́ша сѧ мно́
ѕ ѡ͗ то́ внѣ. ͗ мно́жества ра́д
͗хъ ѿда́ ͗мъ. ͗ ꙁапреща ͗мъ г͠лѧ
ка́ко съ мно́ю поу́тьшествоую͗
ще ͗ воюю͗ще. таковаа дѣє͗те
͗мѣнїѧ ра́д. н мене сѧ сты́
дѧще. н своє͗го ѡ͗роужїѧ сребро
мъ ͗ ꙁла́томъ оу͗строє͗на. но̀ а͗ще
пакы кто̀ ѡ͗брѧ́щет сѧ то̀ тво
рѧ смрът повненъ боу́деть.
͗ посла по всѣмъ плъкомъ. съ ꙁа
прещенїемъ да ѡ͗станоут сѧ ѿ
ѕло̀͗ма́нїѧ. но̀ ꙁла́толю́бє пр
ѡ͗бдѧ́ше всѧ́коу гроꙁоу ͗ моу́
кꙋ всажⷣенноє бо̀ люто въ л͠кы
похоть ͗манїѧ. ͗ нѣсть стра́
ст подобны є͗моу. а͗ꙁъ же мню́
ꙗ͗ко ͗ то мѣ́роу ͗мѣє͗ть ͗ сы́то
сть. ͗ ꙁако́ноу поⷦрⷪено є͗сть. но̀
б͠гъ ѡ͗соудть тогда всѣ́хъ людї.
тѣмꙿже полеж на нхъ раꙁнол
ноу смръть. ͗ вс̀ поут сп͠сенныѧ
ѿѧ ѿ н́хъ да пог́бноуть ѡ͗т́
ноудь. тѣ́мꙿже є͗го же кесарь съ
гроꙁою ꙁапрет. то̀ ѡ͗та́ тво
рѧхꙋ на прбѣгающаа. да лꙋе

449c
оу͗срѣтающаа сѣѧхꙋ ѡ͗бьглѧда
ю͗ще сѧ. да нкто́же не в́дть.
пропарахоу ͗ вывлаѧхꙋ скве́рнаа
стѧжанїѧ ͗ꙁо оу͗тробы. не въ всѣ
хъ же ѡ͗брѣте. но̀ мно́гы оу͗пова́
нїе оу͗бва́ше. ͗ с̀ стра́сть въ
ꙁꙿбран прскокомъ прбѣганє 
͗ і͗ѡаннъ же в́дѣвъ ꙗ͗ко ѡ͗скдѣша
въсхта́нїѧ лю́дꙿскаа. на цр͠квь
наа простре рꙋцѣ. ͗ мно́го ѿ слꙋ
же́бныхъ съсоудъ раꙁб́. ͗ ѿда́
наа б͠гов раꙁл́їѧ д́скосы. по
трѣ ͗ трапеꙁы. не ѡ͗ста́в же
н в́нныхъ съсоудъ ꙗ͗же посла
пре́жⷣе. кесарь савастосъ ͗ жена
є͗го. ͗ рмꙿстї же ц͠рве оу͗т́ша
͗ оу͗крас́ша ст͠оє. а і͗оу͗дѣꙗ͗н
нъ сы́ ͗ноплеменноую красотоу ра
ꙁб г͠лѧ къ соу́щмъ с н́мъ. ꙗ͗ко
подоба́є͗ть бж҇ⷭтвънаа съклое
ва́т ꙁа б͠гаю͗ бю͗ще͗ сѧ ѡ͗ цр͠ко
вь. ѿ цр͠кве птат сѧ. внꙋ
тренї цр͠кв раꙁдѣл лю́демъ.
͗ пїахоу до оу͗поѧ. ма́ꙁахоу сѧ
ма́сломъ пае ͗ на є͗же є͗сть мѣ
ра •ѕ͠• лтрънаа ͗ беꙁъ трепе
та ͗ беꙁъ стра́ха не оу͗стыжю҇ⷭ
ꙗ͗же м вел́ть стра́сть ͗спо
вѣдат. мню́ а͗ще бы́ша оу͗ме
длл р́млѧне. на ѡ͗каненъ. то̀
л ꙁемлѧ бы ꙁноущѧ пожръ
ла. ͗л потопъ бы̀ потоплъ
градъ. ͗л содомꙿскы ѡ͗гнь, не
бесны пожеглъ бы̀. е́ беꙁбо́
жны ͗рѡⷣ, поу́щьша ͗хъ дѣ
ла сътворша. ͗ беꙁбо́жѧ ⷯ
ра́д. ͗ вс̀ лю́дїє с тѣм погы
бо̀ша. въскоую подробноу ͗спо
вѣдоую стра́сть 
͗ ѡ͗ манѣ.

449d
Въ ты д͠н бо̀ манѣ лаꙁоревъ бра́
танъ. є͗гоже въск͠рс ѿ гроба
і͠, ͗ꙁꙿгн́вша. то́ прбѣгъ
къ т́тоу, ͗ г͠ла к немоу. ꙗ͗ко
є͗днем враты в н́хъ порꙋ́
ша є͗моу стрещ. вы́несено бы҇ⷭ
•р͠• ты́сѧщь ͗ •е͠і• ты́сѧщь, ͗
ѡ͗смь со́тъ. ѿ того д͠не во́ нꙿже ѡ͗
бьста гра́дъ є͗же бы҇ⷭ въ •д͠і• мц҇ⷭа
ксанфка, нареко́маго а͗пр́лѧ.
до пръваго д͠не мц҇ⷭѧ по немъ, ⷤ
є͗сть і͗оулї. ́ же мрътв бы́
ша ѿ хꙋдхъ. а͗ про́хъ сродн
ць погребахоу. погреба́нє же
сѐ бы́сть. вы́несꙿше ͗ꙁъ гра́да
͗ въврещ въ пропасть. посе́
мꙿ же ͗ ͗нї прбѣгше ѿ наро́
тыхъ. ͗сповѣда́ша сла мръ
твыхъ къ ттоу •ѯ͠• те́мъ.
хоу́жьшхъ всѣм враты вы́
несо́ша. а͗ про́хъ несвѣдомо бѣ.
ра́ꙁвѣ оу͗бє͗ныхъ ͗ погребеныⷯ.
͗нѣхꙿже събра́юще намѣта́хꙋ
хра́мы. ͗ дворы ꙁатворѧ́хоу.
͗ пшен́наа мѣра продова́ше҇ⷭ.
по тала́нтѣ ꙁла́та. пото́мꙿже
ꙗ͗ко ѡ͗бꙿграженъ бѣ градъ. люⷣ ̋є
не могоуще вылест на събранїє
травѣ. на такоу ноу́жⷣю прекло
н́ша сѧ ꙗ͗ко по камаромъ ͗ска
т. ско́тꙿскаго гно́ѧ ͗ꙁѣдат.
͗ бысть ͗мъ п́ща, ꙗ͗же дре́вле
ꙫ͗ма не можа́хꙋ ꙁрѣт. р́млѧ
не же слышаще таковꙋю страсть,
съжа́лша с̀. мѧтежнц же
вдѧще не жаловахꙋть с̀, н ка
ꙗ͗хꙋт сѧ. но̀ тръпѣша до конца
дондеже ꙁло́ба до́͗де до нⷯⷯ. ѡ͗слѣ
п бо̀ оу͗мъ ͗хъ б͠жї сⷣꙋ̀. ⷤ наве
де с̀ всѧ́ на граⷣ. ͗ на жвꙋщаа в неⷨ 

450a

ло́во .р͠кѳ. ͗ѡ͗сфово шестоє.
сло҇ⷡ ѡ͗ плѣненї і͗єрл҇ⷭмвѣ.
͗Іє͗рл҇ⷭмьскаа стра́сть же растѧше
по всѧ д͠н бо́лма. мѧтежнкомъ
пѡⷣѡ͗стрѧю͗щем сѧ въ бѣдаⷯ. ͗
гла́доу по сконѧ́ню наро́да ͗ тѣ́
хъ оу͗же ͗стлѣваю͗щю. мно́же
ствꙋ же събраноу троупю средѣ
гра́да. ͗ вдѣнїемъ стра́шно бы҇ⷭ.
а͗ смра́дъ ͗схожа́ше ѿ н́хъ несте
рпмъ. ͗ хотѧ́щмъ вы́рста
т на́ брань. ͗ бы́сть по телесе
мъ ход́т. ͗ с̀ настоупа́ю͗ще на́
нѧ, н оу͗жаса́хꙋ сѧ н жалова́
хꙋ. н̀ послѣднѧѧ клѧ́твы ѡ͗па
сывахꙋт сѧ. ꙁане поруга́хꙋт сѧ
лежа́щмъ. ͗ ѡ͗крова́вльше десн
цѧ съро́днескымъ оу͗бє͗нє͗мъ
на ͗ноплеменнкы въстека́хꙋ.
ненадѣю͗ще сѧ ѡ͗долѣт. но̀ ѿ
а́ꙗ͗вше сѧ сп҇ⷭнїѧ. ͗ порꙋгаю͗ще҇ⷭ
б͠гꙋ. ꙁане оу͗медл на̀ нѧ. не посла
на нѧ ско́ро, моу́кы подо́бныѧ
͗мъ. р́млѧне же вел́къ трꙋ
дъ прє͗млюще, ѡ͗ прношенї
пръст ͗ дровъ. поста́вша пр
споуꙁа •к͠• ͗ є͗днъ д͠нь. посекъ
ше ꙗ͗коже реко́хѡⷨ. пре́же ѡ͗

450b
кр҇ⷭтнаа ве́с ꙁа •к͠• къ стоу връстъ.
͗ бы҇ⷭ жалостнаа вдѣнїѧ всеѧ́
ѡ͗крестꙿныѧ ꙁемлѧ̀. ꙗ͗же бо̀ дре́вле
бы́ша оу͗крашена дрѣвы ͗ ѡ͗гра
ды. ͗ тогда̀ ѡ͗поустѣша ͗ раскопа́
на бы́ша. ͗ а͗ще кто̀ дре́вле вдѣ
въ і͗оудѣ͗скоую красотоу. ͗ гра́
дꙿскоую лѣпотоу. а͗ тогда прклю
́ сѧ є͗моу вдѣт поустотоу.
то̀ не поꙁна́лъ бы̀. всѧ́ескоую
бо̀ красотоу ѿсѣе бра́нь. а͗ще же
͗ кто̀ ꙁемлець ͗ꙁдалеѧ пршедъ.
то̀ стоѧ оу͗ гра́днаго мѣста. наѧ
л бывъ праша́т кдѣ̀ градъ. ко
нѧ́вшмꙿ же ͗мъ прспы. ра́ве
нъ стра́хъ напа́де на р́млѧны ͗
на і͗оудѣѧ. ̀ бо мнѧ́хоу плѣне
н бы́т. а͗ще ͗хъ не по́жгоуть,
р́млѧне же не надѣꙗ͗хꙋт сѧ вꙁѧ
т гра́да. а͗ще ѧ по́жгоуть, не
доста бо̀ дро́въ. ͗ ѿ мно́гаго трꙋ
да ͗ꙁнемого́ша, ͗ ѿ астаго па
дѣнѧ д͠шь во́͗нꙿскыхъ ѡ͗склаб́
ша сѧ. ͗ бо́лшю пеѧ́ль ͗мѧ́хꙋ
ть р́млѧне ѿ гра́дныѧ напа́ст.
негл́ гражане. та́ко бо̀ бюще сѧ
с н́м не ѡ͗брѣта́хо́уть ͗хъ мѧ́
ке́͗шхъ. но̀ вы́͗ноу съкрꙋша́
ше сѧ оу͗пова́нїе ͗хъ. ͗ прспы ра
сꙿсыпахꙋ сѧ х́тростю і͗оудѣ͗
скою. ͗ стѣноб́ныѧ съсоуды
тве́рдостю стѣнною ͗ꙁнемо
га́хоу. ͗ є͗гда снма́хꙋт сѧ ша
та́нїемъ побѣжен бы́ша. ͗ ѡ͗
брѣта́шет сѧ крѣпость і͗оу͗дѣ
͗ска вы́ше наⷣ гла́домъ ͗ наⷣ мѧте
жемъ. ͗ наⷣ ра́тю оу͗стремленїѧ
͗хъ, непобѣдма бы́ша ͗ весе́лїє
въ бѣдахъ не͗ꙁреенно. ͗мꙿже бо́
дро стрѣжахꙋ . прспыⷤ ѡ͗крт҇ⷭъ.

450c
і͗ѡа͠нна. доу́махоу ѡ͗ а͗нтонї, ка́
ко мо́гоуть ͗ꙁб́т. а͗ще раꙁбїю
ть стѣны. ͗ прⷣѣста́вленїемъ,
ѡ͗венъ нападо́ша на дѣло. не .е оу͗
лꙋша. пртекꙿше бо̀ сълоу́ью
пре́жⷣе даже не прблж́ша сѧ,
къ пр́спамъ. въꙁꙿврат́ша сѧ бѣ
гаю͗ще а͗кы стоуденї беꙁ дꙋш.
͗ не вс̀ бо̀ коу́пно вы́ндоша. но̀
по малꙋ ра́ꙁно ͗ с лѣностю. ͗ съ
соблюденїемъ ͗ съ стра́хомъ. ͗
ѡ͗т́ноудь ре́кше несво́͗скы̏ і͗оудѣ
͗скы. ѡ͗бы́а бо ⷯ ѡ͗скоудѣша
шатанїѧ ͗ оу͗стремленѧ. ͗ те
енѧ коу́пнаа. ͗ с немощью вы́
шедꙿше ѡ͗брѣто́ша р́млѧны ͗
сплъвꙿша сѧ крѣпко. ͗ ѡ͗бꙿгра
жаше прспы всюда тѣ́ломъ ͗
ѡ͗рꙋжє͗мъ. да не боу́деть лѕѣ́
ѡ͗гнев полост на́ нь. ͗ оу͗крѣ
п́ша сѧ роука́м ко́жⷣо ͗хъ не по
двжа́т сѧ ѿ плъка пре́же смръ
т. всѐ бо̀ оу͗пованїе ѿрѣꙁа сѧ
ѿ нхъ. а͗ще ͗ с̀ дѣла пожꙿжена
боу́доуть. а͗ к томоу стыдѣ
нїѧ лю́та вндо́ша в нѧ́. а͗ще ͗ є͗
ще ѡ͗долѣю͗ть ͗мъ і͗оудѣ. немо́
щнї премогоу́щмъ. ͗ ѿа́ꙗ͗
вꙿш́м сѧ ѡ͗роужнкомъ. ͗ не͗
скоушенї ͗скꙋшенымъ. і͗оудѣ
рмлѧномъ. тѣмꙿже і͗оудѣ
оу͗жа́сше сѧ въспѧть рста́хꙋ.
хоулѧ́ще дроугъ дроуга на оу͗стра
ше́нє. ͗ се бы́сть въ •а͠• д͠нь
по нема. мц҇ⷭь же є͗сть і͗оулї. ѿ
шедꙿшмъ же ꙇ͗оу͗дѣѡ͗мъ. пр
несо́ша рмлѧне градо́є͗мц съсꙋ
ды. бє͗м ѿ а͗нто́нїѧ ка́менїє
мъ ͗ ѡ͗гнемъ ͗ желѣꙁомъ. ͗
все́ю нꙋжею. а͗ще бо̀ ͗ на стѣнню

450d
твръдость надѣꙗ͗хꙋт сѧ. ͗ ѡ͗
вны преѡ͗бдѧ́хꙋ. ͗ ѡ͗бае борѧ́хꙋ
сѧ с н́м съвы́ше. бранѧ́ще да
бы́ша не поста́вл ѡ͗гнѧ̀. ѡ͗нⷤ
мнѣша тще́нїе і͗оудѣ͗ско. ꙗ͗ко
а͗нтонї ͗скы слабост ра́д бра
нѧть. ͗ крѣпльше бїахоу стѣ
ны. но̀ не въꙁмого́ша преб́т стѣ́
ны. до́ндеже ѧ́сто бю͗ще не ѡ͗
сꙿклабѧ́ще сѧ ѿпоуща́є͗мыхъ свы́
ше. прораꙁша ма́ло мѣсто. дрꙋ
ѕї же щты покры́вꙿше сѧ. рꙋ
ка́м ͗ желѣꙁы раскоповахоу ѡ͗
снова́нїѧ. ͗ прлѣжно поноуже
ва́хꙋ сѧ. еты́р ка́мен, ѡ͗
два вы́двгоша. ͗ вы́валша
͗ꙁ мѣста вел́кыѧ горы. но́щь
же поко́ ѡ͗бо́мъ. ͗ пова́ю͗
щмъ ͗ ѡ͗нѣмъ. ͗ по нѣмъ стѣ
ны внеꙁаа͗поу падо́ша. ͗ ѡ͗вны
въсколебаны соу́ще. пороуш
вшю сѧ мѣ́стоу томоу. на не́
мꙿже і͗ѡа͠ннъ дре́вле пѡⷣкопавъ
пѡⷣ͗де подъ прспы. ͗ та́ко семꙋ
прклювꙿшю сѧ. ю́дно оу͗крѣ
пша сѧ ѡ͗бо́. і͗оудѣ бо̀ ͗мꙿже
достоꙗ͗ше ѡ͗сꙿклаб́т сѧ. ꙁа
не порютша сѧ стѣны, па́е оу͗
пова́нїѧ. надежⷣю бо́лшꙋ прꙗ͗
ша. по́ длѣ же с͠нъ а͗нто́нї сто
ꙗ͗ше. р́млѧномꙿ же вел́коу ра́
дость прє͗мꙿшмъ. оу͗гас ю
ско́ровдѣнє ͗ ͗нѣхъ стѣ́нъ.
͗хꙿже съꙁдаша і͗ѡа͠ннов во́ внꙋ
трь. въ прстоупленїѧ ꙗ͗влѧ́
ше сѧ простѣ͗шаа. лѕѣ бо̀ бѣ̀
въꙁлѣст по ка́менїю па́дꙿшⷯ
стѣ́нъ. ͗ сы но́выѧ стѣ́ны не
тве́рды бы́ша, ꙁане но́восъꙁда
н бы́ша. но̀ ѡ͗бае не смѣꙗ͗ше нктоⷤ
451a
полѣꙁт. ꙗ͗влено бо̀ смръть, прѣ
лежа́ше пое́нꙿшмъ 

ка́ко т́тъ тешаше во́ѧ своѧ сло
весы  .с͠нѕ.
Т́тъ же вѣ́даа. ꙗ͗ко бодрота во́
͗скаа въстава́є͗ть бо́лма. оу͗по
ва́нїемъ ͗ сло́вомъ ͗ повелѣнїемъ.
͗ помѣненїемъ да́ръ. ͗ мно́гажⷣы
ꙁабыва́ю͗ще бѣдъ. къ сꙿмрът е
ломъ ͗доуть. ͗ събравъ вꙿкоупѣ
храбрѣ́шхъ. ͗скоуша́ше ѧ гл͠ѧ
ѽ во́н. ѡ͗соуженїѧ не́мощь пр
є͗млють. ͗же повелѣнїемъ несла́
вн сꙋ́ть. ͗же повелѧть на беꙁбѣ
днаа дѣла ͗т. подо́бно же є͗сть
пѡⷣѡ͗стрт на дѣла сла́внаа, ͗
невъꙁмо́жнаа. простѣ͗шаа же
͗ въꙁмо́жна. ͗ са́м моу́ж тво
рѧть ͗ не повелѣн. а͗ꙁъ же ѡ͗т́
ноудь вѣ́мъ, ꙗ͗ко лю́то є͗сть ла́
женїе къ стѣнамъ. ͗ ͗сповѣ
даю ва́мъ, ка́ко подоба́є͗ть моу́
жемъ жа́жⷣоущмъ сла́вы б́т҇ⷭ
оу͗ лютѣ͗шхъ мѣстъ. ͗ ͗ска́
т смрът похва́лны. ͗ конца
плодовта. пръвѣє же прїмѣ
те въ оу͗мѣ і͗оу͗дѣско длъготръ
пѣнїє ͗ крѣпость въ стра́стехъ,

451b
вꙿ нхꙿже стра́жоуть. лю́то бо поно
шенїе ва́мъ. а͗ще р́млѧне соу́ще ͗ мо̀
во́. ͗ оу͗ьше сѧ пр мрѣ ра́тныхъ
дѣлъ. ͗ пр ра́т ѡ͗бы́кꙿше ѡ͗долѣ
ва́т. ны́нѣ побѣжа́є͗те сѧ рꙋка́
м і͗оудѣ͗скам ͗ д͠шам. на ко
нц побѣды. ͗ б͠гоу поспѣва́ющю
на́мъ. на́ше бо̀ па́денїе ͗ ѿ і͗оудѣ͗
ска шатанѧ быва́є͗ть. і͗оудѣ
͗скы же стра́ст растоу́ть, ва́
шмъ оу͗до́бємъ, ͗ б͠жїею по́мо
щю. мѧте́жь бо̀ ͗ ѡ͗бꙿстоупле
нє гра́да. ͗стинꙿна пода́нїѧ бе
ꙁъ ѡ͗бновь нто́же ͗но є͗сть. но̀
то́кмо б͠жѧ ꙗ͗рость на нⷯⷯ. а͗ на́мъ
по́мощь. а͗ще же хо́щемъ хоужꙿш
м побѣжа́т сѧ. ͗ бжт҇ⷭвъноє
поспѣше́нїє подаꙗ͗т. то̀ не сво
є͗го ѡ͗бы́аа твормъ. ка́ко л не
постонеть ꙁаконъ рмьскы. по
неже і͗оудѣ ѡ͗бы́кше дре́вле пѡⷣ
рабо́тою бы́т. ны́нѣ ꙁа свобо́
дꙋ ͗ ѡ͗ смрът не ра́дѧть. поне́
же посредѣ насъ вы́рстаю͗ть не
ѡ͗долѣ́т оу͗поваю͗ще. но̀ пока
ꙁат хотѧще го́лы стѣнь моу́
жества. вы́ же владѣю͗ще надъ
всѣм ꙁемлѧ́м ͗ мо́ремъ. ͗ мнѧ́
ще поношенїѧ. а͗ще оу͗ско́рѣ не побѣ
д́те сꙋпостатъ. не ͗ꙁво́лте
н є͗д́ною влѣст въ градъ кꙿ ра́
тнкомъ. но̀ ждѣте на нхъ гла́
да ͗ времене́. пра́ꙁнⷣ сѣдѧ́ще с та
кымъ ѻ͗рꙋжїемъ. ͗же ма́ло оу͗стре́
мльше сѧ, могл́ бы́сте ͗спра́в
т. а͗ще бо̀ полѣꙁемъ на а͗нто́нїю
то̀ гра́дъ на́шь є͗сть. а͗ще же боу́
деть ѿ внꙋтренхъ протвленїє
на́мъ връхꙋ соу́щмъ. ͗ сѣдѧ́щⷨ
наⷣ дыханїемъ ͗хъ. оу͗ско́рть

451c
кꙿ на́мъ ѡ͗т́ноуднаа побѣда 
ꙁъ (!) же велм́ по́ю ͗ хвалю́ конѧю͗щⷯ
сѧ пр бра́н. ͗же ͗нако мы́слѧть.
то̀ пркленоу ͗мъ да бы́ша ѿ бо́лѣ
ст ͗ꙁꙿмръл. ͗хꙿже д͠ша с тѣ́лѡⷨ
погребены быва́ю͗ть. кто̀ бо̀ не вѣ
сть ѿ бл͠гыхъ моу́жь. ꙗ͗коже сѧ сѣ
коу́ть вꙿ полкꙋ. то̀ д͠ша ͗хъ желѣ́
ꙁомъ ѿ тѣ́ла раꙁꙿдрѣша́є͗т сѧ. ͗
прхо́дѧть сто къ ͗стхї. къ
є͗фере ͗ съпрїмъ ͗хъ ͗ посажаєть,
въ ѕвѣѕдахъ. ͗ потомоу соу́ть
дѣмон бла́ꙁ. ͗ полобоꙁї (!) м́
лоств ꙗ͗влѧ́ю͗ще сѧ сво͗мъ срѡ́
днкомъ съ кро́тостю. ͗ ͗же в не
доу́ѕѣхъ с тѣ́ломъ ͗схо́ша. ͗ а͗
ще ́ст соу́ть ѿ скве́рност ͗
ѿ грѣха. но̀ ѡ͗бае мра́къ ꙁемнаа
прє͗млеть ͗хъ. ͗ бес па́мѧт
бы́ває͗ть. а͗ще же соу́жено л͠кѡⷨ
конѧ́нїе. ͗ нѣ́сть мо́щно нко
моуже оу͗теенїѧ є͗ѧ. то́ль же
є желѣꙁомъ конѧ́т сѧ, негл́
недоу́гомъ. ͗же не тееть къ по
требнымъ на конѧ́нїе слоуга́мъ.
то̀ небл͠гооу͗мнкъ є͗сть. ͗ сѐ г͠ла
хъ къ ва́мъ ѿа́ющмъ ͗ꙁбавленїа.
въꙁмо́же є͗сть моужествꙋю͗
щмъ. ͗ ѿ вел́кыхъ бѣдъ ͗ꙁбы́
т. по с́хъ бо̀ раꙁб́вшх сѧ ка́
менї мо́жеть влѣꙁт. а͗ с̀ стѣ
ны но́восъꙁда́нны соу́ще ско́ро сѧ
раꙁрⷣѣша́ть. ͗ ва́съ бо́ле сѧ оу͗крѣ
пльше на дѣ́ло дроугъ дроугꙋ по
можеть. ͗ соупостат ва́шю
дръꙁость в́дѧще. претръгне
т сѧ ͗хъ шатанє. ͗ а͗ще прклю
т сѧ беꙁъ вреда, ͗ беꙁъ кро́вѣ
побѣд то́кмо постоупт. вѣ
мъ бо̀ ꙗ͗ко і͗оудѣ ͗скꙋсѧт сѧ

451d
бра́нт ва́мъ ѿ ложенѧ. но̀ а͗ще
сътръпте пръвоую тѧ́гость. ͗
не постоꙗ͗ть ѿтолѣ. а͗ще же не съ
творю въ ꙁа́всть всѣмъ, пое́нша
го пре́жⷣе, даꙗ͗нїемъ ͗ т҇ⷭю. то̀ са́
мъ боу́доу сра́менъ, а͗ ͗же ж́въ бꙋ́
деть, то̀ довлѣ́єть наⷣ ро́внѧм
є͗го. а͗ ͗же паде́ть ͗ оу͗бє͗нъ бꙋ́де
ть. да слѣдꙿствоує͗ть є͗моу бл͠го
сть ͗ похва́ла. ͗ род́вшм сѧ ѿ
него, вѣ́наа т҇ⷭь ͗ даꙗ͗нїє. ͗ та́
ко г͠лющю т́тоу, вс̀ во́ оу͗стра
шша сѧ, ѿ велества бѣ́дъ 
ѻ͗ савнѣ.
Моу́жь нѣ́кы ͗менемъ савнъ. ро́
домъ су̏рѧннъ. ͗ роука́ма крѣпо
къ ͗ д͠шею ꙗ͗в́ сѧ. въꙁоромꙿ же бы҇ⷭ
ꙗ͗ко не во́͗нкъ, е́рнъ ѡ͗браꙁомъ
͗ соу́хъ тѣломъ ͗ кощенъ. бы́сть
в немъ полобожнаа д͠ша храбрѣ͗
ш тѣла. ͗ се́ пръвѣє въставъ г͠ла
къ т́тоу, ѽ кесарю, сѐ дне҇ⷭ преда́ю
главоу свою тобѣ бо́дро. ͗ пръвы
 а͗ꙁъ въсхожю на́ стѣны. ͗ молю҇ⷭ
да въслѣдоу́є͗ть м твоѧ ва́ꙁнь
моє͗ с́лѣ ͗ во́л. а͗ще л падоу сѧ
прⷣѣ конѧ́нѧ дѣлѧ. ты̀ вѣж мѧ
ꙗ͗ко не съгрѣшхъ. но̀ ͗ꙁво́лхъ
смръть ꙁа́ тѧ. ͗ та́ко рекъ въꙁмѧ
щтъ надъ главоу лѣвою роуко́ю
а͗ десною ѡ͗бна́жь ме́ь. ͗дѧ́ше
къ стѣнамъ въ •ѕ͠• а҇ⷭ д͠не. ͗ въ
слѣдова́ша є͗мо (!) ѿ нхъ моу́жь •а͠і•
поревнова́ша моу́жествоу є͗го.
прⷣѣ всѣм же теѧ́ше съ оу͗стремле
нє͗мъ ю́днымъ. стра́жє же
гра́днї в́дѣвше, бодѧхоутьⷤ
съ стѣны ко́пї ͗ стрѣлы поу
щахоу бес сла. ͗ ка́менїа ве
лкыѧ валѧхꙋть на нѧ. ͗мⷤ

452a
͠• ͗хъ пора́жꙿше въспѧть въꙁва
лша. савнъ же протвлѧѧ͗ сѧ пꙋ
ща́є͗мымъ ͗ погроужаа сѧ стрѣла́
м. не въꙁдержа́ сѧ ѿ стремленїѧ
до́ндеже въꙁлѣꙁе на верхъ. ͗ съне́
м сѧ съ страж ͗ побѣд ѧ. ͗ вс̀
і͗оудѣ оу͗жасо́ша сѧ с́лы є͗го ͗ крѣ
пост є͗го. мнѧ́ще ꙗ͗ко мно́ѕ въ
ꙁлѣꙁоша ͗ бѣгахꙋ. ͗деже въспоно
сть кто̀ соу́дъ. ꙁане выноу ꙁа́
встлвъ є͗сть бл͠годѣ͗цемъ.
въꙁꙿбранть конѧ́т пресла́въ
наа ͗справленѧ. тѣмꙿже ͗ с́
моу́жь вънегда̀ є͗моу ѡ͗долѣ. ͗
наⷣ всѣм ꙗ͗в сѧ непобѣдмъ.
тогда паде сѧ н́ць съ вел́кымъ
гро́момъ ꙁапе́н сѧ ѡ͗ ка́мень, съ
тѧ́жкымъ ѡ͗роу́жє͗мъ. ͗ въ
ꙁꙿвра́щьше сѧ і͗оудѣ в́дѣвꙿше є͗
д́ного соу́ща ͗ па́дꙿша сѧ. прте́
кꙿше ͗ ѡ͗бьстоуп́ша . ͗ всюда
бодѧ́хꙋть . е́ же є͗два̏ ста
на колѣноу ͗ покры́ сѧ щтомъ,
мно́го ѿ н́хъ прободѣ. ͗ ͗нѣхъ
мно́го оу͗ꙗ͗ꙁв. все́ кро́в ͗сте́
кш ͗ꙁ него́. ͗ꙁнемо́же ͗ роуцѣ́
ѡ͗бѣс. ͗ пре́жⷣе да́же не ͗спꙋст
д͠ш. покры́тъ бы҇ⷭ стрѣлам ͗
копї ͗ ме. моу́жь досто͗нъ
оу͗лꙋ́т ваꙁн връховне мꙋ́
жества ра́д. ͗ тогда̀ па́де сѧ
сꙋдомъ. ͗л сво͗мъ несъблюдѣ
нє͗мъ. н́же тр́є ͗же с н́мъ
по͗доша. то̀ пръвоє бл́ꙁъ ꙁабра
лъ соу́ще съкроушен бы́ша ка́ме
нє͗мъ. ͗ с̀ дѣꙗ͗нѧ сътвор
въ •г͠• д͠нь мц҇ⷭа панема по д͠во́ю
д͠нью съвокꙋпльше сѧ •к͠• мⷤꙋ
ѿ прсо́пныхъ стра́жь. прꙁва́
ша къ собѣ хорꙋжнка пѧ́того

452b
плъка. ͗ ͗на два̏ ѿ ко́ннкъ. ͗ трꙋ
бнка є͗д́ного въ •ѳ͠• а҇ⷭ нощ. ͗
по͗до́ша ѡ͗та́ по падꙿшм сѧ ка́ме
нї. ͗ въꙁлѣꙁо́ша на а͗нтоню.
͗ посѣко́ша пръвы стра́ж спѧ́
щї ͗ прꙗ͗ша стѣны. ͗ троу́бн
коу повелѣвшю троуб́т. ͗ про́
 стра́жє ѡ͗ют́ша ͗ въста́
ша ͗ раꙁбего́ша сѧ. пре́жⷣе да́же
не вдѣша влѣꙁшхъ. г͠ла бо̀ трꙋ
бны въꙁлож на́ нѧ, стра́хъ мнѧ́
ще ꙗ͗ко мно́жество ра́тныхъ въꙁлѣ
ꙁо́ша. кеса́рь же слышавъ ꙁна́ме
нє троу́бноє, ͗сплъ всю̀ ско́
ро с́лоу. ͗ пръвѣ въꙁы́де на стѣ
ны ͗ съ ͗ꙁꙿбра́нным ге́моны. бѣ
гаю͗щмꙿ же і͗оудѣѡ͗мъ къ цр͠кв.
͗ са́м р́млѧне ла́ꙁѧхоу в ходы
пѡⷣꙁемным. ͗хꙿже і͗ѡа͠ннъ на́
нѧ дре́вле пѡⷣкопова. на не́ ста́
вꙿше въ оу͗сть вс̀ во́ і͗оудѣстї
бранѧхоуть ͗мъ всею с́лою, ͗
бо́дростю. мнѧ́хоуть бо̀ ко
неноє плѣненїе. а͗ще р́млѧне вн́
доуть въ ст͠оє ͗ оу͗ꙁрѧ̏ть нев́
дмоє, ͗ бы҇ⷭ по во́домъ бо́ лютъ.
͗ всѣмъ цр͠квь прꙗ͗т цьнꙋщмъ (!)
сѧ. і͗оу͗дѣє͗мꙿ же выгонѧщмъ ѧ
на а͗нто́ню. ͗ тогда̀ помѣта́
вше стрѣлы ͗ коппѧ (!). ͗ ѡ͗бна
жвше меѧ снѧ́ша сѧ. ͗ вꙿ то́мъ
снѧтї невъꙁмо́жно рассꙋд́т.
͗л ꙁна́т кто̀ с кымъ бьє͗т сѧ.
смѧ́тꙿшм сѧ моу́жемъ ͗ въ сте
гнахъ съвокоупльше сѧ. ͗ плъкꙋ
неꙁна́є͗моу напа́дꙿшю велꙿство
мъ. ͗ кро́вопрол́тє бы́сть въ
ѡ͗бо͗хъ а͗кы рѣка. ͗ па́дꙿшхъ те
лесъ съ ѡ͗рꙋжємъ съкроуша́
хꙋ бю͗ще сѧ. ͗ вы́ноу на которꙋю

452c
страноу пртека́ше ра́ть съ тѧ́
гостю. тоу̀ бы҇ⷭ кл́ь ͗ понюка́
нє ѡ͗долѣва́ющмъ. во́пль же
͗ пла́ь бѣгаю͗щмъ. н бѣганїѧ
н гна́нѧ ͗мѣ́ста ͗мѣша. но̀
смѧ́тꙿше сѧ плъц, ѡ͗вогда гонѧ́
хꙋ. ѡ͗вогда́ же бѣгахꙋть. прⷣѣ
нмꙿже ноу́жⷣа є͗сть. ͗л оу͗бт
͗л оу͗бє͗ноу бы́т. несоу́щю мѣ
ста оу͗бѣжа́нѧ ꙁаднї бо цѣнꙋ
ще сѧ. не вдадѧ́хоуть ͗мъ мѣ́
ста вы́бѣжанїѧ. пото́мъ же
меѧ ͗ꙁламавꙿше. ͗ роука́м на
ѧ́ша б́т. ͗ всѧ́ко ѡ͗брѣта́
є͗мо ѡ͗роу́жє, ͗ бы҇ⷭ ѡ͗брѣтає͗
момоу є. пренемогаю͗щмъ же
і͗оудѣѡ͗мъ рмꙿскы плъкъ. ꙁане
ѿ девѧ́того а́са нощнаго б́шѧⷭ
до седꙿмаго а́са д͠невнаго, ͗ ѡ͗н
вс̀ коу́пно стра́ха ра́д плѣненїѧ,
р́млѧне же не вс̀. но̀ ма́ла ѧсть
с́лы. не вс̀ бо̀ влѣꙁо́ша плъковѣ.
͗ тѣмъ преста ѿ бо́ѧ. любѧ́
ще сѐ ꙗ͗же прꙗ͗ша а͗нто́ню. ͗
оу͗лїанъ же нѣ́кто со́тнкъ ѿ
вфанїѧ, моу́жь наро́тъ. є͗
го́же а͗ꙁъ в то́ врѣмѧ поꙁнахъ.
крѣпльша всѣхъ ѡ͗роу́жнымъ,
͗скоушенїємъ. ͗ с́лою телесною
͗ д͠шевною х́тростю. ͗ се́
вдѧ́ р́млѧны оу͗клон́вꙿша сѧ
стоѧ бл́ꙁъ т́та. в͗ъ (!) а͗нтонї
͗спрос́ сѧ ꙋ него, ͗ въско на
ко́нь ͗ ѡ͗долѣвꙿшмꙿ же і͗оудѣ
ѡ͗мъ. е́ є͗д́нъ пргна́въ на́
нѧ ͗ побѣд ѧ. ͗ гна́ ͗хъ до оу͗гла
вноу́тренѧго ст͠го. ͗ сбѣгоша
сѧ вс і͗оудѣ на коу́пь. мнѧ́ще
с́лоу є͗го нел͠ескоую. ѡ͗нъ же
посредѣ ͗хъ гонѧ сѣѧ́ше ͗хъ по

452d
стгаа. є͗моу́же ͗ кеса́рь д́влѧ
шет сѧ. а͗ ͗нї вс̀ оу͗страшшѧ҇ⷭ
но̀ послѣднї сн́ соудомъ пост
женъ бы҇ⷭ. є͗го́же нкто́же не мо́
жеть оу͗бѣжа́т смрътенъ сы́.
оу͗боденоу же бы́вшю коню є͗го.
се́ же творѧ́ше пѣь (!) ꙗ͗же на ко
н. скаѧ́ ꙗ͗ко дѣмонъ. ͗ въстꙋ
пль на мно́жество ͗ꙁло́мокъ ѡ͗
стрыхъ. ͗ тека по ка́меномоу мо́
стоу ͗ поплъꙁе́ сѧ ͗ паде въꙁнакъ.
͗ понꙁѣвнѣ ѡ͗роу́жє є͗го. ͗ а͗бїє
въꙁꙿвратша сѧ на нь бѣгаю͗ще.
р́млѧне ѿ а͗нто́нїѧ въꙁп́ша
ѡ͗немъ въꙁбоꙗ͗вше сѧ. і͗оудѣ͗ же
ѡ͗бꙿстоу́пльше. ͗ коу́пно пободо́
ша ѡ͗роу́жѧ ͗ копь. ͗ ѡ͗кꙿше́
вам ͗ ка́менїемъ бꙗ͗хоуть .
͗ дре́вомъ. хотѧ́ще с́мъ є͗д
немъ всѧ̀ р́млѧны оу͗страшт.
е́ же мно́гажⷣы въста́т хо
тѧ ͗ ѡ͗бѧ́тъ сы́ не въꙁмо̀же. но̀
ѡ͗ба́е бодѧ́ше ѿ н́хъ мно́́гы. тоу̀
бо̀ не мого́ша ско́ро оу͗б́т, ꙁане
бы҇ⷭ ѡ͗блъенъ в шеломъ ͗ въ бро
нѧ всю́дѣ. до́ндеже ѿсѣко́ша кра́
͗нѧѧ оу͗деса. ͗ нкомоуже по
магаю͗щю є͗моу ѡ͗ слобѣ. ͗ лю́
та жа́лость вн́де кесарю, в
дѧ́щю такого оу͗до́бна моу́жа
прⷣѣ ꙫ͗ма є͗го сѣко́ма. оу͗да
ле́нїе же мѣста бранѧ́ше є͗го мь
стт. оу͗лїанъ же мало ѡ͗бь
стоꙗ͗щхъ є͗го оу͗ста́в неврѣ
дны. ͗ пото́мъ лю́тоу см͠рть
прѧ. ѡ͗два̀ бо ѿсѣкоша главꙋ
є͗го. ͗ прѧ вел́коу сла́воу, не
то́кмо ѿ р́млѧнъ, но̀ ͗ ѿ ͗но
племе́ннкъ. і͗оудѣ же въсх
щьше троу́пъ є͗го. ͗ па́кы въ

453a
ꙁꙿвратша сѧ на р́млѧны. ͗ пакы по
бѣдша ѧ. ͗ въꙁꙿгна́ша ѧ до а͗нто́
нє. ͗ тогда ꙗ͗в́ша сѧ хра́бр ѿ і͗ѡ͠а
нновъ во́. а͗лекса. ͗юфтѣ. ͗ ѿ с́
моновъ, малх́ѧ. ͗ мръто́новъ
с͠нъ ͗оу͗да. ͗соса і͗аковль с͠нъ. ѿ ре
вн́тель два̏ бра́та. вр́. с́монъ
͗оу͗д. ͗ꙗ͗є͗рова. с͠нъ сотнка. т́
тъ же повелѣ во̀є͗мъ раскопа́т
ѡ͗снова́нѧ а͗нто́нєва. ͗ равна
т поу́ть ͗ расшрт. да вꙿн́
деть всѧ́ с́ла є͗го 
͗ѡ͗сфа прста́в г͠лат къ і͗ѡ͠ано
в, ꙗ͗же ͗ пре́жⷣе. ͗ бы҇ⷭ є͗моу въ
ꙁвѣщенно. ꙗ͗ко жрътва б͠жїѧ
ѡ͗скоудѣ. ꙁане бѣ прношенѧ
нкакогоже. ͗ всесъжꙿженїє ͗ще
ꙁе. ͗ нарѡⷣ рыда́є͗ть того ра́д.
͗ѡ͗сфъ же ста́ на высоцѣ мѣ́
сте г͠лаше. ѽ і͗ѡа͠ннѣ, а͗ще ͗ ꙁла̏
шата́нїѧ вꙿндо́ша вꙿ тѧ́ б́т҇ⷭ.
͗ жада́ше кро́ве своє͗ѧ. ͗ вн́дѣ
съ колкомъ хо́щеш да не погы́
бнеть гра́дъ мо́ ͗ цр͠кв. ͗ не
ѡ͗сꙿквернѧ ст͠го н раꙁꙿгнѣв
б͠га. сꙿ н́мже ͗ жрътвꙋ ѿда́
б͠гꙋ. с н́мже ͗ꙁво́лша і͗оудѣ,
͗ пощад ѡ͗͠ьство. ͗ оу͗гас пла́
мень пркасаю͗щь сѧ ст͠мꙋ. ͗
слышавше наро́д дрѧ́хл бы́ша
͗ молѧ́хꙋ. і͗ѡа͠ннъ же мно́го по
роуга́в сѧ ͗ѡ͗сфꙋ. ͗ проклна́
въ  ͗ къ концю прлож. ꙗ͗ко н
кол́же бою͗ сѧ плѣненїѧ. б͠жї
бо̀ градъ сѐ є͗сть. ͗ѡ͗сфъ же въ
ꙁоп кꙿ немоу. ѡ͗же б͠жї гра́дъ
є͗сть, то̀ ѡ͗т́ноудь тⷭъ съхра
нлъ є͗с бг͠ов. н ѡ͗сꙿкврън́лъ
є͗с ст͠го. н̀ беꙁаконꙿствова
на негоже оу͗поваа ͗мѣт ѧ побо

453b
рнка. ͗ ѡ͗бы́наа прношенїѧ пр
но́сшь. а͗ще же кто̀ ѿ͗мѣть ѿ те
бе п́щю. ͗ а͗ще ͗ на є͗д́нъ д͠нь беꙁа
конне. то̀ вра́гъ т боу́деть ͗ ра́
тнкъ. б͠га же ѿ него́же є͗с ѿꙗ͗
лъ вѣноую слоу́жбоу. ка́ко ты́ сѧ
надѣ́є͗ш ͗мѣ́т помо́щнка на
рат. ͗ на р́млѧны въскладыва́
є͗ш грѣ́хъ. ͗же ͗ досѣле пекоут сѧ
ѡ͗ на́шемъ ꙁаконѣ. ͗ ноудѧ́ть ѿ
дават б͠гов жрътвы ѿрѣꙁа
ныѧ тобо́ю. кто̀ не постонеть
кто̀ не въспла́еть, ꙁрѧ̏ премѣ
ненїѧ пресла́внаго гра́да сего̀. ѡ͗же
͗ноплеменнц ра́тнї, твоє бе
ꙁако́нїє ͗сꙿправлѧ́ють. ты́ же і͗оу͗
дѣꙗ͗ннъ сы́ вꙿ ꙁаконѣ родв сѧ
быва́є͗ш поу́ще ͗хъ. не сра́мъ т
і͗ѡа͠нне оу͗клон́т сѧ ѿ ѕла̏. до́
бръ т ѡ͗браꙁъ вꙿда́ собою ц͠рь і͗оу͗дѣ
͗скъ. ͗ ѡ͗хо́нѧ ͗же дре́вле пр
шедꙿшмъ на́ нь вавлонѧномъ во́
лею. въстоуп прⷣѣненїемъ сво
͗мъ ро́домъ. да не по́жгоуть ратнї
домоу бж͠ѧ. тѣмꙿже ͗ до сего̀ д͠н
вс і͗оудѣ въспѣва́ють є͗мꙋ пѣ
сн с͠щенныѧ. ͗ па́мѧть текꙋщ
въ вѣкъ. вы́ноу ѡ͗бнавлѧю͗ще҇ⷭ
твор́ть  ꙗ͗ко бесмрътна. ͗ по
доба́є͗ть і͗ѡа͠нне тобѣ та́кожⷣе
сътвор́т. а͗ще т ͗ бѣда боу́
деть. а͗ꙁꙿ же т ѡ͗бѣщаю проще
нїє ѿ р́млѧнъ. ͗ въспомѧн ꙗ͗ко
сро́днкъ т є͗смь. ͗ подо́бно т
смотре́т, кто̀ с тобо́ю бесѣдꙋ
є͗ть, ͗ ѿкоу́дꙋ є͗сть. не боу́д
м нколже ꙁабыт ро́да сво
є͗го ͗ ѡ͗͠ьства. па́кы л гнѣва
є͗ш сѧ ͗ кл́еш сра́мнаа слове
са поущаа на́ мѧ. въ ͗стнꙿноу

453c
досто́͗нъ є͗смь поу́щьша с́хъ слꙋ
шат ѿ тебе. поне́же г͠лю прот́
воу соу́дꙋ. ͗ троужаю сѧ спаст́
ꙗ͗же б͠гъ ѡ͗сꙋд. кто̀ бо̀ не вѣсть
пса́нїѧ дре́внхъ прркъ. ͗ коне
ць соуда прⷣѣлежа́щаго, наⷣ с́мъ
тръпѣл́вымъ гра́домъ. ѡ͗н бо̀
прореко́ша тогда плѣненоу бы́т
гра́доу і͗єрл҇ⷭмоу. є͗гда̀ въста́неть
бо́ сро́днескы. а͗ вы́ вест ка́
къ градъ ͗сплъненъ трꙋп͗ ст͠оє.
ꙁане кро́вь првⷣноую въꙁложхо
мъ на́ сѧ. ͗ нарѡⷣ на́шь ͗мꙿже б͠гъ
са́мъ б͠гъ ͗ па́кы рекоу б͠гъ. наве
де на́ ны р́млѧны. да ѡ͗́стть
ст͠оє ѡ͗гнемъ. ͗ въсхщенъ бꙋ́
деть і͗єрл҇ⷭмъ. ꙁане ͗сплън сѧ сꙿкве́
рност не͗ꙁреенны. ͗ та́ко ͗ѡ͗с
фъ с рыда́нїемъ ͗ съ слеѕа́м ͗ пре
ста, сꙿ хлпа́нє͗мъ. р́млѧне же
съжалша с̀ ѡ͗ немъ. ͗ оу͗двша
сѧ є͗моу. і͗ѡа͠ннъ же ͗ ѡ͗кръстꙿнї
є͗го, па́е вꙿꙁострша сѧ на рмлѧ
ны жажоуще ͗ѡ͗сфа ꙗ͗т. сло́
во же є͗го мно́гы ѿ бл͠горо́дныхъ
подвженъ боꙗ͗ще сѧ стра́жь
гра́дныхъ тоу̀ пребы́ша. вѣдꙋ
ще ꙗ͗ко пог́бноуть съ градомъ.
͗ ͗нї же врѣмѧ вы́бѣганю ѡ͗
брѣтꙿше, ͗ꙁо́доша кꙿ р́млѧно
мъ. ѿ н́хꙿже бы́ста а͗рхє͗рѣѧ
͗ѡ͗сфъ. ͗ ͗сꙋ́съ. ѿ с͠новъ а͗рх
є͗рѣѡ͗въ, тр́є ͗ ͗нї наро́тї
кеса́рь же съ т҇ⷭю ͗хъ прѧ́. ͗
раꙁоумѣ ꙗ͗ко не любо ͗мъ є͗сть
пребыва́т съ неѡ͗бы́кꙿшм,
͗ноплеменꙿнкы. ͗ посла ͗хъ въ
го́фнꙋ. повелѣ во́ємъ да жвꙋ
ть тꙋ̀ ͗ до времен. ѡ͗бѣщавъ
ѿда́т комоужⷣо ⷯ стѧжанїѧ

453d
всѧ̀. є͗гда оу͗пра́ꙁнⷣт сѧ ѿ ра́т.
͗ не ꙗ͗влѧю͗щмъ сѧ ͗мъ. ꙁапо
вѣда́ша мѧтежнц всюда. ꙗ͗ко
͗ꙁб ѧ т́тъ. хотѧще ͗ тѣмъ
стра́хомъ въꙁꙿбран́т. ͗ про́
мъ выбѣжанѧ. ͗ да мала вре
мен съверш сѧ лоукавꙿство
͗хъ. мно́ѕ бо̀ въꙁдержа́ша сѧ
ѿ вы́бѣжа́нїѧ стра́хомъ. ͗ т́
тъ слы́шавъ въꙁꙿврат мꙋ́жь
ѿ гофна. ͗ повелѣ ͗мъ съ ͗ѡ͗с
фомъ ѡ͗бход́т гра́дъ. ͗ ꙗ͗влѧ
т наро́домъ. ͗мꙿже мноѕ в́
дѣша ͗хъ вы́бѣго́ша кꙿ р́млѧ
номъ. ͗ съвокоуплѧ́ю͗ще сѧ пр
ходѧть прⷣѣ гра́дъ. пла́юще
сѧ ͗ рыда́юще. ͗ молѧ́ще сѧ мѧ
тежнкомъ, да покарѧ́т сѧ
р́млѧномъ. ͗ сп͠сꙋт сѧ ѡ͗͠ьство
мъ сво͗мъ. а͗ще же вда́т сѧ
не хотѧ́ть. да вы́ндоуть къ
мо͗мъ лю́бо, а͗ цр͠квь ѡ͗ста́вѧть
невреженоу. р́млѧне бо̀ не въꙁло
жать роу́къ на ст͠оє, беꙁ велкы
ноу́жⷣа. ͗мꙿже па́е протвлѧ
хꙋт сѧ мѧтежнц гнѣваю͗
ще сѧ ͗ ла́ю͗ще ͗мъ. ͗ поносѧще
͗мъ. ͗ поста́вша наⷣ цр͠ковны
м враты по́ро́къ ͗ соулнкы
͗ всѧ́ ра́тнаа дѣла. ͗ скакахꙋ
в непроходмаа мѣста съ ѡ͗рꙋ
жємъ. ка́плюще те́плою кро́
вю сро́днескою. ͗ на тако бе
ꙁаконє прїдо́ша. ꙗ͗ко ͗ рмлѧ
не гнѣвахоу сѧ ꙁрѧ̏ на́ нѧ. ͗ съ
трепето́мъ кланѧхꙋ сѧ ст͠мꙋ.
͗ молѧ́хꙋт сѧ покаꙗ͗т сѧ ра
ꙁбо́͗нкомъ 

454a

ѻ͗ повѣст ттовѣ къ і͗ѡа͠ннꙋ.
Т́тъ же ѡ͗пеѧ́лв сѧ ѕѣ́ло г͠лаше къ
і͗ѡа͠ннꙋ. не вы́ л сꙿкве́рнї ꙁаграⷣ с́хъ
съꙁдасте прⷣѣ ст͠ымъ. не вы́ л т́
тлы поста́всте ͗ наеркасте гра
моты. є͗лл́нꙿскы. ͗ нашꙿскы. ͗ сво́
͗скы. ꙁаповѣда́ю͗ще да нкто́же
не престоупть. не мы́ л вда́хѡⷨ
ва́мъ вла́сть оу͗бва́т престꙋпль
шаго. а͗ще ͗ рмлѧннъ є͗сть, въ
скоу́ю же ны́нѣ ѡ͗кааннї, мр͠твы
м ͗сплън́сте ст͠оє. ͗ то́ поте
е ꙗ͗внѣ. ͗ ѡ͗скверн́сте цр͠квь сво
є͗ю кро́вю. ͗ сѐ свѣдѣлꙿствоую ва́
мъ прⷣѣ б͠гы сво͗м, ͗ прⷣѣ бг͠омъ
ва́шмъ. ͗же прꙁра́ше дре́вле.
на сѐ мѣсто. ны́нѣ же не мь͗ю͗ свѣ
дѣтельствꙋю͗ же прⷣѣ сво͗м, ͗
прⷣѣ ва́м. ꙗ͗ко не а͗ꙁъ ноужⷣꙋ ва́съ
ѡ͗сꙿквернт ст͠оє. а͗ще же ͗но мѣ
сто пока́жеть на ͗сплъе́нїє. не
поущю н є͗д́ного же моу́жа своє͗
го прстоуп́т на ст͠оє. съхра
ню́ же цр͠квь беꙁꙿ скве́рност. а͗ще
͗ вы̀ не хо́щете. та́ко ͗ѡ͗сфꙋ г͠лю
щю ѿ кесарѧ. раꙁбо́͗нц къ мꙋ
телемъ гордѧхоу. мнѧ́ ꙗ͗ко не
по лю́бв, но̀ по страхоу мо́лѧт сѧ
͗мъ. т́тъ же раꙁоумѣѧ. ꙗ͗ко

454b
н ѡ͗ собѣ промыслѧть н цр͠кв ща
дѧ́ть. па́кы на сѣ́ю прстро͗ сѧ
͗ не хотѧ. всеѧ же с́лы немо́щно
бы҇ⷭ првест, ꙁане те́сно бѣ̀ ͗ не
оу͗мѣстно. ͗ ͗ꙁбꙿравъ ѿ всѧ́кого
ста̀ по десѧт лѣ́пшхъ. пороу
 ѧ кереꙗ͗лє͗в ге́моноу. ͗ накаꙁа
є͗моу въ •ѕ͠• а҇ⷭ нощ напаст на стра
жа. хотѧ́ше же ͗ са́мъ ͗т с н́мъ
но̀ гемон въꙁꙿбран́ша є͗моу вел́
ества ра́д ра́т. г͠люще къ немꙋ
а͗ще на а͗нто́нї сѣд́ш, ͗ прꙁра́
є͗ш на бїющаа сѧ во́ѧ. то̀ вс̀ боу́
дꙋть бо́др ͗ блаѕи борц тобѣ ꙁрѧ̏
щю. ͗ послоуша ͗хъ кеса́рь ͗ ре҇ⷱ кꙿ н́
мъ. сего̀ ра́д ѡ͗ста́ноу ꙁдѣ̀, да ра
ꙁꙿглѧдаю оу͗до́бьє во́ да не ѡ͗ста́нꙋ
т сѧ беꙁъ т҇ⷭ хра́брї н́ꙁъ порꙋ
ганѧ недомолнц. са́мꙿ же седѣ
на сн͠оу а͗нтонї ꙁрѧ̏ ка́мо сѧ пркло
нть конець. посла́нї же не ѡ͗брѣ
то́ша стра́жь спѧ́щь ꙗ͗коже оу͗по
вахꙋ. но̀ ͗ ѡ͗н въско́вꙿше съ во́пле
мъ снѧ́ша сѧ с н́м. ͗ вꙿноу́тренї
слы́шавꙿше внѣшнхъ во́пль, вы́те
коша к н́мъ. р́млѧне же сътръпѣ
ша оу͗стремле́нє ⷯ. ͗ ͗нї по нⷯ
вы́шедꙿше і͗юдѣ 
Нападо́ша на пръвыѧ мнѧ́ще ратныѧ.
͗ мно́ѕ сѣен бы́ша межⷣ собо́ю.
не бы́ лѕѣ̀ раꙁꙋмѣт гла́са ѿ во́
плѧ. н поꙁнат дроу́гъ дроу́гъ
дроуга но́щю. р́млѧне же ꙁнаю͗
ще своѧ ꙁна́менѧ. ͗ помнаю͗ще
своѧ рѣ не врежа́хꙋ сѧ межⷣ
собо́ю. і͗оудѣ͗ же прⷣѣтекоу́ще.
пакы въꙁꙿвращьша сѧ. ͗ ͗ꙁбїєн
бы́ша ѿ сво͗хъ. мнѧ́хоуть бо̀ ра́
тнї ͗ бо́лша ѧ́сть ѿ сво͗хъ.
ꙗ͗ꙁꙿвлен бы́ша. негл́ ѿ ра́тныⷯ

454c
пото́мꙿже просвѣтвꙿшю сѧ дн͠ свѣ
томъ. ͗ вдѣнїемъ сѣѧ́ конѧ́
ваше сѧ. ͗ ста́вꙿше ко́жⷣо въ своєⷨ
плъкоу. съ добро́нє͗мъ бїахꙋ сѧ.
не троужа́ю͗ще сѧ н с̀ н ѡ͗н̀. р́
млѧне бо̀ ꙁане вдѧ́ше ͗хъ т́тъ
ревнова́хоу дроу́гъ дроугоу. мнѧ́
ще д͠нь наѧ́тє ́ст бы́т ͗мъ.
а͗ще крѣпко сѧ бю͗ть. і͗оудѣѡ͗мъ
же подаваше крѣпость стра́хъ,
͗же ͗мѣ́ша ѡ͗ собѣ ͗ ѡ͗ цр͠кв. ͗
моу́телѧ стоꙗ͗ща надꙿ нм.
ѡ͗вѣмъ молѧ́шета сѧ. ѡ͗вѣмꙿже
бїющм сѧ. ͗ пѡⷣѡ͗стрѧ́ю͗ще гро
ꙁо́ю. н є͗дн же н длъго гонѧ́
хоу н длъго бѣгахоу. но̀ ма́ло по
бѣгваю͗ще въꙁꙿвращахоут сѧ.
͗ гонѧ́ще ско́ро побѣгнѧхоу. ͗
бо́лї во́пль є͗сть ѿ а͗нтонїѧ кл́
ющмъ къ сво͗мъ, да стоꙗть
крѣ́пко ͗ бы҇ⷭ мѣсто то̏, ꙗ͗ко по
ꙁо́рще бра́н. ͗ поꙁороваше т́
тъ на всѧ̀. поенꙿше же въ •ѳ͠• а҇ⷭ
нощ̀. а͗ въ пръвы а҇ⷭ д͠не раꙁдо́
ша сѧ. не оу͗клонꙿше сѧ ѿ того мѣ
ста н сї, н ѡ͗н̀. но̀ побѣда ѡ͗
ста́ сѧ посредѣ плъка всѧ́щ наⷣ
ѡ͗бѣма. ͗ не прлеже н на ѡ͗нꙋ стра
ноу, н на сю̀. ѿ р́млѧнъ же мно́
ѕ ѿ наро́тыхъ оу͗до́бн ꙗ͗в́
ша сѧ. ͗ ѿ і͗оу͗дѣ͗ же і͗оу͗да. ͗ с́
монъ. і͗аковъ. ͗ а͗лексе. ͗ є͗фѣ.
͗ пото́мъ про́аа с́ла р́мꙿскаа. по
сⷣемь д͠нї раскопа́ша ѡ͗снованїѧ
а͗нто́нє͗ва. ͗ расшр́ша пꙋть
до цр͠кве. ͗ прблжвꙿша сѧ плъ
ц къ пръвымъ стѣнамъ цр͠квьны
мъ. ͗ наѧ́ша пр́спы дѣлат. є͗д́
нъ плъкъ прот́воу оу͗глꙋ вꙿнꙋтре
нѧѧ цр͠кве. на полꙋд͠нь ͗ на ꙁапаⷣ

454d
дроуѓы на се́верꙿскоую страноу.
длъготы є͗ѧ меж дво͗м враты.
тре́тї на ꙁа́днюю комароу внѣшнѧѧ
цр͠кв. а͗ етверты внѣ̀ на севе
рнѣ странѣ. съ вел́кымъ же по́
томъ ͗ троу́домъ съставлѧхоу
дѣла дрѣва носѧ́ще ꙁа •л͠• къ стꙋ
връстъ. ͗ ͗нї ѿ ко́ннкъ є͗гда́ ͗
дѧ́хоу на дрѣво͗ма́нє, ͗л по тра
воу. в то врѣмѧ сне́мꙿше оу͗ꙁды с ко́
нь поуща́хꙋть ѧ. і͗оудѣ же та
тбо́ю вы́текающе въсхща́хꙋ
ть ѧ. ͗ вѣст бы́вꙿш т́тоу.
ꙗ͗ко лѣност ра́д во́ погоублѧ́
ю͗ть конѧ̀. ͗ ꙁапрет ͗мъ см͠ртїю
͗ повелѣ ͗хъ сѣщ погоуб́вшⷯ
ко́н. ͗мꙿже про́ блюдѧ́хоу
боꙗ͗ще сѧ. не поущахоу ѿто́лѣ
бо̀ на па́жть. но̀ ͗ д͠нь ͗ но́щь а͗кы
ѡ͗бьє͗мъ воѧ конѧ́ дръжа́ше сѧ
͗хъ. по є͗д́номъ д͠н ѡ͗бры́тїѧ
͗хъ. мно́ѕ ѿ мѧтежнкъ събра́
вꙿше сѧ. ꙁане не доста ͗мъ снѣд.
нападо́ша на стра́жє р́мꙿскыѧ.
͗же стрѣжа́хоу на є͗леѡ͗нꙿстѣ го
рѣ въ •а͠і• а҇ⷭ д͠не. мнѧ́ще ꙗ͗ко в то́
врѣмѧ п́щю прє͗мꙿше повають
бес пеѧ́л. ͗ внеꙁапнымъ напа
денїємъ оу͗жа́сше сѧ побѣжен
боу́доуть. р́млѧне же ѡ͗ют
вше прше́ствє ͗хъ. пртеко́
ша скоро ͗ въꙁꙿбран́ша ͗мъ, пре
͗т ѡ͗бры́тє. ͗ въста́вша крѣ
пкоу сѣю. ͗ мно́го хра́бръство
покаꙁаша межⷣ собою̀. ꙁане р́
млѧне слнѣ͗ша, ͗ ͗скоуснѣ͗ша
на ра́т соу́ть. і͗оудѣ же не ща
дѧще себе́ преꙗ͗р́вше сѧ. а͗кы слѣ
п скакахꙋ ͗щоуще сѣенїѧ. да
тѣмъ ͗ꙁбавѧт сѧ ѿ лю́таго мꙋ

455a
телѧ гла́да. воє͗во́дѣ же бы́ста ͗
мъі оу͗дѣѡ͗мъ ноу́жⷣа ͗ лѣба. а͗ р́млѧ
номъ сра́мъ. а͗ще попоустѧть і͗оу͗дѣ
 на́ сѧ. а͗кы ѿ сѣ́т ͗ ѿ тенѣта. ѡ͗
н бо̀ є͗д́но оу͗пова́нїє на сп҇ⷭнїе ͗мѣша.
а͗ще прр́ноувꙿше сѧ ѡ͗бры́тє раꙁб
ю͗ть. ͗ тогда нѣкто ѿ ко́ннкъ, ͗
менемъ педанє. і͗оудѣѡ͗мъ на бѣ
гъ ѡ͗брат́вꙿшм сѧ. ͗ въ дебрехъ
теснѧ́щм сѧ. въ бо́къ гонѧ́ на ко
н, въсхт нѣкоє͗го оу͗ношю бѣ́
гає͗ма ѿ ра́тныхъ. тѣ́ломъ тлъ
ста ͗ въѡ͗рꙋжена. ͗ похыт оу͗
глеꙁна ꙁа́ голень. є͗моуже оу͗дв
ша сѧ вс̀, ко́лма сѧ прклон ко
не́в р́щющю. ͗ кол́коу с́лоу де
снноую покаꙁа ͗ телесноую ͗ ко́
нꙿскꙋю бо́рꙁость ͗ х́трость всѧ́
днка. се́ ͗же вы́хтвъ є͗го пр
несе  а͗кы соудъ прекра́сенъ кеса
рев. т́тъ же оу͗дв сѧ плѣн́
вшемоу с́лы ра́д. а͗ плѣненаго по
велѣ моу́т. са́мꙿ же на крт҇ⷭнѧ
ѧ цр͠кв пршедъ, ͗ поспѣша́ше во́
є͗мъ конѧ́т пр́споу. є͗гда́же і͗оу͗
дѣ ѡ͗ꙁлоблен соу́ще ѧ́стымъ б
тє͗мъ. вы́ноу съверша́ющ сѧ
бра́н. ͗ къ ст͠моу прплъꙁоующ҇ⷭ.
ꙗ͗ко ѿ согн́вꙿшаго телес раꙁва
лѧ́ю͗т сѧ оу͗деса. та́коже ͗ с̀ ѿ
сѣка́хоу. ͗ жда́хоу съꙁда́нѧ. ꙗ͗же
оу͗ѧстша сѧ въ цр͠кв. ͗ поенъ
ше ѿ сѣверныѧ кома́ры ͗ жго́ша
всѧ́. прблжша сѧ къ а͗нтонї
͗ ѿсѣко́ша •к͠• саженъ сво͗м рꙋ
кам. пое́нꙿше жещ ст͠оє ͗ по два̏
д͠н въ •д͠і• д͠нь прⷣѣрееннаго мц҇ⷭа.
͗ р́млѧне ꙁажго́ша бл́жнюю ко
марꙋ до •е͠і• лакотъ ѡ͗гню палѧю
щю. і͗оудѣ ѿсѣкоша връхъ. ͗

455b
раскопа́вше, да не боу́деть съꙁда́нїѧ
прѧщено къ а͗нтоню 

о͗ хꙋдомъ і͗оудє͗ннѣ.
Тогда же нѣкто і͗оудѣꙗ͗ннъ, н́ꙁокъ
тѣ́ломъ. ͗ въꙁо́ромъ щю́плъ. ͗ ро́
домъ ѿ простыхъ. ͗ вы́шедъ на а͗рх
є͗рѣѡ͗въ і͗ѡа͠нновъ гробъ. го́рды рѣ
 ͗ поношенє поуща́ше на р́млѧ
ны. ͗ въꙁыва́ше на бо храбрѣ́
шаа ѿ н́хъ г͠лѧ. ꙗ͗ко нѣ́сть въ ва҇ⷭ
͗же съ мно́ю съ є͗д́нѣмъ смѣ́єть
б́т сѧ. ͗ нꙁѧ́ше всѧ́. мно́ѕ
же посмѣꙗ͗ша сѧ є͗моу. а͗ ͗нї оу͗
страш́ша сѧ. влаꙁѧ́ше бо̀ в нѧ́ мы́
сль оу͗мна. н снма́т сѧ съ л͠ко
мъ смрът жа́жⷣоущю. ͗же бо̀
ѿаю͗ть жвотъ. оу͗стремленїѧ
неблюдма ͗ма́ть. ͗ къ сѣ те
коу́ть. бе стра́ха не медлѧще. ͗
нї же г͠лахоу дроу́гъ къ дроугꙋ. каа̀
хвала́ боу́деть ѡ͗долѣвш семоу,
немо́щномоу. а͗ще же кто̀ шедъ про
т́воу семо̀у соу́домъ по́͗деть.
ꙗ͗коже ͗ногда бываієть то̀ смръ
ть ѡ͗бща́ є͗сть. а͗ сра́ма ка́ко ͗ꙁбы́
т. рекоуть бо̀ ͗нї не вѣдꙋще.
ꙗ͗ко тѣ́мъ оу͗бє͗нъ є͗сть. а͗ще
же кто̀ ѡ͗долѣє͗ть томоу немо́

455c
щномоу, то̀ лю́то є͗сть. а͗ще л
͗ ѡ͗долѣнъ боу́деть, то̀ ѿноу́дь.
лю́то. ͗ нкомоуже длъгъ ѧ҇ⷭ ͗схо
дѧ́щю. і͗оудѣꙗ͗нноу ѕѣ́ло хꙋлѧ́
щю ѧ. ꙗ͗ко страш́в соу́ть. нѣ
кто рмлѧннъ ͗менемъ поу́ды.
гноушаа сѧ велерѣѧ є͗го ͗ бестⷣꙋ
ства. ͗ поносѧ хоу́дость є͗го, ͗
ꙁыде на нь. ͗ ͗нѣмъ всѣмъ ѡ͗рꙋ
жє͗мъ ͗ роука́ма ѡ͗долѣва́ше є͗мꙋ.
но̀ сⷣоу преда́сть є͗го. потꙿкноувъ
бо̀ вꙿнеꙁаапоу паде сѧ. ͗ пртекъ
і͗оудѣꙗ͗ннъ въгроуꙁ во́ нь ме́ь
пото́мꙿже настоуп на троу́пъ є͗
го. ͗ крова́вымъ меемъ маха́ше
ть скаѧ ͗ плѧша́ ра́достно. а͗кы
всѣхъ р́млѧнъ оу͗б́въ. ͗ крѧ́
ше на всѣхъ. а͗кы кл́емъ хотѧ́
снѣст ѧ. ͗ къ па́дꙿшемоу хоупа
ꙗ͗ сѧ г͠лаше, раꙁдѣл своє͗ дрꙋж
нѣ да́нь ю͗же є͗с оу͗ мене вꙁѧ́лъ.
͗ кесарев да́ а́сть. ͗ на ꙁрѧ́щаа
р́млѧны поуща́ше лаꙗ͗нїѧ ѕла̏,
ска́ѧ ͗ шатаꙗ͗ сѧ. ͗ хотѧ́ да сѧ́
гать не бо̀ велѧ́нїемъ. до́ндеⷤ
пр́скъ со́тнкъ ꙁастрѣл . ͗
влоу  вро́тъ въ гортань. ͗
а͗бє повертѣ сѧ ꙗ͗ꙁвѣнъ. ͗ па
де сѧ на троупѣ лежа́щемъ. ͗
мꙿже въꙁвⷣже сѧ кл́ь ѿ і͗оудѣ
͗ ѿ рмлѧнъ. тѣмꙿже ва́ꙁнь ра́
тнаа раꙁоу́мно є͗сть ͗ не твръ
да. но̀ ско́ро премѣнѧ́є͗т сѧ. ͗
а͗ще кто̀ беꙁ оу͗ма хоупет сѧ ѡ͗
прклюшї сѧ ва́ꙁн. то не по
ме́длвъ поношенє пост́гне
ть є͗го. мѧтежнц же ѿ цр͠кь
ве по всѧ́ д͠н бю͗ще сѧ, съдѣла
ю͗щм прспоу. ͗ въ •к͠ꙁ• д͠нь
прежⷣерееннаго мц҇ⷭа. такꙋ

455d
ле́сть сътворша. ꙁа́днюю кома́
рꙋ межⷣоу соломенемъ ͗ връхомъ ͗
сꙿплън́ша хво́роста съ смолою ͗ съ
сѣрою. пото́мꙿже творѧ́хоут сѧ
а͗кы бѣгающе. ͗ кꙿ томоу мно́ѕ
ѿ несмотрѧщхъ оу͗стремльше҇ⷭ
нападо́ша на ѿстоупльшаа. ͗
поста́вша ле́ствцѧ. ͗ въꙁлѣ
ꙁо́ша горѣ на комары. ͗ а͗бє і͗оу͗
дѣ пожго́ша. ͗ располѣвꙿшю
сѧ ѡ͗гню, всюда ѡ͗бꙿстоуп всѧ́.
͗ не можа́хоуть ка́ко промы́сл
т. ͗ метахоут сѧ на ꙁа́падъ въ
пропаст. ͗нї же къ соупоста́
томъ ͗ съкроушахꙋт сѧ, а͗ ͗нї
͗ꙁгорѣша сѧ. а͗ ͗нї ͗ꙁрѣꙁашѧ҇ⷭ.
кеса́рь же гнѣваше сѧ на погы́бшаа.
ꙁане беꙁъ повелѣнїѧ влѣꙁо́ша. но̀
ѡ͗бае съжа́л с̀ ѡ͗ н́хъ. ͗ не мо
гоущю нкомоу́же по́мощ ͗мъ.
ѐ бы҇ⷭ оу͗тѣха ͗стлѧ́ю͗щм сѧ.
поне́же вдѣша кеса́рь. ꙁа негоⷤ
когожⷣо ͗хъ д͠шю полага́ше. кл
юще бо̀ ͗ поска́юще ͗ молѧ́ще сѧ
дроугъ дроугꙋ. да въспомогоу
ть ͗мꙿже лѕѣ́. ͗ гла́сы свѣтлы
поущаю͗ще. с похва́лам ͗ с ве
се́лє͗мъ оу͗мрахꙋ. ͗нї же къ
маренѣ стѣнѣ прбѣгꙿше, ш
ро́цѣ соу́щ. ͗ ѿ ѻ͗гнѧ ͗ꙁбав
ша сѧ. ѡ͗бꙿстоупльше же ͗хъ і͗оу͗
дѣ бю͗ща ѧ падоша вс̀. є͗д́
нъ же ѿ н́хъ оу͗ноша, ͗менемъ
ло́гнъ. дѣ́ло сътвор досто́
͗но па́мѧт. і͗оудѣ бо̀ не могꙋ
ще оу͗б́т. даꙗ͗хоуть є͗моу рꙋ
коу молѧще сѧ да слѣѕеть къ н́
мъ. бра́тъ же є͗го корн́лї, про
т́воу є͗моу стоѧ въпꙗ͗ше къ не
моу, да не посрамть своє͗го

456a
рода н оу͗корть во́ р́мꙿскыхъ. ͗
се́ послоушавъ є͗го, ͗ ͗ꙁꙿвлекъ ме́
ь, всѣмъ на́ нь ꙁрѧ̏щмъ въгрꙋꙁ́
в сѧ. то́кмо же а͗ртор ле́стїю ѿ ѻ͗
гнѧ ͗ꙁбы́. то́кмо прꙁва своє͗го
лоу́кьѧ своє͗го това́рнка. ͗ ре́е
кꙿ немоу вел́кымъ гла́сомъ. те
бе ѡ͗ста́влю, наслѣднка моє͗
моу стѧжа́ню. а͗ще прстꙋпль
оу͗хтш мѧ. ѡ͗номоу же бо̀дро
пртекꙿшю. съверже сѧ на́ нь ͗ ж
въ бы́сть. лоуклї же ѿ тѧ́жа
ст ꙁараженъ бы҇ⷭ. ͗ па́дъ н́ць на
ка́мен оу͗мре. ̀ ле́сть пеѧ́ль
въꙁлож на рмлѧны. ꙁа ма́ло
вре́мѧ. потомꙿже наоу͗́ша сѧ
блюст ѿ льст і͗оу͗дѣ͗скы. ͗
мꙿже многа́жⷣы спакостша с̀,
не вѣдꙋще гра́дныхъ мѣстъ. ͗ нра́
ва моу́жь. ͗ пожꙿжены бы́ша ко
ма́ры до і͗ѡа͠ннова с͠на. є͗го́же съ
ꙁда́ є͗гда бїаше сѧ съ с́мономъ.
оу͗троу же бы́вшю р́млѧне съ сѣ
верныѧ кома́ры ͗жⷣего́ша. ͗же
͗стлѧ́хоуть ѿ гра́да въ градѣ. па́
дахоуть а͗кы л́ствє. па́кы пѣ
сокъ ͗ стра́сть ͗хъ не͗ꙁъг͠лема
бы́сть. по всѣмъ хра́момъ. а͗ще
͗ кроу́пь стѣнъ ꙗ͗вл сѧ бы̀, то̀
ра́ть бы́сть. ͗ рꙋка́м бїахꙋ
сѧ люб́мї сро́днц. ͗ вꙿда вл
ваю͗ще ͗ꙁъ гортан сꙿкве́рꙿнноє
͗ꙁꙿвлеенїе дш͠евноє. не ͗мѣꙗ͗
хоуть вѣ́ры н оу͗мра́ю͗щмъ.
но̀ ͗ꙁдыхаю͗щхъ раꙁбо́͗нц ͗
спытаа͗хꙋ. а͗ще кто̀ п́щю въ на́
дрѣхъ носѧ твор́т сѧ лжа́ оу͗м
раа. ͗ ꙁꙗю͗ще а͗кы бѣснї пꙿс́ не
оу͗лꙋѧ́хꙋ въ две́р порева́ю͗ще сѧ
͗ оу͗клонѧ́ю͗ще сѧ а͗може не хотѧхⷹ.

456b
а͗кы пїанї. ͗ не смогоу́ще нкдѣже
ѡ͗брѣст то снѣдно. въ є͗дноу
храмноу ͗ тржⷣы ͗ •д• жⷣы влаꙁѧхꙋ въ
є͗днъ а҇ⷭ. ͗ всѧ ѡ͗брѣтає͗маа в ꙁꙋ
бы вꙿноша́ше нꙋ́жⷣа. ꙗ͗же непотре
бна бы́ша сꙿквернымъ беꙁꙿсловесны
мъ жвот́намъ. то̀ са́м вы́б
раю͗ще ра́д ꙗ͗дѧ́хꙋ. ͗ на конц н
поꙗ͗съ н сапогъ гноушахꙋ сѧ. н̀
ко́жь щ́тныхъ. но̀ раꙁдраю͗ще ѧ
ра́д ꙗ͗дѧ́хꙋ. а͗ще же согн́вꙿшеє
сѣ́но ͗л соломоу кто̀ ѡ͗брѣта́
ше. то̀ бѧ́ше ͗мъ п́ща а͗кы съ бл͠го
оу͗ханным ꙁѣлїемъ оу͗строє͗на.
͗нї же то́нко сѣно събраю͗ще про
даꙗ͗хꙋ. полъ грвны вѣ́са на е
тырехъ ꙁла́тнцѣхъ, а͗ тть
скыхъ. ꙗ͗же соу́ть •͠і• ꙁлатн
къ пороухъ. ͗ въскоую по то
л́коу ͗сповѣда ноу́жⷣоу гла́днꙋю.
͗доу же на покаꙁанїе тѣ́ла ͗же
н въ є͗лл́нѣхъ ͗ въ ва́рварѣхъ,
нап́сано бы́сть. стра́шно г͠лю
щмъ ͗ невѣрно слышащмъ.
а͗ꙁъ же мол́лъ сѧ бы́хъ послѣдн
мъ л͠комъ. да́ бы́ша не мнѣ́л
мене лжꙋ́ща. ͗ сла́достю быⷯ
престоуплъ ꙁло́бноє сло́во сѐ. а͗ще
бы́ша не был по́слоус ͗ вдоц́
бес́сленї. ѡ͗ба́е же соу́є͗тнꙋ
блгⷣть сътворю ѡ͗͠ьствоу моє͗
мꙋ. а͗ще потаю стра́сть ю͗же
прꙗ͗ша 
Же́на бо̀ нѣкаа, жвоу́щ ѡ͗б о́нъ
полъ і͗єрдана. ͗менемъ мр͠ѧ
дꙿщ є͗леа͗ꙁарова. ѿ ве́с вафехо
ръ. є͗же скаꙁа́є͗т сѧ до́мъ оу͗со́
новъ. ро́домꙿ же ͗ бога́тꙿствѡⷨ
наро́та сꙋ́щ. ͗ съ про́м лю
дм съ і͗єрл҇ⷭмъ прбѣгш. є͗ѧⷤ

456c
стѧжанїє моутел расх́щьше.
є͗л́ко бо̀ прстро́вꙿш прнесе ѿ ѻ͗
ного по́лоу і͗ѡрдана. не ѡ͗ста́вша
нто́же ͗ съсоудъ драгыхъ. ͗ всѧ́
коу промы́сленоую п́щю. прхо
дѧ́ще по всѧ́ д͠н ѡ͗тма́хоу. лю́
тъ же гнѣвъ вꙿн́де въ женоу с́ю
͗ ла́ющ ͗ кленоу́щ въсхтаю͗щаа
носѧ поѡ͗стрваше ѧ, да бы̀ ю
кто̀ оу͗б́лъ. пото́мꙿже вдѧщ
ꙗ͗ко нкто́же брежеть оу͗б́т
є͗ѧ, н гнѣваю͗ще сѧ на ню. трꙋ
жа́ше сѧ ходѧ́щ къ ͗нѣмъ да бы́
ю ѡ͗брѣла то̀ снѣдно. ͗ не могꙋ
щ ѡ͗брѣст нкдѣже. гла́доу хо
дѧ́щю сꙿкво́ѕѣ оу͗тробоу, ͗ мо
ꙁгы. ͗ прє͗мꙿш съдоу́мнка нꙋ́
жю. на своє є͗стество оу͗стрѣ
м сѧ. бѣже оу͗ неѧ ѡ͗троѧ оу͗ се
сца. ͗ прє͗мш  в рꙋцѣ̀ ͗ ре́е къ
немоу. младе́не м́лы. сѐ ѡ͗б
до́ша на насъ ра́ть. ͗ гла́дъ ͗ мѧ
тежь, комоу́ тѧ̏ храню́. а͗ще
р́млѧне въꙁмоуть на҇ⷭ. та́мо
рабо́та тѧ́жка, ͗ нестеръп
ма. а͗ще же ѡ͗н не прспѣють
тогда̀ на҇ⷭ въсхтть, мѧте́
жнц же лютѣ́ш ѡ͗бо́ю. грѧ
д ѧ́до ѿкоу́доу є͗с вы́шелъ. ͗
боу́д м п́ща ͗ мѧтежнко
мъ клѧ́тва. ͗ вѣкоу пр́тѧ,
ꙗ͗же до͗де і͗оудѣ͗скаа жтѧ.
͗ та́ко ре́кш ꙁакла с͠на своє͗го.
͗ ͗спѣкш ͗ раꙁдѣл  на дво̏є
на́ полы. ͗ по́лъ преда́сть оу͗тро
бѣ. а͗ полъ же є͗го покры́вш сꙿхра
ни. ͗ а͗бє мѧтежнц прстꙋ
пвꙿше по ѡ͗быѧю, скꙿве́рны
смра́дъ ѡ͗боуха́вше. ꙁапреща́
хꙋть оу͗б́т ю, а͗ще не ꙗ͗вть

456d
прстроє͗наго. ꙗ͗ко ͗ доброу ѧ́сть
ѡ͗ста́вла є͗смь ва́мъ. ͗ ѿкры ͗мъ
ѡ͗ста́тоⷦ ѧ́да. ѡ͗нѣхꙿ же оу͗ꙁрѣвшⷯ
ѡ͗бьѧ ͗хъ стра́хъ ͗ трепетъ ͗ оу͗
жа́съ. ͗ прот́воу вдѣню ѡ͗ка
мен́ша сѧ. ѡ͗на же ре́е сѐ ѧ́до моє
ѿ мене рожⷣенно, а͗ дѣ́ло моє. снѣ
жьте, ͗бо ͗ а͗ꙁъ є͗ла є͗смь. ͗ не бꙋ
дѣте мѧке͗ш жены. н̀ мл҇ⷭт
па́е мт͠ре. а͗ще же вы̀ є͗сте бл͠гѻ
т҇ⷭв. ͗ моє ꙁаколенїє ѿмѣта́
є͗те. но̀ а͗ꙁъ снѣ́мъ , ͗ про́къ мнѣ
ѡ͗ста́вте. пото́мꙿ же ѡ͗н тре
пещюще ͗ꙁдо́ша. тѣмъ є͗днѣ
мъ оу͗стра́шьшм сѧ. ͗ ѡ͗два̏ сеѧ
п́ща ѿстꙋп́ша мт͠ре. ͗ а͗бїє
͗ꙁвѣщено бы́сть по вꙿсемоу градꙋ
с̀ скве́рность. ͗ ко́жⷣо прⷣѣ сво
͗ма ꙫ͗ма полож стра́сть сю̀.
ꙗ͗ко са́мъ твор въстрепета́ше.
гла́днї же теснѧ́хꙋт сѧ къ смръ
т. ͗ оу͗бл͠жахоуть пре́жⷣе оу͗
мръшаа. пре́жⷣе не в́дѣша та
коваго ѕла̏. ско́ро же ͗ къ рмлѧ
номъ прнесо́ша вѣсть ѡ͗ се́ стра́
ст. ѿ н́хъже ѡ͗в не ꙗ͗ша вѣры.
ѡ͗в же съжалша с̀ ѡ͗ н́хъ. ѡ͗вⷤ
гноуша́хоу сѧ ѡ͗ н́хъ бо́лма. ке
са́рь же ѿвѣщева́ше ѡ͗ то́мъ кꙿ б͠гꙋ
г͠лѧ. ꙗ͗ко а͗ꙁъ і͗оудѣѡ͗мъ м́ръ. ͗
во́лноую ж́ꙁнь подава́ю. ͗ не въ
спомѧноулъ бы́хъ шатанїѧ ͗хъ.
н всѧескаго ѕла̏ ꙗ͗же сътвор
ша. ́ же ꙁа є͗днооу͗мє мѧте
жь ͗ꙁво́лша а͗ ꙁа м́ръ ра́ть. а͗ ꙁа
сы́тость ѡ͗б́лє ͗ стра́сть ͗
гла́дъ. ͗ нынѣ сво͗м роука́м
наѧ́ша ꙁажга́т ст͠оє. є͗го́же
а͗ꙁъ съблюдохъ доселѣ. тѣмже
͗ досто́͗но ͗мъ такꙋ п́щоу.

457a
прїмат. ͗ покры́т сꙿкве́рность
ѧ́доꙗ͗дѣнїє паденїємъ гла́да. да
не ѡ͗ста́ноут сѧ по вселеннѣ ж́в.
н в́дть сл͠нце гра́да, вꙿ не́мъже
мт͠р ѧ́да своѧ ꙗ͗дѧ́ть. є͗го́же бы
ло ѿц͠емъ сътвор́т прⷣѣ ма́те
рм. ꙁане такоє стр҇ⷭт ꙁрѧ̏ще, ͗
є͗ще въ ѡ͗рꙋжї пребыва́ють. ͗
та́ко рекъ помышлѧ́ше. ка́ко ѿа́
ꙗ͗ша сѧ моу́ж т ͗ не въсхотѧ́
ть покаꙗ͗т сѧ. н прє͗млють
цѣломоу́дрѧ. ͗ двѣ̏ма плъко
ма сконѧ́вшма прспꙋ въ ѻ͗смы
͗ д͠нь мц҇ⷭа ло́ѧ, ͗же є͗сть а͗вго҇ⷭу.
повелѣ поста́вт ѡ͗венъ на ꙁа
паднѣмъ мѣ́сте вꙿноутренѧѧ
цр͠кве. прⷣѣ тѣ́мꙿже по шесть
д͠нъ бѧ беꙁъ престан побѣдн
къ стѣ́ны ͗же є͗сть бо́лї всѣ́
хъ, ѡ͗венъ не въꙁмо́же нто́же
раꙁб́т. пѡⷣ сѣверным же вра́
ты пѡⷣкопа́ша. ͗ н съꙁданѧ
ѡ͗снованїѧ. ͗ ѕѣ́ло троуд́вꙿше҇ⷭ
ѡ͗два̏ вы́валша пре́днї ка́мен
тр̏. но̀ не порꙋшшѧ҇ⷭ стѣ́ны.
но̀ стоꙗ͗ше крѣ́пко. р́млѧне же
н ѡ͗вны н желѣꙁы могоу́ще ра
ꙁб́т ѧ. н ͗нѣмъ н́мъже
лѣствца прста́вша къ кама́
рамъ. і͗оудѣ же не вар́ша бран́
т ͗мъ въꙁлѣꙁт горѣ. но̀ послѣ
д прте́кꙿше снѧ́ша сѧ съ въꙁлѣ
ꙁшм крѣпко б́ша сѧ. ͗ ѡ͗вы̏
мѣта́хоу долоу. ѡ͗вы́ же въ про
па́ст връжахꙋ. ѡ͗вы же бодѧ́
хꙋ. ͗нѣ́хꙿ же то пръво въꙁлѣꙁш
хъ. ͗ є͗ще не доспѣ́вшмъ въꙁнѧ
т щ́тъ. варѧю͗щ сѧ сѣѧхꙋ
͗нѣхꙿже лѣствць оу͗кланѧю͗ще
ѧ мѣтахꙋ доловъ. р́млѧне же

457b
въ ͗номъ мѣсте въꙁнесо́ша хороу́
гв кесаревꙿскыѧ. і͗оу͗дѣ͗ же поте́
кꙿше лю́тоу сѣ́ю съставша. то
сноуще сѧ ѡ͗тѧ́тѧ. ѡ͗н́ же сра
мо́тоу беꙁꙿсла́вноую мнѧ́ще ѡ͗т
ма́нїѧ ͗хъ. не ѡ͗склаб́ша сѧ бїю
ще. до́ндеже вс̀ погбо́ша. і͗оудѣ
͗ же хороугв ѿє͗мꙿше. ͗ влѣ́ꙁш
хъ ͗ꙁб́ша. хоупѧ́хꙋ сѧ ꙗ͗ко само́
го кесарѧ б́вꙿше ͗л плѣн́вꙿше.
ѿ р́млѧнъ же нкто́же беꙁо мь
ст погы́бѣ. но̀ оу͗б́въ пре́жⷣе, то́
жⷣе оу͗бє͗нъ є͗сть. т́тъ же в
дѧ ꙗ͗ко на па́кость во́͗номъ є͗го
щадѣнє проро́ковноє. ͗ повелѣ
да ꙁа́жгꙋть вра́та. ͗ тогда̀ пр
бѣго̀ста къ немоу і͗ѡа͠ннъ ͗же ѿ
маоу͗са. ͗ а͗рх́ла͗ма, гꙋдатнъ
с͠нъ. оу͗пова́ю͗ще простт сѧ ѿ
него. ꙁане ѡ͗долѣвшмъ і͗оудѣѡⷨ
прбѣго́ста. т́тъ же мнѧ́ше
ꙗ͗ко ле́стїю прїдо́ша. ͗ слы́ша
въ жестосе́рдє і͗оудѣ͗ско. пове
лѣ оу͗б́т г͠лѧ. ꙗ͗ко ноу́жⷣею прї
доста а͗ не во́лею. ͗н є͗ста досто́
͗на спн҇ⷭнїю. ꙁане прско́ста, в
дѧ́ща ꙁапалѧ́є͗мо ѡ͗͠ьство. но̀
ѡ͗ба́е вѣры ра́д въꙁдержа гнѣ
въ ͗ поуст ѧ. но̀ не бы́ ͗ма ѧ́
ст ра́вны, ꙗ͗коже ͗нѣмъ. во́
͗номꙿже въꙁлож́вꙿшмъ ѡ͗гнь
на вра́та сре́бренаа. сребрꙋ же
растека́ю͗щю сѧ. ͗ ꙗ͗ сѧ пла́ме
нь дꙿскамъ. ͗ ѿтоу́доу вꙿнеꙁа
а͗поу по́͗де пла́мень по камара
мъ. і͗оу͗дѣѡ͗мꙿ же в́дѧщмъ
пла́мень ѡ͗кръстъ себе. теле
са ͗ д͠ша ͗хъ раслабѣша сѧ. ͗
оу͗жа́сомъ нкто́же не подв
ꙁа́ше сѧ на оу͗гашенїє. но̀ въ є͗днѡⷨ

457c
мѣсте стоꙗ͗хꙋ ꙁрѧ̏ще. потомⷤъ
стоуж́вше ѕѣ́ло, прꙗ͗ша оу͗
мъ но̀ не цѣлъ. ͗ беꙁъꙗ͗р́ша сѧ на
рмлѧны бо́лма. въ то́͗же д͠нь
͗ но́щь ѡ͗гнь ꙁапалѧ́ше по храмо
мъ ͗ по камо́рамъ. оу͗троу же бы́
вꙿшю т́тъ посла́ оу͗гас́т ѡ͗гнь
͗ раскопа́т ѡ͗жꙿженаа. ͗ расш
рт поу́ть плъкомъ. ͗ прꙁва́
ше́сть ѿ връховныхъ ге́монъ т
ве́рѧ. ͗ а͗лекса́нꙿдра. ͗ се́кꙿста.
͗ кереꙗ͗льѧ. ͗ ларкѧ. леп́да. ͗
т́та фроугыѧ. ͗ ѻ͗фронто́на.
є͗терна. ͗ ма́рка. а͗нтонїѧ. ͗
оу͗лїана і͗оудѣ͗скаго властел́на.
доума́ше с н́м ѡ͗ цр͠кв. ͗ ѿ н́
хъже. ѡ͗в̏ реко́ша да ратны ꙁа
конъ на не́ съверша́ть. не преста́
ноуть бо̀ і͗оудѣ мѧтоу́ще сѧ. до́
ндеже ц͠рквь сто͗ть, вꙿ ню́же
ѿвсю́доу събра́ю͗т сѧ. ѡ͗в́ же
реко́ша, а͗ще ѡ͗ста́вѧть і͗оудѣ
͗ не въꙁвⷣꙁа́ють ѡ͗роу́жїѧ вꙿ не́.
то̀ досто́͗но ю съхран́т. а͗ще
л же бью͗т сѧ тоу̀, то̀ ꙁажещї ю
нарее́ть бо̀ сѧ с͠нъ бо́͗ны а͗ не
црк͠ве. беꙁако́нїе же не ѿ на́съ.
но̀ ѿ поноуд́вꙿшхъ ны̀. т́тъ
ре́е а͗ще сре́д є͗ѧ стоꙗ͗ще і͗оудѣ
бю͗т сѧ. то̀ нколже не погоу
блю беꙁдоу́шныѧ вꙿ н́хъ мѣсто.
н пожгоу такаго ͗ тол́ка дѣ
ла. а͗ще бо̀ пог́бнеть, то̀ р́млѧ
номъ па́кость. а͗ще л сто͗ть
то̀ красо́та боу́деть на́ше вла́
ст. к томоуже сло́воу прлож́
ста сѧ. фронтонъ ͗ а͗лекса́нꙿдръ.
͗ тогда распоуст дꙋмꙿца. ͗ по
велѣ ге́мономъ да по́ють съ
во́. да крѣпеє оу͗тро ͗сꙿплъѧ́

457d
т сѧ. въ то́͗жⷣе д͠нь троу́дъ ͗ оу͗
жасъ оу͗дръжа оу͗стремленїє і͗оу͗
дѣ͗ско. на оу͗трѣ же събра́вше
всю̀ с́лоу съ оу͗пова́нїемъ. вы́те
кꙿше въ вто́ры а҇ⷭ д͠не въсто́ны
м враты. ͗ нападо́ша на стра́
ша (!) внѣшнѧѧ. ͗ с̀ крѣпко сътръ
пѣша оу͗стремле́нє ͗хъ. въѡ͗
роуж́вꙿше сѧ ста́ша прот́воу
ꙗ͗ко стѣна. ͗сплъ́вꙿше сѧ ѧ́
сто. но̀ ꙗ͗рость ͗ рста́нє і͗оу͗
дѣ͗ско ѡ͗долѣва́ше ͗мъ. ͗ пора
ꙁꙋмѣт то̀ оу͗клоненїе ⷯ. вдѧ́
ше бо̀ ѿ а͗нто́нѧ. ͗ прїде съ ͗ꙁбра́
нным во́ на́ помощь. і͗оудѣ
же не стръпѣша прше́ствїѧ
є͗го. но̀ прѣд нмъ па́дꙿшмъ.
а͗ про́ї раꙁбѣго́ша сѧ. є͗гда́ же
ѿстоупа́хоу р́млѧне. ̀ въ
ꙁꙿвраща́юще сѧ напада́хоу на́
нѧ. ѡ͗нѣмꙿже въꙁꙿвращаю͗щ
м сѧ бѣгахꙋ. то́ же бы́сть до
пѧ́того а́са д͠не. до́ндеже бѣ
жа́вше ꙁатвор́ша сѧ вноу́тре
нѣ цр͠кв 

ка́ко цр͠кв ꙁажꙿжена быⷭ⸱ ͗ ѻ͗ ꙁна́
мѣнїхъ прежⷣе погыбел і͗є͗рлⷭм⸱
͗ како монъ  і͗ѡанꙿнъ⸱ прꙁваста
тта. на́ повѣсть. ттъ же
повелѣ про́тв ре є͗ю ѿвѣ
щеват. ѻнⷤ не покарѧхꙋ сѧ.
ттъ же не повелѣ ѻ толѣ ⷤ щадѣ
ло́во р͠а. т⸱
Т́тъ же ѿстоуп къ а͗нтонї
на рѧд во́ѧ. да оу͗тро прстꙋпѧⷮ.

458a
вс̀ ѡ͗коло цр͠кв. б͠гъ же ͗нако про
мысл. ͗ дре́вле ѡ͗соуд ю ѡ͗гнемъ
сконѧ́т сѧ. ͗ прспѣ соу́дны д͠нь
на сконѧ́нїе лѣта. въ десѧты д͠нь
мц҇ⷭа ло́ѧ. во́ нже дре́вле вавлонꙿскы
мъ цр͠мъ ͗жⷣежена бы҇ⷭ. пла́мен
же наѧ́тє бы́сть ѿ сво͗хъ. ѿстꙋ
п́вꙿшю бо̀ т́тоу. ͗ ма́ло врѣмѧ
по́вꙿше і͗оудѣ, па́кы на р́млѧ
ны вы́текꙿше. ͗ с̀ побѣжⷣьше і͗оу͗
дѣѧ. гна́ша по н́хъ ͗ до цр͠кве. ͗
са́м вꙿндо́ша. ͗дѣже нѣ́кто̀
во́нъ н каꙁанїѧ кесарева пожⷣавъ.
н̀ оу͗боꙗ͗ сѧ ѡ͗ толце поѧ́ть дѣ
монꙿскомъ, соуро́вꙿствомъ въсх́
т ѡ͗гнь ͗ꙁ овноу ͗ на дроу́жне ра́
мо въстоуп досѧже́ до ꙁлата
го ѡ͗ко́нца. ͗ до дверї ͗м́же въ
ꙁмо́жно бы҇ⷭ въꙁлаꙁт къ храмо
моу ѻ͗ цр͠квнымъ. пла́мен полѧ
щю. і͗оу͗дѣ въꙁопша ͗ въсꙿкл́
каша по достоꙗ͗ню стра́ст
на въꙁꙿбраненїе ͗ на месть поте
ко́ша. н жвота щадѧ́ще. н
себе блюдꙋще. н ѡ͗паса́ю͗ще сѧ.
͗ нѣкто пртекъ въꙁвѣст т́
тов. е́ же въ шатрѣ пова́
ше ѡ͗ бра́н. ͗ а͗бє въсхо́пль сѧ
теѧ́ше къ цр͠кв, да оу͗гасть
ѡ͗гнь. ͗ по немъ по͗до́ша ге́мо
н вс̀. ͗ въ слѣдъ ⷯ ͗дѧ́хꙋ плъц
оу͗боꙗ͗вꙿше сѧ. ͗ бы҇ⷭ во́пль ͗ мѧ
тежь вел́къ тол́ко ͗ с́лѣ бе
с нꙋ подв́гш сѧ. кеса́рь же
гла́сомъ ͗ рꙋко́ю каꙁа́ше во́є͗мъ
оу͗гас́т ѡ͗гнь. ѡ͗н́ же н кл́
юща слоу́шахꙋ, ꙁане оу͗ш ͗хъ
не слы́шахꙋ ѿ ра́тнаго кл́ѧнїа
н рꙋ́наго маханїѧ вꙿнма́хоу.
ѡ͗в бо̀ на сꙋпоста́ты ꙁрѧ̏хꙋ, кто̀

458b
кого оу͗бє͗ть. ѡ͗в́ же гнѣвомъ ꙁа
твор́ша оу͗ш. плъкомꙿ же те
кꙋщмъ. н каꙁанїе ꙁапрещенє
н млъба мо́жаше оу͗дръжа́т оу͗
стремленѧ ⷯ. но̀ ꙗ͗рость воє͗ во́
дѧше прⷣѣ всѣм ͗ гнѣвъ ѡ͗бьѧ
всѧ́. ͗ въ теснотѣ съгнѣтаю͗ще
сѧ мно́ѕ, потопта́н бы́ша дрꙋ
гъ ѿ дрꙋга. мно́ѕ же на горѧ́щеє
ка́менїе ͗ на по́пелъ въстоупа́ю͗
ще, не могоу́ще вы́лѣꙁт ͗ꙁга
ра́хꙋ. а͗ ͗же бл́ꙁъ цр͠кве стоꙗ͗
ша не творѧ́хꙋ сѧ слы́шаще кеса
рева повелѣнѧ. но̀ ко́жⷣо ͗хъ бл́
жнемоу велѧ́ше ꙁажещ бо́лма.
мѧтежнц же метѧ́хꙋт сѧ,
не могꙋще то̀ промы́слт. ͗
бы́сть веꙁде бо́ ͗ кро́ве бѣжа́
нїѧ. нарѡⷣ же лю́дїє соу́ще немо́
щнї беꙁъ ѡ͗рꙋжѧ. ͗дѣже кто̀
постженъ, то̀ оу͗бє͗нъ бы́сть.
оу͗ жрътвенка събра́ша сѧ мно́
жество мрътвець. кро́вь же
теѧ́ше а͗кы рѣка. ͗ строуѧ кро́
внаа влеѧ́ше стрꙋпїе. кеса́рь
же раꙁꙋмѣвъ, ꙗ͗ко не мо́жеть
оу͗стремленѧ оу͗дръжа́т,
во́͗скаго. ͗ ѡ͗гнь ѡ͗долѣва́ше,
вꙿн́де съ ге́мономъ вꙿноу́трь. ͗
вдѣ ст͠оє цр͠ковноє є͗гоже жа
да́ше. ͗ всѧ́ ꙗ͗же вꙿ не́мъ пресла́
вна. не то́кмо сво͗хъ людї, но̀
͗ ͗ноплеменнкъ. ю́дна ͗ пре
сла́вна ͗ прекра́сна. пла́мен же
͗ є͗ще не пршедꙿшю вꙿноу́трь. но̀
ѡ͗кр҇ⷭтнаа хра́мы ѡ͗бходѧ́щю.
мнѧ́ т́тъ ꙗ͗ко въꙁмо́жно є͗сть
͗ є͗ще ѡ͗тѧ́т дѣ́ло ѡ͗гнѧ́. пр
ско наѧ са́мъ гас́т ѡ͗гнь.
͗ во́͗ны поноужⷣаше. ͗ в́врарьѧ

458c
прста́в со́тнка. б́т не послꙋ
ша́ю͗щаа. да въꙁꙿбра́нѧть пла́ме
н. гнѣ́въ же ͗хъ нена́всть і͗оу͗
дѣ͗ска, ѡ͗далѧ́ше т҇ⷭ кесаревѣ
͗ стра́хоу. ͗ оу͗стремле́нїѧ ратнаа
пола́хꙋ па́е пла́мене. мно́ѕї же
въсхщенїѧ надѣю͗ще сѧ бо́лма
ꙁажгахꙋ. мнѧ́ще ꙗ͗ко всѧ̀ ͗сплъ
нена вꙿноу́тренѧѧ бога́тꙿства.
ꙁане видѣша ѡ͗кръстнаа ꙁла́тѡ҇ⷨ
покрыта. вы́шедꙿшю же кесарю
на въꙁꙿбраненїе во́. нѣкто̀ вꙿло
ж ѡ͗гнь въ те́мныѧ две́р вꙿнꙋ
тренї. ͗ внеꙁапоу ͗ꙁъвꙿнꙋ̀трь ꙗ͗в
вшю сѧ пламен. ѿстоупша ͗ге
мон съ кесаремъ. ͗ ѿтолѣ не въꙁꙿ
бранша нкомоуже. ͗ цр͠кв же
такоже ꙁажꙿжена бы҇ⷭ не хотѧщю ке
арю. дѣло велка ры̀данїѧ досто
͗на. прѣдвне́ш всѣхъ є͗лко
лышахомъ ͗ в́дѣхомъ ͗ съꙁданїє͗
мъ ͗ велествомъ ͗ красотою̀ ͗
оу͗строє͗нїє͗мъ. ͗ сла́вою ѿ с͠таа̀.
велко же оу͗тѣшенїє прї͗меть кто
ꙁрѧ на соуⷣ б͠жї. є͗гоже не въꙁмо
жьно ꙋ͗те н съ д͠шьнымъ н бе
ꙁꙿдꙋшнымъ. н дѣломъ н мѣсто
мъ. оу͗двть же сѧ кто времѣ
нꙿномоу крꙋгоу. соудъбо͗ съблюдѣ
͗ того мц҇ⷭа ͗ тогоже д͠не. ꙗ͗коже
рекѡхомъ понеже древле вавѷло
нѧ не пожьгоша тоу цр͠квь. ͗ ѿ пе
рваго же съꙁданїа є͗ѧ. є͗же наа
соломонъ ц͠рь до н͠нѣшьнѧ раꙁоренїа
є͗же бы҇ⷭ въ двѣ̏ лѣте кесарьства є͗
оу͗спасїанова. сътає͗т сѧ лѣ
то •҂а͠• ͗ •р͠• ͗ •л͠• ͗ •ꙁ͠ • мц҇ⷭь. д͠не.
въ. •е͠і• ѿ послѣднѧго же съꙁданїа.
є͗же сътвор агꙿгѣ͗ во •в͠• лѣто
цр͠ьства кѷрова до сего плѣненїа съ
458d
тає͗т сѧ лѣтъ •х͠• ͗ •л͠• ͗ •ѳ͠•
͗ мц҇ⷭь ѡ͗днъ. ͗ •е͠і• дневъ. съга
рающ же цр͠кв всѧ ѡ͗бретає͗маꙗ̀
въ гробѣжь ͗ въ расхыщенїє быша.
͗ вс постгає͗м ͗ желѣꙁомъ ско
нꙿа сѧ. ͗ не бы҇ⷭ млтⷭ нкоторомꙋ
же въꙁрастоу. н стыдѣнїѧ н бла
гоѡ͗бра́ꙁныхъ. но̀ ͗ дѣт ͗ старї
͗ сквернї. ͗є͗рѣ равно смр͠ть прї
ѧша. рать бо ѡ͗бьꙗ̀ всѧкъ роⷣ бью
щх сѧ ͗ м͠лѧщх сѧ. ͗ пламен же
боуащю̀ ͗ вопль падающⷯ ͗ стона
нїє громъ въспоущающе. высо́тыⷤ
ра́д го́рнѣє. ͗ вел́ества дѣлѧ съ
гара́ющю дѣлоу. ре́клъ бы̀ кто ͗ꙁда
леѧ ꙁрѧ̏, ꙗ͗ко ве́сь гра́дъ гор́ть.
͗ невъꙁмо́жно помы́слт, то̀
лютѣ͗ша ͗ страшнѣ͗ша тогда́
шнѧго во́плѧ. р́мꙿстї плъц бо̀
мѧтоу́ще сѧ клкахоу. мѧтежн
ц же ѡ͗бꙿстоуплен ѡ͗гнемъ ͗ ѡ͗
рꙋжє͗мъ въпꙗ͗хꙋ. ͗же ѡ͗ста́
сѧ людї бѣжа́хоу съ оу͗жасомъ кл́
юще пртовоу стра́ст плаю́ще
мно́ѕ же ѿ гла́да ͗сꙿсо́хꙿше, ͗ мжа́
ще. вдѣвше цр͠квьнкы, ѡ͗гнь
въꙁмогоша па́кы кл́кат ͗ пла́ка
т. ͗ протвоу кл́ю въꙁꙿгласѧ
хꙋ го́ры ѡ͗крт҇ⷭнаа ͗ лѣс. ͗ всюда
бы́сть мѧтежь ͗ стра́шна. ͗
мнѣл бо̀ цр͠ковнꙋю гороу ͗с коренїѧ
ска́ющю. ꙁане ͗сплън сѧ всюда
пла́мень. кро́вь же бы́сть ѡ͗б
лнѣ͗ш ѡ͗гнѧ. ͗ оу͗бває͗м
болѣ оу͗бваю͗щхъ. ͗ не бы҇ⷭ лѕѣ
вдѣт ꙁемлѧ̀, ꙁане всѧ покры́
та бы҇ⷭ трꙋпє͗мъ. во́͗н же ͗ на
стогы мрътвець въстоупаю͗ще
на бѣгаю͗щаа теѧ́хꙋ. мѧтежн
ц же ѡ͗два̏ поборо́вше сѧ къ внѣ

459a
шнѣ цр͠кв въсте́кꙿше. ͗ ѿтоу́
доу къ градꙋ. ѡ͗ста́нокъ же наро
да вы́беже въ внешнюю кома́рꙋ.
і͗єрѣ же пръвѣє верте́лща же
лѣꙁнаа. ͗стлъьным нога́м
мета́хоу на р́млѧны. потомъ
же ꙗ͗ко до͗де ͗хъ ѡ͗гнь. постоу
п́ша къ стѣне шро́цѣ соу́щ.
•͠• лакотъ. два̏ же ѿ наро́тыⷯ
въверго́ста сѧ въ ѡ͗гнь. ͗ сожꙿже
на бы́сть съ цр͠ковью. м͗ръ с͠нъ
вельговъ. ͗ѡ͗сфъ далѣє͗въ. р
млѧне же мнѧ́ще во́ оу́є щадѣт
ѡ͗крестнаа. цр͠кв же пожꙿжен сꙋ
щ. ꙁаже́гше кома́ры ͗ двер ͗ вра́
та. ра́ꙁвѣ дво͗хъ въстоныѧ ͗
полоуд͠ньныѧ. послѣдь же раскоꙗ͗
вꙿше сѧ, ͗ ты̀ раскопа́ша ͗ пожго́ша
͗ гаꙁофлакю. ꙗ͗же бы́ша хран́
лща стѧжанїѧ мно́га. лежа́ше
же вꙿ н́хъ р́ꙁы ͗ па́волокы ͗ съсоу
ды бессленыѧ. ͗ ѡ͗т́ноудь рѣ
щ всѐ богатꙿство і͗оу͗дѣ͗ско тоу̀
бѣ събранно. ͗ вс̀ домо́вѣ бога́тыⷯ
прїдо́ша же ͗ на про́ноую кома́рꙋ
вне́шнюю. вню́ же прбѣго́ша же
ны ͗ дѣт. ͗ ͗на ѧ́дь смеше́наа
•ѕ͠• ͗ пре́жⷣе да́же не повелѣ кеса́рь
н ге́мон. ͗ ͗ гнѣва ͗сплънвше
сѧ во́. пѡⷣжго́ша ͗ ͗стлѣша вс̀.
͗ не ͗ꙁбы ѿ н́хъ нкто́же. ѡ͗вѣ
мъ въ пла́мень вꙿмѣта́вшмъ сѧ
ѡ͗вѣмъ тоу̀ ͗ꙁгорѣвшмъ 
ѻ͗ ꙁнаменїхъ пре́жⷣе пог́бел і͗єрл҇ⷭмⷹ.
Пог́бѣль же с̀ лю́демъ сътвор
нѣкто лжїпрркъ. ͗же въ ты́
д͠н проповѣда́ше гража́номъ.
ꙗ͗ко б͠гъ вел́ть ва́мъ вн́т въ
цр͠квь. ͗ прѧ ꙁна́менїє ͗ꙁбавле
ню тѣхъ же лж́выхъ прркъ.

459b
і͗ѡа͠ннъ съ с́мономъ, поуст́ста
къ лю́демъ. ꙁаповѣда́ю͗ща лю́де
мъ, жда́т бж͠ѧ по́мощ. да
бы́ша не бѣжа́л к р́млѧномъ. ѡ͗
бы́а же є͗сть всѧ́комоу въ бѣ
да́хъ соущю. въꙁвѣстть є͗мꙋ
кто̀ ͗ꙁбавленє ѿ ѕла̏, то̀ ͗мѣть
вѣроу. а͗ще же льст́ть кто̀ лже́
ть до́браа млъвѧ, то̀ вѣрно є͗мꙋ.
͗ всеоупованїє на того въꙁлож
ть. тѣмꙿже ͗ сѐ мно́гострт҇ⷭны
 нарѡⷣ лестьцемъ. ͗ лжющмъ
на б͠га вꙿнма́ше. г͠лющмꙿ же пра́
во, ͗ проповѣда́ю͗щмъ хотѧ́щюю
бы́т поустотоу. ͗ ꙁна́менїємъ
͗ ꙗ͗влѣнє͗мъ, не вꙿнмаа͗ше, н
вѣрова́ше. но̀ ꙗ͗коже шбенї н̀
д͠ш ͗моу́щ н ꙫ͗ью. н послꙋ
ша́ша бж҇ⷭтвъныѧ проповѣд.
н раꙁꙋмѣша є͗гда̀ ста́ ѕвѣѕда.
наⷣ гра́домъ, подо́бна ко́пю. ͗
пребы́ лѣ́то всѐ. є͗же ͗мѧ ком
тсъ нарее́маа всѧ̀ власѧ́таꙗ.
͗ па́кы пре́жⷣе ꙁаротѣнїѧ съвокꙋ
плѧ́ющм сѧ лю́демъ къ ѡ͗пре
снономꙋ пра́ꙁⷣнкоу, въ •͠• д͠нь
мц҇ⷭа кса́нфка. ͗же є͗сть а͗пр
ль. въ девѧты а҇ⷭ нощ, тол́
къ свѣтъ въсѧ на жрътвенцѣ
͗ на цр͠кв. ꙗ͗ко мнѣ́т д͠н бы́
т свѣтлоу. ͗ продлъж́ сѧ до
полоу аса. ͗же нераꙁꙋмнї мнѣ
ша бл͠го ꙁна́менїє. с͠щеннї же гра
моте. ͗ та́ко сꙋд́ша ꙗ͗коже
͗ сконѧ сѧ в то́ же пра́ꙁⷣнкъ ко
ро́ва нѣкымъ прведена бы́сть,
на ꙁаколенїє. ͗ посред цр͠кв сто
ꙗ͗щ род а͗гньца. въстонаа
же врата внꙋ́тренѧѧ мѣднаа
͗ тлъста. ѡ͗два̏ въꙁвⷣꙁа́є͗ма

459c
к͠• ю моу́жь на ꙁатворе́нїє. ͗мⷤъ
бы́ша вереѧ желѣꙁны. ͗ ꙁатво
ра. пѡⷣбо́ глоубо́къ, ͗ длъгымъ
ка́менїемъ оу͗строє͗нъ. ꙗ͗вшѧ҇ⷭ
въ •ѕ͠• а҇ⷭ нощ сама ѡ͗творена
прте́кꙿше же стра́жє цр͠квь
нї повѣда́ша властелноу. ͗ се́
съ мно́гым людꙿм пршедъ. є͗
два̏ помо́же ꙁатворт ѧ. се́же
ꙁна́менїе соуд́ша на бл͠гоє. мнѣ
ша бо̀ ꙗ͗ко б͠гъ ѿвръꙁеть ͗мъ две́
р бл͠гыѧ. кн́жнц же раꙁꙋ
мѣша. ꙗ͗ко оу͗твръженїѧ цр͠ко
внаа сама́ ꙁатворѧ́тѧ҇ⷭ. ͗ тоу̀
не ѿве́рꙁет сѧ ра́тнкомъ, ͗ ѡ͗
поустѣє͗ть ст͠оє. по малѣ же
д͠нвъ ѿ пра́ꙁнⷣка въ •к͠а͠• д͠нь мц҇ⷭа
а͗ртемсїѧ, ͗же є͗сть ма́. в
дѣнїє нѣ́коє дѣмонꙿскоє ꙗ͗в́ сѧ
па́е вѣры. ͗же слы́шать, мнѣ
л бы́ша рѣь сю̀ ба́сн ͗ ѧродѣ
ꙗ͗нїѧ. а͗ще не мно́ѕ бы́ша вдѣ
л ͗ повѣда́л. ͗ стра́сть въ
слѣдова́ше подо́бна вдѣню. преⷤ
бо̀ слн͠ьнаго ꙁахожⷣенѧ. ꙗ͗в́
ша сѧ по а͗єроу ͗ по нб͠оу по все́ і͗оу
дѣ͗сте ꙁемл̀, колеснц ͗ по́
лц съ ѡ͗роужє͗мъ ска́юще скво́
ѕѣ ѡ͗блакы. ͗ ѡ͗бꙿстоупаю͗ще
гра́ды. въ пра́ꙁⷣнкъ же нарее
нны пѧнткостї. но́щю
і͗єрѣ влѣꙁше въ вноу́тренюю ц͠рь
ковь по ѡ͗бы́аю на слоу́жбꙋ. пръ
воє ѡ͗ютша подвꙁанїє гро́
мъ. пото́мꙿже ͗ гла҇ⷭ внеꙁаа͗пꙋ
слы́шаша г͠лющь. ѿстоупмъ
ѿсюдꙋ. ͗же страшнѣ͗ш сⷯ 

459d

а͗ ͗соусѣ а͗нановѣ с͠нꙋ. ѡ͗ шестї глⷭа 
͗Ісоу́съ нѣ́кто а͗нановъ с͠нъ, ѿ про
стыхъ некн́жнкъ. пре́жⷣе еты́
рь лѣтъ ра́т. гра́доу є͗ще м́рноу
соу́щю, ͗ ͗ꙁоѡ͗б́лноу. пршедъ
на пра́ꙁⷣнкъ. є͗гда̀ вс̀ пра́ꙁⷣноую
ть скнопгью по ѡ͗быаю въ цр͠кв
стоѧ, наѧ́ вꙿнеꙁаапоу въп́т
гла҇ⷭ ѿ въстока. гла҇ⷭ ѿ ꙁапада. гла҇ⷭ
•д͠• ве́тръ. гла҇ⷭ на і͗єрл҇ⷭмъ ͗ на цр͠квь
гла҇ⷭ на женхы ͗ на невѣсты. гла҇ⷭ
на всѣхъ людехъ. ѐ г͠лѧ по всѧ́ д͠н
͗ нощ въпꙗ͗ше ѡ͗бꙿходѧ по стѣ
на́мъ. некоторы же ѿ наро́
тыхъ раꙁꙿгнѣва́ша сѧ на́ нь, ѕло̏
рѣѧ є͗го ра́д. ͗ є͗мꙿше мно́гым
ра́нам моуша . се́ же н ра́
нъ мнѧ́ше, н ѡ͗ собѣ молѧ́ше сѧ
н къ моуѧщемоу  ѿвѣщева́ше.
но̀ то́кмо въпꙗ͗ше, ꙗ͗же пре́жⷣе.
власт же і͗єрл҇ⷭмьстї. мнѧ́ще
сего вы́шнею с́лою нѣкоє͗ю подв
ꙁає͗ма на во́пль то́. ͗ прведо́ша
͗ къ рмꙿскомоу властелю. ͗деⷤ
бє͗мъ проу́тє͗мъ ͗ манъглав
є͗мъ даже ͗ до костї. н поболѣ
н̀ прослеѕ. но̀ блъма ре́съ с́лꙋ
клкаше гла́сомъ жалостнымъ,

460a
тѣмъ лю́те лю́те і͗єрл҇ⷭмꙋ. а͗лв
ноу же проша́щю є͗го. то́ бо̀ бѣ вла
стелнъ тогда̀ ѿ рма. кто̀ є͗с ѿкꙋ
да. ͗ въскоую таковаа въпꙗ͗ше
е́ же не ѿвѣща нто́же прот́
воу рѣемъ є͗го. ͗ не преста́ плета
рыда́нє гра́дноє. до́ндеже а͗лв́
нъ беꙁꙋмна творѧ́ ѿпоуст . еⷤ
ѿтолѣ не прїде н кꙿ немоу́же н ꙗ͗
в сѧ, до́ндеже прїде ра́ть. ͗ по
то́мъ по всѧ́ д͠н а͗кы мл͠твѣ ͗ꙁꙋ
 сѧ. рыда́а въпꙗ͗ше. лю́тѣ лю́
тѣ і͗єрл҇ⷭмꙋ. а͗ н къ бїющмъ є͗го.
ѿвѣщава́ю͗ще н лаю͗щмъ є͗го
кленѧ́ше. н̀ подаваю͗щхъ є͗мꙋ
п́щю бл҇ⷭвѧше. є͗д́нъ же ѿвѣ́
тъ сѐ дрѧ́хлъ бы҇ⷭ къ всѣмъ по •ꙁ͠•
лѣтъ ͗ по •е͠• мц҇ⷭь. ͗ н гла҇ⷭ є͗го
͗ꙁꙿмлъе, н оу͗троуд сѧ. до́
ндеже вдѣ дѣ́ла ра́тнаа, ꙗ͗же
проповѣда́ша. ͗ пото́мъ по
смрътю. ходѧ́ по ꙁа́браломъ па́
кы въпꙗ͗ше. оу͗вы̀, оу͗вы̀ гра́дꙋ
͗ людемъ ͗ цр͠кв. на конець же пр
лож оу͗вы̀ оу͗вы̀ мнѣ. ͗ а͗бє ка́ме
нь прлѣтевъ ѿ поро́ѧ оу͗дар 
͗ оу͗б . ͗ ͗споуст д͠шю. ͗ є͗ще г͠лю
щю проповѣда́нїє сѐ. ͗ а͗ще кто̀ до́
брѣ раꙁꙋмѣє͗ть, то̀ ѡ͗брѧ́щеть
б͠га промышлѧ́ю͗ща ꙁа л͠ка. ͗ всѣ
мъ нра́вомъ проꙗ͗влѧю͗щю, ро́дꙋ
на́шемоу ꙗ͗же на сп҇ⷭнїє. мы́ же
несмы́слє͗мъ ͗ ѕло̏дѣ͗ствомъ са
мово́лнымъ погба́є͗мъ. б͠гъ
ꙁна́менїѧ гнѣвнаа покаꙁаа. да
бы́ша раꙁꙋмѣл людїє б͠жї,
гнѣвъ. ͗ преста́ноуть ѿ своє͗ѧ
ꙁло́бы. ͗ тѣмъ оу͗молѧть б͠га.
соу́щю же въ і͗оудѣ͗хъ пррьствꙋ
ꙗ͗ко етверооу͗глънымъ ѻ͗браꙁоⷨ
460b
ѡ͗поустѣє͗ть гра́дъ ͗ цр͠кв. то̀
са́м наѧ́ша крт҇ⷭы дѣлат на ра
спѧ́тє, є͗же є͗сть ꙗ͗коже реко́
хомъ, етвероѡ͗браꙁны. ͗ по ра
ꙁоренї а͗нто́нїѧ, цр͠квь етверо
оу͗гльноую сътворша. на рать
же подвже ѧ. проповѣданѧ
двора раꙁꙋмнаа въ ст͠ыхъ кꙿн́
гахъ ѡ͗брѣта́є͗мъ ѧ г͠люще. ꙗ͗ко
в та́ времена нѣкто̀ ѿ і͗оу͗дѣскыѧ
ꙁемлѧ̀ боу́деть цр҇ⷭтвоуѧ наⷣ всею
вселенною. ͗мꙿже раꙁнолнаа
скаꙁанїѧ соу́ть. ѡ͗в бо̀ мнѣша
͗рода. ѡ͗в же распѧтаго ю́до
тво́рца і͗с͠а. ѡ͗в же оу͗є͗спсїана.
но̀ ѡ͗бае невъꙁмо́жно г͠лкомъ (!)
соу́да оу͗бѣжа́т, а͗ще не промы
слѧть. і͗оудѣ же ꙁна́менѧ
сꙋд́ша, ꙗ͗коже хотѣша. вра
тѧ́ще ѧ на свою сла́дость. дрꙋ
гаа же похꙋл́ша, до́ндеже по
гꙋб́вꙿше себе́ ͗ ѡ͗͠ьство. ѡ͗бл
́ша сѧ ͗ постыдѣша сѧ. ͗ ꙗ͗
в́ша сѧ беꙁоу́мн 
Р́млѧне же мѧтежнкомъ бѣ
жа́вшмъ, къ градоу. ͗ цр͠кв
горѧ́щю. ͗ всѣмъ ѡ͗крестнымъ
мѣстомъ. ͗ въꙁне́сше ͗стꙋка́
ннаа своѧ, ͗ поста́вша въ цр͠кв
прот̀воу въсто́нымъ врато
мъ. ͗ пожро́ша ͗мъ тоу̀. ͗ т́
та просла́вша съ вел́кым по
хвалам. ͗ нареко́ша  самодръ
жца. ͗ во́͗н же вс̀ ͗сплън́шѧ҇ⷭ
богатꙿства плѣненє͗мъ ͗ въ
схщенє͗мъ. ꙗ͗ко а͗соурїстѣ
ꙁемл̀ пременѧ́шет сѧ ꙁла́то
на полоу цѣны дре́внѧѧ цѣны
і͗єрѣѡ͗мꙿ же бѣжавшмъ къ стѣ
намъ ͗ тоу тръпѧ́щемъ. оу͗ноша

460c
ѿ н́хъ ноудмъ жа́жⷣею, молѧ́ сѧ
стражемъ рмьскымъ, да вдадѧ
ть є͗моу деснцю. ͗ жа́жю ͗спо
вѣдаше. стра́жемꙿ же помлова́
вꙿшмъ є͗го. ͗ вда́ша є͗моу деснцю
͗ снꙁъ ше́дъ ͗ напо͗ сѧ воды. ͗ со
соуⷣ ͗сплън є͗го́же ноша́ше. бѣжа
въспѧть къ сво͗мъ. стра́жемъ
же не могоу́щмъ пост́гноут
є͗го. ͗ хоулѧ́щмъ невѣрꙿства.
ѡ͗нꙿ же ѿвѣща ꙗ͗ко не престоупⷯ
съвѣщанїѧ. ͗сꙿпрос́хъ бо̀ роукꙋ
не ꙗ͗ко бы́т въ ва҇ⷭ. но̀ то́кмо н́
ꙁълѣст къ ва́мъ ͗ вꙁѧт воды
а͗ꙁъ же ѡ͗бо́є сътво́рь вѣ́ренъ є͗
смь. ѡ͗н́ же прелщен сꙋть ѿ оу͗
но́шь. оу͗двшѧ҇ⷭ лоукавꙿствꙋ
є͗го. въ •е͠• д͠нь і͗єрѣ гла́домъ ͗
ꙁнемо́гше ͗доша доловъ ͗ пр
веден бы́ша къ т́тоу. молѧ́
хꙋт сѧ да оу͗лꙋѧть ѿ него сп͠се
нє. т́тъ же ре́е ͗мъ врѣмѧ
прошенїѧ мноу́ло. понеже по
гбѣ дѣло є͗гоже дѣлѧ хран́т
бы́ло ва҇ⷭ. досто́͗но же і͗єрѣє͗мъ
съ цр͠квью погбнꙋт. ͗ тако ре
къ повелѣ мꙋт , ͗ б́ ѧ 

ѻ͗ повѣст т́товѣ с т́томъ.
і͗ѻанн͠овѣ
460d
С́монъ же ͗ а͗нані͗ꙗ͗ же с н́ма. в
дѧ́ще ꙗ͗ко всюда ѡ͗бꙿдерж́м
соу́ть, ͗ нѣсть ͗мъ мѣста оу͗бѣ
жанїѧ. прꙁва́ша т́та на бесѣ
дованїе. е́ же л͠колюбець є҇ⷭ
ствомъ сы́. ͗ тоснѧ сѧ да бы́
͗ꙁбы́лъ връхнї граⷣ. ͗ мнѧ́ ꙗ͗ко
оу͗же раꙁбо͗нц покор́ша сѧ.
͗ ста̀ на деснѣ странѣ цр͠кв
вꙿноутренѧѧ. ͗ ѿтоуда бѣ мо́
стъ до града. ͗же тогда бы́сть
ме́жю кесаремъ. ͗ межⷣоу і͗оудѣ
во́ же ͗ ѡ͗н. ͗ ѡ͗н ͗ꙁгоуст́
ша сѧ ѡ͗крестъ своⷯ властеле въ
ждоу́ще конца бесѣды. т́тъ
же повелѣ сво͗мъ, да нкакоⷤ
ѡ͗роу́жїѧ въꙁмоуть. н въꙁвⷣ
гноуть на нѧ. ͗ прста́в глаго́
лнкы. ͗ наѧ пръвѣє сѐ г͠лат к н́
мъ. оу͗же л насыт́сте ꙁлата
ѡ͗͠ьство. не прє͗млюще мы́сл
ѡ͗ на́ше с́лѣ. н ѡ͗ своє͗ немощ.
но̀ погоубвꙿше нарѡⷣ ͗ гра́дъ ͗ цр͠ко
вь беспомысленымъ оу͗стремле
нє͗мъ. ͗ бѣсо́вꙿскымъ шатан
є͗мъ. ͗мꙿже вы̀ досто͗н є͗сте
пог́бел. ꙁане не пова́сте ѿ
ꙁараенїѧ. поне́же вꙁѧ́ васъ по
мнї. ͗ нынѣ ꙗ͗вленноу ра́ть
въꙁвⷣго́сте на р́млѧны. ͗ на
мно́жество л оу͗пова́сте. но̀
ѡ͗ба́е ма́ла ѧ́сть р́мꙿскыѧ с́
лы ѡ͗долѣ ва́мъ. помощнкы л
є͗сте а́ꙗ͗л. а͗ которы ꙗ͗ко бы́
сѧ прложлъ къ ва́мъ, негл́
къ на́мъ. на храбръство л сѧ
надѣꙗ͗сте. но веꙁдѣ ꙗ͗ко гама
рнї храбрѣ͗ш всѣ́хъ людї
соу́ще на́мъ работаю͗ть. на
твръдост л стѣнныѧ. а͗ каа

461a
стѣна тверже͗ш. ѡ͗кѧна ꙁа н
мъ сѣдѧ́ще в ратанї р́мꙿскымъ
ѻ͗рꙋжн́комъ кла́нѧю͗т сѧ. д͠ше
вною л крѣпостю ͗ тръпѣнїемъ
͗л моу́дростю подвго́сте сѧ
но̀ карх́доне, крѣпле͗ше хтрѣ
͗ше всѣхъ соу́ще. плѣнн бы́ша
на́м. подвгноу бо̀ ва́съ на рмлѧ
ны. р́мꙿскыє л͠колю́бє. мы̀ бо̀
въꙁе́мꙿше ва҇ⷭ вда́хомъ свою ꙁемлю̀
владѣт. ͗ ц͠рѧ поста́вхомъ
ѿ ва́шхъ сро́днкъ. ͗ ѡ͗тꙿн ꙁа
коны съхран́хомъ. ͗ ж́ꙁнь влъ
ноую вꙿда́хомъ ва́мъ. ͗ соу́щхъ
десѧтнъ къ ва́мъ ͗ къ бг͠оу не
въꙁꙿбран́хомъ ѿ всѣхъ ꙁемль̀.
да бы́сте раꙁбогател. ͗ прстро
͗л сѧ на́шмъ ͗мѣнїємъ на на҇ⷭ.
пото́мꙿже тол́ка бл͠гаа прє͗
мꙿше на вꙿда́вшхъ сы́тость по
несо́сте. ꙗ͗коже ѕм́є͗вѣ некро
т́мї на ласка́ю͗щхъ ва҇ⷭ ꙗ͗дъ
сво́ ͗споуст́сте. пръвѣє пре
ѡ͗бдсте неро́новоу лѣ́ность.
͗ пото́мъ прїде ѿц͠ь мо́ вꙿ ꙁемлю̀
ва́шю. не мьстт хотѧ наⷣ ва́
м. но̀ накаꙁат вы̏. а͗ще бы̀ хо
телъ плѣн́т вы̏. пръвоє бы на
коренє пршедъ. ͗же є͗сть граⷣ
̀. е́ же подаваа ва́мъ вре́мѧ
на покаꙗ͗нїє. галлѣю воє͗ва́ше
͗ ѡ͗крестнѧѧ єѧ͗. но̀ л͠колюбїє
є͗го мнѣсте не́мощь. ͗ ѿ на́шеѧ
кро́тост въскорм́сте шата́
нє. ͗ наѧ́сте оу͗со́бны мѧ
тежь по неро́н смрът. ͗ на́
ма раꙁꙿшедꙿшма сѧ къ є͗гптꙋ
вы̀ в то врѣмѧ ѡ͗брѣто́сте ͗ не
оу͗стыдѣсте сѧ до ꙁадѣваю͗щ
ва́ма бы́вшма самодръжцема

461b
͗ пршедꙿшꙋ же кꙿ на́ма кесарꙿствꙋ.
͗ всѣмъ оу͗кротвꙿшмꙿ сѧ ͗ ꙗ͗ꙁы́
комъ покор́вшм сѧ. ͗ с́лы поко
рены слю́ще къ ва́ма. ͗ всѣмъ внѣ́
шнмъ веселѧ́щм сѧ с на́ма. но̀
вы то́кмо і͗оудѣ ра́тнї ѡ͗ста́
сте. ͗ слы́ посла́сте къ жвоущ
мъ ꙁа є͗фра́томъ на ꙁареенїе на
наю ͗ гра́ды ѡ͗бновсте. ͗ стѣ
ны ѡ͗бновсте. ͗ мѧтежь же
͗ оу͗собца ͗ ꙁа́всть прїдоша
на градъ. ꙗ͗же подоба́ше ва́мъ лꙋ
ка́вымъ пѡⷣꙗ͗т. ꙗ͗ко нарѡⷣ м́
рноу мы́сль ͗ма́ть. ѡ͗брадоваⷯ
сѧ ͗ молѧ́хъ сѧ ва́мъ преста́т
прⷣѣ бра́ню. ва́мꙿ же ͗ꙁво́лвꙿш
мъ сѣ́ю. а͗ а͗ꙁъ мно́го д͠невъ ща
дѧхъ вы̀. роукы прбѣга́ю͗щхъ
вꙿда́хъ. вѣроу преско́комъ съхра
нхъ. ͗ мно́го плѣненыхъ пом
ловахъ. съсꙋды стѣноб͗цѧ
поста́вхъ ͗ не́ хотѧ на ва́ша стѣ
ны. во́͗номъ вы́ноу жа́жⷣоу
щмъ кро́в ва́шеѧ, въꙁꙿбранⷯ.
всегда́ побѣжⷣаа вы̀ ꙗ͗ко побѣ
жⷣає͗мъ. на м́ръ въꙁывахъ во́
бл́ꙁъ цр͠кве бы́въ. па́кы ꙁабыⷯ
ꙁа́кона ра́тнаго. ͗ мол́х сѧ ва́
мъ. мно́жество пощадѣт
ст͠ыѧ своѧ ͗ спаст́ цр͠квь собѣ̀.
͗ даꙗ͗хъ ва́мъ во́лю вы́хода. ͗
вѣ́рꙋ на сп҇ⷭнїє. ͗ мѣсто пока
ꙁахъ ва́мъ б́т сѧ. а͗ще то̀ ͗
ꙁво́лсте. вы̀ же мою рѣь пре
ꙁрѣсте. ͗ цр͠квь сво͗ма роука́
ма пожго́сте. пото́мꙿже ѡ͗
сꙿкверненї. ны́нѣ л прꙁыва́
є͗те ме́не на бесѣдова́нє. то̀
хо́щете рѣщ. кдѣ л мо́жете
како дѣло ѡ͗брѣст. ꙗ͗коже по

461c
гꙋбсте. ка́ко мн́те ꙗ͗ко досто
͗н є͗сте сп҇ⷭнїю по то цр͠кв. ͗
л нынѣ съ ѡ͗роужє͗мъ сто͗те
͗ н въ послѣднемъ дыха́нї тво
р́та сѧ, молѧще. ѽ немо́щнї
на кого сѧ надѣє͗те. не мр͠твъ л
нарѡⷣ ва́шь. не ͗стлѣ л цр͠кв
не ꙁа мно́ю л гра́дъ. не въ мо͗хъ
л роукаⷯ д͠ша ва́ша соу́ть 
Вѣмъ ꙗ͗ко мн́т сѧ ва́мъ сла́ва хра
борꙿствꙋ, жада́нїє смрът. но̀
ѡ͗бае а͗ꙁъ не сварю сѧ с ва́шмъ
ѿаꙗ͗нїемъ. но̀ повръгшмъ ѡ͗
роужє. ͗ преда́вꙿшм сѧ ва́мъ
ѿда́мъ жвотъ. ꙗ͗ко вꙿ домоу
кро́токъ ͗ влⷣка не͗сцѣлнаа ͗ꙁмꙋ
ю. а͗ про́аа сп͠сꙋ собѣ. та́ко ре́
кꙿшю т́тоу ѡ͗н ѿвѣщаша. ꙗ͗ко
рꙋкы ѿ тебе не мо́жемъ прос́
т. ꙁане ꙁаклѧ́хом сѧ. н̀ въ
вѣкы посоуд́т сего̀, н сътво
р́т. по́да͗ же на выхѡⷣ ꙿ же
на́м ͗ съ дѣтꙿм. да сам вы́
шедꙿше въ поустыню, ѡ͗ста́
вмъ тобѣ гра́дъ. т́тъ же ра
ꙁꙿгнѣвав сѧ на́ нѧ. понеже плѣ
нен соу́ще. не а͗кы побѣжен
ѿвѣщава́ють. но̀ а͗кы побѣд́
вше своє͗ѧ во́лѧ ͗щꙋть. ͗ по
велѣ ꙁаповѣдат ко́ннкѡⷨ
нкомоуже ѿтолѣ н прбѣ
гат н надѣꙗ͗т сѧ прощенїѧ
не пощажю бо̀ н є͗д́ного. ͗ ре҇ⷱ
оу͗же бє͗те сѧ всею с́лою ͗ всѣ
мъ про́мысломъ сво͗мъ сп͠сете
сѧ ͗мꙿже мо́жете. а͗ꙁъ бо̀ всѧ съ
творю ꙗ͗же велть ꙁаконъ ратны
мъ. ͗ повелѣ во́͗номъ ꙁажга́
т ͗ въсхщат ͗ гра́бт граⷣ
͗ а͗бє цр͠вы пола́ть ͗ высокаа

461d
кра́͗нѧѧ. ͗ ѿхо́дноє мѣ́сто ͗
ѡ͗фласъ ꙁажего́ша. ͗ до͗де ѡ͗гнь
до є͗ллннъ полатъ. ͗ ͗жⷣежен
бы́ша стѣны, ͗ хра́м плън ͗ꙁмръ
шхъ ѿ гла́да. въ то́ же д͠нь сн͠ве
͗ бра́тїѧ. ͗ ꙁа ц͠рь ͗ мно́ѕ ѿ наро́
тыхъ мол́ша сѧ кесарев вꙿда́
т ͗мъ роукоу. е́ же а͗ще ͗ къ всѣ
мъ гнѣвенъ бы҇ⷭ но̀ ѡ͗бае не ͗ꙁмѣ
н нра́ва. ͗ прїмъ моу́жь тⷯѣ
ꙁатвор ѧ вꙿ темнц. ͗ цр͠вы же
дѣт сковавъ посла́ въ р́мъ вꙿ та́
ль. мѧтежнц же ͗спыта́
вꙿше врѣмѧ. оу͗стремша сѧ на
цр͠въ дво́ръ. ͗деже мно́ѕ твръ
дост дѣ́лѧ не вꙿнесо́ша стѧжа
нїѧ мно́га. ͗ снѧ́ша сѧ сꙿ р́млѧ
ны ͗ побѣдша ѧ. ͗ прогна́ша
ⷯ ѿтоу́дѣ, ͗ оу͗б́ша •͠• ͗ •у͠•
͗ съ і͗оудѣ͗скым преско́кы. ͗
ꙗ͗ша же ͗ два̏ рмлѧнна ж́ва
є͗д́ного ко́ннка. а͗ дрꙋгаго пѣ
шцѧ. ͗ повлеко́ша пѣ́шаго къ
градꙋ. ͗ тепоша вс̀ ͗ оу͗б́ша 
вс̀ а͗кы р́млѧны моуѧ́ще тѣ
мъ є͗днемъ. ко́ннкъ же помо
л сѧ ͗мъ г͠лѧ. повѣмъ ва́мъ нѣ
тоже поле́ꙁноє ͗мꙿже ѡ͗долѣє͗
те ѡ͗тноудь. а͗ще мене не оу͗б
є͗те. ͗ прведо́ша  къ с́монꙋ.
͗ не оу͗мѣющю є͗моу нкоторыѧ
вны рѣщ. преда́сть  а͗рдалꙋ
да моу́ть . ͗ съ ꙁад роуцѣ̀
є͗моу свѧꙁавъ моу . ͗ пото
мъ ꙁавѧꙁа ꙫ͗ є͗го ременемъ.
͗ выведе  прот́воу р́млѧнѡⷨ
на потѧтьє. ͗ въꙁнемъ ме́ь до́
ндеже ꙁамахноу. рмлѧннъ
прⷣѣварвъ оу͗тее къ сво͗мъ
є͗гоже т́тъ оу͗б́т, но̀ не оу͗б́.

462a
но̀ ѿнѧ ѿ него ѻ͗рꙋжє, ͗ ͗с плъка
 вы́гна, ре́къ ꙗ͗ко недосто͗нъ є͗с
во́͗нкъ бы́т. ꙁане ж́въ є͗с ра́
тным ꙗ͗тъ. ͗ бы҇ⷭ є͗моу срамота
па́е смрът. оу͗троу же бы́вꙿшю
р́млѧне нападо́ша на раꙁбо͗н
кы. ͗ прогна́шѧ ѧ ѿ до́лнѧго гра́
да, ͗ всѧ̀ пожго́ша да́же ͗ до сѧ
гра́доу же ͗стлѣва́ю͗щю ѡ͗гнемъ
веселѧ́хꙋ сѧ. ͗ма́нїѧ же не оу͗лꙋ
ѧ́хоу. всѧ́ бо̀ пре́жⷣе въсхт
вꙿше. мѧте́жнц бѣжаша къ
вы́шнемоу гра́доу. покаꙗ͗нїа же
не бы҇ⷭ ͗мъ нє͗дного же ѿ ѕла̀. но̀
па́е гръдѧ́хоу. ͗ вдѧще гра́дъ
съгора́ю͗щь, свѣтл бы́ша лце
мъ. ͗ г͠лахꙋ ꙗ͗ко ра́д до́жⷣемъ ско
нѧнїа. не ѡ͗ставвꙿше нтоⷤ
сꙋпостатомъ. ꙁане  нарѡⷣ ͗ꙁб́
тъ. цр͠кв ͗ꙁгорела ͗ градъ пога
ра́є͗ть. ͗ не боу́деть ͗мъ ѡ͗ емъ
похвал́т сѧ. ͗ѡ͗сфъ же н въ
послѣднї д͠нь преста́ молѧ́ сѧ ͗
мъ. ͗ мно́го понос ͗мъ ѡ͗ жесто
се́рдї ͗ ѡ͗ беꙁако́нї ⷯ. мно́го же
накаꙁаа ⷯ, ꙗ͗же къ сп҇ⷭню ͗мъ.
͗ вꙿꙁѧ́ ѿ н́хъ пороуга́нѧ мно́га.
т́ же не могоуще да́т сѧ роты́
дѣлѧ, н̀ протвт сѧ р́млѧ
номъ. ͗ ѡ͗бꙿстоуплен соу́ще ꙗ͗ко
въ темнц ѡ͗бы́аа своє͗го не ѡ͗
хабѧ́хꙋт сѧ. но̀ ͗ на сѣю оу͗стре
млева́хꙋт сѧ. ͗ расше́дꙿшм сѧ
по распадꙿшм сѧ съꙁданїемъ ѿ
ѻ͗гнѧ на пре́днѧѧ мѣ́ста гра́да
ловѧ́хоу хотѧ́щхъ прбѣгат
͗ много ѿ н́хъ ꙗ͗ша, ͗ всѣхъ ͗
сꙿсѣкоша. ͗ не мого́ша бо̀ оу͗тещ,
ѿ глада. мета́хоу псо́мъ телеса
͗хъ. ѡ͗н же мнѧхꙋ всѧ́коу по

462b
г́бель. ͗ всѧ́коую смръть лꙿжеє
гла́да. тѣмꙿже ͗ бѣгахоу, надѣ́
ю͗ще сѧ ͗л смръть ѡ͗брѣст ѿ
своⷯ. ͗л помлованє ѿ ͗нопле
меннкъ. ͗ хотѧ́ще па́дахꙋ прⷣѣ
мѧтежнкы. да бы́ша ͗хъ оу͗б́
л. ͗ по всемоу градꙋ не бы҇ⷭ кдѐ н
͗глы поврещ на́ голе мѣсте. ꙁа
не всюда валѧхꙋт сѧ трꙋпѧ, ѡ͗
вы́ же ѿ гла́да. ѡ͗вы же ѿ бра́н.
͗ всѧ́къ до́мъ ͗сплъненъ бы́сть
͗л оу͗мръшмъ ѿ гла́да ͗л съсѣ́
енымъ. моу́тел же ͗ раꙁбо́
͗нкы грѣꙗ͗хꙋт сѧ. ͗ є͗ще послѣ
днмъ оу͗пованїемъ надѣю͗ще҇ⷭ.
͗же соу́ть пеще́ры. мнѧ́хꙋть
ꙗ͗ко а͗ще въ пещеры въбѣгноу
ть. то̀ не ͗ꙁыскан боу́дꙋть.
͗ а͗ще ѡ͗тноудь плѣнѧ́ть връ
хнї гра́дъ. са́м оу͗бѣгше вꙿ пе
щеры. пребоу́дꙋть до́нꙿдеже
ѿ͗дꙋть р́млѧне. ͗ потомъ
вы́шедꙿше раꙁдꙋт сѧ, ка́мо
кто̀ мо́жеть. е́ же бѧ́ше ͗мъ
а͗кы сонъ, невъꙁмо́жно бо̀ ͗мъ
бы́сть н б͠га оу͗͗т н р́млѧ
нъ. тогда́же ꙗ͗ко реко́хомъ надѣ
ю͗ще сѧ на пѡⷣꙁемныѧ поут. са́
м бо́ле р́млѧнъ пожга́хꙋ. а͗ще
же кто̀ ͗ ѿ горѧ́щхъ прбѣга
хꙋ къ пещерамъ, то̀ оу͗бвахꙋ
ѧ. ͗ раꙁⷣробѧхꙋ ͗ пщю смѣше
ноу съ кро́вю пожрахꙋ. ͗ бы́сть
меж ͗м сѣѧ ѡ͗ кръмлю. ͗ мню́
а͗ще бы плѣненє не ͗стлѣло ͗хъ.
са́м бы́ша вꙿкоус́л мрътвець.
премно́жествомꙿ же жестосе́
рдѧ ͗ скве́рност. кеса́рь же
вдѧ́ ꙗ͗ко немо́щно беꙁъ прспы
връхнѧго гра́да вꙁѧт. ꙁане

462c
наⷣ пропа́стм сто͗ть ͗ раꙁдѣл
с́лоу по дѣломъ въ десѧ́ты д͠нь
мц҇ⷭа ло́ѧ ͗же є͗сть а͗вгꙋстъ. лю́
то же бѧ́ше ност дрова ͗ пръсть
ꙁане ѡ͗голшѧ҇ⷭ вс̀ ͗же ѡ͗крт҇ⷭъ гра́
да ꙁа •р͠• връстъ. етыр же плъ
ц поста́вша прспы своѧ на
ꙁападꙿныѧ страны гра́да. прот́
воу цр͠вꙋ дворꙋ. побо́рнц же
ѡ͗б сю страноу ͗деже мо́стъ. ͗
с́моновъ с͠нъ є͗го́же дре́вле боꙗ͗
сѧ съ і͗ѡ͠анномъ съꙁда хранлн
къ собѣ. въ ты́ же д͠н ге́мон ͗
доумѣ͗скы ѡ͗та́ съвокоуп́
ша сѧ. доу́маша на преданє собѣ.
͗ посла́ша •е͠• моу́жь въ слы́ къ т́
тоу молѧ́ще сѧ да вда́сть ͗мъ
деснцю. е́ же оу͗поваа ꙗ͗ко ͗ мꙋ
́тел ѡ͗склабѧть ͗ вꙿдадѧ
т сѧ є͗моу. а͗ще ͗доумѣ ѿлꙋѧ́
т сѧ ѿ н́хъ. вел́ка бо̀ ѧ́сть бра́
н бы́ша. ͗ того ра́д вꙿда́ ͗мъ
деснцю но̀ ѡ͗два̀ ͗ слы́ поуст
ѡ͗пѧ́ть. с́мꙿже прстро͗вш
м сѧ ѿ͗т, ѡ͗ют с́монъ. ͗
а͗бє тоу оу͗б •е͠• мꙋжь ход́
вꙿшхъ въ слы. ͗гемоны же ͗ꙁ
мавъ вꙿсад оу͗ темнцю. ͗ пр
ста́в стра́жа блюст людї
͗дꙋмѣ͗скыхъ. ѡ͗бае же а͗ще
прлѣжно стрежахоу стѣ́ны
͗ вра́тъ. но̀ мно́ѕ прбѣгахꙋ
къ р́млѧномъ. ͗ т прїмахꙋ
всѧ̀ ꙁане т́тъ кро́тостю сво
є͗ю дре́внѧѧ повелѣнѧ ѡ͗блег.
͗ во́͗н насытвше сѧ сѣ ͗ ко
ры́ст ͗щюще, ѡ͗склаб́ша сѧ
ѿ оу͗бтѧ. ͗ ѡ͗ста́ввꙿше ͗ны
 всѧ̀ прода́ша съ жена́м ͗ с ѧ́
ды на малѣ цѣнѣ по десѧт ꙁла́

462d
тнкъ. ꙁане оу͗множвша сѧ про
даю͗ще . а͗ коупець оу͗мал сѧ. т́
тъ же ꙁаповѣда ͗мъ, да нктоⷤ
ѿ н́хъ не прбѣгає͗ть н є͗днъ
но̀ с ро́домъ. но̀ послѣдь ͗ тѣ́хъ бо̀
͗нѣхъ прїма́ше. ͗ прста́в,
расꙿсꙋд́т ѧ. кто̀ досто͗ть
смрът, ͗л жвотоу. є͗л́коⷤ
͗хъ ѡ͗соужⷣено бѣ̀ смрътю. то̀
вдаа на прода́нє. ͗ тол́ко ͗хъ
мно́жество бы҇ⷭ. ꙗ͗ко ͗ сла не
доста. а͗ на дан посад. •м͠•
͗ распоуст ѧ комоужⷣо ͗хъ, ка
мо лю́бо 

͗ каⷦ і͠с і͗є͗ре͗ прнесе цр͠квыⷩꙗ͗ сⷭꙋды̀
къ ттꙋ⸱ ͗ каⷦ граⷣ въꙁѧ́тъ быⷭ⸱
ло́во .р͠ла.
Тогда же ͗ нѣ́кто ѿ і͗єрѣ ͗мене
мъ ͗соу́съ фет͗нъ с͠нъ. рот҇ⷭ
къ кесарю жвота хотѧ преда́
сть цр͠квьныѧ съсоуды ͗ раскопа
въ стѣноу, ͗ вы́нѧ два̏ свѣт́
лнка ꙁла́та ͗ подо́бна. ͗ трапе
ꙁъ мно́го ͗ патр ͗ дскосы. ͗
фꙗ͗лы всѧ соухымъ ꙁла́томъ
строє͗на ͗ тлъст. ͗ с тѣмⷤ
преда  всѧ катапетаꙁмы. ͗
рꙁы а͗рхє͗рѣ͗скыѧ съ драг́
мъ ка́менє͗мъ. ͗ ͗ны мно́гы
слꙋжебныѧ съсꙋды. ꙗ͗тъ же

463a
бы҇ⷭ ͗ гаꙁафлаксъжꙿ ͗менемъ фнеѧ.
͗ то́ покаꙁа поꙗ͗сы і͗єрѣ͗скыѧ. ͗
ѡ͗дѣꙗ перфиръ мно́жество. ͗
ръвленца є͗же всѧ́ лежа́хꙋ на
прстроє͗нє катапетаꙁмѣ.
ꙿ н́м же ͗ кынамомъ ͗ касѧ.
͗ ͗нѣхъ бл͠гою͗ха́нныхъ а͗ромаѳь
тоу бѣ мно́жꙿство. ꙗ͗же всѧ смѣ
ю͗ще по всѧ́ д͠н кадѧ́хꙋ б͠гов. пре
да́сть же ͗ ͗ны мно́гы съсоу́ды
͗ прстро́ѧ ͗ красоты і͗єрѣ͗скы
ѧ мно́гы. ͗ того ра́д а͗ще плѣне
нъ бы҇ⷭ. но̀ ѡ͗бае да́ є͗моу прощенїє.
сконѧвꙿшмъ же сѧ оу͗же прспа
мъ въ •ꙁ͠• д͠нь горпїѧ мц҇ⷭѧ. є͗же
є͗сть септѧ́брь. ꙁа ѡ͗смь на десѧ
те д͠невъ. ͗ поставша стѣно
бныѧ съсоуды. мѧтежнц
же ѿаꙗ͗вꙿше гра́дъ. ѡ͗в ѿстꙋ
пша ѿ стѣнъ на кра́ гра́да. ѻ͗
в же въ пещеры вндо́ша. ма́лоⷤ
͗хъ протвлѧхꙋт сѧ. ꙗ͗ко про
раꙁша ма́лоу ѧ́сть стѣны. ͗
сн͠ве бє͗мы, ѡ͗вны падо́ша сѧ
а͗бє борц бѣжаша. ͗ стра́хъ
лю́тъ нападе на властелѧ ѡ͗ба̀.
͗ пре́жⷣе даже не вндо́ша ратнї,
погоуб́ста оу͗мъ. ͗ не оу͗мѣста
ка́мо бѣжа́т. ͗ оу͗стрем́шѧ҇ⷭ
вы́нт ͗ꙁꙿ града ͗ пораꙁ́т
стра́жа ͗ оу͗тещ, но не въꙁмо
го́ша. ͗ ѡ͗брѣто́ша бо ͗хъ крѣ
пле́͗ш себе. а͗ ͗же ͗ма бѣ́ша
дре́вле вѣрны слꙋгы. то̀ раꙁ
доша сѧ ка́мо кого ноужⷣа вле
ѧ́ше. ͗ бы҇ⷭ в́дѣт тогда см
рена ͗ трепещꙋща ꙗ͗же дре́вле
гръда ͗ боуꙗ͗ва бы́ста. жалост
во же є͗сть премѣненє. а͗ще ͗
прелꙋкавыⷯ. ѿ н́хъ же ѡ͗вы̀ прⷣѣ

463b
текаю͗ще клкахꙋ въꙁвѣщаю͗
ще, ꙗ͗ко ꙁа́падныѧ стѣны раꙁо
р́ша сѧ. ѡ͗в же плакахꙋ въп
ю͗ще ꙗ͗ко оу͗же вꙿнꙋ́трь ра́ть. ѡ͗
н же всѧ̀ в́дмаа р́млѧны мнѧ́
хꙋ. стра́хъ бо̀ ѿꙗ ͗сто вдѣнїє
͗ въ ꙫ͗ю ͗мъ бы҇ⷭ вс̀ ра́тнї. ͗
па́дꙿше н́ць плакахꙋт сѧ своє͗го
беꙁꙋмѧ. ꙗ͗ко ͗ꙁрѣꙁанымъ соу́
щмъ ж́ламъ бѣжанѧ. ͗ раꙁꙋ
мѣша сѧ тѣмъ ͗ пораꙁꙋмѣ всѧ
коу с́лоу б͠жїю, ꙗ͗же прведе р́
млѧны на нее́стє ⷯ. вда́ ͗мъ
ва́ꙁнь бл͠гꙋю ͗ побѣдоу пресла́внꙋю.
на не та бо̀ властелна, са́ма сѧ
ѡ͗бнажста ѿ твръд. ͗ ѿ сн͠н
͗ꙁыдоста. а͗ще бо бы́ста съдѣ
лана на нⷯⷯ. ͗ длъго лѣто съ пр
строє͗ю. то̀ не въꙁмогл бы́ша
сꙋпостат вꙿꙁѧт ͗хъ с́лою.
но̀ то́кмо а͗ще недостаткомъ
п́щею. р́млѧне же тол́къ
по́тъ пр͗мꙿше въ хоужꙿшхъ
стѣнахъ с̀ крѣпльшаа ва́ꙁнїю
вꙿꙁѧ́ша ꙗ͗же не въꙁмого́ша вꙁѧ
т. н ѡ͗вны н коє͗юже х́тро
стю. ̀ бо тр́є сн͠ве непобѣ
дм, нкоторымъ про́мысло
мъ. та́ же ѡ͗ста́ввꙿша ͗хъ. па́
е же рѣщ бж҇ⷭтвънымъ сꙋдо
мъ вывержен ѿ нхъ. ͗ а͗бє
побѣгоста къ де́бр ͗же пѡⷣ с
лоа͗мь. съ сво͗м ѡ͗крт҇ⷭным.
͗ пакы ма́ло ѿкло́нꙿше сѧ ѿ стра
ха ͗ прїмꙿша сла́бо шатанїє. не
ꙗ͗ко дре́вле. ноу́жⷣа бо̀ ͗ стра́хъ
ѡ͗бломста с́лоу ⷯⷯ. ͗ па́кы вꙿне
ꙁаапꙋ снѧ́ша сѧ съ страж. ͗ по
бѣжен ѿ н́хъ бы́вꙿше. ͗ прбѣ
гоша къ пещерамъ раꙁно. р́млѧ

463c
не же та́ко ѡ͗долѣвꙿше. ͗ стѣны
въꙁе́мꙿше поста́вша смѧ наⷣ
сн͠омъ. ͗ въсꙿклка́нїемъ ͗ с ра́до
стю ͗ съ плеска́нє͗мъ въспѣша.
ꙗ͗коже ѡ͗бы́а ͗мъ. пр побѣде
хвалѧ́ще сѧ ͗ гръдѧ́ще. ꙁане ѻ͗брѣ
то́ша ко́нець ра́т. лже́є наѧ́
тѧ беꙁъ ꙗ͗ꙁвы̀. въꙁе́мꙿше по
слѣднѧѧ стѣны не ͗мѧ́хоу вѣ́
ры. ͗ не в́дѧщ нє͗дного соу
постата двѧхꙋт сѧ. ͗ повꙿше
дꙿше по стѣнамъ с ме. ͗ всѧ ѻ͗
брѣта́є͗маа сѣѧ́хоу. ͗ хра́мы
пожго́ша ͗сплънены прбѣгш
хъ. ͗ въ ͗ны хра́мы вꙿлѣ́ꙁшхъ
на въсхщенє. ͗ оу͗ꙁрѣ̏въше
наро́ды мрътвы лежа́ща ͗ гладо
мъ па́дꙿша. оу͗жа́съше сѧ ѿ в
дѣнѧ, тꙿща́м роукам вꙿндо́
ша. ͗ на тѣ́хъ жа́лостно ꙁрѧ̏ще
жвоущхъ не пощадѧ́хоу. тѣ
мꙿже ͗ стегны. ͗ поут ͗ дворы
оу͗бє͗ным ꙁаград́ша. ͗ кро́
вь же ꙗ͗ко є͗ꙁеро ста̀ по всемоу гра
доу, ꙗ͗ко ͗ пла́мень. ͗ всѧ горѧ́
щѧ погас́ сѧ кро́вю. ве́ерꙋ
же бы́вꙿшю во́ по́ша ѿ сѣ, ͗
на нощь въꙁложша въспѧть
ѡ͗гнь 

ѡ͗ вꙁѧтї гра́да февро̀нда⸱ ͗ по
гбел мно́жества́ людї⸱

463d
Оу͗троу же въ •͠• д͠нь горпѧ мц҇ⷭѧ
слн͠це въсꙗ͗въ, ͗ вдѣ і͗єрл҇ⷭма ѡ͗
гнемъ палѧща. е́͗ же гра́дъ та́
кы бѣды ͗ ноу́жⷣа прѧ въ ѡ͗бꙿстꙋ
пленїє. ꙗ͗ко а͗ще бы̀ тол́каа бл͠гаа
прꙗ͗лъ ѿ наѧ́ла съꙁда́нѧ своє͗
го, то̀ бы в ꙁа́всть бы́лъ всѣмъ
ꙁемлѧмъ. т́тъ же ше́дъ вꙿнꙋ
трь оу͗дв сѧ ѡ͗ твердост гра́
да ͗ стѣнъ. ͗ с͠нъ ͗хꙿже томте
лѧ беꙁꙋмє͗мъ ѡ͗ста́вста. ра
смотр съꙁда́нїѧ высоты ͗ ве
л́ества ка́меннаа ͗ прлеплѣ
нїѧ ка́менноє кра́сноє. ͗ шротꙋ
͗ длъготоу. ͗ рее къ сво͗мъ во́
͗номъ. ꙗ͗ко съ бг͠омъ б́хом сѧ.
͗ б͠гъ є͗сть раꙁⷣрꙋш́тель тѣхъ
твердї і͗оудѣ͗скыⷯ. рꙋ́кы бо е
ловеескы ͗л по́мыслъ ͗л съсꙋ
ды стѣноб́ны то̀ могꙋть
прот́воу с́мъ сн͠омъ. тогдаⷤ
мно́га таковаа въсповѣст сѧ.
къ сво͗мъ властелемъ плѣнныѧ
͗ свѧꙁанныѧ распоуст по темн
цамъ. ͗ потомъ ве́сь градъ раско
па ͗ стѣны раꙁⷣрꙋш. то́кмо ѻ͗ста́
в ты̀ тр̏ сн͠ы, на па́мѧты сво
є͗ ва́ꙁн ͗ хра́борꙿства. да послѣ
днї вдѧть ͗ похвалѧ́ть . ꙁа
не вꙁѧ́ невꙁѧ́таа є҇ⷭствомъ. во́
͗н же оу͗трꙋд́шѧ҇ⷭ сѣкꙋще. ͗
вдѧще мно́го ѡ͗ста́тка повѣ
да́ша кесарев, да є͗дныⷯ про
тв́вꙿшх сѧ оу͗бють. а͗ про́
аа ѡ͗ста́вѧть. ͗ повелѣ т́тъ
та́ко сътворт. ѡ͗в же ѿ нⷯ
престꙋпаю͗ще повелѣнїѧ. ста́
рыѧ ͗ немо́щныѧ сѣѧ́хꙋ. оу͗ншⷯ
же ͗ потребныхъ оу͗гна́ша въ
цр͠ковны дворъ. вꙿ мѣста в нⷯⷯже

464a
же..ѣ стоꙗ͗хоу пр слоу́жбѣ. ͗ пр
с..вленъ бы́сть к н́мъ стра́жь фо́
ндъ да расꙿсоу́дть ѧ. кото́рыѧ ѧ́
ст ко́жⷣо ͗хъ досто͗нъ є͗сть. да
ѿлоуть ѧ дроу́гъ ѿ дрꙋга. ѡ͗вѣ́
хъ на моукоу. ѡ͗вѣхꙿ же на ͗ꙁбавленїє
ѿ оу͗но́шь же ͗же бы́ша протѧже
нѣ͗ш ш́ꙗ͗м ͗ краснѣ͗ша ͗ꙁꙿбра
въ сꙿхраненїѧ. на побѣдноє прехо
жⷣенє є͗же є͗сть пр є͗лпс́съ. мѧ
тежнц же ͗ раꙁбо́͗нц, са
м ѡ͗блѧ́хꙋ сѧ дроу́гъ ѿ дрꙋга оу͗б
є͗н бы́ша. про́ї же пае •ꙁ͠і• лѣтъ
ѡ͗кова́н соу́ще, посла́н бы́ша на є͗г́
петꙿскаа дѣла. мно́гы же по юж
мъ ꙁемлѧмъ посла́ да́ромъ т́тъ да
͗стлѧ́т сѧ на поꙁорщахъ, ѕвѣ́
рм ͗ желѣꙁы. є͗л́коже бы́ша прⷣѣ
•ꙁ͠і• лѣтъ. то̀ ͗сꙿпрода́в сѧ до́нде
же февро́ндъ раꙁлоу ͗ꙁъмро́ша
ѿ гла́да. •л͠і• ты́сѧщь. ѡ͗в не хо
тѧще пркаса́т сѧ р́мꙿскыѧ п́
щ ꙁане гноуша́хꙋ сѧ. ѡ͗в же рⷣа̋
бы́ша є͗л вы́ше всѧ́ко да́є͗моє. стра
жє же ненавдѧ́ще ⷯⷯ. не дадѧ́хꙋ
ть ͗мъ п́ща. ꙁане ͗ пшен́ца ѡ͗
скоудѣ ѿ мно́жества людї. ͗
плѣненыхъ же бы҇ⷭ •ѳ͠• со́тъ ты́
сѧщь ͗ •ꙁ͠• а͗ оу͗бє͗ныⷯ •р͠• темъ
͗ •р͠• ты́сѧщь. ѿ нхꙿже бо́лша
ѧ́сть і͗оудѣ͗ска ро́да бы҇ⷭ. но̀ не
вс̀ ꙁемц, ѿ ͗ноѧ бо̀ ꙁемл̀ пршеⷣ
ше на ѡ͗пресно́ны пра́ꙁнⷣкъ. вꙿне
ꙁаапоу ра́ть рассѣде ѧ. ͗ пръвоє
теснота ͗ смра́дъ прведе на нѧ
ѡ͗со́бнꙋю стра́сть. пото́мъ же
͗ гла́да ско́рого. а͗ще же кто̀ г͠леть
ꙗ͗ко невъꙁмо́жно бѣ вꙿмѣстт҇ⷭ
тол́ко те́мъ въ граⷣ то́. да ра
ꙁꙋмѣє͗те ѿ кестє͗ва потанїа.

464b
неро́ноу бо̀ не мнѧ́щю нто́же ꙗ͗ꙁы́
ка і͗оудѣ͗ска. н а́ющхъ ѿ нⷯ
нка́коже протвленїѧ. ѐ кестї
ꙗ͗в́т є͗моу хотѧ́ гра́дноую с
лоу. помол сѧ а͗рхє͗рѣѡ͗мъ да
сътоуть лю́д ꙗ͗коже мо́гоуть
͗ наста́вꙿшю пра́ꙁⷣнкоу па́схы, въ
не͗же ѡ͗бы́а ͗мъ є͗сть жрѣт
ѿ •ѳ͠• го а́са до •а͠і• ͗ съвокоуплѧ́
ю͗щм сѧ моу́жемъ бо́ле •і͠• на
кою͗жⷣо жрътвꙋ. ꙁане непрпⷣбно
ꙗ͗ст є͗д́номоу жре́наго. ͗номⷤъ
͗ по •к͠• мꙋжь съвокꙋплѧю͗щ
м сѧ на є͗дноу жрътвꙋ. ͗ раꙁо
то́ша ѧ а͗рхє͗рѣ жрътвъ •с͠•
ты́сѧ҇ⷳ ͗ •н͠• ͗ •е͠• ͗ •х͠• а͗ще же
раꙁотемъ по •і͠• моу́жь на є͗д
ноу жрътвꙋ. а͗ бо́лшаа ѡ͗ста́в
вше. то̀ сътає͗т сѧ моу́жь •с͠•
темъ ͗ •ѳ͠• со́тъ ты́сѧщь. вс̀
́ст ͗ несꙿкве́рн с͠щеннї. ра́
ꙁвѣ ͗нѣхъ людї ͗же соу́ть про
ст . ͗л ́мъ ѡ͗скверненї. ͗
л прокажен. ͗л съблажненыхъ.
͗л ͗ноплеме́ннц. ͗л жень не
́сты. тѣмъ бо̀ всѣмъ не да́но є҇ⷭ
пркаса́т сѧ къ жрътвѣ. ͗ то
гда ꙗ͗коже реко́хомъ соу́дъ б͠жї вс̀
на́ш ꙗ͗ꙁыкы првлее въ градъ,
ꙗ͗ко въ темнцю. ͗ ра́ть вꙿнеꙁаапꙋ
ѡ͗бы͗де ѧ. ͗ мно́жество пог́
бшхъ ѡ͗долѣва́є͗ть всѧ́комоу
͗стлѣню. ͗л ѿ вы́шнѧго про́
мыслоу бы́вꙿшю, ͗л ѿ л͠къ. р́
млѧне же ͗ пещеры раскопа́вꙿше ͗
ꙁскахꙋ хран́маа. ͗ всѧ̀ ѡ͗брѣ
та́є͗маа оу͗б́ша. бѧ́ше же ͗ по
пещерамъ мрътвець •д͠• ѡ͗в
͗ꙁрѣꙁавꙿше сѧ. ѡ͗в же дрꙋгъ дрꙋ
га. а͗ ͗нї гла́домъ ͗стлѣша. лю́тⷤъ

464c
смра́дъ срѣта́ше ѿ трꙋпѧ вла́ꙁѧ
щⷯ та́мо. ͗ мно́ѕ є͗мꙿше сѧ ꙁа́ но
съ выбѣга́хꙋ. дрꙋѕї же ͗хꙿже по
работла стра́сть сребролю́бѧ
трꙋ́пє меюще ͗ска́хоу ͗мѣнїѧ
͗ мно́го ѿ драгыⷯ съсоуⷣ ѡ͗брѣтоша
͗ рⷦо́вы въ пропаст ͗ всѧ́кыѧ сꙿкве́
рныѧ пꙋт нескве́рны мнѣша оу͗по
ванїемъ ͗ма́нїѧ. б͠гъ же ͗ с́ма ѡ͗
бѣма том́телема по достоꙗ͗нїю
ѿда́. і͗ѡа͠ннъ бо̀ гла́денъ сы́ ͗ съ
бра́томъ пѡⷣ ꙁемлею. вътроубѣ̀
дре́вле прегръды. ͗ небрега р́мꙿскꙋ
роукꙋ. ны́нѣ помол сѧ р́млѧномъ
да вꙿдадѧть роукꙋ. с́монъ же ѕѣ
ло вел́кꙋю ноу́жⷣꙋ пѡⷣє͗мъ. ꙗ͗коже
послѣднмъ сло́вомъ ꙗ͗вмъ са́м сѧ
преда́сть ͗ съхранена бы́ста, ѡ҇ⷩ
на оу͗бтьє въ пролепссь. ͗ ѡ͗нⷤъ
на ѡ͗корне́нїе вѣноє. р́млѧне же
пожго́ша, прⷣѣнѧѧ ͗ ꙁа́днѧѧ гра́
дꙿнаа. ͗ та́ко бы҇ⷭ і͗єрл҇ⷭмъ плѣненъ
въ вꙿтороє лѣто кесарꙿства є͗оу͗спа
сїанова. въ ѡ͗смы д͠нь мц҇ⷭѧ септе
брїѧ. плѣненъ же бы́въ дре́вле •ѕ͠•
а͗ се вꙿтороє ѡ͗поустѣ. ͗схѣ бо̀
є͗г́петꙿскы ц͠рь ͗ по немъ а͗нт
ѡ͗хъ. ͗ по то́мъ помꙿпї. ͗ по не́
мъ сос́ съ ͗родомъ. въꙁемъше
граⷣ се́ съхран бесꙿ плѣненїѧ. прⷣѣ
тѣмꙿ же вавлонꙿскы ц͠рь въꙁе
мъ ͗ плѣн , ͗ ѡ͗поуст  по •а͠•
лѣтъ съꙁда́нїѧ є͗го ͗ по •у͠• ͗ по
•ѯ͠• ͗ по •͠• ͗ по є͗дномъ мц҇ⷭ.
пръвы же ѕжⷣтель бы́сть.
ханане͗скы к͠нѕь ѡ͗͠ьскымъ
ꙗ͗ꙁы́комъ. ͗ нареемы ц͠рь пра́
вдѣ бы҇ⷭ првⷣнкъ. тѣмꙿже ͗ ѡ͗
с͠т сѧ къ б͠гꙋ пръвѣє ͗ ст͠оє съ
ꙁдавъ. нарее грⷣа і͗єрл҇ⷭмъ. наре҇ⷱ

464d
мы дре́вле сол́ма. і͗оудѣ͗скыⷤ
ц͠рь дв͠дъ ѿгна́въ ѡ͗станокъ ха
нане ѿ тоѧ ꙁемлѧ̀. ͗ постав своѧ
по •у͠• лѣ́тъ двⷣъ, ͗ по •о͠• ͗ по •ꙁ͠•
лѣтъ ͗ •ѕ͠• мц҇ⷭь. вавло́нѧне ра
ꙁор́ша . по двⷣѣ же ц͠р ͗же пръ
вы цр҇ⷭтвова ѿ і͗оудѣ͗на колѣна
колѣна. ͗ до сего̀ раꙁоренїѧ є͗же
сътвор т́тъ соу́ть, •а͠• лⷮѣ
͗ •р͠• ͗ •о͠• ͗ ѳ͠• ѿ пръваго же съ
ꙁда́нѧ ͗ до послѣднѧго плѣненїѧ
лѣ́тъ •в͠• ͗ •р͠• ͗ •о͠• ͗ •ꙁ͠• н
мно́голѣтꙿство. н глꙋбо́коє бо
гатꙿство. н оу͗множенїѧ ꙗ͗ꙁы
къ по все̀ ꙁемл̀. н̀ вел́ка сла́
ва слоуженѧ, не въꙁмогоша
помощ є͗моу ѿ плѣненѧ. ͗ та
ко бы҇ⷭ конець плѣненїѧ і͗єрл҇ⷭма 

ло҇ⷡ. .рл͠в. ͗ѡ͗сфово лоⷡ .ꙁ͠.
ѡ͗ плѣненї і͗єрл҇ⷭмвѣ.
Понеже во́ не ͗мѣша нкогоже оу͗
бт. нто́же въсхта́т.
ꙁане ѡ͗ставша н ѡ͗ста́нка. по
велѣ кесарь ͗ градъ ве́сь ͗ цр͠квь
раꙁорт ѿ ѻ͗снованїѧ. то́кмоⷤ
ѡ͗͗ставт тр̏ с͠ны. ͗же бы́
ша вы́шꙿше всѣ́хъ васа͗ла ͗ п́
ка ͗ марїамн. ͗ на ꙁапаⷣныѧ
465a
стѣны да боу́дꙋть твръд ѡ͗ста́
вленымъ стра́жемъ. ͗ да двѧт сѧ
послѣднї народ в́дѧще, ͗ сла́вѧ
ть рмꙿскоую крѣпость. ꙁане та́ко
с́ленъ ͗ тве́рдъ грⷣа вꙿꙁѧ́ша своє͗ю
мы́шꙿцею. про́аꙗ͗ же всѧ ͗ стѣны
͗ до́мъ цр͠кве, та́ко поравна́ша ра
ꙁортел ꙗ͗ко н поꙁна́т лѕѣ ко
тороє съꙁда́нїє. ͗ а͗ще бы̀ кто̀ пр
шелъ ͗ꙁо ͗ныⷯ ꙁе́мль̀. ͗ бы́ша є͗мꙋ
покаꙁал гл͠юще. ꙗ͗ко тоу̀ градъ
бѣ̀, то̀ не ꙗ͗лъ бы̀ вѣры. та́ко бо̀
не ѡ͗ста́вша ꙁна́менїѧ нка́коⷤ
ра́ꙁвѣ ꙗ͗коже рекохомъ. ю́ же
ꙁло́боу прѧ́ і͗єрлⷭмъ ѿ беꙁоумїѧ
жвоущⷯ вꙿ немъ. граⷣ свѣтелъ
ѕѣло. ͗ по всѣмъ градомъ ͗ ꙗ͗ꙁы́
комъ пресла́вленъ. кеса́рь же съ
дꙋма поста́вт тоу̀ на стра́
жбꙋ десѧ́ты плъкъ ко́ннкы
͗ пѣшꙿцѧ. ͗ понеже ͗ꙁъспра́в
всѧ̀ ра́тна 
Въсхотѣ похвал́т всѧ̀ во́ѧ своѧ
ѡ͗ храборꙿствѣ ͗ ѡ͗ х́трост.
͗ ѡ͗ победѣ. ͗ пода́т побѣдте
лемъ да́ры ͗ тⷭ по достоꙗ͗нїю 

Ка́ко тⷭь творѧшеⷮ боꙗ͗роⷨ сво͗мъ
͗ сътвореноу є͗моу бы́вшю высо́кꙋ.
465b
пртⷭлоу. срѣд пръваго ѡ͗бры́тїѧ
͗ ста́въ на немъ съ гемоны, всѣ́
мъ помлъкꙿшмъ, гл͠аше къ во́͗
номъ. вел́ко бл͠годаренїє подаваю
ва́мъ моу́ж р́мꙿстї. ͗ ѡ͗ пр
ꙗ͗ꙁньствѣ ва́шемъ. ͗ ѡ͗ покорꙿствѣ
ꙗ͗же покаꙁасте прⷣѣ мною въ вел́
кыхъ ͗ мно́гыхъ бѣдахъ, коу́пно
съ сво͗мъ храборꙿствомъ. ͗ ѡ͗͠ь
ств своє͗моу въꙁрастсте дръ
жа́вꙋ собо́ю. ͗ проꙗ͗всте всѣ́
мъ л͠комъ, ꙗ͗ко н мно́жества
сꙋпостатъ н твръдын вел́
ество гра́да. н оу͗стремленїє
прот́вныхъ въ ѕвѣрꙿскоє. не въ
ꙁмого́ша оу͗бѣжа́т р́мꙿскыѧ
с́лы. ͗ конець же до́бръ прлож
сте къ бра́н. а͗ще ͗ продлъж сѧ
врѣмѧ. а͗ꙁъ бо̀ не молю сѧ ͗но то̀
лоу́е того прꙗ͗т ѿ ваⷭ. наⷣ тѣ
мꙿже всѣмъ то̀ сътворсте свѣ
тлеє. ѡ͗же поста́всте наю ке
сарествова́т. ͗ ͗спра́вт р
мꙿскꙋю ве́щь. ͗ ѿц͠а моє͗го посла́
сте къ ѿ͠ьствꙋ. ͗ ꙁемꙿц ра́д
ва́шь соⷣу ͗ꙁво́лша ͗ похвал́ша
ваⷭ. ꙁане ͗ꙁъбра́сте на́ю. д́внⷤ
м є͗сте въꙁлюбленю. ꙁане бо́
дрость свою покаꙁасте па́е с́
лы. ͗ нкол́же сѧ ѡ͗бленсте.
того́же ра́д ͗ а͗ꙁъ нынѣ тⷭь ͗
да́ры подо́бнаа пода́мъ. пото
сноувꙿшм сѧ вел́колѣпноє. ͗
оу͗крас́вшмъ своє жтє хра́
борꙿствомъ ͗ побѣдам. ͗ про
сла́ввꙿше моє во́͗нꙿство сво͗
м с́лам. ͗ всѧ́къ ͗же бо́лма
троуⷣ пѡⷣѧ, бо́лшюю тⷭь ͗ даро
ванє оу͗лꙋть. хощю́ бо оу͗до
бѣ͗шⷯ вът́т. ͗ покор́выѧ

465c
а͗ съгрѣшаю͗щаа ѿ ꙁа́кона моут
͗ повелѣ псцемъ сво͗мъ ͗съест
ко́жⷣо ⷯ по́ рѧдоу. кто̀ ⷯ котороє
хра́борꙿство сътвор ͗ на кото
ромъ мѣсте. п́сце́мꙿ же ꙁовꙋщ
мъ ⷯ по ͗мен. кто́ жь (!) хꙿто ⷯ своє
͗мѧ поꙁнавъ ͗ своє дѣло, прстꙋ
пль стоꙗ͗ше прⷣѣ т́томъ. ͗ се́
похвалвъ крѣпость ͗ бо́дрость
є͗го ͗ тꙿща́нє. ͗ въꙁло́жь на́ нь вѣ
нець ꙁла́тъ ͗ гр́вноу ꙁла́тоу. ͗
вꙿда́ є͗моу длъго копе ꙁла́то. ͗ хо
роуго́вь сребренꙋ, ѿ плѣненаго
ꙁла́та ͗ сребра. ͗ па́волокы пꙋща́
ше. ͗ ́нъ є͗го ͗ꙁмѣнѧ́ше на вы́
шнї ́нъ. ͗ та́ко кесарю сътво́
ршю всѣмъ по́ рѧдꙋ. ͗ пот́въ
ко́жⷣо ⷯ прот́въ своє͗моу оу͗до́бью.
поуст къ н́мъ ѡ͗бы́ныѧ м͠л
твы. ͗ а͗бє вс̀ въсꙿклкꙿше съ
трꙋба́м, ͗ салп́нкы. ͗ съ св
релм. ͗ тѷмпа́ны просла́в
ша  велегла́сно. мнѣлъ бы̀ кто̀
ꙗ͗ко тѣмъ гла́сомъ ͗ ꙁемлѧ трѧ
са́ше сѧ. ͗ го́ры колба́шѧⷭ. ͗
хлъм скакахꙋ. то́лма бѣ стра́
шенъ кл́ь ͗ ве́селъ. пото́мꙿже
въꙁꙿврат́шѧⷭ на жрътвꙋ по
бѣдноую. ͗ мно́гымъ воломъ сто
ꙗ͗щмъ по жрътвенкомъ. ͗
повелѣ кеса́рь ͗ссѣщ всѧ̀. ͗ вꙿда́
во́є͗мъ на пщю. са́мꙿже съ сво͗
м велмо́жам пра́ꙁⷣновавъ тр̏
д͠н. ͗ пото́мъ распоуст во́ѧ
по всѣмъ градомъ на поко́, а͗мо
комоу́жⷣо повелѣ. десѧтомоу
же плъкоу порꙋ і͗єрлⷭмьскоую
стра́жбоу. ͗ не посла є͗го ꙁа є͗фра́
ты. ͗де́же ͗ дре́вле быⷭ. въспо
мѧноувъ же ꙗ͗ко вꙿторы на десѧⷮ

465d
плъкъ побѣжⷣенъ. і͗оу͗дѣ є͗гда̀ ке
стї воє͗вода ͗мъ бѣ̀. ͗ гна  ѿ сꙋ
рꙿскыѧ ꙁемлѧ̀ ѡ͗тноу́дь. посла́ 
въ ꙁемлю наремоую мелетї, бл́
ꙁъ є͗фра́та межⷣю предѣлы а͗рменꙿскы
͗ каподокїскы. а͗ два̀ плъка поѧ
съ собою. ͗ да́въ є͗г́петъ пѧ́ты
 пѧть десѧтны. ͗ пото́мъ шеⷣ
съ во́ кꙿ прморꙿско кесарї тоу̀ по
 ͗ плѣнъ ве́сь полож. а͗ плѣнн
кы вда́ хран́т. ꙁмноє бо̀ вре
мѧ бранѧ́шемоу ͗т къ рмꙋ 
͗Егда́ же т́тъ кеса́рь ѡ͗бсѣде і͗єрꙋ
салмъ. тогда̀ є͗оу͗спасїанъ вꙿ ко
ра́бль влѣꙁъ преплы́ а͗лексанꙿдрїѧ
къ ро́доу. ͗ ѿтоу́доу поѧ ѡ͗гары
трегре́бныѧ, поплоу по всѣмъ
гра́домъ прморꙿскымъ. народⷤ
съ весе́лїемъ ͗ съ мл͠твам пр
ꙗ͗ша . ͗ ѿ ѻ͗нъ преплы къ є͗ладѣ.
͗ ѿтоу́доу къ керкоурꙋ. ͗ пото́
мъ къ а͗гпѧ, ͗ тоу шеⷣ ͗ꙁъ гаръ
͗ наѧ на конⷯ поу́ть шествова
т. т́тъ же ѿ прмо́рꙿскыѧ ке
сарїѧ прїде къ дрꙋго кесарї, на
рцѧє͗мѣ фл́повѣ. ͗ тоу длъ
го времѧ пребы́въ. ͗ раꙁнол́наа
поꙁо́рща оу͗стро́. ͗деже мно́ѕ
ѿ плѣ́нныхъ ͗стл́шѧⷭ. ѡ͗в̀
къ ѕвѣремъ поущає͗м. ѡ͗в же
са́м сѧ сѣкоу́ще ноу́жⷣею. пове
лѣнїемъ кесаревымъ. тоу̀ прї
де вѣсть ѡ͗ ꙗ͗тї с́моновѣ 
С́монъ сѐ въ вы́шнемъ гра́дѣ сы́.
є͗гда̀ р́млѧне плѣнѧ́хоу гра́дъ
і͗єрлⷭмъ ͗ вꙁѧ́ша . тогда є͗мъ вѣ
рнѣ͗шюю дроужнꙋ. ͗ ка́мено
сѣц, ͗ желѣꙁа потре́бнаа къ
дѣлоу томꙋ. ͗ всѧ́коу п́щю до
во́лноую на мно́го д͠нї. ͗ с тѣмъ

466a
всѣмъ влѣꙁѣ в нев́дмоую троу
боу пѡⷣ ꙁемлею. до́нꙿдеже бѣша ве
тхаа прокопанїѧ до͗доша. пото
мꙿже дошедꙿше цѣлы ꙁемл̀ желѣꙁы
копа́хꙋ. хотѧ́ще да́ле про͗т. ͗
ѿтоуда беꙁъ страха вы́лѣꙁт.
но̀ соуєтноє быⷭ оу͗пованїє ⷯ. ͗ ͗скꙋ
шенѧ дѣлѧ ⷯ ѡ͗блша лжю̀. ѡ͗два бо̀
прокопаю͗ще нрѧ́хоу. п́ща же а͗ще
поскоудꙋ прїма́хꙋ не доста 
Тогда с́монъ вдѣ ꙗ͗вле́нїє нѣкоє
въ свѣтлаⷯ р́ꙁаⷯ прше́дꙿшю кꙿ немꙋ
͗ гл͠ющю. ͗мꙿже ѡ͗браꙁомъ оу͗ꙁрѣ
мѧ. тѣмъ оу͗крас́ сѧ ͗ ѡ͗блѣц
сѧ въ перфрꙋ. ͗ вы́нд а͗може
тѧ̀ поведꙋ. ͗ а͗бє оу͗жасъ пр͗
меть всѧ̀ оу͗ꙁрѣ̏вꙿшаа тѧ. ͗ н
комоуже смѣющю пркоснꙋтⷭ
͗ оу͗͗деш ка́може хощеш беꙁъ
вреда. тогда̀ с́монъ прелщенъ
бы́въ тѣмъ вдѣнїемъ, ѻ͗блъ
к сѧ въ свѣтлоую р́ꙁꙋ ͗ перфрꙋ
͗ вы́нре ͗ꙁъ ꙁемлѧ̀ на то̀ мѣ́сто
͗де́же цр͠кв стоꙗ͗ше пре́жⷣе. стра́
жє же вꙿнеꙁаапоу ͗ оу͗жасо́ша сѧ.
͗ не смѣ пркосноут сѧ къ немꙋ
мнѧ́ще нѣто ю́дно. пото́мꙿже
прстꙋпвꙿше наѧ́ша въпроша
т є͗го кто̀ є͗сть. с́монъ же
не ꙗ͗в сѧ ͗мъ кто̀ є͗сть. но̀ пове
лѣ ͗мъ ͗ге́мона прꙁва́т къ со
бѣ. ͗ с́мъ ско́ро те́кꙿшмъ къ не
моу. ͗ прїде терентї ͗ рꙋфь
тъ̏ бо бѣ ѡ͗ста́вленъ тогда̀ во
є͗вода томоу плъкꙋ. ͗спыта́
въ ѿ него всю пра́вдꙋ ͗ свѧꙁа 
͗ дасть  хранⷮ въ темнц. ͗
посла къ кесарев ͗ꙁвѣстт
ꙗ͗тьє є͗го. ͗ та́ко б͠гъ прведе
͗ преда́  ненавдѧ́щмъ є͗го.
466b
сꙋпостатомъ на ме́сть ꙁа жесто
се́рдїє є͗го ͗ ꙁа ѕло́боу. ꙁане моу
гража́ны го́рко. не ноу́жⷣею же
ꙗ͗тъ быⷭ. но̀ са́мъ волею преда́ сѧ
на моукꙋ. ͗же мно́г беꙁъ млⷭт
оу͗б. лжа́а вны въсꙿкладаа на́
нѧ. ꙗ͗ко прлож́шѧⷭ кꙿ р́млѧнѡⷨ.
лоукавꙿство же не мо́же то оу͗бѣ
жат ѿ б͠жѧ сꙋда ͗ ꙗ͗рост
͗ ме́сть б͠жїѧ не ͗ꙁнемогає͗ть.
но̀ ͗щеть беꙁаконꙿствоую͗щхъ.
а͗ще ͗ по времен. ͗ горѧ́͗шю
моукоу ведеть на лоука́выѧ.
є͗гда мнѧ́ть ꙗ͗ко ͗ꙁбавша сѧ
ѿ соуда б͠жѧ. тогда̀ вꙿнеꙁаа͗
пноую ка́ꙁнь прїмоуть. ꙗ͗коже
͗ с́монъ прѧ. ͗ па́де въ рмлѧ
ны съкрегющхъ ꙁꙋбы на нь. вы́
нренїє же с́мово ͗ꙁъ ꙁемлѧ̀. ͗
͗нѣхъ мно́го раꙁбо́͗никъ проꙗ͗
в по пещерамъ . ͗ по трꙋбамъ.
кесарю же къ прмо́рнѣ кеса
рї въꙁꙿвратв сѧ. прведо́ша
с́мона вер́гам свѧꙁанна.
͗ повелѣ съхрант . на фр
ꙗ͗мва є͗го́же хотѧ́ше сътво
рт пршеⷣ въ р́мъ. пребывааⷤ
тоу свѣтло пра́ꙁнⷣова́ше бра́
тне рожество. вꙿ не́мꙿже ͗ мно́
гы ѿ плѣненыⷯ ͗ꙁмоу  ѕвѣ
рм, ͗ оу͗бє͗нїемъ на́ тⷭь бра́
тоу своє͗моу. ͗ны же ѡ͗гнемъ
моуѧ́ше на поꙁорщ. ͗ моуе
н бы́ша въ глоу́мъ кеса́ревъ •в͠•
͗ •ф͠• ͗ та́ко моу́мымъ сꙋщ
мъ і͗оудѣѡ͗мъ. р́млѧне же
не мнѧ̀хꙋть ⷯ моумыⷯ. но̀
хотѣл бы́ша ͗ны ка́ꙁн бо́лша
͗ неꙁна́є͗мы ꙁамы́слт на нѧ 
Потомꙿже т́тъ ͗де къ вꙋртꙋ,

466c
ⷤ є͗сть граⷣ р́мꙿскы. ͗ тоу̀ длъго
пребы́въ. ͗ бо́лшюю свѣтлость
покаꙁа на ѡ͗тне ржⷭтво. на преⷯ
͗ на поꙁорщеⷯ ͗ на про́аа раꙁнол́
на вдѣнїѧ. плѣненїє же гнахꙋ
ꙗ͗коже ͗ пре́жⷣе. вꙿ то́ же врѣмѧ
прклю сѧ вна ͗ бѣда па́гꙋбна
жвоу́щмъ въ а͗нтѡ͗хї і͗оудѣ
ѡ͗мъ. гражане бо̀ дре́внї гнѣвъ
покаꙁаша на нⷯ, времѧ оу͗го́дно
ѡ͗брѣтꙿше. і͗оу͗дѣ͗скъ бо̀ рѡⷣ
мно́жество по все́ вселеннѣ ра
ссѣꙗ͗но быⷭ. ͗ прсѣл́шѧⷭ ͗ пр
мѣс́шѧⷭ къ южеꙁе́мцемъ. бо́
лма же съмѣс́ша сѧ съ соурїаны
ꙁане прблж́ста сѧ ѡ͗бѣ ꙁе
мл̀. пр́сно же оу͗множша сѧ
въ а͗нтѡ͗хї вел́ествомъ гра́
да. цр͠кв бо̀ сꙋрꙿстї. ͗же по а͗
нтѡ͗сѣ цртⷭвоваша. ͗ вда́ша
͗мъ влъно ж́т въ томъ гра́дѣ.
а͗нтѡ͗хъ бо̀ нарее́мы є͗пфа́
нї. въꙁемъ і͗єрлⷭмъ раꙁꙿгра́б
͗ цр͠квь. а͗ ͗же по немъ цртⷭво
ваша, всѧ́ мѣдѧныѧ съсоуды
вꙿда́ша і͗оу͗дѣѡ͗мъ, положт
на своⷯ съборщⷯ ͗ пороу́ша,
͗мъ вла́сть гра́дноую. ͗ жтїє
ра́вно съ є͗ллны. та́ко же ͗ по
слѣднї ц͠рве пот́ша нарѡⷣ і͗оу͗
дѣ͗скъ, прлѣплѧю͗ще сѧ ꙁа́ко
ноу ⷯ ͗ прстроє͗нє͗мъ. ͗ мно́го
цѣнным съсоуды оу͗крас́ша, ͗
просвѣт́ша цр͠квь. ͗ мно́гы
є͗лл́ны къ своє͗ вѣрѣ првлеко́
ша. ͗ сътворша а а͗кы ѧ́сть
свою. вънегдаже ра́ть въꙁꙿвⷣ
же сѧ. є͗оу͗спсїанъ прплоу къ
сꙋрь. і͗оудѣ͗ска ненавсть ра
стѧше всюдѣ. тогда̀ нѣкто

466d
͗Ед́нъ ѿ нⷯ ͗менемъ а͗нтѡ͗хъ
тⷭнъ ѿц͠а ра́д своє͗го. бѣ бо̀ ста
рѣ͗шна, а͗нтѡ͗х͗скымъ і͗оу͗
дѣѡ͗мъ. събравꙿшм сѧ народꙋ
а͗нтѡ͗хїскомꙋ. ͗ сѐ пршедъ
ста̀ посредѣ ⷯ ͗ клевета на своє͗го
ѿц͠а ͗ на ͗нѣхъ, г͠лѧ. ꙗ͗ко дꙋ́ма
ша всю̀ но́щь пожещ ве́сь гра́дъ
͗ преда мно́гыⷯ ѿ і͗оудѣ на мꙋкоу,
ꙗ͗ко прѧ́стнкы дꙋмѣ. нарѡⷣ
же а͗нтѡ͗хїскы слы́шавъ. не
въꙁмо́же оу͗дръжа́т сѧ ѿ ꙗ͗ро
ст оу͗стремленѧ. ͗ а͗бє въ
ѡ͗гнь вꙿмѣташа ѡ͗клевета́ныѧ.
͗ нарѡⷣ і͗оудѣ͗скы въста́ша да
͗ꙁбїють ѧ. ͗ ѡ͗͠ьство ͗ꙁба́вѧ
ть. а͗нтѡ͗хъ же хотѧ раꙁрⷣа
ж́т ѧ на бо́лшї гнѣвъ. тво
рѧ́ше сѧ а͗кы ѿвергъ ꙁа́кона ж
до́вꙿскаго. ͗ наѧ́ жре́т по ꙁа́
коноу є͗ллнꙿскомꙋ. ͗ оу͗нꙋжа
ше всѧ̀ сро́днкы то̀ твор́т
г͠лѧ. ꙗ͗ко ͗же жре́ть є͗лл́нꙿскы
непов́ненъ є͗сть. а͗ ͗же не жре́
ть, то̀ ѡ͗бленъ бꙋ́деть, ꙗ͗ко
не́стъ є͗сть ѿ доуманїѧ ꙁа
жганїѧ гра́да. а͗нтѡ͗хїане же
та́ко ͗скꙋшаю͗щмъ, ꙗ͗ко ма́
ло ѿ і͗оудѣ жро́ша. а͗ про́ї не
покор́вꙿше сѧ ͗ꙁбїєн бы́ша. а͗
нтѡ͗хъ же по͗мъ во́͗ны ѿ р
мꙿскаго властелна, с лю́тостїю
нападе на своѧ сро́днкы. ͗ по
велѣва́ше ͗мъ да не хранѧ́ть,
саⷣмого д͠не ͗же є͗сть соубо́та
͗ седꙿмыѧ неⷣл. но̀ дѣлат всѧ́
ꙗ͗же ͗ въ ͗ныѧ д͠н простыѧ.
͗ та́ко понꙋд ѧ рамѧно на пре
стоупленїє ꙁаконꙋ ꙗ͗ко не то́
кмо въ а͗нтѡ͗хї раꙁрⷣꙋш сѧ.
467a
͗ потопта сѧ всѧ́ко седмоє. но̀ ͗
по всѣмъ гра́домъ ͗деже і͗оудѣ
жвѧ́хꙋ. ͗ такы бѣды прїємꙿше
а͗нтѡ͗хїстї і͗оудѣ вꙿ то вре
мѧ. ͗ пакы потомъ въ ͗на ѕла̏
въпа́дꙿша. прклю бо сѧ ͗ꙁго
рѣт етверооу͗голноє мѣсто
ѿхо́дноє ͗ пола́ты ͗ кнгохран́
лнца. ͗ ц͠рвы грамоты. ͗ пр
шеⷣ а͗нтѡ͗хъ ͗же пре́жⷣе, ͗ с́ю
вноу на і͗оудѣѧ въꙁлож. ͗ по
ноуд а͗нтѡ͗хїаны ны́нѣ. ́ же
къ дре́внемоу гнѣвꙋ прїмꙿше ꙗ͗
рость нестерпмꙋ, а͗кы са́м
горѧ́ще ѿ н́хъ. ͗ а͗кы бесꙋю͗щеⷭ
͗ а͗кы строкомъ оу͗стреен на ѡ͗
клеветаныѧ оу͗стрем́шѧⷭ. ͗
є͗два̀ въꙁмо́же въꙁꙿбран́т оу͗
стремленїє ⷯ. кол́га но́вы вла
стелнъ. ͗ г͠лѧ ͗мъ пса́т ке
сарев ѡ͗ г́бшⷯ. є͗оу͗спсїанъ
бо̀ пръваго гемона песнїѧ пета
посла ͗нде. кал́га же ͗спыта
нїє прлѣжно сътворвъ ѡ͗брѣте
͗стннꙋ. ͗ нктоⷤ ѿ ѻ͗клеветанныⷯ
а͗нтѡ͗хѡⷨ і͗оудѣ не ѻ͗брѣте сѧ
прѧ́стнⷦ во͗нѣ то́. еⷤ дѣлѡⷨ
творша л͠ц некоторы лꙿжв мнѧ́
ще. ꙗ͗ко а͗ще дꙋмнѧа мѣста пожгⷮꙋ
͗ кн́гы ͗ гра́моты. в нⷯ же длъѕ
͗спсанї полаты. в нⷯ же длънї гра́
моты лежаⷮ. то свобоⷣн бꙋтⷣь ѿ своєⷢ
длъга 

ка́ко ͗Еоу͗спсїана рмлѧне срѣ
тоша съ естїю⸱ ͗ прꙗ͗ша єго̀⸱
͗ т́тъ на ве́лк ра́дость оу͗
кло́н сѧ⸱

467b
͗ꙁвѣщеноⷤ бѣ̀ т́тов, ѡ͗ ѻ͗͠ьскоⷨ
прхожⷣенї. ка́ко прхожⷣенїє
є͗го въꙁлюбленно быⷭ всѣ́мъ гра́
домъ ͗тал́мꙿскымъ. ͗ ка́ко рмъ
съ вел́кою бо́дростїю ͗ свѣтло
стю прѧ . ͗ на вел́коу ра́дость
͗ весел́є оу͗клон́ сѧ ꙗ͗ко ͗ꙁбывъ
пеѧ́л с́лны, ю͗же ѡ͗ ѿ͠ьскѡⷨ
хꙋдѣ ͗мѧ́ше. є͗оу͗спасїаноу бо̀ ͗
є͗ще далее сꙋ́щю. ͗ вс̀ моу́ж ͗
талїстї дх͠омъ ͗ ра́ꙁꙋмомъ ѡ͗
бꙋꙗ͗ша . ͗ а́юще є͗го ͗ жа́жⷣꙋще
прше́ствїѧ є͗го. ͗ є͗ще не пршеⷣ
шю є͗мꙋ. ꙗ͗ко пршеⷣша д͠шевꙿны
ма ꙫма ꙁрѧ̏хꙋть є͗го любѧ́ще
ѕѣло. ͗ ве́щь ͗мꙋще ѡ͗ немъ сво
бо́дноу ѿ всѧ́кыѧ ноу́жⷣа ͗ лꙋка
вꙿства. ͗ помна́ю͗ще є͗л́ка ѕла̀
пѡⷣꙗ͗ша въ премѣненї пръвыхъ
ге́монъ. ͗ мл͠тва є͗д́на быⷭ ѿ всѣ
хъ, да прїмꙋть ско́ро такого
кесарѧ прпⷣбнаго ста́ростю. ͗
дѣлы ра́тным ͗ побѣдам оу͗
крашенна. вѣдоуще къ власт
є͗го на плъѕоу ͗ на спнⷭє пѡⷣрꙋн
комъ боу́деть. нарⷣ же ѡ͗ꙁло
бленъ сы́ ѿ ѧ́стыхъ оу͗со́бць
па́е молѧ́ше сѧ в́дѣт є͗го.
тѣмъ бо̀ оу͗пова́хꙋ ͗ꙁбавтⷭ
вел́кыѧ напа́ст. ͗ прꙗ͗т
ж́ꙁнь ра́достноую ѡ͗б́лнꙋ. ͗
ꙁрѧ́дно же во́ ꙁрѧ̏хꙋ на́ нь. ̀
бо́лма вдѣша, вел́ество хра
борꙿства є͗го. ͗ ͗справленїє ͗ стра
шлвꙿство. ͗ невѣжꙿство пръ
выхъ кеса́рь. ͗ того ра́д жа
дахꙋ ѡ͗брѣст є͗оуспасїана, да
͗ꙁба́вть пръвыѧ срамоты.
͗ сп͠сеть ѧ ͗ оу͗красть побѣ
дным красотам. та́ко лю́бв

467c
въ всѧ влѣꙁша. ⷤ бы́ша велꙿмо
жа. ͗ тⷭнѣ͗шм са́ны поте́
ны не стръпѣша прше́ствѧ
є͗го въ градѣ. но̀ далее ѿ рма шеⷣ
ше тꙿща́хꙋ сѧ на оу͗стрѣтенїє
є͗го. ͗ про́ї лю́дїе на старѣ͗шⷯ
ꙁрѧ̏ще вс̀ кꙋпно вы́тека́хꙋ не
медлѧю͗щю нкомоуже. ͗ быⷭ
тогда̀ ѡ͗ютт ѡ͗скоудѣнє
в рмѣ л͠къ. ͗же бо̀ ѡ͗ста́ша въ
немъ, бы́ша мнѣ шеⷣшⷯ прот́
воу кесарю. проповѣднц же
прⷣѣтекоуще въпю͗ще пропо
вѣда́ю͗ще прше́ствє є͗го. ͗
ꙗ͗в сѧ кро́тость є͗го ͗ красотꙋ
ѡ͗браꙁа скаꙁа́ша всѣмъ. ͗ а͗бє
ве́сь нарѡⷣ, жены ͗ дѣт вы́те
кꙿше ста́ша по стѣнамъ ͗ по ꙁа
браламъ ͗ по пола́тамъ. ͗де́же
комꙋжⷣо мо́щно быⷭ да оу͗ꙁрѧ̏ть .
͗ вс̀ вꙿ нхъже бѣ м́моє͗ꙁдѧ
в́дѧще сла́дость вдѣнїѧ є͗го.
͗ красотоу ꙁра̀ка ͗ смренїѧ є͗го.
раꙁнол́ны глаⷭ поущахꙋ къ не
мꙋ. хвалѧще ͗ ꙁовоуще ͗ сла́вѧ
ще ͗ въпюще. ты̀ бл͠годате
лнкъ на́мъ, ты̀ є͗с сп͠съ. ты̀ є͗
с ͗ꙁба́втель на́шъ. ты̀ є͗днъ
досто͗нъ кесарꙿства рмꙿскаго.
͗ боу́д т вла́сть длъголѣтна
тобѣ ͗ тво͗мъ дѣтемъ. ͗ боу́
дꙋщⷯ ѿ нⷯ. такоⷤ ͗ дрꙋѕї ͗ тре́
ть͗͗. ͗ вс̀ по́ рѧдоу кл́кахоу.
ве́сь же граⷣ бѣ ꙗ͗ко цр͠кв ͗сплъ
ненъ вѣнц ͗ кад́лы. ͗ а͗раматы
͗ темїаны. ͗ ͗ꙁгꙋствꙿшм сѧ
людемъ ѡ͗кртⷭъ є͗го. є͗два̀ про́͗
де до пола́тъ. ͗ вышеⷣ пожре внꙋ
тренмъ б͠гмъ, бл͠годарꙋѧ
͗мъ, ꙁане добрѣє съ е́стїю про

467d
водша . нарⷣѡⷤ въꙁꙿвратⷭ на
праꙁнⷣество ͗ на веселє. ͗ съво
коуплѧю͗ще сѧ ро́д жрѧ́хоу б͠г
мъ. молѧще сѧ да пребоу́деть
на мно́га лѣ́та молѧ́ще сѧ вла́
сть є͗го, ͗ да съхрант сѧ дръжа
ва є͗го непобѣдма. р́мꙿскы же
граⷣ та́ко бо́дро прѧ́ є͗оуспасїана.
͗ а͗бє ростѧ́ше в не́мъ ѡ͗б́лє
͗ богатꙿство мно́го. прⷣѣ тѣмьⷤ
лѣтомъ, є͗гда́ же є͗оу͗спасїанъ. ͗
є͗ще въ а͗лексанꙿдрї бѣ, а͗ ттъ
ѡ͗бъстоуп і͗єрлⷭмъ. мно́готⷭнѣ
ѿ германѣє въꙁвⷣгше сѧ на ꙁара
енє. ͗мꙿже бл́жнї є͗д́нооу͗
м́шѧⷭ гала́те. вел́ко оу͗пова́
нїє ͗моу́ще, ͗ꙁба́вт сѧ вꙿ то́
времѧ ѿ рмꙿскаго влⷣьства. въ
ꙁвⷣже германъ на ꙁараенїє єⷭства
беꙁъсмыслена. ͗ надежⷣа ма́ла не
тверда. в́дѧще бо̀ ꙗ͗ко р́мꙿска
вла́сть мѧтет сѧ, еты́ремъ
премѣненїємъ кесаревъ. ͗ слы́ша
въ ꙗ͗ко всѧ̀ вселе́ннаа пѡⷣ р́млѧ
ны сꙋ́щ колеблет сѧ. ͗ съвѣща́
ша ꙗ͗ко все́ времѧ є͗сть оу͗го́дно
мꙿстть. пръваа же свѣтн
ка бы́сть каскъ ͗ оу͗тлъ. ꙗ͗
влено же быⷭ ꙗ͗ко ͗спръва того жа
дахꙋ сътворт, но̀ не смѣша
до́ндеже ѡ͗брѣто́ша сѐ времѧ.
͗ проꙗ͗вша своє͗го ѕло̀оу͗мѧ.
͗ съвокоупвꙿшмъ же сѧ оу͗же
германоманомъ. ͗ галатомъ.
͗ ѻ͗рꙋжїє въꙁе́мꙿше. тогда̀ є͗оу͗
спасїанъ б͠жїмъ про́мысломъ
посла грамотоу кевендю кере
а͗лью. да по́͗деть къ вртань
͗ влаⷣствꙋє͗ть. ѐ же ͗де а͗мо
же повелѣно є͗моу быⷭ. ͗ слы́шавъ

468a
германїско ꙁара́енїе. ͗сплъⷭ
͗ длъго б́в сѧ с н́м, мно́го ѿ нⷯ
оу͗б ͗ понꙋд ѧ ѿ сꙋровꙿства оу͗кло
н́т сѧ. ͗ оу͗мъ смы́сленъ ͗ поко
ренїе прꙗ͗т. ͗бо̀ ͗ се́ быⷭ не на
плъѕѣ оу͗текъ мꙿст. дементїа
нъ же слы́шавъ не оу͗медл. бы́вшⷤ
є͗моу вѣ́ст ѡ͗ сꙋро́вꙿствѣ ⷯ. не ѡ͗
сꙿклаб сѧ н оу͗боꙗ͗ сѧ пѡⷣꙗ͗т то
л́кы тѧ́гост ͗ вещ. ꙁане бы́сть
͗ є͗ще въꙁрастомъ мла́дъ велм.
но̀ ͗мѣѧ ѡ͗тне храборꙿство въ рⷭцⷣ
͗скоушенїемъ ра́тнымъ съверше
нъ. ͗ ско́ро погна на ва́рвары. ѡ͗нⷤ
ѡ͗ютвꙿше пршествє є͗го. по
сла́ша къ немоу съ молбою, сътво
р́т всѧ̀ ꙗ͗же повелть ͗ не по
гꙋб́ть ⷯ ͗ꙁбеꙁꙋмвшⷯ сѧ. де
ментїанъ же въꙁлож на́ нѧ пръ
вы ꙗ͗ремъ. ͗ ́нъ подо́бны, свѣ́
тло ͗ пресла́вно въꙁꙿврат сѧ в р́
мъ съ побѣдою бо́лшею. въꙁꙿвра
т́ста є͗го на оу͗крашенїє ѿц͠ꙋ 
ъ (!) тѣхꙿже дн͠ѣхъ ͗ на́ шета́нѧ
нападо́ша на рмъ. ꙗ͗ꙁы́къ бо̀ на
реемы савраматы. ѡ͗та́ рѣкꙋ
пребрѣдꙿше ͗сꙿтрꙋ нареемы дꙋ
на. съ вел́кою боу́рею, ͗ лю́тою.
нападо́ша на стра́жа р́мꙿскыѧ вꙿне
ꙁаапоу. ͗ мно́гы ѿ нⷯ оу͗б́ша. ͗
фро́͗тї, а͗грпа. наста́внка
стра́жемъ соу́ща. ͗ бю͗ще сѧ
с н́м крѣпко оу͗бша ⷯ. ͗ всѧ
предѣлы рмꙿскыѧ раꙁвоє͗ваша.
є͗оу͗спсїанъ же слы́шавъ бы́вшеє.
съ велкымъ тꙿща́нїємъ оу͗стро́
воє͗во́дꙋ, ѡ͗лоуврга́ла въꙁлож́
т ме́сть на совраматы. ͗мже
мно́ѕ ѿ нⷯ оу͗бє͗н бы́ша. ѡ͗
статок же съ трепетомъ бѣ̀

468b
жа въ ѿ͠ьство. вє͗водаⷤ съве
ршвъ бра́нь с́ю. оу͗твердвъ мѣ
сто то̀, множа́͗шм стра́ж
ꙗ͗ко не бы́ лѕѣ ѿто́лѣ ва́рварѡⷨ
преброд́т 

ка́ко т́тъ ѻбходѧ граⷣ сїрскы͗
͗ ѿтꙋде въꙁꙿврат сѧ въ рмъ⸱
водѧ съ со́бою сїмона і͗ѡанꙿна 
ло́во .р͠лд.
Т́тъ же кеса́рь ма́ло вре́мѧ пре
бы́въ въ оу͗ртѣ. ꙗ͗ко̀же пре́жⷣе
реко́хомъ. ͗ ѿтоудꙋ шеⷣ ͗дѧ́ше
по соурꙿскымъ градомъ. ͗ раꙁно
л́наа поꙁорща всюдѣ творѧ
͗ гоубѧ́ще і͗оудѣѧ плѣненыѧ всѣ
м моу́кам. ͗ тоу̀ на поут в
дѣ рѣкоу досто͗ноу псанїѧ, ͗
менемъ саваткъ. тее́ть бо̀
сꙿкво́ѕѣ а͗рке. ͗ рафанѣ. ͗деже
є͗сть црⷭтво а͗грпово, велкы
м стрꙋꙗ͗м бы́стрꙋ. ͗ внеꙁаа
поу погыбає͗ть ꙁа •ѕ͠• д͠нї мѣ́
сто є͗го соу́хо быває͗ть. а͗ въ •ꙁ͠•
д͠нь нев́дмо ͗схо́д́ть ѿ глоу
бны ꙁемныѧ. ͗ тееть вел́
кым строуꙗ͗м, досто͗ною́
днаа та̀ бо̀ рѣка •ѕ͠• д͠нї пова́
є͗ть. а͗ въ седꙿмы тееть. є͗гдаⷤ
соу́хо бы́ває͗ть мѣсто є͗го, ѡ͗брѣ
та́ют сѧ на немъ б́сер дро́бнї.
а͗нтѡ͗хїане бо̀ слы́ша́вꙿше т́та
468c
прблжвꙿша сѧ к н́мъ. ѿ ра́до
ст не стръпѣша жда́т є͗го внꙋ́
трь гра́да, но̀ потеко́ша на оу͗стре
тенє. ͗ вындо́ша ѿ града •л͠•
връстъ. не то́кмо моу́ж но̀ ͗ же
ны ͗ дѣт. ͗ ста́вꙿше ѡ͗ба полы пꙋ
т. т́тоу посредѣ є͗дꙋю рꙋ́кы
прост́раахꙋ кꙿ немоу кланѧющеⷭ
͗ цѣлоую͗ще . ͗ всѧ́кым похва́
лам просла́ввꙿше  въꙁꙿврат
вꙿше сѧ с н́мъ. ͗ по поут молѧ
хꙋ сѧ є͗моу да вы́ведеть ͗ꙁъ гра
да̀ ѡ͗ста́нокъ і͗оудѣ͗скъ. т́тъ
же не хотѧ послꙋшат ⷯ молбы,
не ѿвѣща ͗мъ но̀ млъѧ ѿ͗де.
͗ лю́тъ стрⷯа ѡ͗бъдръжа і͗оудѣѧ.
не вѣдоущⷯ кесарева хотѣнїѧ,
͗ тоу̀ ѿ ͗ноѧ ꙁемлѧ̀ ц͠рь, вологе
са прсла къ немꙋ слы́. ͗ вѣнець
ꙁла́тъ несꙋще, ꙁане побѣд і͗оу͗
дѣѧ. т́тъ же прїмъ вѣнець
пот́ ⷯ, прнесшаа свѣтлою
е́стю. велмо́жамъ же а͗нт
ѡ͗хѡ͗мъ прлѣжно молѧ́щмⷭъ
є͗моу да вꙿн́деть въ граⷣ. ͗ вꙿ ко
нерстанї ͗деже вс̀ народ
съвокꙋп́вꙿше сѧ ждꙋ́ть. ͗ съ
л͠колю́бємъ послоушавъ вꙿн́
де. ͗ па́кы наѧ́ мол́т сѧ ѕѣ
ло рамѧно ѧ́сто, да вы́жене
ть і͗оудѣѧ ͗ꙁъ гра́да. ͗ се́ моу́
дры бл͠гополоу́енъ ѿвѣтъ съ
твор ͗мъ ре́къ, ꙗ͗ко ѿ͠ьство
і͗оудѣ͗ско, ͗деже бы́ло пресел́
т сѧ ͗мъ. плѣнено є͗сть ͗ ѡ͗пꙋ
стѣ. а͗ ͗но͗ мѣсто нкотороєⷤ
не прїмѣть ⷯ. а͗нтѡ͗хїанеⷤ
пръвыѧ млъбы̀ не оу͗лꙋша. на
вторꙋю въꙁꙿвратшѧⷭ гл͠юще
да съкрꙋшать мѣдныѧ кн́гы

468d
в нⷯже нап́сана соу́ть ͗спра́вле
нѧ і͗оудѣ͗ска ͗ тⷭь. ͗ да́но ͗мъ
пребы́т. т́тъ же ͗ ѡ͗ томъ
͗хъ не послоуша. но̀ по дре́внемꙋ
ꙁа́коу (!) вда́сть і͗оудѣѡ͗мъ въ а͗нꙿт
ѡ͗хї пребыва́т. ͗ ѿтоу́дꙋ поу́
ть шествова́ше къ є͗гптꙋ. ͗
м́мо͗доу́щю є͗моу, прклюⷭ
прїт къ і͗єрлⷭмоу. ͗ вдѣ премѣ
ненє гра́да ѿ свѣтлост на пꙋ
стотꙋ. ͗ ѿ лѣпоты на много
стонанны ѡ͗браꙁъ. ͗ ѿ пресла́
внаго съꙁда́нѧ. на раꙁоренїа. ͗
на ꙁажга́нїѧ. ͗ дрѣвнюю красо
тоу помнаа жаловаше ѡ͗ пог́
бѣл гра́да. не велѧꙗ͗ сѧ н гръ
дѧ. ꙗ͗ко бы ͗нъ сътворлъ. ꙁа
не въꙁмо́глъ плѣн́т граⷣ, та́ко
велествомъ. ͗ тол́кою с́лою.
но̀ мно́гажⷣы кленѧ́ше наѧ́лн
кы ꙁараеню. ͗ сво͗мъ ѕло̀нра́
вємъ првлекꙿше месть сю̀ на граⷣ
тѣмьⷤ ꙗ͗влено быⷭ ꙗ͗ко не хотѧ прїалъ
сл͠вꙋ сїю вꙁѧтїа. богатствоⷤ граⷣноє
моⷩга ѧ́сть ѡ͗брѣташеⷭ пѡⷣ ͗ꙁго
рѣвшмⷭь ка́менїемъ. ѿ нⷤ же ͗ мноⷢⷢ
р́млѧⷩ раскопавше вꙁѧ́ша є. мноⷢ
͗ гражане са́м ͗сповѣда́ша ꙁлаⷮ
͗ сре́бро ͗ ͗на вдѣнїа драгаа ꙗⷤ съ
хранша поⷣ ꙁемлею. стѧжавше
боꙗ͗щеⷭ конца браннаⷢ 

ка́ко ттъ пр͗де в р́мъ 
срѣте є͗го ѿц͠ь є͗го̀ єоу͗спасїанъ
͗ вс во͗ рмьстї. хвал ємꙋ
сътворша̀

469a
лово .р͠ле. о͗ шествї т́товѣ в рмъ.
Потомъ т́тъ на прⷣѣлежа́щї пꙋ
ть ͗де. ͗ поустыню ско́ро пре́де
͗ прїде къ а͗лексанꙿдрї. ͗ сѐ ѡ͗бѣ
щавъ плы́т ѿтолѣ къ ͗талї. ͗ ѡ͗ба плъ
ка въꙁꙿврат къ ͗талї. ͗ ѿ плѣ
нныⷯ же повелѣ вест къ ͗талї.
с́мона ͗ і͗ѡ͠анна. ͗ седмь со́тъ ͗
ꙁбꙿра́нныⷯ. высото́ю ͗ лѣпотою
телесною оу͗нъ. хотѧ́ ⷯ ве́ст скво́
ѕѣ нарѡⷣ въ фра͗мовь. преплывъ
шю же є͗моу беꙁъ мѧтежа всѧ́ко
го морꙿскаго ͗ боу́рѧ. ͗ срѣтенє
є͗моу р́мꙿско быⷭ. ͗ прꙗ͗тїа по
до́бнаа, ꙗ͗коже ͗ пр ѿц͠ є͗го свѣ
тлѣ͗ш же тⷭь є͗мꙋ быⷭ 
На не  са́мъ ѿц͠ь вы́є͗ха на срѣте
нїє є͗моу ͗ на прꙗ͗тє. гражано
мꙿ же ю́дна ͗ не͗ꙁреенна ра́дость
вꙿн́де. в́дѧще ѡ͗ба самодръжца со
вокꙋпвꙿша сѧ ͗ коу́пноє͗доуще. ͗
не мно́го д͠нї мноу́вꙿш. съвѣща
ша да вс̀ тр́є сътворѧть є͗д́но
го фра͗мꙿва. свѣтнц же велѧ́
хоуть ͗мъ ра́ꙁно сътвор́т ко́жⷣо
собѣ. ͗ ꙁаповѣда́ша д͠нь во́ нꙿже хо
тѧ́хꙋ сътвор́т проє͗лспсъ по
бѣ́дноую. ͗ нктоⷤ ѿ беꙁсленыхъ
людї не ѡ͗ста сѧ вꙿ домохъ. но̀ вс̀
шеⷣше ста́ша ͗деже комꙋжⷣо мо́щно
быⷭ. ͗сплън́ша сѧ всѧ мѣста лю́
дм. ͗ не могоуще въмѣсттⷭ
дрꙋгъ на дрꙋга лѣꙁѧше. ͗сплъ
н́ша же сѧ храм ͗ полаты ͗ по
кров. то́кмо ѡ͗ста́вша стеѕю
є͗днꙋ на вхѡⷣ самодръжца. во́
͗н же съ сво͗м ге́моны но́щю
пршеⷣше ста́ша въ пола́тныⷯ вра́
тъ. ͗ цр͠кве ͗сда. тоу̀ бо тогда
повахꙋ цр͠ве. ͗ оу͗тро же въсхо

469b
дѧ́щю сл͠нцю. ͗ вꙿн́де є͗оу͗спасїанъ
т́томъ вѣнѧ́на вѣтꙿм даф
нным. ͗ ѡ͗блъена въ рꙁы пръ
фнныѧ. ͗ ͗доста въ ѡ͗хтаоу͗͗ны
͗схѡⷣ. тоу̀ бо свѣтнц ͗ садо́вн
ц тⷭнѣ͗шї. ͗ велмо́ж ͗ воєво́
ды, ͗ ге́мон жⷣахꙋ пршествїѧ
є͗го. оу͗строє͗на же бѣста ͗ма два̏
пртⷭла сло́нова прⷣѣ комарам. на
неюⷤ сѣдо́ста. ͗ а͗бє во́ въскл
ко́ша сла́вѧще ͗ хва́лѧще ѧ. ͗ по
та́ю͗ще промысльство ͗ храбръ
ство ͗ оу͗до́бꙿство є͗ю. ͗ свⷣѣте
льствꙋю͗щ ѡ͗ кро́тост ͗ ѡ͗ см
ренї є͗ю. ͗ ѡ͗ пра́восоуⷣствѣ є͗ю.
͗ ѡ͗ щедрост. стаꙗ͗хⷤꙋ беꙁъ ѻ͗рꙋ
жїа в рꙁаⷯ багрѧныⷯ вѣнѧ́н даф́
нь. є͗оуспсїанъ же прїмъ по
хвалоу ⷯ. ͗ є͗ще хотѧ́щмъ гл͠ат.
ꙗ͗в ꙁна́менїа млъѧнїю а бы́вшю
глоубо́коу млъѧнїю ѿ ⷯ. є͗оу͗сп
сїанъ въста ѿкры́ бо́лшюю ѧсть
главы. ͗ сꙿтвор ѡ͗бы́нꙋю м͠л
твꙋ. ͗ по немъ та́коⷤ ͗ ттъ. по
м͠лтвⷤѣ пꙋст є͗оу͗спсїанъ къ всⷨѣ
ѻ͗бщю рⷱѣ. ͗ ма́ло побесѣ́довавъ
распꙋст во́ѧ на ꙋ͗готованыѧ ѻ͗бѣды.
самⷤъ постꙋп къ двереⷨ ѿ нхⷤъ ѻ͗бы
а творт , поѧтоє проє͗лпссъ
͗ тꙋ вкꙋсста пща 

Како є͗оу͗спсїанъ ͗ ттъ проє͗
лепс́съ ътво́рста́ ͗ фрѧⷨ
ва їмономърѣкше жрътвоу
͗стканꙿныⷨ ͗ жръ́твенкъ
сътво́р. ͗ всѧ і͗єр͠лмскаѧ в
дет бы тꙋ.
469c
͗ потомъ ѡ͗блъкꙿше сѧ въ фрїамꙿскыѧ
р́ꙁы. пожро́ста б͠гмъ на томъ
мѣсте съдѣла́ннымъ. ͗ а͗бє по
ѧ́ста фрїамъва дѣꙗ͗т. ͗ сꙿквоѕѣ
лю́д є͗ꙁдт т́хо. да боу́деть
лѕѣ̀ всѣ́мъ наро́домъ до́брѣ в́
дѣт. невъꙁмо́жно же є͗сть по до
стоꙗ͗ню ͗ꙁрещ тѣхъ, ꙗ͗же бы́
ша тогда вдмаа ͗ вел́коую лѣ
потоу ⷯ. є͗л́ко бо̀ дре́внї цр͠ве пр
тѧжа́ша ко́жⷣо ⷯ въ своє͗ ꙁемл̀.
д́вна ͗ мно́гоцѣннаа по всѧ. в то
д͠нь покаꙁа коу́пно велество р́
мꙿскоє ͗гемонїа. ꙁла́то же ͗ сре́бро
͗ слонове всѣм лц оу͗крашенно
ра́ꙁнымъ ѡ͗браꙁомъ, понесена бы́
ша не а͗кы мно́жество. но̀ а͗кы рѣ
ка текоу́щ. тꙿка́нїє же перфрь
ноє мно́гоцѣнноє. ͗ вавло́нꙿскыѧ
паволокы , оу͗строє͗ны пса́нїемъ
неꙁна́є͗мымъ. ͗ ка́менїе преславно
͗ вѣнц ꙁла́т. ͗ б́сер вел́ц
тол́ко бы́ша мно́жество ꙗ͗ко рѣ
щ. ꙗ͗ко нⷭѣ нтоⷤ ѿ н́хъ дра́го
͗ скꙋдо, но̀ по все́ ꙁемл̀ ͗сплънене.
понесо́ша же. ͗ быⷭ ͗стоука́нныѧ
͗ д́вны вел́ествомъ ͗ строє͗н
є͗мъ ѿ мно́гоцѣннаго єⷭства. по
ведо́ша же жво́тнаа раꙁнол́наа
єⷭствомъ. лоу́гыⷤ ͗же нос́ша ͗ во
дша въ па́волотыѧ р́ꙁы ͗ ꙁла
тыѧ ѡ͗блеены бы́ша. ͗ꙁрѧ́дна
͗ оу͗жа́сна. красота лежа́ше на нхъ.
наⷣ тѣм же всѣм. н̀ плѣненыⷯ ѡ͗
ставша беꙁъ кра́сныѧ ѡ͗дежⷣа. ͗
ѕло̏жво́тны ѡ͗браꙁъ ⷯ покрыва́
ше лѣпота р́ꙁнаа. ͗ дв́т сѧ
быⷭ па́е всѣ́хъ строє͗нїемъ нос́
мыⷯ. съста́в вел́ествомъ бы́
ша а͗кы нбⷭнаа. тревръхнѧѧ бо̀
469d
͗ етврътовръхнѧѧ оу͗строє͗ны
бы́ша. вдѧ́щмъ подава́хꙋ весе́
лє съ оу͗жасомъ. ͗сплънено ꙁлаты
мъ тка́нїемъ ͗ сло́номъ пса́нымъ.
͗ раꙁдѣлшѧⷭ на мно́гоѡ͗браꙁныѧ
ѧ́ст ра́т. ͗ вдѣнѧ бра́ннаа
бы́ша ꙗ͗вленна тогда̀ не соу́щмъ.
въ і͗єрлⷭмѣ быⷭ бо̀ в́дѣт ꙁемлю
ѡ͗б́лноую раꙁвоє͗ванꙋ. ͗ всѧ плъ
кы сꙋпостатныѧ бьє͗ма. ͗ ѡ͗вѣ
хъ бѣгаю͗щⷯ. ѡ͗вѣхꙿ же гонѧ́ща. ѡ͗
вѣхꙿ же плѣнѧ́ю͗щⷯ. ͗ стѣны вы
сокы ͗ крѣпкы вел́ествомъ. съ
соуды стѣноб́ныѧ па́даю͗ща. ͗
грады тве́рды стѣна́м ͗ людм
вꙁѧта. ͗ во́ вꙿноу́трь стѣны те
коу́ще ͗ всю ꙁемлю̀ ͗сплъненоу кро́
вю. ͗ немо́щныѧ роукы прост
раю͗ще на млъбꙋ. ͗ ѡ͗гнь въꙁло
женъ на цр͠квь. ͗ хра́мы раскопо
ва́є͗м ͗ влⷣкы вла́м. ͗ гла́до
мъ оу͗мра́ю͗ще. ͗ вел́ко пꙋсто
тѣ дрѧ́хлость. ͗ рѣкы текꙋще.
н по вселеннѣ ꙁемл̀. н напо
є͗нїє л͠комъ. н жвотнымъ.
но̀ по́ ꙁемл̀ ͗ꙁгара́ю͗ще. таковы
ѧ бо̀ стра́ст і͗оудѣ прꙗ͗ша,
пр то́ бра́н. х́трость же
͗ дѣло моу́дрїє. ͗ не бы́вꙿшм
тогда̀ на ра́т покаꙁа всѧ бы́вша
ѧ. наста́вленїа же бы́ша по всѣ
мъ съста́вомъ. воє͗во́ды гра́дны
ѧ, кото́рымъ ѡ͗браꙁомъ ко́жⷣо
ⷯ побѣженъ быⷭ ͗ ꙗ͗тъ. ͗ ка́ко
кото́ры гра́дъ плѣненъ. пото
мꙿ же ͗ ѡ͗гары ͗ коуба́ры въ слⷣѣ
ⷯ понесо́ша по́ рѧдꙋ. свѣтлѣ͗
ше же бы́ша ͗ тⷭнѣ͗ше всѣ́хъ
ꙗ͗же вꙁѧ́ша въ і͗єрлⷭмьстѣ цр͠кв
ꙁла́та ͗ трапеꙁа мно́гока́меннаа

470a
͗ свѣт́лнкъ ꙁла́томъ оу͗стро
є͗нъ. строє͗нє͗ же є͗го бѧ́ше пре͗ꙁмѣ
нно . а͗ не а͗кы по на́шемоу ѡ͗бы́аю.
срѣд бо̀ стоꙗ͗ше плъкъ ꙁла́тъ. а͗
ѿ нею простро́ша сѧ. •(ꙁ͠• стлъпець
ꙁлатыⷯ вдѣнїемъ подо́бно ѡ͗бра
ꙁꙋ тростномоу •ꙁ͠• же ⷯ бы́сть
на коє͗мъжⷣо стлъпѣ бы́ша свѣ
т́лнц, ꙁла́ты ѡ͗кова́нны. ͗
того̀ рⷣа бы́ша •ꙁ͠• свѣт́лнкъ. да
тѣм сѧ ꙗ͗ви тⷭь ждо́вꙿскы неⷣл.
͗ по сконѧ́нї плѣна ждо́вꙿска,
понесо́ша кн́гы ꙁа́кона мо͗сео͗ва,
по немъ по͗до́ша мно́ѕ. побѣдны
ѧ ͗стꙋка́нныѧ несоу́ще. слономъ
ꙁлатымъ оу͗строє͗ны. ͗ по н́хъ
погна пръвоє є͗оу͗спсїанъ. ͗ по не
мъ въслѣдова́ше т́тъ. ͗ по длѣ
ѧ є͗ꙁдѧ́ше доментїанъ, слѣпотою
с́лноꙗ. ͗ са́мъ ͗ ко́нь є͗го. коне
ць же прє͗лепсї быⷭ до цр͠кве, ка
петал͗скаго д́ѧ. на немⷤъ пр
шеⷣше ста́ша. быⷭ ͗мъ дре́внї ꙁа́
конъ ѡ͗͠ьскы, дожⷣат въ томъ
мѣсте, до́ндеⷤ въꙁвѣстѧть оу͗б
є͗на воє͗водꙋ сꙋпостатного. е́ же
быⷭ с́монъ гѡ͗рнъ с͠нъ. є͗го́же
тогда̀ скво́ѕѣ люд ведо́ша съ плѣ
неным въ прє͗лпссъ, ꙁвѧ
ꙁавше тѧтво́ю по шю ͗ влекꙋ́
ще ͗ бю͗ще по всѣмъ оу͗домъ ведо́
ша ͗л до тръжща ͗деже ꙁа́конъ
є͗сть оу͗б́т ѡ͗соужⷣеныⷯ ꙁлодѣ.
͗ потомъ оу͗дав́вꙿше  прнесо́ша
вѣсть къ є͗оу͗спсїанꙋ ѡ͗ сконѧ́нї
с́моновѣ. ͗ вс̀ просла́вша , ͗
наѧ́ша жрѣт. ͗ мл͠твы своѧ
͗ꙁрѣкше. по͗до́ша къ пола́тѡⷨ.
͗ оу͗клоншѧⷭ на весе́лє. въ то́
бо̀ д͠нь рмъ праꙁⷣнава́ша побѣдныѧ

470b
на сꙋпостаты. ͗ конець оу͗со́б
ны. ͗ наѧ́тїє ѻ͗б́лїа ͗ доброоу͗
пова́нє. по проє͗лпсс же ͗ по́
оу͗твръженї просла́влен кесареⷨ 

ѡ͗ жрътвенцѣ
͗ є͗оуспасїанъ съвѣща съꙁда́т жръ
твенкъ м̀роу ͗ ско́ро ѕѣ́ло. ͗ па́е
л͠ескы мы́сл сконѧша. ͗ всѧ̀ мноⷢ
цѣннаа влож во́ нь. ͗ быⷭ в́дѣт
всѧ̀ нев́дмаа ͗ нео͗брѣтомаа тꙋ
събра́нна ͗хъⷤ дѣлѧ л͠ц по всемꙋ
м́роу хо́дѧть трꙋжа́ю͗щеⷭ ͗ жада
ю͗ще ѻ͗брѣст в́дѣт ѧ. повесⷤ
тоу̀ і͗юдѣ͗скы катапетаꙁмы, а͗кы
хвалѧⷭ ͗ма. ͗ всѧ ꙁла́томъ строє͗
ныѧ р́ꙁы. ꙁако́нныѧⷤ кн́гы вꙿ пола
тѣ повелѣ хран́т 

како єспса͗нъ посла́ вла́сте
л̀ на і͗оудѣю л́кыѧ васъса  ͗
де на ͗ро́дскы͗ граⷣ. єгоⷤ съꙁаⷣ
͗рѡⷣ ц͠рь. в не͗мꙿже пга́на на
аженъ бысть
470c
ѻ͗ лꙋкї ͗ васъсѣ
͗ на і͗оудѣю посла властелѧ лоукїа ͗
ва́сса. е́ прїмъ во́ѧ ѿ кереꙗ͗лїа
͗де на ͗родїскы граⷣ. ͗ м́рно г͠лю
ще є͗мꙋ вда́ша сѧ гражⷣане. потомъ
же съвокꙋп всѧ́къ во́͗нꙿскы ́нъ
͗ прїмꙿ же •і͠• плъкъ, съвѣща
воє͗ва́т на мехе́ндъ. ѕѣло бо̀ ноу́
жⷣно быⷭ ͗скорент граⷣ. ꙁане ꙁара
таⷮ сѧ съвокꙋпвꙿше сѧ вꙿ не́мъ і¬͗ꙋ͗
дѣ. ͗ надѣю͗щеⷭ тве́рдостю єⷢ
͗бо̀ жвоу́щмъ быⷭ тве́рдо оу͗по
ванїє сп͠сеню. а͗ прстоупаю͗ще
на́ нь въꙁложать лѣность. ͗ страⷯ
гра́днаго єⷭства. ка́мень бо̀ є͗сть
высо́къ ѕѣ́ло. твръдым стѣ
на́м ѡ͗ стѣнемъ. ͗ непрстоу
п́мъ н ѿкоудоу же. ѡ͗кре́стъ
є͗го пропаст велкы. ͗хъже н
прѣт лѕѣ бѣ̀, н насы́пат.
ѿ ꙁапада бо̀ продлъжт сѧ про
пасть, до •ѯ͠• връстъ. ͗ конѧ́є͗
т сѧ оу͗ а͗лсаттꙿскаго є͗ꙁера. въ
томꙿ же мѣсте въꙁвыс́т сѧ ве́
рхъ. полоуд͠нъныѧ͗ же ͗ полоуно
щныѧ пропа́ст вел́ествомъ
ме́нш сꙋть. глꙋ́бноюⷤ подо
бн. въсто́нѣ же пропаст глꙋ
бна ѡ͗брѣта́є͗т сѧ намень (!) •р͠• ла
котъ. конецⷤь є͗ѧ до͗де къ горамъ
͗же соу́ть прот́воу махероу́
ндоу. ͗ сего̀ мѣста вдѣвъ а͗лекса́
ндръ оу͗твръженїє. ͗ ц͠рь і͗оудѣ
͗скы съꙁда тоу граⷣ є͗гоже раꙁо
р гав́нї бїа сѧ съ а͗рстооу͗лѡⷨ.
а͗ потомъ ͗родоу црⷭтвоующю,
вꙿн́де во́ нь по́мыслъ. да прлѣжно
оу͗стро͗ть ͗ съꙁжⷣеть. ꙁане пре
дѣлы а͗рвтꙿскыѧ прблжшѧⷭ
къ томоу мѣстꙋ. оу͗гоⷣно бы́сть

470d
͗ стра́жа поставлѧт тоу̀. ͗ ѿ
тоу́доу посылаю͗ще воє͗вать на а͗ра
вты. тѣмꙿже ѡ͗град́ть вел́
ко мѣсто. ͗ съꙁда граⷣ тоу. ͗ не то́
кмо предѣль ͗ стѣны постав.
но̀ ͗ на самомъ хлъмѣ. ͗ въꙁвⷣже
с͠ны высотою •ѯ͠• къ стоу̀ лакотъ
средѣ же гра́да съꙁда пола́тоу вел́
ествомъ ͗ красотою неподо́бнꙋ
храмомъ. мно́го же ͗ гстернъ.
͗ оу͗стро͗въ на водопрꙗ͗тѧ. да
боу́деть ꙁемꙿцемъ беꙁъ престан
͗ꙁоѡ͗блна вода ͗ нескоу́дна. по
лож же вꙿ немъ всѧ́ка ѻ͗роужѧ.
͗ всѧ́кы по́мыслы ра́тныѧ ͗ всѧ́
ко бра́шно. ͗ всѧ́кы р́ꙁы телесныѧ.
͗ всѧ́кыѧ гото́вꙁны. ͗же бѣ лѕѣ
͗ на мно́га лѣта не боꙗ͗т сѧ плѣ
ненѧ. ѿ ѡ͗бꙿстоупаю͗щⷯ сꙋпостаⷮ 

ѡ͗ пга́нѣ ͗ ѻ͗ коренїєⷤ ͗мѥ͗ть пламеⷩ
Насажено быⷭ ͗ въ црⷭкомъ дворѣ п
га́на. досто͗нъ д́ва ͗ велество
мъ . высотою бо̀ ͗ длъготою пⷣоⷪ
бенъ быⷭ смоковнц. пребыⷭ же
ѿ ͗родова лѣта ͗ до сѣле. ͗ є͗ще мо́
глъ бы̀ пребы́т ͗ на мно́го вре́мѧ
а͗ще бы́ша не посѣкл є͗го ͗же пр
ꙗ͗ша мѣсто. въ полоуд͠ньнѣ͗ же
471a
странѣ пропаст вꙿноу́трь єⷭ пр
го́рьє нарцѧє͗моє ваа͗ра. а͗ расте
ть вꙿ немъ коре́нє ͗менемъ по
до́бнаа. ѐ коренїе є͗сть ѡ͗браꙁо
мъ ꙗ͗ко пла́мень ͗ вꙿ нощ сꙗ͗є͗
ть, ͗ свѣтъ поуща́є͗ть на прстꙋ
паю͗щхъ ͗ хотѧ́щⷯ пркаса́тⷭ
а͗ще же кто̀ хо́щеть ꙗ͗т . не про́
сто ꙗ͗т є͗го. но̀ бѣжть ͗ то̀
сто͗ть пре́жⷣе да́же не въꙁлѣ
ю͗ть на не щаженыєкаⷢ (!). ͗л кро́в
мѣсѧноє. тѣмъ бо̀ преста́неть
бѣгаа. а͗ще же кто̀ вꙿнеꙁаапоу въ
стръгнеть. то̀ смръть прїме
ть. с́мъ бо̀ ѡ͗браꙁомъ беꙁъ бѣ
ды въстръгат . ѡ͗копа́ють
ѡ͗кръстъ дре́во да́же ͗ до послѣ
днѧго коренїѧ. ͗ пото́мꙿже пр
вѧ́жꙋть песъ къ дре́воу ͗ поме́
ють снѣдноє є͗моу, ꙗ͗коже не до
сѧ́гнеть. псꙋ́ же го́лодꙿноу соу́
щю. ͗ оу͗стремльшю сѧ на снѣ
дно. а͗бє выдръгнет сѧ ко́ре
нє повлее́нє͗мъ пе́снымъ. ͗
а͗бє оу͗мре пе́съ. ꙗ͗ко ѿда́нъ ꙁа
л͠ка, ͗же хотѧ́ше вꙁѧт сего
коренїѧ. пото́мꙿже нⷭѣ нкото
раго стра́ха прє͗млющмъ є.
͗ пркасаю͗щм сѧ є͗моу. ͗с то
лкым же бѣда́м ѡ͗брѣта́
є͗мо. съ є͗дноѧ с́лы ра́д потре́
бно є͗сть. а͗ще бо̀ вꙿ которыѧ е
ловѣкы вꙿноу́трь вꙿн́доуть бѣ
с лꙋка́вї. ͗ тѣмъ коре́нємъ
въꙁмо́жеть прогнат. ͗ пр
ложвъ къ ноꙁⷣремъ недоу́жна
го. тѣкоу́ть же вꙿ мѣсте томъ
͗сто́нц теплць. раꙁнол́
нымъ вꙿкꙋшенїємъ. ѡ͗вы бо̀
ѿ н́хъ соуть гръкы. ѡ͗вы́ же

471b
сла́дкы. мно́ѕⷤ кла́дѧꙁ воднї
соу́ть. єⷭ же ͗ пещера бл́ꙁъ не ве́
лм глꙋбо́ка. но̀ ка́менїемъ по
кры́та. ͗ над нею бы́ста двѣ̀ гръ
цѣ. а͗кы сосца прот́воу собѣ
ѿ є͗д́ного вы́тееть ͗стонкъ
стоу́денъ па́е медоу. ͗ ѿ дрꙋга
го теплц горѧ́щ. ͗же съвокꙋ
плѧю͗щⷭ. ͗ оу͗ стротамытвоу (!)
на ͗сцѣленїе недоугъ, ͗ на простръ
тьє ж́лъ. въ то́ же ꙁемл̀ сѣра
͗ а͗сфалтъ ражⷣає͗т сѧ. ва́ссъ же
раꙁъглѧ́давъ граⷣ ͗ расмотр, съ
твор́т прстоупъ на въсто́
ныѧ пропа́ст ͗ наѧт насыпо
ва́т ѧ. тоснѧ сѧ да ско́ро въ
ꙁвысть прспы, ͗ ѡ͗бсѣде грⷣа.
і͗оудѣ же вꙿноу́трь ѡ͗стоуплен
соу́ще раꙁдѣлша сѧ ѿ пршлець
͗ поноуд́ша є пребыват въ до
лнѣмъ градѣ. ͗ бѣды прꙗ͗т мнѧ́
ще є. ю́жє ͗ непотре́бно. въ
вы́шнї же граⷣ са́м сндо́ша.
͗ жвѧхꙋ вꙿ не́мъ, надѣю͗ще сѧ на
тве́рдость ͗ промышлѧю͗щ ѡ͗
своє͗мъ сп͠сенї. оу͗пова́хꙋть же
͗ проще́нїе прꙗ͗т. а͗ще сѧ вꙿда
дѧть р́млѧномъ. съвѣщаша же
пре́жⷣе ͗скꙋс́т сѧ б́т сѧ с н́
м. ͗ бо́дро выхотѧхꙋ по всѧ д͠н
͗ снмаю͗ю сѧ с н́м мно́ѕ па́
дахꙋ. ͗ мно́гы ѿ р́млѧнъ оу͗б
ва́хꙋ. вре́мѧ же подаю͗ще, ѡ͗
бо̀ ͗мъ побѣда і͗оудѣѡ͗мъ, вꙿне
гда падахꙋ на нѧ. вꙿнеꙁаапоу стре
гоу́щмъ. р́млѧномꙿ же є͗гда̀
оу͗стрежа́хꙋ вы́рсканїа ⷯ. ͗
въѡ͗рꙋжьше сѧ ͗сплъѧ́хꙋ сѧ.
но̀ не тѣмъ быⷭ конець вꙁѧтїє
гра́да. но̀ прклюⷭ ͗нⷨѣ ѻ͗браꙁоⷨ.

471c
поноудтⷭ і͗оудѣѻ͗мъ на преда́нє
͗ быⷭ бо̀ вꙿ нⷯ оу͗ноша хра́бръ ͗ с́ленъ
ѕѣло ͗ пресла́венъ въ вырстанї.
е́ бо̀ выꙁываше с ратнкы своѧ
на р́млѧны. ͗ мно́гы ꙗ͗ꙁвы ͗ стра́
ст въꙁложа́ше на́ нѧ. ͗ прⷣѣ всѣ
м вы́ходѧ, ͗ послѣже всѣ́хъ въ
ꙁꙿвращаше сѧ. ͗ въ є͗днъ же д͠нь
раꙁꙿшедꙿшм сѧ ѿ бра́н, ͗ ѿстꙋ
пвꙿшмъ, ѡ͗вѣмъ къ градоу. ѡ͗
вѣмꙿ же къ пр́спѣ. є͗ла͗ꙁаръ
ста прⷣѣ гра́дным вра́ты а͗кы
гръдѧ. ͗ ѡ͗быдѧ на сꙋпоста́ты.
͗нѣѧ́ прїт нкомоужⷣо на́ нь. ͗
гл͠аше къ сво͗мъ по ꙁа́браломъ сто
ꙗ͗щмъ. ͗ всѧ̀ мы́сль є͗го быⷭ кꙿ н́
мъ. ͗ а͗бє нѣкто ѿ р́мꙿскыⷯ во́
͗менемъ роуфь, ро́домъ є͗гптѧ
ннъ. оу͗ꙁрѣ̏въ сѐ врѣмѧ оу͗гоⷣ
но. ͗ нкомоуⷤ не ю́ю͗щю. вꙿнеꙁа
а͗поу потее ͗ ѡ͗боує͗мъ є͗леа͗ꙁара
пѡⷣѧ на ра́мо съ ѡ͗роу́жє͗мъ. ͗
всѣмъ съ ꙁабралъ оу͗жа́сшм сѧ
е́ въ скорѣ прнесе р́млѧно
мъ. воє͗во́дѣ же повелѣвꙿшю ѡ͗
бнаж́ша . ͗ растѧ́гшю прот́
воу гража́номъ бїахꙋть . ͗ лю́
та жа́лость ѡ͗ немъ вꙿн́де вꙿ люⷣ .
͗ ве́сь граⷣ въпꙗ͗ше. ͗ рыда́хоу не
ꙗ͗ко по є͗дномъ моу́ж. но̀ ꙗ͗ко всѣ
мъ плѣненымъ соу́щемъ. ͗ ра
смотревъ ва́сꙿса, сѐ сътвор на
ѧ́тє плѣненїѧ ⷯ, хотѧ́ продлъ
ж́т пеѧль ⷯ. ͗ поноудⷭ пре
да́т граⷣ ͗ себе. повелѣ кръстъ
поста́вт на распѧтє є͗леа͗ꙁа
ра. ͗ сѐ в́дѣвꙿше гражане ѡ͗пе
ѧл́ша сѧ бо́лма. ͗ въсп́ша
нестръпмо. тогдаⷤ є͗леа͗ꙁаръ
молѧ́шет сѧ ͗мъ, да не преꙁрѧⷮ

471d
є͗го. н вдадѧть є͗го на смръть
клѧ́твеноую ͗ поно́снꙋ. но̀ про
мыслт ͗ ѡ͗ ͗ꙁбавленї є͗го. ͗
ѡ͗ своє͗мъ жвотѣ. ͗ покор́тⷭ
р́мꙿско слѣ ͗ ва́ꙁн. ͗ та́ко
є͗моу ре́кꙿшю. ͗рѡⷣ є͗го молѧ́ше сѧ.
бѣ бо̀ велмо́жꙿскы рѡⷣ. ͗ а͗бє ѡ͗
сꙿклаб́ша сѧ і͗оу͗дѣ. ͗ посла́вꙿше
слы́ ско́ро бесѣдова́ша ѡ͗ прѣда́
нї. а͗ще ͗ є͗леа͗ꙁара не оу͗бє͗ть.
͗ воє͗во́дѣ же послоуша́вꙿшю ͗хъ
͗ людїє ͗же бы́ша въ до́лнѣмъ гра́
дѣ. вꙿноушвꙿше съвѣты і͗оудѣ
͗скы. а́м съвѣщаша но́щю,
ѡ͗та́ бѣжа́т. връхъ гра́дны
ⷤ ѡ͗ютвꙿше посла́ша къ ва́сꙿсоу.
͗сповѣда́юще бѣжа́нїє длънхъ
да н ты̀ є͗дны ͗ꙁба́влены боу́дꙋ
ть. ѡ͗воⷤ боꙗ͗ще сѧ воє͗воды. да
не прложть къ н́мъ вны бѣ
жанѧ ⷯ. є͗л́ко ѿ нⷯ бы́ша хра
брѣ͗шⷯ, проб́ша сѧ скво́ѕѣ
во́ѧ ͗ оу͗теко́ша. а͗ ͗же ѡ͗ста́ша
вꙿноу́трь ͗ꙁбє͗н бы́ша •ꙁ͠• сотъ
къ тысѧщ. же́ны же ͗ дѣ́т
плѣнены бы́ша. грънѣ  равет
плѣнша. првⷣнымꙿ же до конца
͗сплън́вꙿшмъ своє съвѣща́нїє
съхран ѧ ваⷭ беꙁъ вреда. ͗ є͗леа͗ꙁа
ра въꙁꙿвратвъ. ͗ та́ко погна́
въ, ͗спра́ввъ сво́ на дꙋбра́вꙋ
нареко́моую ꙗ͗рд. въꙁвѣст́
ша бо̀ томоу ꙗ͗ко то́мъ мѣсте
съвокоуп́ша сѧ мно́ѕ ͗же оу͗
бѣжа́ша ѿ плѣне́ныⷯ граⷣ, ͗ ѿ і͗єрꙋ
салма пр древнѣ бра́н. пр
шеⷣ же на доубравꙋ ͗ ѡ͗бъста ко́
ннкы, да невъꙁмо́жно боу́де
ть оу͗бѣжа́т нкомоуже. пѣ
шцⷤ прста́ша дрѣво сѣщ. і͗оудѣⷤ

472a
вꙿ роукоу сꙋ́ще не ѡ͗склаб́шѧⷭ. ͗ꙁво́
лша сла́вно то̀ сътворвꙿше
оу͗мрет. негл́ ж́т съ поко
ре́нє͗мъ. ͗ покаꙁаша нра́въ сво́
да ͗л падꙋть ͗л протввшеⷭ
побѣгноуть. ͗ коу́пно съ велегла́
снымъ во́племъ оу͗стремша сѧ.
нападо́ша на ѡ͗бъстоупльшаꙗ͗ сѧ.
ѡ͗н́ же постаꙗ͗ша прот́воу ͗
мъ крѣпко. бы́ста же і͗оудѣѡⷨ
воє͗водѣ ѿаꙗ͗нїє. а͗ р́млѧнѡⷨ
бо̀ стыдѣнїє. конець же нера́ве
нъ ѡ͗бо́͗мъ. ѿ р́млѧнъ бо̀ пр
клюшѧⷭ напа́ст. •в͠і• мꙋ
жема. ͗ ма́ло ꙗ͗ꙁвен бы́ша. ѿ
і͗оудѣ͗ же не оу͗тее нктоⷤ. но̀ па
доша всⷯ сꙋще •г͠• тмы́, ͗ воє͗
во́да ⷯ і͗оуда. а͗р͗нъ с͠нъ. в тоⷤ
вре́мѧ посла кеса́рь гра́мотоу къ
вассꙋ, ͗ къ максмоу. да ѿда
дѧть всю ꙁемлю і͗оудѣѡⷨ. а͗ сво
͗мъ ѿда то́кмо є͗днъ граⷣ, на
рцѧ́є͗мы а͗маоу͗съ. ͗ да́нь. въ
ꙁлож на і͗оудѣѧ по два̀ ꙁла́тн
ка ѿ моу́жа. да по всѧ лѣтаⷤ
несꙋть въ капеталю. ꙗ͗коже
͗ дре́вле въ і͗єрлⷭмьскꙋю цр͠квь.
͗ та́ко быⷭ жтє і͗оудѣско 

како аїрскы͗ гемонъ посе
н͗ петъ прсла́ грамот къ
є͗оу͗спасїа͗нꙋ на ѻ͗нтѻха ц͠рѧ ко
магньскаго̀ 

472b
Оу͗є͗спсїанъ же етвъртоє лѣто
кесарꙿствоую͗щю. прклю сѧ
а͗нтѡ͗хоу ц͠рю, камогнꙿскомꙋ
въпа́ст въ лю́тоу напасть ѡ͗ та
ковѣ внѣ. а͗соурїскы бо̀ ге́мо
нъ, песанпетъ посла гра́мотоу
къ кесарю г͠лѧ. ꙗ͗ко а͗нтѡ͗хъ съ
сн͠омъ съвѣща́ста, ꙁараттⷭ
с тобою. въꙁыска́ста же помо́
щнка собѣ, ͗ свѣтнка ц͠рѧ па
рте͗скаго. ͗ досто͗но т тол́
кы ве́щ не прꙁрѣ̏т ны, но̀ ско́
ро прⷣѣвар ѧ. є͗гда̀ когда ѡ͗н прⷣѣ
вар́вꙿше. ͗ пое́нꙿше всю̀ р́мꙿскꙋю
вла́сть бра́нїю въꙁмꙋтѧ́ть.
не ͗ꙁвѣже є͗сть ка́ко сѐ посла́лъ
є͗сть. а͗ще клеветою ͗л пра́вдою
͗л гнѣвъ ͗мѣѧ на а͗нтѡ͗ха. ке
сарь же та́коу вѣсть пр͗мъ. ͗
ꙗ͗тъ вѣрꙋ ͗ пеѧ́шет сѧ і͗ ѡ͗бѣ
бо̀ цртⷭвѣ бл́ꙁъ соу́щ пеѧль ве
л́коу въꙁложста ͗ про́мыслъ.
граⷣ бо̀ с́ленъ комагнꙿскы нар
цѧ́є͗мы сама́та, сто͗ть наⷣ
є͗фратомъ. ͗мꙿже про́сто пре
плы́т ѿтоу́дꙋ къ пларꙿфмъ, ͗
посла гра́мотоу къ песеню. да
промыслть ͗ сътворть ꙗⷤ
мн́ть полеꙁнаа на тоу ве́щь.
͗ сѐ прїмъ повелѣнїє не оу͗медл
вꙿнеꙁаапоу же не вѣдоу́щю а͗нт
ѡ͗хоу. въгнавъ къ магнꙿскоу ꙁе́
млю̀. ͗ поє͗мъ шесты плъкъ. ͗
ѡ͗пр́снь ко́ннкы ͗ пѣшцѧ мно́
гы. ͗ ц͠рѧ халкдо́нꙿскаа а͗рсто
оу͗ла. ͗ є͗ѡ͗лꙿкса, соє͗ма. быⷭ же
прше́ствїє ⷯ нетрⷣꙋно ͗ непобѣ
дмо. ѿ ꙁемецьⷤ нктоⷤ не въсхо
тѣ въꙁвⷣгат рꙋкъ прот́въ
а͗нтѡ͗хъ же н мысл ратныѧ

472c
Въ срцⷣ прїмалъ на р́млѧны. ͗
съвѣща всѐ црⷭтво ѡ͗ста́вт
͗ вынт съ женою ͗ съ дѣтꙿм
͗ та́ко ꙗ͗вт сѧ тⷭъ ѿ всеѧ в
ны прⷣѣ р́млѧны. ͗ вы́шеⷣ ͗ꙁъ
града •к͠• къ стꙋ връстъ. ͗ тꙋ̀
ста́въ. песенї же посла во́ѧ плѣ
н́ самоса́та. ͗ са́мꙿ же съ про́
м во́ погна́ на а͗нтѡ͗ха. е́ⷤ
не ͗ꙁвол нтоⷤ ра́тнаго сътво
р́т протвоу. но̀ в собѣ ры
даа тръпѧ́ше. ͗ ͗ꙁвол всѧ́коу
стра́сть прꙗ͗т. не́жел роу
цѣ въꙁвⷣгат. а͗ ⷤ бы́ша оу͗но́
ш не͗сплънен оу͗момъ. ͗ соу́ро
в на с́лоу надѣю͗ще сѧ. велѧ́хꙋ
сн͠ома є͗го претръпѣт напа́ст
с́ беꙁъ ме́ст. ͗ а͗бє оу͗клон́
ша сѧ на ѡ͗роужє. є͗пфанї. ка
лнкъ. лю́тѣ же сѣ бы́въш
въ то́ д͠нь. нкомоуⷤ ѡ͗долѣвшю
вееⷬ раꙁдо́шѧⷭ. а͗нтѡ͗хъ же
͗ є͗ще непобѣжен бы́ша во́ єⷢ.
но̀ ѡ͗бае не въсхотѣ протвтⷭ
р́млѧномъ. ͗ поє͗мъ женоу ͗
дꙿщерь ͗ ͗де въ клкю. ͗ с́це
сътворь раслаб своѧ во́ѧ. в́
дѣвше бо̀ ꙗ͗ко са́м сѧ ѡ͗соуд ѿ
цртⷭва, ѿстоуп́ша ѿ него. ͗
къ р́млѧномъ прложшѧⷭ. є͗
пфанї же съвокꙋпвъ •і͠• ко́
ннкъ ѡ͗кръстъ себе, пре͗де є͗фра
тъ. ͗ пото́мъ беꙁ боꙗ͗ꙁн прї
де къ волегесꙋ ц͠рю па́рфьскомꙋ.
͗ прꙗ ⷯ не а͗кы прбеглꙴц. но̀ спⷣоⷪ
б ѧ ц͠рьскыѧ тⷭ. ͗ помнаа
дре́внюю сла́вꙋ в нⷯ́. ͗ ц͠рьскы
са́нъ ͗ ѡ͗б́лїє ͗ богатꙿство ⷯ
а͗нтѡ͗хⷤꙋ въ та́рсъ шеⷣшю. ͗ пе
сенї посла со́тнка ͗ свѧꙁа 

472d
͗ посла́  в р́мъ, въ желѣꙁныⷯ ве
р́гаⷯ. є͗оуспсїанъ же не прѧ  а͗кы
плѣннка. но̀ въспомнаа пръвꙋю
любо́вь. стыдѧⷭ хранѧ́ше ѧ ѿ ра́
тныѧ вны. ͗ гнѣ́въ проꙗ͗влѧѧ
людї рⷣа. ͗ є͗ще дале́е є͗моу соу́щꙋ
͗ повелѣ раꙁб́т вер́гы ͗ поу
стт . да пребыва́є͗ть въ ла
кедѣмї. ͗ слыша є͗пфа́нї бл͠го
дарѧще богы. ꙁане ѿц͠ь є͗го псе́
са, ͗ ͗ꙁбы́ша пеѧ́л лю́ты ѕѣ́
ло, ͗ напа́ст. па́рф бо̀ а͗ще с
лнѣ͗ше всѣхъ ѡ͗кръстныⷯ ꙁемль
є͗ста. но̀ ѡ͗бае не въсхотѣша ѿме
та́тⷭ рꙋкы р́мꙿскыхъ. тѣмꙿже
є͗пфанї слы́шавъ ꙗ͗же сътво
р кеса́рь ѿц͠ꙋ. оу͗пова́ше ͗ са́мъ
на проще́нє. ͗ кесарю съ крото
стю посла́вꙿшю кꙿ н́ма. ͗ про
щенїє да́вꙿшю. ра́да прїдоста
къ р́моу. ͗ ѿц͠ꙋ є͗ю въꙁꙿврат
вꙿшю сѧ къ н́ма ѿ лакедемонїа.
͗ вс̀ коу́пно жвѧ́хꙋ въ рмѣ.
вꙿлоувше вел́коу ꙁѣло тⷭь ѿ ке
сарѧ. вда́сть бо̀ ͗мъ да́нь бо́ле
•р͠• канї ꙁла́та. ͗ ж́ꙁнь црⷭкꙋю
͗ пребытїє ѡ͗б́лноє ͗ сла́дость
͗ весе́лє. ꙗ͗ꙁыкъ же ꙗ͗є͗скы вѣ
домъ єⷭ. ꙗ͗ко ѿ пе́ен же́нꙿска
ро́да рⷣо сѧ. жвꙋще пѡⷣлѣ, тана.
͗ меѡ͗тꙿскаго мо́рѧ. в таⷤ време
на съвѣщаша вꙿн́т на мдꙿскꙋю
ꙁемлю̀ ͗ на воє͗ванїє. ͗ прос́ша
поут оу͗ оу͗рканꙿскаго ц͠рѧ. то́
бо̀ бѣ влⷣка вы́хода того. є͗гоⷤ
дре́вле а͗лекса́нꙿдръ ц͠рь ꙁатвор
желѣꙁны̀м вра́ты. емоуⷤ да́
вꙿшю ͗мъ поу́ть. вꙿнеꙁаапоу не
вѣдоущмъ мдомъ. нападо
ша на́ ꙁемлю ⷯ. ͗ раꙁвоє͗ваша

473a
мноⷤство бес́сленое лⷣ. ͗ ско́
та ͗ бога́тꙿства. нкомꙋже не
смѣю͗щю протв́тⷭ ͗мъ. ͗
бо ⷤ тогда цртⷭвова́ша в нⷯ. па
коръ съ страхомъ бѣжа въ твръ
дь. плѣн́ша же ͗ женоу є͗го, ͗
нало́жнцю. ͗ ѡ͗два выкр ѧ вда́
•р͠• талантъ ꙁла́та. мдѧ́неⷤ бе
ꙁъ вреда воююще ͗ беꙁꙿ стра́ха.
до͗до́ша до ѡ͗рменѧ. гоубѧ́ще
всѧ̀ ѡ͗брѣта́є͗маа. трда́тъ же
тогда̀ црⷭтвова въ а͗рмѣ. ͗ ѐ
͗сплъв сѧ прот́воу ͗мъ ͗ б́
сѧ с н́м. ͗ ꙁа маломъ не ꙗ͗ша єго
ж́ва. ͗ꙁдалеѧ́ бо̀ ꙁамѣта є͗мꙋ
сѣ́ть. ͗ тѣмъ быша ꙗ͗л  бѣгаю͗ща. а͗ще
бы̀ ѡ͗нъ не прⷣѣварлъ. ͗ ссѣклъ
є͗сть ͗ оу͗тее. ̀ же бо́лма въꙁд
́шѧⷭ. ͗ погꙋб́ша ꙁемлю̀ ѡ͗т́
ноудь. ͗ беꙁсленоую кор́сть
въꙁе́мꙿше. ѿ ѻ͗бою ꙁемлю. па́кы
на своѧ мѣста въꙁꙿвратшѧⷭ 

ка́ко посла́ ͗Еоу͗спса͗нъ дрꙋга́го
властелна на оу͗дѣю флꙋѧ с
лва́ ͗ пр͗де къ а͗масадꙋ грⷣаⷹ
͗Егоⷤ ц͠рь ͗роⷣ съꙁдаⷧ ͗ полож в неⷨ
всѧко ѻрꙋжїє по .к͠. тысꙋщь.
͑ како ͑ꙁбышѧⷭ ͑оу͗дѣа͗ въ маса
дѣ. не давша сѧ лв
лово .р͠лѳ.
Въ і͗оудѣⷯ же ва́ссꙋ оу͗мръшю. по
сланъ быⷭ флꙋ селва вꙿ него мѣсто.
͗ сѐ ꙗ͗ко вдѣ ѡ͗же всѧ ꙁемлѧ вꙁѧ́
та єⷭ ра́тью. єднⷤъ граⷣ ѡ͗сталъ
ратныⷯ. погна на нь събравъ всѧ

473b
во́ѧ. ͗мѧⷤ гра́дꙋ васада. воє͗водаⷤ
͗мъ быⷭ є͗леѡ͗ꙁорь, моуⷤ с́ленъ. внꙋ́
къ і͗оу͗днъ. є͗гоⷤ ра́д скаꙁахомъ.
ка́ко прелꙿст і͗оудѣѧ. да не пока
рѧ́т сѧ кесарю. ͗ се́ събравъ всѧ́
бестꙋдныѧ ѡ͗кръстъ себе. на
рекомї ска́р. всѧ̀ м́роу хо
тѧ́ща а͗кы ра́тныѧ оу͗бвахꙋ
͗ ͗мѣнїѧ ѿ͗махꙋ ⷯ. ͗ домы ⷯ
съжгахꙋ, гл͠юще ꙗ͗ко сла́бостїю
своє͗ю предава́ють, доⷭ͗но бра́
нноую свободоу. ͗ пѡⷣ ра́тны ꙗ͗
ремъ оу͗кланѧ́ю͗т сѧ. ⷤ рѣ́
бы́ша ꙗ͗ко пр́тѧ на покрыва
нє жестосе́рдїа ⷯ. хотѧ́ще по
крыт своє граблелю́бє тѣм
гл͠ъм. ꙗ͗ко ꙗ͗в́ша дѣлы сво͗
м. гражⷣане бо̀ во́лю ⷯ сътвор́
ша. ͗ пркасашѧⷭ съвѣтоу ⷯ
ра́ть въꙁвⷣго́ша на р́млѧны.
но̀ ѡ͗н сво́ нра́въ покаꙁаша. ͗
лжвыѧ вны въꙁложша на нѧ.
͗ бо́лма ꙁлоб́ша ͗мъ. быⷭ бо̀ вре́
мѧ сѐ на рожⷣеню всѧ́кого лꙋка́
вꙿства. да не ѡ͗ста́нет сѧ н є͗
д́но дѣло б͠г гнꙋшено. єⷤ сѧ не
проꙗ͗вть въ томъ родѣ на мꙋ
енїє все́ ꙁемл̀ на́ше, бжⷭтвъ
нымъ ѡ͗соужⷣенїемъ. та́ко бо̀
гнѣвъ б͠жї въꙁмѧтеть всѧ̀.
͗ ра́ꙁносоу́щнаа ͗ кꙋпнаа. ͗ ревно
ваша дроугъ дрꙋгоу, не на добро
дѣꙗ͗нїе, но̀ на беꙁако́нє ͗ на не
е́стє. ͗ кто бо́ле въсхтть
͗ раꙁꙿгра́бть. ͗ кто̀ бо́ле нас́л
ть. ͗ кто̀ бо́ле лꙋкавꙿство по
мы́слть. ͗ кто́ южⷣе ло́же ѡ͗
скврън́ть. ͗ ѡ͗т́ноуⷣ рѣщ кто
бо́ле лⷣю погꙋб. ͗ бо́ле грѣха
добꙋдеть ͗ беꙁаконꙿствꙋють.

473c
пръвїⷤ ска́р наѧ́ша всю̀ сꙿкве́рноⷭ
на сроⷣнкы. н сло́во па́гꙋбно. н̀
дѣло та́͗но ѡ͗ставвꙿше. і͗ѡ͠аннъ
же ͗ наⷣ тѣ́м ѕло̏нра́вїє ͗мѧ́
ше. не то́кмо бо̀ всѧ̀ оу͗б́ша. ⷤ
првⷣнаа ͗ полеꙁнаа съвѣщахꙋ. но̀
ѡ͗͠ьство всѧ́коѧ сꙿкве́рност,
͗сплън. ꙗⷤ бы сътворлъ л͠къ
ѿвръглъ сѧ б͠га ѡ͗т́ноудь. п́
щю бо̀ прїма́ше беꙁако́нноую ͗
ѡ͗ста́вленꙋ ꙁако́номъ. тⷭотꙋ
ѿвръгъ. па́кы же с́монъ нгеро
въ, то̀ ѕла̀ не сътвор. ͗л ко
то́рыѧ моу́жа свобо́дныѧ. ѻ͗ста
в беꙁ мꙋ́кы. не стыдѧⷭ н дроⷤу
бы н лю́бве ͗ сердобольства.
н слоу́гъ б͠жїхъ. н ста́рыхъ
н оу͗ныⷯ. па́кы же ͗дꙋмѣ͗ска
шата́нїѧ, наⷣ тѣмъ соугоу́бь
быⷭ. ̀ бо сꙿкврънї а͗рхє͗рѣѧ
͗ꙁб́ша. ͗ ве́сь ѡ͗браꙁъ тⷭны ѿ
рѣꙁа́ша. ͗ сꙿвершено беꙁако́нїє
въведо́ша. ѿ нхⷤъ въꙁрасто́ша
рѡⷣ ревꙿн́тельскы ͗менованъ
͗менемъ ѿтвернь, ревн́тел
бо̀ нарцѧ́ю͗т сѧ. ⷤ поревноуюⷮ
по пра́вдѣ ͗ по пⷣоⷪбнымъ дѣломъ.
ⷤ ре́вность сю̀ ѡ͗ставвꙿше, по
ревнова́ша по всѣмъ дѣломъ гнꙋ́
снымъ ͗ скве́рнымъ. є͗л́ко пꙩ
мѧтꙋют сѧ ѕла̏а дѣꙗ͗нѧ ѿ а͗
дама ͗ до сѣле. ͗л слоухомъ слы́
шахѡⷨ. ͗л въ кнгаⷯ ѡ͗брѣтохоⷨ
всѧ̀ ͗сплънша. тѣмꙿ же подо́
бенъ конець ѡ͗брѣтше. б͠гꙋ ѿ
да́вꙿшю ͗мъ ме́сть доⷭ͗нꙋ всѧкыѧ
бо̀ мꙋкы попоуст на́ нѧ. ͗ всѧ́
ескы ѡ͗браꙁъ моуенї. є͗л́
ко мо́же сътръпѣт єⷭство
лⷭко. ͗ до конны жвота ͗хъ

473d
мꙋ́м моу́кам раꙁнол́ны
м. оу͗мро́ша ѕлї ѕлѣ̀. въ ͗ст
ннⷤꙋ ͗ꙁрееть кто; ꙗ͗ко не по подо́
бы дѣ́лы сво͗м моу́шѧⷭ. но̀
ме́нꙿшю стрⷭть прꙗ͗ша. неⷤ про
т́вꙋ ꙗⷤ сътвор́ша  ѡ͗ масадѣ.
Р́мꙿскыⷤ воє͗вода прїде на маса
дꙋ съ все́ю с́лою, ͗ ѡ͗град ѡ͗кръ
стъ єѧ͗ стѣнам. да не въꙁмоⷤно
боу́деть н є͗д́номоу оу͗тещ.
͗ стра́жа поста́в. са́мꙿже ѻ͗брѣ
те мѣсто оу͗гоⷣно, на градовꙁѧ́
тє, ͗ тоу̀ ѡ͗бры́ сѧ. въ немꙿже
ка́мен граднї прблжают сѧ
къ горѣ. но̀ лю́то быⷭ прност
потре́бныⷯ. ͗ п́щю бо̀ ͗ꙁдале
ѧ ношахꙋ съ вел́кымъ по́тѡⷨ
͗ во́доу та́коⷤ на вс̀ во́. не бы́
вꙿшю нкдеⷤ кла́дѧꙁю бл́ꙁъ. с́
лваⷤ промысльствова ѡ͗ всемъ то́
мъ. ͗ наѧ́ прспы дѣлат. тре
бова́ше бо̀ вел́кы х́трост, ͗
троужа́нїѧ. ꙁане твръдость гра́
днаа та́ка бо бѣ̀ єⷭствомъ. ка́
мень бо̀ крꙋголъ бѣ. ͗ вел́къ ͗ вы
сокъ. ѡ͗кръстъ є͗го ꙁа͗доша про
паст глꙋбо́кы ͗ недоꙁр̀м. пꙋ
тⷤ два̀ а͗кы стеѕ. а͗ ѡ͗ба полъ єю͗
пропаст. ͗ не можа́ше нкакоⷤ
скотна тоуда про͗т. но̀ то́кмо
є͗д́номоу л͠кѫ пѣшемꙋ. а͗ще л
кто̀ протвоу по́͗деть, но нелѕѣ
мноут. но̀ подобає͗ть є͗д́но
моу стоꙗ͗т на є͗д́но ноѕѣ. а͗
дроугомоу мноут бо́комъ ͗дꙋ
щю. а͗ще же кто̀ въполꙿꙁнет сѧ, то
н ко́сть є͗го ѡ͗брѧщет сѧ. на неⷨ
же пръвы а͗рхє͗рѣ ͗ѡ͗нафъ, съ
ꙁда граⷣ про́стъ. ͗ нарее  маса
да 

474a
Како ͗рѡⷣ масадꙋ съꙁда
Послѣдⷤ ͗рѡⷣ ц͠рь оу͗ꙁрѣвъ мѣсто сѐ
та́ко сы́ потосноу сѧ ѕѣ́ло на ѡ͗стре
нїє є͗го. ͗ съꙁда стѣ́ны ѡ͗крⷭътъ
крꙋгловръхнѧѧ до •ꙁ͠• връстъ. бѣ́
лым ка́менї оу͗строє͗нъ. высота
же є͗ѧ •в͠і• лакотъ. тлъстатаⷤ
•͠• лакотъ. поста́вⷤ •л͠• ͗ •ꙁ͠•
сн͠въ. ͗ хра́мы ͗ пола́ты на то́мъ
връсе бѣ̀ ꙁемлѧ̀ мѧ́кꙿка ͗ доброплоⷣ
на. ͗ ѿда ю ц͠рь гражаномъ на ѻ͗ра́
тню. да а͗ще когда ѡ͗бꙿстоуплен
боу́дꙋть. не достанеть бра́шна
н ͗ꙁꙿвнꙋ мо́гоуть прнест. да
тоу̀ ꙁемлю̀ ѡ͗рюе ѡ͗б́лїе ͗мꙋть
͗ въ своєѧⷤ пола́ты поста́в •д͠•
с͠ны по •ѯ͠• лакотъ высотою. съ
ꙁда́ же банѧ ͗ комары мно́гостро
є͗ны. ͗ стлъп мраморенї бѣ́
л на оу͗стро̀є͗нїє полатамъ ͗ на оу͗
твръженїє. въдолбѣ же ͗ ка́ме
нь въ мно́ѕѣхъ мѣ́стеⷯ. ͗ оу͗н
гестернꙋ а͗кы є͗ꙁеро на съхраненїє
дожⷣевꙿнымъ водамъ. поу́ть же
быⷭ протѧсанъ пѡⷣ ка́менїємъ. ͗
тѣмъ нев́дмо є͗ꙁдѧ́хꙋ ͗ ходѧ́
хꙋ ͗ до кра́а връха. ͗ та́ко рꙋка
м оу͗твръженъ граⷣ. прстроⷤ
внꙋтренѧѧ пшен́ца. ͗ ͗н пло́
д не гнꙗ͗хꙋ нкогдⷤа, но̀ свѣтл
͗ цѣл бы́ша всегда̀. вно ͗ ма́сло
͗ фнц. ͗ всѧ́кы ѡ͗во́щь. ѿ
съꙁданїа же гра́да бы́ша мно́га лѣ
та. а͗ ѿ престроє͗нїа ͗родова, бо́
ле •о͠• лѣ́тъ. ͗ є͗гда̀ вꙁѧ́ша рмлѧ
не всѧ̀ пло́ды ꙗⷤ съхран ͗рѡⷣ, бра́
н боꙗ͗ сѧ ꙁасташа цѣло. еⷤ быва
є͗ть ѿ бл͠га смѣшенїа а͗є͗рска. вы
сотою бо̀ мѣсто то̀ єⷭ кромѣшнеє.
ѿ всѧ́кого ꙁемна смоущенїѧ 

474b
Ѽбрѣтошаⷤ сѧ ѡ͗рꙋжѧ тоу̀. ꙗⷤ по
лож ͗рѡⷣ. •к͠• ты́сѧщь бро́нь.
а͗ щтовъ та́кожⷣе. ͗ ͗нѣхъ всⷯѣ
по толкⷤꙋ. ͗ желѣꙁа пра́ꙁⷣна. ͗
мѣд ͗ ѡ͗лова беꙁꙿ сла. пргото
в то̀ всѣ̀ ͗рѡⷣ собѣ ра́д. боꙗⷭ
дво̀ю боꙗ͗ꙁню. є͗д́ноє ѿ і͗оудѣ
є͗гда̀ когда раꙁⷣрꙋша́ть . ͗ въведꙋ
ть  пръвы ц͠р. ꙗⷤ сѐ ѿгна. а͗ вто
раа лютѣ͗ш ѿ клеѡ͗па́тра. ꙗ͗же
црⷭтвова́ше въ є͗г́пте. та́мо бо̀
мно́гажⷣы бесѣдоваше съ а͗нтон
є͗мъ. молѧ́щ сѧ да оу͗бє͗ть ͗ро
да. ͗ подарꙋє͗ть  црⷭтво і͗оудѣ
͗ско. ͗мꙿже доⷭ͗но є͗сть оу͗двтⷭ.
ка́ко а͗нтнонї порабощенъ сы̀ по́
хотью є͗ѧ. ͗ творѧ всѧ̀ ꙗⷤ велть
ѡ͗на. ѡ͗ се́мъ є͗д́номъ не послꙋша,
того̀ ра́д стра́ха ͗рѡⷣ маса́доу оу͗
стро́ ꙗ͗ко реко́хомъ. р́мꙿскы во
є͗вода с́лва ѡ͗градвъ всѐ мѣсто
то̀. ѡ͗брѣте мѣ́сто є͗д́но, на не́
мꙿже бы̀ лѕѣ̀ пр́спы дѣлат. ко
нець бо̀ ка́мен того на ꙁападнѣ
странѣ бѣ̀ шро́ко въ оу͗доль. вы
сотаⷤ бѣ гра́днаа ѿ того оу͗до́лѧ
•т͠• лакотъ. на то́мꙿ же конц ка
меннѣмъ, повелѣ во́є͗мъ прспꙋ дѣ
лат. ⷤ бо́дро все́ю с́лою съдѣла́
ша пр́спꙋ. высотою •с͠• лакотъ
а͗ вы́ше не мо́же оу͗дръжа́тⷭ пръсть.
͗ клаⷣше ка́менїє въꙁвыс́ша к то
моу •н͠• лакотъ. ͗ потомъ поста́
в ѡ͗вны ͗ пракы ͗ сꙋлнкы.
͗мⷤъ ꙁб́ша съ ꙁабралъ всѧ̀ борца.
ѡ͗внⷤ ѧ́сто бїахꙋ. ͗ раꙁⷣрꙋшша
ѧ́сть стѣны. карї же съꙁда
ша внꙋтрь стѣны ͗ны не камены.
но̀ ѡ͗ба́ полы дре́во. а͗ въ среднѣ
пръсть. ѡ͗вноуⷤ бїющю, бо̀ле ръстѣѧⷲ

474c
пръсть. но̀ въсыпана сꙋ́щ. слваⷤ
ѿа́ꙗ͗въ ѡ͗вны вꙁѧт. ͗ помы́сл
ѡ͗гнемъ ꙁажещ. ͗ палаю͗щю пла́
мен. въста бꙋрѧ ѿ сѣвера стра́
шна, ͗ въꙁꙿврат ѡ͗гнь на р́млѧ
ны. ́мꙿ же раꙁбѣгшм сѧ ѿ пла́
мене. ͗ рмꙿскымъ прспамъ ͗ꙁго
рѣвꙿшмъ. ͗ съсꙋдомъ стѣноб
нымъ. і͗оудѣ ра́достно кл́кахꙋ
а͗кы ѡ͗долѣвꙿше. пото́мꙿ же внеꙁа
а͗пꙋ оу͗гꙋ ѕѣло въꙁвѣꙗ͗вꙿшю. въꙁꙿвра
тⷭ пла́мень на жды ͗ пожꙿже стѣ
ноу ⷯ ѿ коренїа ͗ до́ връхꙋ. ͗ а͗бє
р́млѧне раꙁоумѣвше б͠жїе поспѣ
шенїє. веселѧ́щеⷭ въꙁꙿвратшѧⷭ
къ своє͗мꙋ ѡ͗бры́тю. хотѧ́ще
на оу͗трѧ лѣꙁт на нѧ. но́щь же
поста́вша стра́жа блюст пр
лѣжно да оу͗͗деть нктоⷤ. є͗ле
а͗ꙁаръ же н самъ съвѣща бѣжат
н ͗номꙋ повелѣ. вдѣ же стѣ
ны горѧ́ща. ͗ не мога промы́слт
́мъ ͗ꙁбавтⷭ. помышлѧѧ
єⷤ сътворѧть ͗мъ р́млѧне ѕла̏а
а͗ще ͗моу́ть ѧ. съвѣща да вс оу͗
мрꙋть ра́вно. ͗скꙋпвъ велед͠шь
нѣ ͗ шюю дрꙋжнꙋ. такꙩваа г͠лѧ
къ н́мъ. ѽ мꙋж блаѕї, дре́
вле съвѣща́хом сѧ є͗д́нооу͗мє͗мъ.
н р́млѧномъ н ͗номоу нкомⷤꙋ,
но̀ то́кмо б͠гꙋ. то́ бо̀ є͗днъ є͗сть
влⷣка всѣмъ л͠комъ. првⷣнъ ͗ ст
ненъ. ͗ сѐ нынѣ прїде врѣмѧ. ве
лѧ́ на́мъ съвершт съвѣща́нїє
дѣломъ, да не постыд́м сѧ. дре́
вле бо̀ не ͗ꙁво́лхомъ работы бе
ꙁбѣдныѧ. ны́нѣ же ͗ꙁвѣстно
на́мъ є͗сть, ꙗ͗ко а͗ще жвы ͗мꙋ́
ть ны̀. ͗ рабо́тоу ͗ моукꙋ нестръ
п́моу прїмемъ. ꙁане прⷤе всⷯѣ

474d
ꙁарат́хом сѧ. ͗ послѣднї ѡ͗ста́
хомъ бю͗щеⷭ с н́м. мню́ же ꙗ͗ко
б͠жїе дарованїе сѐ єⷭ на́мъ. ⷤ покаꙁа
на́мъ свобо́дноу смръть. ⷤ не выда
наⷭ в рꙋцѣ ͗ноплеменн. но̀ пр
веде на наⷭ покро́въ но́щь. в нюⷤ мо́
жемъ промы́слт поле́ꙁнаа. сво
бодоує͗ть моу́жеска смръть съ
въꙁлюбле́нным сво͗м. соупо
статⷤ жадаю͗ще плѣн́т ны̀ ж́
вы. ѿ того бран́т на́мъ не мо́
гоуть. а͗ мы є͗ще оу͗крѣп́м сѧ ста́
т прот́воу ͗мъ. то̀ всоу́є бꙋ́
деть протвле́нїе на́ше. на́мъ
бо̀ не ѡ͗долѣт. подоба́ше бо̀ на
͗спръва є͗гда̀ бїахом сѧ ѡ͗ свобо
доу. ͗ вдѣхомъ сво͗ма ꙫ͗ма
на до́мъ б͠жї. ра́ꙁꙋмѣт б͠жї
про́мыслъ. ͗ ͗ꙁвѣстно ͗мѣт
ꙗ͗ко рѡⷣ ͗ю͗дѣ͗скы, дре́вле въꙁлю
бленъ бг͠мъ ͗ ͗ꙁбꙿранъ. а͗ нынѣ
ѡ͗сꙋжⷣенъ єⷭ на погбель. а͗ще бо ͗
є͗ще прꙁрѣ̏лъ бы̀ б͠гъ на́ ны кроткы
ма ꙫ͗ма. ͗л ма́лъ бы̀ гнѣвъ ͗мѣ
лъ на́ ны, то̀ не прꙁрѣ̏лъ бы̀, то
л́ко л͠къ пог́бшⷯ. н предалъ бы̀
такого с͠щеннаго гра́да, ѡ͗гню на
раꙁоренїє. н поустлъ бы̀ сквръ
ныⷯⷯ роу́къ ͗ пла́мене на ст͠оє є͗го ж́
лще. мыⷤ є͗д́ны ѿ і͗оудѣ͗скаго
колѣна всего̀. оу͗пова́хомъ пребы́
т ѡ͗ свободѣ, а͗кы беꙁъгрѣшн сꙋ
ще прⷣѣ бг͠омъ, не пркаса́вꙿше сѧ
беꙁако́ннї сро́днкъ на́шⷯ. ͗ ѐ
в́дте ка́ко ѡ͗блѧ́є͗ть наⷭ сꙋ
є͗тнаа надежⷣа. ͗бо̀ н гра́днаа
тве́рдоⷭ плъꙁова на́мъ. ͗ ͗ (!) ѡ͗б́
лїа потребнаа. н ѡ͗рꙋжє бес́
сленоє. н ͗на всѧ̀ прстро́ѧ. б͠гъ
бо̀ са́мъ в́дмо ѿѧ ѿ наⷭ всѧ́ко

475a
оу͗пованїе сп͠сенїю. в́дѣсте бо̀ ка́
ко пла́мень на сꙋпостаты пола́ше.
͗ въꙁꙿвратⷭ на на́ш стѣны б͠жї
мъ про́мысломъ. гнѣвъ же б͠жї
то́ є͗сть. ѿ мноⷤства непра́вдъ
на́шⷯ събранъ. ͗ ꙁане беꙁаконꙿство
ва рѡⷣ на́шь на́ нь ꙗ͗ко ͗ вы̀ вѣсте, ͗
є͗ꙁвьнѧть прегрѣшенїѧ на́ша въ оу͗
шью всⷯѣ. мнюⷤ ꙗ͗ко ͗ по наⷭ боу́деⷮ
се́ ꙁвонъ. ͗мьⷤ є͗смы длъжн месть
прїат. ͗ г͠лю ва́мъ молѧⷭ да не прї
мемъ мьст ѿ вра́гъ на́шⷯ р́млѧ
нъ. но̀ ѿ влⷣкы прⷣѣ нмъ оу͗же съгрѣ
ш́хомъ. моу́кы бо̀ є͗го лꙿже сꙋть.
͗ да оу͗мрꙋть жены на́ша беꙁъ оу͗
ка́ра (!). ͗ дѣт на́ш беꙁъ работы.
по нⷯже ͗ мы бл͠горо́днескы да
оу͗мремъ. пода́вꙿше блгⷣть дрꙋгъ
дрꙋгꙋ. ͗ съхран́вꙿше сла́вно по
гребенїе свободѣ. преⷤже да ͗стл
мъ граⷣ ͗ ͗мѣнїе ѡ͗гнемъ. въ ͗ст
нноу бо̀ вѣмъ, ꙗ͗ко пеѧлн бꙋдꙋ
ть р́млѧне. а͗ще ͗ телесы на́ш
м не влаⷣꙿствꙋю͗ть, н корст
ѡ͗брѧ́щють. то́кмо ѡ͗ста́вмъ
бра́шно. да то въслⷣѣствꙋєть
на́мъ. ꙗ͗ко н ноу́жⷣею н гла́дѡⷨ
оу͗мро́хомъ. но̀ во́лею съвѣщахо
м сѧ смръть прїат прⷣѣ работою
та́ко гл͠ющю є͗леа͗ꙁарꙋ, не всѣмъ
оу͗год рѣь є͗го. но̀ ѡ͗в тнѧ́хꙋ
т сѧ послꙋшат є͗го. ͗ ͗сплън́
шѧⷭ ра́дост мнѧ́щеⷭ къ смрът
добра є͗сть. є͗лкоⷤ бѣ̀ ⷯ слабѣ͗
шⷯ, съжалша с̀ по женахъ ͗
ѡ͗ родѣ своєⷨ. ͗ ѡ͗ своєⷨ беꙁꙿ временѣ
мъ сконѧ́нї. дрꙋ́гъ на дроуга ꙁрѧ̏
ще рыдаахꙋ слеѕѧще, ꙗ͗влѧ́юще
ꙗ͗ко не ͗ꙁво́лѧть смрът. є͗леа͗ꙁа
ръ же вдѣвъ ка́ко оу͗страшшѧⷭ

475b
͗ ѡ͗блом́шѧⷭ дш͠ам, прот́воу
вел́ествꙋ съвѣщанїѧ. ͗ оу͗стра
шⷭ ͗ са́мъ, є͗гда̀ когда с̀ слеѕѧ́ще
͗ серд́тыѧ раꙁꙿсла́бѧть. тѣмже
не преста ѿ повелѣнїѧ. но̀ са́м сѧ
по́двгъ ͗ оу͗стремленїѧ ͗сплъне
нъ бы́въ. свѣтлым сло́вы наѧ́
хвалт беꙁꙿсм͠ртъноу д͠шь (!). ͗
велм постонавъ. ͗ гро́ꙁныма ꙫ͗
ма поꙁрѣ̏въ на нѧ, ͗ ре́е. ѽ мꙋж
не оу͗лоуⷯ ͗стнꙿны. мнѣлъ бо̀ є͗
смь ваⷭ ꙗ͗ко свободолю́бца ͗ꙁво́л
вꙿше оу͗мрет, негл̀ ж́т пѡⷣ
͗ноплеменнкы. выⷤ є͗сте был
страшл́в срцⷣ. ͗ оу͗боꙗ͗л сѧ
є͗сте ͗ꙁба́вленїѧ напа́ст вел́
кы, ͗мꙿже доⷭ͗но быⷭ не медлт
на́ то, ͗ жда́т свѣтнка. мы̀
бо̀ пръваго ра́ꙁꙋма накаꙁахом сѧ
бжⷭтвънымъ ꙁа́кономъ ѿ͠мъ.
ꙗ͗ко жвотъ єⷭ напа́сть л͠комъ.
смрътьⷤ свобо́дꙋ подава́є͗ть д͠ша
мъ. посыла́є͗ть къ своⷨ тⷭнымъ
мѣстомъ. да беꙁꙿ стра́ст та́
мо пребываю͗ть. до́ндеⷤ вꙿ тѣ́
ле пребыⷭ, а͗кы свѧꙁан. то̀ теле
сныѧ стра́ст ͗сплънѧ́т сѧ. ͗
ѿноуⷣ рѣщ мрътв сꙋть. не лѣ
по бо̀ є͗сть прѧщенїе бжтⷭвъ
номꙋ ͗ беꙁъсмрътномꙋ д͠хѫ,
къ смрътномоу ͗ ꙁемномоу тѣ
лꙋ. многоⷤ мо́жеть д͠ша съвокꙋ
плена сꙋщ сꙿ тѣломъ. въꙁвⷣ
ꙁа́є͗ть бо̀ нев́дмо на дѣло. є͗гⷣа
же раꙁⷣрѣша́т сѧ ѿ ꙁемныѧ тѧ́
гост. ͗ въꙁлеꙁеть ѡ͗пѧть,
на своє мѣсто. тогда̀ бжⷭтвъ
нѣ с́лѣ пркаса́є͗т сѧ не въꙁꙿбра
нма нк́мꙿ же. ͗ нев́дма л͠о
вѣескыма ꙫ͗ма ꙗ͗ко б͠гъ. ͗бо̀
475c
до́ндеⷤ є͗сть вꙿ тѣле нев́дма єⷭ. вꙿхо́
дⷮ бо̀ вꙿ не нев́дмо. ͗ па́кы нев́д
м ѿходть. самаⷤ нетлѣнна єⷭство
мъ. а͗ тѣлоу подарꙋє͗ть премѣненїє.
є͗гда бо̀ вꙿн́деть вꙿ не цвѣтеть ͗
ж́въ єⷭ. ͗ є͗гда̀ ѿхо́дть ͗ оу͗сꙿхне
ть ͗ оу͗мреть, пр́тѧⷤ с̀ ꙗ͗влена
быⷭ ѿ сна̀. є͗гда̀ бо̀ тѣло оу͗снеть. дꙋ
ша беꙁ мѧтежа сꙋ́щ. сла́дко по
ко́ ͗ма́ть. ͗ в себѣ бы́вꙿш бесѣ
дꙋє͗ть съ бг͠омъ, а͗кы сроⷣн́къ є͗
соу́щ. ͗ мно́го ѡ͗ боудоущⷯ про
рцѧє͗ть. а͗ мы въскоую бо͗м сѧ
смрът. со́нны поко́ любѧ́щ.
ка́ко не беꙁоумн є͗смы. а͗ще ж́ꙁн
свобо́дны ͗щемъ. а͗ вѣныѧ небре
жемъ. на́мъ подоба́ше собо́ю ͗ ͗но
моу да́т ѡ͗браꙁъ на прѡбдѣ́
нїе смрът. а͗ще бо̀ требоу́є͗мъ
ѿ ͗ноплеменнкъ оу͗́тⷭ. да по
ꙁр̏мъ на ͗нды моу́дрыѧ. ѡ͗н бла́
ѕ моу́ж соуще. жво́тноє лѣ
то жвоу́ть беꙁ вол, а͗кы моуⷤ
ноую слоⷤубꙋ. тосноутьⷤ сѧ раꙁлꙋ
т д͠ша ѿ тѣлесъ. жадаю͗ще бе
смрътнаго жтїѧ. ͗ проповѣ
даю͗ть ͗скрьнмъ своⷨ, ꙗ͗ко хо
тѧть ѿ͗т. ͗ нктоⷤ ͗мъ не
бранть. но̀ вс̀ блвⷭѧть ⷯ ͗ оу͗
б͠лжаю͗ть. ͗ є͗псто́лю дають
коⷤдо къ сво͗мъ дре́вле оу͗мръшⷨ.
͗ с̀ вꙿноушвꙿше повелѣннаа ѡ͗гне
в тѣло предаю͗ть. да ́ста д͠ша
ѿ тѣла раꙁлꙋѧ́є͗т сѧ. ͗ та́ко
пѣва́є͗м сконѧ́ю͗т сѧ ͗ съ весе
лє͗мъ ͗скрьнї посылаю͗ть ѧ
къ смрът. ͗ оу͗блажать ѧ ꙗ͗ко
бесмрътны ́нъ прїмꙿше. а͗ мы
въскоую не стыд́м сѧ ѿ͠ьскаго
ꙁа́кона небрегꙋще. а͗щеⷤ ͗ велко

475d
бл͠го л͠комъ мн́т сѧ жвотъ.
а͗ смръть лю́то, но̀ все́ врѣмѧ по
ꙁыва́є͗ть ны̀ на бл͠го тⷭосръдноє
тръпѣнїе. вел́ть слоужт
бжтⷭвъномꙋ смотренїю. дре́
вле бо̀ б͠͠гъ сѐ полож на і͗оудѣ͗скы̏
рѡⷣ. всѧ̀ ѿвѐст жвота, ꙁа
не непотребна дѣла дѣлахѡⷨ. ͗
да не реⷱть нктоⷤ ꙗ͗ко р́мꙿскаа ра́
ть ͗стлⷭ. вы́шнѧѧ бо̀ с́ла в
ны на́шеѧ рⷣа пораꙁ ны. ͗ ѡ͗нѣмъ
подарова побѣдоу. посмотрте
бо̀ а͗кы на́ш сро́днц, ⷤ жвѧ́
хꙋ въ кесарї. не р́мꙿскымъ ѡ͗рꙋ
жїемъ оу͗мро́ша, но̀ праꙁнⷣествꙋ́
ю͗щмъ ͗мъ седꙿмы д͠нь. внеꙁа
а͗поу народ кесарїстї прте́
кше ͗ꙁб́ша ѧ, съ женам ͗ с дѣ
тꙿм. а͗ въ скоуфополї та́кожⷣе.
а͗ по соурꙿско ꙁемл̀ нⷭѣ нє͗д́но
го гра́да, ͗деⷤ не ͗ꙁб́ша жвоу́
щⷯ і͗оу͗дѣ. а͗ в дома́скѣ котораа
бѣ вна гражаномъ, ѡ͗же ͗ꙁб́
ша ѧ •͠і• ты́сѧщь, ра́ꙁвѣ женъ
͗ дѣтї. а͗ въ є͗гпте слы́шахѡⷨ
•ѯ͠• ты́сѧщь ͗ꙁбє͗но моу́кам
͗ ранам. а͗ вꙿ на́ше ꙁемл̀ ⷤ въꙁвⷣ
гше ра́ть, ѡ͗роужїѧ л не ͗мѣша.
твръдї л гра́д не бѣ в нⷯ. стѣ
нъ л ͗л простре́ не бѣ. моу́же
ства л ͗л хра́бръства не ͗мѣ
ша. во́ л оу͗малшѧⷭ, н́. но̀ всѧ
͗сплънена бы́ша. ͗ ꙁа мало врѣ
мѧ стръпѣша. ͗ потомъ всѧ̀
вꙁѧта бы́ша ͗ падоша пѡⷣ сꙋпо
статы. доⷭ͗но же оу͗бл͠жат
оу͗мръшаа на плъкоу. т̀ бо про
твѧшеⷭ ͗ свобо́ды не преда́вше
оу͗мрошаѧ сла́вно. ͗ н͠нѣ ͗мена
ⷯ хвала́ ͗ма сꙋ́ть. ͗ є͗лко ͗хъ
476a
͗ꙁымано ж́во. какоу ж́ꙁнь ͗мꙋ
ть кто̀ ⷯ не помлоує͗ть. кто̀ ѡ͗
нⷯ не рыдає͗ть. ͗л кто̀ не помол
т сѧ смръть вꙁѧт прежⷣе да́же
не вдѣт, н прꙗ͗т таковыѧ
смрът. ѿ нⷯ бо̀ ѡ͗в свѧꙁає͗м
ѡ͗вⷤ ѡ͗гнемъ съжга́є͗м. ѡ͗вⷤ
ра́нам ѕлы̀м мꙋ́м ͗стлѣ́
ша. ѡ͗вⷤ пꙋща́є͗м къ ѕвѣремъ
на снѣденїе є͗теромъ оу͗до́мъ ͗ꙁъ
є͗дѣномъ бы́вꙿшмъ ѕвѣр́ны ꙁꙋ
бы. а͗ про́аа дѣла съхранено быⷭ. ͗
є͗ще ж́во на вто́роую моукꙋ. ͗
на пщю ѕвѣремъ. ͗ на посмѣхъ
͗ на ͗грꙋ ͗ на весе́лїє сꙋпостатѡⷨ
͗мꙿже а͗ꙁъ мню́ жвыѧ лшенѣ
ш оу͗мръшⷯ. ⷤ мно́гажⷣы молѧ́
щюⷭ оу͗мрет, не мо́гоуть оу͗лꙋ
т жада́нїѧ. кдѣ же нынѣ ве
л́кы грⷣа. і͗оудѣ͗скаа мтро
по́лїѧ такы́м стѣна́м оу͗тве
ржена. ͗ такы с͠ны ͗моу́ща, ͗
ѡ͗два̀ вмѣстма вел́кым тма́
м. кдѣ ѿ͗де граⷣ, вꙿ немьⷤ жвѧ́
ше б͠гъ псаренїемъ ͗ съ ѡ͗снованїе
мъ въсхы́щенъ быⷭ. ͗ то́кмо на
па́мѧть ѡ͗ста́ сѧ, ѡ͗бры́тїє по
гоуб́вꙿшⷯ . ͗ неколко ста́рыⷯ
͗ ѕло̏смрътныⷯ наⷣ цр͠квьнымъ по́
пеломъ сѣдѧ́ть. ͗ жены на ма́
ло на порꙋганїє. кто оу͗бо таковаа
вꙿнмаа въ оу͗мъ, стръпть
сл͠нце в́дѣт. кто̀ та́ко вра́
гъ ѡ͗͠ьствꙋ своє͗моу. кто та́
ко д͠шелю́бець сы́ бесꙿ срцⷣа ꙗ͗ко
хотѣт ж́т ͗ є͗ще. добро́
бы всѣмъ оу͗мрет, преⷤ да́же
не вдѣт раꙁоренїѧ с͠щеннаго
гра́да, сꙋпостатным роука
м. а͗ понеⷤ ͗мѣхѡⷨ оу͗пованїє

476b
͗ꙁба́втⷭ ѿ ра́тныⷯ. надежⷣа на́
ша соу́є͗тна сѧ ꙗ͗в. ͗ н͠нѣ ѡ͗ста
хомъ послѣднї все́ ноу́жⷣ. да
потꙿщм сѧ до́брѣ оу͗мрѣт. по
млоу͗мы себе ͗ ѧ́да своѧ ͗ же
ны, до́ндеⷤ вла́сть ͗мамъ помло
ват собѣ. мы̀ бо̀ на смръть род́
хом сѧ ͗ на смръть рожⷣен сꙋ́ть
͗же ѿ наⷭ родшѧⷭ. є͗гоⷤ невъꙁмоⷤ
но оу͗бѣжат. н црⷭтвꙋю͗щмъ
порꙋганїє же ͗ работа. ͗ єⷤ в́дѣ
т жены на срамотоу ведо́мы
съ ѧды. не ѿ єⷭства вда́но є͗сть
л͠комъ л͠комъ. но̀ ⷤ соу́ть стра
шлв ͗ беꙁꙋмн. ͗ не хотѧще
оу͗мрет прⷣѣ ѕлы̏мъ вдѣнїемъ
т̀ таковоую стра́сть прє͗млюⷮ.
мыⷤ похꙋпахом сѧ моу́жествомъ.
͗ римꙿскы ꙗ͗ремъ ѿвръго́хомъ.
͗ нынѣ на м́ръ ꙁовꙋщмъ на́мъ
не послоушахомъ. ͗ комоу ͗ꙁвѣ
сто єⷭ ꙗ͗рость ⷯ. а͗ще ͗моу́ть ны
жвы, лю́тѣ оу͗нымъ, ꙁане оу͗ноⷭ.
͗ с́ла телеснаа бо́ле моукы пр͗
моуть. лютѣ ста́рцемъ ꙁане не
͗моуть с́лъ, тръпѣт боу́доу
щаа моу́кы. лю́тѣ же намъ нас́
лє оу͗с́лно ѿ плѣнвшⷯ прє͗млю
ще. лю́тѣ дѣтемъ ꙁане поволокꙋ
ть ѧ свѧꙁа́нама рꙋкама. ͗ пла
юще ͗ ѧ́сто въꙁыва́ю͗ще на сво
ѿц͠. лю́теⷤ младенцемъ. ꙁане
раꙁрⷣаꙁѧть ѧ ѡ͗ камень ͗ ѡ͗ ꙁемлю.
сего ра́д до́ндеⷤ роукы на́ша несвѧ
ꙁанны соу́ть. а͗ ме в нⷯ да послꙋ
жать намъ слоⷤубꙋ подо́бноу. да
оу͗мремъ не поработвшеⷭ ͗нопле
меннкъмъ. свободн да ѿ͗деⷨ
сего̀ жтѧ с ѧ́ды ͗ съ женам.
та́ко на́мъ ꙁа́конъ велть. та́ко

476c
мо́лѧт сѧ жены ͗ дѣт. та́ко
врѣмѧ ͗ б͠гъ посла на ны. та́ко р
млѧне хотѧть. но̀ блюдоуть
да нктоⷤ наⷭ не оу͗мреть прⷣѣ пле
ненїемъ. потеснм сѧ оу͗стыдѣ
т оу͗пованїе ⷯ. ͗ въ веселїѧ мѣ
сто є͗моⷤу надѣют сѧ, ѡ͗брѣст
на́шмъ плѣненїемъ. да оу͗жа
съ прїмоу. ͗ подвѧт сѧ на́ше
моу твръдосе́рдю. ͗ є͗ще хотѧ́
щю є͗моу гл͠ат, вс̀ оу͗стрем́
шѧⷭ къ смрът 
како ͗ꙁб́шѧⷭ са́м масале.
͗ ͗сплън́вшеⷭ ра́дост а͗кы бѣсѧ́
щеⷭ. жадахоу дроугъ дроуга вар́
т на посѣенїє хра́борꙿство мнѧ́
ще ͗ покаꙁанїе моужества, а͗ще
кто̀ преⷤ лѧ́жеть. та́ко по́хоть
посѣщенїѧ па́де на нⷯ. ꙗ͗ко всѣ́
мъ срцⷣемъ ꙁабы́ша своⷯ сродн
къ. ͗ коу́пно ѡ͗бы͗маю͗ще жены
͗ дѣт ͗ цѣлоую͗ще послѣднмъ
цѣлованїемъ. ͗ слеѕѧ́ще а͗кы ю
щм (!) роука́м сѣѧ́хоу. ͗ нктоⷤ
ѡ͗слаб сѧ ѿ того дѣла. но̀ вс̀
͗ссѣкоша своѧ а͗кы ско́ты. ͗ по
томъ събра́вꙿше стѧжа́нїе коу́
пно ͗ не ѡ͗ста́ввꙿше нтоⷤ. въ
ѡ͗гнь влож́ша ͗ ͗ꙁгорѣ всѐ. ͗
а͗бє жре́бє мета́вше ͗ꙁꙩбра
ша •і͠• моуⷤ ͗же всѧ̀ ͗ссѣкоуть
͗ ко́жⷣо ⷯ ѡ͗боу́є͗мъ женоу свою.
͗ дѣт сѣенъ протѧга́ше свою
ш́ю на посѣенє ͗ прложа́ше
т сѧ къ сво͗мъ. ⷤ десѧть беꙁъ
стра́ха всѐпоношенє, та́ко жре́
бе мета́вше. кто̀ •ѳ͠• ⷯ оу͗бїє
ть. ͗ пото́мъ са́мъ сѧ ͗ꙁбодеть
та́ко оу͗пова́хꙋ межⷣ собою. ꙗⷦ
нкто̀ дроу́гъ дроуга не прельстⷮ

476d
всѣмъ посѣенымъ бы́вꙿшмъ.
є͗д́нъ ѡ͗ста́ сѧ послѣднї. ͗ пы
та́вы раꙁꙿглѧ́давъ. є͗гда̀ кто̀ кдѐ
ѡ͗ста́ сѧ жвыⷯ ͗л съхранⷭ. ͗л
є͗ще кто̀ ды́шеть, не ѡ͗тноудь
посѣенъ. ꙗ͗ко в́дѣвы всѧ̀ сѣ́
ены. пръвоє ꙁажꙿже цркⷭы дво́
ръ. ͗ пола́ты ͗ хра́мы. пото́мꙿ же
въгроуѕ ме́ь ве́сь въ рево. ͗
прложⷭ къ сво͗мъ. ͗ та́ко вс̀
͗стлѣшѧⷭ. мнѧ́ще ꙗ͗ко нктоⷤ
ѡ͗ста́ сѧ ѿ нⷯ пѡⷣ рмꙿскою рꙋкою.
оу͗та͗ же сѧ жена ста́ра. ͗ дрꙋ
гаа сро́днцѧ є͗леа͗ꙁарова. ͗ оу͗мо
мъ ͗ моу́дростїю оу͗крашенна.
͗ •н͠• с н́ма ⷤ вс съхран́ша сѧ,
пѡⷣꙁемно́ю троубою. а͗ сеⷤ ͗сꙿсѣ
ен сломъ •ѳ͠• ты́сѧщь ͗ •х͠•
въ •е͠і• д͠нь ксанфка мцⷭѧ. р́
млѧнеⷤ ͗ є͗ще ѧ́ю͗ще оу͗тро̀ б́
тⷭ. ͗ прстро͗вшеⷭ ѿ пр́спы
до стѣнъ. ͗ помост́вше. прстꙋ
п́ша ͗ не в́дѧще нкогоⷤ прот
вна. но̀ веꙁде оу͗ стокꙋ. ͗ ѻ͗гнь
вꙿноу́трь ͗ млъѧ́нїє. не мого́ша
домы́слтⷭ бы́вꙿшаго. ͗ потоⷨ
въскрѧ́ша с копь да вы́ндⷮꙋ
гражане на сѣю. женѣ же ѡ͗ю
твꙿш кр́ь. ͗ вы́шеⷣш ѿ трꙋ
пѧ ͗сповѣда́ста р́млѧномъ
бы́вꙿшеє. ͗ рѣь ͗ пооу͗енїє, ͗
ѡ͗браꙁъ ͗ сѣ́ю. ͗ всѧ̀ въ ͗ст́
нноу ͗ꙁвѣщашѧⷭ. ѡ͗нⷤ не мого́
ша вѣры ꙗ͗т. въско́рѣ оу͗гас́
вꙿше ѡ͗гнь сътвор́ша поу́ть
до цр͠ва двора. ͗ ѡ͗брѣтꙿше ͗ссѣ
ен, не ѡ͗брадова́шѧⷭ а͗кы наⷣ
сꙋпостаты. но̀ оу͗двшѧⷭ ѡ͗
крѣпост съвѣща не ѡ͗ дѣꙗ͗нї
͗ ѡ͗ прѡ͗бженї смрът. ͗ та́ко

477a
плѣненоу бы́вшю гра́доу томоу.
воє͗во́да ѡ͗ста́в тоу̀ стра́ж. са́
мꙿ же ͗де вꙿ кесарї. не ѡ͗ста бо сѧ
н є͗д́нъ ра́тнкъ по все́ ꙁемл̀.
но̀ ⷤ вс̀ длъгым сѣѧ́м ͗стлѣ́
ша сѧ 

ка́ко ͗ꙁбє͗н бы́ша і͗дѣ͗
въ а͑лексанⷣр є͗гпеⷮсте̀ ͗
ка́ко повеле є͗спса͗нъ лꙋпо
в растот ѧ по є͗дномоу.
͑ цр͠квь ͗дѣ͑ск повеле ꙁатво́
рт́ . ю͗же бѣ є͗нѧ̀ съꙁда въ
Егптѣ ѡ͗ шатанї ска́рь
скомъ ѡ͗нафе ꙩ катꙋ͗лѣ
ло́во .р͠м.
Потомꙿ же ͗ въ є͗гпетꙿстѣ а͗ле
ксанꙿдрї прклюⷭ мно́го і͗оудѣ
оу͗мрет. ⷤ бо̀ ѿ ска́рї прбѣ
го́ша та́мо. наѧ́ша поущꙿша дѣ
лат. ͗ поⷣоу͗вахꙋ жвоу́щⷯ
въ а͗лексанꙿдрї і͗оу͗дѣ не покор́
тⷭ р́млѧномъ. но̀ все́ю с́лою
протв́тⷭ ꙁа свобо́дꙋ. ͗ ͗мѣ
т влкⷣꙋ є͗д́ного б͠га. понеⷤ мно́
ѕ ѿ наро́тыⷯ протвлѧ́хꙋ
т сѧ ͗мъ. ͗ с̀ ста́вꙿше оу͗б́ша а.
а͗ про́аа поꙁывахоу на ꙁараенїє
ста́рцⷤ вдѣвше бѣсо́вꙿство
ⷯ. не мнѣша добромлъѧ́т.
͗ скоу́пльше всѧ і͗оудѣѧна с не́мъ.
ѡ͗блѧхоу превѣцьство ͗хъ
͗ проꙗ͗вша ⷯ, ꙗ͗ко т соу́ть
тво́рц всѣмъ ѕлы́мъ дре́вле.
͗ ны́нѣ ꙁане нераⷣ  соу́ть ͗ꙁбы́вꙿше
͗ꙁооу͗стъра́т. но̀ па́кы мѧ
тꙋть на́м. да а͗щеⷤ ͗ꙁвѣсто
477b
боу́деть р́млѧноⷨ рѣь ⷯ. то̀ ͗сплъ
нм сѧ всѧ́коѧ напа́ст. расто
ѧ́ть бо̀ ны ѿсюдꙋ. ͗ ражⷣеноу
ть ны беꙁ вны соу́ще. ͗ соугоу́
бь пог́бель прїмемъ па́е пръ
выѧ. дондеⷤ не ста́немъ крѣпко
͗ꙁемлемъ ⷯ. лю́дїєⷤ в́дѣвше
вел́ество бѣдъ послоушаша ⷯ
͗ въсхо́пльшеⷭ на ска́рн расх
щахꙋ ⷯ. ͗ ͗ꙁмаша •х͠• а͗ є͗л́ко
ѿ н́хъ оу͗бѣжаша въ є͗г́петъ.
͗ по тѣхъ посла́вꙿше ͗ ͗ꙁмавꙿше
͗ прведо́ша а. ͗ нⷭѣ л͠ка ⷤ не по
двт сѧ с́лѣ ͗ тръпѣнїю ⷯ. ͗
ѿаанїю ⷯ. всѧескым бо̀ мꙋ
кам моуен бы́вꙿше. ͗ на дробно
͗ссѣен бы́вше. є͗д́ноѧ ра́д
рѣ. да нарекоуть кесарю гнⷭмъ.
͗ нктоⷤ не ѡ͗склабⷭ н попее сѧ
ѡ͗ своє͗мъ тѣлес. но̀ вс є͗д́но
оу͗мно съхранша свою съвѣсть
бы́ше всѧ́коѧ моу́кы. а͗кы̀ ка́ме
ным тѣлесы. прїмаю͗ще ра́
ны ѡ͗гньны ͗ сѣю ра́достным
дш͠ам. па́еⷤ вс̀ подвша сѧ
дѣтꙿскомоу въꙁрастоу. ͗бо̀ н
ктоⷤ ѿ нⷯ не покорⷭ нарещ кеса
рѧ гнⷣомъ. ͗ то́лма премо́жеть
крѣпоⷭ дш͠евнаа телеснѣ не́мо
щ. лоу́пъ тогда̀ владѣꙗ͗ше наⷣ
є͗г́птомъ ͗ наⷣ а͗лексанꙿдрє͗ю.
͗ ѡ͗ томъ подвꙁанї посла ско́ро
гра́мотꙋ къ кесарев. ͗ се́ раꙁꙋ
мѣвъ беꙁꙿпреста́нноє мѧтеже
лю́бꙿство і͗оу͗дѣ͗ско. ͗ оу͗боꙗ͗
сѧ є͗гда̀ па́кы съберꙋт сѧ вꙿкꙋпѣ,
͗ ꙁаратѧ́т сѧ. ͗ ͗ны ꙁемл̀ пр
͗щꙋть к собѣ на́ помощь. ͗ то
го рад повелѣ лꙋпов расто́
т ѧ къ є͗д́номꙋ. ͗ цр͠квь і͗оудѣ

477c
͗скꙋ. ⷤ бѧ́ше на ѡ͗нїнѣ мѣсте
ꙁатворⷮ 

ꙍ͗нїне цр͠кв.
С̀ бо цр͠кв въ є͗гптѣ съꙁдана
быⷭ, ͗ ͗менова́на ѡ͗нїна цр͠кв.
еѧ̀ рⷣа вны, ѡ͗н́ѧ бѣ с͠нъ с́мо
новъ. є͗д́нъ ѿ а͗рхє͗рѣ і͗єрлⷭмь
скыⷯ. се́ бѣгаа а͗нтѡ͗ха сꙋрꙿска
го ц͠рѧ бю͗ща сѧ съ і͗юдѣ. ͗ пр
͗де къ птоломѣю цртⷭвоую͗щю
тогда̀ въ а͗лексанꙿдрї. ͗ семꙋ
прє͗мꙿшю а͗н́ѧ съ вел́кою тⷭїю
ꙁане враⷤство ͗мѣѧ съ а͗нтѡ͗
хомъ. ͗ реⷱ ѡ͗нѧ къ птоломѣю
а͗ще послоуша́є͗ш моє͗го гла́са.
͗ сътвор́ш по моє͗моу моле́
нїю. то̀ не подвгноу і͗оудѣ͗скы
͗ ꙗ͗ꙁы́къ на́ помощь тобѣ. ͗
ц͠рю ре́кшю сътвор́т всѧ мо́
щнаа. ѡ͗нѧ помолⷭ є͗мꙋ, да вдаⷭ
є͗моу мѣсто на съꙁда́нїе цр͠кв,
въ є͗гпетꙿско́ ꙁемл̀, слꙋж́
т бг͠ов ѡ͗͠ьскымъ ꙁа́кономъ
тѣмъ бо̀ бо́лшеє вра́жество пр
͗мꙋть на а͗нтѡ͗ха. і͗оудѣ
плѣн́вꙿша і͗єрлⷭмьскоую цр͠квь.
͗ к тобѣ прложа́т сѧ. мно́ѕ
събероу́т сѧ бл͠говѣрїа твоє͗го

477d
рⷣа. а͗ще цр͠квь поста́вш, во́
лноу слоуⷤбоу къ б͠гꙋ вдас на́мъ.
птоломѣⷤ послоушавъ є͗го. ͗ вдаⷭ
є͗моу ꙁемлю̀ •р͠• ͗ •п͠• връстъ
ѿ менѳ. ͗деⷤ єⷭ по́ле ѿ сл͠ньнаго
гра́да. ͗ тоу̀ съꙁда ѡ͗нѧ граⷣ ͗
цр͠квь. съꙁдане тѣмъ ѡ͗браꙁѡⷨ
ⷤ бѣ̀ въ і͗єрⷭлмѣ, подо́бноу сн͠в
ка́менїемъ вел́кымъ ͗ высотою
•ѯ͠• лакотъ. жрътвенкъ съꙁда
подо́бенъ і͗єрлⷭмьскомꙋ. ͗ съсꙋ
ды оу͗крас такмⷤ ра́ꙁвѣ свѣ
т́лнка. того є͗д́ного оу͗стро́
ꙁла́та беꙁъ стлъпець. ͗ пове́с
ꙁлаты́м епм. жрътвенкъ
весь съꙁданъ быⷭ кере́мдам. две́
рⷤ в него мраморѧны. ц͠рь же ѿда́
є͗моу ͗ ꙁемлю̀ вел́коу съ да́нꙿм̀
да боу́деть б͠гꙋ ꙗⷤ на потребꙋ. ͗
є͗рѣѡ͗мъ ͗ слоугамъ ѡ͗б́лно. ѡ͗нїаⷤ
непра́вовѣрє͗мъ, н цѣлооу͗м
є͗мъ та̀ творѧ́ше. но̀ ле́стю бо̀
бѣ бо̀ є͗моу враⷤство ͗ гнѣвъ съ
і͗єрлⷭмъскым і͗оудѣ помнаю͗
щю, прогнѣванїе же пр нхъ.
͗ того рад съꙁда цр͠квь, мнѧ́ пр
вест къ собѣ ѿ і͗єрлⷭма нарѡⷣ
мно́гъ. еⷤ сътворено быⷭ по дре́
внемоу пррествоу. єⷤ пррьство
ва ͗са͗ѧ преⷤ •х͠• лѣтъ. ꙗ͗ко
моⷤу і͗оудѣꙗ͗ннъ съѕ́жⷣеть
въ є͗г́пте цр͠квь. ͗ просла́в
т сѧ поклоненъ бꙋ́деть въ є͗г
петꙿскыⷯ странаⷯ б͠гъ. ͗ тою̀ в
ною съꙁдана быⷭ цр͠кв та̀. лꙋ
пъ же а͗лексанꙿдрїскы ге́монъ
прїмъ гра́мотоу кесаревоу. ͗
прїде къ ѡ͗нїноу мѣстꙋ. вꙿне
се тоу лꙋшаа съсꙋды. а͗ цр͠квь
оу͗твръд ͗ ꙁапрет нкомоуⷤ не
478a
вхⷣот в ню̀ по сконѧ́нї лꙋповѣ
кеса́рь порꙋ павлнꙋ гемоню
сю̀. ͗ то́ пршеⷣ не ѡ͗ста́в нто
же ѿ съсⷣꙋ, всѧ̀ вы́несе во́нъ. ͗ ꙁа
прет і͗є͗рѣѡ͗мъ, да не прстꙋпаюⷮ
къ стѣна́мъ. н пѣнѧ н слоⷤу
бы велѧ твор́т. ͗ ꙁаꙁда ѡ͗т
ноуⷣ две́р. ꙗ͗ко не ѡ͗стат н
слѣда ѡ͗ бжⷭтвънѣ слоуⷤбѣ на
то́мъ мѣсте. ѿ строє͗нїаⷤ є͗ѧ
цр͠кве до конена̀го ꙁатворенїѧ
лѣтъ •т͠• ͗ •м͠• ͗ •г͠• 
Пркосноуⷤ¬ сѧ ͗ коурї нѣкымъ і͗оу͗
дѣѡⷨ. карꙿско шата́нїе а͗кы не
дꙋгъ лю́тъ прбѣглъ бѣ къ кꙋ
ркоу понафь моуⷤ лꙋка́въ. ͗
дѣло ͗мѣѧ тка́нє. е́ мно́го
ѿ оу͗бо́гыⷯ прва́бт къ собѣ.
͗н ма́хоуть є͗моу а͗кы старѣ
͗шнѣ. ͗ слоужа́хоу ѡ͗кръстъ
є͗го. ͗ вдѣ ꙗ͗ко послоушаю͗ть
є͗го, прведе ѧ въ поустыню
да пока́жеть ͗мъ юдеса ͗ ꙁна́
менїа. ͗ ́це творѧ ͗ льстѧ
ѿ ͗нѣхъ таꙗ͗шет сѧ. а͗ ⷤ бы́ша
велмо́жа ѿ коурнѣ͗скыⷯ і͗оудѣ.
͗ꙁвѣстша къ катоулоу власте
лнꙋ, къ пентаполꙿскомꙋ. ͗ лꙋ
вїскомꙋ. ѡ͗а͗нафовѣ вы́ходѣ
но̀ дѣꙗ͗ню ͗ посла́въ ко́ннкы.
͗ пѣшꙿцѧ; ͗ мно́го ѿ нⷯ оу͗б́
ша. ѡ͗выⷤ ж́вы є͗мꙿше прведо́
ша къ катоулꙋ. наѧ́лнкаⷤ съ
вѣща́нїю тогда оу͗тее. ͗ пр
лѣжно ͗спыта́ню бы́въшю
по все́ ꙁемл̀. ꙗ͗ша ͗ прведо̀ша
 къ ге́моноу. е́ помышлѧѧ
ѡ͗ собѣ, ка́ко ͗ꙁбоу́деть моу́
кы. пошепта́въ къ катоулꙋю
͗ноє͗ю вно́ю да̀ боудеть преда́

478b
нїѧ мно́га. въꙁемъ ѿ него влънꙋю
рѣь. наѧ клеветат на богатыѧ,
і͗оудѣѧ г͠лѧ. ꙗ͗ко т мене понꙋ
д́л, ͗ наоу͗л на тоу̀ ве́щь.
его̀ ра́д прїма́ше клеветъ є͗го
͗ велѧ́ше ѕѣло прегрѣшенїѧ
 с̀. ͗ прлыга́ше да бы́ша мнѣ 
 л слы́шавше, ꙗ͗ко сѐ нѣко 
 тороую вел́кꙋ брань і͗ꙋ 
 дѣ͗скоу ͗справлъ• 
 ͗ повелѣ є͗моу во͗ ͗  
 мент наѧлн 
 ка съвѣщаню• 
  се̏ нарее а͗ле 
 ксанꙿдра• с н́ 
 мьⷤ прѣдъ 
 маломъ 
 врѣме 
 немъ 
 расꙿсва 
 р сѧ 
 ͗ а͗бї 
 є 
женоу є͗го вернкїю поклепавꙿше
велкою вною
смрът пре
да
ша 
Налⷱо цртⷭва константⷩ граⷣ греⷱскаⷢ
Понстантн же цртⷭвова в рмѣ лⷮѣ •к͠•
род же ̀ с͠ны •г͠• ѿ маѯма͗ны• дщере дї
ѡ͗кл́тїановы́• констаⷩнтїна. ͗ копста
нт• ͗ копстїа• браⷮ же є͗м бѣста•
два̏. далмаⷮ ї далмата• константе
ѡ͗н же. гала і͗оу͗лїана •а͠• съборъ быⷭ
в нке͗ •т͠ꙇ• ст͠ыхъ ѡ͗ц͠ь• цртⷭвющю
велїком кѡ́нстантноу лⷮѣ •к͠• ѿ рї
ма прдоша съ селї връстѡⷨ вⷮ ͗ вї
кенто прѣ́ꙁвтера мрофанъ ѿ
вꙁантїа. а͗ а͗лексанрⷣъ. ͗ꙁъ ѡ͗лексанрⷣїа