Архивски Хронограф
Архивски хронограф6
Заглавие на латински:Chronographus Archivi
Жанр:Историческа компилация
Автор:-
Преведен?:да
Дата на ръкописа:ХV в.
Дата на превода:Х в.
Дата на преписа:ХV в.
Правопис:Руски
Име на ръкописа:Архивски хронограф
Хранилище на ръкописа:РГАДА, Русия
Сигнатура на ръкописа:РГАДА, собр. МГАМИД, № 279/658
Нормализиран?:не
Страници:479 листа
doc_iddoc_20

301a
тво всѧ́къ ѡ͗брѣты͗ сѧ нап́санъ
въ кн́гаⷯ. ͗ мноѕ ѿ спѧ́щⷯ въ пръ
ст ꙁемлѧ въстаноуть. с̀ въ ж
вотъ вѣны. а͗ с̀ въ корꙁною въ
стоⷣу вѣны. раꙁꙋмвї же просвѣ
тѧть. ꙗ͗ко свѣт́ла тверд нб͠е
сныѧ, ѿ мно́жества пра́вед¬ꙿныхъ
ꙗ͗ко сѐ ѕвѣ́ѕды въ вѣкы є͗ще. ͗ ты
дан́лоу ꙁатвор словеса с̀. ͗ ꙁапе
ѧтлѣ кн́гы. до времен кон
ны. ͗ да наоу͗ѧ́т сѧ мно́ѕ. ͗ оу͗мно
ж сѧ ра́ꙁꙋмъ. ͗ вдⷯѣ а͗ꙁъ дан́лъ
͗ сѐ во́͗на два̏. стоꙗ͗шеть є͗д́ны 
ъ (!) •д͠і• лѣ́то, црⷭтва кѷрова. ц͠рь
ствова крꙋ́съ. ц͠рь лю́дескъ накаꙁа
нъ боꙗ͗ры сво͗м. пре́жⷣе а͗стоуа͗га
ц͠рѧ пръскаго. на лоудю прход
в¬ꙿшю. раꙁꙿгнѣва сѧ ͗ поуст кѷрꙋ,
ц͠рю пръскоу. ѡ͗ста́вша црⷭтво
є͗го. ͗ ѿ͗т ͗л жꙿда́т прехо́да
бл͠готⷭнаго сего̀. црⷭтвова (!) съ во́
прїдоуща. коуръ же ц͠рь пръсⷭкꙴъ.
прїмъ посла́ныѧ слы́. ͗ поетъ п́
саныѧ кн́гы, г͠ла сло́мъ, кого бо̀
є͗смь ѡ͗б́дѣлъ, то́ль дале́е соу́щ
мъ ва́мъ ѿ ꙁемлѧ̀ моє͗ѧ. ͗ на́шего
црⷭтва. ͗л ка́ко тол́кꙋ лѣтоу
м́моше́дꙿшю. то́ ны́нѣ ѿмꙿщає͗
те странѣ се́. ͗ стоужвъ сы̀ мы
слѧ́ше бѣжа́т въ ͗нꙿд͗скоую стра
ноу, бл͠готⷭнаго црⷭтва, кроу́сова
боꙗ͗ сѧ. в́дѣвꙿше же є͗го пеѧлна
ѕѣло. жена є͗го въпрошавꙿш. ͗ оу͗
вѣдѣвꙿш в́нꙋ. ре́е є͗моу пр да́
рї, пр пръвемъ моє͗мъ моу́ж. бѣ
оу͗ него моу́жь нѣкто, є͗врѣ͗нъ
прркъ прм͠дрость б͠жїю ͗мы́. є͗мꙋ
же ͗мѧ дан́лъ, ѿ племене (!) сн͠въ
і͗͠лвъ. є͗го́же въ велцѣ тⷭ́ ͗мѣ
ц͠рь дарѡ͗съ. ͗ бес того не тво

301b
рѧ́ше нто́же пр во́͗скаⷯ. ͗ въ
прошаа є͗го ͗схожаа на во́͗скꙋ. сⷤ
по смрът ц͠рѧ богатъ сы́. ͗ съста
рѣв сѧ жветь въ маравстѣ
странѣ. коуроусъ же слы́шавъ с̀.
͗ посла кꙿ немоу боꙗ͗ры своѧ. да сꙿ е́
стью прведоуть . посла́ннї же
ѿ коу́рса ꙁлатого ц͠рѧ въ коуроу. въ
ꙁꙿврат́вꙿше сѧ ͗ прїдоша въ свою
ꙁемлю̀. ѿвѣ́тъ да́ны ѿ кѷра сво
є͗моу ц͠рю прне́сш. кроу́съ же ц͠рь
лю́дескъ. ͗ꙁбꙿра́въ ѿ сво́ⷯ ͗ꙁвѣсты
мꙋжа, да́въ ͗мъ хоу́ды да́ры ͗ны
͗ да́ры ц͠рьскы. посла де (!) делъфлы
въ коумрнцю. ͗ вꙿдад́те ма́лы
ѧ с́ѧ дары жръцю. гл͠ющю є͗моу
є͗г́птѧне є͗смо, ͗ прїдоша нето
въпрошат. но молⷨ сѧ, ͗ въпро
с нынѣ богы́нѧ, пото прїдохъ.
͗ а͗ще да повѣсте вы влъхваванїє
да боу́дете пршл. вꙿдад́те м
тогда ц͠рьскыѧ да́ры. ͗ гл͠еть (!) жръ
цю въпрос а͗ще побѣжⷣꙋ ц͠рѧ пръ
скаго кѷра. ͗ т прїмꙿше да́ры. ͗
͗доша въ велфы въ кꙋмрнкоу
вꙿдⷲаⷶ дары ма́лыѧ, гл͠юще. є͗г́птѧ
не є͗смо. ͗ ꙁабы́хомъ то ны (!) бѣ про
с́т. но прошл поуфѧ, пото
прїдохоⷨ. слы́шавꙿ же жре́ць ве́сь
въсюд сѧ. ͗ прє͗мъ да́ры ма́лы
вꙿлѣ́ꙁъ поклон сѧ. ͗ прꙗ͗тъ ѿвѣ
тъ с̀ ѿ поуфѧ. веде́ (!) пѣсокъ мръ
скы. ͗ мѣренїе (!) мо́рѧ. не гл͠юще єⷤ
слы́шю. ͗ глоу́хꙋ раꙁоумѣю роуга
ꙗ͗ сѧ. мы́слть съкроушат крꙋ
сось ц͠рь. ͗ сего̀ лоу́дꙋ. ͗ꙁлѣꙁъ жре́
ць ре́е ͗мъ. нѣсте вы ꙁабыл. на (!)
рꙋгаю͗ще сѧ бо̀ вы̏ мѧ (!) въпрошасте
͗ вда́въ ͗мъ напсавъ (!) прореенїє
на оу͗вѣдѣнїе крꙋсоу ю́до 

301c
оюдвꙿше же сѧ сл́. въда́ша же
цр͠ьскыѧ да́ры жръцю. гл͠авꙿше є͗
мꙋ кроусосъ ц͠рь посла́ ны. ꙁанеже
ра́ть ͗ма́ть съ кꙋромъ пръскымъ
цр͠мъ. но прос а͗ще є͗моу є͗сть побѣ
дт. ͗ влѣꙁъ пакы жре́ць. ͗ по
молв сѧ прꙗ прореенѧ. кроу
сосъ а͗лоунъ рѣкоу прешедъ. вел́кꙋ
вла́сть раꙁꙿдрꙋшть. ͗ напсав сѐ
прореенїе въ кн́гы. вꙿда́сть крꙋ
соу ͗ ѿпоуст ѧ 
Прркъ же дан́лъ. прїде къ ц͠рю пръ
скомꙋ коурꙋ. ͗ реⷱ є͗моу коуросъ. рц́
м, є͗сть м побѣдт кроу́соу
ц͠рю лю́дꙿска. дан́лъ же не хотѧ
ше повѣдат. ͗ раꙁꙿгнѣвав сѧ на́
нь. ͗ въверже  въ ꙗ͗моу къ лво́мъ.
͗ быⷭ та́мо •ѕ͠• д͠нї. вꙿ не́мꙿже бѧ́
ше лво́въ се́дмь. ͗ даꙗ͗хꙋть ͗мъ
по всѧ д͠н те́лца два̏. ͗ ѡ͗вна два̀.
тогда не да́стꙿ сѧ ͗мъ нто́же
да данла снѣдѧть 

ѡ͗ прнесенї брашна къ дан
лꙋ вꙿ ровъ пррⷪкоⷨ а͗ввакꙋмомъ⸱
С̀ быⷭ прркъ а͗вꙿвакꙋмъ въ ͗ю͗дѣ
свар ва́рво. ͗ раꙁꙿдроб хлѣбъ
въ корыте. ͗ шествоваше на́ по
ле. ͗ꙁнесе жа́телемъ. ͗ реⷱ къ не
моу а͗г͠глъ г͠нь. ͗ꙁнес ѡ͗бѣдъ се́
въ вавлонъ, дан́лов въ ро́въ,

301d
лво́въ. ͗ реⷱ г͠ ͗ рова не свѣдаю, ͗
кꙿдѣ є͗сть, ͗ ͗мы  а͗г͠глъ ꙁа верхъ
є͗го. ͗ несы́ поста́в въ вавло
нѣ връхꙋ ро́ва. ꙁѣло сꙿ шюмомъ д͠ха
є͗го. ͗ въꙁп а͗вꙿвакоумъ г͠лѧ. да
н́ле прїм ѡ͗бѣда сего. є͗го́же т
посла г͠ь. ͗ реⷱ дан́лъ оу͗ (!) помѧноу
лъ мѧ є͗с б͠е. ͗ не ѡ͗ставлъ є͗с
любѧ́щмꙿ тѧ г͠. ͗ въставъ да
н́ло ꙗ͗стъ. ͗ пакы а͗г͠глъ поста́
в а͗вꙿвакꙋма на своє͗ ꙁемл̀. ц͠рь
же въ •ꙁ͠• д͠нь пршедъ къ рвꙋ, ͗
ѡ͗брѣте є͗го нкакоже невꙿреже
нна. ͗ сп͠съшемоу б͠гꙋ просла́в. да
н́ла бо̀ въ ско́рѣ ͗ꙁведе ͗ꙁ ро́ва. в
новатыѧ же погбелѧ є͗го, н́
ꙁъверже ⷯ въ ро́въ. ͗ а͗бє снѣдѣ
н бы́ша ѿ лво́въ прѣдꙿ нмъ. ͗
прпа́де є͗моу коуросъ г͠лѧ. съгрѣ
шхъ кꙿ тобѣ. но̀ мол сѧ б͠гꙋ сво
є͗моу. ͗ повѣжь м, могꙋ л сѧ сѣ́
щ с нѣсы́тымъ, ͗ проꙁорлвы
мъ кро́сомъ. вꙿсю̀ ꙁемлю покор
͗ не насытт сѧ. дан́лъ же по
мол сѧ ͗ рее є͗мꙋ. побѣдвꙿш
крꙋса ͗ ͗мѣш є͗го ж́ва. ѡ͗ тобѣ
бо̀ є͗сть ре́клъ б͠гъ. сътворвы
всѧ в́дмаа с̀ прркомъ ͗са͗ємъ 
Та́ко гл͠еть г͠ь б͠гъ помаꙁаннкоу̀
своє͗мꙋ. є͗го́же прꙗⷯ десн́цю є͗го
послꙋшат є͗го странамъ. ͗ крѣ
пость ц͠рь растерꙿгнꙋ. ѿвръѕе
прѣд нмъ вра́та. ͗ гра́д не ꙁа
творѧт сѧ. а͗ꙁъ прѣд нмъ по
͗дꙋ ͗ го́ры потлаю. ͗ вра́та мѣ
днаа съкрꙋшю. ͗ ꙁаворы желе́
ꙁныѧ сломлю. ͗ да́мꙿ т съкро́
вща те́мна съкро́въ невдна
ѿвръꙁꙋ т. да поꙁнає͗ш ꙗ͗коⷤ
а͗ꙁъ г͠ь б͠гъ. а͗ꙁъ въꙁвⷣгнꙋ  сꙿ пра́

302a
вдою. вс̀ поу́тїе є͗го пра́в. то́
съѕжеть граⷣ мо́. ͗ плѣнъ людї
моⷯ въꙁꙿвратть не на ͗скоупе н
на да́рѣхъ реⷱ г͠ь саваѡ͗фъ 
Слы́шавъ же ц͠рь коуросъ. паⷣ прⷣѣ но
гама дан́лꙋ гл͠еть, ж́въ г͠ь тво́
а͗ꙁъ поущю съ моєѧ ꙁемлѧ̀ і͗͠лѧ. да
слоу́жать бо́гꙋ своє͗моу въ і͗єрлⷭмѣ
крꙋ́съ же ц͠рь лю́дескъ. слы́шавъ ѿ
вѣтъ прореенїе. ͗ꙁы͗де на кꙋ́ра. съ
мно́жествомъ с́лы своєѧ. мно́
гы пре́де а͗лоу́нъ рѣкоу кападок͗
скꙋ. ͗ сраꙁ́ сѧ съ коу́ромъ. снѣ́гꙋ
соу́щю вел́кꙋ. ͗ побеженъ быⷭ. хо
тѣвꙿшю же є͗моу побѣгнꙋт. ͗ мно́
жествꙋ въ дꙿнѣ же соу́щ рѣцѣ ѿ
снега. не мо́же бежа́т н пре͗т
͗ ꙗ͗тъ быⷭ плѣненїемъ ͗ погбѣ мно́
жество є͗го во́. •у͠• тысѧщь. ж́
вы же плѣннкы ͗ма́ коуросъ. вꙿ кꙋ
пѣ с кꙋромъ. ͗ поставвы на дрѣ
вѧномъ столѣ высоцѣ свѧꙁана.
ѡ͗бл  прⷣѣ во́ сво͗м. ͗ поє͗мъ
веде  въ персдꙋ. с́же ͗сповѣда
ша премꙋ́дрї. фаласъ. касторъ.
͗полѡ͗съ ͗спсавꙿше. ͗ по сⷯ а͗рда
тосъ повѣстоспсатель. є͗же ͗
премꙋ́дры феѡ͗флъ спса. се́ же
коуросъ ц͠рь пръскы. ѿ плѣненїа
сн͠ы і͗͠лвы. ѿпоуст а͗бє. є͗же
͗ прїде въ црⷭтвїе въ і͗єрⷭлмъ. съ ꙁо
вавелемъ старѣ͗шною ⷯ. не въ
схотѣша ͗юдѣ съ ꙁававелм ͗ꙁо
͗т. то́кмо двѣ̀ хорꙋгв, т по́
лъ. моу́жь ͗ женъ ͗ дѣт. сло
мъ, десѧть те́мъ то́ю 
͗ ѡ͗ста́ша же въ пръсѣхъ своєю во́
лею хорꙋговю •ѳ͠• т по́лъкъ. ͗
оу͗боꙗ͗ша сѧ ͗нѣхъ ꙗ͗ꙁыкъ. ͗же
бѣꙗ͗хꙋ ѡ͗крⷭтъ лю́дꙿскы ꙁемлѧ̀

302b
ꙗ͗коⷤ тмофе͗ѡ͗съ спса 
Ѿпꙋст же ѧ. ͗ дан́лоу мол́вꙿшю
. ͗ ѿпоущенїе бо̀ є͗мꙋ прⷣѣг͠ла
вꙿшю ͗мъ (!). є͗же въ і͗єрлⷭмъ въꙁꙿше́ствїє
повелѣвꙿшю. ͗ сконѧ́вꙿшю ͗мъ •ꙁ͠•
десѧ́тноє лѣто. ͗ врѣмѧ плѣненїю
ⷯ. по бжⷭтвъномоу ро́кꙋ. сн͠оу же
ꙁоє͗равлю селафа͗лю ͗ с͠на седековꙋ
͗ прше́дꙿшмъ въ і͗єрлⷭмъ. ͗ цр͠квь
нае́нꙿшмъ ͗мъ ꙁда́т. по повелѣ
нїю коу́ровꙋ. ͗ естї  богатꙿство
мъ мно́гымъ въꙁꙿбран́м бѧ́хоу.
ѿ жвоущⷯ на мѣ́сте то́мъ. на
гл͠авꙿше на́ нь къ ц͠рв. по расꙿпроша
нї же црⷭтва лю́дꙿска. са́мѡ͗ по
морь дръжа́ще. црⷭтвовахꙋ стра
нам тѣ́м. ͗ слы́шавъ по време
н коуросъ ц͠рь перꙿскъ побѣдвъ крꙋ
͗са, съ во́ прїде на́ нѧ (!) въ кораблеⷯ
мно́ѕѣхъ. съше́дꙿше сѧ с н́м по
беженъ быⷭ. ͗ бѣжа пршедъ въ
свою ꙁемлю̀. оу͗бїенъ быⷭ. ѡ͗ не́͗же
ра́т коуровѣ. ͗ сам͗сцѣ. пре
моу́дры а͗фрканъ. хронографъ
спса. по цртⷭвї же коурѧ. с͠нъ
є͗го дарѡ͗съ. ͗же є͗сть камъвоус
съ. ͗ ͗нї црⷭтвовавꙿше въ а͗соурїⷯ
в лѣ́то же црⷭтва дарїа с͠на коуро
ва. флософъ же бѣ въ є͗ллнѣхъ
а͗наксмадръ. ⷤ ре́е ꙁемлю̀ соущю.
въ средѣ все́ѧ тва́р. ͗ сл͠нце не ме
не ꙁемлѧ̀ соу́ще. наѧтокъ же все
моу въꙁдоухꙋ. ѿ него родвꙿшю сѧ.
͗ всемоу воне скомоую͗щю сѧ (!). ͗ ͠лкꙋ
д͠шꙋ въꙁдоувшю. ͗ всѧ́къ д͠хъ г͠ла
ше. ба́бъскъ смы́слъ. прельст
въво́дъ сравꙗ͗нїа же д͠н. ͗ крѣ
сы с̀ слож. прⷣѣреенны же пꙋ
фагора сленоую. хтростю
съпса. ͗ оу͗енїа въведе є͗лꙿл́нѡⷨ

302c
славѧ бесꙿпло́тны сꙋща, вла́ст
с̀ премоу́дры, тмефеѡ͗съ. въ
псанї своє͗мъ спса. въ црⷭтво же
сего̀ да́рѧ с͠на кꙋрова. ра́ть въꙁвⷣ
же сѧ, ѿ є͗фѡ͗пѧ. на да́рїа ц͠рѧ
пръска. ͗же ѿ є͗фѡ͗п, ѕлѣ на нь
бѣꙗ͗хꙋ. се́ же оу͗вѣдѣвꙿше жвꙋ
щї въ мадїамл странѣ ͗ю͗дѣѧ
ѡ͗ставⷧшꙺе въ і͗єрлⷭмѣ. бѣ же мно́
жество мно́го і͗юдѣ 
͗ сѐ оу͗вдѣвъ да́рї коровъ. посла во
є͗водоу своє͗го. ͗менемъ ѡ͗лфеⷧрꙿна
съ мно́гою с́лою на ͗дѣѧ (!) въ і͗єрⷭлмъ
͗ слоу сѧ стра́шно, є͗же быⷭ то
гда. ͗оу͗дфь бо̀ нѣкто̀ жена є͗врѣ
є͗нна. оу͗мысл на ѡ͗лоферꙿскаго.
творѧ́щ сѧ преда́т є͗мꙋ. а͗ꙁъ (!)
є͗врѣ͗скъ. ͗ пре͗де къ ѡ͗ференъ.
добротоу є͗ѧ. по́хотю оу͗паде
сѧ на ню. ͗ ре́е є͗моу. повел да не
прстоупть нкто́ же бл́ꙁъ
к тобѣ. мене делѧ прходѧть
бо̀ на́ мѧ. блоуд́т хотѧще съ
мно́ю. ͗ вѣроу є͗мъ є͗, є͗днъ с нею
бѣꙗ͗ше. вс же ѿхожахꙋ. тр́ же
д͠н пребы́вꙿш оу͗ него. спѧ́щю є͗мꙋ
͗ оу͗крѣпльш сѧ главоу є͗моу ѿ
сѣе. ͗ но́щю по ѡ͗быаю. ͗мꙿже
прхожаше къ немоу по ѡ͗быаю
по длъго раⷣ ̋ (!). въ і͗єрлⷭмъ прнесе гла
воу є͗го. бл́ꙁъ бо̀ гра́да сеѧ дѣла
колъмагы своѧ поста́в. ѡ͗ло
фернъ. въꙁе́мꙿше же ͗ю͗дѣ оу͗ неѧ
главоу ѡ͗лофернꙋ. на ко́пє въ
сто́кше. покаꙁаше во́є͗мъ є͗го. оу͗
троу же бы́вꙿшю. оу͗ꙁрѣвꙿше же
главоу ѡ͗лоферновꙋ тъѧщꙋ. по
мыслша ꙗ͗коже с́лою нѣкоє͗ю
сѐ быⷭ. бѣжа́ша ͗ раꙁы͗де сѧ ра́
ть. ͗ вꙿꙁѧ́ша ͗ю͗дѣ побѣдоу

302d
на перс с̀ въ є͗врѣ͗скыⷯ п́шю
т сѧ кн́гаⷯ. та́кожⷣе же с̀. ͗ ͗
рнеѡ͗съ премоу́дры спса 

ѻ ѿпщенї ждовъ ͗ꙁ вавлоⷩ⸱
͗ ѡ͗ ꙁданї цр͠кве ꙁоровавелемъ⸱
ло́во .п͠ѳ⸱
По камꙿбї же црⷭтвова. спередї
влъховъ. мцⷭь •ꙁ͠• ѡ͗ (!) спердї же
црⷭтвова. дарї ѡ͗стапїаннъ.
лѣ́тъ •к͠• пр то́мъ пакы ꙁоро
вавель ͗͗сꙋсоу повелѣно быⷭ. ͗ съ
вершста съꙁда́нїе цр͠квьноє. дре́
вле ѡ͗хаблѣнѣ. лⷮѣ •м͠• те́мъ.
͗ю͗дѣ сего ра́д къ г͠ꙋ гл͠ахꙋ. •м͠•
͗ •ѕ͠• лѣтъ цр͠кв съꙁдана быⷭ.
͗ ты тре́м д͠ньм. въꙁве́дꙿшю
л́ ю. коу́ръ же бо̀ ͗ю͗дѣє͗мъ свобо
доу да́сть. ͗ повелѣнїе ѡ͗ ꙁдань ц͠рь
ковнѣмъ ͗ ѡ͗гра́дꙿстѣмъ. ꙗ͗коже
реено быⷭ, ѿ самартѧнъ же въꙁꙿбра
неномъ бы́вꙿшмъ. ꙁа лѣтъ •л͠•
͗ по сⷯ ͗нѣхъ •ѳ͠• лѣтъ. въ •ѕ͠• є
лѣто, црⷭтвїа да́рьє͗ва. прїдоу
ть є͗гда въсхоженє сн͠омъ і͗͠лвы
мъ. ͗ (!) пръсды въ і͗єрлⷭмѣ бы́сть.
по повеленю же коу́ровꙋ пръвеє.
послѣд же да́рю повелѣвꙿшю рꙋ
кою ͗соусовою. ͗ѡ͗седеков
мъ. вна же ѡ͗ въсхоженїю, с́
це бы́сть 

303a
Во́͗нї ц͠рѧ стрѣгоуще. вꙿ н́хꙿже бѣ
͗ ꙁровавель. рѣ́ша ꙁаклаⷣ полож
вꙿше ѽбѣтованю, да ͗сꙿпро́сть
ѡ͗долѣвꙿшемоу є͗го́же оу͗ ц͠рѧ. є͗д́
номоу же ре́кшю ѡ͗далат(!) вно.
дрꙋгомоу же ре́кꙿшю ѡ͗далає͗сть
ц͠рь. ͗ ꙁоровавель же вѣща ѡ͗да
лаю͗ть жены. ͗ па́е же всеѧ ͗ст
нны. ͗ сѐ ре́кшю ꙁоровавелю ѡ͗до
лѣ. ͗ повелѣноє є͗мꙋ є͗го́же хо́ще
ть. да ͗сꙿпро́сть ͗ оу͗мол. да
͗спꙋстть плѣннкы. ͗ ꙁда́т
і͗єрлⷭмъ. ͗ быⷭ та́ко. ͗ тогда ͗сꙿплъ
н сѧ конець ѿ племен гнѣва. лⷮѣ
•о͠• а͗рхє͗рѣ же кн́гѧ є͗ꙁꙿдра, бѣ
оу͗ѧ лю́д ꙁаконоу. ͗ протлъкоу
ѧ. ꙗ͗ко х́трѣ всѣ́хъ с̀. то́ ст͠ы
кн́гы ѡ͗бнов. пог́бшаа ѿ ра́т
ⷯ. ͗бо̀ ходѣѧне (!) по погбѣнє. і͗є͗рꙋ
салма ͗ꙁжⷣегоша всѧ. въдꙿхнꙋ.
б͠гъ семоу блгⷣть да́въ. да ͗ꙁло
жть ѧ. бываю͗ть оу͗бо̀ ѿ пръва
го съꙁданѧ цр͠квьнаго. до второ
го лѣ́тъ •н͠• 
Нынѣшнї же ѡ͗браꙁъ. вдѣ вꙿто
рого съꙁданѧ цр͠квьнаго. ͗ граⷣ
і͗єрлⷭмъ. та́ко быⷭ. ͗бо̀ граⷣ трѣ́
м стѣнам оу͗твръженъ. ͗ не
оу͗до́бь на погблѣнє бѧ́ше. стѣ
ны же є͗ѧ стлъпове на етыр оу͗
глы. ͗мѣꙗ͗хоу шротоу ͗ высотꙋ
•н͠• лакотъ. на нⷯже бѣꙗ͗хꙋ домо
ве раꙁлнї превы́сꙿпренї. ͗ ко
рыта ка́меныѧ. на прїманїе до
жⷣевныⷯ вѡⷣ. ͗ ͗маше же ͗ны стлъ
пы высокы. на ѡ͗смь оу͗гловъ ве
л́кы. по двѣ̀сте лакотъ въ вы
сотоу ͗моу́ще. ꙗ͗ко а͗ра́вю ѿтꙋ
дꙋ сл͠нцю въсходѧщю в́дѣт
͗ мѣра градꙿскаа. ͗ прекы мѣра

303b
ѿ конца ͗ до конца. ͗мѧ́ше стадї
•н͠• шрна же по десѧт сто́пъ. та́
коже ͗ въ толще. та́ко ͗ на ꙁданї
ка́менє. дрꙋгы къ дроугоу съвокꙋ
плен. ꙗ͗ко є͗д́нъ ка́мень мнѣ́т.
нка́ко же съклюенє съоу͗ꙁъ в́дѣ
т. цр͠кв же на хлъмѣ. тве́рдо съ
ꙁданѧ. ͗ етыр садꙿм ѡ͗крꙋж
ма. ͗мѧ́ше оу͗бо̀ ка́менїе. на ꙁда
нїе є͗го бѣлы ͗ строганы. сто́пъ е
тыр десѧтъ. вел́е коємоужⷣо
ка́мен. посред же ста́да (!) с̀ цр͠кв
•в͠і• степен въсхода. бѧ́ше же на
въꙁꙿдрацѣ є͗ѧ. высота бѧ́ше лако
тъ сто̀. а͗ є͗же наꙁадѣ. локотъ
•м͠• погорна же бѧ́ше є͗д́на стра
на пр хлъмѣ къ горѣ. пръваꙗ же
две́рь цр͠квьнаа. въ высотоу ͗мѧ́
шеть лакотъ •о͠• а͗ вꙿ шрноу ла
котъ. •к͠• ͗ •ѕ͠• корефе͗скою мѣ
дью ѡ͗бложена. ꙗ͗ко лоу́ш красо
тою поꙁлащенныⷯ ͗ ѡ͗сребреныхъ
две́реⷯ. вꙿноу́трь бо̀ ͗мѣꙗ͗ше две́
рь по •м͠• лакотъ въ вел. ꙁа
не тлѣю͗щюю мно́гою ꙁла́томъ ͗
сребромъ. оу͗крашена бѧ́хꙋ. ꙗ͗ко
блѣщахꙋт сѧ. ͗ вдѧщемоу мнѣ
т ꙗ͗ко поꙁлащена всѧ. пръвыⷤ
бо̀ хра́мъ ͗мѧ́ше вꙿноу́трь пресꙿпре
пѧѧ (!). высотоу же ͗має͗ш лако
тъ •ҁ͠• въ долже же •н͠• две́рь
же хра́ма поꙁлащена соу́ще. ͗ ꙁла
ты вы́ше себе внограⷣ ͗моу́ще
͗ всѧ́хоу грѣꙁд, ѡ͗в(!) ꙁла́т мꙋ
же вы́ше. по въсхоженї же по
перꙿт цр͠квьныѧ. ͗нъ бѣ до́мъ
оу͗тренемоу. є͗моуⷤ высота бѣ̀
лакотъ •ѯ͠• шрота же •к͠• т
вꙿ не́мже свѣт́лнкъ. ͗ трапе
ꙁа ͗ кад́лнца лежахꙋ. оу͗тре

303c
нѧꙗ͗ же страна сѐ домоу. лакотъ
же бѧ́ше •к͠• ꙁавешена же ката
петаꙁмою къ вы́шнемоу. въ не
мꙿже нто́же не лежаше. но бѣ
нев́дмо ͗ прⷭто. тѣмꙿ же ст͠го
ст͠аа гл͠ашет сѧ. грънеє͗ же ͗ внѣ
шнеє пртⷭаа цр͠кве вел͗ подава
а͗ше. в́дѧщ страⷯ. съкрыжал
бо̀ ꙁлатым. ͗ то́лстъм(!) оу͗
крашонъ (!). ͗ протвоу пра́вомоу
въстокоу сл͠ньномоу. ͗ ѡ͗гньѡ͗
браꙁноую ꙁарю ͗споущаа͗ше. ꙗ͗ко
нѣ́кто сл͠ньнаго ꙁарѧ на ꙭ пр
падаю͗щ. ͗ тѣмъ прходѧщ
мъ ͗ страннымъ ͗ꙁдалее цр͠кы
в́дма. ꙗ͗ко снѣ́гъ на горѣ вы
соцѣ лежа́ща вдѣт бѣꙗ͗ше. ꙁа
не бѣлым мраморы съставлена
на веръ (!) же ͗мѧ́ше стоѧще ꙁлатї
оу͗твержен гво́ꙁдї по •м͠• ла
котъ въ высотꙋ. а͗ по •ѕ͠• лако
тъ въ шрноу на въꙁꙿбраненїє. хо
тѧ́щмъ лѣтат пт́цамъ. ͗
плюю͗ще цр͠квь сꙿквернѧю͗ще. ѡ͗крꙋ
жащемъ же садомъ етыреⷨ цр͠квь
своє комоу́жⷣо съблюденє. по ꙁа
коноу сподоб сѧ. въ первыⷤ ͗ вне
шнѧго. всѣмъ тоу жвоущмъ
͗ноплеменнкомъ. вꙿходт по
велѣно бѧ́ше. вꙿходт въ трѣть
єє͗ же є͗днемъ молѧ́щм сѧ ͗є͗рѣ
ѡ͗мъ. ́стымъ ͗ прⷭтымъ соу́щ
мъ. въ етвертоє же ͗є͗рѣѡ͗мъ
є͗д́немъ престоую͗щмъ. въ
самоую͗ же цр͠квь беꙁъпоронымъ
і͗єрѣѡ͗мъ. въ ѡ͗дежⷣ сттель
скы ѡ͗деномъ. вꙿ невꙿходмаа же
͗деже бѣ жрътвца. ͗ трапеꙁа
͗ кад́лнца. ͗ неоу͗гасає͗мы свѣ
т́лнкъ. є͗д́ноу а͗рхє͗рѣѡ͗в

303d
ѡ͗слабленоє є͗д́ноє лѣ́томъ. до
бро͗ꙁвѣстно оу͗бо. гл͠аше оу͗бѻ̀
прркъ, боу́деть сла́ва домоу семꙋ
послѣднѧѧ, па́е пръвыѧ. гл͠еть
г͠ь. ͗бо̀ вꙿтороє сѐ съꙁданїе цр͠квьноє
свѣтлѣє быⷭ пръвеѧ. красотою ͗
велествомъ. ͗ проь͗м всѣ́
м. ѡ͗ сⷯ же та́ко. по сⷯ ц͠рь дарї
во́ѧ събраа въ раꙁлныⷯ странъ
соурьєю. ͗ фнкє͗ю. ͗ прмо́
рю всю поплѣнвъ. на і͗єрлⷭмъ пр
шедъ же н́ꙁъ паде. ͗ оу͗люташе пре
многоу б͠гꙋ. бг͠оранным ꙗ͗ꙁвам
͗ болѣꙁньм пораꙁвꙿшаа ͗ с н́мъ
соу́щмъ, тꙿма́мъ мно́гымъ. по
томъ да́сть б͠гъ побѣдоу пред́
вноую соу́щмъ, тогда въ і͗єрлⷭмѣ.
беꙁъ ѡ͗рꙋжѧ ͗ беꙁъ бран. бога
тꙿствомꙿ же ͗ плѣнъ бес сла ͗
сплънмъ (!). владоущю ꙁороваве
лю. по ꙁоровавел же не бⷭ нктⷤо
ѿнюда властель. но̀ а͗рхє͗рѣ ѡ͗
бладахꙋ. по въсхоженї же ѿ ва
влона. ѿто́лѣ не бы́ша цр͠ве. но̀
а͗рхє͗рѣє͗м ѡ͗бладаахꙋ. тѣмъ
веща вел́кы вас́лї. потреб
вꙿшю сѧ і͗єрлⷭмꙋ. навхⷣѡносоромъ
раꙁꙿдрꙋшена бы́ша црⷭтвїа. кꙿ то
моу оу͗же ѿ͠ьскыⷯ преда́нї ѡ͗бла
данїа бѧ́хꙋ. ꙗ͗коже ͗ пре́жⷣе. но
є͗же ͗скон пр плонѣ род́тел
бы́ша. ͗сꙿѧ́дїа двⷣа. съшедꙿш
мꙿ же бы́вꙿшмъ ͗ ꙁоровавелемъ
͗ слафа́͗лемъ. народнї же рожⷣѧ
хꙋ лю́д. ѡ͗бладанїю же на сщ͠енн
кы прше́дꙿшю. ꙁане смѣшено сщ͠е
ннеско. ͗ цр͠ьскоє колѣно. тѣ
мъ г͠ь ц͠рь є͗сть а͗ а͗рхє͗рѣ же къ
б͠гꙋ. ͗ не ѡ͗скоудѣ цр͠ьскоє колѣ
но. доже ͗ до хвⷭа прше́ствѧ.

304a
нка́коⷤ сѣдѧ па́кы на прⷭтлѣ двⷣѣ.
сѣмѧ є͗хо́ньє͗во. прⷭтлъ бо̀ ꙗ͗влѧ
є͗мъ ꙗ͗ко цр͠ьскы санъ. г͠лет сѧ ѡ͗
ба́е сътворю (!) поме́нꙿш. ꙗ͗ко да́
нь даꙗ͗хꙋ двⷣ. всѧ ͗ю͗дѣ͗скаа стра
на ͗ ͗доумѣ͗скаа. ͗ моа͗втꙿскаа
͗ соур͗скаа. є͗л́ко пр странѣ
то́. ͗ да́лнѧѧ же ͗ до межⷣрѣ́
ь. ͗ны страны до́же ͗ рѣкы є͗г́
петꙿскыѧ. а͗ще ͗ нкто́ же ꙗ͗в́
сѧ пр томъ санꙋ. по то́мъ бы́вш
мъ. ка́ко непра́вда прореенє ͗єрѣ
мїно сло́во. ꙗ͗ко ѡ͗сꙿкверн сѧ є͗хо́
нїа. ꙗ͗ко съсоуⷣ є͗моу́же нⷭѣ требѻ
ванїе. ꙗ͗ко ѿрновенъ са́мъ ͗ сѣ́
мѧ є͗го. ͗ не въставъ ѿ сѣмен
є͗го. сѣдѧ на прⷭтлѣ двⷣѣ. вꙿладꙋ
щю въ ͗юдѣ. н є͗днъ бо̀ ꙗ͗влѧє͗
т сѧ са́на того. ѡ͗ста́вленъ соу́щ
мъ ѿ того. оу͗бо не ѡ͗скоудѣ колѣ
на ͗ю͗дова. до́нꙿдеже прїде є͗мꙋже
бы́т. ꙗ͗ко н са́мъ седѣ на плоть
скы прⷭтлъ. пршедꙿше же ꙗ͗ꙁы́кꙋ
͗ю͗дѣ͗скꙋ. ͗ црⷭтвю на ͗скалтѧ
ннѣ. а͗нтпатра ͗ро́да. ͗ є͗го мꙋ
жемъ. т́ же на власт етыр
раꙁдѣлша ͗ю͗дѣю. владоущю же
платоу. всѣмъ же тѣмъ р́мꙿскꙋ.
дръжавоу ͗моу́ще тверю ц͠рю
на пртⷭлъ двⷣъ. гл͠еть на не́мꙿже г͠ь
седѣ. непотре́бно ͗ вѣно црⷭтво.
то́ бо є͗сть аꙗ͗нє ꙗ͗ꙁы́комъ. н
мн́ш ѧ́ст всеѧ вселенныѧ.
є͗сть бо̀ реⷱ коре́нїе ͗є͗сѣє͗въ. въꙁве
ды͗ сѧ ѡ͗бладат ꙗ͗ꙁы́комъ на нь
ꙗ͗ꙁы́ц оу͗поваю͗ть. ͗ положхꙿ тѧ
въ ꙁавѣтъ родоу. въ свѣтъ ꙗ͗ꙁы́
комъ. ͗ положю въ вѣкы вѣкомъ
сѣмѧ є͗го ͗ пртⷭлъ є͗го. ꙗ͗ко д͠н н͠бе
сныѧ. сѐ оу͗бо̀ ц͠рь пребыⷭ. а͗ще ͗ скы́

304b
петры ͗ю͗дѣ͗скыⷯ не прє͗мъ. ͗ ц͠рь
всеѧ ꙁемлѧ̀ є͗сть ꙗ͗ко б͠гъ. ͗ свобо́
да ͗ꙗ͗ковлѧ ͗сто́ва быⷭ. блвⷭн бы́
ша сѣменемъ. є͗го́же всѧ колѣна
͗ вс̀ ꙗ͗ꙁы́ц бл͠жать хаⷭ. ͗бо̀ ꙗ͗
влѣє да боу́деть. ка́ко сп͠стелноє
смѣс сѧ цр͠ьскымъ колѣномъ. да
і͗͠лте (!) та́ко. ͗бо ͗ю͗да род фареса
͗ ꙁа́ра ѿ фамары. фамаръ ͗ю͗да сноу
хꙋ поꙗ͗тъ. с͠нв є͗го оу͗мръшю бе
с ѧ́да. съпреже ю є͗внаноу с͠нв
своє͗моу. пожа́тоу же бы́вꙿшоу
ѿ жтѧ. ͗ томоу лоукавꙿства
є͗го раⷣ ̋. ͗ю͗да к томоу не сота же
ꙗ͗комоу. а͗на же похотѣваю͗щ
ѿ сѣмен а͗враа͗млѧ. дѣтотво
реню. слож оу͗бо въ д͠вьствены
ѧ р́ꙁы. ѡ͗блъкꙿш сѧ ꙗ͗ко блоу́дн
ца. съмѣс сѧ съве́кромъ єѧ͗. ͗ ꙁа
ѧтъ ѿ него два̏ блꙁнеца. ͗ вꙿне
гда ража́т сѧ ͗ма, вы́лож рꙋ
коу пръвы ражⷣає͗мъ. ͗ ба́ба ръ
вленоую ве́рвь ско́ро навѧꙁа, вы
ложеною роукою дѣтщю. ꙗ͗ко
да поꙁнає͗ть ͗же пръвеє роженъ.
но скры роукоу дѣтщь вꙿноу́трь
ложеснъ. ͗ род сѧ ͗нъ пръвеє дѣ
тщь. та́е роукоу выложвы.
͗ нарее сѧ оу͗бо̀ пръвеє родвы сѧ
фаресъ. ͗же бо̀ є͗сть пресѣеноє.
пресѣенїе бо̀ є͗сть свѣны ́нъ. въ
влекы бо̀ роукоу ꙁара. ꙁнамена
є͗ть ꙁна́менїе нѣкоє сѐ ѡ͗браꙁъ.
ꙗ͗ко є͗же бѣ па́е ꙁара. покаꙁа оу͗
бо пръвеє роукꙋ. сꙿкрыша ю͗же па́
кы та́ко є͗же ѡ͗ хⷭѣ ж́тє. ͗
ꙗ͗в сѧ въ соу́щхъ пре́жⷣе ꙁакона.
ѡ͗брѣꙁанѧ ст͠ымъ. вс̀ бо т
не ѿ ꙁакона блюданї. ͗ ꙁаповѣ
дана ͗ ѡ͗правꙿдаша сѧ. но по єѵⷢаль

304c
гелꙿскомꙋ жтю ж́ша. ͗ смо
тр а͗враа͗ма. ѡ͗ста́вша ѿц͠а
своѧ (!) б͠га ра́д. ѿвергъша сѧ є͗сте
ства. смотр ѡ͗ва (!). ͗ мелхседе
ка. ꙁаконоу же пршедъшю. ѡ͗
ста́в сѧ таковоє жтїе. ꙗ͗коⷤ ͗
та́мо ѳаресоу рожⷣьшю сѧ. послѣ
д же ͗ꙁы́де ꙁара. та́ко ꙁаконоу да́
ноу. послѣ же въ с́ѧ ж́тїе. ръ
вленаа ве́рвь є͗же хвⷭою кро́вью ꙁна
менана. тѣмъ єѵⷢалстъ помѧнꙋ
тою дво̏ю дѣтщю. ꙗ͗ко та͗нꙿство
нѣкоє ꙗ͗влѧю͗щ ржⷭтвомъ єю. ͗
но же помнає͗ть фамаръ. не ꙗ͗ко
похвалноу мн́моу. смѣшенїе све́
кра. да ꙗ͗вть, ꙗ͗ко х͠с насъ рад всѧ̀
пр͗мы. прꙗ͗тъ ͗ такы ͗мѣ
т прародтелѧ. па́е же того раⷣ ̋
ѿ тѣхъ род́т сѧ ѡ͗с͠тт ѧ. не
бо прїде прꙁват првⷣныхъ, но̀
грѣшныⷯ. ѳаресъ же роⷣ ̋ є͗ꙁро́ма. є͗ꙁро́
мъ же род а͗рама. а͗ра́мъ же род
а͗мнꙿдава. а͗мндавъ же род на
сꙿсона. насꙿсо́нъ же род салꙿмана. са
лманъ же род воѡ͗ꙁа ѿ рахавы. ра
хавъ мнѧ́ть нѣцї бы́т равъ блꙋ
днцю ѡ͗ноу, ꙗ͗же прлгата́. пр
ꙗ с͠на навꙿвїна ͗ сп͠се ѧ. сп͠се же сѧ
͗ сама. помѧноу же ю да ꙗ͗вть.
ꙗ͗ко па́е та блоу́днца. та́ко же
͗ ѿ ꙗ͗ꙁыкъ цр͠кв, съборъ. съблю
д оу͗бо нананⷯ своⷯ. но̀ прїмъ
прелга́таа ͗ слы́ є͗же є͗сть а͗плⷭ.
͗ вѣровавꙿше словесемъ ⷯ. сп͠соша
сѧ вс̀ ѿ ꙗ͗ꙁыкъ. воѡ͗ꙁъ же род
а͗вда ѿ роуфы. роу́ѳъ та́ ͗нопле
меннца. но̀ ѡ͗бае съта сѧ во
ѡ͗ꙁꙋ. та́коже ͗ ѿ ꙗ͗ꙁыкъ цр͠кв
͗ноплеменнца соу́щ. ͗ кро́мѣ
ѡ͗бы́ѧє͗въ. ꙁабы лю́д своѧ.

304d
͗ ͗дольскыⷯ ѧ́ст ѿц͠а є͗ѧ дїаво
ла. ͗ прведе сѧ на́ бракъ с͠ноу б͠жїю.
а͗в́дъ же роⷣ ̋ а͗се́ѧ. ͗ѡ͗се͗ же род двⷣа
ц͠рѧ. ꙁане оу͗ (!) насонъ с͠нъ бѣ а͗мно
давль. сего̀ сестроу є͗лсⷡаⷷѳꙋ пр
веде собѣ женоу, вел́кы а͗рхє͗рѣ
а͗рронъ бра́тъ мо͗сеѡ͗въ. ͗с колѣна
селевꙿвтꙿска (!). ͗ є͗ще же бг͠олѣпны
 с͠тль ͗ѡ͗дає. колѣна селевꙿвть
скаго (!). прведе собѣ женоу сестрꙋ
ѡ͗хоꙁьє͗вꙋ. ѿ колѣна соу́щ ͗ю͗до
ва. та́е с́мъ цр͠ьскоє колѣно. смѣ
шає͗т сѧ съ левꙿв́тꙿскымъ. па́е
же доброꙁвѣстно г͠ь ͗ꙁъ м͠рїа д͠вца,
по́ плот м͠тр є͗го родосло́вє͗мъ.
та́ко ц͠рь ͗є͗рѣ ͗же къ б͠гꙋ. ꙗ͗ко реⷱ
л͠комъ ꙗ͗в сѧ. ͗ ꙗ͗же проповѣда
є͗т сѧ ц͠рь вѣны. ͗є͗рѣ въ вѣ
кы по ноу мелхседековꙋ. ͗ црⷭтво
є͗го црⷭтво вѣноє ͗ не͗стлѣє͗моє.
͗ родоу (!) є͗го всѣмъ ꙗ͗влѧ́є͗ть ꙗ͗ко не
͗слѣдованно (!). пресоущественоє
бжⷭтво кто̀ ͗сповѣсть 
Въ та́же лѣта црⷭтвова макдо
нꙿска страна. вꙿ не́же пръвоє ц͠рь
ствова кранаѡ͗съ. лⷮѣ •к͠• ͗ •͠•
до флпа. бѣꙗ͗хоу же тогда въ
є͗лꙿлнѣхъ соу́щ флософ ͗ тво́
рц съсфклсъ. ͗ ͗раклтосъ.
͗ є͗оує͗рпдъ. ͗ ͗родъ. ͗ сократъ.
вел́кы поуфагора. бѣ же ͗ра
клтъ род́л сѧ въ пре́жⷣереенныⷯ.
в ла́тъѡ͗ фвꙿстѣ. ѿ ͗раклєва
ро́да сы́. ͗ а͗лъкм́ны. ͗ пкад
ѡ͗съ ͗же въскръмленъ бѣ въ спан
͗сцѣ ꙁемл̀. ͗ до́бль бы́въ. прї
де тогда ѿ ͗спанѧ въ та͗лю (!)
бѣгаа є͗рсфеѧ ц͠рѧ. ͗ цртⷭвова
лѣ́тъ. •л͠•  •͠• въ ͗тал же
поꙗ͗ женꙋ лоугю. є͗лѣѧ ц͠рѧ дꙿще́рь.

305a
црⷭтвова же а͗кы ѿ пле́мене бы́въ п
кадѡ͗са. тѣмꙿже ͗ ка́пще є͗моу
поста́вша въ ѡ͗дѣнї ꙁла́тѣ. ͗
тъм͗сцї ц͠рїє. с̀реⷱ ргесъ. ѿ пле
мене того црⷭтвꙋю͗ще. въ послѣ
днⷯ ꙁаднⷯ странахъ. ꙗ͗же ка́пща
до нынѣ достоꙗ͗ть. є͗сть оу͗бо̀ ѿ
а͗дама до тѣ́хъ лѣ́тъ всⷯѣ •е͠• ͗
•т͠• ͗ •ꙁ͠• по а͗рътакꙿсерькс́н же
црⷭтвова а͗соу́хъ. ͗н до дарѧ
оу͗наго 
По црⷭтвѣ же да́рѧ новѣ͗шаго ц͠рь
ствова пръсомъ. а͗нта́кс́рꙿскъ на
рцає͗мы мномонъ. •л͠• лⷮѣ ͗ •ѳ͠• 

ѡ͗ латнѣ⸱ с͠на тѣлефова⸱
͗ ѻ є͗не͗ ͗ є͗лсьс 
ло́во .ҁ͠.
В лѣ́то пре́жⷣерееннаго ц͠рѧ дв͠да. ц͠рь
ствовавꙿшаго въ і͗єрлⷭмѣ. въ ͗та
л͗ же црⷭтвова с͠нъ ͗раклѡ͗въ. ⷤ
ѿ а͗оу͗гѧ роженъ. ͗ по семъ црⷭтво
ва с͠нъ є͗го. є͗гоⷤ проꙁва (!) лат́на. ц͠рь
ствова же въ то́ странѣ с͠нъ те
лефовъ, лⷮѣ •в͠і• ͗ то́го ͗менемъ
сктѧ нарцає͗ть. ꙗ͗же проꙁва
латнъ. въ то́же є͗н́ѧ. а͗нхсо
въ. фроужескы бѣжа ѿ плене
нїа, ͗лѧ града. с̀рѣь с тро́ска
сѣа. прїде въ лоувю къ фоуне
стѣ ддъ. ꙗ͗же є͗сть ͗ є͗лсъ. ͗

305b
пребы́въ тоу въто́ ѡ͗ставвъ оу͗
бѣжа оу͗боꙗ͗в сѧ є͗н́ѧ ц͠рѧ а͗фр͗
ска. ꙗ͗коже вергелї, премоудры
͗ сервї. роу́мꙿскы въ спсанї сво
є͗мъ. є͗пса (!) рекы. по смрът є͗д
неє͗вѣ (!). по мно́ѕѣхъ лѣ́тѣхъ. д́
дъ ꙗ͗же є͗сть ͗ є͗л́са. прїде въ лоу
вю. ͗ не вдѣ бо́хма. ͗є͗нѧ. бѣ
же с ддъ ѿ града нарцає͗ма харто
тма. фоунк͗ска. ͗же є͗сть
ме́жⷣоу горама тоура. сдона. ꙗ͗же
д́дъ бѣ богата. ͗ межⷣоу моу́жа
͗менемъ соухѧ оу͗б́ въ ловтвѣ
бра́тъ ддн. ͗менемъ поугма
л. ꙁавдѧ є͗моу богатꙿствꙋ. ͗
владоу́ща всею страною тою. бѣ
ꙗ͗ста бо̀ ѡ͗снꙋꙁна оу͗страшаю͗ща
д́в ве́прь. ͗ дръжаща соулц.
͗ сꙁади пршеⷣ пооу͗гмалї. оу͗дар
соухѧ межⷣꙋ плещема соулцею ͗
оу͗б . бѣ бо с́лнѣ. ͗ въꙁемъ тѣ
ло є͗го въверже въ де́брь. ͗ повѣда
ѡ͗братв сѧ въ слѣдъ ходѧ́щмъ
є͗го. ͗ сестрѣ своє͗ рекы. да ͗же
гна́ д́в ве́прь. съ стѣны сѧ спа́
де. мышлѧ́ше же с̀ поугмалї͗ѡ͗
нъ, ͗ сестрꙋ свою погоуб́т. ͗ вꙁѧ
т всѐ богатꙿство ⷯ. ꙗ͗в́ же сѧ къ
д́дѣ въ снѣ моу́жь є͗ соухѡ͗съ. ͗
ре́е кꙿ не́. бра́тъ тво́ оу͗б́ мѧ. ͗
каꙁавъ є͗ ꙗ͗ꙁвꙋ ͗ мѣсто. ͗ ре́е къ
не́ бѣж да ͗ тебе не оу͗бє͗ть. ⷤ
д́дъ оу͗та͗вꙿш сѧ бра́та своє͗го.
поугмал͗ѡ͗на. ͗ ѡ͗брѣтꙿш врѣ
мѧ. ͗ вꙁѧ́ всѐ богатꙿство. ͗ сре
брокаванїе (!) ꙗ͗же ͗мѣ всего много
цѣннаго. ͗ вꙿлож́вꙿш въ корабль
съ сво͗м моуж бѣжа. ѿплоу́
вꙿш ѿ фꙋнкѧ. прїде въ лоуве
͗скꙋю странꙋ а͗фркѧ. ͗ съꙁда

305c
тоу граⷣⷣ вел́къ ѕѣ́ло. ͗же проꙁва
каа͗рфа͗гⷶенъ скаꙁає͗мъ. а͗фрскы
мъ ꙗ͗ꙁы́комъ неа͗палъ. ͗ црⷭтво (!) въ
немъ тоу ͗ оу͗мре цѣломоу́дренѣ 
͗Ен́ѧ же црⷭтво прїмъ. ѿплоу ѿ
лвоуѧ мыслѧ въ ͗талю пр͗
т. вѣтроу же прот́вноу повѣ
ꙗ͗вꙿшю. пове́рженъ быⷭ съ сво͗м
корабл, бл́ꙁъ секелѧ. въ кал
врю страноу. въ граⷣ нарцає͗мы
 а͗ргоурнъ ͗же съꙁда дѡ͗мдъ
с͠нъ тоу́девъ. ͗же деѡ͗мдъ бѣ
тольскы страны. ѿ пле́мене оу͗
неѡ͗ва, ц͠рѧ є͗то́льска ͗же оу͗не
оу͗съ. прведе женоу ͗менемъ є͗р
воую ͗ пржве с нею тоудеѧ. ͗
оу͗мре пръваа. ͗ поꙗ͗ женоу дрꙋгоу
ю ͗менемъ а͗лѳею. ͗ прж с нею
меꙗ͗леє͗агра. ͗ дꙿще́рь ͗менемъ д
͗а͗͗рꙋ 
Дѣвою же є͗ сꙋщ въсхотѣ є͗ѧ. ͗
менемъ а͗хлоѡ͗съ. с͠нъ посдонїа
болѧрна тоудеѡ͗ва. а͗хелоѡ͗съ
же прⷣѣ посагомъ нарꙋга дѡ͗н
рꙋ ѡ͗та́. ͗ посе́мъ г͠лѧ оу͗неоу͗сꙋ
ц͠рю а͗хелоѡ͗съ, не по͗моу твоє͗ѧ
дꙿще́ре. а͗ще да не ре́еш м црⷭтва
твоє͗го стро͗т сѐ не въсхотѣ.
͗ а͗бє съ ѿц͠емъ сво͗мъ ꙁарат
сѧ а͗хелоѡ͗съ, на оу͗неоу͗са. ͗ сѣе
сѧ с н́мъ. ͗ стоужвъ с̀ оу͗неоу͗
съ. оу͗бѣд ѿ феѳѧ страны, во
є͗водꙋ с́лна. ͗ракла нарцає͗ма
го прехва́лна. ѡ͗бѣщав сѧ є͗моу
да́т дще́рь свою да͗нрꙋ. ͗же
прешеⷣ съ во́ сво͗м въѡ͗роуж
в сѧ. ͗ състав сѣь с посдомъ
а͗хлеѡ͗мъ ѿц͠емъ. ͗ вꙿходѣ оу͗б
меемъ полоуфмъ. поⷣсдонїа
ѿц͠а а͗хлеѡ͗ва. Сѐго дѣлѧ х

305d
трец въ псанї положша, ре́
кша. ꙗ͗коже ро́гъ ѿлом а͗хлеѡ͗
въ ͗раклсъ, с̀рѣ́ь ѿ͠ю с́лоу єⷢ
͗ ꙁастоупленїе. ͗ в́дѣвъ ѿц͠а сво
є͗го па́дꙿша а͗хлоѡ͗съ побѣже сноу́
ꙁно. сего̀ рад п́шꙋть. ͗ ͗пꙿпоⷫке
ньтаоу͗ромъ. женоущю же сла́вно
моу ͗раклеѡ͗вꙋ. ѡ͗братв сѧ а͗хе
лоѡ͗съ ͗ оу͗дар  во́съ. стрѣлвъ
пострѣлвъ а͗хлоѧ бл́ꙁъ рѣкы.
є͗же ͗мѧ форовамъ 
Пострѣленъ же бывъ а͗хлоѡ͗съ. ͗
спаде сѧ с конѧ. ͗ пог́бѣ вꙿ рѣцѣ.
͗ проꙁва́ сѧ рѣка та ѿ страны є͗то
льскыѧ. а͗хлоѡ͗съ до нынѣ. ꙗ͗ко
же кефалѡ͗нъ премоу́дры спса.
сла́вны же ͗раклсъ ѿ ꙗ͗ꙁвы тоѧ
по ма́лѣхъ дн͠ехъ оу͗мре. м͗лагрꙋ
жь с͠нъ оу͗неѡ͗въ бра́тъ тоудесꙋ
совъ. ͗ дѡ͗нрнъ сътвор побѣ
доу вел́кꙋ. оу͗бвъ въ калоудьсцѣ
странѣ. ве́прь страшны ͗ го
рдъ. а͗талантнъ дꙿще́рь съхꙋє͗
ѡ͗вы. ꙗ͗же вар́вꙿш пре́жⷣе оу͗да
р дрѣвомъ ве́прь то́ д́в. ꙁа
не гоублѧше страноу тоу всю̀. по
оу͗бїенї же ѕвѣ́р того. кожю
є͗го до (!) мелеа͗грпь. а͗таланꙿтї
въсхотѣвъ є͗. прїде же меле
а͗гръ къ ѿц͠ю своє͗моу оу͗неоу͗соу
͗ пршедꙿшю є͗моу. въпраша є͗го
ѡ͗ ѕвѣр. ͗ раꙁоумѣ оу͗неоу͗съ. ꙗ͗ко
же ѿда́лъ є͗сть кожю а͗талантї.
раꙁꙿгнѣвавъ на с͠на своє͗го. вꙁѧ́
ꙗ͗же ͗мѣꙗ͗ше, ͗ хранѧ́ше л́стъ
масл́нны. а͗лфеѧ бо древсеѡ͗
брѣжа соущ. ͗ въсхотѣвꙿш
є͗, пожре л́стъ маслны.
а͗бє же пород́вш ѡ͗троѧ. по
род с мелеѡ͗громъ ͗ л́стъ масл

306a
нны. ѡ͗ не́мꙿже да́но быⷭ прореенїє
ѿц͠ꙋ ѳгꙋнеоу͗сꙋ. толко лѣ́тъ ж́
въ боу́деть мелеа͗гръ. є͗л́коже лѣ
тъ хран́ш, л́стъ маслнны
с н́мъ пороженны, ͗же л́стъ въ
ꙁлож на ѡ͗гнь, оу͗неоу͗съ ͗ сꙿгорѣ
раꙁꙿгнѣвав сѧ на с͠на своє͗го. ͗ а͗бїє
по прт мелеа͗гръ оу͗мре. ꙗ͗коⷤ
премоу́дры є͗оу͗рпдъ спса ѡ͗
малеа͗гре 
По црⷭтвї же неоу͗совѣ (!). црⷭтвова
є͗то́стѣ странѣ. дрꙋгы є͗мꙋ
с͠нъ тоудеоу͗съ, ѿц͠ь дѡ͗мдовъ.
дѡ͗мдъ же по сконѧнї ѿц͠а сво
є͗го тоудѣѧ. црⷭтвова въ а͗грстѣ
 странѣ, прведъ ѿ а͗гра. ͗ (!) же
ноу ͗менемъ є͗га͗лею. ͗ въпол
в сѧ покор къ странѣ своє. є͗то
лю сѣк сѧ с н́м. ͗ рассыпа црⷭтво
ⷯ. сътвор ѧ поⷣ а͗гр͗скымъ ц͠рь
ствомъ. с̀рѣь поⷣ своє͗ю вла́стїю
͗ ѿтоу́де ѡ͗брат сѧ с побѣдою.
ѿ тро͗ въ своє с црⷭтво. ͗ не пр
ꙗ͗ша є͗го гражане. н болѧре сво.
но̀ протвша сѧ є͗моу с́лою на
сѣь 
͗ оу͗вѣдѣвъ женоу свою, є͗гаалью
блоуд́вꙿшю съ болѧрномъ кꙿме́
томъ. ͗же протвлѧше сѧ є͗мꙋ
крѣпко. та́коже па́кы оу͗слыша
блꙋд́вꙿшю съ оу͗а͗комъ сн͠омъ на
восъ плє͗вымъ болѧрна є͗го. ꙗⷤ
на͗пае по́хот ра́д. все́ю с́лою
въꙁꙿбранѧ́ста є͗моу. ꙗ͗коже пре
моу́дры ддꙋмъ спса. раꙁꙋмѣ
вꙿ же дѡ͗мдъ воє͗воды. ͗ всю
а͗гр͗скоую страноу протвѧ
щю сѧ є͗мꙋ. ͗ не могы ͗т, н
вꙿ талю. н въ ѿ͠ноу свою. ꙗ͗коⷤ
раꙁꙿдрꙋшь є͗ црⷭтво. ѿплоувъ

306b
͗де въ кавртꙿскоу (!) странꙋ. ͗ съ
ꙁда граⷣ тоу въ кра мо́рѧ. ͗же про
ꙁва а͗ргоурпꙿпнъ. є͗гоже послѣ
д нарекоша до нынѣ веньтѡ͗съ
͗ прє͗мъ є͗н́ю. првержена тꙋ
въ то́ граⷣ. ͗мѣꙗ͗ше вꙿ собѣ въ мно́
ѕѣ т́, ͗ слоу́жбы дѣлѧ с н́мъ
жвѧ́ше. г͠ла же къ дѡ͗мдоу є͗
неѧ, рекы. ѡ͗браꙁъ же (!) въ трꙋбѣ
вꙁѧ́лъ ͗маш л . дѡ͗мдъ же
ре́е. ѿнележе съ ѡ͗доусеоу͗сомъ.
вꙁⷯѧ ͗ не преста́ м пеѧ́ль. н̀ мо
͗мъ во́є͗мъ. тѣмꙿже по ноуж въ
просⷯ ѡ͗ немъ поуѳѧ. ͗ да́нъ быⷭ
м ѿвѣтъ ѿда́т тро́є͗мъ є͗ ре
енѧ (!), да́жⷣь мнѣ. ͗ а͗бє сътво
рвъ требꙋ дѡ͗мдъ. ѿда коу
мръ ть є͗нї. въꙁе́мꙿ же ͗ є͗нѧ.
жа́твѣ прспѣвꙿш к лат́ноу. ͗
с н́мъ съвокоуп всѧ̀ ꙗ͗же ͗мѣ
ꙗ͗ше во́ѧ своѧ съ собою фрꙋжескы
сѣе сѧ съ рсⷹтолы. ͗ вꙿ то́мъ сѣ
латнъ телеѳовъ с͠нъ, оу͗бїєнъ
быⷭ. ͗ прнесоша роустоулꙋ да
ры є͗моу. ͗ ѿ͗де є͗на͗съ къ є͗оу͗а͗
нъдрꙋ. ͗ къ с͠ноу є͗го поланотоу,
ꙗ͗же бѣста моужа хра́бра. ж
вꙋщї въ ͗талї. въ вс нарца
є͗мыѧ валантѧ. дръжаща ѡ͗
бласть. вꙿ не́͗же вс̀ паласъ ͗мѣ
ꙗ͗ше до́мъ вел́къ ѕѣло. такогоⷤ
не ͗мѣꙗ͗ше страна та̀. ⷤ до́мъ
проꙁванъ быⷭ по́ла (!) ѿ пола́дѧ. ͗
прос оу͗ него прꙗ͗т по́мощь. во́ѧ
да́сть же є͗моу. паласъ же ͗ ѿц͠ь
є͗го є͗оу͗а͗нꙿдръ. моу́жа хра́бры ͗
крѣпкы •у͠• па́кы же ше́дъ то́ⷤ
є͗нѧ въ ͗ного мѣсто дръжате
ль. поѧ мно́гꙋю по́мощь во́, ꙁа
не всѧ страна та̀. ͗мѣꙗ͗хоу гнѣвъ.

306c
на роустолѣхъ. ͗ на тоу́рнѣ ц͠р
ⷯ. ͗ съста́в ра́ть є͗нѧ с н́м.
͗ ѡ͗долѣ роустоломъ. ͗ оу͗бїеноу
бы́вꙿшю тоу́рноу. ͗ прꙗ є͗нѧ ц͠рь
ство съ побѣдою. ͗ дꙿще́рь лат́
ню лав́нью. ͗ съꙁда тоу є͗нѧ граⷣ
велкъ, є͗же нарее лавнї. по
лож є͗н́ѧ. ͗же бѣ вꙁѧ́лъ ка́п
ще кꙋмрꙿскоє ѿ дѡ͗мда. въ
то́мъ градѣ лав́нь 
Црⷭтвова же є͗н́ѧ с лат́номъ
лѣтъ •ѳ͠і• по є͗нї же црⷭтво
ва тоу̀ а͗скнт оу͗л с͠нъ є͗нє͗
въ. ͗же бѣ ѿ креоу͗сы троа͗дꙿскы
ѧ, пръвыѧ є͗моу жены того є͗н́
ꙗ. лѣтъ •л͠• ͗ •е͠• ͗ съꙁда граⷣ
лавню. ͗ црⷭтво ва (!) а͗лванї
прелож. прнесе же с̀ ск́нь
ѿ лавнїа гра́да. въ граⷣ ͗же са́
мъ съꙁда лавнїю. В то же врѣ
мѧ а͗рхє͗рѣ бѣ въ і͗єрлⷭмѣ. є͗л
а͗кымъ с͠нъ ͗сꙋсовъ. въ та́ же лѣ
та бѣ ͗пꙿпас ѳлосоѳъ, поуфа
горескы (!). ͗же кроу́гъ нбнⷭы
͗ꙁоѡ͗брѣте ѿ двою на десѧть
жвотꙋ. ͗ вꙿ корабл пловы
въ мо́р. ѿ во́лнъ потопленъ бы́
въ ͗ оу͗мре. бѣ́ же ͗сꙿкра́ (!) вꙿ то врѣ
мѧ ͗ переклсъ. ͗ фоукоудд
съ. ͗же спса сѣь пелопо́скы
. ͗ а͗фнѣ͗скы 
Въ та́ же лѣта бѣ̀ фоукъдд
съ ͗ ка́пщетворець. ͗ стс
хоръ. ͗ вакхоулдсъ. ꙗ͗же ͗ꙁо
ѡ͗брѣтоста плѧсанє ͗ тво
рца. съ прежⷣереенным ѳло
соѳы. т бо̀ бѣша є͗лл́номъ оу͗
тел. въꙁде же по схъ. ͗
дмостенъ. ͗ арстефанъ,
пѣснотво́рець. по тѣхъ же

306d
лѣте́хъ црⷭтвова а͗лваномъ,
а͗лꙿва с͠нъ а͗скановъ. ͗ сътвор
с̀левъ граⷣ. ѿтолѣ нарют сѧ
ц͠р с́лв. ͗ прнесе ка́пще по
ладїно въ градъ с́лвъ. ͗же
са́мъ ꙁда. црⷭтвоваша же оу͗бо
͗же ѿ племене є͗нѣна. нар
цає͗м є͗на͗де. лѣтъ •м͠• 

ѻ рꙋмоу ͗ рмѣ⸱ ͗ ѻ таркꙋнї⸱
ло́во .ҁ͠а.
По то́мꙿ же цртⷭвоваста бра́та
два̏. ром т рмъ. ро́мъ же
ста́рѣ бра́тъ р́мовъ. градъ
сътвор. ͗ нарее ͗мѧ є͗моу р́
мъ. того рад проꙁван бы́ша
ром. ꙗ͗коже (!) ͗ ѡ͗роужє ͗ра
клє͗во, ѿ ро́да пкыдыѧ. ѡ͗
брѣтꙿша положста въ градѣ
р́мѣ сътвореннѣмъ, ѿ нею є͗
мꙿже мѣ́сте бѣ ве́сь. нарца
є͗маа валденьтѧ, на торꙁѣ
ваа͗сцѣмъ. въ цр͠кв пкдїа.
ꙁаклювꙿше до́же ͗ досѣле. та́
же бра́та потворста. г͠ле
мы ц͠рьскы хра́мъ полатꙋ
полантовꙋ. ͗ проꙁваша ю
р́мꙿскы, кепаталѡ͗нъ ю͗же сѧ
ре́еть глава градꙋ 
Прне́сше  полад͗нъ коумръ ѿ

307a
ѿ града с́лва ͗ поставша вꙿ р
мѣ. бра́та же та̏ ѡ͗ црⷭтво вра́
ждꙋ, въꙁвⷣго́ста. ͗ оу͗бє͗нъ быⷭ
ѿ рома р́мъ. ͗ црⷭтвова є͗д́нъ ро́
мъ. ͗ ѿнеле́же оу͗б бра́та своє͗го.
трѧст сѧ наѧ ве́сь градъ рмъ
͗ наро́д мѧ́ст сѧ наѧша. ͗ быⷭ
вꙿ н́хъ оу͗со́бца. въ того то́ю
црⷭтво. ͗ ше́дъ ро́мъ на тре́бще въ
проша г͠а. пото въ моє с црⷭтво
всѧ́ с̀ дѣю͗т сѧ. ͗ ѡ͗брѣте сѧ є͗мꙋ
ѿ проповѣд. та́ко а͗ще поносѧ
ть т бра́тъ с тобою на пртⷭлѣ ц͠рь
стѣмъ. не ͗ма́ть престат гра́
дъ р́мъ трѧсы́ сѧ. н лю́дїе пре
млъкнꙋть. н рат оу͗лщ (!). ͗ съ
твор ѡ͗браꙁъ бра́та своє͗го, ꙁла́
тъ до поꙗ͗са. ͗ посад  на пртⷭлѣ
съ собою на немꙿже сѣдѧ́ше. ͗ та́ко
црⷭтвова про́аа своѧ лѣта. сѣдѧ
съ ꙁлатымъ ѡ͗браꙁомъ бра́та сво
є͗го рма. ͗ преста трꙋсъ въ градѣ
͗ влѧ́же мѧте́нїе наро́да. ͗ а͗ще
то̀ гл͠еш ѡ͗ оу͗ставѣ какомъ лю́
бо. то̀ ѿ себе ͗ ѿ бра́та своє͗го гл͠е
ш оу͗ставлѧѧ. повелѣхомъ ͗л
оу͗ста́вхомъ по немоуже ѡ͗быаю
ц͠рь ͗ доселѣ гл͠ашеть. повелѣхомъ
͗ оу͗ставхомъ ѿто́лѣ. ͗ въ гра
ды сꙋ́щаа поⷣ вла́стю р́мꙿскою.
распоустша ѡ͗браꙁы по поꙗ͗съ,
поста́вт въ к͠нꙁѧ. ͗ на ꙁлат
цаⷯ та́ко ѡ͗браꙁъ твор́т наѧ
собѣ ѡ͗ є͗дноу странꙋ. а͗ ѡ͗ного ѡ͗
дрꙋгоую͗ странꙋ 
По́мъ (!) же ц͠рь по конѧнї града ͗ оу͗
крашенї. сътвор цр͠ьковь а͗рї
͗ того мцⷭа оу͗став пра́ꙁнⷣкъ. ͗
требꙋ а͗рї. ͗ сътвор ͗мѧ мцⷭꙋ
томꙋ маро́тъ. прежⷣе нареемъ

307b
прмо́нъ. є͗же сѧ нарееть ратны
б͠гъ. ͗же по всѧ лѣ́та пра́ꙁнⷣкъ
творѧть рꙋ́м доже ͗ доселѣ. ͗ на
рцють д͠нь пра́ꙁнⷣка того, по по (!)
лоугоу ͗граю͗ще. ͗ тоу а͗бє наенъ
сътвор кркс, є͗же є͗сть поⷣ
роумє͗ роумѣхъ. хотѧ росꙿсыпа
т народы р́млѧнъ. ꙗ͗ко мѧтѧ
хꙋ сѧ ͗ въстаꙗ͗хꙋ на́ нь. ͗ є͗ще бра́та
дѣлѧ ͗ сътвор пръвеє поⷣрꙋ͗мє͗ рꙋ
мѣхъ. пра́ꙁнⷣкъ творѧ сл͠нцю. ͗
е́сть етыремъ съставомъ ͗же
поⷣднмъ сꙋть. ꙁемл̀ ͗ мо́рю. ͗
ѡ͗гню ͗ оу͗гоу. помышлѧѧ с̀ се̏. ꙗ͗ко
ѧ́ст соу́ть сего̀ ра́д. цр͠є пръ
стї на ра́т. ͗же тоу́ть •д͠•
с́ѧ съставы. роумѣхъ бо̀ не тꙋ
ть еты́реⷯ тѣ́хъ съставъ. ра́ꙁвѣ
є͗д́ного пра́ꙁнⷣка въ псд͗сцѣ
ꙁемл̀. ц͠рь оу͗намаоу͗ подъроумє
творѧ́ше на є͗про́нꙿскыⷯ (!) странахъ
мцⷭа ма́рта въ •к͠е• сл͠нцю бо́гꙋ
тре́бꙋ творѧста ромоу. а͗к ве
лѧю͗щю сѧ сл͠нцю. є͗же трꙋжа
є͗ть ꙁемлѧ̀ ͗ мо́ре. є͗же є͗сть д
мтра псдонъ. соу́щаа състава
поⷣ нмъ. ͗ мета жре́бѧ съ оу͗на
має͗мъ цр͠мъ. ͗ паде жре́б оу͗на
маю. ͗гра́т ꙁа псдона є͗же є͗ ва́
да. ѡ͗блее сѧ въ р́ꙁоу с́ю. ͗ ͗граа
на́ нь ѡ͗блее сѧ въ ꙁеленꙋ, ꙗ͗коже
є͗сть ꙁемлѧ̀. ͗ па́кы па́де жре́б
͗ оу͗намаю ѡ͗блещ сѧ въ дѡ͗м
трнъ ѡ͗браꙁъ. ѡ͗блее сѧ въ ꙁеле
ноу коты́гоу. ͗ ͗граа на нь ѡ͗бле
е сѧ въ посдонь ѡ͗браꙁъ, въ с́нь
є͗же є͗сть вода. ͗ оу͗ставъ (!) оу͗бє͗
нъ бываше. ͗ мно́жество прхо
жаше бес сла на поꙁоръ ѿ всѣ́хъ
ꙁемль ͗ градъ. на тоу наротꙋю

307c
͗гроу ц͠рьскоую. жвоущї же по́
морю ͗ ѡ͗стровныⷯ градѣхъ. ͗ въ
всѣхъ прморꙿскыⷯ. корабленц
молѧхꙋ б͠га. да бы ѡ͗долѣлъ носѧ
с́нюю коты́гꙋ, є͗же є͗сть посдо
нъ. ре́кꙿше а͗ще ѡ͗ста́неть ͗же ꙁа
посдона ͗гра́є͗ть. то̀ по ѡ͗скоу
ꙋ ры́бы боу́дꙋть. ͗ всюдꙋ вѣтр
ѕл въстаноуть. да кораблемъ
не боу́деть лѕѣ плават. а͗ ͗же
свене мо́рѧ жвоуть. та молѧ́
хꙋ сѧ да бы ѡ͗долѣлъ носѧ ꙁеленꙋю
р́ꙁꙋ. гл͠юще ꙗ͗ко а͗ще ѡ͗ста́неть
͗же ꙁа дмтрѧ ͗гра́є͗ть. є͗же
є͗сть ꙁемлѧ̀ то скоудо боу́деть
ж́та ͗ ма́сла. ͗ вна ͗ ѡ͗воща.
͗ ѡ͗долѣва мно́гымъ поⷣроумнко
мъ. оу͗но́ма ͗ по мно́га лѣ́та. ͗мѣ
ꙗ͗ше бо̀ оу͗́телѧ а͗оу͗рта. оу͗ѧ
ша  х́трѣ бреꙁденѣ х́трост.
͗же оу͗на́маоу͗ ͗гра. но̀ пелепомъ
людѣнⷩомъ оу͗бє͗нъ быⷭ. ко́нꙿскоє
же сѐ поⷣрꙋмє оу͗а͗лъ. пръвоє оу͗вѣ
дѣ с͠нъ посдонь. ͗же поѧ люв͗нꙋ
дꙿще́рь ͗оу͗сꙋ. ͗ пкдыѧ. ͗же вла
дѣ полоуденным странам. тꙋ
ꙁемлю̀ вꙿ не͗же црⷭтвова проꙁва
лоувю. по ͗мен жены своє͗ѧ 
Пѡⷣроумє͗ же сѐ, є͗ноуа͗лъ. мнѡ́
гымъ ѡ͗роужїемъ ѡ͗брѣте. ꙗ͗коⷤ
ѡ͗ сⷯ пса калмахъ въ по́вестѣхъ
своⷯ. ͗ по тѣхъ є͗рехѳонї наѧ
͗гра́т. ͗н́ мно́ꙁ на своє ꙁемл̀
ко́жⷣо ͗гра́т наѧ́ша. на оу͗нама
͗ пръвоє наѧ ͗гра́т поⷣрꙋмє ко
леснцам етырм кон, тѣ́
мꙿ же ͗ прослꙋ, ꙗ͗коже ͗ ͗ въ сто
рцѣ (!) моу́драго хара́ка леж́ть.
͗же ͗спса ͗ с̀. ꙗ͗ко ͗ поⷣрꙋмꙿскоє
сътворенє. по ѡ͗браꙁоу м́ра

307d
є͗сть сътворенно. ре́кꙿше н͠бс
͗ ꙁемл̀ ͗ мо́рю. ͗ въꙁдоухꙋ. дво̏є
на десѧть врата. двѣ̀ бо̀ на десѧ
ть мѣсте. скаꙁаю͗ть ѕвѣ́ꙁнⷣа
го крꙋга. строꙗ͗ща ꙁемлю̀ ͗ мо́ре
͗ л͠ескоє жтїє м́моходѧщеє.
͗ мѣсто поⷣроумꙿскоє. ͗ всю ꙁемлю̀
нар́ють. а͗ ѡ͗кръстъ є͗гоже ко́н
текоуть. пр́тѧ мо́рю є͗сть. ꙁе
млю̀ ѿлоуаа. а͗ ѿнюдоу же ͗ꙁрщꙋ
ть ко́н въстокъ то є. а͗ ꙗ͗може
текоуть ꙁападны то́ є͗сть оу͗гоⷧ.
а͗ седмоє теенїе ͗ шестоє седꙿм
ѕвѣѕдъ велкыⷯ. ꙗⷤ на полоунощ
пр́тѧ єⷭ 
Ро́мъ же ц͠рь тⷭь творѧ тѣмъ, сл͠нцю
еты́ремъ съставомъ. ͗же поⷣ
нмъ. поⷣроумє͗ роумѣхъ. пръвоє
͗ꙁскавъ наѧ ͗гра́т въ то́ ꙁе
мл̀ ꙁападно, ре́кше въ ͗тал.
колеснцам етырм кон. рекꙿше
ꙁемл, т ͗ морю. т ѡ͗гню. т
въꙁдоухꙋ. ͗ сътвор ͗мена ро́мъ.
с́мъ наротымъ, съставомъ
ꙁемл̀ ꙁелноую ѧ́сть. ꙗ͗коже єⷭ
трава. а͗ морю с́ню ѧ́сть да́ ꙗ͗коⷤ
є͗сть вода. а͗ ѡ͗гню ръвеноу ѧ́сть
ꙗ͗ко ръмноу сꙋщю. а͗ въꙁдоухꙋ бѣ
лоую ѧ́сть. ꙗ͗ко бѣлоу соу́щю. ѿ
того оу͗вѣдѣша етыр ѧ́ст
въ роумѣхъ сꙋща 
Нарекоша ꙁеленоую ѧ́сть прасна
ре́еть же сѧ роум͗скы пребы
ваа. ре́кше лца не погоублѧѧ.
ꙗ͗ко трава. а͗ невѣта (!) проꙁваша
ѿ ветꙿскы ꙁемлѧ̀, ꙗ͗же є͗сть пѡⷣ
рꙋмъскою вла́стю. вел́ка ꙁе
млѧ̀ ͗менемъ венет. въ не́͗же
є͗сть мтрополтъ. а͗коулѧ
ѿ неꙗ͗же ͗деть с́нї ша́ръ рꙁаⷨ.

308a
͗ прта къ ꙁеленѣ ѧ́ст. съвокꙋ
пвъ прас́ноу бѣ́лоую ѧ́сть. єⷤ
є͗сть въꙁдоⷯу. є͗лма работає͗ть
ꙁемл̀ ͗ крас́ть ю до́жⷣь поущаа.
а͗ къ воднѣ ѧ́ст къ неветоу (!) пр́
та (!) ервеноую ѧ́сть. ꙗ͗коже є͗сть
ѡ͗гнь. є͗лма вьрть дома (!). ѡ͗гню
работаю͗щю є͗. ͗ ѡ͗гнь водою оу͗
гашає͗т сѧ. раꙁдѣлша же сѧ р́млѧ
не на ѧ́ст. ͗ к томоу не бы́ша съ
себѣ. но̀ дрꙋгъ на́ дрꙋга бы́ша. ре
коуще да бы на́ша страна ѡ͗долѣла.
ка́ко сѐ вѣрꙋ нѣкоую дръжаще. не
хотѧхꙋ сѧ в́дѣт. въста въ р
мѣ расколъ велкъ. ѿнележе въꙁвⷣ
же роу́мъ ͗гроу́ тоу̏. ро́мъ же ц͠рь
ꙗ͗же (!) вдѧ страноу ѡ͗ста́вꙿшю. то̀
с тою боу́дѧше на въстаю͗щаа на́
нь народы. ͗ боꙗ͗ры бра́та дѣлѧ. ͗
л ͗ноꙗ͗, коє͗ѧ вны. тѣмъ быва
ше по ѡ͗ставꙿше ѧ́ст. ͗ къ собѣ
ⷯ прїмааше а͗кы пеѧ́лныѧ. да
є͗моу боу́деть с кы́мъ бы́т на въ
стаю͗щаа на́ нь. ѿ того пр͗мꙿше
͗ по тою страною (!) ж́т наѧ́ша
͗же по не́мъ цр͠є бы́ша рмꙋ 
ъ (!) црⷭтво же того ро́ма. моу́ж оу͗
него бѣꙗ͗хꙋ мно́ѕ прход (!). ͗ по́
лонъ бѣꙗ͗ше р́мъ поустотъ. ͗
не достоꙗ͗ше мно́ж то́ (!) женъ. ͗
хотѧ́ще сего̀ жтѧ оу͗ноша. на
с́льє творѧ́хꙋ по оу͗лцамъ же
намъ. ͗ быⷭ мѧтежь ͗ оу͗собца
в нⷯ. ͗ не оу͗мѣꙗ͗ше сѧ (!) пото ꙗ͗т
ро́мъ. не раѧхꙋ бо̀ жены посѧга
т ꙁа пршелца. а͗кы странны ͗
нетоꙁе́мца ꙁовꙋ́ще. ͗ ꙁаповѣда
ка́ꙁню да посѧгаю͗ть ꙁа нѧ дв͠ца.
͗мꙿже дѣꙗ͗хꙋ роут́ды. ͗ не ра
нкто́же да́т своєѧ дще́ре. г͠лю

308b
ще. дѣ́є͗ш л жтьє оу͗ него̀ оу͗трѣ
͗ ѡ͗нъ д͠нь оу͗бью͗ть  на рат. но вс̀
ꙁа домашнѧѧ гражⷣаны. ͗ тоуга
м. ро́мъ ͗де на тре́бще. ͗ да́сть
сѧ є͗моу проповѣдь. да сътворть
женамъ поⷣроумє. да с поⷣроумѧ
во́ є͗моу поє͗млють жены. ͗ събра
всѧ̀ во́ѧ своѧ въ дворець къ собѣ. съ
твор поⷣрꙋмє. повелѣвъ жена
мъ прїт то́кмо на поꙁоръ ͗ ѿ да́
лнхъ вес. ͗ ꙗ͗ко слы́шаша, прї
доша ѿ всеѧ ꙁемлѧ̀ на поꙁоръ ѿ да́
лнⷯ. ͗ в р́мъ народ. ͗ жены моу
жатць ͗ дв͠ць. ͗ прїдоша ͗ ѿ на
ремыхъ савѣнъ ѡ͗троковца до
бры. бл́ꙁъ соу́щ ꙁемл̀ то́. ͗ по
вѣда ѡ͗та́. ͗ поуст вꙿ нарѣє (!) же
нѣ моужатц. рмлѧнын не
бы́т на поꙁорѣ. повелѣвъ во́є͗мъ
сво͗мъ. жены моужатца свенѣ
ход́т. но̀ дв͠ца раꙁꙿграбт. т
оу͗довца то́ю. ͗ ше́дъ ꙁрѣ (!) на поⷣ
рꙋмє. да ꙗ͗ко събра́ша сѧ вс. пꙋ
ст ͗с полаты своєѧ. ͗ те́кꙿше ра
ꙁꙿграбша дв͠ца на подъроумє по
степенемъ. ͗ не ͗моу́щаа моу́жь
͗ поꙗ͗ша собѣ женамъ 
Сѐ є͗д́ною сътвор ро́мъ с́це бы́
т. ꙗ͗коже премоу́дры творець.
врнъглї скаꙁа. та́коже ͗ плѣ
н рмлѧнꙿскы ͗сторкъ спса.
͗ ͗нї же ͗сторцею скаꙁаю͗ть мь
скама тво́рша ро́ма. ͗поⷣроумє
пре́жⷣе ͗ рома. ͗ р́ма не скаꙁоую͗
ть влъцю въскръмленома. є͗гда
ц͠рь а͗моулѡ͗съ дѣ́дъ є͗ю, повелѣ ю
поврещ в лѣсе ꙗ͗ко блоуднща.
ма́т ͗ма сл͠нца бо́га а͗реѧ. ͗же
сѧ ре́еть ра́тны б͠гъ. жр́ца
бѣ. ͗ съблоуд́вш съ во͗номъ нѣ́

308c
кымъ. род блꙁнѧта. ро́ма, ͗ рма.
ю͗же повѣдаю͗ть въ кощꙋнѣ. ѿ а͗реа
брежоу́ бы́вꙿшю. да того рад дѣ
дъ є͗ю повръже ю пр лѣсѣ. ͗ ѡ͗бре
те ѧ жена плъскаа, пасоу́щ ѡ͗вцѧ.
͗ оу͗млрⷭдвꙿш сѧ. ꙗ͗коже бѣста
род́вꙿш сѧ добра. въꙁе́мꙿш въско
рм ѧ сво͗мъ млѣкомъ. въ тоⷤ
ꙁемл̀ влъ́цам ꙁовоуть. ͗ до
сѣле жены плъскыѧ. ꙗ͗же пасꙋть
ѡ͗вца. ре́кше вꙿсе своє ж́тїе съ влъ
кы препроводть по́ полю. того
ра́д ро́мъ оу͗мысл гл͠емаа роума
лѧ, г͠лѧ, лѣпо є͗сть ц͠рю п́ръ тво
р́т по всѧ лѣ́та ͗мен своє͗мꙋ,
͗ посад́т своѧ болѧры на тра
пеꙁꙋ. ͗ сановтыѧ во́ѧ соу́щаа
ц͠рѧ моу́жа, ͗ поест ѧ. твор́
т же д͠нь то́ ꙁмѣ. є͗гда ра́т
нѣсть. ͗ наѧша пры творт
ѿ а͗лѳъ ͗менемъ. до́же ͗ досѣлѣ 
овелѣвъ (!) сво͗мъ та́коже боꙗ͗рѡⷨ
п́ръ твор́т сво͗мъ ͗менемъ.
͗ є͗моу́же боу́д рѧ́дъ твор́т
то да св́рца поє͗мъ вꙿ до́мъ ведеть
по́ вееръ. да сврюю͗ (!) оу͗ него, ре́
съ всю но́щь. да по томоу боу́деть
раꙁоумѣт ꙗ͗ко п́ръ є͗сть вꙿ не
го оу͗трѣ. ͗ держать ꙁаконъ то́
роу́мал. роум доже ͗ досѣлѣ.
е́ же оу͗ста́в ро́мъ. хотѧ ꙁагла́
дт оу͗коръ сво́. ꙗ͗ко р́млѧне
͗же є͗го не хотѧхоу в́дѣт вра
ѕ є͗го. г͠лахоу. нⷭѣ є͗моу досто͗
но ц͠рю бы́т. ꙗ͗ко тоу́жⷣмъ є͗
ста въскорꙿмлена ѡ͗ба бра́та. до́
же ͗ до моужества. ре́кше ѿ ѳа
оу͗стала ра́таа. ѿ жены є͗го влъ
ца въскръмлена бы́ста тꙋ́жⷣа
ꙗ͗дꙋща. ꙗ͗коже пре́жⷣе реено быⷭ

308d
оу͗ко́ръ бо̀ то̏ бѣꙗ͗ше р́млѧномъ.
͗ всѣмъ дре́внмъ тогда. є͗же ю
же ꙗ͗ст к томꙋ (!). тѣмꙿже а͗ще ͗
на п́ръ кого ꙁва́хꙋ. то̀ своє несꙋ́щї
ꙗ͗дѧ́хꙋ п́тїе ͗ ꙗ͗дѣнє. ͗ прло́
жьше вс̀ вкꙋпѣ ꙗ͗дѧ́хꙋ. да бы́
ша сѧ то́ю не слы́шал. дръжа
ть то̀ ꙁаконъ до́же ͗ досѣлѣ. то
го ра́д оу͗мысл то̀ ро́мъ. да сво́ оу͗
коръ ꙁагладть. сътвор же ͗мѧ
п́ромъ тѣмъ, роумалѧ. є͗же сѧ
нарееть ю́жеꙗ͗ст. ꙗ͗коже пре
моу́дры лоукоунїан. хронограѳъ
рмлѧ́нꙿскы скаꙁа 
Въ та́же лѣта є͗ꙁѣкїа црⷭтвова. с͠нъ
а͗хажь въ і͗єрлⷭмѣ. пр то́мъ бѣ
мо͗сѣє͗ва мѣдѧнаа ѕмѧ. є͗ще
бо̀ є͗го ждове съ ͗нѣм мръꙁꙿкым
кадѧ́хꙋ. ͗ потреб ю є͗ꙁѣкїа. ꙗ͗коⷤ
͗ кн́гы соломонѧ ѡ͗ пртахъ ͗ ѡ͗
пѣснехъ. вꙿ н́хꙿже ͗ бѣ сп́санно ѡ͗
са́дѣхъ ͗ всѣхъ жвотнъ. родо
сло́вѧ ꙗ͗коже нареенно бы́сть
͗ своу́ла є͗лфрѣꙗ͗нын. ре́кꙿше
ѿ ръмнаго мо́рѧ вѣдома бѧ́ше 
о (!) ромѣ же ͗ рмѣ по дво̏ю бра́тоу.
црⷭтвова ͗нѣхъ ше́сть рмлѧнⷨъ
до кратоунїа пръваго царѧ непра́
веднаго. то̀ быⷭ седꙿмы ц͠рь. по
сътворенї рма. ͗ꙁъвергъша го (!)
͗съ црⷭтва. въ времѧ же црⷭтва
є͗го бѣ свꙋла. коуманын влъхва
є͗же пррествова ѡ͗ хⷭѣ. тогда
дв͠ца ѡ͗троѧ родть. тогда
рмлѧнъ всѣмъ странамъ црⷭтвꙋ
ю͗ть. ͗мѣ же с͠на троукꙋвꙿнѧ.
͗менемъ а͗рꙋнъса. є͗гоже дѣлѧ
͗ꙁвергоша ͗съ црⷭтва. ꙗ͗ко нꙋжⷣꙋ
сътворвъ боꙗ͗рын лоукратї
͗ съблоуд с нею с͠нъ такоунеє͗въ

309a
а͗роунесъ. ѡ͗на́ же сама́ сѧ ꙁакла ꙗ͗ко
цѣломоу́дрена. ͗ быⷭ оу͗собца въ р
мѣ лѣ́то всѐ. ͗ мно́ꙁ ͗ссѣен бы́
ша. с̀ премоу́дры спса рмлѧнь
скы кн́г сервї 
Таркоунї же ͗ꙁверженъ быⷭ тоѧ дѣ
лѧ вны. с́це ра́т въста́вш
на̀ р́млѧны нареемыѧ а͗рдонї.
͗ поє͗мъ таркоунї ц͠рь во́ѧ. ͗ ͗де
б́т сѧ на ѡ͗рдѡ͗нꙿскꙋю ꙁемлю̀. ͗
ѡ͗брѣтꙿше врѣмѧ враѕ є͗го боꙗ͗ре.
врꙋтъ стрї лоукрат͗нъ ꙗ͗же сѧ
ꙁакла. ꙗ͗ко лат́нъ (!) моу́жь є͗ѧ съ
вѣщаста сѧ на́ нь. прставꙿшмъ
кꙿ н́ма ͗ ͗нѣмъ боꙗ͗ромъ ͗ гража
номъ всѣмъ да ͗ꙁведоуть  ͗ꙁъ
црⷭтва ͗ꙁвергꙋть. ͗ съвѣщавꙿш
м сѧ бы́т на́ нь. ͗ к томоу не бы́
т врѣмѧ ц͠рѧ таркоунѧ вращь
ша сѧ. н гражаномъ н во́є͗мъ,
стрѣгоу́щмъ полатоу. нарца
є͗мымъ келерїаномъ. оу͗вѣдѣвшю
же таркоуню. съвѣтъ болѧ
рꙿскы бы́вшї на нь ͗ всего гра́да.
поуст прельствъ с͠на вꙿроуто
ва. то́ꙁа. ͗ дрꙋга соу́ща ͗ сверь
сть с͠ноу є͗моу а͗рꙋ. ѡ͗бѣща сѧ є͗
моу преда́т гра́дъ р́мъ. ͗ своє͗го
ѿц͠а оу͗б́т врꙋта. ꙗ͗ко прї
де таркоунї. ͗ раꙁоумѣвъ же
сѐ раб́щь врꙋтовъ. вньд
к ходѧ съ сн͠омъ є͗го ͗ работаа
є͗моу ѡ͗та́ повѣда гнⷣꙋ своє͗мꙋ
врꙋтоу. хотѧ́щеє бы́т преда́
нє є͗моу ѿ с͠на. ͗ всего гра́да.
͗ тоу а͗бє ͗же слы́шавъ. ꙗ͗тъ
своє͗го с͠на. ͗ на торгꙋ р́мꙿстѣ
прⷣѣ всѣм пытавъ є͗го. ͗ пр
ноуд  повѣдат. то̀ є͗с с та
ркꙋнїемъ съвѣтъ сътворлъ.

309b
ѡ͗нъ же повѣда ка́ко є͗сть хотѣ
лъ преда́т ѿц͠а таркоуню. ͗
тоу а͗бє оу͗сѣкнꙋ своє͗го с͠на. съ
вѣщавꙿше сѧ вс̀ боꙗ͗ре р́мꙿстї
͗ ѿвергоша сѧ ц͠рѧ таркоунѧ.
кле́нꙿше сѧ да не боу́деть ц͠рь. ͗ на
ре́кꙿше въ пръвыⷯ. ͗ съвѣщавꙿше
да боу́дета двѣ̀ старѣ͗шнѣ въ
рмѣ, ворꙋта. того вел́каго
ꙗ͗ко латна (!) моу́жа лоукрат
на. ͗скоу́сна ͗мъ моу́жа соу́ща
͗ лю́ба. ͗ поставлена самѣм к͠нꙁѧ.
да стро͗та гражаны. а͗ к томꙋ
не боу́деть ц͠рь въ рмѣ. пса́ша
клѧ́твꙋ ͗ къ воє͗мъ поустша
нарѣє. ѡ͗ставвꙿше  ͗ ѿ͗т
ѿ него. ͗ тоу а͗бє ѿвръгше сѧ
ѿ него. то́ю є͗же быⷭ влⷣка врꙋ
тъ. тоу́ а͗бє п́ръ сътворвъ. въ
ꙁва болѧ́ры ͗ гражаны. ͗ прве
де ра́ба своє͗го вньдкїа ꙁа блгⷣть.
ꙗ͗ко ͗ꙁвѣстє па́е с͠на сътвор
гнⷣоу своє͗моу. ͗ сѣдъ на пртⷭлѣ
высоцѣ. въстав вндкїа про
т́воу себе. на́ нь простеръ деснꙋ
ю͗ с роукоу. ͗ дла́ню своєю тр
краты оу͗дарвы ꙁа лантоу.
͗ въꙁпвъ с̀ ре́е. ѿтрѧ́съ рабо́
тноую ко́бь ѡ͗ вньдкє. ͗ съ
вле́к сѧ с того є͗рма. ѡ͗блее сѧ
въ бронѧ роу́мьскы свободы. всѧ́
д͠н жвота своє͗го. ͗ сне́мъ съ
роукы своєѧ пръстень ꙁла́тъ.
͗ въꙁлож на десноую роукоу є͗го.
да́въ є͗моу ͗ санъ коумтескъ.
͗ а́сть ͗мѣнїа своє͗го. нарекъ
д͠нь того пра́ꙁнⷣка конъсоулїа
є͗же сѧ ре́еть є͗лл́нꙿскы пода
ꙗ͗ д͠нь. ͗ повелѣвъ поставле
нымъ ѿ него кн͠ꙁемъ въ ѡ͗бластеⷯ

309c
въ то́ д͠нь по всѧ лѣта с͠ты пра́
ꙁнⷣкъ дръжат. на па́мѧть по
бѣженїа таркоунє͗ва. ͗ досто
͗но свобоженїе внꙿдкїа. въ ревно
сть рабо́мъ. да боу́доуть на пр
ꙗ͗ꙁнь гнⷣомъ сво͗мъ. да тако ꙗⷤ
сподобѧт сѧ свобо́ды ͗ т́ є͗же
͗ до нынѣ коуньсоулѧ. к͠нѕ мѣ
стнї пра́ꙁнⷣоую͗ть дръжаще. ѡ͗
н́хꙿже ͗ лоу͗ѡ͗съ. ͗ ͗нї мно́ѕ
спса́ша. мно́гоу же лѣтъ мноу
вꙿшю. ͗ оу͗патомъ. ѡ͗слнѣвше
га́лоу. въꙁвⷣго́ша ра́ть съ роу́мы.
͗ сѐ оу͗вѣдѣвꙿше болѧ́ре рмꙿстї.
поустша на́ нѧ стратга с́лна
͗менемъ малѧ канетолїана 
же (!) въѡ͗роужв сѧ ͗ поє͗мъ воѧ хра́
бры. оу͗стрѣм сѧ въ га́лы. ͗ съ
став ра́ть с н́м. ͗ ѡ͗долѣ ͗мъ
͗ посѣе ⷯ. ͗ въꙁꙿвратв сѧ ѡ͗бл
 побѣдоу. ͗ вн́де в р́мъ. пре
ѡ͗бдѧ болѧры во́ѧ (!). ͗ народъ ͗
всего дѣлѧ въꙁревноваша є͗моу
болѧре ͗ вс̀. ͗ въꙁавдѣвшю є͗мꙋ
є͗д́номоу врагꙋ, є͗го боꙗ͗рноу
с́лноу. соу́щю ͗менемъ феврꙋ
парю. ͗же бѣ̀ ѿ племен га́
льска 
Въ сбо́рѣ бо̀ пршедꙿшю мал́ю. ͗
всѣмъ болѧ́ромъ сѣдѧ́щмъ. въ
ставъ февроуа͗р͗ѡ͗съ болѧрнъ
ре́е мал͗ѡ͗ноу во́є͗мъ р́мꙿскы
мъ. побѣдвꙿшмъ га́лы. ты̀ то
хвал́ш сѧ а͗кы є͗д́нъ ѡ͗долѣвъ.
комъб (!) рмꙿска во́͗ноу побѣжає͗
ть соупостаты. не оу͗та͗ же
сѧ наⷭ ͗ сѐ. є͗же въ толцѣ велѧ
нї сы́. мы́слш ͗ ты въста
т на р́млѧны. є͗же не ͗мать
бы́т тобѣ. оу͗слы́шавꙿше сѐ вс̀

309d
болѧ́ре ͗ во́ нароⷣ. прїдоша на
малѡ͗на. нарѡⷣ же ве́сь пршеⷣ
болѧрꙿскомъ повелѣнїємъ въп
ꙗ͗ше. ͗ꙁрн малѡ͗на ͗ꙁ рма 
Се́ же оу͗боꙗ͗в сѧ ͗ꙁыде во́нъ гра́
да. въ хлѣвны своѧ бл́ꙁъ нар
цає͗мыѧ є͗толѧ. тоу́ же жвѧ
ше млъѧ. томоуже ͗ꙁбѣгшꙋ
прїде нарѡⷣ та́мъ р́мꙿскъ въ до́
мъ є͗го. ͗ ве́сь раꙁꙿграбша. гал
же поставвꙿше вꙿ себѣ р́гоу с́
лна въ сѣхъ. ͗менемъ врна.
ꙁарат́ша сѧ а͗бє съ р́млѧны.
оу͗слышавꙿше малѡ͗на дѣлѧ. ꙗ͗ко
͗ꙁгꙿнанъ є͗сть ͗ꙁ рма. ͗ оу͗стрѣ
мв сѧ рносъ р́ѯъ вꙿнеꙁаапоу вн́
де въ р́мъ. ͗ прꙗ но́щю ꙁмѣ
пѧ́ты на десѧть д͠ньє кост́
л мцⷭа. прⷣѣпославъ та́. да ͗
ссѣкоуть вратарѧ. ͗ ѿве́рꙁꙋ
ть врата є͗мꙋ. ͗ тѣмъ ͗ссѣено
мъ бы́вꙿшмъ. быⷭ пла́ь. ͗ оу͗вѣ
дѣвꙿше болѧ́ре прꙗ͗тє͗ гра́да, ͗
ꙁбѣго́ша вс̀. ͗ наро́т въ гра
дѣ домовꙿнц съ жена́м ͗ дѣ
тꙿм. вꙿндоша въ капеталѡ͗
нъ. въ тре́бнкъ д́є͗въ съ ͗мѣ
нїемъ сво͗мъ. прꙗ͗ же врно
съ р́ꙁъ (!) гра́дъ р́мескъ. ͗ ͗ссѣе
мно́гы гражаны. ͗ во́ны въ
рмѣ. ͗ плѣнн (!) пребыша ѡ͗бь
сѣдѧ кепеталѡ͗нъ. соу́щхъ
ра́д в немъ болѧ́ръ, ͗ ͗мѣнїа
͗хъ. оу͗мыслвꙿше же болѧре.
напсаша молѧ́ще сѧ. капел
ѡ͗нꙋ капеталю. съвокоуп
т соу́щаа въ гра́дѣхъ. ͗ в мѣ
стехъ р́мꙿскыхъ. ͗ ѡ͗ста́вша
ⷯ во́ѧ. ͗ прїт ѡ͗то́мъстть
рмоу, ͗ помощ є͗моу. ͗ прєⷨ

310a
кн́гы посланыѧ ѿ болѧръ, мал
ѡ͗съ. ͗ оу͗вѣдѣвъ ꙗ͗коже прꙗ͗тъ
быⷭ р́мъ. ͗ капеталѡ͗нъ стрѣ
жеть вр͗нъ р́ꙁъ. малѡ͗съ смѧ
те сѧ. ͗ съвокоупвъ скоро ѿ всю
дꙋ во́ѧ мно́гы. ͗ оу͗стрѣмв сѧ
прїде на врна р́га. вꙿнеꙁаапоу въ
р́мъ 
͗ то́ нощю раставвъ во́ѧ своѧ
въ стегнахъ гра́дныⷯ. ѡ͗бьѧ вр
на рга. ͗ гражⷣанъ є͗го. а͗кы стра
ннкы ͗ꙁб. ͗ ѡ͗долѣвъ ѧ того
врна рга. ͗ а͗бє оу͗сѣкноу . ͗
въстꙿкнꙋ главоу є͗го на копє. ͗
мно́жество во́ є͗го. ͗ комты
посѣкъ ͗ꙁба́в всѧ̀. ꙗ͗же бѣ̀ плѣ
н́лъ роумы. р́ксъ. ͗ всѐ ͗мѣнїє
ⷯ ѡ͗брат въспѧть. ͗ съше́дꙿше
болѧ́ре роустї (!), ѿ капетолїа. по
ѡ͗долѣнї малеѡ͗вѣ. ͗ а͗бє нареко́
ша съ всѣм во́ ͗ с наро́домъ ѡ͗ста́
вꙿшмъ. да не боу́деть то́ є͗д́нъ.
стро͗тель рмомъ. пр͗мъ же
па́кы р́мъ малѡ͗съ. капетал
носъ. а͗бє съжалвъ с̀ ѡ͗бы́вꙿше
мъ прꙗ͗т града рма. ͗ є͗же
ѡ͗долѣша ͗ оу͗корша роумы. мцⷭа
скстлїа. съкрат д͠н того
мцⷭа. ꙁане соугоуба быⷭ пеѧ́ль во́
нъ. гра́доу рмоу. ͗ ꙁаградвъ ͗мѧ
мцⷭа того. да́ сѧ не нарееть сек
стлѡ͗съ. ͗мꙿже бо́ле (!) на врага
своє͗го ͗менемъ феоу͗рварї ѡ͗г͠ла
вꙿшаго , ͗ꙁъгна́т ͗ꙁъ града р
ма. ͗ всѐ ͗мѣнє є͗го въꙁемъ. а͗
бє прⷣѣ собою раꙁдѣл. прше́
дꙿшмъ воє͗мъ с н́мъ. ͗ꙁба́в
ть рма града ͗ болѧ́ръ. гл͠авъ къ
боꙗ͗ромъ ͗ къ во́є͗мъ. ꙗ͗коже с̀
є͗сть ѿ племене га́льска. ꙗ͗коже

310b
͗ са́м вѣсте. ͗ тѣмъ ѿмѣстїє
творѧ на́ мѧ. въста ͗ма́ть же
͗ ѡ͗броуга́но жтє, є͗сть бо̀ хꙋ
лно. ͗ не досто͗ть є͗моу ж́т въ
рмѣ. но̀ ͗ꙁгꙿнаноу бы́т съ бесе
стє͗мъ. ͗ въ жвотъ є͗го. да въ
ꙁмет сѧ ѿ него ͗мѧ є͗го. ͗ да́ сѧ
да́сть на трѣбоу пре͗спо́днмъ
бо́гомъ. ͗ годѣ бы́сть боꙗ͗ромъ.
͗ во́є͗мъ. ͗ а͗бє снемъ с него поста́
в  на́га. ͗ ѡ͗б́вы рогоꙁною. ͗
ѡ͗бѣꙁавъ  оу͗жемъ лы́нымъ. по
лож ͗мѧ болѧрноу томоу. на
псанымъ повелѣнїемъ, мцⷭа сек
стлѧ. того́же ͗мѧ премѣн.
нарцат сѧ мцⷭю томоу февроу
а͗рѡ͗съ. а͗кы досто͗номъ ͗мен
соу́щю. мцⷭа того пеѧ́лнаго. по
велѣвъ гражаномъ. свдовомъ
же́ꙁлє͗мъ б́т въпю͗ще. ͗ꙁлѣ
ꙁ февроуа͗рсъ. ͗ та́ко ͗ꙁгꙿнанъ
бы́въ ͗ꙁъ гра́да роу́мꙿска. то́ бо
лѧрнъ оу͗мре пожрътъ пре͗спо́
днмъ бо́гомъ. повелѣ жръцемъ
с́ малѡ͗съ твор́т трѣбы.
въ то́ февроуа͗рї. ͗ повелѣ вꙿ ко
є͗мъжⷣо гра́дѣ роу́мꙿсцѣ. тѣмъ
ѡ͗браꙁомъ вꙿ рогоꙁноу сѧ ѡ͗блъкꙿше.
по всѧ лѣта того мцⷭа ͗сходѧща
͗ꙁгонт же феврꙋа͗рѧ мцⷭа ͗ꙁꙿ града
бїєма врна дѣлѧ. ͗ га́лꙿскоую по
бѣдꙋ ꙁнамѣнꙋѧ 

ѡ͗ пла́тонѣ є͗л́ньскомъ ф
лософѣ ⷤ  скаꙁа трⷪц бжⷭтво 

310c
По ͗ꙁверꙿженї таркоунїа ц͠рѧ. стро
͗ша въ градѣ рмѣ. пре́жⷣерее
нї пат (!) врꙋтосъ вел́кы ѿц͠ь
лоукратнъ. ͗ ͗н оу͗пат мно́
ѕ. до кесарѧ ͗оу͗лѧ. лѣ́тъ •у͠•
•ѯ͠• ͗ •д͠• въ дре́влереенныⷯ же лѣ́
тѣхъ по ͗а͗кымѣ. а͗рхє͗роусъ бѣ
въ ͗ю͗дѣ. ͗ а͗доусъ. є͗лл́нꙿскъ же
ѳлосоѳъ. ͗ каꙁатель платонъ
премоу́дры. ͗же пктмѣю ѡ͗
б͠ѕѣ ре́е. ꙗ͗ко бжⷭтво тре́м ͗ме
ны є͗сть. є͗д́на же с́ла ͗ бжⷭтво
ре́е соу́ще. пръвоє добрꙋ всемоу
вна. ͗ всѧ̀ м́лоуѧ. вꙿтораа в
на оу͗мъ сътворвъ ͗ всѧескаꙗ.
третꙗꙗ вна. жвотворець
д͠ша ꙗ͗же ѡ͗жв всѧ. тр̏ оу͗бо̀ с́
лы. є͗д́но бжтⷭво соу́ще ͗сповѣ
да 
С́ крлъ прпбⷣны є͗пкⷭпъ въ кн́
гаⷯ своⷯ. є͗же на оу͗лꙗ͗на спса,
г͠лѧ. ꙗ͗коже трⷪцю въ є͗дно б͠же
ство. всѧ̀ ре́кꙿше. не раꙁꙋмѣвꙿше
хотѧ́щаго бы́т. Вꙿ лѣ́та же то
го платона, бы́ша ͗н́ ѳлосоѳ
є͗лꙿл́нꙿстї оу͗́тел. ксенефо
нтъ. є͗схносъ. а͗рстотель, ⷤ
прельст въдш͠енѧ. въведоша
въ л͠кы бо лоукꙿновоу. ͗менемъ
кал́ст. гл͠ють въдш͠ьшю сѧ
въ медвцю (!). а͗ ͗по͗менѡ͗ дще́
рь магеровꙋ. въ льва. ѡ͗ же дꙿще́
рь ͗нахо́вꙋ. въ телцю. ͗ а͗та
лнтю. дꙿще́рь схоновꙋ въ коу́ръ
мрьскы. а͗ ѳлом́лю дꙿще́рь па
ндѡ͗новоу в ластовцю. ͗ се
стрꙋ є͗ прок́ю. въ слав. а͗ ͗
ѡ͗вю дꙿще́рь тандадовꙋ въ камы
преѡ͗браꙁвꙿшю сѧ. таковаа ко
щюньствоваша с́. ͗ ͗же по сⷯ 

310d
По прежⷣерееннѣмъ же ц͠р пръсцѣ.
а͗ртаксерьксе. црⷭтвова с͠нъ є͗го.
ѡ͗хосъ. ͗же воє͗ва́, на є͗гптѧ.
͗ прꙗ ве́сь є͗г́петъ. ͗ погоубї 
црⷭтвꙋю́щю въ то врѣмѧ въ є͗г́
птѣ. нектонавоу ͗же сътвор
влъшꙿбꙋ въ роукомы. ͗ раꙁоумѣ
въ ꙗ͗коже прꙗ͗т є͗сть томоу
ѡ͗хо́сꙋ ц͠рю пръскомоу є͗г́петъ.
͗же ͗ ѡ͗стр́гъ главоу свою. ͗ пре
мѣн въ ц͠рьскыѧ с́ѧ рꙁы. бѣ
жа скво́ꙁѣ полоус. ͗ въ градъ
макдо́нꙿскыѧ страны, пршеⷣ
жвѧ́ше. в то оу͗бо̀ лѣто. бѣ є͗же
а͗лоумꙿбїады дѣ́лѧ. ͗ того некто
наваса, гл͠емаа, ̀рѣ́ь прелꙿще
нїемъ съблоуд с н́мъ. ꙁаѧтъ
а͗лекса́нꙿдра с͠на. є͗го́же мена́тъ (!)
ѿ дѡ͗са род́вꙿша сѧ. дръжавꙋ (!)
бо̀ црⷭтвоу є͗г́петꙿско пръвоє. лⷮѣ
•а͠• ͗ •у͠• •с͠• ͗ •г͠• ́ рнѡ͗съ.
премоу́дры хронографъ спса 
Въ то оу͗бо̀ врѣмѧ а͗рхє͗рѣ бѣ ͗ю͗дѣ
ѡ͗мъ, ͗ѿда́є. дръжа оу͗бо̀ ͗є͗рѣ͗
ско ст͠льство всⷯѣ лѣ́тъ •а͠•
•с͠• ͗ •в͠• в та́же лѣта граⷣ родосъ
творвъ б͠жїмъ гнѣвомъ, ѿ
трꙋ́са паде сѧ ве́сь. мцⷭа ѡ͗ктеврїа
но́щю. паде́ же сѧ ͗ ка́пще коло
сово 
Въ то́же врѣмѧ, ст͠ль ͗ страна
всѧ̀ да́нь даꙗ͗хꙋ а͗соурѡ͗мъ. въ
ꙁдоша же тогда соурє ͗ хосъ ц͠рь
͗хъ. ͗ повластша всю̀ ꙁемлю.
преда́ша сѧ всѧ црⷭтва ꙁемнаа.
в рꙋкы а͗соу́рꙿскы ͗ прьскы. въ ма
кдо́ньв же црⷭтвова флппъ.
лѣтъ •к͠• ͗же побѣдвъ поко
р фесолю. ͗ съꙁда градъ въ ма
кедонї. ͗же про (!) фесалонкы.

311a
пре́жⷣе бы́вꙿшї ве́сь фермає. дѡ͗
ноусї же спса рекы. пото́мъ на
рее са ͗ма. то фесалонкы 
Дръжа оу͗бо̀ цр҇ⷭтво макдо́нꙿско. с̀
рѣь мѣ́стодръжа́нїе то̀. до ц͠рь
ства флпова, ꙗ͗коже премꙋ
дры є͗вꙿсе́в спса. лⷮѣ •х͠• ͗ •в͠•
͗ по флпѣ цр҇ⷭтвова въ макдо
нї а͗леѯанꙿдръ флповъ. въ ва
влонѣхъ же по ѡ͗хосѣ. цр҇ⷭтвова
дарѡ͗съ. мдꙿскы саламовъ. ͗
ѡ͗блада всѣм. въ цр҇ⷭтво же є͗го.
роу́м прꙗ͗ша ѡ͗дръжанїе ꙁемлѧ̀
своє͗ѧ. ͗ поста́ввꙿше оу͗паты.
мѣста ѡ͗трѣжахꙋ поⷣ сѧ 

КН́ГЫ А͗ЛЕКСа́НꙿДРЪ
До́блї мн́т сѧ бы́т ͗ храборъ
а͗лекса́нꙿдръ макдонꙿскы. ꙗ͗ко
все сътворвъ поспѣваю͗щеє є͗мꙋ
͗мѣѧ пр́сно къ до́бромоу дѣлꙋ
промышленє. тол́ко бо лѣ́тъ
провод съ всѣм ꙗ͗ꙁыкы бра́нь
творѧ ͗ бїа сѧ. ꙗ͗коже не можа
хꙋ хотѧ́щ гра́ды по ͗ꙁвѣстоу
͗спса́т. а͗лексанꙿдрова же дѣ
ꙗ͗нѧ ͗ добраа дѣла д͠ша тѣ́ла є҇ⷢ.

311b
͗ юже въ дѣлѣхъ є͗го ва́ꙁнь ͗ моу́
жество. сѐ оу͗жѐ ре́емъ наѧ́то
къ ѿ ро́да є͗го сътво́рше. ͗ кото
рого бѣ̀ ѿц͠а с͠нъ. блаꙁнѧть бо сѧ
мно́ѕ гл͠юща є͗го соу́ща флпа
ц͠рѧ. є͗же є͗сть не та́ко. не того
бо̀ є͗сть. но нектонавовъ ͗ фно
вы (!) жены ѡ͗лоумꙿпїады. ѡ͗браꙁъ
же рж҇ⷭтва є͗го не по ͗стннѣ п́
шюще, сего с͠на бы́т 
Премоу́дрї же є͗гпетꙿскы, ͗же
нектонава пса́вше, гл͠ють. ꙗ͗ко
ц͠рьскыѧ т҇ⷭ ѿпа́лъ є͗сть. с́лꙋ
влъхвꙋѧ дѣѧ. ͗ всѣмъ ꙗ͗ꙁы́ко
мъ ѡ͗долѣ влъхвꙋѧ, да м́рнѣ
пребываше. а͗ще бо̀ кол на́ нь по
͗дѧ́ше с́ла ра́тныⷯ. да во͗ н стро
ꙗ͗ше. н съсоⷣу ра́тны строꙗ͗ше.
н помощнкъ собѣ ͗скаа͗ше на ͗
сплъенїе. но̀ поставвъ мѣдѧ
нцю творѧ́ше влъхвованє
въ мѣдѧнц. ͗ влва́ше водꙋ
ѿ ͗сто́нка въ мѣдѧнцю. рꙋ
кама сво͗ма дѣлаше ло́дꙿкы. ͗
л͠ц вощана ͗ поклада́ше въ мѣ
дѧнцю. ͗ ѡ͗блааа͗ше сѧ въ ѡ͗
дежⷣꙋ прр҇ескꙋю. ͗мѣꙗ͗ше въ рꙋ
цѣ своє палцю є͗веловꙋ. ͗ ста́
въ прꙁываше мн́мыѧ бо́гы своѧ
влъхвꙋѧ. ͗ въꙁдꙋшныѧ доу́хы
пре͗спо́днѧѧ бѣсы, влъхвова
нїемъ тѣмъ, ѡ͗жвѧ́хоу воща
нї л͠ц. ͗ потомъ погроужає͗
момъ ͗мъ. ͗же на́ мор пра́в ко
рабл. погбахꙋ ра́тныⷯ ͗дꙋщⷯ
на́ нь. ꙁане гораꙁдъ бѣ моу́жь влъ
ховнѣ͗ с́лѣ велм. въ м́рѣ же
сконѧ́вше цр҇ⷭтво 
Времен же дово́лнꙋ бы́вꙿшю. є͗ксъ
плорато́р нц. та́ко нарца

311c
є͗м р́млѧне. є͗лл́нꙿскы же расо́
ц. прїдоша къ нектонавов. ѡ͗
блакъ вел́къ ра́тныⷯ. повѣдаю͗ще
моу бессленыⷯ моу́жь. ͗ хра́брыⷯ
во́ѧ на є͗г́пта ͗дꙋща. ͗ пршедъ
къ нектонавов воє͗вода є͗го, ре҇ⷱ
кꙿ немоу. ꙁрⷣавъ бꙋд ц͠рю. ѡ͗ста́
ввъ ны́нѣ м́рныѧ всѧ ѡ͗браꙁы
на бра́ннаа ͗сплъенїа боу́д гото
въ. вел́къ бо̀ ѡ͗блакъ протвныⷯ
прлежть на на҇ⷭ. не є͗днъ бо̀
ꙗ͗ꙁы́къ на́ нь грѧдеть. но тꙿмы́
людї. соу́ть бо̀ ͗доущї на насъ.
͗нд ͗ нокмѣ. ѡ͗ксоудоркы.
͗вер. ͗ каоу́хон. пела́п. въ
спор. вастарн. а͗ꙁан. халоу
в. є͗л́ко ͗нѣ́хъ на въстонѣ
странѣ сѣдѧ́щхъ. ꙗ͗ꙁы́къ вел́
кыⷯ бессленыхъ моу́жь храбрыⷯ
во́͗нъ на є͗гпетъ грѧдоуще. ͗ ѡ͗
шб сѧ оу͗бо мно́гыхъ своⷯ. оу͗
мѣнї блюд сѧ. воє͗водѣ с̀ ре́къ
ш цр͠в нектонавов. мно́го
посмѣꙗ͗в сѧ нектонавъ ре́е къ
немꙋ. ты̀ оу͗бо добрѣ ͗ раꙁꙋмнѣ
пороуеноую т стра́жю блюды
͗ сѐ гл͠еш. оу͗жасенъ же не ꙗ͗ко
во́͗нъ г͠ла. не въ мноѕѣ бо̀ народѣ
є͗сть с́ла. но̀ въ прораꙁоумѣнї
бра́нь. ͗бо є͗д́нъ левъ мно́гы є͗
ллен побѣжає͗ть. ͗ є͗д́нъ во́
лкъ мно́га ста́да па́ствъ раꙁлꙋ
ѧє͗ть. ше́дъ же оу͗бо ты с по
рꙋным во́͗ны тобѣ свою ꙁа
повѣдь хран. сло́вомъ бо̀ є͗д́
немъ ра́тныⷯ бес́слено мно́же
ство поуною покрыю. ͗ с̀ рекъ
нектонавъ ѿпоуст воє͗водꙋ
своє͗го 
Са́мꙿ же въставъ вꙿн́де вꙿ полатꙋ

311d
свою. ͗ є͗д́нъ сы па́кы. то́ же
наенъ дѣꙗ͗т. ͗ въꙁрѣвъ вꙿ мѣ
дѧнцю. вдѣ бо́гы є͗гпетꙿскы
ѧ пра́вѧща лодѧ прот́вныⷯ ва́рва
ръ. ͗ во́ѧ ⷯ тѣм ведо́м. некто
навъ же влъхвованїемъ вельм
гораꙁдъ сы́ л͠къ. ͗ ѡ͗бы́кноувъ
съ бо́гы сво͗м клюд́т. оу͗вѣ
дѣвъ ѿ н́хъ. ꙗ͗ко оу͗же конна
є͗сть цр҇ⷭтвоу є͗гпетꙿскомꙋ. въ
ꙁемъ ꙁла́то мно́го постргъ главꙋ
͗ бра́доу свою. ͗ преѡ͗браꙁв сѧ
во͗нъ ѡ͗браꙁъ. бѣжа сꙿквоѕѣ
поулоусю. ͗ преплоувъ прїде въ
пелоу макдонꙿскꙋю. ͗ сѣде та́мо
на є͗дномъ мѣсте. ꙗ͗ко вра́ь пре
моу́дръ мно́го влъхвꙋѧ ѕвѣѕдам.
ꙗ͗ко прр҇къ є͗гпетꙿскы. є͗г́птѧ
не же молѧ́хоу сѧ богомъ сво͗мъ.
ꙗ͗ко ка́мо сѧ є͗сть дѣлъ ц͠рь є͗гпе
тꙿскы. вс̀ бо̀ є͗г́птѧне пово
є͗ван бѧ́хꙋ ѿ прот́вныⷯ. соу́
щї же въ а͗доутѣ бо́гъ ⷯ нарца
є͗мы серапѡ͗нъ. проꙗ͗в ͗мъ г͠лѧ
сѐ бѣжавы ц͠рь. пакы прїдеть
въ є͗гпетъ. не старъ с͠нъ (!) оу͗нъ.
͗ врагы ва́ша пръсы побѣдть.
͗ пытахоу то̀ оу͗бо̀ хо́щеть бы́
т реенноє кꙿ нмъ. не раꙁꙋмѣ
ша напса́ша да́ноє ͗мъ проꙗ͗вле
нє на стѣнѣ нектонава болъ
вана 
͗ по все́ же макдо́нї прослав
в сѧ нектонавъ. ͗ꙁвѣсто всѣ́
мъ влъхвова́ше ꙗ͗коже ͗ ц͠рцѧ,
ѡ͗лоумпїада слы́шавꙿш ѡ͗ немъ.
прїде кꙿ немоу но́щю. флпꙋ
же моу́жю єѧ͗ ѿше́дꙿшю на вонꙋ
͗ ꙋ͗вѣдѣвꙿш ѿ него є͗го́же ͗ска
ше ѿ͗де. ͗ не по мноѕѣхъ дн͠ехъ

312a
посла по него. ͗ повелѣ є͗моу вꙿнт́
къ собѣ. нектонавъ же в́дѣвъ
ю велꙿм красноу соу́щю въсхотѣ
добротѣ є͗ѧ. простеръ роукоу сво
ю ре́е. ра́дꙋ͗ сѧ макдонꙿскаа цр͠ца
ѡ͗на́ же ре́е ра́доу͗ сѧ ͗ ты до́бры
͗ прр҇е. мноувъ сѧ́д. ͗ ре҇ⷱ є͗мꙋ
ты̀ є͗с г͠ є͗гпетꙿскы оу͗́те
ль. є͗го́же ͗скоус́вꙿше ѡ͗брѣто́
ша всю̀ пра́вдоу. ͗ а͗ꙁъ же вѣ́рꙋ
ꙗ͗хъ ѡ͗ тобѣ. коє͗ю бо̀ хтростїю
пра́ваа повѣдає͗ш. ѡ͗нъ же ре́е
мно́го мѧтежно ремество моє
ѡ͗ цр͠це. соу́ть бо̀ ѧ́стнї стра
жеве. раꙁꙿдрѣштель ꙁна́менїе
мъ. пода́тель сно́мъ. ложеснї
баснотво́рц. ꙗ͗гнѧ влъхвове.
ре́е къ немоу ѡ͗лоумꙿпїада. прр҇е
͗ꙁмѣрлъ (!) є͗с в́дѣвꙿ мѧ. ѡ͗нъ же
ре́е є͗ гж҇ⷭе моѧ. помѧноухъ бо̀
вѣсть да́ноую м ѿ моⷯ бо́гъ. ꙗ͗ко
подобає͗ть т цр͠цю в́дѣт.
да всѐ пра́во сѧ є͗сть събы́ло. да
потомъ кꙿлюд́ м є͗же хо́щеш.
͗ вложвъ роукоу ꙁа паꙁꙋхоу свою.
͗ вы́нѧ дꙿщ́цю є͗гоже сло́во оу͗ка
ꙁат не мо́жеть. ꙁла́томъ ͗ сла́
номъ ѡ͗бложена ͗мѣ́ющи ѕвѣ
ѕдъ •ꙁ͠• ͗ ѧ́стны стра́жь. со́
лньце же ͗ лоунꙋ. сл͠нце же оу͗бо̀
крꙋстално. а͗ лоу́на а͗дамат
на. дрꙋ́гы нарцає͗мы ꙁеоу͗съ
въꙁдоушны. дрꙋгы͗ же кро́нъ
ѕмє͗въ. а͗фродтъ. є͗рмꙗ͗ же
ꙁмарагднъ. ѡ͗роскопъ же лоу
гднъ. подввꙿш же сѧ ѡ͗лꙋ
мꙿпїада, дꙿщномоу мно́гора
ꙁлю. прсѣде къ нектонавꙋ.
повелѣвш всѣмъ ѿстоупт.
͗ ре́е къ немоу прр҇҇е поглѧ́да

312b
ѡ͗ моє͗мъ ͗ флпове рожествѣ.
прослоуло бо сѧ бѧ́ше ѡ͗ не́. ꙗ͗ко
же прїдеть флпъ с во́͗ны. с́ю
поустт хо́щеть. а͗ ͗ноую по
ꙗ͗т. нектонавъ же ре҇ⷱ къ не́.
рц своє рж҇ⷭтво ͗ фл́пово. ͗
то къ томоу твор́ть нектона́
въ. прлагає͗ть ͗ своє рж҇ⷭтво
къ ѡ͗лоумпїадѣ. ͗ лꙿжа ре́е къ не́.
н҇ⷭѣ лꙿжа. слоу́хъ же є͗с слы́шала
ѡ͗ собѣ. могоу же т помощ ꙗ͗ко
прр҇къ є͗гпетꙿскы. ꙗ͗ко да не ͗
ꙁгꙿнана боу́деш ѿ флпа. ѡ͗
на же ре́е ка́ко мо́жеш. ѡ͗нъ же
ре́е. подобає͗ть т сн́т сѧ съ
ꙁемꙿскымъ бо́гомъ. ͗ ѿ того ꙁа
ѧ̀т ͗ род́т с͠нъ. ͗ въскормї(!)
сего̀ же ͗мѣт мѣ́стнка. бы
ваю͗щмъ грѣхомъ ѿ флпа на́
тѧ̏. ͗ ре҇ⷱ є͗моу ѡ͗лоумпїада. с ко
торымъ бо́гомъ. ѡ͗нꙿ же ре́е съ
лоув͗скымъ а͗мнономъ. ͗ ре́е
є͗моу ѡ͗лоу́мꙿпїада. ка́ко є͗сть оу͗
бо̀ б͠гъ то́. ѡ͗нꙿ же ре́е въꙁра
стомъ оу͗бо̀ срѣднї. власы ͗мѣ
ѧ́ ꙁлаты ͗ грꙋд ͗ брадꙋ. рогы
͗мѣѧ на еле оу͗крашены ꙁла́то
мъ. подобає͗ть же т сѧ оу͗стро
͗т ꙗ͗ко цр͠ц є͗го ра́д. дн҇ⷭе бо̀
въ снѣ оу͗ꙁр̏ш бо́га того съше́
дꙿша с тобою. ѡ͗на же ре́е къ не
моу. а͗ще в́жю со́нъ се́. не ꙗ͗ко
влъхвꙋ. но ꙗ͗ко б͠гꙋ поклоню сѧ
тобѣ 
͗ꙁыде же оу͗бо̀ ѿ цр͠ца нектона
въ. ͗ вꙁѧ́ ꙁѣлїа ѿ поустынѧ. єⷤ
ꙁнаꙗ͗ше на сътворенїе сно́мъ.
͗ сѐ сто́лкъ. съꙁда во́скомъ же́
нꙿско тѣло. ͗ напса на немъ ͗
мѧ а͗лꙋмпїадно. ͗ въжегъ

312c
свѣт́лнкъ ѿ ꙁемлї. прꙁы
ва́ше ꙁаклнаа бѣсы ͗же бѧ́хꙋ
на сѐ на́добѣ. ꙗ͗ко прꙁрѣнѧ тво
рт а͗лоумпїадѣ. ͗ в́дѣт
 вꙿ нощ съпле́тꙿша сѧ с не́ю а͗
мно́на. ͗ въста́вꙿша ѿ неѧ. ͗
ре́кша кꙿ не́. же́но ꙁаѧла є͗с въ
ревѣ моу́жескъ по́лъ. ͗же бꙋ
деть мѣстнкъ тво́ 
͗ въставш же а͗лоумꙿпїада ѿ сна́
поюд сѧ. ͗ ско́ро посла́вꙿш пр
веде нектона́ва. ͗ ре́е є͗моу. в́
дѣхъ со́нъ є͗гоже м є͗с ре́клъ бо́
га а͗мно́на. но̀ молю́ т сѧ прр҇е.
да быⷯ сѧ па́кы смѣс́ла с н́мъ. да
попец сѧ кол хо́щеть сн́т҇ⷭ
съ мно́ю. да ͗ а͗ꙁъ прготовленаа
жен́хꙋ ꙗ͗влю сѧ. ѡ͗нъ же ре́е
пръвоє оу͗бо влⷣце. ꙗ͗коже є͗с
в́дѣла со́нъ бѧ́шеть. є͗гда́же
са́мъ господꙿскы прїдеть к то
бѣ ѡ͗роу́дїе сѐ твор́ть. да а͗ще
вел́ть дръжава твоѧ. мѣ
сто м вꙿда́ кдѣ м лещ. да бы́
х сѧ є͗моу помоллъ ѡ͗ тобѣ. ѡ͗
на же ре́е, сѐ в ло́жнц моє
прїм мѣсто. ͗ а͗ще полоую
ѿ бога сего ꙁаѧтє. велм тѧ
потщю ꙗ͗ко ц͠рѧ. ͗ сътворю
тѧ а͗кы ѿц͠а дтѧ́т томꙋ
͗ рее кꙿ не́ нектонавъ. оу͗в
дѣнѧ дѣлѧ твоє͗го влады
це. вꙿходѧ́щю богꙋ предте́
ѧ є͗сть ꙁнаменїе то̀, а͗ще сѣ
дѧщ ве́еръ на ло́ж своє͗мъ
͗ оу͗ꙁр̏ш ѕм́ѧ плъꙁꙋща к то
бѣ. повел всѣмъ соу́щмъ
с тобою ѿстоуп́т. ты́
же не оу͗гас свѣща на свѣт́
лнцѣ. є͗гоже нынѣ оу͗строю

312d
горѣт въ т҇ⷭь бо́гꙋ. ꙗ͗коже в́
дѣ въта́мꙿ т (!). но̀ въꙁлѣꙁш
на ц͠рьскы тво́ ѡ͗дръ готова
боу́д. ͗ покры́вꙿш лце своє блю
д бо́га є͗го́же є͗с в́дѣла въ снѣ,
͗доу́ща к тобѣ. с̀ ре́къ нектона
въ ͗ꙁы͗де. на оу͗трѧ оу͗да́въ
є͗моу а͗лоумꙿпїада. бл́ꙁъ своєѧ
ложца ло́же 
Нектонавъ же ѡ͗дравъ ѡ͗вꙿноу мла́
доу главоу ͗ ло́бъ съ ро́гы. ͗ поꙁла
т влъноу ͗ рогы. ͗ въꙁлож с̀
на главꙋ. ͗ въꙁемъ скыпетръ
є͗ве́ловъ ͗ р́ꙁоу бѣлоу. ͗ вꙿн́де
вꙿ ло́жнцю ͗деже лежа́ше на ѡ͗
дрѣ ͗лоумпїада (!) покры́вꙿш сѧ.
͗ концемъ же ѡ͗ка ꙁрѧ̏ше. ͗ оу͗в
дѣ ͗доу́ща ͗ не оу͗боꙗ͗ сѧ є͗го, то
го бо̀ аꙗ͗ше. ꙗ͗коже ͗ въ снѣ в́
дѣла. свѣт́лнц же въжго́
ша. ͗ покры а͗лоумꙿпїа лце своє
нектона́въ же полож скы́пе
тръ. ͗ въꙁлѣꙁе на ѡ͗дръ єѧ͗. ͗
бы҇ⷭ с нею. ͗ ре́е къ не́ пребоу́д
жено. ꙁаѧла є͗с моу́жескъ по́
лъ мѣстнка твоє͗го хотѧ́ща
бы́т ͗ всеѧ вселе́нныѧ. ͗ м
родръжца ц͠рѧ. ͗ꙁыде некто
навъ ѿ ложнца. ͗ въꙁемъ скы́
петръ ͗ съкры всѧ̀ ꙗ͗же ͗мѣꙗ͗
ше на пре́лесть 
Оу͗троу же бы́вꙿшю. въста́вш
а͗лоумпїада вꙿн́де в ложнцю.
͗деже бѣ нектонавъ. ͗ въꙁбꙋ
д є͗го. ѡ͗нꙿ же ѡ͗боудв сѧ ͗ ре́
е ра́дꙋ͗ сѧ цр͠це, то́ м повѣ
дає͗ш. ѡ͗на же ре́е ка́ко сѧ є
оу͗та́͗ло прр҇е а͗ꙁъ двлю сѧ.
прїдеть л с́ б͠гъ къ мнѣ є͗
ще. ꙗ͗ко велм м є͗сть любъ.

313a
ѡ͗нъ же ре҇ⷱ кꙿ не́. послоуша цр͠це.
а͗ꙁъ прр҇къ є͗смь бо́жї. ͗ є͗гдаже
оу͗бо̀ хо́щеш въда́ же м мѣсто.
сѐ да пребываю беꙁъ го́лкы. да тво
рю є͗моу ѡ͗бы́ноую стотꙋ. ͗
прход́т нанеть кꙿ тобѣ є͗гда
хо́щеш. ѡ͗на же ре҇ⷱ. оу͗же мѣ́сто
сѐ боу́деть твоє. ͗ повелѣвꙿ да́т
є͗моу клю́ѧ́ в ложнца є͗ѧ. ѡ͗нъ
же ꙗ͗же ͗мѣꙗ͗ше полож въ покро
веннѣмъ мѣсте. ͗ вꙿхожа́ше кꙿ не́
є͗лжⷣы хотѧше́ ѡ͗лоумпїа мꙿн́
мъ ѿ неѧ ꙗ͗ко бо́гъ є͗сть а͗мно́нъ.
д͠нь же ѿ д͠не наѧ є͗ ре́во раст.
͗ ре҇ⷱ а͗лоу́мꙿпїа къ нектонавꙋ. а͗ще
пршедъ флппъ ѡ͗брѧ́щетꙿ мѧ
непра́ꙁнⷣоу соущю то̀ рекꙋ. ͗ ре҇ⷱ къ
не́ нектонавъ. нка́коже бо́ сѧ
гж҇ⷭе ѡ͗ семъ. помо́жеть т а͗мно́
нъ бо́гъ. пршеⷣ къ флпꙋ въ снѣ.
͗ повѣсть є͗моу бы́вꙿшеє. ͗ тобѣ
невноватꙋ сътвор́ть къ ф
лпов. ͗ с́це оу͗бо̀ а͗лꙋмꙿпѧ ль
стма бѧ́ше ѿ нектона́ва влъ
хо́вною с́лою 
͗ по се́мъ прїмъ нектонавъ морꙿскы
 ꙗ͗стрѣбъ. ͗ потвори . ͗ повѣ
да є͗моу всѐ є͗же хотѧ́ше гл͠ат
къ флпоу влъхо́внымъ ꙁлодѣ
͗ствомъ. ͗ лѣтат є͗моу ство
рвъ . ͗ посла  къ флпꙋ да сѧ
є͗моу въ снѣ ꙗ͗в́ть. морꙿскыⷤ ꙗ͗
стребъ посла́нъ ѿ нектонава пр
͗де но́щю ͗деже бѣ флпъ. ͗
г͠ла флпꙋ въ снѣ. ͗ вдѣ фл
пъ ꙗ͗стреба гл͠юща є͗мꙋ. ͗ оу͗боу
дв сѧ съ мно́гымъ мѧте́жемъ.
͗ пото́мъ пославъ прведе нѣко
го моу́жа вавло́нꙿска нарота
сꙋща. да є͗моу раꙁꙿдрѣшть со́нъ.

313b
͗ ре́е є͗моу в́дѣхъ въ снѣ некото
рого бо́га кра́сна велм. сѣда же
блꙋ́дꙿм. ͗ брадою всего поꙁлаще
нна. ͗ рогы ѡ͗внѧ ͗мꙋща ͗ ты по
ꙁлащенны. ͗ вꙿ рꙋцѣ є͗го скы́петръ
держа́ща. но́щю пршедꙿша къ
женѣ моє͗ а͗лоумꙿпїадѣ. ͗ легша
с нею ͗ бы́ша с нею. ͗ въставъ ре́е
є͗ же́но. ꙁаѧла є͗с моу́жескъ по́
лъ. ͗же въꙁрастеть ͗ см͠рть ѡ͗
тню мьстть. ͗ а͗ꙁъ же са́мъ ꙁа
вѧꙁаⷯ грамотꙋ ͗ тоу ꙁапеѧтлѣ
хъ моє͗ю пеѧ́тю. бѧ́ше же ꙁлатъ
пръстень с ка́менемъ въ ка́мен
бѧ́ше. ͗ꙁꙿдраженѣ (!) ѡ͗браꙁъ сл͠нь
ны. ͗ глава лво́ва ͗ соу́лца. ͗ с́
м помышлѧю͗щю. клюм сѧ
в́дѣт ꙗ͗стребъ. прлѣтевꙿш
къ мнѣ. ͗же въꙁбꙋд мѧ ѿ сна́.
то́ м проꙗ͗влѧє͗ть сѐ. г͠ла же є͗
мꙋ раꙁꙿдрѣштель снꙋ́. фл́пе ц͠рю
ж́въ бꙋд. ͗стнна є͗сть є͗же
є͗с въ снѣ в́дѣлъ. є͗же бо̀ є͗с ꙁа
пеѧтлѣлъ, є͗стество жены твоє͗ѧ
є͗сть. ͗ вѣрно є͗сть проꙗ͗вленїє.
ꙗ͗ко ꙁаѧла є͗сть жена твоѧ. н
кто́же бо̀ тꙿщю сꙋд́ноу ꙁапеѧ
тлѣє͗ть, но̀ по́лнꙋ. а͗ є͗же вѧꙁа
лъ є͗с грамотꙋ. вѣс ꙗ͗ко нкдѣ
же кн́гы ражаю͗т сѧ. то́кмо
въ є͗гпте. є͗гпецко бо̀ сѣмѧ
є͗сть не хꙋдо є͗сть. но̀ свѣтло
͗ т҇ⷭьно. ͗ сла́вно. ꙁлатого дѣлѧ
пръстене. то́ бо ꙁла́та т҇ⷭнѣє.
͗мꙿже ͗ богомъ кланѧю͗т сѧ.
пеѧ́ть же ꙗ͗же ѡ͗браꙁъ сл͠нца
͗мꙋще. ͗ по долꙋ главоу лво́воу,
͗ сꙋлцю. ражⷣаа͗ сѧ ѡ͗трокъ є͗лл́
нъ. до въстока про́деть. бра́
н творѧ а͗кы ле́въ. ͗ пꙋсты

313c
грады творть. ꙁа ꙁна́менє
соу́лноє. а͗ є͗же є͗с в́дѣлъ бо́
га ѡ͗внѧ рогы ͗моу́ща ͗ сѣдоу бра
дꙋ. ͗ броу́д ͗моу́ща. сѐ є͗сть̀ лꙋ
в͗скы бо́гъ а͗мно́нъ. с́ же с́це
оу͗дввшꙋ (!) сно̀да́вцю. не въ сла́
сть є͗го послоуша флпъ. а͗лоу́
мпїа тоужа́ше. ненадѣю͗щ сѧ
нектона́воу. сътво́ршеє͗ сѧ є͗го
ра́д оу͗ флпа 
Пршеⷣ флпъ ѿ во͗ны. вдѣ же
нꙋ свою скорбѧщю велꙿм. ͗ ре́е
къ не́, же́но. бы́вꙿшеє ѡ͗ тобѣ
не по твоє͗ сѧ внѣ сътворлъ є҇ⷭ
то́тъ бо̀ грѣхъ ю́жь є͗сть. ꙗ͗ко
же м є͗сть ꙗ͗в́ло. да ты̀ боу́де
ш невновата. на все бо мы ц͠рь
мо́жеть. нѣс бо̀ нкомоуже ѿ
людї въсхотѣла. н ͗номоу н
комоуже ѿ кра́сныхъ ѡ͗браꙁъ. ͗
сѐ ре́къ флппъ. а͗лоумꙿпїадꙋ же
ве́селоу сътвор. а͗лоумпїа же на
ѧ блгⷣть въꙁдаꙗ͗т прр҇кꙋ. въ
ꙁвѣствꙿшю є͗моу прежⷣебывшаа
фл́пов 
͗ не по мно́ѕѣхъ дн͠ехъ флппъ ц͠рь
пребываа съ а͗лоумꙿпїадою. ре́е къ
не́ прельстла мѧ є͗с жено. не
ѿ б͠га ꙁае́нꙿш но ѿ ͗ного некого.
͗ вꙿпадеть в рꙋцѣ моє͗. ѐ слы́ша
въ нектонавъ. веер вел́цѣ сꙋ
щ въ пола́тѣ. ͗ всѣмъ веселѧщ
м сѧ съ цр͠емъ фл́помъ. цр͠ва раⷣ ̋
прше́ствѧ. ц͠рю же флппꙋ
дрѧ́хлоу соу́щю. ꙁане непра́ꙁнⷣа бѣ
а͗лоумꙿпїада жена є͗го. прⷣѣ всѣ
м нектонавъ сътворвъ сѧ ѕм́
є͗мъ вел́кымъ. вꙿн́де посред по
ла́ты. ͗ посвста стра́шнѣ. ꙗ͗ко
потрѧст сѧ ѡ͗снованїемъ пола

313d
тнымъ. ꙗ͗дꙋ́щ же съ цр͠емъ.
в́дѣвꙿше ѕм́ѧ въско́ша оу͗жа́
сн. а͗лоумпїа же поꙁнавꙿш своє҇ⷢ
женха. простре десноу́ю с рꙋкꙋ.
въꙁве́дꙿ же сѧ ѕм́ ѡ͗коло всѣхъ
ходвъ. въꙁы́де на ло́но а͗лоумпїа
дѣ ͗ ѡ͗блобыꙁа ю. ꙁна́менїе лю́бве.
ѕм прⷣѣ вдѧщм творѧ. ф
лпꙋ же боꙗ͗вꙿшю сѧ кꙋпнѣ ͗ д
вѧ́щю сѧ. ͗ беꙁъ сы́тост поꙁорꙋ
ю͗щю. прелож сѧ ѕм́ въ ѡ͗рла
͗ въꙁлѣтѣ. ͗ а͗може ͗де ͗ мно́го
гл͠ат. флпъ ѿ страха раꙁоу
мѣвъ ͗ ре́е, жено. ꙁна́менїе ѡ͗ тво
є͗ тоуꙁѣ в́дѣхъ бо́га тобѣ помага
ю͗ща въ бѣдѣ. не вѣдѣ же кото
ры бо́гъ. покаꙁа бо̀ на́мъ бо́га а͗мно́
на ѡ͗браꙁъ. ͗ а͗поло́на. ͗ а͗є͗клпїа.
а͗лоумꙿпїа же ре́е є͗мꙋ. ꙗ͗коже м
є͗сть ꙗ͗в́лꙿ сѧ то́тъ. є͗гда́же сн́де
сѧ съ мно́ю. ꙗ͗ко то́ є͗сть лоув͗
скы бо́гъ а͗мно́нъ. фл́пъ же сѐ в́
дѣвъ. блажа́ше себе. хотѧ на
рцат б͠жє племѧ. хотѧщеє
род́т сѧ своє͗ѧ є͗мꙋ жены. не по
кол́це же д͠н. сѣдѧ́щю флпꙋ
негдѣ̀ на цр͠ьскомъ мѣсте. мно́
жество раꙁл́ныⷯ пт́ць кръмѧ́
хꙋ сѧ хранѧ́ще (!). ͗ беꙁъ ꙁапа те́кꙿш
пт́ца на ло́но фл́па ц͠рѧ. сꙿнесѐ
ꙗ͗͗цо. ͗ свалв сѧ съ ло́на є͗го, па́
де на ꙁемл̀ ͗ раꙁб́ сѧ. ѿ негоже
въско ма́лъ ѕм́ць. ͗ мно́го
ходвъ ѡ͗коло ꙗ͗͗ца. па́кы ͗ска́
ше дꙿнꙋ вн́т ѿнюдꙋже ͗ꙁыде.
͗ вло́жь главꙋ въ ꙗ͗͗це ͗ оу͗мре.
смѧте же сѧ флппъ ц͠рь. ͗
прꙁва а͗нтѳо́нта некоє͗го, ска
ꙁателѧ ꙁна́меню. ͗ ͗сповѣда
є͗моу бы́вꙿшеє. скаꙁатель же

314a
ꙁна́меню. дохновенїемъ ре́е къ
немꙋ. ц͠рю боудеть т с͠нъ. ͗же
ѡ͗бы͗деть ве́сь м́ръ, покорѧѧ
всѣ́хъ своє͗ю с́лою. ͗ въꙁꙿвраща
ꙗ͗ же сѧ въ цр҇҇ⷭтво ма́лолѣ́тенъ
оу͗мреть. ѕм́ оу͗бо̀ цр͠ьскы ѡ͗
браꙁъ є͗сть. ꙗ͗͗це же подо́бно м́
рꙋ. ѿ негоже ͗ꙁыде ѕм́. ѡ͗бхо́
дть оу͗бо̀ ве́сь м́ръ. ͗ хотѧ вн́
т ѿню́доуже ͗ꙁы́де. не до͗де
но̀ оу͗мре. ͗ скаꙁатель же ꙁна́ме
ню. ͗ скаꙁа ꙁна́менє. ͗ да́ръ въ
ꙁемъ ѿ ц͠рѧ флпа ѿ͗де 
͗ сконѧ́вꙿшю сѧ времен род́т ѡ͗
лоумпїадѣ. сѣдⷲ  же на столѣ, на
немꙿже ражⷣаю͗ть жены. наѧ
болѣт. прстоꙗ͗ же нектонавъ
͗ премѣ́рвъ нбн҇ⷭаа тее́нѧ. те́
шаше ю да бы́ сѧ не потꙿщала на ро
женє. ͗ сꙿклонвъ мрꙿскыѧ стꙋ
хѧ влъхвованїа, с́лою. пытаа
ше настоꙗ͗щаа. ͗ ре́е къ не́, же́
но въꙁдерж сѧ. да побѣдш на
стоꙗ͗щаа є҇ⷭствꙋ. а͗ще бо̀ ны́нѣ
род́ш. работѧ́га планенка рѻ
д́ш. па́кы же женѣ въ болѣꙁн
мѧтꙋщ сѧ. ͗ оу͗же не могꙋща
го тръпѣт ѿ вел́кыѧ болѣꙁн
нектонавъ же ре́е. жено потръ
п ма́ло. а͗ще бо ны́нѣ род́ш, га
лнъ боу́деть н́щь ражⷣаꙗ͗ сѧ.
͗ нѣкыѧ пртѧ до́браа словеса.
нектонавъ оу͗тѣшаа оу͗ѧ́ше а͗
лꙋмꙿпїадꙋ. то́тъ своє влъхво
ванїе не дадѧ́ше женѣ род́т.
па́кы же съглѧ́давъ нб҇ⷭнаа тее
нїа ͗ мрꙿскаа стоухѧ. ͗ вдѣ
въ всего м́ра посред нб͠с соу́
ща. ͗ свѣтлость нѣкꙋю оу͗ꙁрѣ
въ. ꙗ͗ко сл͠нцю посред нб͠с сꙋ́ща.

314b
͗ ре҇ⷱ къ а͗лоумпїадѣ. оу͗же поуст
гла́съ къ роженю своє͗моу. ͗ са́мъ
же повелѣ є͗ да род́ть. ͗ ре́е є͗
ц͠рѧ род́ш м́рꙋдръжца ны́нѣ
а͗лоумпїаже. бо́ле вола въꙁпвꙿш
͗ род ѡ͗троѧ съ до́брою ѧ́стю.
ѡ͗троѧ́т же па́дꙿшю на ꙁемл̀.
бы́ша гро́м вел́ц. ͗ блска́нї
млънїа. ꙗ͗ко всемоу м́роу подв
ꙁат сѧ 
Оу͗троу же бы́вꙿшю. вдѣ флпъ
ѡ͗троѧ. є͗же род а͗лоумпїа. ͗ ре҇ⷱ
мысллъ є͗смь не кръмт є͗го. ꙗ͗ко
не ѿ мене сѧ є͗сть родлъ. но̀ понⷤе
в́жꙋ. ꙗ͗ко сѣмѧ є͗сть бж͠є. ро
жество же є͗го бо́ле всего м́ра.
да кръммъ с̀ боу́деть. ꙁа па́мѧ
ть оу͗мръшаго м ѡ͗трока. род́
вꙿшаго м сѧ ѿ пръвыѧ жены. ͗
да нареет сѧ а͗лекса́нꙿдръ. ͗ та́
ко ре́кшю флпоу. всѧ́ко прле
жанє творѧ́хꙋ ѡ͗троѧ́т. ͗
въꙁложвꙿш вѣнець на главоу
є͗го. повод́ша  по все́ мак
донї. ͗ по все́ ѡ͗бласт є͗го. въ
ꙁмогшꙋ же а͗лекса́нꙿдрꙋ. неподо
бенъ бѧ́ше ѡ͗браꙁомъ къ флппꙋ.
н къ своє͗ м͠тр а͗лоумпїадѣ. н
къ ѿц͠ꙋ своє͗моу. но̀ сво͗мъ оу͗кра
шенъ. ѡ͗браꙁъ оу͗бо ͗мѧ́ше л͠ескы
. гр́воу же лво́вꙋ. ꙭма же
гроꙁоѻ͗къ. десноє оу͗бо до́лоу ꙁрѧ̀
ше. шю́єє же ꙁе́кро. ꙁоу́б же є͗го
ѡ͗стр а͗кы ѕм́є͗вы. подобьє͗ же
͗мѧ́ше лво́во. ско́ръ ꙗ͗снъ же бѧ́
ше. по лѣтѣхъ же въꙁрастѣ.
наѧ́ сѧ оу͗́т. бѣ же є͗моу кръ
м́лнца сестра мела́нтова. пе
стꙋнъ же ͗ корм́лець леѡ͗ндъ.
оу͗́тель же кн́гамъ полꙋнкъ

314c
гоуденюⷤ леоу͗кнъ. ꙁемлемѣрїю
мелепъ. моу́дростнымъ же сло́
вомъ а͗кса͗менкъ. ѳлосоѳъ͗ же
а͗рстотелсъ. бра́нь творт
воє͗вода. а͗леѯанꙿдръ же всѧ́комꙋ
накаꙁаню наоу͗́в сѧ. ͗ ѕвѣѕнⷣы
 ꙁаконъ. ѿпоущає͗мꙿ же оу͗е́нїа
до́мов. оу͗ѧ́ше дѣт. с н́м
же оу͗ѧ́ше сѧ. да сѧ бю͗ть ра
ꙁдѣлвꙿше сѧ. ͗ са́мъ творѧ́ше
бра́н тоу. є͗гда́же оу͗ꙁрѧ̏ше дрꙋ
гоую страноу побѣжає͗моу сꙋщю.
преходѧ́ше на тоу страноу. ͗ по
магаше ͗мъ. ͗ ѡ͗долѣвахꙋ. ͗ ꙗ͗
вѣ бѧ́ше. ꙗ͗ко того бѣꙗ͗ше побѣда.
С́це же а͗лексанꙿдръ корм́мъ бѧ́
ше. ͗ съ во́͗ны на́ поле хожаше оу͗
́т сѧ во͗нꙿскомоу ́ноу. ͗ с ко́
нꙿкы прмѣшаꙗ͗ сѧ. оу͗ѧше сѧ
є͗ꙁдт 
Въ є͗д́нъ же ѿ д͠нї. прведоша
къ флпов конюс̀ ѿ ста́да,
жребець вел́къ ѕѣло. ͗ поста
вша  прѣдꙿ н́мъ, гл͠юще. влⷣко
ц͠рю. с́ ко́нь въ ц͠рьскыⷯ ста́дⷯѣ
ѡ͗брѣтохомъ род́вꙿша сѧ. ͗ пре
кра́сна соу́щ прведохомꙿ т влⷣко.
в́дѣвъ же є͗го вел́ество ͗ до
бротоу флппъ. подв сѧ.
мно́гым же дръжмъ ѡ͗два̀
ведомъ бѧ́ше. конюс же рѣша.
влⷣко ц͠рю. л͠коꙗ͗дець є͗сть. ц͠рь
же фл́пъ ре́е. въ ͗стнноу ѡ͗
семъ съвершає͗т сѧ. ꙗ͗же въ є͗лл́
нехъ пртѧ. ꙗ͗ко бл́ꙁъ добрыⷯ
бы́сть ѕло̏. но̀ понеже првел
є͗сте є͗го пр͗моу . ͗ повелѣ
сътвор́т желеꙁноу коу́щю.
͗ тоу є͗го ꙁатворт неѡ͗боу
ꙁданна. ͗ ͗же а͗ще не покорт сѧ

314d
цр҇ⷭтвоу твоє͗мꙋ. но̀ престоупн
къ боу́деть ꙁако́номъ. ͗л ͗же а͗
ще въ раꙁбо ꙗ͗тъ боу́деть. тꙋ
въмѣта͗те . ͗ бы҇ⷭ ꙗ͗коже по
велѣ ц͠рь 
͗Алексанꙿдръ же моужаа͗ше сѧ въꙁра
стомъ. є͗гда бы҇ⷭ дво̀ю на десѧть
лѣтꙋ. съ ѿц͠емъ на во͗ноу хожа́
ше. ͗ въѡ͗роужа́ше сѧ. ͗ съ во́͗ны
хожаше. ͗ на конѣхъ є͗ꙁдѧ бѧ́ше.
ꙗ͗ко ꙁрѧ̏щю є͗го флпоу рещ. ѧ́
до а͗лексанꙿдре. люблю нърабы (!)
твоѧ. ͗ моужескы тво́ ѡ͗бра
ꙁъ. ꙗ͗ко нѣс подо́бенъ къ мнѣ.
а͗лоумпїа же пеѧ́лна пребыва
ше. ͗ прꙁва а͗лоу́мпїа къ собѣ.
нектонава. ͗ г͠ла є͗моу поглѧ́да
то̀ мы́слть ѡ͗ мнѣ флппъ.
положвъ же дꙿщ́цю ͗ ѕвѣѕды.
глѧдаше ѡ͗ не́. сѣдѧ́щю с н́ма
͗ а͗лекса́нꙿдрꙋ. ͗ ре́е а͗лексанꙿдръ
къ немꙋ, ѡ͗͠е. не се́ л сꙋть ѕвѣ
ѕды є͗же гл͠еш. ͗ на н͠бс сꙗю͗
ть. ͗ велм ре́е ѧ́до. ͗ рее є͗мꙋ
а͗лекса́нꙿдръ. могоу́ л ꙗ в́дѣт.
є͗ ѧ́до мо́жеш 
Веероу же бы́вꙿшꙋ. вееръ же по
є͗мъ нектонавъ а͗лексанꙿдра. ве
де во́нъ ͗ꙁꙿ града на поу́сто мѣ́
сто. ͗ въꙁрѣвъ на н͠бо покаꙁа
ше є͗мꙋ нб҇ⷭныѧ ѕвѣѕды. а͗леѯа
нꙿдръ же дръжа ꙁа роукоу прве
де  къ дебр. ͗ р́ноувъ є͗го н́ꙁъ
летѣ во́нь же нектонавъ ͗ раꙁб
сѧ. ͗ ре́е. ѡ͗ горе ѧ́до а͗лексанꙿдре
ка́ко т сѧ клю сѐ сътворт.
а͗лекса́нꙿдръ же ре́е къ немоу. со
бѣ сѧ роугає͗ш оу͗́телю. ѡ͗
нъ же ре́е. есо дѣлѧ ѧ́до. а͗ле
ксанꙿдръ же ре́е. ꙗ͗ко ꙁемꙿскыхъ

315a
не свѣдаа нб҇ⷭныхъ пыта́є͗ш. ͗
г͠ла є͗моу нектонавъ. ѧ́до ѕлѣ̀
прꙗⷯ ꙗ͗ꙁвꙋ. є͗гда не влъхвовахъ
ѡ͗ тобѣ. раꙁоумѣхъ. ꙗ͗ко ѿ сво
є͗го ѧ́да подобає͗тꙿ м оу͗мрет.
͗ оу͗бїеноу бы́т. ͗ не ͗ꙁбы́х сѧ
ѿ него. но̀ ѿ тебе оу͗бїенъ боу́дꙋ.
а͗лексанꙿдръ же ре́е. а͗ꙁъ ны́нѣ с͠нъ
л є͗смь оу͗бо̀. тогда ͗сповѣда
є͗мꙋ нектона́въ ѡ͗ є͗гпетꙿскомъ
цр҇ⷭтвї своє͗мъ. ͗ ѡ͗ ͗ꙁбѣженї
своє͗мъ ͗ꙁъ є͗гпта. ͗ ка́ко вꙿни́
де къ а͗лоумпїадѣ. ͗ ка́ко вꙿн́де
къ не́ бо́гъ а͗мно́нъ. ͗ бы҇ⷭ с нею. сⷤ
г͠лѧ ͗ꙁдохнꙋ. С̀ слы́шавъ а͗ле
кса́нꙿдръ оу͗ него. ͗ вѣроу є͗мъ є͗мꙋ
а͗кы по своє͗мъ ѿц͠ каꙗ͗шет сѧ
ꙗ͗ко оу͗мре. ͗ оу͗боꙗ͗в сѧ не ѡ͗ста́
в є͗го въ ꙗ͗мѣ. да не ѕвѣрм ͗ꙁъ
є͗денъ боу́деть. но́щь бо̀ бѧ́ше
а͗ мѣсто поу́сто. ͗ любо́вь прї
мъ а͗кы къ ѿц͠ю, препоꙗ͗ сѧ. ͗ въ
ꙁложвъ є͗го на ра́мо своє моуже
скы. несе́  къ а͗лоумпїадѣ м͠тр
своє͗. ͗ сѐ вдѣвꙿш а͗лоумꙿпѧ
ре҇ⷱ къ а͗лексанꙿдрꙋ. то̀ се є͗сть ѧ́
до. ѡ͗нъ же ре́е є͗ всѧ̀ ꙗ͗же слы́ша
ѿ нектона́ва. ѡ͗на́ же юд́вш҇ⷭ
͗ раꙁꙋмѣ ꙗ͗ко прелщена соу́щ ѿ
него влъхо́внымъ ꙁлодѣ͗ство
мъ. лю́бо́вь же пр͗мꙿш погребе
є͗го ꙗ͗ко да лѣпо. а͗ле ѿц͠а а͗лекса́
нꙿдрова. ͗ гро́бъ сътворвꙿш
тоу ͗ полож. ю́до же промышле
нїа є͗сть ͗скꙋ́сно. нектонавꙋ бо̀
соу́щю є͗г́птѧннꙋ въ макдо
н є͗ла́дꙿскы погребеноу бы́т.
͗ а͗лексанꙿдрꙋ макдонѧнноу соу́
щю. є͗г́петꙿскымъ погребенїємъ
погребенꙋ бы́т 

315b
Въꙁꙿвращаꙗ͗ же сѧ флпъ ѿ шествїа
͗ꙁыде въ делфꙋ. да є͗мꙋ влъхвоу
ю͗ть. кто̀ оу͗бо̀ на́неть цр҇ⷭтво
ват. въ делфе же влъхва бѣ. ͗
та вꙿкꙋс́вꙿш воды кладѧꙁныѧ.
͗ къхфонїемъ въꙁвѣщанїемъ ре҇ⷱ.
флпе сѐ на́неть все́ вселеннѣ
цр҇ⷭтвоват. ͗ соу́лцею всѧ по
корть. ͗же на кон є͗ꙁдѧ на не́
мъ є͗сть волꙋ́ѧ глава́. посреде пе́
мы (!) про́͗деть. ͗ нарееть же сѧ
то́тъ ко́нь волꙋѧ глава́. понеже
͗мѣꙗ͗ше на стегнѣ ꙁна́менїе. ѡ͗
браꙁъ ͗мꙋщь волоу́ю главꙋ 
Фл́пъ же слы́шавъ ͗ꙁвѣщанїє.
мнѧ́ше но́ваго раклїа (!). а͗лексанꙿдръ
же а͗рстотелю є͗д́номоу. оу͗
телю своє͗мꙋ слоужа́ше. ͗ дово́
лномъ сꙋщмъ дѣтемъ въ оу͗е́
нї нака́ꙁанїа соу́щмъ вꙿ нⷯ цр͠ва
мъ дѣтемъ. въ є͗днъ ѿ д͠нї ре́е
къ є͗д́номꙋ ⷯ а͗рстотелсъ. а͗ще
наслѣдш ѿц͠а своє͗го цр҇ⷭтво.
то́ м дарꙋє͗ш оу͗телю своє͗
мꙋ. ѡ͗нъ же ре́е бꙋдеш съ мно́ю
ладень самодръжець. ͗ славнѣ
͗ша тѧ па́е всѣхъ сътворю. дрꙋ
гагоже въпрошаа͗ше. а͗ще л же ты̀
прїмеш цр҇ⷭтво ѿц͠а твоє͗го.
ка́къ м боу́деш оу͗́телю своє͗
моу. ѡ͗нъ же ре́е рѧд́телѧ тѧ̏
сътворю. ͗ ѿ мене соуд́мымъ всѣ
мъ. съвѣтнка тѧ поставлю.
͗ ре́е же къ а͗лекⷭа́нꙿдрꙋ. а͗ще л ты
ѧ́до а͗лекса́нꙿдро. пр͗меш цр҇ⷭтво
ѿц͠а твоє͗го фл́па. то́ м ѧ́
сть ѿ тебе бꙋдеть. а͗лекса́нꙿдръ
же ре́е. ѡ͗ бꙋ́доущⷯ ве́щехъ мене
ны́нѣ въпрошає͗ш. оу͗тренхъ
не помышлѧѧ. тогда т да́мъ.

315c
времен ѧ́сꙋ въше́дꙿшꙋ. ͗ ре́е
є͗моу а͗рстотелсъ. рауⷣ͗ сѧ а͗ле
ѯанꙿдре м́родръжее. ты бо̀ ве
л́къ ц͠рь боу́деш. все́м же а͗ле
ксанꙿдръ люб́мъ бѧ́ше. ꙗ͗ко оу͗
мн́къ ͗ бра́ннкъ. флпъ же
въ раꙁмышленї въдварѧє͗мъ
бѧ́ше. радовашеть бо̀ сѧ. в
дѧ та́къ промыслвъ д͠хъ ѡ͗тро
ка. пеѧ́ленъ же бѧ́ше. ͗ не в
дѧ подо́бна собѣ ѡ͗браꙁомъ 
Бы҇ⷭ же а͗лексанꙿдръ лⷮѣ. •е͠і• ͗ въ
є͗д́нъ ѿ д͠нї клю сѧ є͗моу м́
мо͗т. ͗дѣже бѣ̀ конь волоуѧ
глава ꙁаклюенъ. ͗ оу͗слыша рꙁа́
нїа стра́шна. ͗ ѡ͗братв сѧ къ
ѡ͗трокомъ ре́е. то́ сѐ є͗сть рꙁа́
нїе конѧ сего. ѿвѣщавъ же пета
лом воє͗во́да ͗ ре́е. влⷣко сѐ єсть
нарцає͗мы ко́нь волоуѧ глава.
є͗го́же ѿц͠ь тво́ ꙁатвор. ꙁане
л͠коꙗ͗дець є͗сть. оу͗слы́шавъ же
ко́нь а͗лексанꙿдровы г͠лы. порꙁа вто
роє. не а͗кы всегда страшнѣ.
но̀ т́хо ͗ кра́снѣ. а͗кы ѿ б͠га на
о͗уенъ. ͗ ꙗ͗коже прблж сѧ
къ коущ а͗лекса́нꙿдръ. ͗ а͗бє
выдѣ ноѕѣ преднї ко́нь къ а͗ле
ксанꙿдрꙋ. ͗ ꙗ͗ꙁы́къ сво́ ͗спꙋст
къ немоу. ꙗ͗влѧ́ѧ сѧ своє͗моу
влцⷣѣ. а͗лексанꙿдръ же в́дѣвъ
ю́дно ѡ͗бл́є. ͗ ко́ст мно́гы
л͠къ ѿ ꙁлы̏ смрът съкроушены
лежа́ща ѡ͗кръстъ є͗го. ѿгна́
въ стра́жа ѿверѕе кꙋщю. ͗ є͗
мъ же є͗го ꙁа грвꙋ оу͗крот є͗го.
͗ ͗ꙁведе  неѡ͗бꙋꙁданна. ͗ ꙗ͗ꙁдѧ́
ше посред гра́да пе́льскаго. те́
къ же нѣкто ѿ конюхъ повѣ
да флппꙋ ц͠рю, соу́щю внѣ̀

315d
гра́да пе́льскаго. фл́ппъ же
помѧноувъ є͗моу́ же ре́е влъхво
ва въ делфехъ. ͗ въставъ ͗
ше́дъ оу͗срѣте а͗лексанꙿдра
͗ цѣлова  г͠лѧ. ра́дꙋ͗ сѧ а͗лекса́
дре м́роудръжье. ͗ ѿтолѣ кро́
токъ бѧ́ше флппъ ѡ͗ наде
ж ѧ́да 
Въ є͗д́нъ же ѿ д͠нї ѡ͗брѣте пра́
ꙁнⷣоую͗ща ѿц͠а своє͗го а͗лекса́нꙿдръ.
͗ ѡ͗блобыꙁавъ є͗го ре́е. ѡ͗͠е молю́
т сѧ повел́ м въ псꙋ преплꙋ
т на а͗лоумꙿпїскꙋю во͗нꙋ. по
не́же воє͗ват хою. флппъ
же ре́е кꙿ немоу. кы́мъ оу͗бо̀ ѡ͗бра
ꙁомъ сего̀ жела́є͗ш. а͗лекса́нꙿдръ
же ре́е. на колеснцаⷯ хощю ͗т.
͗ ѡ͗нъ же ре́е ѧ́до. а͗ꙁъ ны́нѣ ͗ꙁбе
рꙋ т конѧ ѿ моⷯ ста́дъ наро́
тыѧ. ͗ т оу͗бо̀ на по́мощь т
боу́дꙋть. ты́ же ѧ́до ѡ͗бнажа
͗ сѧ са́мъ прле́жнеє. ͗бо̀ по́дв
гъ сла́венъ є͗сть. а͗лекса́нꙿдръ же
ре́е. ты̀ повел м ѡ͗͠е ͗т на
подвгы. ͗мѣю бо̀ жребца мла
дыѧ собѣ въскормхъ. ͗ ѡ͗бло
быꙁавъ же є͗го флппъ. ͗ пою
д́в сѧ є͗го по́хот. ͗ ре́е кꙿ не́мꙋ
ѧ́до. а͗ще семоу хо́щеш, ͗д
по ꙁꙿдравꙋ. ше́дъ же на прста́
н́ще лод͗ноє. повелѣ лодю но́
воу съдѣлат. ͗ конемъ съ коле
снцам вꙿн́т. влѣꙁе же а͗ле
ксанꙿдръ ͗ съ дрꙋгомъ сво͗мъ фе
стѡ͗номъ. ͗ преплоу́въ прї
де въ псꙋ. ͗ꙁлѣꙁе же пр͗мъ да́
ры мно́гы. повелѣ конѧ ѡ͗ста́
ввꙿше ͗т. ͗ са́мъ съ дроугѡⷨ
сво͗мъ фстѡ͗номъ пѣ́шь
͗ꙁы͗де. ͗ оу͗срѣте ѧ мкола

316a
с͠нъ а͗рѧ ц͠рѧ а͗карканꙿского. бо
га́тꙿствомъ ͗ ѧ́стю шатаꙗ͗
сѧ. ͗ пло́тнѣ с́лѣ надѣꙗ͗ сѧ.
͗ пршеⷣ цѣлова а͗лекса́нꙿдра, г͠лѧ.
ра́дꙋ͗ сѧ дѣтщю. ѡ͗нъ же ре́е
ра́дꙋ͗ сѧ ͗ ты кто̀ лю́бо є͗с ͗ ѿ
коудꙋ є͗с. мкола͗ же реⷱ҇ къ а͗ле
ксанꙿдрꙋ. а͗ꙁъ є͗смь мкола ц͠рь
а͗рканьскы. а͗лекса́нꙿдръ же ре҇ⷱ
кꙿ немꙋ. не та́ко гроꙁ́ сѧ нкола
ю ц͠рю шатаꙗ͗ сѧ. но̀ ꙗ͗ко дово́ле
нъ ͗мѣꙗ жво́тъ до оу͗трѧ. ѧ́
сть бо̀ не сто͗ть на є͗д́номъ мѣ
сте. но̀ въ є͗д́нъ а҇ⷭ гръдыѧ хꙋды
творть. мкола͗ же ре́е гл͠еш
оу͗бо̀ пра́во. смысл же не та́ко.
то́ же є͗с прше́лъ сѣмо. съглѧ́
дать ͗л бт сѧ. слы́шалъ бо̀
є͗смь ꙗ͗ко фл́па мак́до́нꙿска
го є͗с с͠нъ. а͗лекса́нꙿдръ ре́е. а͗ꙁъ
прїдоⷯ на́ тѧ да́ сѧ с тобою сн́дꙋ
на конехъ ма́лы се́ тѣломъ. н
кола́͗ же ре́е па́е протвш л
сѧ на́ бран панꙿкра́тю. ͗л ͗ма
нтома́хꙋ пршедъ. а͗лекса́нꙿдръ
же па́кы ре́е. на колеснцаⷯ хощꙋ.
въсполѣвъ же сѧ гнѣво́мъ нко
ла ͗ ѡ͗быдѧ а͗лекса́нꙿдра. в́дѣ
въ оу͗ность тѣла є͗го. не оу͗вѣ
дѣвъ дш͠евноую є͗го дръꙁость.
͗ плю́ноу на́ нь, г͠лѧ. не боу́д до
бра нкол́же. в́дте на кого
се́ прїде на псьскы събо́ръ.
а͗лекса́нꙿдръ же наоу͗енъ сы́ ѿ
є͗стества въꙁдержа́т сѧ. оу͗
трѣ̀ ѡ͗плеванїа сле́ны. ͗ посмѣ
ꙗ͗в сѧ, до смрът тѧ̀ ре́е нко
лаю оу͗же побѣжю. ͗ въ ѡ͗͠ьствї
твоє͗мъ а͗рка́нꙿстѣмъ. ͗ ѡ͗рꙋ
жє͗мъ тѧ̀ въсхщю. ͗ раꙁ

316b
до́ста сѧ сварѧе сѧ 
По ма́лѣхъ же д͠нѣхъ прблж сѧ
бы́т бра́н. ͗ сн́де сѧ коле́сн
ць •ф͠• ͗ •д͠• оу͗бо цр͠въ сн͠ве бѧ́хꙋ
нкола карканꙿскы. ͗ ксанꙿфїа
вѡ͗тꙿскы. ͗ кмо́нъ кореньт
͗скы. ͗ а͗лекса́нꙿдръ макдо́нꙿскы
. а͗ про́аа колеснца болѧ́рꙿскыⷯ
воє͗во́днъ сн͠въ. ͗ прстро͗ша
пото́мъ во́͗скаа всѧ. ͗ мета́ша
жре́бѧ. да вꙁѧ́ сѧ пръвоє нко́
лѣ. вꙿтороє ксанꙿфї. третьєє
кмо́нъ, етврътоє клмота́хъ.
пѧ́тоє а͗рстпъ. ше́сты а͗лꙋ
нъфосъ. седꙿмы прї. ѡ͗смы́
лакондъ. девѧ́ты а͗лексанꙿдръ
макдонꙿскы. ͗ сташа пото
мъ на колеснцаⷯ. ͗ въстроуб
трꙋба. ͗ꙁдоша ꙁаставы коле
снць. ͗ ѡ͗твор́ша сѧ две́р
прⷣѣ гра́домъ. ͗ поустша сѧ
пръвоє бо́рꙿꙁдо вс̀ ѡ͗коло пръва
го ѡ͗быхода. ͗ вто́раго ͗ третїа
го. ͗ етвертаго. не достга
ю͗щ же ѡ͗немогоша сѧ ѡ͗дꙿхнꙋ
вꙿшм сѧ ко́немъ ⷯ. етверты
же бѣ а͗лекса́нꙿдръ є͗ꙁдѧ. по не́мъ
же нкола. не то́лма хотѧ по
бѣдѣ ꙗ͗коже хотѧ оу͗бє͗ню а͗ле
ксанꙿдровꙋ. ѿц͠а бо̀ нко́лна оу
б́лъ бѧ́ше флппъ на плъкоу.
се́ же раꙁꙋмѣвъ оу͗мны а͗лекса
нꙿдръ. раꙁб́вꙿшм сѧ колеснца
мъ прⷣѣ͗дꙋщмъ. се́ ѿ ѻ͗ноѧ
въстѧгат наѧ. да бы ͗ м
ноулъ нкола. нкола́ же не вѣ
даа пре́льст мноу є͗го. хотѧ
прїат сла́воу ͗ вѣнѧ́нѧ. ͗
потомъ поуст пре́д є͗д́нъ.
͗ ꙗ͗ко ѡ͗бы͗де дво́͗. ѡ͗про

316c
верже сѧ ко́нь нко́лнъ. на коле
снцю раꙁбвшюю͗ сѧ съ пръвым
ко́н. ͗ свал́ сѧ до́лоу нкола. а͗
ѡ͗лекса́нꙿдръ же ͗ды́ въ слѣдъ є͗го.
͗ мноуꙗ є͗го ꙁадѣ ѡ͗сью колеснц
нко́лнѣ. ͗ раꙁб́ сѧ всѧ колесн
ца нколна. ͗ оу͗мре нкола. ͗
ѡ͗ста к томоу а͗лекса́нꙿдръ є͗д́нъ.
͗ събы́ сѧ оу͗мръшемоу прта г͠лю
щаа. ͗номоу ѕло̏ мыслть собѣ
ѕло̏ смы́слть . ͗ пото́мъ вѣнѧ́
нъ бы҇ⷭ а͗лексанꙿдръ. ͗ въꙁыде побѣ
дны вѣнець. вѣнѧ бо̀ є͗го а͗лоу
мꙿпї. ͗ ре́е кꙿ немоу д́є͗въ влъхо
въ. а͗лекса́нꙿдръ провъꙁвѣщає͗ть
т. а͗лоумꙿпїскы ꙁеоу͗съ. сѐ дръ
ꙁа ꙗ͗коже бо̀ нколоу є͗с побѣд
лъ. та́ко побѣдш мно́гы про
т́вꙿныⷯ. а͗лекса́нꙿдръ же с́ю вѣ́
сть прїмъ. съ побѣдою въꙁꙿвра
т сѧ въ макдо́ню. ͗ ѡ͗брѣте
мт͠рь свою а͗лоумꙿпїадꙋ поущенꙋ
ѿ фл́ппа ц͠рѧ. фл́поу же ѡ͗
жен́вꙿшю сѧ клеѡ͗патрою сестро
ю лоуснною 
Въ то́же д͠нь соу́щ сва́дбѣ фл
повѣ. носѧ побѣдны вѣнець а͗лꙋ
мꙿпїскы а͗лексанꙿдръ. ͗ вꙿн́де
на веерю. ͗ ре҇ⷱ цр͠в фл́пов.
ѡ͗͠е прїм пръвыⷯ моⷯ по́товъ
побѣдны вѣнець. ͗ є͗гда оу͗бо
͗ а͗ꙁъ вꙿда́мъ мт͠рь свою къ ͗номꙋ
цр͠в. въꙁовоу тѧ на сва́дбоу
а͗лоумꙿпїаднꙋ. ͗ с̀ ре́къ а͗лекса́
нꙿдръ въꙁлеже фл́поу ѡ͗ц͠ю сво
є͗моу прот́воу смѣꙗ͗ сѧ. ф
л́пъ же а͗лекса́нꙿдровыⷯ гл͠ѣхъ сн
ꙁа́ше сѧ 
Лоусїа же въꙁлежа ͗ гл͠аше фл́
пов. фл́пе ц͠рю всѧ́кого гра́да

316d
с́лне. ны́нѣ сва́дбоу т твор
мъ. ѡ͗жен́хомꙿ тѧ клеѡ͗патрою
є͗де́скою. ѿ неꙗ͗же сътвор́ш
дѣт не ѿ прелюбодѣ͗ства. по
до́бны соу́ща лцю твоє͗моу. слы́
шавъ же с̀ ѿ лоусїа а͗лекса́нꙿдръ.
͗ ꙗ͗коже дръжа́ше ме́ь оу͗да́рї 
вꙿ ло́бъ, ͗ оу͗б є͗го. в́дѣвъ же ф
л́пъ бы́вꙿшеє. въста с меемъ на
а͗лекса́нꙿдра. ͗ ꙁапе́нъ сѧ спаде сѧ
съ степене. а͗лекса́нꙿдръ же смѣꙗ͗
сѧ ре́е къ флпꙋ. ͗же а͗с́ю всю
тꙿща́ сѧ прїат. є͗оу͗тропє ͗с ко
ренъ преврат́т, не въꙁмо́же сто
пы є͗д́ноѧ пре͗т. ̀ ре́къ а͗ле
кса́нꙿдръ. ͗схт ме́ь оу͗ ѿц͠а сво
є͗го фл́па. ͗ всѧ̀ въꙁлежа́щаꙗ
оу͗ꙗ͗ꙁв. ѡ͗в бо̀ ѿ нхъ поⷣ трапе
ꙁам кры́ꙗ͗хꙋт сѧ. ͗ дрꙋꙁї же поⷣ
ло́жа поⷣбѣго́ша. ѡ͗во въ те́мныⷯ
мѣ́стеⷯ крыꙗ͗хꙋ сѧ 
͗ꙁы́де же оу͗бо̀ а͗лекса́нꙿдръ. ͗ пр
веде мт͠рь свою а͗лоумꙿпїадꙋ въ по
латоу. сестроу же лоус͗ноу кле
ѡ͗па́трꙋ ͗ꙁгꙿна́. не́съше же фл
па ц͠рѧ положша  на ѡ͗дрѣ не сꙿдра́
вѧща. по десѧтхъ же дн͠ехъ вꙿн́
де а͗лекса́нꙿдръ къ флпоу. ͗ сѣ́
дъ оу͗ него ͗ ре́е кꙿ немоу фл́ппе
ц͠рю ͗менемъ тѧ ꙁовꙋ. вꙿндоⷯ
къ тобѣ не а͗кы с͠нъ тво́. но̀ а͗кы
дрꙋгъ ходата сы́. сътво́рш
м сѧ ѿ тебе непра́веднѣ къ женѣ
твоє͗. реⷱ҇ є͗моу флпъ. ѕло̏ є͗с
сътворлъ а͗лекса́нꙿдре оу͗б́въ
лоус́ю. ѡ͗ реенныⷯ неподо́бныⷯ
гл͠ехъ ѿ него. а͗лекса́нꙿдръ же реⷱ҇.
ты́ же добро л є͗с сътвор́лъ.
въставъ сꙿ меемъ на своє͗го ѧ́
да. хотѧ оу͗б́т мѧ. поꙗ͗т

317a
͗ноу. нка́коже прѡ͗б́денъ сы́
ѿ пръвыѧ своє͗ѧ жены а͗лоу́мпїа
ды. въста́н оу͗бо сътреб́ сѧ. вѣ
мъ бо̀ его̀ ра́д дрѧ́хло є͗сть тѣ́
ло твоє. ͗ ꙁабоудемъ съгрѣше
нї. ͗ а͗ꙁъ ны́нѣ оу͗молю мт͠рь свою
а͗лоумꙿпїадоу премен́т сѧ кꙿ то
бѣ. послоушає͗ть бо̀ с͠на своє͗го.
а͗ще ты не хощеш нарцѧт сѧ
ѿц͠ь мнѣ. сѐ ре́къ а͗лекса́нꙿдръ ͗ꙁы́
де. ͗ шедъ къ а͗лоумꙿпїадѣ мт͠р
своє͗. ре́е къ не́. м͠т не тоуж
ѡ͗ бы́вꙿшⷯ ѿ моу́жа твоє͗го. ѿ ͗
ного оу͗та͗ло сѧ. є͗сть твоє съ
грѣшенїе. а͗ꙁъ тѧ ѡ͗блѧю. ѿ є͗
гпетꙿскаго ѿц͠а сы́ с͠нъ. прїд
же оу͗бо молѧ͗ сѧ є͗моу. да сѧ пре
мен́ть к тобѣ. подо́бно є͗сть
женѣ своє͗моу мꙋ́жев покорѧт
сѧ. ͗ въведе мт͠рь свою къ фл́
поу ѿц͠ю своє͗мꙋ. ͗ ре́е ѡ͗͠е ѡ͗бра
т сѧ къ женѣ своє. ны́нѣ ѿц͠е
мъ тѧ въꙁꙿглашаю. ꙗ͗ко ͗ ты ѧ́
да своє͗го послꙋшає͗ш. пршла
є͗сть м͠т моѧ оу͗молена мно́ю.
да вꙿн́деть к тобѣ. ͗ не помнѣ́
т бы́вꙿшⷯ. ͗ пото́мъ ѡ͗͠е ѡ͗бꙋ
мѣ͗та сѧ. н҇ⷭѣ бо̀ сра́мъ прѣдъ
мною. ͗ꙁ ваю бо̀ є͗смь. ͗ сѐ рекъ пре
мен родтелѧ. ꙗ͗ко ѿ всѣхъ ма
кдо́нъ ю́дноу є͗моу бы́т. ͗мен
же лоус͗на ѿверго́ша сѧ ѿто́лѣ
нарцат. є͗гда̀ когда въспомѧ
ноувꙿше є͗го, раꙁꙿвращенїе пр͗мꙋ
ть. бѧ́ше же всѧ̀ ꙁемлѧ̀ прот
вѧ́щ сѧ флппꙋ. ͗ посла а͗лекса́
нꙿдра флпꙿпъ съ мно́гым во́.
с н́м бра́нь твор́т. ̀рѣь
въ мефонью 
͗Алекса́нꙿдръ же пршеⷣ въ мефо́нїю.

317b
словесы раꙁꙋмным, покорї а по
шлво́мъ ͗мъ бы́т. въꙁꙿвраща
ꙗ͗ же сѧ ѿ меѳо́нїа а͗леѯа́нꙿдръ. ͗ пр
шеⷣ къ ѿц͠ꙋ своє͗мꙋ флппꙋ. в
дѣ оу͗ него стоꙗ͗ща моу́жа въ ѡ͗де
жⷣꙋ ра́тныⷯ прстроє͗нныⷯ. ͗спы
товаше ѡ͗ нⷯ г͠лѧ. кꙿто̀ с́ сꙋ́ть. ѡ͗
н́ же рѣша є͗моу. мы̀ є͗смо велмо́
жа да́рьѧ ц͠рѧ пръскаго. а͗лекса́нꙿдръ
же ре́е кꙿ н́мъ. то̀ сѣмо прїдосте
ѡ͗н́ же ѿвѣща́ша. ѡ͗бы́ныѧ да́
н вꙿꙁѧ́т оу͗ ѿц͠а твоє͗го. ͗ г͠ла
͗мъ а͗лекса́нꙿдръ. ꙁа то вы̏ да́н
є͗млете. ѿвѣща є͗моу велможа
да́рїа ц͠рѧ. ꙁа ꙁемлю̀ да́рѧ ц͠рѧ. ͗
г͠ла ͗мъ а͗лекса́нꙿдръ. а͗ще с́це да́ръ
вꙿдал соу́ть бо́ѕ л͠комъ накръ
млю. да́р же ѡ͗ бо́жескыⷯ дарехъ
ра́доує͗т сѧ. пото́мъ ре́е ͗мъ ͗скꙋ
шаа ⷯ. то̀ є͗сть є͗же є͗мле́те. г͠ла
ша є͗мꙋ. ꙗ͗є͗ць ꙁлатыⷯ •р͠• по двѣ
ма десѧ́тꙿма́ лтръ ͗моу́ща. ͗
ѿвѣщавъ же а͗лекса́нꙿдръ ре́е ͗мъ.
недосто͗но є͗сть флппꙋ ц͠рю
макдо́нꙿскомꙋ ва́рварⷪмъ даꙗ͗т,
да́н. ре́е же па́кы а͗лекса́нꙿдръ къ
дарьє͗вымъ посо́лнкомъ. шеⷣше
рцѣте да́рьє͗ви. ꙗ͗ко а͗лекса́нꙿдръ
флповъ с͠нъ гл͠еть т. є͗гда є͗сть
флппъ бы́лъ є͗д́нъ, да́нь ва́
мъ є͗сть дава́лъ. є͗гда род́лъ є͗сть
а͗лекса́нꙿдра, да́н ва́мъ не да́сть.
но̀ ͗же є͗с вꙿꙁѧ́лъ вꙿ него. а͗ꙁъ пр
шедъ кꙿ тобѣ въꙁмоу. ͗ с̀ ре́къ ѿ
поуст слы́ да́рьє͗в. н поне въ
спсанѣ да́въ ͗мъ. родавашеть
же сѧ ѡ͗ с́хъ фл́ппъ є͗лл́нꙿскы
ц͠рь. вдѧ та́ко дръꙁаю͗ща а͗ле
кса́нꙿдра. посо́лнц же въꙁемꙿше
сребро вда́ша є͗ллноу нѣкоє͗мꙋ

317c
ꙁна́є͗моу ͗ко́ннкꙋ. ͗ оу͗стро͗т
͗мъ дꙿщ́цю. прпса́въ на не ѡ͗
бл́їе лца а͗лекса́нꙿдрова. ͗ несо́
ша въ вавлонъ къ да́рьє͗в. ͗ по
вѣда́ша є͗моу всѧ̀. ꙗ͗же ре́е а͗леѯа
нꙿдръ 
Па́кы же оу͗бо̀ дроуго́моу градоу непо
корѧю͗щю сѧ флппꙋ. посла а͗ле
ксанꙿдръ съ мно́жествомъ во́.
б́т сѧ с н́м. бѣ же нѣ́кто та́
мо паоу͗са́нѧ ͗менемъ. моу́жь
вел́къ ͗ бога́тъ ꙁѣло. ͗ старѣ͗
шна всѣмъ фесалон́комъ. то́
въсхотѣ а͗лоумпїадѣ мт͠р а͗ле
кса́нꙿдровѣ. посла къ не́ нѣ́кыѧ
͗же ю мо́гоуть оу͗клюд́т. да сѧ
ѡ͗хабть флппа моу́жа своє͗
го. ͗ ͗деть ꙁа него. посла къ не
да́ры мно́гы. а͗лоумпїа же не въ
схотѣвꙿш. пршедъ паоу͗санѧ
͗деже бѣ флпꙿпъ. вѣды а͗ле
кса́нꙿдра на во͗ноу ѿше́дꙿша. вꙿн
де да соуще вел́цѣ. фл́поу
соу́щю на поꙁорщ ѡ͗лоумпїєвѣ
вꙿн́де паоу͗санѧ съ ѡ͗роужїємъ
въ поꙁо́рще. ͗ съ ͗нѣм моу́ж
хра́брым оу͗б́т хотѧ фл
ппа. да а͗лоумпїадоу въсхыт
ть. ͗ въшеⷣ ͗ оу͗да́р  меемъ вꙿ ре
бра, не оу͗б́ же є͗го. сътвор же
сѧ го́лка вел́ка въ поꙁорщ. па
оу͗сїа же тее въ полатоу. да въ
схыт́ть а͗лоумꙿпїадꙋ. въ тоⷤ
д͠нь прклю сѧ пр͗т а͗лекса́
нꙿдрꙋ съ побѣдою съ во́ны. ͗ в
дѣ вел́къ мѧтежь въ градѣ
͗ въпроша то́ є͗сть го́лка с̀. ͗
рѣша є͗моу. ꙗ͗ко паоу͗санїа въ по
латѣ є͗сть. ͗ хо́щеть въсхт
т мт͠рь твою а͗лоумꙿпꙗ͗дꙋ.

317d
͗ а͗бє вꙿн́де с н́мꙿже бѣ̀ ше́лъ съ
во́͗ны. ͗ ꙗ͗ша паоу͗санїа дръжаща
а͗лоумꙿпїадꙋ. ͗ хотѣ а͗лекса́нꙿдръ
ко́пє͗мъ пробост є͗го. оу͗бо ꙗ͗же
сѧ да не ка́ко свою мт͠рь оу͗бє͗ть.
ѡ͗бїалъ ю бѧ́ше ноу́жею вел́кою.
а͗лекса́нꙿдръ же ѿто́ргъ паоу͗са́нїю
ѿ мт͠р. ͗ ꙗ͗ꙁв є͗го копє͗мъ. оу͗
вдѣвъ же ꙗ͗ко флппъ є͗ще ды́
шеть. пршедъ кꙿ немоу ре́е, ѡ͗͠е.
то̀ мы́слш ѡ͗ пооу͗санї. ѡ͗нъ
же ре́е првед́те м сѣмо, ͗ пр
ведо́ша є͗го. въꙁемъ а͗лекса́нꙿдръ
но́жь вꙿлож въ роукоу ѿц͠а своє͗
го флппа. ͗ вꙿда є͗моу паоу͗санїю.
͗ є͗мъ же є͗го флппъ ꙁарѣꙁа є͗го.
͗ ре́е фл́ппъ къ а͗лексанꙿдров.
ѧ́до а͗лекса́нꙿдре. нѣсть м пе
ѧ́ль ꙗ͗ко оу͗мраю. мьстхъ бо̀
сѧ са́мъ оу͗б́въ врага своє͗го. до́
брѣ бо̀ ре́е а͗мно́нъ лоув͗скы бо́
гъ а͗лоумꙿпїадѣ м͠т твоє͗. ꙗ͗ко
ꙁане́ш въ ревѣ моу́жескъ по́
лъ. ͗же мьст́ть ѿц͠а своє͗го
смръть. ͗ ре́къ флппъ ͗ꙁдъ
ше. ͗ погребо́ша  цр͠ьскы съшеⷣ
ше сѧ вс макдонї 
Пршедꙿш же все́ странѣ то́
на покоре́нє. въꙁы́де на стлъ
пъ ѿц͠а своє͗го. ͗ въꙁп́въ велм,
ре́е. ѡ͗ людїе гра́дꙿст. ͗ мак
до́нꙿст. ͗ є͗лл́нꙿстї. а͗мъ
фктꙋѡ͗нꙿстї. ͗ лакедонꙿстї.
͗ корнф͗стї. ͗ вс̀ є͗лꙿлнь
ст ꙗ͗ꙁы́ц. по́͗дете съ мно́ю
съ поборнкомъ вашмъ. ͗ оу͗
вѣр́те м сѧ са́м да бы́хомъ по
шл на варвары. свободмъ се
бе ѿ пръскыѧ рабо́ты. да не
работає͗мъ варваромъ є͗лꙿлн

318a
соу́ще. ͗ с̀ ре́кꙿшю а͗лекса́нꙿдрꙋ. по
сла на всѧ́къ градъ повелѣнїа ц͠рь
скаа. събра́вꙿше же сѧ всѧ̀ стра
ны. прїдо́ша въ макдо́ню во́
лею вс̀. ѿверѕъ же а͗лекса́нꙿдръ
ѿц͠а своє͗го ѡ͗роужны хра́мъ.
даꙗ͗ше оу͗нымъ ѡ͗роу́жє. пр
веде же всю дроужноу ста́роую
ѿц͠а своє͗го флппа. ͗ ре́е ͗мъ ста
рц хра́брї во́͗н помоꙁте ͗ ны́
нѣ на́мъ на прот́вныѧ. ͗ оу͗кра
с́те макдо́нꙿскыѧ собою. ѡ͗н́
же рѣша. а͗лекса́нꙿдре ц͠рю, мы съ
старѣхом сѧ бра́нь творѧ́ще по
твоє͗мъ ѿц͠ фл́пе. да оу͗же
немо́щно є͗сть тѣло на́ше прот
вꙋ ра́тнымъ. тѣмꙿже прмъ тво
є͗ѧ во͗ны. а͗лекса́нꙿдръ же ре́е кꙿ н́
мъ. но̀ а͗ꙁъ па́е ͗ є͗ще с ва́м хощꙋ
воє͗ват. а͗ще ͗ ста́р є͗сте. ста́
рость велꙿм крѣпльш є͗сть оу͗
ност. оу͗ность же мно́гажⷣы на
дѣю͗щ сѧ телеснѣ крѣпост єⷭ.
дръꙁостю вꙿ непослоуша́нї во
дма є͗сть вꙿнеꙁаапоу погыбає͗ть.
стары͗ же пръвеє раꙁмыслвъ
по͗т на прот́внаго. блюде́
т сѧ ка́ко сѧ бы ͗ꙁбы́лъ па́гꙋбы.
вы́ же оу͗бо ѿц͠ по͗дете с на́м
на во͗ноу. не а͗кы могоуща ста́
т прот́воу ра́тнымъ. но по
аю͗ще ю͗ныѧ своѧ. ѡ͗боⷯ бо̀ по́
мощь. оу͗крѣпть всѧ̀ оу͗момъ.
сѐ бо є͗сть прот́внымъ пос́въ
сътвор́т. вѣдоу́ще ꙗ͗ко ͗ ва́
ше спⷭнїе. побѣды дѣлѧ є͗сть
ва́шего ѡ͗͠ьствѧ. на́ша бо бра́
н. на неклюенаа телеса на́͗дꙋ
ть. побѣд́вꙿшⷯ же побѣда пꙋ
ст́вꙿшхъ боу́деть. ͗ с̀ ре́клъ

318b
а͗лекса́нꙿдръ словесы сво͗м оу͗бѣ
д ста́рца да ͗дꙋть по немъ 
͗ про́сто рещ, прꙗ а͗лекса́нꙿдръ ц͠рь
ство флппа ѿц͠а своє͗го ѡ͗см
на десѧть лѣтъ сы́. бы́вꙿшꙋ же
го́лкꙋ по смрът фл́повѣ. а͗нт
па́тръ оу͗став ра́ꙁоумъ (!) сы́. оу͗
менъ моу́жь. бѧ́ше же а͗лекса́нꙿдръ
ваꙁнвъ оу͗ (!) ѿц͠а своє͗го флппа.
͗ а͗бє на вел́кыѧ дѣла ѡ͗коуша́
шетꙿ сѧ. ͗ всѧ̀ прдръжа́ше. ͗ съ
вокоупвъ пръвыѧ воѧ ѿц͠а сво
є͗го. ͗ съте́ ѧ. ͗ ѡ͗брѣте макдо
нъ двѣ̀ тмѣ ͗ •е͠• ты́сѧщь. скꙋ
фъ же. •͠• ты́сѧщь. а͗мъфкъ
тоуѡ͗нъ ͗ лакедемъ. ͗ корньѳ
ꙗ͗нъ. ͗ селоунѧнъ. ѡ͗брѣте тр̀
тꙿмы. съе́тъ же всѧ оущаа с н́
мъ. ͗ ꙗ͗же ͗мѣꙗ͗ше ѿц͠а своє͗го
флппа. ͗ ѡ͗брѣте ты́сѧщь •о͠•
стрѣлець же •ѕ͠• ты́сѧщь. ͗
•е͠• со́тъ. ͗ по͗де с н́м на ͗лр
кы. ͗ на пеѡ͗ны. ͗ на трва́лы.
͗же бѧ́хоу ѿстоуп́л ѿ него. бїю
щю же сѧ є͗моу съ ꙗ͗ꙁы́кы с́м. ͗
воꙁоун сѧ є͗ла́дꙿскыѧ ꙁемлѧ̀. бѧ́
ше бо̀ прослоуло. ꙗ͗ко оу͗бє͗нъ є͗сть
на плъкоу а͗лексанꙿдръ ц͠рь макдо́
нꙿскы. е́ же слы́шавъ а͗лекса́
нꙿдръ. ͗ негодовавъ ско́ро пршеⷣ
ѡ͗бьсѣде фвею. ꙁна́менꙗ͗ же
бы́ша фвеє͗мъ ѿ ѕлыⷯ хотѧ́щⷯ
бы́т на нⷯ. дмтрено бо̀ с͠ще
нє паоу͗на бѣ покры́ла. водаⷤ
нарцає͗маа дръкна превратⷭ
на кро́вь. плѣн́въ же гра́дъ ц͠рь
раскопа  ве́сь. оу͗щадѣвъ є͗д́
нъ хра́мъ пнꙿда́ровъ. рѣ́ша же
ꙗ͗ко ͗ сопѣл͗коу гънѣвы (!) ре́е.
да сътворть пѣснь градꙋ ра

318c
скопаває͗моу. оу͗боꙗ͗вꙿше сѧ є͗лл́
н. всю̀ ѡ͗бласть є͗ла́дꙿскоую пре
да́ша а͗лексанꙿдров 
Ѽнъ же ше́дъ въ макдо́ню. стро
͗т сѧ наѧ хотѧ въꙁыт въ
а͗сю. ͗ съдѣлавъ лодїа мно́гы
ко́нꙿскыѧ. •ѱ͠• ͗ повелѣ вн́т
вꙿ нѧ́ всѣмъ во́є͗мъ сво͗мъ съ ѡ͗
роужїемъ. ͗ въꙁемъ таланꙿтъ
•е͠• те́мъ ꙁла́та. ͗ въспѣнꙿше прѧ́
пре͗доша на страноу фра́ескоую
͗ та́мо прꙗ ͗ꙁбо́рныхъ моу́жь
•е͠• ты́сѧщь ͗ ꙁла́та •е͠• со́тъ та
ланꙿтъ. вс́ же гра́д пр͗махꙋ
є͗го съ вѣнц. прше́дꙿшю же є͗мꙋ
въ є͗лспо́нтъ. прбѣже нѣкто̀
оу͗ноша ѿ є͗оу͗тропїа въ а͗сю. ͗
ре́е повоє͗на є͗сть оу͗жа́а͗сна (!). ͗ а͗
бє прїде а͗лекса́нꙿдръ къ ра́цѣ (!) на
рцѧє͗мѣ гран́къ. тоу́ бо стрѣ
жаахꙋ во́ дарьє͗в. велцї же
бран бы́вш ѡ͗долѣ а͗лекса́нꙿдръ.
͗ пла́нтъ вꙿꙁѧ вꙿ нⷯ. ͗ посла дары
въ а͗фны ͗ къ мт͠р своє͗ а͗лꙋ
мꙿпїадѣ. помысл же сѧ є͗моу.
да съѕжють пръвоє пр мо́р.
͗оу͗ню. ͗ пото́мъ карю. съ с́
м а͗лоудю. н́ же (!) въ са́рдѣхъ
съкро́вща вꙿꙁѧ. прꙗ͗ же фрꙋ
гю ͗ панъфоулю. вꙿ не͗ же сѧ
сътвор д́вно. лю́д(!) не ͗мѣѧ
съ собою а͗лекса́нꙿдръ. ѧ́сть нѣ
каа морꙿскаа растоуп сѧ. да
пре́͗деть пѣшаа с́ла. ͗ прешеⷣ
͗ прїдо́ша въ а͗наптоусꙋ, с́лы
є͗го всѧ́. ͗ преше́дꙿше прїдоша
въ склю. ͗ нѣкыѧ непокарѧ
ю͗ща сѧ є͗моу покорвъ. ͗ преплꙋ
въ пре́͗де въ талю. рмꙿскыѧⷤ
воє͗воды посла́ша кꙿ немоу. съ ма́

318d
ркомъ воє͗водою͗ вѣнѣць съ жемъ
югомъ ͗ съ дра́гыⷨ каменїємъ. г͠лю
ще є͗моу. вѣнѧє͗мꙿ тѧ̀ алексанꙿдре
ц͠рю р́мьскы̀ ͗ всеѧ͗ ꙁе́млѧ пр́несъше
моу. ͗ ꙁлата лтръ пѧтъ сотъ 
͗Алекꙿсандръ же прїмъ дары ⷯ ѡ͗бѣща
͗мъ млⷭть свою͗. ͗ поѧ̀ вꙿ нхъ моуж
старець •в͠• тысѧщ. ͗ ꙁла́та •у͠•
таланꙿтъ. ѿтоудоу же пршедъ.
прїде въ а͗фракїю͗. воє͗воды
же а͗фракїскыѧ̀. оу͗срѣтоша
молѧще сѧ є͗моу да бы ѿстоуп
лъ ѿ града ͗хъ каѳаргена. а͗ле
ксандръ же похоулвъ горꙿды
ню ͗хъ, рее ͗мъ. любо вы бо
лꙿш боудете. лю́бо л болꙿш
мъ васъ платете дань. ѿтоу́
доу же ͗ꙁы͗де ͗ всеѧ͗ лоу́вїа небре́
гъ. въ а͗монкыю͗ же пр͗де.
͗ всадвъ болꙿшаѧ̀ аст во сво
͗хъ въ лодїа̀. ͗ повѣлѣ мъ прє́
єхат ͗ ждат є͗го въ ѡ͗стровѣ
нарцає͗мѣмъ прот͗да. самъ
же ѿ͗де да сѧ помолть бого́у
а͗мъноноу, ꙗ͗͗ко ѿ а͗мнана сѧ ро
двъ. ͗ молѧ сѧ ре́е. ѡ͗͠е а͗мно
не. а͗ще пра́во родвꙿш сѧ м
г͠лть. ꙗ͗ко ѿ тебѣ мѧ є͗сть ро́д
ла м͠т моѧ̀ да ꙗ͗в м. ͗ вдѣ
а͗лексанꙿдръ а͗мнона съплетша сѧ
съ матерю є͗го съ лоумъпа́дою͗.
͗ гл͠юща к немоу. адо а͗лекꙿса
нꙿдре. мо плоⷣ є͗с. оу͗вдѣвꙿ же
а͗мъмоново дѣꙗ͗нїє а͗лександръ.
покры̀ свѧтїє є͗го, ͗ капще
є͗го поꙁла́т. ͗ напсавъ своⷨ
псанїємъ на немъ. ътвор
собѣ ѡц͠а бога а͗мꙿмонова. ͗ мо
лѧше сѧ є͗моу́ да бы̀ прѧлъ ве
сть ѿ него. где поⷣбаєть є͗моу по

319a
ста́вт граⷣ въ ͗мѧ своє. да
прснопа́мѧтенъ боу́деть граⷣ.
͗ вдѣ самого а͗мно́на ста́ра сꙋща
ꙁла́та грва. ͗ рогы ͗моу́ща, ͗
гл͠юща є͗моу. ѽ ц͠рю а͗ще хощеш
въ вѣкы нетлѣє͗мъ оу͗нъ бы́т.
поста́в гра́дъ сла́венъ на прот
͗дѣ ѡ͗стровѣ. вꙿ не́мꙿже сѣдть
вѣкъ. ͗менемъ плотонѡ͗съ. са́
мъ црⷭтвоуѧ 
С́ю же вѣсть прїмъ а͗лекса́нꙿдръ
въпрошаа͗ше. которы ѡ͗стровъ
нарцає͗т сѧ прот͗да. кто же
л є͗сть сѣдѧ вꙿ не́мъ бо́гъ. ͗ па́
кы помолв сѧ а͗мно́ноу а͗лекса́
нꙿдръ. ѿ͗де не вꙿ котороую ве́сь
лоув͗скꙋю. въ не́же воѧ
͗споко 
͗доу́щю же а͗лекса́нꙿдрꙋ. є͗лень ве
л́къ м́мо͗ды́. вꙿ некоую ꙗ͗ꙁв
ноу вꙿн́де. прꙁва́въ же а͗лекса́
нꙿдръ стрѣлца. повелѣ є͗моу по
стрѣлт ѡ͗ле́нь то́. стрѣ
лець же стрѣлѧ́въ ͗ꙁнемо́же (!) оу͗
лоут є͗го. ре́е же є͗моу а͗ле
кса́нꙿдръ. л͠е трꙋ́дно т є͗сть
͗ бы́сть. ͗ сего̀ дѣ́лѧ мѣ́сто
то̀ нарее сѧ трꙋдноє. ꙁа а͗лекса
нꙿдрово рее́нє. съꙁда́въ оу͗бо̀
тоу гра́дъ ма́лъ. ͗ прꙁва ѿ всⷯѣ
въс ѧ́дъ наротоую. ͗ поса
д ю в не́мъ. ͗ нарее гра́доу то
мꙋ ͗мѧ трꙋдны. ѿтоу́доу же
ше́дъ прїде въ таѳосре. въ
прошааше ѿ всѧнъ тѣ́хъ. то̀
є͗сть ͗мѧ сѐ. ѡ͗н́ же рѣша ͗
мѧ сѐ сщ͠енє ѡ͗сре͗ѡ͗ве є͗сть
гро́бъ. ͗ помол́в сѧ тоу. ͗де
на поу́ть сво́. ͗ вѣдѣ въ то
͗же странѣ, мѣ́сто вел́ко

319b
беꙁꙿ мѣ́ры до́лъ (!). двѣ́ма на десѧ́
тꙿма ве́сма ѡ͗бьдръж́мо. ѿ р
цає͗мыѧ (!) же панꙿдоусѧ. до нарца
є͗маго ͗раклѡ͗тка оу͗стѧ.
длъго́тоу гра́да а͗лексанꙿдръ ѡ͗ерте.
шрноу же є͗го ѿ вендлїа. до
ма́лого є͗рмоугра́да. ꙗ͗ко всѧ́къ
сходѧ́ ѿ є͗г́пта. ͗ въсходѧ
тоу вта́є͗ть. до того оу͗бо̀ мѣ
ста. ꙁеерте гра́дъ а͗лексанꙿдръ
ц͠рь. тѣ́мꙿже ͗ досѣлѣ а͗лекса
нꙿдрьскаа страна препсає͗т сѧ.
съвѣща же сѧ съ а͗лексанꙿдромъ.
клеѡ͗мен наоу͗крат́ть. ͗ мокра́
тъ род́скы. да бы не дѣлалъ то́
ль вел́ка гра́да. ꙗ͗ко не мо́жеш
є͗го напо́лнт людї. а͗ще л ͗
наполнш. не мощ ͗мъ нанꙋ
ть кръмѧ́ще ͗хъ кръм́т. ͗ ͗
ꙁбва́т сѧ на́ноуть са́м сѣ
дѧще͗ въ градѣ. вел́коу соу́щю
гра́доу беꙁъ мѣры. ма́л же гра
д добросъвѣтн соу́ть. ͗ є͗же
є͗сть трѣбѣ гра́доу съвѣщаю͗
ть. а͗ще л та́ко вел́къ гра́дъ
поста́вш. жвоу́щї в не́мъ
раꙁдѣлѧт сѧ на дво̏є͗ ненавдѧ
ще дрꙋгъ дроуга. многоу народꙋ
соущꙋ. пославꙿ (!) же а͗лександръ.
повѣлѣ ꙁжтелемъ дѣлат
градъ в мѣроу. ꙗ͗коже ͗мъ єⷭ
любо. ѡ͗н же повѣлѣнїємъ
ц͠рѧ а͗лександра ѡ͗ерташа градъ
въ длъготоу ѿ драконꙿта. до
а͗гофодемонѣ рѣкы є͗же є͗сть ѿ
оу͗га. ѿ венꙿддѧ͗ же до є͗оу͗роло
фа. ͗ меланьф. а͗ в шротоу́
͗ повѣлѣ а͗лександръ въꙁъгна
т вс сѣдѧщаа͗ на мѣстѣ то
мъ. ͗ сѣ́ст ѿ града в дале трм

319c
десѧте връстъ. мѣ́ста ͗мъ ра
ꙁдаꙗ͗въ. нарекъ ꙗ а͗лекса́нꙿдръстї
лю́дїе. бѧ́хоу же старѣ͗ш всѣ
мъ тѣмъ. є͗оу͗рлхъ. ͗ меланфї.
тѣмꙿже ͗мѧ то пребываше. ѡ͗брѣ
те а͗лекса́нꙿдръ дроугыѧ дѣла́телѧ
гра́доу томоу. вꙿ н́хꙿже бѧ́ше ноу
мнѡ͗съ. во́дны во́жь. ͗ кле
ѡ͗менъ. наоу͗крат́тъ. ͗ карте
ѡ͗съ. а͗лоумꙿфескы. ноумнї же
͗мѣꙗ͗ше бра́та ͗менемъ оу͗пономъ.
то́ съвѣща сѧ съ а͗лекса́нꙿдромъ
ѿ ѡ͗снова́нїа съꙁда́т граⷣ. ͗ сꙿтво
р́т вꙿ немъ поут водныѧ ͗ же
лобы текоу́ща въ мо́ре. повелѣ оу͗
бо̀ а͗лекса́нꙿдръ ѡ͗ерест мѣ́роу гра́
дноую, да в́дть дѣлател же
въꙁемꙿше моукоу пꙿшен́ноую. ѡ͗
ерто́ша градъ моукою ѡ͗сыпаю͗
ще. сълѣтевꙿш пт́ца всѧ́ескы
ѧ поꙁоба́ша моукоу ͗ въꙁлѣтѣ
ша. мы́слт же наѧ а͗лексанъ
дръ ѡ͗ се́мъ. то̀ оу͗бо̀ ꙗ͗в́ть ꙁна́ме
нє то̀. ͗ посла по скаꙁателѧ ꙁна́
менїемъ. ͗ ре́е ͗мъ бы́вꙿшеє. ѡ͗
н́ же рѣ́ша ꙗ͗ко гра́дъ ͗же є͗с по
велѣлъ дѣ́лат всю вселенноую
накръмть. ͗ род́вꙿш͗ сѧ вꙿ не́
мъ л͠ц. боу́доуть веꙁде ͗ пт́
ца бо̀ всю вселенноую ѡ͗бхо́дѧть.
͗ повелѣ по томъ съꙁда́т граⷣ
ѡ͗снова́въ же бо́лшюю ѧ́сть гра́
да а͗лекса́нꙿдръ. ͗ ꙁемлю̀ ѡ͗ерта́
въ. напса грамо́тъ •е͠• •а͠• •в͠•
•г͠• •д͠• •е͠• скаꙁаю͗ща а͗ꙁъ оу͗бо а͗ле
кса́нꙿдръ. вдѣ же ц͠рь гл͠ющь (!)
рѡⷣ. добро же д́є͗въ є͗сть же. съ
ꙁда гра́дъ. поставлѧю͗ща же
бра́та є͗роѡ͗ва. вꙿнеꙁаапоу дꙿска
вел́ка спа́де ве́тꙿха ͗сплънена

319d
грамотъ. ͗ꙁ неꙗ͗же ͗ꙁдо́ша ѕмїа
мно́гы. ͗ плъѕѧще ͗ꙁ͗доша на
поуть ѡ͗снова́нныхъ оу͗же гра́дъ.
гра́дъ бо̀ пр собѣ бѧ́ше а͗лекса́нꙿдръ
съдѣлалъ, ͗ то̀. ͗роє͗во сщ͠енє
а͗ноуа͗рѧ на но́въ мцⷭь. тѣ́мъ же
с́мъ ѕмїамъ вѣ́роую͗ть ловц а͗кы
до́брымъ бѣсомъ. вꙿходѧщмъ
въ храмы. не бо̀ соу́ть ꙗ͗дов́т
га́д. ͗ вѣнца въꙁлагаю͗ть на ско
т́ны своѧ. ͗ поко́ ͗мъ даю͗ще.
тѣ́мꙿже ͗ досѣлѣ а͗лекса́нꙿдрѧне.
по ꙁаконоу пра́ꙁнⷣкъ творѧ́ть,
геноуа͗рѧ въ •к͠е• 
͗Ꙍбрѣте же а͗лекса́нꙿдръ на высо́кыⷯ
стлъпѣхъ коум́ръ поста́влеⷩ
нъ. ͗ска́ша же серапѡ͗на. пода́
нѣ є͗моу вѣ́ст ѿ а͗мно́на. рѣ
кꙿша є͗моу въ снѣ̀ та́ко. ѽ ц͠рю
а͗лекса́нꙿдре, а͗ще хо́щеш въ вѣ
кы нетлѣ́нны жвъ б́т ͗
оу͗нъ. съѕ́же граⷣ сла́венъ. въ про
с͗дѣ ѡ͗стровѣ. вꙿ не́мꙿже жве
ть вѣ́къ плотонѡ͗съ са́мъ ц͠рь
ствꙋѧ на верхоу пѧт стлъпъ
всего̀ м́ра ѡ͗бьдержа. ͗ска́ше же
а͗лекса́нꙿдръ б͠га прє͗млющаго
всѧ̀. ͗ сътвор прот́воу. ͗ро́
оу͗ болва́нъ вел́къ красенъ. ͗же
ны́нѣ нарцає͗т сѧ болванъ а͗ле
кса́нꙿдровъ. є͗моуже трѣбоу̀ съ
творвъ. ͗ помолв сѧ ͗ ре́е. ꙗ͗ко
ты́ є͗с бо́гъ пее́ш сѧ страною
͗ всѣмъ м́ромъ ѡ͗бладає͗ш. ͗
сѐ є͗сть ꙗ͗вѣ. ты́ же оу͗бо̀ са́мъ
пр͗м жрътвоу мою. помо́
щнкъ м боу́д на прот́вныѧ.
͗ сѐ ре́къ. въꙁлож мѧ́са на болва
нъ. вꙿнеꙁапоу же вел́къ ѡ͗релъ
сълѣтевъ. ͗ въсхт оу͗тро́бꙋ

320a
бра́нноую. ͗ въꙁлѣ̀те на ѡ͗бла
кы. ͗ полож ю ше́дъ на дроугѡⷨ
болва́нѣ. оу͗смотр́ же а͗лексанꙿ
дръ мѣ́сто то̀. ͗ ше́дъ въско́рѣ
͗ вдѣ оу͗тробѣ на болванѣ лежа́
щꙋ. болва́нъ же съдѣланъ бѣ̀ ѿ
дре́внⷯ. ͗ храмна болванъ же
дънѣ вꙿ не сѣдѧ. ͗ въ деснѣ
роуцѣ дръжа́ше ѕвѣро́къ прекра́се
нъ. въ шоу͗ц же ко́пє дръжа́
ше. ͗ прⷣѣстоꙗщю прѣдъ болва
номъ вел́кымъ. ͗ въпрошааше
жвоу́щхъ тоу. кото́ры оу͗бо̀
бо̀гъ є͗сть ꙁдѐ. ѡ͗н́ же рѣ́ша не
вѣмы. нареенъ же є͗сть ѿ пра
ѿц͠ь сщ͠енє д́є͗во, ͗ ͗рно. ͗дѣ
же ͗ стрѣ́лы вдѣ ꙗ͗ко лежа́ть
͗ досѣлѣ въ серапѡ͗нѣ. лежа́ща
го ны́нѣ внѣ̀ ѡ͗грады. на нхъже
бѧ́хꙋ гра́моты напсанны с́це.
ста́рость оу͗бо̀ є͗ѧ сѣда добра це
ркы. съблюдаю͗ща мно́гъ нарѡⷣ
людї доброрасꙿтворенїа до́жⷣь
наа оу͗множаю͗щ. а͗ꙁъ же ꙁастꙋ
пнкъ тоѧ̀ боу́дꙋ. да не въ ѕлѣ
до конца пребоу́деть. ͗л въ глаⷣ
͗л въ троусъ. но̀ ꙗ͗ко не (!) та́ко
мноу гра́дъ. мно́ѕ же ц͠р пр
͗дꙋть кꙿ немоу не ра́тю. но̀ по
кланѧ́нїе носѧ́ще. ты̀ же не бо̀ (!)
сы́ покланѧє͗мъ боу́деш мр͠твъ.
͗ да́ры пр͗меш ѿ мно́гъ цр͠въ
всегда̀. ͗сꙿплънш же людї. лю
бо л мрътвъ. гра́дъ бо̀ ͗же дѣ́
лає͗ш, гро́бъ т хо́щеть быт.
͗скоус́ же а͗лекса́нꙿдръ въскорѣ.
кто̀ ты є͗с. двѣ̀сте ͗ є͗д́но
́сло слож́въ. по то́мꙿже ͗ два̏
десѧть. етырьжⷣы ͗ де́сѧ́ть.
пр͗мꙿ же пръвоє сло́во, ͗ •к͠•

320b
еты́ржⷣы ͗ десѧть. сътвор
послѣд. ͗ та́ко раꙁꙋмѣє͗ш, ко
торы с̀ є͗сть б͠гъ. ͗же раꙁоумѣ
въ ѡ͗ собѣ а͗лекса́нꙿдръ ѿ͗де, въ
спомѧнꙋвъ вѣсть. раꙁоумѣ ꙗ͗ко
серапѡ͗нъ є͗сть. повелѣнїє же
гра́дꙿскоє. та́ко бѧ́ше ꙗ͗коже по
велѣ а͗лекса́нꙿдръ. дѣлахꙋ же граⷣ.
͗ д͠нь ѿ д͠н пребыва́ше 
͗Алекса́нꙿдръ же поє͗мъ во́ѧ ͗дѧ́ше
въ є͗гпетъ. ͗ пршедꙿшю є͗моу,
въ гра́дъ мемꙿфы. ͗ посад́ша на
пртⷭлѣ є͗г́птѧне на ͗ѳесто
ве пртⷭлѣ. а͗кы є͗гпетꙿскаго ц͠рѧ.
вдѣвъ же а͗лекса́нꙿдръ въ мемъ
ѳѣ. высо́къ коумръ сдѣ́ланъ е́
рнымъ ка́менїемъ. ͗ бѧ́ше на сто
лпѣ нап́сано на немꙿже стоꙗ͗ше.
с́це събѣжавы ц͠рь. прїдеть
па́кы въ є͗гпетъ не ста́ръ, но̀
оу͗нъ. ͗ врагы ва́ша пръсы поко
рть ва́мъ. пыта́ше же а͗лекса́
нꙿдръ, ́ оу͗бо̀ є͗сть коум́ръ.
пррц же рѣ́ша є͗мꙋ. сѐ є͗сть кꙋ
мръ. послѣднї є͗г́петꙿскы
ц͠рь нектонавъ. ͗ пршедꙿшмъ
пръсомъ є͗г́пта плѣнтъ. в
дѣ влъховною с́лою бо́гы є͗г́пе
тꙿскыѧ водѧ́ща во́ѧ прот́вныⷯ.
͗ є͗гипетъ ѿ н́хъ плѣнѧє͗мъ. ͗
оу͗вдѣвъ хотѧ́щеє бы́т пре
да́нє ͗м. бѣжа ͗щоущмъ же
є͗го на́мъ ͗ молѧщм сѧ бо́гомъ.
кдѣ оу͗бо̀ бѣжалъ є͗сть ц͠рь на́шь
нектонавъ. ͗ повѣдаша ны. ꙗ͗ко
сѐ бѣжа́вы ц͠рь пр͗деть па́кы
въ є͗гпетъ. не ста́ръ но̀ оу͗нъ.
͗ врагы ва́ша пръсы покорть
ва́мъ 
Слы́шавъ же а͗лекса́нꙿдръ ͗ въско

320c
на коумра ѡ͗бьꙗ є͗го г͠лѧ. сѐ ѿц͠ь
мо́ є͗сть. сего̀ а͗ꙁъ с͠нъ є͗смь. не со
лгалъ вы̀ є͗сть ͗ꙁвѣщенїа сло́во.
͗ двлю сѧ ка́ко плѣнен бы́сте
ѿ прот́вныⷯ. стѣ́ны ͗моу́ще
побѣд́т(!). немощенъ (!) соу́ща ѿ ра́
тныхъ раꙁꙿдрꙋшт сѧ. но̀ то̀
є͗сть вы́шнмъ про́мысломъ. ͗
пра́вдою бо́гъ. да вы̀ ͗мѣю͗ще ꙁе
млю̀ плодоно́сноу. ͗ рѣкоу плодо
втоу нероукотворе́нноу. по
корен є͗сте бы́л. не ͗мѣю͗щ
мъ нкожа (!). с̀ ре́къ прос́т на
ѧ вꙿ н́хъ да́н є͗же соу́ть даꙗ͗л
да́рьє͗в. ре́къ ͗мъ с́це. де въ свою
клѣть хотѧ сего нест. но̀ да
съдѣлає͗ть гра́дъ тѣ́мъ ва́ша а͗ле
ксанꙿдрю. ͗же є͗сть въ є͗гпта.
старѣшю соу́щю все́ вселеннѣ
. с́це є͗моу ре́кшю. ра́доща є͗г́
птѧне вꙿда́ша є͗моу ско́та мно́го.
͗ съ страхомъ ͗ е́стю вел́кою
проводша є͗го по плоусꙋ 
͗ поє͗мъ во́ѧ своѧ по́͗де на соурїю.
та́мо же ͗ꙁбꙿра́въ двѣ̏ ты́сѧщ
моужї. ͗ прїде на тоуръ. ͗
протвт сѧ наѧ́ша є͗моу тꙋ
р. не дадоуще є͗моу скво́ѕѣ сво́
гра́дъ пр͗т ꙗ͗вленѧ дѣлѧ. ꙗ͗
вльшаго сѧ ͗мъ дре́вле с́це тоу
рѧне. є͗гда̀ прїдеть къ ва́мъ
ц͠рь. гра́дъ ва́шь на ꙁемл̀ лѧ́же
ть. ͗ сего̀ дѣлѧ протвша сѧ
є͗моу. да бы не въшелъ градъ ⷯ.
протв́т же сѧ наѧ́ша є͗мꙋ
ѡ͗бьстоупвꙿше ве́сь гра́дъ. ͗
вел́цѣ бран соу́ще межю ͗м.
мно́гы ѿ макдонъ ͗ꙁб́ша тꙋ
рѧне. ͗ побеженъ бывъ а͗леѯа
нꙿдръ. ͗ въꙁꙿврат сѧ въ гаꙁꙋ, ͗

320d
прстро́в сѧ́. мышлѧше раꙁꙿдрꙋ
шт тꙋра. вдѣ же въ снѣ нѣ
кого гл͠юща є͗моу. а͗лекса́нꙿдре не
помысл ѕла̏ собѣ сътворт
въ тоуръ. въста́вꙿ же ѿ сна́. по
сла въ тоуръ слы́ съ грамотам
сво͗м напсавъ та́ко 
Цр͠ь а͗лексанꙿдръ, с͠нъ а͗мноновъ
͗ флппа ц͠рѧ. а͗ꙁъ же ц͠рь ве
л́къ є͗оу͗троп͗скы. ͗ всеѧ
а͗сѧ. є͗г́пта ͗ лоувѧ. ͗ тꙋ
рѧ не соу́щаго є͗ще. а͗ꙁъ же оу͗бо̀
поше́лъ бѧ́хъ на страноу коурь
скоую (!). ͗ с м́ромъ ͗ до́брымъ
ꙁако́номъ вꙿн́т хотѣхъ къ ва́
мъ. а͗ще л вы̀ тоурѧне ста́рѣ
ш соу́ще протвте сѧ вꙿходꙋ
на́шемоу ͗доу́щмъ по поут. то́
кмо оу͗слы́шавꙿше про́. кол́
ко мо́гоуть макдо́н. прѧ́мо
ва́шемоу беꙁꙋмю. оу͗боꙗ͗т сѧ
покорѧю͗ще сѧ ва́мъ. є͗сть же
͗ вꙿда́ноє ва́мъ ꙗ͗вле́нє твръдо.
про͗доу гра́дъ ва́шь. ꙁꙿдра́в же
боу́дете цѣломоудръствоую͗ще
а͗ще л н́. ͗ вꙁѧ́т боу́дете не по
лоу́вꙿше. прошетъ же грамо
тоу цр͠вꙋ ста́рѣ͗шны ͗хъ. ͗ абїє
повелѣша посо́лнкы а͗лекса́нꙿдра
ц͠рѧ ѡ͗бѣст. гл͠юще ͗мъ кото́
ры ѿ ва́ю є͗сть а͗лекса́нꙿдръ 
Ѽнѣма же рѣкꙿшма. нⷭѣ наю н є͗д
нъ распѧшаа. въпроша же а͗лекса́
нꙿдръ. кы́мъ ѡ͗браꙁомъ бы́сть.
пршедъ раꙁꙿдрꙋшлъ тоу́ръ. ве
л́коу бо̀ с̀ пеѧ́ль сътворѧ́ше
ѡ͗нѣмъ побеженъ. ͗ вдѣ въ снѣ
є͗дного ѿ слоугъ дє͗въ сатꙋра
даю͗ща є͗моу сы́ръ мла́дъ. ѡ͗нꙿ же
въꙁемъ, попра  ногама сво͗ма.
321a
͗ въста́въ ѿ сна́ а͗лекса́нꙿдръ. ͗ ска
ꙁа со́нъ сно̀да́вцю. ѡ͗нъ же ре́е, ц͠рь
боу́деш всемоу тоурꙋ. ͗ пѡⷣ роукою
твоє͗ю боу́доуть. ꙁане́же т є͗сть
вда́лъ сатоуръ сы́ръ 
По тре́хъ же дн͠ехъ. поє͗мъ а͗лекса́нꙿдръ
во́ѧ своѧ. ͗ съ тре́м ве́сьмы соу́щ
м бл́ꙁъ є͗го. ͗ помогꙿшмъ а͗лекса́
нꙿдров. но́щю ѿвръꙁше вра́та гра́
днаа ͗ вꙿндо́ша. ͗ раꙁꙿдрꙋш а͗лекса́
нꙿдръ ве́сь градъ тоурꙿскы. ͗ поло
ж  на́ ꙁемл̀. тѣ́мꙿже ͗ доселѣ
словоуть тоу́рꙿскаа ѕла̏а. тр́ же
вс̀ ꙗ͗же соу́ть помогл є͗моу. въ
сло граⷣскоє напса а. ͗ нарее ѧ
трпо́лъ, посад́вы въ тоурѣ по
са́днкъ 
͗ та́е тоу́ръ плѣн́въ слы́ посла къ ͗
ю͗дѣѡ͗мъ просѧ́ по́мощ на пръсѧны
ѡ͗н́ же не прꙗ͗ша рѣ є͗го, да́рьѧ
сѧ боꙗ͗, ꙗ͗ко поⷣ роукою є͗го бѧ́хꙋ
͗ съвѣтъ ͗моу́ще не воє͗ват на́
нь. раꙁꙿгнѣвавъ же сѧ а͗лекса́нꙿдръ
͗ ͗де на ждо́вꙿскоую 

ѡ͗ въшествї а͗лѣксанрⷣове въ ͗
є͗рл҇ⷭмъ.
ло́во .ҁ͠д.
¬͗Архє͗рѣ́ же а͗дꙿдꙋ́съ. въ і͗єрѣ͗скы
ѧ р́ꙁы ѡ͗блее сѧ б͠жїмъ ѿкро
венїемъ подвленє. ͗ вѣро͗ма

321b
нїє а͗лекса́нꙿдроу. ͗ꙁы͗де прот́
воу є͗моу. ͗ бѣ̀ бо̀ а͗рхє͗рѣ ͗ палѣ.
͗ та́ко ͗ ѡ͗дежⷣ оу͗крашає͗мѣ.
под́рьє͗ю ѡ͗блаѧше сѧ. є͗сть же
скаꙁає͗моє ѡ͗дежⷣѧ поꙁлащеннаа,
ѿ главы да́же ͗ до ногоу. ͗ поꙗ͗сомъ
препоꙗ͗са сѧ ѿ прапрꙋда ͗ в́сꙿса, ͗
ѿ а͗коу́нфа. ͗ ꙁла́томъ ͗спещренъ
͗ оу͗кра́шенъ. въ ѡ͗сꙿкрлї же ͗мѧ́
ше пршвны. ͗ промежю ⷯ ꙁла
ты́ колоколы. сътвор́ша оу͗бо̀ по
долоу поⷣ влакомъ ꙁато́кы. ꙗ͗ко цвѣ
тца трѣсны. ѿ а͗к́нфа ͗ прапрꙋ
ды. ͗ ѿ е́рвї в́сꙿса съска́нъ. ͗ съ
твор́вше колоколы ѿ ꙁла́та т҇ⷭа.
͗ пршвены промеж трѣсномъ.
по ѡ͗токамъ поⷣвлаенымъ ѡ͗кроу́
гъ. ѡ͗блаѧше сѧ въ дроугоую ѡ͗де́
жⷣꙋ ѿ ву̏са ͗ ѡ͗ а͗к́нфа. ͗ ѿ прапрꙋ
да ръвї ꙁла́та. ͗ ѿ всѧкыѧ кра
соты оу͗крашенъ. ͗ ѡ͗дноу же до
бедры ͗сходмꙋ. ͗ посъдо́бноу (!) къ
пръвомоу. поꙗ͗соу състегновеннꙋ
є͗же ͗ напле́нкъ. ͗ є͗фꙋдъ наре
ет сѧ. тѣмъ накоулає (!) понꙿдто
мъ ͗менова. кꙿ немоуже пргвожⷣе
н бы́ша со́ръдонⷯ на ѡ͗бою ра́моу.
ꙁла́томъ ́стымъ. пркованна
ѡ͗кроугъ. ͗ ͗на •в͠і• ка́менї добро
тою раꙁлн. ͗ л͠комъ недооу͗мѣ
нна. ͗же еты́рм стх ѡ͗ба
полы положен. ͗ та́ко ꙁлатомъ
пркова́нн. ͗ тро͗ца ка́мень на
стх ͗мꙋща. ю́дно нѣкоє стѧ
жанє ꙁрѧ̏щмъ ꙗ͗влѧ́ше сѧ. пръ
вы же стх ͗мꙋще. сардон
къ тоумъпаꙁъ. ͗ ꙁмарагдъ. вꙿто
ры же а͗нꙿфра́ксъ. ͗съп́дъ. ͗ са
мꙿф́ръ. третї же легоурнъ а͗
мѣ́стофоу͗нъ. ͗ а͗хатнъ. е

321c
тве́рты же фрꙋсолофонъ. ͗нꙋ
хѡ͗нъ. врлѡ͗нъ. ͗ на всѣ́хъ
тѣ́хъ патрїарховъ ͗мена нап
санно на коє͗мъжⷣо ка́мен. своє
͗моущю ͗мѧ старѣ͗шнѣ ро́дꙋ.
бы́сть же с н́мъ ѡ͗ є͗фꙋдѣ оу͗ло́
мокъ пѧ́ть (!) въ высоты. а͗ пѧ́ть (!)
въ шрноу. на етыр оу͗глы на
пръсехъ. къ тѣмꙿ же вꙿ не́мꙿже ͗ є͗
ѳоудъ добротою оу͗крашенъ. то́
є͗оу͗ѳꙋдъ є͗врѣ́скы ѳеє͗с нарцѧ
є͗т сѧ. є͗лꙿл́нꙿскы же словесноє, ꙗ͗
вле́нноє нарцѧє͗т сѧ. тѣ́мъ оу͗
бо̀ б͠гъ хотѧ́щмъ воє͗ват ͗ побѣ́
дт. прⷣѣꙗ͗влѧѧ гл͠аше. то
л́ко бо̀ соу́щмъ. на не́мꙿже ка́ме
немъ блстааше сѧ ꙁарѧ. не оу͗бо̀
во́є͗мъ подвгшм сѧ. па́е а͗да
мантноу. ка́мыкоу ꙁна́менїа
творѧ́щю. ꙗ͗ко тѣ́мъ раꙁꙋмѣ
т полоуенїе во́ємъ. да боу́деть
бо́гъ с н́м на помощь. посред бо̀
͗мѧ́ше ѕвѣѕдꙋ всю̀ ꙁлатоу. ѡ͗ба
полы же є͗го ͗ꙁмора́гды. ͗моу́ща
стх ѡ͗ба полы по шест нап
санна. •в͠і• ка́мене і͗͠лвѣ. межⷣꙋ
же ѡ͗бою ͗ꙁмарагдꙋ. ка́мыкъ а͗
даманꙿтнъ. є͗гда оу͗бо̀ хотѧше
͗є͗рѣ въпрос́т б͠га. првѧꙁы
ваше на пленцю посред пръсї.
͗ поⷣкладаа роуцѣ прострътѣ поⷣ
н́мъ. ѡ͗брѣто́ста сѧ длан є͗го
ꙗ͗ко дꙿщ́ц. тѣ́мъ вѣща саоу͗
лъ къ ͗є͗рѣю. хотѧ  напрасно
бра́нь ѡ͗плът. съжм́ рꙋцѣ
сво ͗ въꙁм є͗ѳꙋдъ. та́е ͗ та́
ко ꙁрѧ̏ на є͗ѳоудъ. въпрошааше
въпросъ вꙿнмаа ͗стнно. па́
е на даманꙿтнѣ камцѣ̀. ͗же
пременоуꙗ раꙁл́їа боу́доущаа

321d
нѣ́каа повѣдаꙗ. прⷣѣꙗ͗влѧѧ
боу́доущаа лю́демъ хотѧ́щаа
бы́т. а͗ще рънъ боудѧше то̀
смръть. а͗ще ръленъ то̀ крово
пролтїе. а͗ще л бѣлъ премѣнꙋѧ
ꙗ͗влѧ́ю͗щю б͠гꙋ. ͗ къ тѣмъ бѧ́хꙋ
грамоты ѿ мѣ́д ́стыѧ сꙿтво
ренны. ͗ꙁоѡ͗бражена комоужⷣо
стхѧ. соу́щю а͗ꙁъбоуковн
коу ѿ є͗врѣ, є͗же прносѧ ͗є͗рѣ
къ б͠гꙋ. покладаа ⷯ на є͗ѳꙋдѣ. та́
е въпрошаа а͗бє про́ст станѧ
хꙋ б͠жїемъ двже́нїемъ ͗л нема
новенїа (!) ꙗ͗коже бꙋдѧше. въпро
с ͗ ве́щ по вол б͠жьє. прост
са́м станѧхꙋ проповѣдаю͗ще.
а͗ще та́ко є͗сть хо́щеть бы́т. а͗ще
л по невол є͗го бывааше. прост
станѧхꙋ сам. ꙁнаменаваю͗ще
є͗же н. та́коже ͗ на ͗ны въпро
сы г͠лѧ ѡ͗ тѣ́хъ раꙁꙋмѣт хотѧ́
щ͗мъ бы́т. ͗ ꙁл́но (!) събыва
ше сѧ. а͗ще л всема оу͗го́дно є͗мꙋ
бы́ша. а͗ще л гнѣвъ ͗мъ бы́сть.
нто́же ͗мъ бы́сть ѿ тѣ́хъ
ꙗ͗вле́нї ѿвѣтоваше. а͗ще л же
н б͠жїмъ ѿкрове́нїемъ. н̀
прр҇ествє͗мъ. тѣ́мъ ͗ саоу͗
лъ в́дѣвъ плъкъ ͗ноплеменн
къ. ͗ оу͗жасе сѧ срⷣце є͗го. ͗ въпро
с г͠а. ͗ не ѿвѣща є͗мꙋ г͠ь. въ про
ꙗ͗вленї прр҇цѣхъ. ͗ ѿвѣта не
бы́сть є͗моу. ͗ тогда ре́е саоу͗лъ
предъстоꙗщмъ преⷣ нмъ. 
щете м женоу ревоволъшꙿве
ноу. на главѣ же ношаше клобоу
къ. ꙁла́тым нтꙿми, ю͗же
мтроу ͗ кдаръ г͠лть. ѡ͗ негоⷤ
плетъ (!) лежаше ꙁлата на тѣмѧ
н є͗го. ͗ на немъ грамотам

322a
ст͠ым. б͠жї прꙁовете ͗ꙁоѡ͗
браꙁ сѧ. ꙗ͗коже ͗мѧ́ше б͠жїе ͗мѧ
къ мо͗сеѡ͗в, г͠лѧ. а͗ꙁъ є͗смь сы́ сѐ
ѿ є͗врѣ не͗ꙁреенно нанає͗т сѧ.
ѿꙗ͗тъ бо сѧ то̀ ѿ н́хъ. да ꙗ͗ꙁы́ко
мъ не ͗ꙁност сѧ. въспса́но бо є҇ⷭ
еты́рм стоух. тѣ́мъ ͗ етве
рогра́мотноую є͗го гл͠ють. нарю
ть же є͗го самарѧне, а͗вѣ. ͗ю͗дѣ
же а͗͗ѧ. ͗ боа͗ртьскою ѡ͗де́жⷣею
етверо́сленоє раꙁл́є 
Пр́тѧ етыремъ стхїамъ бы́сть
ѿ негоже всѧескаа оу͗ставлена бы́
ша. ͗хꙿже а͗рхє͗рѣ та́͗но прто
но ѡ͗блша сѧ. ͗ въ стаа вꙿходѧ.
͗ тѣ́м ѿ всѐго м́ра вседръжтѐ
лѧ. ͗ г͠а оу͗молѧше. ͗бо̀ въ соупро
твоу ꙁемл̀. ͗а͗кнъфъ же прот́
воу а͗є͗рѣ. прапроу́дъ же прот́вꙋ
водѣ ръвленїе. є͗же прот́воу ѡ͗
гню. ͗ бѧхоу ͗на вдма. ͗ ͗на же
раꙁꙋмѣває͗маа. та́ко бо ͗ скнїа
свѣдѣтелнаа. вꙿноу́трь оу͗бо̀ по
кро́въ ͗мѣꙗ͗ше. ͗ ѡ͗ ͗стка́нныхъ
͗сꙿпрестрена. ͗ раꙁлныхъ ръвле
нъ ͗ оу͗строєна. ѡ͗во же бѧ́ше пра
прꙋдно. дрꙋгоє же ръмно. ͗л въ
е́рв ѡ͗моено. ͗а͗кнѳъ своє же
ле́нє. воусъ же ͗мѣꙗ͗ше сво бѣ
лы̏ ѡ͗браꙁъ. ꙗ͗тъ бы҇ⷭ ѿ етыре
стоух. ͗моу́ть пр͠тѧ. ͗бо̀
͗а͗кнѳъ къ ͗а͗є͗ров прложенъ.
ръмны же ͗л ръвю ѡ͗ръвле
нъ къ ѡ͗гнев. прапрꙋ́дноє же ꙗ͗
влѧ́є͗ть мо́ре. то́ бо птоу́є͗ть
къхлꙋ. ѿ неꙗ͗же таковоє ръвле
нє быва́є͗ть. воу́съ же въ ꙁемл̀
ѿ неꙗ͗же бо̀ проꙁѧба́є͗ть. ͗бо̀
б͠гъ і͗єрѣѡ͗мъ. ѿ всѧ́кыѧ красо̀
ты ѡ͗блъенъ. да́ сѧ лю́дє юдѧⷮ

322b
самѣмъ же ͗є͗рѣѧ наоу͗. ꙗ͗ко да
подобає͗ть д͠шю оу͗крас́т. та́ко
͗ нынѣ въ таково ѡ͗дежⷣ ͗ славѣ.
оу͗ добродѣтелнѣ красотѣ ю оу͗кра
ст. ͗ сꙿ про́м ͗є͗рѣ, ͗ гра́дꙿско
моу мно́жествꙋ. ͗є͗рѣлѣ́пъстве
но . ͗ раꙁл́є ѿ ͗нѣхъ ꙗ͗ꙁы́кы съ
творвъ. а͗рхє͗рѣ въ стрѣте
нїе на мѣсте посвнѣ ста. ͗дѣже
прекрасота цр͠квьнаа. красо́та ра
ꙁл́наа в́дма бы́ша. вдѣвъ
лю́д ͗ꙁдалеѧ а͗лекса́нꙿдръ въ рꙁаⷯ
бѣлыⷯ. є͗рѣ́є͗мꙿ же прⷣѣстоꙗ͗щмъ
въ коуснѣхъ (!), ре́кше въ ꙁѣленахъ
съ вел́комъ номъ ѡ͗бложенꙿств
є͗мъ ͗ лѣпотою. ͗є͗рѣє͗в же въ а͗к
нѳѣ ͗ въ ꙁлатѣ красотѣ. ͗ на гла
вѣ кда́рь ͗моу́ща. ͗ ꙁлаты на
немъ пла́тъ. на не́мꙿже ͗ б͠жїє ͗мѧ
напсанно. ꙗ͗коже рее́нно бы́сть
по д́внѣмъ вдѣнї. оу͗дв сѧ
а͗лекса́нꙿдръ ͗с колеснца ско́въ
͗ пршедъ є͗д́нъ поклон́ сѧ б͠жїю
͗мен. ͗ а͗рхє͗рѣѧ лобꙁа. ꙗ͗ко вс̀
съ а͗рхє͗рѣѡ͗мъ ͗ю͗дѣ. є͗д́ногла́
сно є͗го не цѣлова́ша. цр͠мъ же соу
рьскымъ ͗ про́мъ оу͗дввꙿшм сѧ
врѣд́т сѧ мнѧ́щмъ ю́вꙿствї
а͗лекса́нꙿдровѣ. ͗ парѳеню стра
т́гꙋ па́е юдвꙿша сѧ. ͗ негодо
ва́ша на а͗лекса́нꙿдра. ꙁане ꙗ͗ко про
стець поклон́ сѧ. ͗ ѿвѣща а͗ле
кса́нꙿдръ. не а͗рхє͗рѣє͗в поклон́
х сѧ. но̀ ѿ него б͠га то́ма. мнѣ́
же по́мощь на прот́вꙿныѧ да́въ
шаго. є͗гда на пръсѧны оу͗мыслⷯ
во͗нꙋ́. ͗ дръꙁовахъ ꙁане мно́
га с́ла ⷯ. ꙗ͗в́ м сѧ въ снѣ ѡ͗бра
ꙁомъ. с́мъ а͗рхє͗рѣѡ͗мъ б͠гъ
г͠лѧ. ͗ дръꙁноут м повелѣ.

322c
на поспѣшествїе прїт въ скорѣ.
г͠лѧ м тобо́ю раꙁꙿвращю пръскоую
с́лоу. тѣмъ є͗го вдѣвъ въ тако
 ѡ͗дежⷣ. ͗ вдѣнї по сномъ помѧ
ноувъ соу́щаго сего поклон́х сѧ. ͗
с̀ ре́къ къ своє͗моу парменї. а͗рх
є͗рѣ́ѧ ꙁа деснцю є͗мъ. ͗є͗рѣѡ͗мъ
послѣдꙿствꙋю͗щмъ. въ градъ і͗єрꙋ
салмъ вꙿн́де съ мно́гымъ весе́л
є͗мъ. ѿ ͗ю͗дѣ прїмъ кнгоѧ
же ͗ кн́гы. данлова прїмꙿша
прр҇ествїа. протлъкова́ша є͗мꙋ.
͗хꙿже прр҇къ пре́жⷣе въꙁꙿг͠ла. ꙗ͗ко по
добає͗ть нѣкоторомоу макдонѧ
нноу. црт҇ⷭвїе прꙗ͗т пръскоє.
а͗лекса́нꙿдръ же въ ю́вꙿствꙗ͗ с
пр͗мъ. ͗ радъ бы́въ въ цр͠квь
пршедъ. жрътвоу прнесе б͠гꙋ.
по а͗рхє͗рѣе͗воу г͠лꙋ. томоу́же
а͗рхє͗рѣю ͗ всѣ́мъ і͗єрѣѡ͗мъ до
сто͗но. вѣрно потвъ. свѣтлы
м вел́кым бра́нам оу͗крас́
въ. на пръсы подвже сѧ. ж́ды
же на брань съ собою по͗мъ. вꙿ н́
хъже бы́сть моу́жь ͗менемъ мо
сомахъ. бога́тъ ͗ до́бръ д͠шею.
͗ стрѣлець до́бръ. грѧдоущмъ
же ͗мъ на вавлонꙿскы поу́ть.
͗ нѣкоє͗моу влъхвꙋю͗щю пто́є всѧ
оу͗дръжа́ше. въпроша́аше бо̀ єѧ͗
ра́д вны прлѣжно пребываю͗
ть вꙿ него. ͗ ѿвѣща влъховъ, по
каꙁаа на птоу г͠лѧ. а͗ще не подв
жет сѧ пта́. пребыват на то́
мъ мѣ́сте всѣмъ. а͗ще л въста́
вꙿш напред полетть. то̀ про́
ь ͗т. а͗ще л въспѧ́ть полет
ть. въскорѣ въꙁꙿврат́т сѧ. ͗
сѐ а͗мосомахъ слы́шавъ ѿ влъхва.
ско́ро лоу́къ сво́ прнесе. оу͗стрѣл

322d
пто́тоу. тѣ́мъ влъховъ оу͗люто
вавъ с̀. соу́щ въ блаꙁн то́ ра
бо́тн. прїмъ в роуцѣ мрътвꙋ
птꙋ посамахъ та́ко ре́е. то̀ ра́д
на́ мѧ гнѣває͗те сѧ, ѕло̀бѣснц.
та́ко (!) бо̀ ͗ с́ пта́ своє͗го сп҇ⷭнїа не про
повѣдꙋщ. ва́шю плъѕоу проповѣ
да́ше. а͗ще бо̀ можа́ше вѣ́дат.
пре́жⷣе хотѧ́щмъ бы́т. оу͗бо̀ на
сѐ мѣсто не бы́ пршла. боꙗ͗щ сѧ
да не оу͗стрѣлѧ́ть є͗ѧ. ͗ оу͗морть
мосомаⷯ. ͗ сѐ ре́къ кꙿ н́мъ. посра
мша сѧ вс̀ ѕѣло 
Въставъ а͗лекса́нꙿдръ по͗де ѿ сꙋрїа
͗ срѣтоша да́рьє͗в сл̀. носѧ́ще къ
немоу грамотоу. конерегꙋ ͗ мѧ́
ь. ͗ корꙿстцю съ ꙁла́томъ. пр
͗мꙿ же а͗лекса́нꙿдръ грамотꙋ. да́рїа
ц͠рѧ пръскаго. ͗ раꙁꙿгноу ѡ͗брѣте
напсанно с́це. ц͠рь цр͠емъ ͗ бо́го
мъ сро́днкъ. ͗ сѧѧ съ сл͠нцемъ. а͗ꙁъ
са́мъ бо̀ дарї. а͗лекса́нꙿдрꙋ ра́боу
моє͗моу велю та́ко. ͗ ꙁаповѣдаю
въꙁꙿврат сѧ къ род́телемъ сво͗
мъ. мнѣ же работаа. леж́ же
на лонѣ мт͠ре своє͗ѧ а͗лоумпїады.
тобѣ бо̀ подобає͗ть є͗ще оу͗́т сѧ
͗ сꙿса́т мт͠рь. ͗ сего̀ дѣ́лѧ посла
лъ т є͗смь мѧ́ь ͗ ръегꙋ. ͗ кръ
стцю ꙁла́та. да ͗ꙁбер́ш то̀
мы́слш, мѧемъ оу͗бо̀ въꙁвѣ
щаю͗ т. ꙗ͗ко ͗ є͗ще оу͗́т сѧ по
добає͗ть. ръегоу же. да с ровн
нам сво͗м ͗грає͗ш . а͗ не а͗кы
ста́ро тѣло поносѧ прелща́є͗ш
оу͗ны́ѧ. ͗ по собѣ вод́ш. а͗кы ста́
рѣ раꙁбо́͗нкомъ, съмꙋщаа
гра́ды. н̀ та́ко сама вселе́ннаа
всѧ̀ събра́вꙿш сѧ въ є͗д́но. мо́
жете раꙁꙿдрꙋшт пръско цр҇ⷭтво.

323a
кол́ко (!) бо̀ мно́жество ͗мѣю. є͗л́
коже н пѣска кто̀ мо́жеть прое́
ст. ѕла́та же ͗ сребра мно́га. ꙗ͗ко
͗сплън́т всю̀ ꙁемлю̀. послахъ же
т ꙁла́та кръстцю плъноу. да
а͗ще не ͗мѣє͗ш ́мъ кръмт ра
ꙁбо͗нкы равныѧ тобѣ. вꙿдас
͗мъ кръмлю. ко́жⷣо ⷯ въꙁмо́жеть
въ ѡ͗͠ьствїє своє въꙁꙿвратт сѧ
а͗ще л не послꙋшає͗ш повелѣнѧ
моє͗го. послю на́ тѧ да́ тѧ ͗мꙋть
во́н мо. не а͗кы флповъ с͠нъ
покажненъ боу́деш. но̀ а͗кы ѡ͗мѣ
тнкъ распѧтъ боу́деш 
͗ с̀ нае́ншю прота́т а͗лекса́нꙿдрꙋ
пр всѣхъ во́ⷯ. ͗ оу͗боꙗ͗ша сѧ вс̀
͗ раꙁоумѣвъ а͗лекса́нꙿдръ боꙗ͗ꙁнь
ⷯ. ре́е кꙿ н́мъ моу́ж макдо́нꙿстї
дрꙋжно моѧ. пото́ сѧ смѧто́
сте слы́ша́вше грамотоу да́рьє͗вꙋ.
а͗кы пра́во соу́ще. клю́ка своє͗го (!) п
са́нє. ͗ пс́ бо̀ дрꙋѕ вел́ц сꙋще
͗ не могоуще ла́ю͗ть велм. да лаꙗ͗
нѧ дѣлѧ ꙗ͗вѧ́т сѧ а͗кы с́лн сꙋ
ще. тако є͗сть ͗ да́р. въ дѣлⷯѣ
не мо́гы нто́же. въ псанї
же мн́т сѧ бы́т с́ленъ. ꙗ͗коже
пс̀ лаꙗ͗нїемъ. но̀ сътвормъ ͗ст
ннꙋ соу́щю пса́нїе є͗го. просвѣ
тхомъ бо̀ сѧ ͗мъ, да в́дѣт
на́немъ. с к́м сѧ хо́щемъ б́т
лю́тѣ. да не побежен бы́вꙿше
посрамм сѧ. ͗ с̀ ре́къ повелѣ. ͗
свѧꙁат посо́лнкы да́рьє͗вы. ͗
ве́дꙿше распѧт. ѡ͗н́ же рѣ́ша
а͗лекса́нꙿдре ц͠рю. то̀ ѕло̏ сътво
рхомъ тобѣ мы, посо́лнц є͗
смы. пото̀ вел́ш на́мъ ѕлѣ̏ по
г́бнꙋт. ре́е ͗мъ а͗лекса́нꙿдръ
похоуте (!) своє͗го ц͠рѧ да́рѧ. а͗ не

323b
мене. послалъ бо̀ вы̏ є͗сть с та́цѣ
м грамотам. не а͗кы цр͠в. но̀
а͗кы къ наѧлнкомъ раꙁбо́͗нко
мъ, оу͗б́т ва҇ⷭ хощю. ꙗ͗ко прше
дъша къ раꙁбо́͗нкоу л͠коу а͗ не акы
ц͠рю. ѡ͗н́ же рѣша. а͗ще ͗ да́рї не
вѣды нто́же напсалъ є͗сть т
та́ко. но̀ мы̀ в́дмъ та́ко по́ рѧдꙋ (!).
͗ ює͗мъ ꙗ͗ко оу͗менъ ͗ вел́къ ц͠рь
є͗с. ͗ с͠нъ ц͠рѧ флпа. ͗ мо́лм т
сѧ влⷣко вел́кы ц͠рю. вꙿда́͗ ны
жвотъ. ре́е же к н́мъ а͗лекса́нꙿдръ.
ны́нѣ л сѧ є͗сте оу͗боꙗ͗л моукы
на́шеѧ. ͗ мо́лте сѧ да не оу͗мре
те. сего̀ вы дѣлѧ поущаю. нѣсть
бо̀ того въ моє во́л погꙋб́т
ва҇ⷭ. но̀ ꙗ͗в́т ѡ͗браꙁъ є͗лл́нꙿска
го ц͠рѧ. ͗ ва́рвара м͠тлѧ. не по
ѧ́͗те же вы̏ нто́же ѕла̏ постра
дат ѿ мене. ц͠рь бо̀ посо́лнка
не оу͗бває͗ть 
͗ сѐ а͗лекса́нꙿдръ ре́къ къ н́мъ. по
велѣ ͗мъ веерѧ́т съ собою. мы́
слѧщмꙿ же сло́мъ. кълюд́т (!)
къ а͗лекса́нꙿдрꙋ. ка́ко бы̀ ле́стю
прꙗ͗лъ да́рѧ. ͗ є͗гда́ сѧ нанеть
б́т с н́мъ. ͗ ре́е ͗мъ. не рцѣ
те м негоже. а͗ще бо̀ бы́сте
ѿход́л ѿ него. оу͗вѣдѣлъ быⷯ
ѿ ва́съ. но̀ понеже къ немоу ͗дѣ
те. не хощꙋ, да нѣкто̀ ѿ ва́съ
повѣсть рее́ннаа да́рьє͗в. ͗
боу́дете пов́нн моу́цѣ. пре
млъкнете оу͗бо̀ да прїдемъ бе
ꙁ вѣст. пот́ша же є͗го сл́
да́рьє͗в. гла҇ⷭ вел́кы ͗ все мно́
жество во́͗скоє наѧша ͗ сла́
вт 
По трехъ же дн͠ехъ. напса а͗ле
кса́нꙿдръ къ да́рьє͗в грамотꙋ.

323c
ю͗же ͗ проте прⷣѣ сво͗м во́. ѡ͗
та́ сло́въ да́рьє͗въ. ͗ бѧ́ше нап
санно с́це. ц͠рь а͗лекса́нꙿдръ с͠нъ ф
лпа ц͠рѧ. ͗ мт͠ре а͗лоумꙿпїады. къ
цр͠в цр͠емъ. ͗ стлънкоу б͠га сл͠нца.
сꙗ͗ю͗щемоу съ сл͠нцемъ. да́рьє͗в
вел́комоу бо́гоу пръскомоу радо
ва́т сѧ. сра́мъ є͗сть толкоу ц͠рю
пръскомоу, тол́кою с́лою вел
ѧю͗щю сѧ. ͗ въсходѧ́щемоу съ сл͠нце
мъ ѿ смреннаго ра́ба нѣ́коє͗го
а͗лекса́нꙿдра паст сѧ. ͗мена б͠жїа
въ л͠кы вꙿмѣствꙿша сѧ. вел́кꙋ
слоу ͗мъ подаю͗ть ͗ оу͗мъ. ка́коⷤ
бесмрътныхъ бо́гъ ͗мена. въ тлѣ
ннаа телеса вселѧ́т сѧ. сѐ бо оу͗же
͗ ѡ͗ семъ раꙁоумѣхомъ. ꙗ͗ко н
то́же мо́жеш прот́воу на́мъ
͗менемъ б͠жїмъ надѣꙗ͗ сѧ. ͗
тѣ́хъ с́лоу на всѧ́къ въсꙿкладаа
на́ ꙁемл̀. а͗ꙁꙿ же ͗доу на́ тѧ съ ратью
ꙗ͗ко на смрътна соу́ща. ͗ побежⷣе
ньꙗ͗ же а́съ ѿ вы́шнѧго промысла
є͗сть. пото же л є͗с напсалъ
та́ко на́мъ. ͗ толко ꙁлата ͗ сре
бра ͗мѣю. да оу͗вѣдѣвꙿшемы крѣ
пльше боу́демъ на́ брань. да въꙁмѣ
мы̏ то́. ͗ а͗ꙁꙿ же оу͗бо̀ а͗ще т ѡ͗до
лѣю. сла́венъ боу́доу ц͠рь вел́къ
въ є͗ллнѣхъ ͗ ва́рварѣхъ. ꙗ͗ко
тол́ка ц͠рѧ с́лна да́рѧ оу͗б́въ.
ты́ же а͗ще мѧ побѣд́ш. нто́
же вел́ко сътворлъ є͗с. раꙁбо́
͗нка бо̀ побѣдлъ є͗с. ꙗ͗коже
є͗с пса́лъ кꙿ на́мъ. а͗ꙁъ же ц͠рѧ
цр͠мъ да́рьѧ вел́кого побѣдлъ.
но̀ ͗ ръегоу послалъ м є͗с. ͗ кръ
стцю ꙁла́та. ͗ то м є͗с по
слалъ роугаа͗ м сѧ. а͗ꙁꙿ же сѐ пр
ꙗ͗хъ. а͗кы до́бры вѣ́ст. мѧ́ь

323d
оу͗бо̀ прїахъ. да сво͗мъ ѡ͗роу́ж
є͗мъ б́т наноу ва́рвары. ͗ мо
͗ма роука́ма въ работоу въженꙋ.
ръегою же ѡ͗браꙁъ м є͗с сътво
рлъ. ꙗ͗ко мнѣ єсть ѡ͗бъдержа
т ве́сь м́ръ. м́р бо є͗сть ѡ͗бѣ
лъ. ꙗ͗ко ͗ ръега. кръстцю же
ꙁла́та вел́каго (!). ꙁна́менїе м с
прсла́лъ. покоренє бо̀ своє въ
ꙁвѣстлъ м є͗с. побеженъ бы́
въ мно́ю. да́н бо̀ даꙗ͗т на́неш
мнѣ. ѐ проетъ а͗лекса́нꙿдръ прⷣѣ
во сво͗м. ͗ ꙁапеѧтлѣвъ. ͗
вꙿда́ посо́лнкомъ да́рьє͗вымъ. ͗
ꙁла́то є͗же бѧ́хоу прнесл. ͗ то̀
вда́ ͗мъ. ѡ͗н́ же похвал́вꙿше є͗го
вел́кꙋю моу́дрость ѿ͗доша. ͗ пр
͗доша къ да́рьє͗в 
Да́рї же проетъ грамотоу а͗лекса́
нꙿдровоу. оу͗вѣдѣ соу́щюю вꙿ не с́
лоу ͗ ͗спытавъ ͗ꙁвѣ́стно ѡ͗ мꙋ́
дрост а͗лекса́нꙿдровѣ. ͗ бра́ннѣ
прстро є͗го. ꙗ͗ко препрѣ́нъ є͗сть
ѿ грамоты. напса къ сво͗мъ во
є͗водамъ, с́це. ц͠рь да́рї ͗же
ѡ͗боноу страноу таоу͗ра. воє͗во́
дамъ радоват сѧ. повѣдають
м въста́вꙿша на ны нѣкого а͗лекса́
нꙿдра ѳлпова с͠на. того оу͗бо̀
є͗мꙿше прведете къ мнѣ. не съ
тво́рше тѣлоу є͗го нто́же ѕла̏
да а͗ꙁъ съвлекъ с него багрѧнцю
є͗го р́ꙁꙋ. ͗ ра́ны въꙁложвъ на
него. послю  въ македо́ню, въ
ѿ͠ьство є͗го, къ мт͠р своє а͗лꙋ
мпїадѣ. вда́въ є͗моу ͗гроу ꙗ͗ко
же въ макдо́нї ͗граю͗ть. ͗ по
слю с н́мъ мꙋжа всѧкого цѣло
мꙋдрїа оу͗͠тлѧ. лодїа же є͗го по
грꙋѕть (!) въ морꙿстѣ глꙋбнѣ

324a
воє͗во́ды же ходѧ́щаа по не́мъ, ѡ͗ко
ва́вꙿше посл́те кꙿ на́мъ. а͗ про́аа во́ѧ
посл́те на ръмноє мо́ре. да жвꙋ
ть та́мо конѧ́ ͗ всѧ соуды ва́мъ
даю. ͗ дрꙋж́нѣ ва́ше. ꙁꙿдра́в же
боу́дете 
Напса́ша же воє͗воды да́рьє͗в с́це
б͠гꙋ вел́комоу ͗ цр͠в радоват
сѧ. тол́комъ ꙗ͗ꙁы́комъ прше
дꙿшмъ на ны. дв́мꙿ сѧ ка́ко є͗сть
оу͗та͗ло тебе до сѣлѣ. ѿ тѣ́хъ
же послахомъ ͗ кꙿ тобѣ. ꙗ͗же оу͗ло
в́хомъ кромѣ дрꙋжны ходѧ́ща.
не смѣвꙿше ⷯ пре́жⷣе тебе ͗стѧꙁа́
т. въ скорѣ оу͗бо̀ прїд съ вел́
кою с́лою. да не пла́нн боу́демъ.
с́ю же грамотоу прїмъ да́р
въ вавлонѣ въ пръс́дѣ. ͗ прое́
тъ въспса ͗мъ с́це 
Цр͠ь цр͠емъ вел́къ бо́гъ да́рї. всѣ
мъ цр͠мъ ͗ воє͗водамъ, радоват
сѧ ѿ мене. нкоє͗ѧже наде́жⷣа по
аю͗ще. вел́ество моу́жества
ва́шего покажте. рѣка бо̀ є͗сть
пршла́ на вы. ͗ сътворла є͗сть
въ ва́съ глъкꙋ. въмогоущхъ оу͗
гас́т ѡ͗гнь. ͗ мꙋжа т҇ⷭы нра́вы
не мого́ста покаꙁат. оу͗бїенъ
л є͗сть кто̀ ѿ васъ на плъкꙋ. то
сѧ домы́шлю ѡ͗ ва́съ. ͗же моє
црт҇ⷭво прдръжа́щ. вноу пр
кладаю͗ще ѡ͗ моуж раꙁбо́͗нцѣ.
не хотѧ́ше є͗го ꙗ͗т. ны́нѣ оу͗бо̀
ꙗ͗коже є͗сте рекл. а͗ꙁъ шедъ ͗мꙋ
є͗го. ͗ спыта́въ бо̀ да́рї бл́ꙁъ
сꙋща а͗лексанꙿдра. събра во́ѧ бл
ꙁъ рѣкы нарцѧє͗мыѧ пнарїа
͗ напса посла къ а͗лекса́нꙿдров
та́ко. ц͠рь цр͠мъ вел́кы бо́гъ,
да́рї. ꙗ͗ꙁы́комъ господнъ. къ

324b
а͗лекса́нꙿдрꙋ гра́ды гꙋбѧ. мнѣ́
лъ є͗с оу͗та͗т мене (!) да́рьє͗ва.
є͗го́же ͗ бо́ѕ пол сꙋть собѣ стлъ
нка бы́т. ͗ не добра тѧ̏ мню̀
сꙋ́ща. ѡ͗та́ цр҇ⷭтвꙋю͗ща, въ ма
кдо́нꙿстѣ странѣ. беꙁъ моє͗го
повелѣнїа. но̀ ͗ прошелъ є͗с ꙁемлю̀
͗ въ гра́дѣхъ тоу́жⷣхъ себе є͗с про
ꙁва́лъ цр͠мъ. събра́въ моу́жа по
до́бны собѣ. не ͗моу́ща надежⷣа.
͗ въꙁмає͗ш гра́ды хꙋды. ꙗ͗же
а͗ꙁъ пр́сно говѣѧ. ѡ͗бладат не
хотѧхъ мно́гымъ ѿ нⷯ. а͗кы ѿ
мѣ́тны ͗мѣѧ. ты̏ же да́н є͗с
вꙿ н́хъ ͗сꙿспрос́лъ ͗ма́т. ͗ вел́
ш оу͗бо̀ на́мъ та́цѣмꙿ же бы́т,
а͗кы же є͗с. ͗ мѣ́ста ꙗ͗же є͗с прїа
лъ. не хвал́ сѧ ͗м ѕлѣ̏ (!). оу͗бо сѧ
є͗с домы́сллъ ѡ͗ се́мъ. пръвоє
оу͗бо̀ длъженъ є͗с бы́лъ беꙁꙋмїє
своє ͗спра́вт. ͗ прїт къ мнѣ
къ гн҇ⷭꙋ своє͗мꙋ да́рю. а͗ не съб
ра́т раꙁбо́͗нѧ с́лы. напса́
лъ т є͗смь прїт поклон́т҇ⷭ
да́рьє͗в ц͠рю. ты́ же ͗ного беꙁꙋ́
мѧ дръж́ш сѧ. ͗ оу͗моую
тѧ оу͗бо̀ смрътю не͗ꙁреенною
поущю же тебе. а͗ ͗же с тобою
постра́жють. ͗же соу́ть не да́
л смы́слт. кленоу́ же т сѧ
бо́гомъ вел́кымъ мо͗мъ ѿц͠е
мъ. не помнѣт м ꙗ͗же є͗с съ
дѣꙗ͗лъ 
͗Алекса́нꙿдрꙋ же прїмꙿшю грамотꙋ
да́рьє͗вꙋ. ͗ прое́тꙿшю не ражꙿд
ꙁаше сѧ ѡ͗ гръдыхъ словесехъ да́
рьє͗выхъ. да́рї же съвокꙋп
въ с́лоу мно́гꙋ. по́де съ дѣтм
сво͗м ͗ съ женою. ͗ съ мт͠рью
своє͗ю. Бѧ́хꙋ же ѡ͗ немъ нарца

324c
є͗м бесꙿмрътн. ты́сѧщь. сего̀
дѣ́лѧ нарцахꙋ сѧ бесмрътн. ꙗ͗ко
сло ⷯ бѧ́ше всегда плъно въ оу͗б
є͗ныхъ мѣ́сто. а͗лекса́нꙿдръ же про
шедъ клк͗скы та́връ. прї
де въ та́рсъ. въ клк͗скоую м
тро́полю. ͗ вдѣвъ вꙿ патоу рѣ
кꙋ наводꙿнвꙿшю сѧ. са́мъ же сѧ бѣ
въспѧтлъ (!) ѿ рѣкы. ͗ съволкъ
͗съ себе бронѧ. ͗ꙁмы́в сѧ в рѣцѣ.
͗ намръꙁе сѧ ꙁмою. въ ѕло̏у бѣ
доу вꙿпа́де. ѡ͗два сѧ ͗ꙁъвлекова.
͗ꙁꙿвлековавы же є͗го бѣ̀ флпъ
ѿ сла́вныхъ лее́ць. ͗сцѣлѣвъ же
по͗де на дарѧ. да́рї же на наре
мемъ всѧ̀ во́ѧ строꙗ͗ше. раꙁꙿгнѣ
ва же сѧ а͗лекса́нꙿдръ оу͗стрѣм сѧ
на́ брань. ͗ ͗сплъ́ сѧ на да́рѧ. сꙋ́
щї же ѡ͗ да́рї в́дѣвꙿше а͗лекса́нꙿдра
съ с́лою ͗дꙋ́ща на́ нь. на не́же стра
нѣ слы́ша́ша да́рѧ. тоу̀ постав
колеснца. ͗ всю̀ бра́нноую пр стро́ю
ста́вꙿшма ѡ͗бѣма странама на
бра́ннѣмъ стоупен. въꙁдаа а͗ле
кса́нꙿдръ н є͗д́номоу плъкоу прстꙋ
пт къ н́мъ. н̀ прое͗хат. н
прѧст ⷯ. ͗ въсѣ́дъ а͗лексанꙿ
дръ на конь. повелѣ въстрꙋбт
бра́нны гла҇ⷭ. ͗ вел́коу кл́ю бы́
вꙿшю въ воⷯ. ͗ бы҇ⷭ вел́ка бра́нь
межⷣꙋ ͗ма. ͗ бю͗ще сѧ гонѧхꙋ
ѡ͗во на сю страноу, ѡ͗во на ѡ͗ноу.
ѡ͗бо оу͗бо побѣжаю͗ще сѧ расхо
жахꙋ сѧ. соу́щї же ѡ͗ а͗лексанъ
дрѣ въстскахꙋ соу́ща, ѡ͗ дарї
да́лѣ. ͗ велм ѧ крышахꙋ ꙗ͗ꙁвѧ́
ще. па́дахоу дроугъ на дрꙋга, въ
мно́жествѣ во́. нто́же бѧ́
ше тоу̀ в́дѣт. но̀ то́кмо конѧ
лежа́ща на́ ꙁемл̀, ͗ моужа ͗ꙁбъ

324d
є͗ны. не бѣꙗ͗ше же поꙁна́т, н
пръсѧн́на, н макдо́нѧнна
н болѧ́рна. н пѣ́ша н̀ ко́ннка.
въ вел́цѣ пра́сѣ. не в́дѣт бо̀
бѧ́ше н н͠ба н ꙁемл̀ ѿ мно́гы кро́
в. ͗ то́же а͗мо (!) сл͠нце съжа́лв с̀
ѡ͗ бы́вꙿшхъ ͗ не могы ꙁрѣ̏т то
л́ка ѕла̏. поѡ͗бла сѧ. сѣ же
вел́цѣ бы́вш. побего́ша пръс̀.
бѧ́ше же с н́м а͗мꙋ́тъ а͗нтѡ͗
х͗скы болѧрнъ макдо́нꙿскы.
͗же бѣжалъ къ да́рьє͗в въ пръваа
лѣта. ве́ерꙋ же бы́вꙿшю. да́рї
оу͗боꙗ͗в сѧ по́͗де пре́д. всѣм
же бѣ ꙁна́є͗м побеженаа є͗го коле
снца. ѡ͗нъ же ѡ͗став колесн
цю. ͗ всѣдъ на ко́нь бѣжа. а͗лекса́
нꙿдръ же тѧ́ше дарѧ хотѧ́ше 
ꙗ͗т, да н ѿ когоже оу͗бє͗нъ бꙋ́
деть. ͗ гна́ше по не́мъ хотѧ  спа
ст. колеснцю оу͗бо̀ ͗ женоу є͗го
͗ дꙿще́рь ͗ мт͠рь дарьє͗вꙋ •ѕ͠• десѧ
тъ връстъ гна́въ а͗лекса́нꙿдръ прѧ.
самого же да́рѧ но́щь сп͠се. ͗мѣѧ
бо̀ на́ то ко́нь до́бръ. ͗ тѣмъ оу͗бѣ
же є͗д́нъ гонмъ. а͗лекса́нꙿдръ же
постгъ да́рьє͗въ това́ръ всел
сѧ во́ нь. побѣдвъ да́рѧ ͗ про
т́вныѧ. ͗ тол́кы сла́вы спо
доб сѧ. негоже гръда не сꙿтво
р. но̀ оу͗бє͗ныѧ пръсы повелѣ
погреба́т. мт͠рь же да́рьє͗вꙋ
женоу ͗ дѣт. съ собою прве
де т҇ⷭю. та́коже ͗ про́аа плѣ
ннкы словесы оу͗тѣш 
Оу͗бїеныⷯ же пръсъ бѣ̀, мно́жество
много ѕѣло. макдо́нъ же оу͗б
є͗ныхъ пешець •е͠• со́тъ. ко́нь
нкъ же •ѯ͠• къ стꙋ̀. ꙗ͗ꙁвеныхъ
же двѣ̀ стѐ ͗ •н͠• а͗ прот́вныⷯ

325a
двѣ̀ тмѣ̀. плѣннкъ же бѧ́ше мꙋ
жї •д͠• ты́сѧщ. да́рї же бѣжа́
въ ͗ спасенъ бы́въ. събрат наѧ́
бо́лшюю с́лꙋ. ͗ напса́т къ ꙗ͗ꙁы́
комъ сꙋщмъ под нмъ. да с вел́
кою с́лою прїдꙋ кꙿ немꙋ. оу͗вѣдѣ
в же нѣкто ͗расокъ а͗лексанꙿдровъ.
дарїа сбраю͗ща во́ѧ. ͗ напса а͗ле
кса́нꙿдров ѡ͗ стоꙗ͗щхъ (!). с́ же
слы́шавъ а͗лекса́нꙿдръ. напса къ
скоманꙿдров воє͗водѣ своє͗мꙋ с́
це. а͗лексанꙿдръ ц͠рь. скаманꙿдрꙋ
на́шемꙋ воє͗во́дѣ радоват сѧ.
сꙋщаа поⷣ тобою полкы ͗ всю̀ с́лꙋ
събравъ. оу͗скор прїт кꙿ на́мъ.
недалее бо̀ гл͠ють сꙋ́щаа ва́рвары.
͗ са́мꙿ же а͗лекса́нꙿдръ поє͗мъ ю͗же
͗мѧ́ше с́лꙋ на поу́ть. ͗ прошедъ
нарцає͗мы та́връ. въдрꙋж
въ ко́пє вел́коє въ ꙁемлю̀. рее
͗же є͗сть с́лнѣє въ є͗ллнѣхъ. ͗
л въ варварѣхъ. ͗л въ ͗нѣхъ
цр͠ехъ. понесеть ко́пє сѐ собѣ
ѕло̏ ꙁна́менїе прїметь. Гра́ (!) бо̀
є͗го ͗ꙁъ ѡ͗снованѧ понесенъ бꙋ́
деть. прїде же оу͗бо̀ въ градъ пръ
скъ врꙋк͗скы. ͗дѣже бѧ́ше
ст͠ьє. ͗ ка́пще ѡ͗рфеѡ͗во. ͗ ѕвѣ́
рє мѣдѧн прⷣѣстоꙗ͗ще є͗мꙋ. ꙁрѧ̏
щю же а͗лекса́нꙿдрꙋ на ка́пще ѡ͗рфе
є͗во. въспот́ сѧ ка́пще а͗рфеє͗во.
а͗лекса́нꙿдрꙋ же пыта́ю͗щю. то̀
с̀ є͗сть ꙁна́менє. ре́е є͗моу мела
мъ скаꙁа́тель ꙁна́менїемъ. потѧ
гнꙋт т є͗сть а͗лекса́нꙿдре ц͠рю съ
по́томъ ͗ трꙋ́домъ. ва́рварꙿскыѧ
ꙗ͗ꙁы́кы ͗ є͗лл́нꙿскы гра́ды пока
рѧю͗ще. ꙗ͗коже ͗ а͗рфеоу͗съ гꙋдѧ́
͗ поѧ̀. є͗лꙿл́ны препрѣ. ва́рвары
побѣд. ѕвѣр оу͗крот. та́ко

325b
͗ ты̏ трꙋд́в сѧ ко́пє͗мъ всѧ̀ подъ
роукоу свою прведеш. ѐ слы́шавъ
а͗лекса́нꙿдръ потвъ велм скаꙁа
телѧ ꙁна́менїемъ. ѿпоуст прї
де въ фрюгыю. ͗ пршедъ на скама
нꙿдрꙋ рѣкоу. ͗деже препо а͗хле
оу͗съ. препо́ю͗ ты̏ 
В́дѣвъ же а͗лекса́нꙿдръ є͗птавеѧ
не ве́лм вел́ка соу́ща. н̀ та́ко д́
вна. ꙗ͗коже є͗сть пса́лъ ѡ͗мрѣ (!).
ре́е бл͠жен є͗сте вы̏, полоувꙿше
 та́кова проповѣднка ѿ м́ра (!).
͗же ѡ͗нѣхъ оу͗бо̀ дѣꙗ͗нїхъ вел́ц
бы́сте. въ вѣдомыхъ недосто
͗н въ ѡ͗ного пса́нї. пршедъ же
кꙿ немоу тво́рець нѣкы ре́е. а͗ле
кса́нꙿдре ц͠рю лоу́е ѡ͗мра мъ (!) нап́
шемъ твоѧ дѣꙗ͗нїа, пршедꙿ же
а͗намо къ вратомъ. ͗ събравъ въ
макдо́нꙿскыѧ во́ѧ. ͗ съ плѣнены
м въ бра́н дарьє͗вѣ. ͗ по͗де на
ѡ͗вдрꙋ. а͗вдрїане же ꙁатвор
ша вра́та гра́да своє͗го. раꙁꙿгнѣ
вавꙿ же сѧ а͗лекса́нꙿдръ ѡ͗ се́мъ. по
велѣ воє͗водѣ своємоу. ꙁаже гра
дъ ͗хъ. ѽн же послаша к немоу
старца гл͠ще. мы̀ ꙁатворхѡⷨ
врата. не ꙗко протвѧща сѧ
твоє͗ державѣ. но̀ боꙗ͗ще сѧ
ц͠рѧ перꙿскаго, да не ꙗ͗ко дар
ѡ͗ставъ погоубтъ граⷣ нашъ.
гнѣвы ꙗ͗ко прє͗мꙿша тебе. ты̏ же
оу͗бо пршеⷣ ѿверꙁ врата граднаꙗ.
крѣпльшемоу ц͠рю покорѧє͗м сѧ.
с слышавъ а͗леѯандръ оу͗лысн сѧ.
͗ ре҇ⷱ къ посланꙿнымъ старцемъ.
бо͗те сѧ дара͗ ц͠рѧ є͗гда како̀ послѣ
д погоубтъ вы. шедꙿше оу͗бо ѽ
твор́те сѧ ͗ стро͗но жвѣте.
не вндоу бо̀ въ градъ ва́шъ. є͗л́нъ.

325c
но̏ побѣжю. є͗гоже сѧ бо͗те ц͠рѧ
дарїа. ͗ тогда васъ поⷣ своє͗ю р
кою сꙿтворю. ͗ се̏ рекъ сво́ поу́
тъ поде  ͗ прде двама
д͠ньма. въ втоулю ͗ в люнѳъ.
͗ повоє͗ва всю̀ страноу халъдѣ͗
скоу, ͗ блжнѧꙗ погоуб, ѿт
деже пр͗де на є͗ксмоу рѣкоу.
͗ всѧ грады ͗мѣꙗше послоуш
вы, не доста же макыдономъ
брашна ꙗ͗ко ͗ꙁмрат ͗мъ ѿ глаⷣ,
а͗леѯа͗нꙿдръ же велко дѣло оу͗мо
мъ свомъ сътвор. поє͗мъ ко
нѧ оу͗ ко́ннкъ ͗ꙁрѣꙁа ͗ ѡ͗дра́въ ѧ.
повелѣ пекоу́щ ꙗ͗ст. ͗ насыт
ша сѧ ѿ гла́да оу͗клонша сѧ. дрꙋѕї
же гл͠ахꙋ то̀ сътвор а͗лексанꙿдръ.
͗ꙁрѣꙁа конѧ на́ша. ͗ сѐ ны́нѣ на
сытхом сѧ бра́шна. пѣш же
ѡ͗стахомъ на брань прот́вныхъ (!)
ко́ннкъ. ́же слы́шавъ а͗лекса́
нꙿдръ вꙿн́де въ во́ѧ, ͗ ре́е. моу́ж
во́͗стї. конѧ оу͗ꙁрѣ̀ꙁахомъ до
бры сꙋща на́ брань. да́ сѧ бы́хомъ
бра́шна ͗сплън́л. да ѡ͗ семъ пе
ѧ́ль на́мъ ма́ла боу́д. во ͗ноу бо̀
ꙁемлю̀ въше́дꙿшмъ на́мъ, дрꙋгыѧ
конѧ ѡбрѧ́щемъ. ва́мъ же погы́
бꙿшмъ гла́домъ. дрꙋгыхъ же ма
кдонъ ны́нѣ не ѡ͗брѧ́щемъ. та́
ко ͗ въкротѣ̀ во́ѧ ͗де на дрꙋгы
 гра́дъ. ͗ ѿтоу́дѣ ͗де къ фѡ͗мъ.
͗ прос вꙿ н́хъ моужї во́͗скыхъ.
ѡ͗н же н̀ сла́ своє͗го посла́ша къ
немоу. но̀ ꙁатвор́ша гра́дъ ѿ не
го. ͗ ͗сплъ́вꙿше сѧ въ ѡ͗роужї
хотѧ́хоу сѧ б́т съ а͗лекса́нꙿдрѡⷨ.
͗ посла́ша къ немоу пѧ́ть со́тъ
моужї ꙁаповѣда́т є͗мꙋ. любо
б́͗ сѧ с на́м, любо ѿстоуп

325d
ѿ гра́да на́шего 
͗Алекса́нꙿдръ ѡ͗склаб́в сѧ ре́е. ѽ хра́
бр фвѣ. пото́ сѧ ꙁатворвꙿше
въ гра́дѣ вел́те б́т сѧ съ цр͠емъ
а͗лекса́нꙿдромъ. а͗ꙁъ оу͗бо б́т сѧ
хощю не а͗кы съ хра́бры нѣкым. ͗
свѣдокы ра́темъ. но̀ а͗кы съ просты
м страшвым жена́м. ͗м
же с на́м ꙁатворсте бо̀ сѧ а͗кы же
ны дн҇ⷭе въ гра́дѣ. ͗ внѣшнѧѧ ꙁове
те. ͗ сѐ ре́къ повелѣ ты́сѧщнкъ.
є͗ꙁдт ѡ͗коло гра́да. ͗ стрѣлѧ́
т стоꙗ͗щаа на ꙁаблалеⷯ. дрꙋгааⷤ
ты́сѧща сек́рам ѡ͗боꙗ͗мо ѡ͗стры
м ͗ желѣꙁы длъгым раскопова́
т ѡ͗снова́нїа гра́днаа. ѡ͗гнемъ
ꙁажещ вра́та. дрꙋгыѧ же пр
ста́в ѡ͗вꙿномъ толо въ стѣ
ны. а͗лекса́нꙿдръ же съ дроугою ты́
сѧщью. ͗ сꙿ пра́щам ͗ съ соулца
м хожа́ше. ͗ бѧ́ше в́дѣт ве
ꙁдѣ. ѡ͗гнь ͗ ка́менїе ͗ стрѣ́лы.
͗ соу́лца ͗споущаа. фвѣ же
на градѣ па́дахоу оу͗ꙗ͗ꙁꙿвлѧє͗м.
не могоуща протвт сѧ. да́
рї же събра́ше воє͗воды пръскыѧ.
͗ съвѣщаше сѧ с н́м. то̀ є͗моу
подобає͗ть сътвор́т. гл͠ашеть
бо̀ да́рї. ꙗ͗ко ͗ в́жю ꙗ͗ко пребы
ває͗ть бра́н на с́лоу находѧ́ть.
а͗ꙁъ оу͗бо̀ мнѣ́лъ є͗смъ а͗лекса́нꙿдра.
ꙗ͗ко раꙁбо́͗нь оу͗мъ ͗мѣє͗ть.
то́же цр͠ьскаа дѣ́ла нанає͗ть.
да ꙗ͗коже мы мръс (!) сѧ мн́мъ ве
л́ц бы́т. бо́ле є͗сть насъ а͗ле
кса́нꙿдръ. мно́гымъ сво͗мъ оу͗мо́
мъ. мы́ же посла́хомъ къ немоу
мѧ́ь ͗ кръегꙋ. да ͗гра́є͗ть ͗ оу͗
́т сѧ. тѣмꙿже съвѣщає͗м сѧ
ѡ͗ поле́ꙁныхъ ве́щехъ. на ͗справле

326a
нє пре́жⷣереенныⷯ. н хоулѧще
н оу͗нжваю͗ще а͗лекса́нꙿдра.
находѧ́ща на толко цр҇ⷭтво пръ
ско. бою бо сѧ да н ме́нꙿш менꙿша́
го боу́демъ. времен по́мыслоу
пременвꙿшю сѧ. ͗ вѣнцю ѿꙗ͗тꙋ
ѿ на́съ. ͗ ны́нѣ лоу́е є͗сть на́мъ
владѣт сво͗м ва́рвары. а͗ не
͗скꙋще прїат є͗ла́дꙋ. погоуб
мъ ͗ пръсдꙋ. є͗ксꙋдлъкы͗ же
да́рьє͗въ бра́тъ ре́е къ немоу. оу͗
же л вел́ка твор́ш а͗лексанъ
дра преда́ є͗моу є͗ла́дꙋ. дръꙁнове́
нє є͗мꙋ пода́а вꙿн́т въ пръс
дꙋ. оу͗подоб сѧ оу͗ (!)  ты къ а͗лекса́
нꙿдров. ͗ та́ко на́неш дръжа́т
цр҇ⷭтво. ѡ͗нъ бо̀ н воє͗водамъ сво
͗мъ н болѧ́ромъ. порꙋѧ́є͗ть во́ѧ
своѧ ꙗ͗коже ты̀. но̀ ͗ пръвоє ͗ са́
мъ выє͗ꙁдть на ра́тныѧ. ͗ по
оу͗щає͗ть во́ѧ своѧ. ͗ бїа сѧ ѿкла
дає͗ть своє цр҇ⷭтво. побѣдвъ же
въсꙿпрє͗млеть цр҇ⷭтвє. да́рї же
ре́е, ка́ко же сѧ оу͗бо̀ оу͗подоблю є͗
моу. ͗ ре́е є͗моу дрꙋгы́ воє͗вода
с́це. всѣмъ ѡ͗долѣвъ а͗лекса́нꙿдръ
͗ всѧ̀ моу́жескы творѧ́. ͗ по хра́
бромоу є͗го дръꙁновеню. ѡ͗браꙁъ
є͗сть є͗го по всемоу. оу͗бо̀ лво́въ
ѡ͗браꙁъ ͗мꙋть (!). да́рї же ре҇ⷱ є͗мꙋ
ка́ко сѐ вѣс ты̏. ѡ͗нъ же ре́е є͗гда̀
мѧ посла́лъ къ флпꙋ въ мак
до́ню. вдѣхъ страⷯ а͗лексанꙿдро
въ ͗ красотоу є͗го. ͗ оу͗мъ ͗ ѡ͗бра
ꙁъ. ка́ко же оу͗бо ͗ ты ц͠рю. є͗л́ко
ꙗ͗ꙁы́къ ͗мѣє͗шь въ пръсѣхъ ͗ въ
парфѣхъ ͗ въ м́дѣхъ. ͗ въ є͗ла
м́тѣхъ ͗ въ валонѣ. ͗ соу́щхъ.
въ мсапотам. ͗ въ та́͗рѣхъ
͗мѧ твоє є͗сть. ͗має͗ш ꙗ͗ꙁы́кы

326b
мно́гы. да сбер во́ѧ ѿ н́хъ. ͗ а͗ще
т въꙁмо́жно є͗сть. ͗ бы҇ⷭ, прве
д на́ помощь. ͗ побѣдш є͗д́
но мно́жествомъ ѡ͗роу́жѧ. про
т́вныѧ своѧ оу͗жа́ствє͗мъ. с́
же слы́шавъ да́р ре́е. до́брѣ є͗с
съвѣтова́лъ. є͗д́на бо̀ мы́сль є͗лл́
нꙿскаа побѣжⷣає͗ть наро́ды ва́рва
рꙿскыѧ. ꙗ͗коже є͗д́нъ пе́съ ꙁа͗ꙗ͗ны
ста́до ѡ͗вець раꙁго́нть. ͗ та́ко
ре́къ да́рї. повелѣ събра́т сѧ
мно́жествꙋ 
͗Алекса́нꙿдръ же проше́дъ сꙿкво́ѕѣ л
кню. прїде на рѣкꙋ на наремꙋ
ю ѡ͗кїанъ. бы́стра же є͗сть вода
та. ͗ вдѣ а͗лекса́нꙿдръ въсхотѣ
кꙋпат сѧ вꙿ не́. ͗ съвлекꙿ сѧ влѣ
ꙁе въ рѣкꙋ. стю́дене же бѣ̀ водѣ
сꙋщ ѕѣло. ͗ не бы́ є͗моу спн҇ⷭїа. д͠ше
вною бо̀ поболѣ главою ͗ всѣм
д͠нешнм. ͗ ѕлѣ лежа́ше. лежа́
щꙋ же а͗лекса́нꙿдрꙋ ͗ ѕлѣ стра́жю
щю. ͗ т са́м макдон болѧ́
хꙋ дш͠ам. боꙗ͗ще сѧ да не ка́ко
да́рї оу͗вѣдѣвъ бо́лесть а͗лекса́
нꙿдровꙋ, ͗ прїдеть на́ нѧ. ͗ та́
ко є͗д́на д͠ша а͗лекса́нꙿдрова. тол́
ко д͠шь во́͗скыхъ съкрꙋш. ͗ сѐ нѣ
кто ͗менемъ флпъ лее́ць сы́.
велѧ́ше а͗лекса́нꙿдров п́т ꙁѣ́лїє.
͗ ͗ꙁмѣнт сѧ є͗моу ѿ недоуга.
а͗лекса́нꙿдръ же повелѣ є͗моу та́ко
сътвор́т. флпъ же строꙗ͗
ше ꙁѣлє. гра́мотоу же вда́ша
а͗лекса́нꙿдрꙋ посла́ноу соу́щю ѿ па
рменїа нѣкоє͗го. ͗же бѣ̀ воє͗во́
да а͗лекса́нꙿдра ц͠рѧ. ꙗ͗ко ре́клъ є҇ⷭ
да́р фл́пов лецю. да ѡ͗брѣ
тъ годнꙋ погꙋбть тѧ ꙁѣлїе
мъ. ѡ͗беща́в сѧ є͗моу вꙿда́т сестрꙋ

326c
свою женѣ. ͗ ѡ͗бѣ́щнка (!) є͗го сꙿтво
рт своє͗моу цр҇ⷭтвоу. ͗ ѡ͗бѣща
лъ сѧ є͗моу є͗сть флпъ сътворт
та́ко. хран́ сѧ оу͗бо̀ ц͠рю ѿ флпа.
а͗лекса́нꙿдръ же прое́тъ гра́мотоу
не смѧте сѧ. вѣдѧ́ше бо̀ любо́вь
флповоу ю͗же ͗мѧ́ше къ немоу.
полож грамотоу на въꙁꙿгла́вї сво
є͗мъ. прше́дъ же флпъ леець
вꙿда́ а͗лекса́нꙿдров п́т ѧ́шю ꙁѣ
лїа. ре́къ є͗моу п́ влⷣко, ͗ премѣ
н́ сѧ ѿ недоуга. въꙁе́мъ же а͗ле
кса́нꙿдръ ѧ́шю ͗ дръжа десною роу
ко́ю длъго. ͗ ре́е є͗моу флпъ, пї́
ц͠рю ͗ нка́коже съоу͗мен́ сѧ. бе
ꙁ вны бо̀ є͗сть ꙁѣлє. а͗лекса́нꙿдръ
же ре́е сѐ пю. ͗ а͗бє ͗сп́въ ͗ вда́
є͗моу гра́мотоу. флпъ же про
е́тъ грамотоу ѡ͗ собѣ пса́наа
ре́е. ц͠рю а͗лекса́нꙿдре. неподобна а (!)
ѡ͗брѧ́щеш пса́нымъ. спа́съ же
сѧ а͗лекса́нꙿдръ ѿ недꙋга. ѡ͗бьѧ
флпа ͗ ре́е є͗моу. вѣс л кол́
коу любо́вь ͗мѣю къ тобѣ ͗ дрꙋ
жбꙋ. ͗ пръвеє прꙗ͗хъ грамотꙋ
ѡ͗ ꙁе́лї. вѣ́роуѧ ͗мен твоє͗мꙋ
вѣдѧхъ бо̀ ꙗ͗ко флпъ на а͗лекса́
нꙿдра нто́же ѕла̏ не мы́сл. ф
л́пъ же ре́е. влⷣко ц͠рю. нынѣ оу͗бо
парменїа по досто͗нꙿствоу посла́
ша (!) т грамотоу. то́ бо̀ мно́га
жⷣы молѧ́ше м сѧ ꙁѣлєм тѧ по
гоуб̀т. ͗ поꙗ͗т сестроу дарь
є͗воу женѣ̀ да́тфа́ртоу. а͗ꙁꙿ же
ѿверго́хъ сѧ тебе (!). в́жⷣь како
мѧ смрът хотѧ́ть преда́т.
а͗ꙁъ л кꙿ тобѣ. ͗ сѐ ͗спытавъ а͗ле
кса́нꙿдръ. ͗ ѡ͗брѣте флпа бе
ꙁъ вны соу́ща. парменоу ͗ꙁгꙿна́ 
тоудоуже (!) по͗мъ а͗лекса́нꙿдръ во́ѧ

326d
своѧ прїде въ м́дꙿскоую странꙋ.
дадѧшеть (!) бо̀ хотѧ прꙗ͗т вел́
коую а͗рменю. ͗ тоу̀ поработ
въ, пре͗де мно́гы д͠н по дъбремъ.
͗ по беꙁнⷣымъ мѣ́стомъ. ͗ прї
де на є͗фра́тоу рѣкꙋ. ͗ премост
въ ю. повелѣ пре͗т во́є͗мъ на
ѡ͗на полъ. ꙗ͗коже оу͗ꙁрѣ̏ ѧ ͗ оу͗боꙗ͗
ша сѧ. повелѣ пръвоє прегна́т
скоты ͗ това́ры. ͗ пото́мъ во́є͗
мъ прѣ͗т. ѡ͗н́ же боꙗ͗хꙋ сѧ в́
дѧ́ще наводнвꙿшю сѧ рѣкоу. є͗гда̀
ка́ко раꙁꙿдрꙋшат сѧ премост. не
дръꙁноущмъ же ͗мъ прѣ͗т.
͗ поє͗мъ а͗лекса́нꙿдръ болѧры своѧ
съ собою. пръвоє са́мъ прѣ́де. ͗
по немъ пре͗доша вс̀ воѧ є͗го. ͗ а͗бїє
повелѣ раꙁꙿдрꙋшт мосты на є͗
фратѣ. напса́ша же сꙋща болѧ́
рна то́ странѣ къ да́рьє͗в, а͗ле
кса́нꙿдръ (!) с́це. да́рьє͗в вел́комꙋ
б͠гꙋ ͗ ц͠рю радова́т сѧ. пръвоє
въ скорѣ ꙗ͗в́т (!) съ страхомъ, а͗ле
кса́нꙿдрово прше́ствє. бы́вꙿшеє
на ꙗ͗ꙁы́къ на́шь. ͗ ны́нѣ па́кы ꙗ͗вѣ
твормъ. ꙗ͗ко прблжлъ сѧ
є͗сть. ͗ воюю͗ть (!) на странѣ на́ше.
͗ оу͗б́лъ є͗сть ѿ на́съ пръсы мно́гы.
͗мꙿже сам бѣднѣ погбає͗мъ.
оу͗скор оу͗бо̀ съ мною (!) с́лою варт
є͗го. ͗ не да (!) є͗моу прїт на́ сѧ. с́
лн бо̀ соу́ть мно́ѕ макдо́нꙿстї
во́. ͗ премогаю͗ть на҇ⷭ. ꙁдра́въ
бꙋд. прїмъ же да́рї грамотꙋ
͗ проетъ. посла грамотоу къ а͗ле
кса́нꙿдрꙋ. напсавъ с́це. свѣдѣ
тельствꙋю ѡ͗ н́хꙿже м є͗с съ
творлъ. мт͠рь мою къ богомъ
вꙿшедшю творю. жены́ же а͗кы
не ͗мѣлъ є͗смь. ѧ́да моѧ а͗кы не

327a
роженна соу́ть. а͗ꙁꙿ же не преста́нꙋ
срамоты своєѧ ͗ща. п́сано бо є͗сть
пра́веднѣ ͗ т҇ⷭнѣ сътворлъ є͗с къ
мо͗мъ. ͗ а͗ще ͗ пра́веднѣ є͗с сꙿтво
рлъ моѧ пра́веднаа съхран́въ. по
доба́є͗ть же т мо͗хъ не щадѣт.
но̀ ѡ͗ꙁлоб ѧ моу́кам. ѧ́да бо̀ соу́
ть ра́тныхъ. не млоуꙗ ͗хъ ѡ͗брѧ́
щеш мѧ дрꙋга. н ѡ͗ꙁлоблѧ ͗хъ
вра́га. прїмъ же а͗лекса́нꙿдръ гра
мотоу да́рьє͗воу. ͗ прое́тъ расмѣ
ꙗ͗ сѧ. въспса є͗моу с́це. а͗лексанъ
дръ ц͠рь да́рьє͗в радова́т сѧ. тꙿще́є
твоє беꙁоу́мє ͗ боуꙗ͗выѧ ͗ соує͗
тныѧ бесѣ́ды твоѧ бо́ѕ въꙁнена
вдѣша до́ конца. ͗ не молш сѧ
но̀ хꙋлш  тꙿще́тнаа помышлѧше
не тебе бо сѧ боѧ̀ поестхъ соу́щаа
твоѧ дре́вле. н надѣꙗ͗ сѧ прїт
къ тобѣ на смренє. да пршедъ
блгⷣтьны въꙁдас. не прход оу͗бо̀
къ на́мъ недосто͗нъ є͗сть вѣнець
на́шь твоє͗го вѣнца. не мо́жеш
въꙁꙿбран́т бл͠говѣ́рїа моє͗го. є͗
го́же ͗мѣ́ю къ всѣмъ. но̀ ͗ бо́лꙿшꙋ
т҇ⷭь ͗ добрѣ͗шю къ бы́вꙿшмъ тво
͗мъ дре́вле покажю. послѣднюю
грамотоу пшю кꙿ тобѣ. ͗ сѐ нап
савъ а͗лекса́нꙿдръ къ да́рьє͗в. гото́
въ бѣ̀ на́ брань. ͗ напса всѣ́мъ
воє͗водамъ с́це 
Цр͠ь а͗лексанꙿдръ, всѣмъ оу͗ненымъ
воє͗во́дамъ въ фроугї. ͗ въ капо
докї ͗ въ пеглаго́нї ͗ въ воа͗равї (!).
͗нѣмъ про́мъ радова́т сѧ. хо
щю да прстро по́рты мно́гы. мно́
жествомъ послѣть кꙿ на́мъ, въ
а͗нтѡ͗хю соур͗скꙋю. ͗ ѡ͗рꙋжїа
ꙗ͗же є͗сте прстро͗л посл́те
къ на́мъ. поста́влен бо соу́ть

327b
вельблюд тр ты́сѧща. ѿ є͗ѳраты
рѣкы до а͗нтѡ͗хѧ соу́рꙿскыѧ на
слоу́жбоу на́мъ. ꙗ͗коже повелѣхо
мъ бестꙋ́дꙿства ѡ͗брѧ́щемъ пр
подо́бы своѧ. въ ско́рѣ же оу͗бо̀ пр
͗дѣте кꙿ на́мъ. напсаша же ͗ дарьє͗
вы воє͗воды къ да́рьє͗в с́це. да́
рьє͗в велкомоу цр͠в. стыдм сѧ
пса́т къ тобѣ ц͠рю рѣ́ь. ноу
дм же є͗смь ѡ͗ бываю͗щхъ. вѣ
да͗ же ц͠рю ꙗ͗ко во́жь макдо́нꙿскы
а͗лекса́нꙿдръ, оу͗б́лъ є͗сть ѿ на́шⷯ
велмо́жь два̏. дрꙋѕї же ѿ н́хъ пр
͗доша къ а͗лекса́нꙿдроу ͗ съ жена́м.
сѐ же оу͗вѣдѣвъ дарї напса къ бл́
жнмъ воє͗водамъ. ͗ къ боꙗ͗ромъ
сво͗мъ да боу́дꙋть гото́в. ͗ сто
ꙗ͗т (!) плъкы. напса же къ бл́жн
мъ цр͠емъ с́це. да́рї ц͠рь цр͠емъ ра
доват сѧ. ꙗ͗ко хотѧ́щмъ на́мъ
по́та оу͗тра́т. потрꙋдт сѧ
хо́щемъ прот́вꙋ нѣкоторомоу ꙗ͗ꙁы́
кꙋ хоудоу на́ брань. повелѣ же ͗ пръ
скомꙋ во́͗нꙿствꙋ. напса́ же къ по́
ров ц͠рю ͗нд͗скомꙋ. мол́ (!) сѧ да
по́мощь прїмемъ (!) ѿ него. прїмъ
же по́ръ ц͠рь гра́мотоу да́рьє͗воу. ͗
проетъ бы́вꙿшюю на немъ бѣдоу
съжа́л с̀. ͗ въспса є͗мꙋ с́це. по́ръ
ц͠рь ͗нꙿд͗скы. цр͠в радоват сѧ
пръскомоу. проетъ пса́нѧ на́мъ
ѿ тебе. съжа́лхъ с ѕѣло. ͗ хотѣ
хъ сло́во с тобою̀ рѣщ. ͗ съвѣща
т сѧ ѡ͗ поле́ꙁныхъ. но̀ въꙁꙿбранѧ
є͗мъ є͗смь ѿ ѡ͗дръжащаго мѧ пло́
тꙿскаго недꙋ́га. бес пеѧ́л оу͗бо̀ пре
быва. а͗кы на́мъ соу́щмъ с то
бою. ͗ не могоу́щмъ понест гра
моты (!) сеѧ. ѡ͗ не́мꙿже оу͗бо̀ мы́сл
ш напш кꙿ на́мъ. оу͗ тебе бо̀

327b
прлежать ѡ͗ста́вꙿшаа с́лы. ͗
да́ле соу́щї ꙗ͗ꙁы́ц послоушаю͗ть
мене. с́ же слы́шавꙿш м͠т да́рь
є͗ва. посла кꙿ немоу ѡ͗та́ с́це нап
са́вш. да́рьє͗в моє͗моу ѧ́доу ра
доват сѧ. слы́шю тѧ̏ събраю͗
ща ꙗ͗ꙁыкы. ͗ мыслѧща дроугꙋю
бра́нь сътворт съ а͗лекса́нꙿдромъ.
но̀ не моѕ оу͗бо̀ ѧ́до смоутт
вселенныѧ. хотѧ́щеє бы́т беꙁвѣ́
стно бо̀ є͗сть. ѡ͗ста́в оу͗бо̀ на оу͗
нꙿшеє надежⷣю. да не гнѣвоу своємꙋ
сѧ вꙿда́въ, ͗ живота своє͗го лше
нъ боу́деш. мы̀ бо̀ а͗лекса́нꙿдра ц͠рѧ
вел́цѣ т҇ⷭ є͗смъ. ͗ не ͗мѣє͗ть
мене ꙗ͗коже вражю мт͠рь. но̀ въ
велцѣ слоу́жбѣ тѣмꙿ же надѣ
ю͗ сѧ дроу́жбѣ добрѣ бы́т. про
е́тъ же сѐ да́рї ͗ прослеѕ сѧ. по
мнаа своє͗го ро́да. коу́пно ͗ смоу
щааше сѧ. ͗ подвꙁа́ше сѧ на рать.
а͗лекса́нꙿдръ же с́лоу мно́гоу ͗мѣѧ.
прїде въ пръскоую страноу. стѣ
ны же гра́да того высокы. сꙋ́щю (!)
макдономъ ꙗ͗вѣ сѧ сътвор́ша.
помысл оу͗бо̀ нѣ́то моу́дры а͗ле
кса́нꙿдръ. ͗ тоу пасо́маа ста́да пр
гна́въ. ѿ дрѣва вѣтвь ѿсѣкъ. пр
вѧꙁа къ хвостомъ ⷯ. ͗ въ слѣдъ
повоє͗хъ погна́ша ста́да. влеко́
м же по́ ꙁемл̀ вѣтв. въꙁвⷣꙁа
ше же сѧ пръсть. ͗ въсхожа́ше
пра́хъ до ѡ͗лꙋмпа. ꙗ͗коже пръсомъ
съ гра́да ꙁрѧ̏щмъ, мнѣт ꙗ͗ко
мно́ѕ соу́ть во́н беꙁъ сла. ве́
ероу бы́вꙿшю повелѣ првѧꙁат
къ ро́гомъ ста́да того. ложь ͗ свѣ́
ща въжещ да горѧть. бѧ́ше бо̀
мѣсто то̀ по́ле. ͗ бѧ́шеть в́дѣ
т все то̏ по́ле, а͗кы ѡ͗гнемъ ꙁажещ.

327d
͗ оу͗боꙗ͗вꙿше сѧ пръс. пршедъ оу͗
бо̀ бл́ꙁъ гра́да пръскаго. ꙗ͗ко пѧт
дн́щь. ͗ска́т наѧ а͗лекса́нꙿдръ
кого бы̀ послалъ къ да́рьє͗в. въꙁвѣ
щаа є͗моу кол сѧ хо́щеш с на́м съ
стоупт на́ брань 
Въ тоу же но́щь ле́же а͗лекса́нꙿдръ
спа́т. ͗ вдѣ въ снѣ̀ а͗мъмона
стоꙗ͗ща вꙿ него. въ ѡ͗браꙁѣ є͗рмо́
вѣ. ͗мѣю͗ще вѣнець ͗ хлам́дꙋ
͗ па́лцю. ͗ макдо́нескъ пла́щь.
͗ гл͠юща кꙿ немоу. ѧ́до а͗лекса́нꙿдре.
є͗гда̀ боу́деть врѣмѧ по́мощ боу́
доу с тобою. ты̀ оу͗бо̀ а͗ще по́слеш
сла́ къ да́рьє͗в. преда́сть тѧ̀. ты̀
же са́мъ собѣ боу́д со́лъ. ͗ ͗д въ
ꙁемъ ѡ͗браꙁъ ꙗ͗коже в́дш мѧ
͗мꙋ́ща. а͗лекса́нꙿдръ же ре́е є͗моу
гро́ꙁно м є͗сть ц͠рю. соу́щю само
моу сло́мъ бы́т, но̀ б͠га помощн
ка ͗мѣѧ. не наслѣдш неего, ре҇ⷱ
а͗лекса́нꙿдрꙋ. прїмꙿ же а͗лекса́нꙿдръ
с́ю вѣсть въста́въ ра́дꙋꙗ͗ сѧ. ͗
сповѣда всѣмъ боꙗ͗ромъ сво͗мъ.
ѡ͗н́ же съвѣщаша с н́мъ сего̀ не съ
творт 
Поє͗мъ же съ собою воє͗водоу ͗мене
мъ є͗оу͗м́ла. ͗ с н́мъ тр̀ конѧ.
͗ а͗бє по́͗де. ͗ прїде къ рѣцѣ на
рцає͗мѣ стра́гъга. ̀ же рѣка
помръꙁла є͗сть ꙁмѣ соу́щ ͗ хо́дѧ
ть по не ско́т ͗ колеснца. ͗ по
томъ по дꙿнехъ раꙁꙿдрꙋшає͗т сѧ.
͗ быва́є͗ть глоубо́ка ͗ бы́стра.
ѡ͗брѣте оу͗бо̀ помръꙁшю рѣкꙋ
а͗лекса́нꙿдръ. ͗ въꙁемъ ѡ͗браꙁъ
вꙿ не́мꙿже вдѣ а͗мъмо́на. въсѣ́
дъ на конь на немꙿже бѣ̀ волꙋѧ
глава. ͗ пре͗де є͗д́нъ. є͗оу͗м́
лъ же сѧ молѧ́ше є͗моу, да бы̀

328a
пршелъ с н́мъ. да боу́деть є͗мꙋ
въ по́мощь на бѣдѣ. г͠ла є͗моу а͗ле
кса́нꙿдръ. сдѣ пребоу́д съ двѣма
жребцема. ͗мѣю бо̀ помо́щнка,
ре́кꙿша м. с́ ѡ͗браꙁъ въꙁемъ ͗
͗д є͗днъ. бѧ́ше же рѣка въ ш
ротоу връсты є͗д́ноѧ. ͗ преше
дъ а͗лекса́нꙿдръ ͗дѧ́шеть поуте
мъ. ͗ прїде бл́ꙁъ вра́тъ пръскыⷯ.
соу́щї же тоу стра́жє в́дѣ
вꙿше є͗го въ такомъ ѡ͗браꙁѣ мнѧ́
хꙋ є͗го б͠га. пыта́хоу же оу͗ него кто
є͗с. ре́е же ͗мъ а͗лекса́нꙿдръ. да́
рьє͗в прⷣѣста́вте мѧ, томоу
повѣмъ кто̀ є͗смъ. въ неже бѣ̀
да́рї на высо́кыхъ мѣ́стехъ грꙋ
блѧ копаа. ͗ покрываа пръстю.
а͗кы оу͗роды творѧ макдо́ны 
Събра́ша сѧ на д́вноє вдѣнє
а͗лекса́нꙿдрово. да́рї же ма́лы не по
клон́ сѧ є͗мꙋ. мнѣвъ є͗го б͠га сꙋ́
ща, ѿ а͗мꙿпїа (!) прше́дꙿша ͗ въ ва́рва
рꙿскоую ѡ͗де́жю ѡ͗блъкша сѧ. сѣ
дѧ́ше да́рї въ вѣнц, ͗же бѣ с ка́
менїемъ мно́гоцѣннымъ. вꙿ р́
ꙁѣ ръвленѣ. ꙗ͗же бѣ̀ вавлонь
скы тка́на ꙁлатымъ прѧ́денѡⷨ.
͗ въ ба́грѣ цр͠ьстѣмъ. ͗ въ сапо́
ѕѣхъ ꙁлатыхъ. с ка́менїемъ дѣ
ланы до лы́стоу є͗го. скпетра
ѡ͗ба полы є͗го. плъц же тꙿма́м
ѡ͗коло є͗го. да́рї же въпрошаше
кто̀ є͗с. в́дѣвъ є͗го въ ѡ͗браѕѣ
ходѧ́ща, є͗го́же нѣ́сть в́дѣлъ
нколже. а͗лекса́нꙿдръ же рее є͗
моу а͗г͠глъ є͗смь а͗лекса́нꙿдра ц͠рѧ.
͗ ре́е є͗моу да́рї да поꙿто є͗с пр
шелъ к на́мъ. а͗лексанꙿдръ же ре́е
а͗ꙁъ т повѣдаю ꙗ͗ко ꙁдѣ̀ соу́щю
а͗лекса́нꙿдрꙋ. кол́ сѧ хо́щеш съ

328b
вокоуп́т на́ брань. вѣ́даю (!) оу͗бо̀
ц͠рю да́рї, ꙗ͗ко ц͠рь поꙁдѧ́ сѧ на́ бра
нь оу͗же ꙗ͗в́л сѧ є͗сть прот́вꙿны
мъ. ꙗ͗ко страшвꙋ д͠шю ͗ма́ть
на́ брань. да оу͗же не бреѕ но̀ повѣ
жꙿ м кол хо́щеш на́ брань съво
кꙋпт сѧ. да́рї же раꙁꙿгнѣва́
в сѧ ре́е къ а͗лекса́нꙿдрꙋ. кꙿ тобѣ л
съвокꙋплю бра́нь. л̀ къ а͗лексанꙿдро
в. та́ко бо̀ сѧ є͗с раꙁъгроѕ. а͗кы
са́мъ сы̀ а͗лекса́нꙿдръ. ͗ дръꙁо м ѿ
вѣщає͗ш ꙗ͗ко мнѣ прот́венъ сы́.
ны́нѣ оу͗бо̀ ѡ͗бы́нꙋю трапеꙁꙋ ве
ерѧ съ мно́ю. ꙗ͗коже ͗ то́ а͗ле
кса́нꙿдръ вее́рю сътвор сло́мъ мо
͗мъ. ͗ та́ко ре́къ да́рї дръжа ꙁа
роукоу а͗лекса́нꙿдра. ͗ веде  въ по
латоу свою. ͗ се же ꙁна́менїе до
бро ͗мѧ́ше а͗лексанꙿдръ. ꙁа роукꙋ
прведе (!) ѿ вра́га. ͗ пршедъ внꙋ
трь пола́ты своѧ. а͗бє въꙁлѣ
же пръвѣє а͗лекса́нꙿдръ на веер
дарьє͗вѣ 
Пръс же ꙁрѧ̏ще а͗лекса́нꙿдра. двлѧ́
хꙋ сѧ ꙗ͗ко ма́лъ бѧ́ше тѣ́ломъ.
но̀ не вѣдѧхꙋ ꙗ͗ко въ ма́лѣ съсꙋ
дѣ ѧ́ст нбн҇ⷭыѧ бѣ сла́вы (!). пїю
щмꙿ же ͗мъ ѧ́сто въ ѧ́шехъ.
а͗лекса́нꙿдръ про́мыслъ сътвор
с́це. є͗л́ко а͗ще ѧ́ша, въꙁмаа͗
ше вꙿ на́дра собѣ въклада́ше. в́
дѧще͗ же є͗го повѣдаша да́рьє͗в.
въста́въ же да́рї ре́е. ѽ храбре
на то̀ сѐ ты̏ въкладає͗ш вꙿ на́дра
своѧ, на веер въꙁлежа. е́ же
слы́шавъ а͗лекса́нꙿдръ ре́е. вел́
кы ц͠рю є͗гда веерю творть
а͗лексанꙿдръ, велмо́жамъ сво͗мъ
͗ воє͗водамъ. дарꙋє͗ть ͗мъ ѧ́ша.
͗ мнѧ́хъ тѧ такого соу́ща. а͗кꙿ же

328c
є͗сть ѡ͗нъ. сего̀ дѣ́лѧ сътворхъ ͗
а͗ꙁъ с́це сло́вомꙿ же а͗лекса́нꙿдровы
мъ ͗ пръс оу͗двша сѧ. пр́сно
бо̀ пр́тѧ а͗ще ͗мать вѣрꙋ. въ
оу͗жа́сѣ твор́ть. мно́гоу же оу͗
бо̀ млъѧ́ню бы́вꙿшю. парагъгсъ
нѣкто ͗менемъ. сы́ гемонъ въ пе
рсдѣ. навад а͗лекса́нꙿдра. в́дѣ
лъ бо̀ бѣ въ͗стннꙋ а͗лекса́нꙿдра
въ лцѣ. є͗гда бо̀ прїде пръвоє въ
пелълоу макдо́нꙿскоую. посланъ
ѿ да́рїа на да́нь. въꙁꙿбраненъ ѿ а͗
лекса́нꙿдра бы́въ. сего̀ ꙁна́ше. ͗ ра
смотрѣвъ по ма́лоу а͗лекса́нꙿдра.
ре҇ⷱ въ собѣ. сѐ є͗сть флповъ с͠нъ.
а͗ще ѡ͗браꙁъ сво́ є͗сть ͗ꙁмѣнлъ
мно́ѕ бо̀ л͠ц ѿ рѣ поꙁнаває͗м
бываю͗ть. а͗ще ͗ въ тмѣ̀ прход
ть. ͗ та́ко оу͗вѣрв сѧ ѿ своє͗ѧ съ
вѣст. ꙗ͗ко сѐ є͗сть са́мъ а͗лекса́
нꙿдръ. прклон́в сѧ къ да́рїю ре́е
є͗моу. вел́кы ц͠рю всеѧ ꙁемлѧ̀
да́р. ́ со́лнкъ а͗лекса́нꙿдръ.
є͗сть ц͠рь макдо́нꙿскы, фл
повъ с͠нъ. да́рї же ͗ вс̀ пю͗ще
с н́мъ. пїан бѧ́хоу вс̀ велм.
слы́шавъ же а͗лекса́нꙿдръ, слове
са парагагъгова. ре́енаа къ да́
рьєв на веер. ͗ раꙁоумѣвъ ꙗ͗ко
поꙁнавъ (!). прелъст҇ⷡ всѣхъ ͗ꙁ͗де.
а͗ ͗мѣꙗ въ паꙁоусѣ свое ашоу ꙁл҇ⷮа҇ⷹ.
͗ ͗ꙁ͗де та. ͗ въсѣдъ на конъ
ꙗ͗ко оу͗бѣжат бѣды. ͗ ѡ͗брѣтъ
въ вратъ перꙿсен́на є͗днаго
стража. ͗ оу͗бвъ є͗го ͗ꙁ͗де ͗
ꙁ града. ͗ оу͗вдѣвъ же да́рї. по
сла пръсы съ ѡ͗роу́жє͗мъ. ꙗ͗т
хотѧ а͗лекса́нꙿдра. а͗лекса́нꙿдръ
же ла́годѧ конев, пра́влѧше є͗
моу поу́ть. бѧ́ше бо̀ полꙋнощ

328d
вел́ка. мно́ѕ же по немъ гонѧхꙋ
͗ не постго́ша. дроуѕ бо̀ поу
темъ гна́ша. ͗нї же въ тꙿмѣ па́
дахоу въ дебр. а͗лекса́нꙿдръ же бѣ
а͗кы ѕвѣѕда съ небес сꙗ͗ющ
є͗д́нъ ͗да. ͗ бежа́ н въ то́же
мнѧ́ше пръсы. да́рї же тоужѧ
ше на ѡ͗дрѣ своє͗мъ сѣдѧ. посе́мъ
же вдѣ нѣ́то ꙁна́менє. ͗ко́на
бо̀ ксеръкса ц͠рѧ. вꙿнеꙁаапоу спа́де
ѿ стропа. ю͗же да́рї люблѧ́ше ве
лꙿм. ꙗ͗ко прекра́сна бѣ̀ пса́нїємъ 
͗Алекса́нꙿдръ же спасе́нъ бы́въ но́щїю.
прїде бѣжа на рѣкоу̀ гаг́нꙋ. ꙗ͗ко
же прїде прше́дꙿшю коне́в къ брѣ
гоу. ͗ пре́днї ноѕѣ поста́вльшю
на соусѣ. раꙁꙿдроуш сѧ рѣка ѿ
сл͠ньныѧ теплоты. ͗ ко́нь про
троужа́ше ѡ͗бо (!) въсхщенъ водою.
а͗лекса́нꙿдра ͗ꙁве́ргъ на́ соухо. пръ
с гонѧ́ще а͗лекса́нꙿдра. прїдоша
къ рѣцѣ юꙷже проше́дꙿшю а͗лекса
нꙿдрꙋ. ͗ не мо́гша пре͗т въꙁꙿвра
т́ша сѧ. рѣ́ка бо̀ непроходма
бѧ́ше всѣмъ л͠комъ. пръс же по
вѣда́ша да́рьє͗в а͗лексанꙿдрово вѧ́
ꙁньство да́рьє͗в. да́рї же двѧ́
сѧ пресла́вномоу ꙁна́меню. дрѧ́
хлъ бы́сть велм. а͗лекса́нꙿдръ
же пѣ́шь ше́дъ ѿ рѣкы ѡ͗брѣте
є͗оу͗м́ла. с н́мъ же бѣ ѡ͗ста́в
лъ два̏ конѧ. ͗ ͗сповѣда є͗мꙋ бы́
вꙿшаа всѧ́ 
Прше́дъ же въ во́͗скъ по́лъ. а͗б́є
повелѣ плъкомъ є͗лꙿл́нꙿскымъ по
͗мен въѡ͗роужт сѧ. ͗ гото́
вымъ бы́т на да́рѧ. са́мъ же
посредѣ ⷯ стоꙗ͗ше дръꙁновенїє
подаа. ͗ съвокоуп всѧ́ во́ѧ своѧ
ѡ͗брѣте сломъ ты́сѧщь •р͠•  •к͠•

329a
͗ ста на высо́цⷨѣ мѣ́сте. тешаше
ѧ г͠лѧ. моу́ж во́͗стї. а͗ще ͗ ма́
ло є͗сть сло на́ше. но̀ смы́слъ в на҇ⷭ
вел́къ. ͗ дръꙁновенє ͗ с́ла. па́е
пръсъ прот́вныхъ на́шхъ. нктоⷤ
оу͗бо ѿ ва́съ. немо́щно нѣто да не
смы́слть. вдѧ мно́жество ва́
рваръ. є͗д́нъ бо̀ нѣ́кто ѿ ва́съ рꙋ
коу ѡ͗бнажвъ. ты́сѧщю побїє͗
ть прот́вныхъ. нкто̀же оу͗бо̀
ѿ ва́съ да́ сѧ оу͗страша́є͗ть. мно́
гы бо̀ тꙿмы соу́ть ка́ꙁѧщхъ мꙋхъ
цвѣты. ͗ є͗гда̀же на́ нѧ на͗дꙋть
ше́ршьн. раꙁгонѧ́ть кры́лы сво͗
м. та́ко ͗ мно́жество нто́же
є͗сть прот́воу ра́ꙁоумоу. шерꙿшне
мъ бо̀ соу́щмъ. нкто́же бо̀ сꙋть
моу́хы. ͗ та́ко рекъ а͗лекса́нꙿдръ.
дръꙁость подаа воє͗мъ сво͗мъ. во́
 же моужествовахоу ͗ славлѧхꙋ
а͗лекса́нꙿдра. поше́дъ же оу͗бо̀ прї
де на страноу рѣкы стра́гъгы. с̀
рѣ́ь на оу͗гъ є͗ѧ. да́рї же прїмъ
с́лы своѧ прїде на рѣкоу страгъ
гоу. ͗ вдѣвъ ю пресѣкꙿшю ͗ преме
ръꙁшю. ͗ прешедъ ю про́͗де. ͗ ͗дѧ́
ще сꙿкво́ѕѣ поустыню. мыслѧ на
͗т пре́жⷣе на во́ѧ а͗лекса́нꙿдровы.
да ѡ͗брѣ́тъ ⷯ непрстро͗вша сѧ
побѣд́ть ⷯ. проповѣ́днц же
въ срѣдоу въше́дꙿшмъ (!) проповѣ
да́ша. ꙁовоуще на́ брань хра́брыѧ
вс́ же ѡ͗блѣко́ша сѧ во́ въ ѡ͗рꙋжїє
своє. да́рї же бѣ̀ на колеснц вы
соцѣ ͗ болѧ́ре є͗го. на серпоно́сныхꙸ
колеснцахъ сѣдѧ́хꙋ. дроуѕї же
ноша́хоу прстро́ю бра́нноую всѣ
м лц. прⷣѣ макдо́нꙿскым во́
͗дѧ́ше. а͗лекса́нꙿдръ сѣдѧ на кон
на не́мꙿже бѣ̀ волоу́ѧ глава. ꙗ͗коⷤ

329b
ѡ͗бѣ̀ странѣ въꙁва́сте бра́нны
мъ гла́сомъ. ѡ͗в ка́менїемъ ме
та́хоу. дроуѕї стрѣла́м стрѣ
лѧхоу. ͗н же ка́менїе праща
м метахꙋ. ͗ ꙗ͗ко то́уѧ съ нб͠се
͗дѧ́ше. ͗ ꙗ͗ко покры́т сѧ свѣ́
тоу д͠невꙿномоу. вел́ко же смѣ
шенє бѣ̀ бющхъ ͗ бьє͗мыхъ.
мно́ѕ же стрѣлам оу͗ꙗ͗ꙁвен
оу͗мра́хꙋ. дроуѕї же ле (!) ж́в
лежа́хоу. н͠бо же бо̀ бѧ́ше помра
енно ͗ крова́во. мно́гымъ же пръ
сомъ ѿтнꙋдь погы́бшмъ. оу͗
боꙗ͗в сѧ да́рї ѡ͗брат колеснца.
͗ са́мъ да́рї пожна́ше мно́гы на
роды пръскыѧ. ꙗ͗коже на н́вѣ
кла́сы. ͗ бѣжа да́рї прїде на
рѣкоу стра́гъгоу. ͗ то́ са́мъ пр
͗де ͗ соу́щї с н́м. ͗ ѡ͗брѣтꙿшю (!)
рѣкоу помръꙁшю. ͗ мно́жество
пръсъ ͗ ва́рваръ мышлѧхꙋ преше
дꙿшю (!) рѣкоу бѣжат. ͗ въꙁыде
на ню всѐ мно́жество. ͗ раꙁꙿдрꙋ
ш сѧ рѣка. ͗ ͗стоп всѧ є͗л́ко
ѡ͗брѣте. про́ же пръс ͗ꙁбїє
н бы́ша ѿ макдонъ. да́рї же
оу͗бѣжавъ прїде въ пола́тꙋ свою
͗ повергъ сѧ на́ ꙁемл̀ въꙁдыхаа
съ слеѕам плака́ше себе. погꙋ
б́вꙿша тол́ко мно́жество во́
͗нъ. ͗ пръс́доу всю̀ поу́стю (!) сꙿтво
рвъ. та́цѣм же бесѣ́дам ѡ͗
бдержмъ плака́ше себе г͠лѧ. то
л́кы ц͠рь да́рї. тол́ко ꙗ͗ꙁы́къ
побѣдвъ ͗ всѧ гра́ды поработ
въ. ͗же бо́гомъ насто́лнкъ
бы́въ. ͗ съ сл͠нцемъ въсходвъ.
ны́нѣ оу͗бо̀ бѣгꙋнъ сѧ сътворхъ
поу́стъ. по͗стннѣ боу́дꙋща
го нє͗динъ же тве́рдо промышлѧєⷮ.

329c
ѧ́сть бы́въ. а͗ще ͗ въ ма́лъ а́съ
боу́деть смренныѧ. вы́ше ѡ͗
блакъ въꙁно́ст сѧ. ͗ соу́щаа
въ тмѣ высо́е (!) сво́дть. лежа́
ше оу͗бо̀ да́рї поу́стъ ѿ л͠къ бы́
въ. тол́кымъ ꙗ͗ꙁы́комъ влⷣка
ма́лы оу͗бо̀ оу͗страб́в сѧ ͗ въскло
н́в сѧ ͗ въ себѣ бы́въ. напса гра
мотоу ͗ сла къ а͗лекса́нꙿдрꙋ псавъ
с́це 
Да́рї а͗лекса́нꙿдров своє͗моу ц͠рю
радова́т сѧ. покаꙁа м свѣ́тъ
преоу͗мв сѧ велꙿм. по́хоть ͗мѣ
ꙗ͗шеть є͗ла́дою ѡ͗блада́т. не сы́
тъ ꙁла́та сы́. ͗ ͗на ѧ́ст сꙋ́щаа
на́мъ ѿ ѡ͗ц͠ь, оу͗мре оу͗бо̀ мно́гоє
ꙁла́то. ͗ мно́гоє сребро. ͗ мно́гы
ѡ͗б́тел погоубвъ. ͗ насто
ꙗ͗щаа смрът не оу͗бѣжахъ. ты̏
же а͗лекса́нꙿдре расмотрѣвъ ѧ́
сть. ͗ высо́кооу͗мє ѿрноу (!) ѿ се
бе. помлоу оу͗бо̀ насъ къ тобѣ
прбѣ́гшхъ просе́ць. ͗ дрꙋгаго
бл͠городѧ соу́щаго на́мъ ѿ пръ
съ. ͗ въꙁда́͗ же м женоу мою. ͗
мт͠рь ͗ ѧ́да. помѧноувъ ѿ͠ь
скыхъ надежⷣъ, ͗ в с́хъ мѣ́сто.
пороую т сѧ вꙿда́т съкровща.
ꙗ͗же соу́ть въ масїадꙿстѣ стра
нѣ. ͗ въ с́сѣхъ ͗ въ ватрѣхъ.
ꙗ͗же ѿц͠ на́ш преда́ша ꙁемлю̀.
пороуѧю т ͗ пръскоу ͗ м́дꙿскꙋ
͗ дроугыхъ ꙗ͗ꙁы́къ страноу гнⷣꙋ
бы́т, на всѧ лѣ́та. ꙁꙿдра́въ
боуд. ́ю же гра́мотоу прое́
тъ а͗лекса́нꙿдръ. събра всѧ̀ во́ѧ
своѧ ͗ болѧ́ры. ͗ повелѣ ͗мъ
проест гра́мотоу да́рьє͗воу
͗ прое́тꙿше рѣ́ша є͗днъ ѿ воє͗
водъ. ͗менемъ парменї. а͗ꙁъ

329d
ц͠рю а͗лекса́нꙿдре. вꙿꙁѧлъ бы́хъ
͗мѣ́нє ͗ страноу ю͗же т да
є͗ть ͗ вда́лъ є͗моу бы́хъ ͗ женꙋ
͗ мт͠рь ͗ ѧ́да є͗го лежа́въ с н́м.
оу͗лысноувъ сѧ а͗лекса́нꙿдръ ре҇ⷱ є͗мꙋ.
а͗ꙁъ оу͗бо̀ парме́нї всѐ въꙁмоу в не
го. подвхъ же сѧ ꙗ͗ко да́рї ско́
томъ ͗ꙁба́вт хо́щеть ро́дъ
сво́. па́е же ͗ ꙁемлю̀ мою порꙋ
ѧє͗тꙿ м сѧ да́т. сего̀ же да́рї
не вѣ́сть. ꙗ͗ко а͗ще м ѡ͗долѣє͗
ть борѧ сѧ съ мно́ю. то̀ все то мꙋ (!)
є͗сть ͗ с ро́домъ є͗го. но̀ ѡ͗бае сра́
мъ сѐ є͗сть на́мъ ѡ͗долѣвꙿшмъ мꙋ
жемъ побѣженымъ бы́т ѿ же́
нъ. мы оу͗бо къ ѡ͗номоу твормъ
бра́нь ѡ͗ на́шхъ. а͗ꙁъ бо̀ ѿнꙋдь
на цр҇ⷭтво не бы́хъ прше́лъ. а͗ще
бы́хъ сѧ не надѣꙗ͗лъ ꙗ͗ко моє сѐ.
а͗ще пръвоє ѡ͗нъ є͗сть владѣлъ ͗
м (!). боу́д є͗моу до сы́т. поне́
же ꙁемлю̀ ͗мѣ ю́жⷣꙋ тол́ко лѣ́
тъ. нто́же ѕла̏ не прѧ. ͗ с̀ ре́
къ а͗лексанꙿдръ да́рьє͗вы слы́ ѿпꙋ
ст. повелѣ ͗мъ повѣдат да́
рьє͗в всѧ́ с̀. повелѣ оу͗бо̀ а͗лекса́
нꙿдръ ꙗ͗ꙁвеныѧ ле́т. съ всѣ́
мъ прлежанїемъ. сконѧвꙿша
ꙗ͗же сѧ погреба́т. пребы́въ та́
мо всю̀ ꙁмꙋ. повелѣвъ ꙁажещ
кса́рьксовы пола́ты. добры сꙋща
въ то́ ꙁемл̀. пакы же покаꙗ͗
в сѧ повелѣ ͗мъ преста́т. в́
дѣвꙿ же гро́бы пръскыѧ ꙁла́томъ
многымъ оу͗крашены. вдѣвꙿ
же насоровъ гробъ. нареенаго на
входоносоръ. є͗ладьскымъ ꙗ͗ꙁы
комъ. ͗ с͠тьѧ ждовьскаа лежа
ща тоу, ͗ аша ꙁлатыѧ. в́дѣ
͗ коуровъ гробъ. бѧше же с͠нъ вы

330a
со́къ. два̏ на́ десѧть по́мостъ ͗мѣ
ѧ. на го́рнѣмъ мѣ́сте лежа́ше
въ ꙁлатѣ две́р. стькло пролїа
но. ꙗ͗коже в́дѣт ͗ власы є͗го
͗ того самого сꙿкво́ѕѣ стькло. тꙋ́
же бѧ́хоу оу͗ гро́ба ксерьксова моу́
ж є͗лл́н трꙋдова́т. ѡ͗в но
гам ѡ͗в́ же носы. дрꙋѕї же оу͗
шма. свѧꙁан оу͗ꙁа́м. ͗ прелепле
н къ стена́мъ моужє є͗ллнꙿстї.
въꙁп́ша къ а͗лекса́нꙿдрꙋ. да́рїа (!) спа́
слъ. в́дѣвꙿ же ꙗ а͗лекса́нꙿдръ про
слеѕ сѧ. бѣ̀ бо бѣдно вдѣнє
ⷯ. ͗ тѧ́жко є͗моу бы́сть ѡ͗ семъ.
͗ посла хотѧ бѣ̀ раꙁꙿдрѣш́т ѧ.
͗ вдат ͗мъ сре́бренкъ до ты́сѧ
щю. ͗ поста́вт ⷯ ко́жⷣо въ сво
є͗мъ ѡ͗͠ьствї. ѡ͗н же прє͗мꙿше
сребро молѧ́хꙋ а͗лекса́нꙿдра. да бы
͗мъ да́лъ мѣ́сто на странѣ то́
въ ѿ͠ьство ⷯ. да быⷯ не послалъ та́
ко соу́щмъ. поношеню бы́т
въ сво͗хъ. ͗ повелѣвъ да́т ͗мъ
ꙁемлю̀. ͗ пшенцю сѣмен. ͗ по
шест воло́въ комоу́жⷣо ⷯ. ͗ ѡ͗вца
є͗же є͗сть всѣ тре́бе на ролью 
Да́рї же строꙗ͗ше сѧ па́кы б́т сѧ
хотѧ съ а͗лекса́нꙿдромъ. ͗ напса
къ по́ров ц͠рю ͗нд͗скомоу. по́
ров радова́т сѧ ѡ͗ бы́вшемъ
раꙁꙿдрꙋшенї домоу моє͗моу вс
д͠н. ͗ ны́нѣ въꙁвѣщаю͗ т. ꙗ͗ко
прїде макдонъ сверепа ѕвѣр
д͠шю ͗мѣ́ѧ. ͗ не хо́щетꙿ м въꙁда́
т мт͠р моє͗ѧ. н жены н дѣ́
тї мо͗хъ. мнѣ́ же посоулвꙿшю
вꙿда́т є͗моу посоулвшю (!) съкро́
вща. ͗ ͗но нѣ́то мно́го. ͗ не хо́
щеть тѣ́мже хотѧ̀ погоубт
є͗го, ꙁа́ то є͗же м є͗сть сътвор҇ⷧ

330b
дроугоую бра́нь въста́влю на́ нь. до́
нꙿдеже мꙿщю́ собѣ. досто͗но оу͗бо̀
є͗сть ͗ тобѣ. сжа́лт с̀ ѡ͗ н́хъ
же пострадахъ. мьстт мою
срамотоу. помѧноувꙿше пра́вдꙋ
ѿц͠ь на́шхъ. събер оу͗бо̀ мно́гы
ꙗ͗ꙁы́кы. ѿ скпїатꙿскыхъ вра́тъ.
͗ моу́жємъ ͗доу́щмъ с тобою. ра
ꙁдѣл ꙁла́то мно́го ͗ бра́шна до
сыт. є͗л́ко въꙁмогоу на прот
вныхъ плѣна. да́мꙿ т по́лъ ͗ ко́нь
нарцає͗маа волꙋѧ глава с това́
ры цр͠ьскым. ͗ с нало́жнцам.
͗ пр͗мъ грамотоу на́шю съ мно́
гымъ тꙿща́нє͗мъ. събер мнꙍ́
жество посо́лнкъ (!) на́мъ. ꙁꙿдра́въ
же боу́д 
Се́ же слы́шавъ а͗лекса́нꙿдръ не ѿ ко
торого да́рьє͗ва прбѣгша къ не
моу. а͗бє по͗мъ всѧ с́лы своѧ
͗ по́͗де на мдю. слы́шавъ же
ꙗ͗ко въ ватанехъ є͗сть да́рї. оу͗ ка
спїатꙿскыхъ вра́тъ. въ скорѣ
сътвор погонъ съ дръꙁновенє͗
мъ. оу͗вѣдѣвꙿше же болѧ́ре да́рь
є͗вы. всо́съ. ͗ а͗ва͗верꙁанъ пр
блжвꙿша сѧ а͗лекса́нꙿдра. ͗ по
гоуб́вꙿше оу͗мъ. оу͗мыслста по
гоубт да́рѧ. г͠ласта бо̀ къ со
бѣ ꙗ͗ко а͗ще погоубвѣ да́рѧ. пр
͗мѣвѣ ѿ а͗лекса́нꙿдра т҇ⷭь вел́кꙋ.
ꙗ͗ко оу͗б́вꙿша врага є͗го. ͗ та́ко
сѧ съвѣщаⷡша. по͗доста на да́
рѧ съ ѡ͗роужє͗мъ. ꙗ͗коже оу͗в
дѣ ⷯ да́рѧ (!) оу͗стрѣмвꙿше сѧ
на́ нь съ ѡ͗роужє͗мъ. ͗ рее к н́ма
да́рї. ѡ͗ мо влцⷣѣ бы́вꙿше ра́б
мо. то̀ вы̏ ѕло̏ сътворхъ. да́
мѧ хо́щете погоуб́т. ꙗ͗коже
ва́рвар дръѕ. не сътворте

330c
нтоже бо́ле макдо́нъ. ѡ͗ста́
вте мѧ с́це на бы́ль͗ повръже
на. ͗ въꙁдыха́т на жесто́коую
ѧ́сть. а͗ще бо̀ пршедъ а͗лексанъ
дръ ны́нѣ ц͠рь макдо́нꙿскы, ѡ͗
брѧ́щетꙿ мѧ оу͗бїена. ц͠рь цр͠евѡⷨ
тѣ́ломъ мьстт ͗ма́ть. ѡ͗
н́ же не послоушавꙿше моле́нїа цр͠ва
да́рьєва. наѧ́ша є͗го оу͗бва́т.
да́рї же в́са роукою оу͗бо̀ лѣ́вою
на́ ꙁемлю̀ повергъ. ͗ лѣ́вою ногою
стоꙗ͗ше на не́мъ. а͗р ѡ͗верꙁанъ
же десною роукою прїмъ є͗д́нъ
дръжа. да бы є͗го копє͗мъ не про
болъ. ко́пїа же бѧ́хꙋ є͗моу ꙗ͗ꙁвы̏.
т же неест́вї оу͗же не могꙋ
ще є͗го оу͗б́т съпро́ста. борѧхꙋ
сѧ с н́мъ бѣ бо̀ с́ленъ 
Макдонѧне же ѡ͗брѣто́ша стра́
гъгоу рѣкоу помръꙁшю. ͗ пре͗до
ша ͗ вꙿн́де а͗лекса́нꙿдръ въ цр҇ⷭтво
да́рє͗во. нееств же ѡ͗н.
оу͗вѣдѣвꙿше пршествє а͗ле
ска́нꙿдрово (!). бѣжа́ша. ѡ͗ста́
ввꙿша да́рѧ є͗ще лежва сꙋща.
͗ въшедъ къ немоу а͗лекса́нꙿдръ. ѡ͗
брѣте єго ѡ͗два̏ ж́ва. ͗ кро́вь
є͗го пролтоу ѿ ѡ͗роужѧ. ͗ съ
жалв с ѡ͗ немъ а͗лекса́нꙿдръ ͗ про
слеѕ сѧ. ͗ хламдою своє͗ю покры
ва́ше тѣло да́рьє͗во. роуцѣ же
въꙁлож на пръс да́рьє͗в. мл҇ⷭт
͗спо́лнь словеса над нмъ гл͠аше.
въстан ц͠рю да́рї ͗ въ своє͗ ꙁе
мл̀ цр҇ⷭтвоу. ͗ надъ сво͗м вла
ды́ка боу́д. прїмъ вѣнець сво́
 пръскомоу мно́жествоу црт҇ⷭвⷹ
. ͗ ͗мѣ своє вел́ество. кле
ноу́т сѧ грънмъ про́мысломъ.
ꙗ͗ко по͗стннѣ не лжа т по

330d
вѣдаю. кто̀ же соу́ть оу͗ꙗ͗ꙁв
вꙿше͗ тѧ̏ повѣжь м ⷯ. да̀ тѧ
мꙿщꙋ ны́нѣ ꙗ͗коже є͗сть досто
͗но, с̀ ре́кшю а͗лекса́нꙿдров. въ
ꙁдъхноувъ да́рї ͗ роуцѣ просте
ръ цѣлова а͗лекса́нꙿдра. ѡ͗боує͗мъ
є͗го ͗ ре́е. а͗лекса́нꙿдре ц͠рю. є͗гда̀
ка́ко въꙁнесеш сѧ вел́кою сла́вою
є͗гда дѣ́ло ра́вно б͠гоу ͗спра́вш.
͗ роука́ма сво͗ма хо́щеш досѧгнꙋ
т нб͠с. блюд боу́доущаго. ѧ́
сть бо̀ не вѣсть ц͠рѧ. н̀ па́кы мно́
жество ͗моу́щаго. нерасꙿсꙋже
ною же во́лею всѧ́м (!) прхо́дть.
в́дш л кто̀ є͗смь бы́лъ ͗ кто
сѧ сътворхъ. оу͗мръш (!) м а͗лекса́
нꙿдре. сво͗ма роука́ма погреб́ мѧ.
да́ мѧ проводѧть макдонѧне
͗ пръсѧне. боу́д є͗д́нъ рѡⷣ да́рьє͗в
͗ а͗лекса́нꙿдров. ро́жⷣьшюю же мѧ
а͗кы ͗ тѧ род́вꙿшю преда́ю͗ т. ͗
женоу мою. а͗ (!) ͗ мене помлоу. дще́
рь же мою расканꙋ вꙿдаю͗ т женѣ.
да про́аа лѣ́та на па́мѧть ѡ͗ста
вте ѧ́да. ѡ͗ н́хꙿже хвалѧще сѧ
͗мы ѡ͗ ѧ́дѣхъ. ты̀ оу͗бо флпо
мъ. раска́на же да́рє͗мъ. па́мѧ
ть да твор́те ста́рѣю͗ще сѧ лѣ
ты. ͗ сѐ ре́къ да́рї ͗ꙁдъше. д͠хъ
преда́ а͗лекса́нꙿдров в роуцѣ. а͗ле
кса́нꙿдръ же мл҇ⷭтнѣ плака́ше сѧ
надъ да́рє͗мъ цр͠емъ. повелѣ
понест тѣ́ло є͗го. ͗ погрест
є͗го по ꙁаконоу пръскомоу ꙗ͗ко
же ц͠рѧ. повелѣ же пръсомъ
прѣд ͗т прѣд н́мъ. макдо́
номꙿ же поꙁадꙋ съ ѡ͗роужє͗мъ
са́мꙿ же а͗лекса́нꙿдръ пѡⷣложвъ
ра́мо своє поⷣнесе тѣло да́рїєво
͗ съ болѧры сво͗м. не толмаⷤ
331a
стена́хоу въ слѣдъ ͗доу́щї ѡ͗ да́
рї. є͗л́коже ѡ͗ а͗лекса́нꙿдрѣ носѧ́
ще. ͗ влож а͗лекса́нꙿдръ въ гро́бъ
да́рѧ ц͠рѧ. во́лъ ꙁакла́ тоу. па́
мѧть сътвор да́рьє͗в. ͗ ꙁако́
нъ полож всѣ́мъ гра́домъ. ͗ по
велѣнїе напсавъ с́це 
Цр͠ь а͗лекса́нꙿдръ с͠нъ флпа ц͠рѧ ͗
цр͠цѧ а͗лоумпїады. соу́щмъ въ
перс́дѣ всѣ́мъ въ градѣхъ ͗же
͗ въ странаⷯ с̀ ꙁаповѣдаю. лꙋе
м толкы бы̏ тꙿмы л͠къ не погꙋ
бт ѕлѣ̏. бл͠гаа же сла́ва тво
р́тꙿ мѧ на пръсы. нос́т побѣ
ды. хвалоу ͗ промышленє. вѣ́
да͗те же на҇ⷭ ꙗ͗ко поставхомъ
ва́мъ властелѧ. ͗хꙿже длъжн
є͗сте послоушат. ꙗ͗коже пр да́
рї. ͗ всѣхъ ͗же подꙿ н́м сꙋть.
не в́дѣт же ͗ного ц͠рѧ. то́кмо
а͗лекса́нꙿдра ц͠рѧ є͗д́ного. тво
р́т же сво́ нра́въ ͗ ѡ͗бы́аꙗ.
͗ пра́ꙁⷣнкы ͗ тръжества ͗ весе
лїа жрътвы. ꙗ͗коже пр да́рї, ко́
жⷣо васъ въ своє͗ ѡ͗бтел да ж
веть. а͗ще л пръсѧннъ ѡ͗ста́
ввъ градъ ͗л страноу ͗л мѣ́
сто. ͗ преселт сѧ ͗на́мо. а͗кы
ѿмѣ́тнкъ моуенъ боу́деть.
͗мѣнїа же ва́ша пра́щаю. ͗ кожⷣо
да ѡ͗бладає͗ть сво͗мъ. ра́ꙁвѣ
ꙁла́та ͗ сребра. ꙁла́то бо̀ ͗ сребро
повелѣваю всѣмъ странамъ ͗ гра
домъ. прнест къ на́ше ѡ͗бла
ст. па́жт же ͗ є͗лко ͗мать (!).
пра́ща є͗сть (!) ко́жⷣо да ѡ͗бладає͗ть
сво͗м. всѧ́ко же бра́нноє ѡ͗роу́
жє велю прнест въ оу͗нены
ѧ хра́мы ѡ͗роу́жныѧ. болѧре же
да пребываю͗ть въ своє͗мъ нꙋ.

331b
ꙗ͗ꙁы́къ же на ꙗ͗ꙁыкъ да не прїде
ть. но̀ то́кмо ꙁажꙿженѧ дѣ́лѧ.
͗ се́ же до два̏ десѧт моу́жь. ͗
а͗ꙁъ ѧ́сть прїмꙋ по ꙁаконоу ва́ше
моу ꙗ͗коже пр да́рї. хощю же стра
ноу ва́шю поставт въ ѡ͗бте
л (!). ͗ по поутемꙿ же пръскымъ хо
дте ͗ коуплю дѣ́те съ всѧ́це
мъ оу͗ста́вленє͗мъ. да ͗же сꙋть
въ є͗ладѣ до ходѧть къ ва́мъ. ѿ
є͗ѳраты бо̀ рѣкы ͗ до прехода т́
гры рѣкы. ͗ до мдѧ вавлонь
скыѧ. сътворю поу́ть ꙁна́менїа.
сътворю оу͗дꙋже поу́ть ͗деть.
͗ сѐ да оу͗каꙁає͗ть поу́ть. да́рїа же
а͗ꙁъ не оу͗бхъ кто́ же соу́ть не вѣ
дѣ. ͗мꙿже є͗смъ ͗ длъженъ вꙿда́
т ͗ са́ны. а͗ще же боу́доуть ͗мъ
лю́б. ͗ страны вел́кы вꙿда́т
͗мъ. ꙗ͗ко моє͗го вра́га оу͗бша. ͗
сѐ рекшю а͗лекса́нꙿдрꙋ раскопат
пръсдꙋ. раꙁоумѣвъ же а͗лекса́
нꙿдръ лю́дꙿскоую пеѧ́ль. ре́е къ
н́мъ то̀ є͗сте помы́слл ѡ͗ пръ
с. ꙗ͗ко хотѧ́щю м ѡ͗ста́вт
ва́съ беꙁъ сла́вы ͗ беꙁъ т҇ⷭ. ꙗ͗ко
͗щꙋ оу͗б́вꙿшхъ да́рѧ. а͗ще бо̀
бы̀ да́рї бы́лъ ж́въ. па́кы бы̀
во́ѧ оу͗стро͗лъ на́ мѧ. ны́нѣ же
всѧ́ка ра́ть преста́. да а͗ще є͗сть
ѿ макдонъ оу͗б́вы да́рѧ. пр
͗д кꙿ на́мъ съ дръꙁновенє͗мъ.
͗ прїмеш ѿ на́съ ꙁа мно́жество (!)
є͗го прос́ш. а͗ще л ѿ пръсъ кто̀
є͗сть да́ сѧ не оу͗страшає͗ть. кле
ноу́ бо̀ сѧ про́мысломъ. ͗ сп҇ⷭнїемъ
мт͠ре моєѧ͗ а͗лоумпїады. ꙗ͗ко
сътворю ⷯ т҇ⷭны ͗ гръды всѣ́
мъ л͠комъ. ͗ та́ко рот́вꙿшю сѧ,
а͗лекса́нꙿдрꙋ. мно́жество всѐ

331c
прослеѕ сѧ. ѕлї̏ же погоубвъ
ше да́рѧ. всо́съ. ͗ а͗рѡ͗верꙁа
нъ. мнѧ́шета прїат вел́къ да́
ръ ѿ а͗лекса́нꙿдра. са́м прстꙋ
пвꙿше, гл͠юще. влⷣкѡ а͗лексанꙿдре
ц͠рю. вѣ̀ є͗свѣ оу͗б́вꙿша да́рѧ вра́
га твоє͗го. ѐ слы́шавъ а͗лексанъ
дръ повелѣ ⷯ ꙗ͗т ͗ распѧт
наⷣ гро́бомъ да́рьє͗вымъ. ѡ͗нѣма
же въпю͗щема ͗ гл͠ющема. не ро
тлъ л сѧ на́ма. ꙗ͗ко погоу
бвꙿшаа да́рѧ, гръды ͗ т҇ⷭны
сътворю. ͗ ка́ко ны́нѣ насъ распѧ
т вел́ш престоупвъ ротꙋ.
͗ ре́е ͗ма а͗лекса́нꙿдръ. не ва́съ дѣ
лѧ творю ѿвѣтъ ѽ ѕлодѣ. но̀
во́͗скаго дѣлѧ мно́жества. мꙋ
ж пръстї не бѣ̀ лѕѣ̀ ͗на́ко сⷯ,
ѡ͗брест оу͗до́бь. ͗ ꙗ͗в́т сѧ (!)
всѣмъ. а͗ще не быхъ погроуѕлъ
сѧ ма́ло на да́рѧ смрътю. ѐ
моу бо сѧ є͗смь мол́лъ. да ѡ͗но
го оу͗б́вꙿшхъ вел́цѣ моуцѣ пре
да́мъ. ͗же своє͗го влкⷣоу оу͗бвше
͗. ко́лм па́е смѣл бы́ша ͗ на́
мѧ прїт. ва́съ дѣ́лѧ ѽ ꙁлодѣ
клѧ́лъ сѧ є͗смь ͗ ротлъ сѧ є͗смъ. ве
л́кы ͗ сла́вны вы̏ сътворт. с̀
рѣ́ь распѧт, да вс̀ ва́съ в́дѧ
ть. ͗ та́ко ре́кшю а͗лекса́нꙿдрꙋ.
сла́вт наѧ́ша є͗го вс̀. ѕлї̏ же
раꙁбо́͗нц распѧт бы́ша наⷣ
гро́бомъ да́рьє͗вымъ. оу͗ста́в
въ же а͗лекса́нꙿдръ м́рнѣ гра́дъ.
ре́е ͗мъ. кого хо́щете ͗мѣт
ста́рѣ͗шноу въ гра́дѣ ва́шемъ.
ѡ͗н́ же рѣ́ша а͗доулта да́рьє͗
ва стро́ѧ. ͗ повелѣ томоу бы́
т. ͗ напса же къ мт͠р ͗ къ
женѣ. ͗ къ дще́р да́рьєвѣ с́це.

331d
Цр͠ь а͗лекса́нꙿдръ. ста́т͗рѣ ͗ ͗
родѣ. раска́нѣ моє͗ женѣ радо
ват сѧ на́мъ. протввꙿше сѧ
на́мъ дарїа не мьстхомъ собѣ.
но̀ па́е протвоу томоу молѧхо
м сѧ а͗ꙁъ жва є͗го ͗мѣ́т въ
своє͗мъ цр҇ⷭтвѣ. конець же ͗мѣ
ю͗ща ѡ͗ д͠сѣ своє͗мъ. постгноуⷯ
є͗го въ послѣднемъ ͗ꙁдыха́нї
є͗го́же помловавъ своєю͗ хлам́
дою покрыхъ. хотѧхъ же ѿ него
слы́шат нѣто ѡ͗ па́гоубѣ є͗го.
ѡ͗нъ же ре́е пороуенїе ͗мѣ. ро
ска́ноу мою дꙿще́рь. ͗ съж́ꙁнь (!) с то
бою. ѡ͗ бы́вшхъ же на немъ. не
достгноу м повѣда́т. пов́
нꙿны ꙗ͗же пагꙋбы є͗го мьстхъ до
сто͗но. мню́ же вы̏ слы́шавъша
ꙁаповѣд є͗го. повелѣхъ же съ
твор́т є͗моу ко́рꙿстоу бл́ꙁъ
ѿ нхъ є͗моу кръстъ. вы́ же ѿ пе
ѧ́л є͗го преста́нете. а͗ꙁъ бо̀ вы̏
поста́влю въ своⷯ цр҇ⷭтвїхъ. ны́
нѣ же пребыва͗те на не́мже мѣ
сте є͗сте. до́нꙿдеже всю̀ ꙁемлю̀
въста́влю. по деснц оу͗бо̀ да́
рьє͗вѣ. росканоу мою женоу съ
сто́лнцю собѣ ю хощю сътво
рт. а͗ще ͗ вы̀ то́жⷣе ды́шете
хощю ͗ велю, да́ сѧ кла́нѧю͗ть
є͗. а͗кы же а͗лекса́нꙿдровѣ женѣ
ꙁꙿдрав боу́дете 
Прїмꙿша же грамотоу. въспса́
ша є͗моу с́це. ро́да ͗ статра а͗ле
кса́нꙿдров ц͠рю радова́т сѧ.
молл сѧ оу͗бо̀ бы́хомъ. прекла
нѧю͗щмъ да́рьє͗во ͗мѧ. ͗ пръ
скаа похва́ла. вѣна тѧ тѧ̀ (!) поста
в (!) вселеннѣ ц͠рѧ. помысломъ ͗
оу͗момъ ͗ с́лою. вѣ́м же подъ

332a
тво͗м па́ꙁоухам с́ще. ꙗ͗ко
до́брѣ жвемъ. мо́лм сѧ ꙁа́ тѧ̀
до́бреє себе. ͗ до́брыⷯ всеѧ вселеныѧ
да владѣ́є͗ш въ беꙁ́сленаа лѣта.
не ꙗ͗коже пла́ненца (!) твор́ш. въ
па́дꙿшмъ въ твою ѡ͗бласть. ѡ͗
блѧ́є͗ш сѧ ѿ тѣ́хъ дѣлъ. ꙗ͗ко
ѿ превла́дыкъ є͗с роженъ. мы́ же
ны́нѣ неплененца є͗смъ бы́вꙿшаа
съмрены. ны́нѣ вѣмъ а͗лексанъ
дра но́ваго да́рѧ соу́ща на́мъ. а͗ле
кса́нꙿдров сѧ кла́нѧє͗мъ не посра
м́вꙿшаго на҇ⷭ. напсахомꙿ же всемꙋ
пръскомоу ꙗ͗ꙁы́коу. своє͗го ны́нѣ
да́рѧ в́дѣхомъ а͗лекса́нꙿдра ве
л́каго ц͠рѧ. ѧ́сть а͗лексанꙿдра
ц͠рѧ вселенныѧ. роксанꙋ женоу
прво́дть. вс̀ оу͗бо̀ прнесете
досто͗нꙋю похва́лоу а͗лексанъ
дров. ꙗ͗ко ны́нѣ бо́лм сѧ въꙁне
се. пръскаа въꙁнесе (!) похвала. ра́
дꙋє͗м сѧ нынѣ вел́ка ц͠рѧ а͗лекса́
нꙿдра ц͠рѧ (!) нарцаю͗щ. ꙁꙿдра́въ
же бо́уд 
Прїмъ же а͗лекса́нꙿдръ грамоты
͗хъ. въспса ͗мъ с́це. хвалю ва́
шь оу͗мъ. ͗скоушю сѧ оу͗бо̀ досто
͗ным ро́доу ва́шемоу попещ сѧ.
͗ а͗ꙁъ бо̀ тлѣненъ л͠къ родхъ сѧ
ꙁꙿдра́вы же боу́дте 
Посла́ (!) же напса а͗лекса́нꙿдръ рокса́
нѣ с́це. а͗лекса́нꙿдръ ц͠рь. рокса́
нѣ сестрѣ радова́т сѧ. пша
а͗лоумпїадѣ мт͠р моє͗. ѡ͗ ͗но
мъ не́мъ є͗же на́мъ на́ добѣ. пре́
жⷣе повелѣхъ же́нꙿскоую кꙋꙁнь
͗ по́рты мт͠ре да́рьє͗вы. ͗ тво
є͗ѧ мт͠ре роды посла́т къ намъ
͗ цѣноу (!) ͗хъ, посла́на боу́деть ѿ
мене. велю́ же ͗ то̏ (!) смы́сл (!) прѧ́

332b
мо досто͗ноу къ а͗лекса́нꙿдроу.
͗ стра́хъ ͗мѣт ͗ т҇ⷭт а͗лꙋ
мꙿпїадоу. с̀ бо̀ творѧ́щ ͗ собѣ
͗ ма́мъ (!). вел́коѡ͗бра́ꙁе сътво
р́ш. ͗ ꙁꙿдра́ва боу́д въꙁлюбле
ннаа. прїмꙿш же а͗лоумꙿпїада
грамотоу а͗лекса́нꙿдровꙋ. а͗бє
прго́товвꙿш цр͠ьскыѧ пръты.
естны. ͗ всю коу́ꙁнь гръдоу ͗ е́
стнꙋ. па́е всѧ́кого цр͠ьскаго в́дѣ
нѧ. посла къ а͗лексанꙿдрꙋ ѿ ма
кдо́нїа. ͗ бра́къ по готовоу сꙿтво́
ршмъ. ͗ мно́ѕѣ ра́дост бы́вш
ѻ͗ црт҇ⷭвѣ а͗лекса́нꙿдровѣ ͗ роксан
нѣ. ͗ сконѧша҇ⷭ 
По с́хꙿ же напса а͗лекса́нꙿдръ къ ма́
тер своє͗ а͗лоумпїадѣ. сла́дцѣ
моє͗ мт͠р ра́доват сѧ. ͗ а͗р
стотелю т҇ⷭномоу моє͗моу оу͗
́телю радоват сѧ. до́брѣ
оу͗мы́слхъ напса́т ва́мъ. оу͗
ста́вленї моє͗мъ бы́вꙿшмъ про
т́вꙋ да́рьє͗в. лы́шахъ ѡ͗ не
мъ ꙗ͗ко съ мно́гым цр͠ьм ͗ бо
лѧ́ры є͗сть. на ͗саковѣ лоуцѣ.
прꙗ͗хъ ко́ꙁы мно́гы. ͗ првѧꙁа
въ свѣща къ ро́гомъ ͗хъ ͗ ͗ꙁгꙿна
хъ но́щю. ѡ͗н́ же в́дѣвꙿше
на́съ на бѣженє оу͗бѣд́ша сѧ.
мнѣвꙿше ꙗ͗ко мно́ѕ соу́ть во́.
͗ та́ко побѣдоу на нхъ сътво
рхъ. ͗де́же гра́дъ съꙁда́хъ.
͗мѧ є͗моу сътворвъ ко́ѕ.
въ ͗саковѣ лоуцѣ съꙁдахъ грⷣа.
а͗лекса́нꙿдрю же (!) на ͗сонѣ. ѿ
тоудоу же па́кы по͗дохъ по пꙋ
т а͗рменꙿскыѧ страны̀. ͗деже
є͗сть ͗сто́нкъ є͗оу͗фра́та ͗
т́гры. ͗ ѡ͗ста́вленъ не (!) бы́въ
да́р. оу͗бє͗нъ бы́сть ѿ вса.

332c
ѿ а͗рѡ͗връꙁана, м́дꙿскыⷯ ста́ро
стъ. а͗ꙁꙿ же пеѧ́ленъ бы́хъ ѡ͗ немъ
побѣдвъ бо̀ є͗го не хотѧхъ є͗го по
гоуб́т. но̀ ͗мѣ́т є͗го подъ мо
͗мъ црт҇ⷭвомъ. ды́шюща же є͗го
достгъ. съвлек сѧ съ своє͗ѧ хла
м́ды покрыхъ є͗го. пото́мꙿ же ѡ͗
ꙁрѣ̏в сѧ на беꙁвѣстнꙋю ѧ́сть
на преⷣлежащеє оу͗каꙁанє. про
водхъ да́рѧ. ͗ т҇ⷭь вел́коу съ
творхъ жвота є͗го. ͗ пове
лѣхъ ѡ͗брѣ́ꙁат носы́ ͗ оу͗ш
стрегоу́щмъ гро́бъ є͗го по ѡ͗бы́
аю пръскомоу. ѿтоу́доуже пр
͗мъ мно́гы вожⷣа. въсхотѣхъ
въꙁы́т въ ꙁа́днюю страноу
поустынѧ. въ слѣдъ ѕвѣѕнⷣы
хъ ко́лъ. тоу́ ꙁемц же гл͠аахоу
ꙗ͗ко въ странахъ тѣ́хъ д́вї
л͠ц соу́ть ͗ ѕвѣ́рїе ѕл̏ ͗ двꙿн.
а͗ꙁъ же па́е в́дѣт въсхотⷯѣ
страноу тоу ͗ л͠кы ты̏. прї
дохъ же на мѣ́сто нѣкотороє
пропастно. ͗дѣже бѣ̀ пропа́
сть вел́ка ͗ глоубо́ка. ю͗же прѣ
͗дохъ ѡ͗смью д͠н. в́дѧще пꙋ
стаа мѣста ͗ ѕвѣ́р ͗накы. ѡ͗
во̀ ͗накы наро́ды. пршедꙿше же
нѣ на котороє мѣ́сто въ •ѳ͠• а҇ⷭ.
ѡ͗брѣтохомъ лѣ́съ поу́стъ (!) на
рцає͗мы а͗нафє͗тъ. ͗мѣ́
ю͗ще ꙗ͗блока всѣ́м лц. бѧ́
хоу же вꙿ то́мъ лѣ́се л͠ц велм
вел́ц. ͗мѣюще въ высотꙋ
лако́тъ •к͠д• ͗мѣ́юще ш́ѧ
длъгы ͗ роу́кы. берꙋще ѡ͗во́
щь. ͗же по͗доша на́ ны. а͗ꙁъ
же велм наѧхъ тоуж́т
в́дѣхъ та́ко жво̀тнаа. по
велѣхъ же да м ͗моу́ть ѿ нⷯ.

332d
оу͗стромвꙿшмъ же сѧ на́мъ на́
нѧ. съ клѧ́нїемъ ͗ троубам.
͗ в́дѣвꙿше насъ побѣгоша. оу͗
б́хомꙿ же ѿ н́хъ •т͠• ͗ •л͠в•
ѿ нхъже на́шⷯ во́ оу͗бша •р͠•
͗ •ѯ͠• ͗ •г͠• пребывахомꙿ же ꙗ͗
доу́ще ѡ͗во́щь, то́ бо бѧ́ше
є͗д́нъ 
Ѿтоу́доу же ѿше́дꙿше прїдохѡⷨ
на нѣкоую страноу травноу. ͗
дѣ́же бѧ́хоу л͠ц д́в. подо́
бн соу́ще вел́є͗мъ къ вла́то
мъ. ѡ͗бл ͗ косма́т, ръмн.
ѡ͗бл́їе ͗моу́ще воло́во (!). дрꙋѕї
же нарцає͗мї ѡ͗хло (!) не ͗мѣю͗
ще вла́съ. въ высотоу ͗мꙋще
•д͠• лакте. прѣк же двоу́хъ.
͗ прїдо́ша же къ на́мъ ко́жам
препоꙗ͗сан. крѣпц велм.
гото́в соу́ще на брань. беꙁ ко́
п ͗ беꙁъ стрѣ́лъ. но̀ ко́лє͗мъ
бїахꙋ сѧ съ во́. ͗ оу͗б́ша мно́
гы во́є͗мъ же гыблющмъ. по
велѣхъ въꙁꙿгнѣтт ѡ͗гнь. ͗
ѡ͗гнемъ брат сѧ с н́м. ͗ та́
ко ѿ͗до́ша с́лнї моу́ж. ͗ ѿ
во́ же погыбѣ моужї •о͠• ͗ •в͠•
͗ повелѣхъ съжещї а ѡ͗гнемъ. ͗
ѡ͗ста́вльшаа ко́ст ⷯ нест въ
до́мъ ⷯ. ѡ͗н́ же ͗сеꙁоша. въ
оу͗трї же д͠нь въсхотѣ́хомъ
вн́т въ врътпы ⷯ. ͗ ѡ͗брѣ
тохомъ въ вхо́дѣхъ две́рныⷯ.
првѧꙁан ѕвѣр, ꙗ͗ко пс́ ве
л́кы ͗ пестр. длъготоу ͗мꙋ
ще лактї •д͠• ͗ ꙭеса тр̏. в
дѣхомъ та́мо бълохы́ скаю
ща ꙗ͗ко ͗ жа́бы. пршедъше
же ѿтоу́дѣ. пр͗дохомъ на
нѣкаа мѣста. ͗дѣже ͗сто́

333a
нкъ теѧ́ше вел́кою водою. ͗ по
велѣхъ тоу плъкъ сътвор́т ͗
въѡ͗роуж́т сѧ. помнѧ трꙋдъ
ꙗ͗блокоꙗ͗дець. пото́мꙿже въ де
вѧ́ты а́съ ͗ десѧ́ты. ꙗ͗в сѧ
на́мъ моу́жь косма́тъ ꙗ͗ко ве́прь.
͗ оу͗жасо́хом сѧ в́дѣвꙿше та́ко
ва жвотна. ͗ повелѣхъ ꙗ͗т 
ѡ͗нꙿ же ꙗ͗тъ бы́въ беꙁъ стоуда
ꙁрѧ̏ше на́ ны. ͗ повелѣхъ съволкъ
ше женоу првест къ немоу. да
бы є͗ѧ въсхотѣлъ. ѡ͗нъ же въсхы
твъ ю. ͗ ѿтекъ кро́мѣ наѧ ꙗ͗
ст. те́кꙿшмꙿ же во́є͗мъ ꙗ͗т
є͗го. поторта ꙗ͗ꙁы́комъ сво͗мъ.
͗ слы́ша́вꙿше про́ї ѿ ро́да є͗го. ͗
ꙁы͗доша на́ ны ͗ꙁꙿ бла́та, моужї
до десѧт ты́сѧщь. а͗ на́съ бѧ́
ше •д͠• тꙿмы. ͗ повелѣ ꙁажещ
͗хъ бла́то. ͗ оу͗в́дѣвꙿше ѡ͗гнь
бѣжа́ша. гна́вꙿше по н́хъ свѧꙁа
хомъ ѡ͗ н́хъ •д͠• ста̏ моужї.
͗же не ͗моу́ще есо ꙗ͗ст ͗ꙁъмро́
ша. ͗ бѧ́хоу же вꙿ н́хъ смы́слъ не
л͠ь. но̀ ͗мѣꙗ͗хꙋ (!) ꙗ͗ко пс 
Ѿше́дꙿше же ѿтоу́дѣ. прїдохомъ
на рѣкоу нѣ́коую. ͗ повелѣхъ
во́є͗мъ ͗сплъ́т сѧ тоу̀. ͗ въ
ѡ͗рꙋж́ша сѧ по ѡ͗быаю. ͗ бѧ́
ше же пр рѣцѣ дре́во. ͗ коу́пно
сл͠нцю въсходѧ́щю ͗ дрѣво растѧ́
ше до шестаго а́са. ѿ •ꙁ͠• маго
а́сꙋ ͗сеꙁахоу ꙗ͗коже в́дѣт
ⷯ ѿтноудь. сле́ѕы же ͗мѧ́хꙋ
ꙗ͗коже пръскы пепелъ. воню
же велм сла́дкоу ͗ добрꙋ. пове
лѣхъ бо̀ сѣщ дрѣ́во. гоубам
стра́т (!) слеѕоу. вꙿнеꙁаапꙋ же
събраю͗ще. ͗ бьє͗м бѧ́хоу ѿ бѣ
совъ невдмыⷯ. ͗ бьє͗мыⷯ ло́потъ

333b
слы́шат бѧ́ше. ͗ ра́ны по плеще
ма вдѧ́хомъ. бю͗щхъ же не
в́дѣхомъ. гла҇ⷭ же нѣка́къ пр
хожа́ше г͠лѧ. недосто͗но сѣ́щ
н събра́т. а͗ще л не преста́не
те да боу́доуть вс̀ во́ нѣ́м.
а͗ꙁъ же оу͗боꙗ͗хъ сѧ повелѣхъ н
сѣ́ н събрат ѿ н́хъ. бѧ́ше
же в рѣцѣ ка́менїе ръно. ͗же сѧ
пркоснѧ́ше къ ка́мен семоу. та́
кы же ѡ͗браꙁъ прїмаше. бѧ́хꙋ
же ѕм́є͗вѣ в рѣцѣ мно́ѕ ͗ ры́бы.
мно́ѕ рѡ́д, ꙗ͗же ѡ͗гнемъ не пеѧ́
хꙋ сѧ. но̀ въ кла́дежнѣ водѣ стꙋ́
днѣ. є͗д́нъ оу͗бо̀ ѿ во́͗нъ прїмъ
͗ꙁмы́въ ͗ влож въ сосоу́дъ, ͗
ѡ͗став. ͗ ѡ͗брѣте ры́боу съмре
нꙋ. бѧ́хоу же на рѣцѣ пт́ца,
подо́бны на́шмъ пт́цамъ. ͗
хꙿже прблжша сѧ къ ѡ͗гню,
па́кы ͗схожааше ѿ него. въ оу͗
трї же д͠нь ͗дѧ́хомъ ͗ блоудѧ́
хомъ. гл͠ахоу же м вожⷣеве. ꙗ͗ко
не вѣмы ка́мо ͗демъ влⷣко ц͠рю
а͗лекса́нꙿдре. ѡ͗брат́м сѧ да не
въ го́ршаа мѣста вꙿпадемъ. а͗ꙁъ
же не хотѧхъ въꙁꙿвратт сѧ.
срѣтахоу же на́съ ѕвѣ́рє мно́
ѕ ѡ͗ шест ногъ ͗ ѡ͗ трехъ ꙭ͗е
сѣхъ. ͗ ѡ͗ пѧт ꙭесехъ. ͗моу́
щь ла́коть. ͗ ͗нац ѕвѣ́рє
мно́ѕ. да дрꙋѕї оу͗бо̀ бѣга
хꙋ. ͗нї же прходѧ́хоу къ на́
мъ. прїдохомꙿ же на нека́ко мѣ
сто песо́но. ͗де́же ͗ꙁдоша
ѕвѣрє. подо́бн дв͗мъ ѡ͗сло
мъ. ͗моу́щь длъготоу по •к͠•
лакотъ. не ͗мѣꙗ͗хꙋ же по два̏
ѻ͗ка но̀ по шест. двѣма же то
лко глѧдахꙋ. не бѧ́хоу же лют

333c
но̀ кро́тц. ͗ны мно́гы оу͗б́ша
во́ стрѣлам. ѿтоу́доуже по
ше́дꙿше прїдохомъ нѣкако мѣ́
сто, ͗де́же бѧ́хоу л͠ц беꙁꙿгла́
вн. гл͠юще же л͠ескымъ сво͗
мъ ꙗ͗ꙁы́комъ. космат ходѧще
въ кожахъ рыбоꙗ͗дц. ловѧ́ще
ры́бы ѿ морѧ прлежащаго в нⷯ.
͗ прношахоу кꙿ на́мъ. дроуѕ
же ѿ ꙁемлѧ прношахоу оу͗дна.
ꙗ͗же бѧ́хоу въ тѧ́гост грвенъ
•к͠е• върмоны же мно́гы ͗ велкы.
в́дѣхомъ ходѧ́ща по́ ꙁемл̀. дрꙋ
ѕ же на́ш велѧхоу да́ сѧ бы́хо
мъ ѿврат́л. но̀ а͗ꙁъ не хотѧхъ.
хотѧ́ в́дѣт конець ꙁемл̀ 
тоу́дѣ оу͗бо̀ ше́дꙿше по поусты
н. прїдохомъ на́ море. к томꙋ
не в́дѧще нто́же. н пт́ца
н ѕвѣр. но̀ то́кмо н͠бо ͗ ꙁемлѧ̀.
сл͠нца же оу͗же не в́дѣхомъ. но̀
въꙁдоухъ поерненъ до десѧто
го д͠не. прше́дꙿше же не вꙿ коє мѣ́
сто по̀морѧ. ͗ шатры на́ша ͗
плъкы на́ша поста́вша. ͗ влѣ
ꙁохомъ в лодь ͗ преє͗хахомъ в нѣ́
кы ѡ͗стровъ морꙿскы. не да
лее соу́щь ѿ ꙁемлѧ̀. вꙿ не́мꙿже слы́
шахомъ рѣ́ь л͠ескꙋ. є͗лл́нꙿскы
мъ ꙗ͗ꙁы́комъ гл͠ющмъ. ͗хꙿже (!)
не бѣ в́дѣт. нѣцї же ѿ во́
͗нъ ͗ско́вы ͗ꙁ лодь пребрѣ
дꙿша въ ѡ͗стровъ. ͗ а͗бє карк́
ноу ͗ꙁлѣꙁшю въвлеко́ша ю въ
во́доу. ͗ оу͗боꙗ͗вꙿше сѧ ѡ͗брат
хом сѧ на́ ꙁемлю̀. ͗ па́кы поше́
дше прїдохомъ ꙁа два̏ д͠н въ
страноу ͗деже сл͠нце не сꙗ͗єⷮ.
тоу̀ оу͗бо̀ є͗сть ꙁемлѧ̀ блаже
нныхъ. ͗ хотѧ́щю м вдѣт

333d
͗ ͗спса́т мѣ́ста та̏. наѧⷯ
по͗мат сво͗м ра́бы ͗ по͗т
къ н́мъ. калсфенъ же мо́ дрꙋ
гъ съвѣща сѧ съ мною ͗ съ стомъ
ѡ͗трокъ. ͗ съ во͗ны ты́сѧщоу
͗ •с͠• вꙿ неже по поут. оу͗ꙁрѣ̏хо
мъ ѡ͗слца ͗моу́ща жребѧ́та
ѡ͗боуꙗ͗ты во́͗скымъ плъкомъ.
͗ та́ко вꙿндо́хомъ въ поу́ть те
мны. връстъ •е͠і• ͗ в́дѣхо
мъ нѣкако мѣ́сто. ͗ бѣ̀ на́ немъ
͗стонкъ светелъ. є͗гоже вода
ꙁаблщаша сѧ а͗к молна. въꙁа
лкавъ же сѧ въсхотеⷯ прїѧт хлѣ
ба . ͗ прꙁвахъ повара ͗ рѣхъ є͗м.
прготов ны влагоу. ѡ͗н же прї
͗мъ ͗кроу ͗ ͑де къ свѣтломоу
͗стонкоу ѽмыт ͗кроу. ͗
а͗бїє намокш вꙿ водѣ. ѡ͗жвѣ
͗кра. ͗ ͑ꙁбѣжа ѿ роукоу повара.
бѣ же всѧ та ꙁемлѧ водна. пова
ра (!) же бывшаго не повѣда пакы
же шеⷣше верстъ. •л͠• к томоу
по͗дохомъ в́дѣвꙿше ꙁарю беꙁъ
сл͠нца. ͗ беꙁ лоуны ͗ бе ꙁвѣꙁдъ (!).
͗ в́дѣхъ два̏ пта летѧща
͗моуща ѽблїє л͠еско. є͗л
ньскымъ ѧ͗ꙁыкомъ свы́ше ꙁва́ста
пото̀ хоⷣ ̋ш по ꙁемл. є͑д́наго
б͠а а͑лександре въꙁврат сѧ а͗к
а͗не (!). на мѣста бл͠жныхъ. ͗ не мо
жеш въстоупт. въꙁꙿвра
т сѧ оу͗бо ѽ л͠е. ͗ по вданѣ
тобѣ ꙁемл ход. троуда собѣ
не твор. трепетен же бывъ
добрее наахъ слоу́шат гла́са
данаго м ѿ птць. дрꙋгы͗
же пт́ь ꙗ͗ко провѣща є͗лнь
скымъ ꙗ͗ꙁыкомъ молть т҇ⷭ
ре҇ⷱ въстонаа страна ͗ порово цр҇ⷭтво .

334a
побѣ́дою покор́т сѧ. ͗ с̀ рекъ
пт́ь въꙁлѣте. а͗ꙁꙿ же оу͗мл́
х сѧ ͗ дръжа ѡ͗слы ѡ͗жде́вы. прⷣѣ
ꙁрѧ̏ще на ко́ла па́кы ѕвѣ́ѕдꙿнаа.
͗ двѣ́ма меж десѧтема д͠нї.
͗ꙁдохомъ прот́воу гла́соу жре
бѧ́тноу ͗ мт͠рь ⷯ. мно́ѕ же ѿ
во́ вꙁѧ́ша ко́жⷣо є͗же ѡ͗брѣ́тъ
͗ прше́дꙿшмъ къ свѣтоу на́мъ.
ѡ͗брѣ́тше ꙁла́то ́сто въꙁемъ
ше. тогдаже ͗ поваръ ͗сповѣда
ка́ко ѡ͗жве ͗кра́. а͗ꙁꙿ же раꙁꙿгнѣ
вах сѧ моухъ є͗го 
По с́хъ же всѣ́хъ поє͗мъ а͗лекса́нꙿдръ
с́лы своѧ. по́͗де на по́ра ц͠рѧ ͗нд
͗скаго. мно́гоу же поустыню про
ше́дꙿше. ͗ мѣ́стна (!) ͗ беꙁво́дна ͗
пропа́стна. гл͠аахꙋ старѣ͗ш
ны во́͗скыѧ къ во́є͗мъ. доволѣ́
є͗ть на́мъ до пръс́ды ͗ ͗мѣ́т
ра́ть. ͗ побѣд́т да́рѧ ꙗ͗ко є͗
млю́ща да́нь на є͗лл́нѣхъ. тоⷤ
ны́нѣ твормъ ͗доу́ще на ͗нꙿдꙋ
на ѕвѣр́наа мѣста. прблжа
ю͗щхъ сѧ къ є͗ла́дѣ. ͗ є͗ще є͗сть
а͗лекса́нꙿдръ храборъ сво͗мъ ве
л́кымъ оу͗менїемъ. ͗ хо́щеть
покор́т ва́рварꙿскыѧ ꙗ͗ꙁы́кы.
пото мы̀ хо́дмъ по немъ. є͗д́
нъ да хо́дть ͗ бє͗т сѧ. е́ же
слы́шавъ а͗лекса́нꙿдръ. ѿлоу
въ пръскыѧ во́ѧ ͗ макдонꙿскы
ѧ ͗ ͗нѣхъ є͗лл́нъ. ͗ ре́е мак
домъ ͗ є͗лл́номъ. моу́ж во͗
стї ͗ побо́рнц макдо́н ͗ вс̀
с́лнї є͗лл́нꙿстї. ̀ бо̀ пръсѧ́
не враѕ ва́ш соу́ть ͗ мо. ͗
ны́нѣ пото ро́пщете оу͗же. оу͗
ред́л мѧ є͗сте є͗д́наго ход
т на брань б́т сѧ съ връвары.

334b
е́ же оу͗бо̀ ва́мъ въспомѧноу. ꙗ͗коⷤ
ѡ͗ны ра́тныꙗ а͗ꙁъ є͗д́нъ побѣд
хъ. є͗л́ко хощю вꙿꙁѧт ѿ пръсъ.
па́кы є͗д́нъ побѣжю. моє бо̀
є͗д́но помышленє. д͠ша ва́ша
дръꙁы сътвор на протвныѧ.
оу͗боꙗ͗вꙿшм сѧ прот́воу дарь
є͗воу мно́жествоу. не а͗ꙁъ л прⷣѣ
во́ ꙗ͗ꙁдѧ́хъ прот́воу ра́тнымъ.
не а͗ꙁъ л са́мъ собѣ бы́хъ со́лъ. ͗
вꙿндохъ къ да́рьє͗в. не ѿложⷯ
л бѣды. но̀ сѐ боу́д. ꙗ͗ко оу͗мы
слл є͗сте ͗т въ макдоню є͗д́
н. ͗ сп͠сте са́м себе. ͗ не ѡ͗кла
да͗те нто́же дроу́гъ на́ дрꙋга.
да оу͗вѣ́сте ꙗ͗ко нто́же мо́гꙋ
ть во́ кромѣ оу͗ма цр͠ва. та́ко
ре́кшю а͗лекса́нꙿдрꙋ. молѧ́хоу
сѧ є͗моу да бы оу͗ста́влъ гнѣ́
въ. ͗мѣ́ ны съ собою поборн
кы до́ конца. прше́дꙿшю же є͗мꙋ
съ все́ю с́лою своє͗ю. въ предѣ
лы ͗нд́͗скыѧ страны. срѣто́
ша  посо́лнц по́рѧ ц͠рѧ, носѧ́
ще гра́моты. ͗ вꙿда́ша є͗моу гра
мотоу по́ровоу. прїмъ а͗лекса́
нꙿдръ проте прⷣѣ во́ сво͗м.
͗ бѧ́ше нап́сано с́це. по́ръ ц͠рь
͗нꙿд͗скы. а͗лекса́нꙿдроу гꙋбѧ́
щемꙋ грады. повелѣваю͗ т
ѿ͗т. л͠къ бо̀ сы́ то̀ мо́же
ш б͠гꙋ прот́воу. пото́же
пода́є͗ш соу́щмъ с тобою. не
мо́щнѣ сы на брань. мн́ш сѧ
с́лнѣє мене бт. а͗ꙁъ бо̀ не
побѣдмъ є͗смъ н є͗днемъ л͠ко
мъ. то́кмо є͗смь а͗ꙁъ ц͠рь. но̀
͗ дѡ͗ноуса бо́га ͗мѣю сдѣ̀.
претѧ́ща тобѣ. ꙗ͗коже оу͗бо̀
не то́кмо въꙁвѣщаю͗ т. но̀ ͗ велю

334c
т въ ско́рѣ ͗т въ є͗ладꙋ. не бо̀
оу͗страш́тꙿ мѧ твоѧ бра́нь є͗же
на да́рѧ. ͗ дрꙋгыⷯ ꙗ͗ꙁы́къ є͗л́ко сѧ
є͗с сътворлъ ѧ́сть то̀ по ѡ͗нⷯѣ.
немоу́жествоу бо̀ ты̀ с́лнѣ бы́
т мн́ш сѧ. ͗д оу͗же въ є͗ла́дꙋ.
а͗ще бо̀ не быⷭ трѣ́бѣ є͗ла́да. то̀ по
работл ю бы́хомъ дре́вле. ксе
рꙿкса. ны́нѣ же ꙗ͗ко неклюенъ ꙗ͗ꙁы́
къ сы́. нⷭѣ ѡ͗ н́хъ нто́же досто
͗на цр͠ьска вдѣнѧ. не ѡ͗брат
хом сѧ к н́мъ. всѧ́къ бо̀ добрѣ͗
ша жадає͗ть. та́ко бо̀ прⷣѣ всѣ
м во́ проте а͗лекса́нꙿдръ гра́мо
тоу по́ровоу. ͗ ре́е ͗мъ моу́ж во́͗
стї. да не смоущає͗ть ва́съ па́кы
проте́наа грамота по́рова. помнѣ
те же є͗же бѣ̀ пса́лъ да́рї. въ ͗ст
ноу бо̀ є͗дна́къ оу͗мъ ͗мѣ́ють ва́
рвар беꙁоу́мє. ꙗ͗коже бо̀ ѕвѣ́
рє ͗хъ соу́ть т́гр. лво́ве. сло
но́ве. боуꙗ͗ю͗ще своє͗ю с́лою. оу͗до́
бь ѿ л͠ескаго ро́да лов́м соу́ть.
та́ко соу́ть ͗ ва́рварꙿстї ц͠р бꙋ
ꙗ͗ю͗ще мно́жество во́. оу͗до́бь
оу͗момъ є͗лл́нꙿскымъ побѣжає͗
м бываю͗ть. ͗ та́ко ѿвѣща а͗ле
кса́нꙿдръ да во́ѧ дръꙁы сътворть
͗ въспса по́ров ц͠рь а͗лекса́нꙿдръ.
ц͠рю по́ров радова́т сѧ. ͗ є͗ще
бо̀ па́е велм́ ны є͗сть дръꙁы съ
творлъ. ͗ въꙁострлъ ны є͗с.
на ра́тнкъ себе г͠лѧ. въ є͗лад (!) н
емоуже бы́т досто͗ноу цр͠ьска
го вдѣнѧ. но̀ въ ͗ндї все ͗мѣ
є͗те ͗ страны ͗ грады. вѣдѣ́
же ꙗ͗ко всѧ́къ л͠къ бо́лшаго жа
дає͗ть прїат. а͗ не ме́ншеє ͗мѣ
т. да понеже мы̀ є͗лл́н сего̀
не ͗мѣє͗мъ. вы́ же ва́рвар ͗

344d
мѣ́є͗те всѐ. жа́жемъ вѧ́щьшⷯ.
͗ хо́щемъ сего̀ ѿ ва́съ пртѧжа
т. напсалъ же м є͗с б͠га себе
сꙋща. ͗ всѣ́хъ л͠къ ц͠рѧ. ꙗ͗коже
б͠га бо́лш мо́жеш. а͗ꙁъ же къ
тлѣнноу л͠кꙋ творю бра́нь. па́
е же къ ва́рвароу, а͗ не къ б͠гꙋ. бо́
жїа бо̀ є͗д́наго ѡ͗роу́жѧ не мо́же
ть понест всѧ̀ вселеннаа. гро́
мнаго гла́са ͗л млънїна просвѣ
щенїа. ͗л гра́днаго гнѣва. ме
не оу͗бо не оу͗страшаю͗ть. мно́ю
же побѣжен ꙗ͗ꙁы́ц. н̀ стра
шва же творѧ́ть твоѧ слове
са боу́ꙗ͗ꙗ 
По́ръ же прїмъ грамоты а͗лекса́
нꙿдровы. ͗ проетъ въꙁостр сѧ
ѕѣ́ло. ͗ а͗бє събра мно́жество
ва́рваръ. ͗ слоны ͗ ͗ны ѕвѣ́р
мно́гы. ͗же помога́хоу ͗ндомъ.
͗ ꙗ͗коже пршедъ бл́ꙁъ макдо́
нї  пръсъ. в́дѣвъ а͗лекса́нꙿдръ
плъкъ по́ровъ ͗ оу͗боꙗ͗ сѧ. не мно́
жества же во́, но̀ мно́жества
ѕвѣрї. вдѣвъ бо̀ стра́нноє ѕвѣ́
рно. съ л͠кы бо̀ ͗мѧ́ше брань тво
рт, а͗ не съ ѕвѣ́рм. па́кы же
а͗лексанꙿдръ сътвор сѧ собѣ сло́
мъ. ͗ вꙿнде въ градъ. ͗деже быⷭ
по́ръ въ во͗нꙿстѣмъ ѡ͗браꙁѣ.
͗ндї же в́дѣвꙿше є͗го. а͗бє по
ста́вша  прⷣѣ по́ромъ цр͠емъ.
͗ ре́е є͗моу по́ръ ка́къ є͗сть а͗лекса́
нꙿдръ. ѡ͗нъ же ре́е ж́въ ͗ ꙁдра́въ
є͗сть. ͗ жадає͗ть в́дѣт та
кого ц͠рѧ по́ра. ͗ шедъ съ а͗лекса́
нꙿдромъ покаꙁавъ є͗моу ѕвѣрї
мно́жество. ͗ ре́къ къ а͗лекса́
нꙿдроу, ше́дъ повѣжⷣь а͗лекса́
нꙿдров. ꙗ͗ко а͗ꙁъ подо́бныꙗ͗ т

335a
ѕвѣр поста́влю на́ брань 
Ѿшедъ же а͗лекса́нꙿдръ ѿ по́ра. ͗
в́дѣвъ ͗сплъенїе ѕвѣр́ноє. ͗
͗спытавъ сво́ оу͗мъ ͗ велкъ со
бѣ по́мыслъ сътворвъ. то́ же
потомъ сътвор оу͗мн́къ. є͗л́ко
͗мѧ́ше мѣдѧныхъ болванъ. по
ста́в ѧ прѣд. ͗ повелѣ во́є͗мъ
да ⷯ ражгоуть велм. ꙗ͗ко бы́т
мѣд пр́сно ѡ͗гнемъ. ͗ повелѣ
͗мъ да ста́ноуть прѣд ꙗ͗ко стѣ
на прѣдъ по́лкомъ во́͗скымъ.
͗ въстроуб́ша въ бра́нны гла́съ.
а͗бє же по́ръ повелѣ поустт ѕвѣ
р. ѕвѣрє же оу͗стремлене ͗
моу́ще поскакахꙋ. ͗ пр͗махꙋ
сѧ болванехъ. ͗ а͗бє оу͗ста ͗хъ
͗ꙁъжего́ша сѧ. ͗ к томоу не пр
косноут сѧ нкомоу же. та́
ко же оу͗бо̀ оу͗стремленє ѕвѣр
ноє оу͗ста́в оу͗мны а͗лекса́нꙿдръ.
пръсы же премогахꙋ ͗нꙿды. ͗ про
гна́ша ⷯ стрѣлам. мно́га же
бѧ́ше бра́нь оу͗бваю͗щхъ. ͗ ѡ͗
оу͗бває͗мыхъ. па́де же а͗лекса́
нꙿдровъ ко́нь. на не́мꙿже бѣ волꙋѧ
глава. ͗ꙁнемо́гъ сѧ с́лою. ͗ семꙋ
бы́вꙿшю. ͗ небрегъ ѡ͗ бран а͗ле
кса́нꙿдръ )к͠• д͠нї пребыва́ше
бїюще сѧ ме́жⷣꙋ собою. оу͗боꙗ͗
вꙿше же сѧ ѡ͗ а͗лекса́нꙿдрѣ. са́м сѧ
предаꙗ͗хꙋ 
Раꙁоумѣвъ же а͗лекса́нꙿдръ ꙗ͗ко
хотѧ́шеть ѧ преда́т. пове
лѣ преста́ноут бра́н. ͗ ѿвѣ
щавъ къ по́ров ц͠рю г͠лѧ. ѐ нⷭѣ
цр͠ва с́ла є͗же гы́блють во́ ме́
жю на́м. но̀ се є͗сть до́блест во
є͗го (!) телес. да поваю͗щмъ
во́є͗мъ. са́м сѧ сн́девѣ б́тⷭ.

335b
ѡ͗ црⷭтво. ра́дъ же быⷭ по́ръ ͗ ѡ͗бѣ
ща сѧ къ а͗лекса́нꙿдрꙋ. ꙗ͗ко б́т
сѧ самѣма. вдѧ тѣ́ло а͗лекса́
нꙿдрово. не домнѧ́ще къ своє͗моу
тѣлоу. бѧ́ше бо̀ по́ръ пѧ́т ла
котъ. а͗лексанꙿдръ же н трехъ.
ста́ оу͗бо ѡ͗боє мно́жество на по
ꙁоры по́ра ͗ а͗лекса́нꙿдра. го́лка же
оу͗бо̀ вꙿнеꙁаапоу сътвор сѧ въ во́
є͗хъ по́ра ц͠рѧ. по́ръ поплошв сѧ
въꙁꙿврат сѧ въспѧ́ть. вдѣ
то̀ є͗сть го́лка. а͗лекса́нꙿдръ же
оу͗врѣдвъ по́ра вꙿ ноѕѣ поско на́
на́ нь. ͗ оу͗да́р по́ра ко́пє͗мъ оу͗ бо́
къ ͗ а͗бє оу͗б є͗го. ͗ наѧша сѧ оу͗
бо ѡ͗бо́ во́ б́т сѧ межⷣю собою.
а͗лекса́нꙿдръ же ре́е къ ͗ндомъ. ѽ
ѡ͗ка́ннї ͗нд, с кы́мъ сѧ бє͗те.
а͗ ц͠рь ва́шь оу͗бїенъ є͗сть. ѡ͗н же
рѣ́ша бьє͗м сѧ да не пленен бꙋ́де
мъ. а͗лекса́нꙿдръ же ре́е къ н́мъ.
преста́нте, не бо́͗те сѧ. ͗ ѡ͗бра
т́вꙿше сѧ ͗дѣте въ сво́ гра́дъ
свобо́дн. не вы̏ бо̀ є͗сте дръꙁноу́
л прїт на моѧ во́ѧ, но̀ по́ръ.
сѐ же ре́е, вѣды ꙗ͗ко не мо́гꙋт сѧ
б́т съ ͗нды 

ѡ͗ погрѣбенї пора ц͠рѧ• ͗ ѻ͗ пр
хоженї ѡ͗лѣксандра въ ра
хманы̀.

335c
͗Аб́є же повелѣ а͗лекса́нꙿдръ погре
ст по́ра ц͠рѧ цр͠ьскы. тⷭныѧ же
пола́ты вс̀ є͗го въꙁемъ. по́͗де къ
рахманомъ. врахманы моу́дры
бл͠гы ꙁдѣ̀ прїдохъ в́дѣт. слы́
шахъ ѿ калана нѣкоє͗го є͗же ѿсꙋ
дѣ къ мнѣ̀ потꙿща́т сѧ прде.
слы́шавъ же прїдохъ. тѣмъ лю
блю да вжю ͗ навы́кноу мꙋдрѣ.
врахман са́м ͗нꙿд а͗лекса́нꙿдрꙋ
сѐ гл͠ють 
Любѧ́ моу́дрость прїд къ на́мъ.
є͗же пръвоє прїмъ врахманы. ꙗ͗ко
є͗сть црⷭтво въ жть на́шемъ.
сѐ бо̀ въсхотѣвъ оу͗вѣдѣт ц͠рь
а͗лекса́нꙿдръ (!). флософъ бо̀ не ѡ͗бла
да́є͗т сѧ но̀ ѡ͗бладає͗ть. л͠къ бо̀
є͗го не оу͗дръжть. но̀ є͗лма́же до
ны́нѣшнѧго. въ ͗стнныхъ сло
весехъ. прїде каланъ бо̀ ꙁолъ
на́мъ моу́жь быⷭ. ͗ кала́на ра́д
моу́ж є͗лл́н вꙿрахманы поꙁна́
сте. ѡ͗нъ же бо̀ не бѧ́ше на́шь. но̀
ѿ до́брыхъ дѣ́лъ. побѣже въ бо
гатꙿство не дово́лно є͗моу є͗сть.
ѿ тве́рїа рекъ (!) п́т воды. цѣло
моу́дрьство ͗ даа ꙗ͗ст. въ немъ
же растеть оу͗мъ бо̀ е́стны (!). бо
гатꙿство ͗мѣ оу͗мъ врага д͠ш.
͗ та́ко в не́мъ лю́тъ въжьжегъ
ѡ͗гнь. ͗ на сладост гла́дъство
ѡ͗брат є͗го ѿ премоу́дрост. наⷭ
же нкто́ же на оу͗глехъ валѧє͗
т сѧ. н болѣꙁнь на́ше тѣ́ло ͗
ꙁъє͗да́є͗ть. но̀ є͗сть на́мъ п́ща
ꙁꙿдра́вю. не богат же є͗смы,
по вещ ͗ подо́бноу всѣ́хъ. ж́
тю на́шемоу въслѣд́ть смръ
ть. а͗ще же ѿ ѕлыхъ моу́жь с н́
мъ. лжемъ словесомъ оу͗ѧщеⷭ

335d
тꙿща́м ва́съ стрѣлам стрѣ
лѧє͗ть. но̀ свободы на́шеѧ не вре
дть. то́жⷣе є͗сть ͗ лга́т. є͗же
въ скорѣ покорѧ́т сѧ. врѣдѧть
бо̀ лжа́ не бо покор. врежа́є͗ть же
покорѧꙗ͗ сѧ. лъжоу́щаа послꙋшаа
ѡ͗ба́е а͗ще ͗стнноу въвес. ва
дба бо̀ м͠т є͗сть ра́т ͗ твор́
ть гнѣвъ. ͗мже котараю͗т сѧ
͗ оу͗ратѧт сѧ ѡ͗бае. нѣ́сть мꙋ
жество оу͗бва́т моу́жа. раꙁбо́
͗не дѣло є͗сть. моу́жество же
є͗сть, є͗же на ѡ͗бращенє въꙁдоу́
хꙋ. прв́т сѧ (!) нагы́мъ тѣ́ломъ.
͗ ревоу по́хотѧ оу͗͗ма́т. є͗же
вꙿ не́ ра́т па́е побѣд́т. ѿ по́
хот не ѡ͗долѣвавꙿша. на въсхо
тенє сла́вѣ. ͗ богатꙿствю ͗ сла́
дост с́ѧ побѣд́ть (!). пре́жⷣе а͗ле
кса́нꙿдре. с́ оу͗б́ с́ѧ а͗ще оу͗бо̀
побѣдш. нѣ́сть тобѣ къ оу͗
нѣшнм сѧ трѣбе которат. ко
тораго (!) внѣшнемъ. да ͗мъ нане
се́ш, да́н не в́дш л ꙗ͗ко внѣ
шнѧѧ побѣжⷣає͗ш. ͗ ѿ внѣшн
хъ побѣжає͗ш сѧ. кол тобѣ
мнѧ ц͠рь беꙁоу́млю беꙁоу́мныхъ.
па́коство т (!) ꙗ͗ꙁы́къ слоу́хъ оу͗
каꙁанє. въꙁо́ръ посѧꙁанє. ре́
во всѐ блѣдъ. мно́ѕ же оу͗стъоу͗
дꙋ. ꙗ͗ко беꙁъмлⷭтв л͠ц. ͗
па́костнца несы́ты. бес конца
съвладоую͗ть по́хотѧ. люб́
͗мѣнє. люб́т сла́дꙿкаа. пло́
тноє же съвокоупленє вдѣнїа (!).
расколенє ͗мꙿже всѣ́мъ с́мъ
͗ внѣмъ (!) множа͗шмъ. л͠ц
работаю͗ть же. ͗хꙿже ра́д
оу͗бває͗ть (!) же. рахма́н же
побѣд́вꙿше оу͗тренѧѧ ра́т.

336a
къ внѣ́шнмъ но̀ ͗ въпра́вм сѧ (!)
͗ пова́є͗мъ ꙁрѧ̏ще. дрѧ́ꙁгы ͗ не
бо слоу́шає͗мъ. гла́сы сѐ т (!) слады
сна. порлеклета́нє (!). л́ствє͗
мъ же ѡ͗блъен є͗смо. ͗ въꙁдꙋсѣ
жвемъ. пло́дъ є͗смы. во́ды пє͗
мъ. бг͠оу сла́воу поє͗мъ. ͗ боу́дꙋ
щаа жела́є͗мъ. немоу же послꙋ
шає͗мъ. є͗же не на оу͗спѣхъ. не мно́
го гл͠емъ. премлъмъ мно́га сло
веса. вы̏ же гл͠ете ͗хꙿже не лѣть
твор́т. ͗хъже не лѣ́ть гл͠а
т. оу͗ васъ флософъ нкто́ же
не вѣсть. а͗ще не гл͠еть, ва́шь
бо̀ оу͗мъ є͗сть. ꙗ͗ꙁы́къ ͗ пр оу͗стна
хъ слы́лъ (!). ра́бы потребоує͗те. ͗
вел́кыѧ домы. са́ны трѧ́щете.
͗ ꙗ͗сте ͗ пє͗те. є͗л́ко ͗ сто́къ (!)
не ює͗те же. н ꙗ͗ко рѧ́днц ѡ͗
бла́те сѧ въ мѧкотахъ. ѡ͗бра
щаю͗ще сѧ ръвемъ. с́лы (!) творѧ́
щмъ беꙁъ страха всѐ творте.
͗ твор́вше всѐ па́кы. па́кы (!) пока
͗те сѧ. на́ сѧ гл͠ете а͗кы на врагы
͗ ꙗ͗ꙁы́комъ. ͗ съвладꙋще. ѿ негоⷤ
въпадає͗те. оу͗ноша (!) соу́ть ва́мъ
премлъѧ́ще. а͗ ѿ ѡ͗вець ꙗ͗ко плѣ
ннц влъноу ꙁає͗млете. красꙋ
пръстомъ ва́мъ. а͗кы коумр
ѡ͗блада́є͗те. ꙁла́то а͗кы жены
но́сть (!). ͗ ѡ͗ н́хъ велѧ́є͗те
сѧ. по ѡ͗браꙁоу твор́вꙿшꙋ. тво
рен бы́вꙿше. д́вⷯ ѕвѣрь гнѣва
͗ма́те. є͗гда мно́гы ͗мѣ́нє ͗
мѣт на́нете. ѡ͗ немъ велѧ
є͗те сѧ. ͗ сѐ ꙁрѧ̏ще ꙗ͗ко на ͗ст
ннѣ. нто́ же мо́жеть васъ оу͗
спѣшт. ꙁла́то бо̀ д͠шю не въ
ставлѧє͗ть. н̀ тѣло птаєть.
но̀ прот́воу па́е ͗ д͠шю потемнѣ

336b
въ. ͗ тѣ́ло ͗ста́є͗ть. мы́ же къ
͗стннѣ ве́щ пораꙁоумѣвш.
є͗же ͗ оу͗ѧ́стє. тѣ́м сѧ ͗ пее
мъ. ͗ є͗ст хо́щемъ маадьє͗мъ
ꙁелє͗мъ. ѿ б͠га да́нымъ подає͗
мы. ͗ жа́жⷣ прше́дꙿш. на рѣкꙋ
͗доу́ще. ꙁла́то проу́ще. водоу п
є͗мъ. ꙁла́то же не престає͗ть жа
жа. н гла́да оу͗тѣша́є͗ть. н
ꙗ͗ꙁвы цѣл́ть. ндоуга (!) лекꙋеть.
͗ несы́тост не насытть. но̀ ͗
па́е въставлѧє͗ть д́внаго то
го похотѣнѧ. ͗ жа́жеть л͠къ
ꙗ͗вѣ а͗кы хо́щеть п́т. ͗ въꙁемъ
воды преста́неть жа́жⷣа. ͗ є͗ст
хотѧ ͗ повещ просѧ́ п́щ. ͗
то́ насытт сѧ ͗ похоте́нє пре
ста́неть. всѣмъ оу͗бо ꙗ͗вѣ̀ а͗кы
ю́жь є͗сть. вѣ́щь ꙁла́тоу хотѣ́
т. все бо̀ похотѣнє преста́
неть л͠комъ є͗гда въꙁметь сы́
ть. поне́же сѐ вѣщаю (!) бывають (!).
͗мѣнє͗мъ по́хоть беꙁъ сы́то
ст є͗сть. ͗мже кро́мѣ є͗сть
ве́щ. пото́мъ ѡ͗ томъ красꙋє͗
т сѧ. пото́мъ сла́вт сѧ ͗нѣ
мъ л͠комъ. велѧ́͗ше быває͗
ть. ͗ того ра́д ѡ͗бща всѣхъ 
Каланъ же лжа́ дрꙋгъ ва́шь. сего̀
͗мѣ нра́въ. но̀ ѿ васъ попра́нъ
быⷭ. н́ же (!) пов́ненъ мно́гымъ
ѕло̏мъ. ѿ ва́съ є͗сть те́нъ. ͗ те́
т сѧ ѿ ва́съ. неклюмъ сы́ на́
мъ поущенъ быⷭ ѿ на́съ небрегѡⷨ.
͗ всѧ̀ є͗л́ко попрає͗мъ ͗ мы. с́ѧ
ю́дна бы́ста. любосребрены
са́нъ. соує͗тенъ ва́шь дроугъ
а͗ не на́шь. д͠шю свою погоуб въ
ꙁлюбвъ ͗мѣнє. ͗ сего̀ ра́д
недосто͗нъ ꙗ͗в́ сѧ на́мъ. н̀

336c
досто͗нъ къ б͠жьє лю́бв. ͗ є͗же (!)
по въ дрѧꙁгаⷯ бес пеѧл. н на
дежⷣа ͗мѣ́ѧ є͗же по с́хъ на аꙗ͗
нє. ѡ͗каа͗нноую свою д͠шю ͗мѣ
нїемъ оу͗б́въ. є͗сть же нѣ́кто
в наⷭ данꙿдам въ дрѧꙁнѣ въꙁле
жть въ л́ствї. ͗же м́ръ бл́
ꙁъ ͗ма́ть. ͗ма́ть (!) ꙁемлю̀ а͗кы
сесца цѣла доѧ мт͠рьнѧ 
Тогда а͗лекса́нꙿдръ ц͠рь слы́шавъ всѣ
хъ с́хъ. мол оу͗́телѧ ͗мъ.
прїателѧ словесемъ с́мъ побе
сѣдова́т. ѡ͗н́ же покаꙁаю͗ть
є͗моу ͗ꙁдалеѧ мѣ́сто донꙿда́
мово. пршедъ же тоу а͗лексанъ
дръ не вдѣ тоу̀ м́моходѧ въ
дрѧ́ꙁгахъ бо̀ лежа́ше ѧ́стахъ.
въ л́ствї пова́ю (!) с мромъ.
да ꙗ͗ко не в́дѣвъ а͗лекса́нꙿдръ да
нда́ма. рахманомъ оу͗́телѧ.
посла къ немоу дроу́га своє͗го. ѡ͗
нскра́та ͗менемъ. г͠ла є͗моу
͗д къ оу͗͠тлю вꙿрахꙿманоу вел́
каго дандама. да ͗л самого пр
вед моу́жа. ͗л оу͗вѣдѣвъ
є͗же ѡ͗ немъ кдѣ жветь. спо
вѣжꙿ м въ скорѣ. да ͗ ꙗ͗ по͗дꙋ
къ немоу. ѡ͗нъ же ско́ро ͗де (!) къ не
моу повелѣноє сътвор (!) въ скорѣ.
твоє бо̀ є͗сть повелѣт. а͗ тво
р́т моє. ше́дъ же с̀ вел́кы
кондада́ма (!). ѡ͗брѣтъ ре́е. ра́дꙋ
͗ сѧ оу͗́телю върахмановъ с͠нꙋ (!)
б͠жї. порꙋна вел́ка. ц͠рь а͗ле
кса́нꙿдръ є͗же є͗сть всѣмъ л͠комъ.
влⷣка ꙁове́ть тѧ̀. пршедꙿшю же
тобѣ къ немоу. ͗ мно́го добро да́
сть даровъ. не пршедъш же
тобѣ къ немоу. главоу твою ѿ
сѣеть. данꙿда́м же слы́шавъ

336d
ѡ͗сꙿклаб́ сѧ ра́доуꙗ͗ сѧ. н главꙋ
свою въꙁвⷣже ѿ лствї. но̀ по
рꙋга́в сѧ є͗моу лежа, ѿвѣща. та́
ко бо̀ (!) вел́кы ц͠рь оу͗кор́ꙁна. н
кол́же не ражⷣає͗ть. но̀ свѣ́тъ
м́ръ ж́ꙁн (!). ͗ воды тѣ́ло л͠кꙋ
͗ д͠ша тѣ́хъ прє͗млеть мо́ то̏
влⷣка. ͗ б͠гъ то́ю. є͗же оу͗бє͗нїє
ѿвращає͗т сѧ. ра́т не твор
ть. а͗лекса́нꙿдръ же нѣ́сть б͠гъ
вѣды оу͗мрат. ка́ко всѣмъ
є͗сть є͗д́нае же не прїде. ре́къ (!)
͗ тверна́вꙋ. н коусалы. н пре
стола своє͗го полож въ палеспо́
ръ. н́ꙁъ н въ а͗дѣ є͗днае не пр
шелъ є͗сть. н срѣдоупоуст сл͠нцю
вдѣ тее́нє. предѣлѣхъ бо̀
сва́нꙿскы скꙋфѧ. н свѣ́стѣ
є͗моу ͗мѧ. а͗ще л є͗го не вꙿмѣст
та̀ ꙁемлѧ̀ да пре͗деть то́нгоу
рѣкы (!). ͗ ѡ͗брѧ́щете (!) ꙁемлю̀ могоу
щю л͠кы нос́т. а͗ще є͗го оу͗же
не мо́жеть нос́т. собѣ ꙗ͗же
ѡ͗ н́хъ ꙁемлѧ̀ 
͗Ел́ко же мнѣ сповѣдає͗ть а͗ле
кса́нꙿдръ. є͗л́ко ѡ͗бѣщаває͗ть
да́т м да́ры. мнѣ ͗с (!) требе соу́
ть. се́ же мнѣ тре́бе ͗ на потре
бѣ соу́ть. хлев́на сѐ л́ствє.
͗ п́ща ꙁемнаа бы́лїа. ͗ вода на
птє. ͗ про́къ ͗мѣнѧ с пеѧ́
лю събра́є͗ма. ͗ събраю͗щаа
в н́хъ погбаю͗ще. нто́ же ͗но
но̀ пеѧ́л пода́є͗ть. є͗же є͗сть
͗сплъненъ ве́сь л͠къ. ны́нѣ же а͗ꙁъ
на постел лственѣ сежꙋ́. ꙁа
творенама ꙭма нто же не
вдѧ. ꙁаа́то бо̀ а͗ще хощоу в́дѣ
т. погоублю с́ со́нъ. ꙁемлѧ̀
мнѣ все прность. а͗к м͠т

337a
мле́ко род́вшю сѧ. на то̀ хощю
͗доу. є͗го́же не хощю пещ сѧ не
ноужю сѧ. а͗ще же мою главꙋ то́
ю млъѧ́щю. д͠ша же моѧ къ
влⷣцѣ. ͗деть тѣ́ло а͗кы пръсть
на́ ꙁемл ѡ͗ста́ввꙿшю ͗доу́ (!). ͗
вꙁѧ́тъ бы́сть. д͠хъ же бы́въ а͗ꙁъ
въꙁыдоу къ бг͠оу своє͗мꙋ. ͗же на́
съ ꙁатвор въ пло́ть споуствъ
на ꙁемлю̀. ͗скꙋшꙋ  (!). ка́ко схо
д́вꙿше ꙗ͗ко повелѣ жвемъ ѡ͗ не́
мъ. ꙗ͗ко же ше́дꙿше къ немоу ѡ͗тѧ́
жеть м сло́во соу́дї сы́ всѣмъ
ѡ͗б́дамъ. стѣнанїа бо̀ ѡ͗бдѧ́
щмъ сѧ. ѡ͗бдѧ́щмъ мꙋкы
быва́ю͗ть. тѣмꙿже да въсꙿпрет
ть а͗лекса́нꙿдръ хотѧ́щмъ ꙁла́
тоу смрът боꙗ͗щм сѧ 
Врахман бо̀. н ꙁла́та бо лю́бѧть
н смрът боꙗ͗т сѧ. ͗д оу͗бо̀ а͗ле
кса́нꙿдроу г͠л, ꙗ͗ко данда́м
тво͗хъ не требоу́є͗ть. того̀ раⷣ ̋
къ тобѣ не ͗деть. а͗ще л ты̀ да
ндама требоу́є͗ш прїд къ не
моу 
͗Алекса́нꙿдръ же слы́шавъ ѿ ѻ͗нс
крата. па́е є͗го быⷭ хотѣлъ в
дѣт. ͗мже ѡ͗нъ мно́гы стра
ны побѣдвъ. є͗д́нъ ста́рець на́
гъ побѣд а͗лекса́нꙿдра. ͗детьⷤ
оу͗бо̀ съ •е͠і• дроу́гъ въ дрѧ́ꙁгоу
да͗д́млю (!). бл́ꙁъ быва́є͗моу съ
сѣде с конѧ. ͗ полож вѣнець. ͗
всѧ̀ гръдост ꙗ͗же ѡ͗ немъ. ͗ влѣ
ꙁе є͗днъ въ дрѧ́ꙁгꙋ. ͗деже данда́
мъ. цѣлова є͗го ͗ ре́е. ра́дꙋ͗ сѧ
дандаме оу͗́телю вꙿрахмано
въ. ͗ съхран́тель премꙋдро
ст. пр͗дохъ к тобѣ. ͗ слы́ша
въ ͗мѧ твоє. поне́же ты̏ не пр

337b
͗де къ на́мъ. данда́мъ же ре́е. ра́
доу͗ сѧ ͗ ты̏ є͗го ра́д мно́ѕ гра́
д мѧтоу́т сѧ. ͗ страны крамо
лоую͗ть 
͗Алекса́нꙿдръ же сѣ́дъ оу͗ ногоу є͗моу
въ то́ а́съ. вдѣ ꙁемлю̀ ́стоу,
ѿ кров. ͗ ре́е данда́мъ то̀ к на́мъ
а͗лекса́нꙿдре прїде. ͗л то̀ хо́ще
ш ѿнест ѿ на́съ еѧ (!) поустынѧ.
є͗го́же ͗щеш не ͗ма́мъ. ты̀ не
требоує͗ш. мы́ же б͠га те́мъ.
л͠кы любмъ. ꙁла́та небрежемъ
смръть преѡ͗бдмъ. ѡ͗ сла́дцѣ
ж́ꙁн не пеем сѧ. вы̏ же смръ
т бо́͗те сѧ. ꙁла́то любте. сла́
дцѣ ж́ꙁн хо́щете. л͠къ нена
в́дте. б͠га преѡ͗б́дте 
͗Алекса́нꙿдръ же къ немоу ре́е. а͗ꙁ же
премоу́дро, то̀ навыкноут ѿ
тебе. гл͠ють бо̀ тебе къ б͠гоу бесѣ
доую͗ща. хощю бо̀ вѣдѣт то̀
є͗лл́номъ оу͗ны́нє с̀ (!). ͗л то̀ л́
хо про́їмъ в́дш ͗л смы́сл
ш. дандамъ же кꙿ немоу ѿвѣща.
хощю а͗ꙁъ послоужт словеса
премоу́дрост б͠жї. положт
оу͗мъ бг͠олѣ́пенъ. но̀ ты мѣ́ста
не ͗має͗ш въ д͠ш своє͗. ꙗ͗коже
въмѣстт є͗же ѿ мене тобѣ.
слоугоую͗щ сѧ блгⷣтю б͠жє͗ю. ͗
сплън́ш богатꙿства твою д͠шю.
несы́таа по́хотѧ. ͗ сластолю
бленю ͗ бѣсо́вꙿско любостарѣ
͗шнꙿство. ͗же ны́нѣ котораю͗
т сѧ съ мно́ю. ͗мже тѧ̏ ны́нѣ
съдръжю. ͗ оу͗не (!) оу͗бває͗ш стра
ны мно́гымъ лю́демъ пролꙗ кро́
в. ͗ жа́лѧт сѧ на́ мѧ днⷭе. а͗кы
гра́да в́дѧть пребываю͗ща. ͗
сп͠с моѧ л͠кы. ты̏ же ре́е ͗ къ

337c
ѡ͗кꙗ͗ноу пр͗т, ѿтоу́доу на
всю вселенноую. ͗ потомъ пакы на
дроугыѧ. ͗ ѕѣ́ло въжⷣал с. є͗гда̀
ны́нѣ (!) ͗маш кы́ѧ побѣдт.
ка́ко оу͗бо̀ могоу а͗ꙁъ б͠жї премоу́
дрост словеса къ тобѣ гл͠ат.
тол́ка вел́ѧ ͗ похотьѧ беꙁ мѣ
ры. ͗сплъненъ тво́ оу͗мъ. є͗моу́
же н ве́сь м́ръ слоуж́т мо́же
ть. хоу́дъ є͗с сътворенъ ͗ на́гъ.
͗ є͗д́нъ л͠къ ͗ꙁы́де въ м́ръ ͗ въ
ꙁрасте. то̀ ра́д всѣ́хъ оу͗б
ває͗ш. да всѣ́хъ ͗мѣ́нє въ
ꙁмеш. да є͗гда побѣд́ш всⷯѣ
͗ все́ю вселе́нною ѡ͗бладає͗ш.
тол́ко ͗маш то́ю ꙁемлю̀ ͗
мѣ́т є͗л́ко а͗ꙁъ въꙁлежа. а͗
ты̀ сѣдѧ тол́ко ѡ͗бладаю͗ща ѿ
сюдоу престоупмъ. ꙗ͗коже ͗
мы преѡ͗бден беꙁъ которы, ͗
беꙁъ ра́т. ра́вно тебе ͗ма́мъ
всю (!) ꙁемлю̀ водоу въꙁдоухъ. ͗
всѧ̀ є͗л́ко ͗ма́мъ не на то жа́жⷣꙋ,
ты́ же воюѧ ͗ кро́в пролваа.
͗ л͠кы ꙁаклаа. а͗ є͗ще всѣм рѣ
ка́м ѡ͗бладаа. ра́вно мнѣ п
є͗ш воды. ѐ оу͗бо̀ а͗лекса́нꙿдре на
вы́кн ѿ мене, премоу́дрост.
нто́же оу͗бо̀ хощ ͗мѣт. всѐ
твоє є͗сть. ͗ нто́ же потребꙋ
є͗ш. жела́нє бо̀ м͠т є͗сть оу͗
бо́жествꙋ же дѣ́ло беꙁънвъ.
ѕлы̀мъ бы́лє͗мъ лекоуꙗ͗ сѧ жа
л́ть с̀. ͗ нто́ же ѡ͗брѣтаа
є͗го ͗щеть. н̀ пова́нѧ же
͗ма́ть. но̀ пр́сно томѧ́сѧ ѿ
н́хъ не ͗ма́ть. ѡ͗богатѣє͗ш
же сла́дцѣ а͗кы ͗ а͗ꙁъ. а͗ще хо́ще
ш съ мно́ю ж́т. ͗ а͗ще во́
нꙿмш. ͗ оу͗слы́ш мо͗хъ сло

337d
весъ. боу́деть т ѿ мо͗хъ бл͠гъ.
б͠гъ бо̀ мнѣ д͠хъ (!). ͗ ѡ͗ дѣлѣ с̀ є͗мꙋ
веселѧ́ сѧ бесѣдоую. ͗ въдꙿхноу
въ мѧ ѿ ѕлы́хъ л͠къ ѿвращаю͗
сѧ. нⷭѣ бо̀ (!) мнѣ стра́ха. ꙁемлѧ̀
бо̀ всѐ ложе дрѧ́ꙁгы. трапеꙁы пло́
д. п́ща наслаженю. рѣ́кы
слоугы жажⷣы. не ꙗ͗мъ пло́т
а͗кы ле́въ. н гнє͗ть въ мнѣ̀. ͗
нѣхъ жво́тныхъ мѧ́са не боу́
доу гро́бъ мрътвымъ. ͗ беꙁъ
словеснымъ 
Прораꙁоумѣвꙿ же раꙁоумѣнє въ
мнѣ̀. б͠жю п́щю прно́сть
пло́ды. ꙗ͗ко м͠т млѣкоу (!) род́
вꙿшю сѧ. но̀ ты̀ навы́кноут ͗ще
ш а͗лекса́нꙿдре ѿ мене. л̀ (!) то̀
ѿ ͗нѣхъ л͠къ а͗ꙁъ ͗ма́мъ. є͗же
свѣдѣ моу́дро то̀ ѡ͗ нхъ. ме
не в́дш жвоу́ща а͗кы ͗спръ
ва сътворенъ є͗смь. жвоу а͗кы
ѿ мт͠ре. роженъ ͗ на́гъ беꙁъ бо
гатꙿствѧ ͗ беꙁъ пеѧл того
ра́д. є͗л́ко б͠гъ творть вѣ
дѣ. ͗ емоу бы́т свѣдѣ. выⷤ
оу͗жасає͗те сѧ влъшествоую͗
ще ѡ͗ н́хъ по всѧ́ д͠н. на́ вы̀ пр
ходѧщмъ. не раꙁоумѣю͗ще
ѿкоу́да вы̏ покаꙁаю͗т сѧ б͠жѧ
дѣла. а͗ꙁъ же проповѣда дѣла
б͠жѧ. гла́ды. па́гоубы. рат.
ве́дрено. тоу́ѧ. ͗ плодомъ по
каженє. ͗ ка́ко ͗ ѿкоу́доу. ͗
есо рад бываю͗ть. мнѣ̀ да͗
те (!) вѣ́данє. прораꙁоумѣнє
б͠жє 
͗ сѐ же мене ѕѣ́ло весел́ть. ꙗ͗ко
сво͗мъ дѣ́ломъ б͠гъ. мене сꙿвѣ
тнка сътворвъ а͗кы с͠на лю́
бма. ра́тны стра́хъ, а͗ще
338a
прїде на ц͠рѧ. ͗л ͗но ѿпа́денє
къ мнѣ̀ прхо́дть а͗кы къ а͗г͠глꙋ
б͠жю. ͗ а͗ꙁъ бесѣдовавъ къ б͠жїю
прораꙁоумѣню. оу͗вѣщаю є͗го
б͠лго то̀ пода́т. пршедꙿшю къ
мнѣ, ͗ стра́хъ с́мъ ѿє͗мъ с ра́до
стю ͗хъ ѿпоущю. то̀ оу͗не рц́
м врежа́т л л͠кы ͗ ꙁлѣ сла́
вѣ ͗мѧ ͗мѣ́т. ͗л па́е съхра
н́т с́ѧ. ͗ б͠лготвор́т. ͗
то̀ є͗сть лѣ́по б͠жє͗мъ сн͠омъ.
воє͗ват ͗ каꙁат б͠жю тва́рь.
͗л оу͗мра́т. ͗ оу͗строє͗ват
а͗кы б͠жь слоуѕѣ. не оу͗спѣє͗ть
т нто́же ц͠рю а͗лекса́нꙿдре. с́
вла́ст н ꙁла́тоу мно́жество
н мно́ѕ слонове. н ѡ͗дежа пере
пестрена ͗ раꙁл́ѧ ꙗ͗же ѿ те
бе. н во́. ͗мже ѿрадлъ сѧ
є͗с. н̀ ко́н. н слоугы. н ͗на́
ко т є͗л́ко ѿ ͗нѣхъ. ра́тю ͗ ко
тороу (!) вꙁѧ́. не на оу͗спѣхъ т боу́
деть по мно́гъ. а͗ще сѧ оу͗вѣщає͗
ш мо͗м словесы. ͗ оу͗слы́шш
мо́ глⷭа. ты́ же а͗лекса́нꙿдре, а͗ще
мѧ оу͗бє͗ш не бою͗ сѧ. гл͠ющоу
м тобѣ на плъꙁꙋ. ѿ͗т (!) бо̀ къ
г͠оу б͠гꙋ твоє͗моу. ͗же всѧ оу͗стро́
то́ бо̀ вѣсть мою прю́. ͗ нто
же нⷭѣ є͗моу оу͗тає͗но. є͗моуже
ꙭ соу́ть всѧ̀ ѕвѣ́ѕдъ (!). сл͠нце ͗
мцⷭь. ͗ то́ соудть ͗нѣмъ пре
ѡ͗бдѧ́щмъ є͗моу́же не хо́щеш
н̀ мѣ́ста ͗маш кдѣ оу͗бѣжа́
т. тѣмъ не раꙁорѧ́. є͗же б͠гъ
сътворлъ. н раскожа. є͗же
ѡ͗нъ оу͗краслъ. н кро́в прол
ванѧ (!). н страны оу͗мрътв ͗
ды. собѣ бо пае ж́т оу͗не ͗
нѣхъ оу͗бват. ͗ оу͗мръшоу

338b
͗нѣхъ бл͠жт. тол́кы а͗нт
гона. ре́е же кондакы. да каꙗ͗
т плъѕа ѧ́до а͗ще сего оу͗бє͗ш.
побѣдш л а͗лекса́нꙿдра. ре́е
же кандаоу͗лъ къ бра́тоу своє͗мꙋ
мо́ сп͠съ бы́сть. ͗ жены моє͗ѧ.
а͗ꙁъ сего̀ сп͠съ послю къ а͗лекса́нꙿдрꙋ.
а͗ще л то̏ ͗ мы̀ ра́ть въꙁвⷣгне
мъ меж собою ꙁдѣ̏. бра́тъ же
є͗го ре́е. а͗ꙁъ брате сего̀ не хощꙋ.
а͗ще л же ты̀ сем хощеш. а͗ꙁъ
готовѣ тебе є͗смь. ͗ сѐ реко́
ша стро͗т сѧ наѧ́ста. да́ сѧ
бє͗та сама. кандак же потꙿща́
вꙿш сѧ ѡ͗ ѧ́дѣхъ своⷯ да не ство
рѧ́ть ра́т. поє͗мꙿш а͗лекса́нꙿдра
ре́е є͗моу. а͗лекса́нꙿдре оу͗мн́къ
сы́. не мо́жеш л ꙁдѣ̏ н є͗д́
ноѧ вны оу͗мны ѡ͗брѣст. да
бы́ сѧ тебе дѣлѧ не б́л сѧ ѧ́да
моѧ. ре́е же а͗лекса́нꙿдръ. а͗ꙁъ
ше́дъ смрю ⷯ, ͗ пршедъ посре
д ͗хъ ͗ ре́е. послоушата фаа
͗ ты̀ кандаоу͗ле. а͗ще мѧ ꙁдѣ̀ оу͗
бє͗те. не ра́дть ѡ͗ то́мъ а͗ле
кса́нꙿдръ. мнѣ̀ бо̀ ͗мѧ є͗сть а͗нт
гонъ. сле́м же сл́. не ве́лм
тⷭн соу́ть. к рат цр͠ьстї
да а͗ще мѧ ꙁдѣ̀ оу͗бє͗те. ͗мать
а͗лекса́нꙿдръ сло́во (!) ͗нѣхъ бо́лє.
а͗ще л хощете мно́ю а͗лекса́нꙿдра
врага ва́шего пленена прꙗ͗т.
ѡ͗бѣща͗те м сѧ вда́т да́ръ не
ка́къ ꙁдѣ̏. да ͗ а͗ꙁъ пребоу́доу въ
ва́съ. ͗ оу͗пражню а͗лекса́нꙿдра.
прїдеть семо. ꙗ͗ко ва́мъ хоще
мъ (!) ꙗ͗же оу͗готова́сте да́ры прѣ
дъ н́мъ полож́т. ͗ тогда вра́
га своє͗го в рꙋкоу прє͗мꙿше. ͗ мь
ствꙿше себѐ понете. послоу
338c
шаста же є͗го бра́та ͗ прїдоста
въ ꙁемлю̀ бо́въ (!). кандак же по
юд́вш сѧ смы́слоу а͗лексанꙿдро
воу. ͗ ре́е є͗моу а͗нтгоне. хотѣ
ла бы́хъ да ͗ ты̏ с͠нъ мо́ бы́лъ. да
тобою всѣ́м ꙗ͗ꙁы́кы владѣла
быⷯ. не бїа бо сѧ побѣдлъ є͗с про
т́вныѧ грады. боу́д оу͗бо̀ даро
но́сець. въꙁдержа́но же канда
кї хранѧ́ше та́͗ноу а͗лексанꙿдро
воу. ͗ по десѧт д͠нї ѿходѧ́
щю є͗моу. вꙿда є͗моу кандакⷤ
да́ры цр͠ьскыѧ. вѣнець а͗дама
т (!) мно́гоцѣ́ненъ. ͗ бронѧ ͗
хлам́доу багрѧноу съ ꙁла́томъ.
͗ ѿсла є͗го съ мно́гымъ блюденїє
мъ ͗ съ во́ сво͗м 
͗ поє͗мъ своѧ по́͗де къ сво͗мъ воє͗
мъ. срѣто́ша  воє͗воды. ͗ вꙿда́
ша є͗моу цр͠ьскоую ѡ͗дежⷣꙋ р́ꙁꙋ.
ѿтоу́доуже прїде на маꙁоны.
пршедъ же к н́мъ. ͗ посла кꙿ н́
мъ грамотоу напса́въ с́це. ц͠рь
а͗лекса́нꙿдръ. а͗маꙁо́номъ радо
ва́т сѧ. ꙗ͗же къ да́рьє͗в ра́ть
мню́. ꙗ͗ко слы́шал є͗сте ѿтоу́
же на ͗нды воє͗ва́хомъ. ͗ побѣ
дхомъ ста́рѣ͗шаа ⷯ. ͗ пора
ботхомъ ѧ по вы́шнемоу про́
мыслоу. ѿтоу́доуже прїдо
хомъ вꙿ рахма́номъ. нарцѧє͗
мымъ нагомоу́дрецемъ. ͗ въꙁе́
мꙿше да́нь ѿ н́хъ. ͗ ѡ͗ста́вхо
мъ пребы́т ͗мъ на своⷯ мѣстеⷯ,
молвшем сѧ къ на́мъ. ͗ с м́рѡⷨ
ѡ͗ста́вхомъ пребы́т ͗мъ на
сво͗хъ мѣ́стехъ. молвꙿшмъ
сѧ къ на́мъ. ѿтоу́дѣ же па́кы
͗до́хомъ къ ва́мъ. вы̏ же оу͗срѣ
тосте ны съ веселє͗мъ. не бо̀ ͗

338d
демъ ѕла̏ сътвор́т. но̀ да в́
дмъ страноу. коу́пно же ͗ ва́мъ
бл͠гоє сътвор́т. ꙁꙿдра́в боу́
дете. ͗ прє͗мꙿше же грамотоу
прото́ша. въспса́ша є͗моу с́
це, а͗маꙁан́ды дръжа́вныѧ. ͗
вожⷣевцѧ. а͗лекса́нꙿдров радо
ва́т сѧ напса́хом т. да в́д
ш пре́жⷣе да́же не вꙿн́деш на мѣ
ста на́ша. да не беꙁъ славы врат́
ш сѧ. грамотам̀ же на́ш̀м
повѣда́є͗мꙿ т. ꙗ͗ко соу́ть въ на́
шо странѣ ͗ ѡ͗ самѣхъ наⷭ. на ѡ͗
но бо̀ странѣ а͗маꙁо́нꙿскыѧ рѣ́
кы жвемъ. посред же є͗сть
ѡ͗бласть ꙁемл на́шеѧ. всего лѣ
та ͗мѣ́ющ ѡ͗бхѡⷣ. рѣка́ же
не ͗моу́щѧ наѧ́ла. є͗сть же вхѡⷣ
на́шь є͗д́нъ. є͗сть на́съ дв͠ць ж
воу́щхъ въ ѡ͗роу́жї. те́мъ •к͠ꙁ•
моу́жеска же полоу нѣ́сть вꙿ на́съ
н є͗д́ного. моу́ж же на ѡ͗но
странѣ рѣкы жвоу́ть. ꙁемлю̀
съблюдаю͗ще. мы̀ же по всѧ лѣ́
та твормъ тръжество бю͗
ще конѧ. ͗ жроу́ще д́є͗в. ͗ по
сдоноу. ͗фестов. ͗ а͗ре д͠нї
•л͠• ͗ є͗л́коже ⷯ ѿ на́съ постре
щ нѣкыѧ хо́щеть. пребываю͗
ть вꙿ н́хъ. ͗ же́нескъ по́лъ є͗л́
ко сѧ а͗ще род́ть. ͗ боу́деть •ꙁ͠•
лѣ́тъ. преводѧть кꙿ намъ. є͗
гда́же ра́тнї пр͗доуть кꙿ на́
мъ на нашю страноу. ͗сходмъ
на конхъ, те́мъ •в͠і• а͗ про́аа
стрегоуть ѡ͗стровъ. ͗ прхо́
дмъ прот́воу на́ гороу. моу́ж
же по ꙁад ͗сполъвше сѧ ͗дꙋ
ть по на́съ да ꙗⷤ въ бран оу͗ꙗ͗ꙁве
на боу́доуть (!). покланѧ́єма

339a
быва́є͗ть на́шеѧ неста́рост вѣ
нѧ́на пр́снопамѧ́тна боу́деть.
ꙗ͗же л а͗ще паде́т сѧ въꙁꙿбранѧю͗
щ. ͗л прблжаю͗щ сѧ. с̀ ͗
мѣнє пр͗має͗ть не ма́ло соу́ще
а͗ще л кто̀ прнесеть тѣ́ло про
т́вныхъ въ ѡ͗стровъ на́шь. прⷣѣ
лежть ѡ͗ семъ ꙁла́то ͗ сребро. ͗
бра́шно. ѡ͗ семъ да ѡ͗жвоуть
ꙗ͗коже ͗ на́мъ подвꙁа́т сѧ ѡ͗
своє͗ сла́вѣ. а͗ще л прот́вн
ка ͗мемъ. а͗ще л побѣгнеть (!) сра́
мъ собѣ ѡ͗ставлѧю͗ть. на всѧ
лѣ́та ͗ поносъ. а͗ще л на́мъ ѡ͗до
лѣю͗ть. женамъ боуд ѡ͗дол (!). блю
д оу͗бо̀ ц͠рю а͗лекса́нꙿдре. да не то́
же ͗ тобѣ боу́деть. раꙁмысл
в сѧ оу͗бо̀ въспш на́мъ. ͗ ѡ͗брѧ́
щеш плъкъ нашь на гораⷯ. а͗лекса́
нꙿдръ же проетъ гра́мотоу ͗хъ.
оу͗лысноув сѧ въспса ͗мъ та́ко.
ц͠рь а͗лекса́нꙿдръ. ͗маꙁо́номъ радо
ва́т сѧ. тре́мъ ѧ́стемъ вселе́
нныѧ. ѡ͗господ́хом сѧ ͗ не ѡ͗скꙋ
дѣхомъ побѣ́дам на всѣхъ. ͗
сра́мъ сѐ є͗сть на́мъ. а͗ще не по́͗де
мъ на́ вы воє͗ва́т. а͗ще оу͗бо хо́
щете погы́бноут. ͗ поустоу
страноу свою сътворт. пре
боу́дте на горахъ. а͗ще л же хо́
щете на своє͗ странѣ ж́т.
͗ ͗скоушенїа ра́т не прꙗ͗т.
прїдте на рѣкоу ва́шю ͗ ꙗ͗в́
т сѧ на́мъ. та́коже ͗ моу́ж
да прїдоуть посред по́лѧ. да
а͗ще сѐ твор́те. кленоу вы сѧ
ѿц͠емъ мо͗мъ. ͗ моє͗ю мт͠рю
а͗лоумпїадою не ѡ͗б́дѣт ва́съ.
но̀ а͗коу же да́нь хо́щете прїмꙋ
ѿ ва́съ. ͗ н прї͗дмъ на ва́шю

339b
ꙁемлю̀. ͗ ꙗ͗же є͗сте рекл на ко́
нхъ соу́ть посл́те къ на́мъ.
вда́мꙿ же на мцⷭь ко́жⷣо ⷯ. ѿ слемыⷯ
ѿ ва́съ въꙁме́ꙁдє. ꙁла́тнкъ ͗
бра́шно. ͗ мноу́вшю лѣтоу.
ты̀ оу͗бо̀ да ѿ͗доуть. а͗ дроугыѧ
послѣте. съвѣщавꙿше сѧ оу͗бо
въпште к на́мъ. ꙁꙿдра́в же
боу́дете. прє͗мꙿше же ͗ проете
грамотоу а͗лекса́нꙿдровоу. събра́
ша сѧ ͗ съвѣщавꙿше сѧ въспса́
ша с́це. а͗маꙁанꙿскыѧ дръжа́
внца вожⷣевцѧ. ц͠рю а͗лекса́
нꙿдров радова́т сѧ. дає͗м т
вла́сть прїт к на́мъ ͗ в́дѣт
на́шю страноу. пороуѧє͗мꙿ т сѧ
даꙗ͗т на лѣто ꙁлата талантъ
•р͠• ͗ дръжавнц ѿ ва́съ. •ф͠•
послахомꙿ же протвоу тобѣ но
сѧ́щаа т ꙁла́та. ͗ конѧ добры.
ты̀ оу͗бо̀ да боу́доуть с тобою всѐ
лѣто. ꙗ͗же л сѧ ѡ͗сꙿквернѧть
ѿ кого ͗ноплеменнкъ. да боу́
доуть въ ваⷭ. п́шеш (!) же намъ
є͗л́ко ⷯ а͗ще ѡ͗ста́неть въ ва́съ.
а͗ про́аа прсла́въ пр͗меш дрꙋ
гыѧ. повноує͗м т сѧ же ꙁдѣ̏
соу́щї  кро́мѣ. слы́шахомъ бо̀ до́
браа твоѧ дѣꙗ͗нѧ ͗ моужества .
мы бо̀ є͗смы не въ вселеннѣ ж
воуща. пршелъ же є͗с на ны ꙗ͗ко
влⷣка. мнѣ́лъ є͗с не вѣ́ды ꙗ͗ко
протвм сѧ тобѣ ѡ͗б́лно. ꙁꙿдра́
воу т бы́т мо́лм сѧ влⷣко.
пр͗мꙿ же а͗лекса́нꙿдръ подв сѧ
добротѣ ͗ велествоу ͗хъ. ͗
с́лѣ ͗хъ. ͗ прошедъ съглѧдать
всю̀ страноу ͗хъ. ͗ въꙁемꙿше ѿ нⷯ
да́нь. ͗ ѿ͗дохомъ на ръмноє мо́
ре. на теноу рѣкꙋ. ͗ ѿтоудоу

339c
прїдохомъ на рѣкоу а͗тлоу́тоу
а͗може не бѣ̀ в́дѣт н ꙁемлѧ̀
н нб͠с. бѧ́хоу же ꙗ͗ꙁы́ц мно́ѕ
всемлц жвоуще, вдѣхо
мъ же пе́сѧглавы л͠кы. ͗же ꙭ
͗ оу͗ста ͗мѣють на пръсѣхъ. дрꙋ
ѕ же моу́ж ѡ͗ шест роукъ. тоⷤ
͗ женꙿско в́дѣнє 

ѡ͗ слньне градѣ• ͗ кроваⷯ пола
таⷯ ͗ о͗ см͠рт о͗лѣксанрⷣове•
ло́во .ҁ͠ѕ
Ѿ тоє͗ же рѣкы ѿплоу́вше. прї
дохомꙿ же вꙿ нѣ́кы ѡ͗стровъ вел́
къ ѿстоꙗ͗щь ѿ ꙁемлѧ връстъ
•р͠• ͗ ѡ͗брѣтохомъ та́мо гра́дъ
сл͠ны. сн͠ове же бѧ́хоу вꙿ немъ
•в͠і• ꙁла́томъ ͗ꙁмарагдомъ съꙁда́
н. стѣ́ны же бѧ́хоу гра́да того
͗ ͗ндкоунны. посре́д же бѣ
стлъпъ съꙁданъ. ͗мѣѧ степе
нї •ѯ͠• връхоу же стоꙗ͗ше коле
снца с ко́н. пого́нь же конемъ
ѿ ꙁла́та ͗ꙁмарагда. ͗ не бѣ̀ лѕѣ
того съглѧ́дат мьглою. ͗є͗рѣ
же сл͠нь снець бѧ́ше. ́стою
вѷсою ѡ͗дѣнъ. гл͠аше же къ на
мъ ва́рварꙿскымъ ꙗ͗ꙁы́комъ. ꙗ͗ко
ѿ͗т на́мъ ѿ мѣ́стъ тѣхъ. ͗
ѿшедꙿше ѿтоудѣ. ͗дохомъ по
поут д͠нї •ꙁ͠• пото́мꙿже ѻ͗брѣ

339d
тохомъ тꙿмоу. н ѡ͗гнѧ вдѣ
т на тѣхъ мѣ́стехъ. ͗ ѿтоу́
доу ѿше́дꙿше прїдохомъ вꙿ лоуса
во прста́нще. ͗ ѡ͗брѣтохо
мъ гороу превысокоу. ͗ на нюже
въꙁдохомъ. ͗ вдѣхомъ хра́мы
добры. ꙁла́та ͗ сребра ͗сплъне
ны. вдѣхомꙿ же ͗ ꙁаградоу ве
лкоу самфрнаго ка́менѧ. ͗
͗ ͗моущю степенї •р͠н• ͗ връ
хоу цр͠кв крꙋгла ͗моу́щ стлъ
пъ вꙿсанф́рныⷯ ѡ͗коло •р͠• вꙿ неже
͗ днѣ болван съдѣлан. ста
рець же маронъ на ѡ͗слѣ. посред
же цр͠кв стоꙗ͗ше ѡ͗дръ ꙁлато
мъ дѣ́ланъ съ постелею. на немⷤъ
лежа́ше моу́жь ѡ͗дѣнъ плащан
цею ꙁамвоукною. ͗ ѡ͗блїа
же є͗го не вдѣхъ. бѣ̀ бо̀ покро
венъ. вел́ества же тѣ́ла є͗го
в́дѣхъ. бѣ́ же посред цр͠кв
оу͗же ꙁла́то въ •р͠• л́тръ. ͗ фа
нарь ꙁла́тъ всѧше свѣ́телъ
въ ѡ͗гнѧ же мѣ́сто ка́мень бѣ̀
тⷭны. свѣ́тъ просвѣщаꙗ
по все́ цр͠кв то́. бѧ́ше же пе
лепел́на кле́тка ꙁла́та в́сѧ
щ оу͗ връха. вꙿ не́͗же бѣ̀ пт́
ь а͗кы го́лоубь. да ꙗ͗коже л͠е
скымъ гла́сомъ є͗лл́нꙿскымъ ꙗ͗ꙁы́
комъ, реѐ м. а͗лекса́нꙿдре. пре
ста́н оу͗же протвѧ́ сѧ б͠гоу.
͗ ѡ͗брат сѧ въ своѧ мѣ́ста.
͗ не дръꙁа въꙁт хотѧ на н͠бе
скыѧ поут. мыслѧщю же м
снѧт. ͗ всѧщю кад́лоу.
да бы́х т послалъ. в́дѣхъ ле
жа́щаго на ѡ͗дрѣ. ꙗ͗ко къ мнѣ
въстат хо́щеть. рѣ́ша м
дрꙋѕ мо. преста́н ц͠рю, с͠то
340a
бо̀ є͗сть. ͗ꙁыдохъ же ѿ ꙁаграды.
͗ вдѣхъ тоу́ ѧ́ш ꙁлатѣ двѣ̏
ꙁла́томъ ͗стоен. ͗моу́ще
по •ѯ͠• мѣръ. ꙗ͗же ͗ꙁмѣрхѡⷨ
на веер. повелѣхъ же всѣмъ
во́є͗мъ прїт тоу̀ ͗ повесел́тⷭ.
бѣ́ же тоу дво́ръ оу͗строє͗нъ ве
лкъ. бѧ́хоу же тоу̀ а́ша тⷭны
͗ вел́кы мно́гы въ ка́мен дра́ꙁѣ
мъ ͗стоен. въꙁлегшмъ же
жена́мъ ͗ всѣ́мъ во́є͗мъ весел́
т сѧ на веер. вънеꙁаапоу ꙗ͗ко
же гро́мъ велкъ сопе́л. ͗ кѷ
мва́лъ мно́жество ͗ троубы. ͗
тѷмпа́ны. ͗ гоу́сл бы́ша. ͗ го
ра всѧ̀ коурѧ́ше сѧ ꙗ͗коже ѡ͗гне
в мно́гоу па́дꙿшю на насъ. мы́ же
оу͗боꙗ͗вше сѧ. ѿ͗дохомъ ѿ мѣ́
ста того. ͗ прїдохомъ въ кѷ
ровы пола́ты. ͗ ѡ͗брѣто́хомъ
гра́ды мно́гы поу́сты. є͗д́нъ на
ро́тъ граⷣ. вꙿ не́мꙿже бѣ̀ дво́ръ
вел́къ. ͗деже ц͠рь бѣꙗ͗ше. рѣ́
ша же м ꙗ͗ко тоу є͗сть пт́ь
л͠ескымъ ꙗ͗ꙁы́комъ толкꙋѧ.
въшедъ же въ домъ. вдѣхъ
мно́га вдѣнѧ досто͗на двле
ню. бѣ бо̀ весь ꙁла́тъ. бѧ́ше же
а͗кы плепелѧ кле́тка ꙁла́та
всѧщ подо́бна пръве. въ не́
͗же птцѧ а͗кы голоубь ꙁла́тъ
бѧ́ше. ́же рѣша тлъкоує͗ть
ко цсаремъ (!). є͗гда прпадаю͗ть
молѧще сѧ. ꙗ͗коже рѣша с͠то
є͗сть. в́дѣхъ же тоу ѧ́шю ꙁла́
томъ ͗стоеноу. с̀ бѧ́хоу днѣ̀
оу͗ пола́тахъ кѷроваⷯ. въ не͗же
бѧ́ше мѣръ •р͠ѯ• ю́дна же бѧ́
ше дѣломъ велм. ͗мѧ́ше ͗ꙁъ
вноу ѡ͗коло болванъ ͗ ра́т, ͗

340b
͗спсаны срѣд є͗ѧ бѣ̀ блвⷭнє.
вꙿ не́же є͗ѧ ꙁла́томъ ͗стоено. єⷤ
рѣ́ша є͗г́петꙿско є͗сть ѿ мемꙿфы
гра́да. ѿтоу́доу є͗сть прнесено.
є͗гда соу́ть владѣл пръс. бѣ же
до́мъ оу͗строє͗нъ є͗лл́нꙿскы. ͗дѣ
же са́мъ ц͠рь ѡ͗блъе (!) сѧ пребыва
т. на то́мꙿже бѧ́ше ͗спсанно
ра́ть лод͗наа бы́вꙿшаа кръксов.
стоꙗ͗ше же въ домоу томъ пртⷭо
лъ ꙁла́тъ ͗с ка́менє͗мъ драгымъ
͗ гоусл гоудѧ́ща са́м. тоу́ же
лежа́ше ͗ влагалнца ѧ́шнаа ꙁла́
та •ѕ͠і• лакотъ ͗моу́щ. бѧ́
ше же ͗ дре́во ꙁла́то ѡ͗ седм вѣ́
твї. всѐ съдѣ́лана ꙁла́томъ.
ѡ͗ проїхꙿ же д́вѣхъ. то̀ т
хощю гл͠ат. та́ц бо̀ соу́ть. ꙗ͗ко
ѿ мно́жества не мо́жемъ ͗ска
ꙁат вел́кыѧ доброты ⷯ. ꙁꙿдра́
в боу́дете 
Напса же ͗ дроугоую грамотоу
а͗лекса́нꙿдръ къ мт͠р своє а͗лоу
мпїаде. пршедъ въ вел́кы ва
влонъ. хотѧ ѡ͗ставт л͠ескоє
ж́тє. напсавъ та́ко вел́кꙋ
нѣкоую рѣь ͗ма́ть бѣсовꙿско
проꙁрѣ̏нє. ѿ простыхъ бо̀ же
нъ род нѣ́каа д́тѧ. грънѧѧ
бо̀ тѣ́ла є͗го до бокꙋ всѐ л͠еско
по родꙋ. а͗ ꙗ͗же ѿ стегноу, ͗ н
ѕвѣр͗н ѡ͗браꙁ. бѧхоу бо̀
ѡ͗браꙁ лво́въ ͗н. ͗ дв͗хъ
пе́съ. ͗ бѧ́хоу схъ ѡ͗браꙁ всѣ
мъ ꙗ͗вѣ. дѣтьскоє же тѣ́ло
бѧ́ше мрътво. ꙗ͗коже род
дтѧ жена. ͗ пов́вꙿш є въ
пелены ͗ покры́вш. пр͗де
въ полатоу а͗лекса́нꙿдровꙋ. ͗
ре́е стражев є͗го. повѣжꙿ мѧ

340c
ц͠рю а͗лекса́нꙿдров. ꙗ͗ко хощю є͗
моу покаꙁат нѣто д́вно. а͗ле
ксанꙿдръ же бѣ̀ поваа полꙋднѐ
на ѡ͗дрѣ своє͗мъ. ͗ ꙗ͗коже въста
слы́ша ѡ͗ женѣ. ͗ повелѣ ц͠рь ѿ
стоупт всѣ́мъ тоу̀ стоꙗ͗щ
мъ. ͗ ѿше́дꙿшмъ всѣ́мъ. покаꙁа
є͗моу жена род́вшеє͗ сѧ ю́до. г͠лю
щ ꙗ͗ко а͗ꙁъ є͗см род́ла. е́ же в́
дѣвъ а͗лекса́нꙿдръ подв сѧ. а͗бїє
повелѣ првест раꙁꙿдрѣште
лѧ ꙁна́менїемъ. ͗ премоудрыѧ
влъхвы. ͗ с́мъ пршедꙿшмъ. по
велѣ ͗мъ раꙁꙿсоу́женє сътвор́
т ѡ͗ рожⷣеннѣмъ ꙁнаменї. ꙁа
претвъ ͗мъ смрътю. а͗ще є͗мꙋ
не повѣдѧ́ть ͗стнны. бѧ́ше же
сла́вныхъ ͗ раꙁоумныхъ халдѣ͗
скыⷯ •е͠• ͗ є͗д́нъ же ѿ нхъ по го
раꙁдъствоу. бо́лї бо̀ всѣ́хъ. ⷤ
сѧ бѣ̀ не прлоулъ тоу. сꙋщїⷤ
тоу гл͠ахоу. вѣ́дають прот́
вꙿнї а͗лекса́нꙿдра крѣпльша всѣ́
хъ. ͗ ѡ͗бладаю͗ща всѣ́м л͠кы.
крѣпльша ꙗ͗же ѕвѣр рѣ́ша. ꙗ͗
ꙁыц соу́ть покорен л͠ескомꙋ
тѣ́лоу. ͗ сѐ є͗сть ꙁна́менє 
о (!) с́хъ же прїде дроугы халдѣ
ꙗ͗ннъ къ а͗лекса́нꙿдрꙋ. ͗ в́дѣвъ
сложе́нїе ꙁна́менїа. ͗ въꙁп ве
лм съ слеѕам. ͗ пръты своѧ ра
стерꙁа. в́дѣвꙿ же є͗го а͗лекса
нꙿдръ стражюща. въстоуж
не ма́ло. ͗ повелѣ є͗моу гл͠ат
съ дръꙁновенє͗мъ. ꙗ͗же въ ꙁна́
менї в́дть. ѡ͗нъ же реⷱ є͗моу
ц͠рю. сего̀ нѣ́сть лѕѣ раꙁсꙋд́
т жвымъ. а͗лекса́нꙿдрꙋ же мо
лѧ́щю сѧ да бы̀ є͗моу раꙁсꙋдлъ
ꙁнаменє. ͗ ѿвѣща є͗мꙋ та́ко.

340d
дръжавны ц͠рю всѣ́хъ л͠къ. ѡ͗
браꙁъ оу͗бо̀ л͠ескы ты̏ є͗с. ѕвѣ
рнї же ѡ͗браѕ соу́щ ѡ͗ то
бѣ, т̀ соу́ть. а͗ще бы връхо
внѧѧ страна жва бы́ла. ͗ по
двꙁа́ла сѧ бы̀ ꙗ͗коже ͗ ѕвѣ́рїє
͗же соу́ть пѡⷣ нею. ͗ ꙗ͗коже оу͗бо̀
͗ сѐ преста ѿ жвота. та́ко ͗
ты̏ ц͠рю. ͗ ꙗ͗коже ѕвѣ́рє сꙋщї
под н́мъ. та́ко ͗н соу́ть ѡ͗
тобѣ. н оу͗ма бо̀ не ͗мѣю͗ть.
͗ дѧта соу́ть къ л͠комъ. та́
ко ͗ ѡ͗ тобѣ соу́щ к тобѣ сꙋть.
͗ сѐ ре́къ халдѣꙗ͗ннъ ͗ꙁыде. дѣ
тщь же повелѣ халдѣꙗ͗ннъ
съжещ 
͗ сѐ слы́шавъ а͗лекса́нꙿдръ є͗же ѡ͗ со
бѣ. пса́ше грамотоу по всѧ д͠н.
а͗нтпатроу же въста́вꙿшю на а͗лꙋ
мпїадоу мт͠рь а͗лекса́нꙿдровоу. съ
твор на не є͗моу́же хотѧа͗ше.
м͠т же а͗лекса́нꙿдрова мно́гажⷣы
напса є͗моу ѡ͗ а͗нтпа́трѣ. а͗ле
кса́нꙿдръ же оу͗вѣдѣ. тоужа́ше
м͠т ѡ͗ а͗лекса́нꙿдре. ͗ хотѧ́щ є͗
прѣ͗т на ѡ͗ноу страноу. въꙁꙿбра
нѧ́ше є͗ а͗нтпа́тръ. а͗лекса́нꙿдрꙋ
же прє͗мꙿшю грамоты мт͠ре сво
є͗ѧ а͗лоумпїады. ͗ оу͗вѣдѣвъ
ѿ н́хъ наставꙿшюю пеѧ́ль мт͠р
своє͗. посла къ а͗нтпа́троу. ͗
менемъ картерка въ македо́
ню. да боу́деть є͗ пеѧ́лнкъ
раꙁоумѣвъ же а͗нтпа́тръ оу͗
мышле́нє а͗лекса́нꙿдрово. ͗ пр
ше́ствє картерево. ͗ вдѣ
во͗ны врат́вшаа сѧ ѿ а͗лекса́
нꙿдра въ македоню. ͗ въ ѳеса
лю. ѡ͗ного дѣ́лѧ оу͗боꙗ͗ сѧ ꙁѣ
ло. ͗ помысл́ ѡ͗ прелестнѣмъ

341a
оу͗б́͗ствѣнаа. а͗лекса́нꙿдра боꙗ͗
сѧ ѡ͗ н́хꙿже съдѣѧ а͗лоумпїадѣ. є͗
гда́ ка́ко вꙿсаженъ боу́деть въ те
мнцю. лы́шалъ бо̀ бѣ̀ а͗лекса́
нꙿдра ꙗ͗ко сътворлъ сѧ є͗сть ве
лм го́рдъ. бываю͗щхъ ѿ него
дѣꙗ͗нї 
͗ сѐ раꙁмыслвъ. оу͗стро́ ꙁелїє на
оу͗б͗ство. є͗гоже не тръпѧ
ше соудна мѣдѧнаа. н стьклѧ́
наа. н глненаа. но̀ а͗бє рассѣ
да́ше сѧ. въ ѡ͗ловѧнъ оу͗бо съсꙋ
дъ вꙿлож ꙁе́лє а͗нтпа́тръ. ͗
покрывъ дроугымъ соу́дномъ же
леꙁнымъ. ͗ вда́ с͠ноу своє͗моу. ͗
посла въ вавлонъ къ ͗лоу ръпцю,
а͗лекса́нꙿдра ц͠рѧ. съг͠ла всѧ̀ с н́мъ
ѡ͗ лю́тост ꙁѣ́лѧ. ͗ см͠ртоно́
снѣ с́лѣ 
Пршедъ же с͠нъ а͗нтпа́тровъ въ
вавлонъ. съг͠ла всѧ́ съ ͗ломъ е
ръпцемъ а͗лекса́нꙿдровымъ ѡ͗та́.
ѡ͗ да́нї ꙁелѣ͗немъ. ͗лоу пеѧ́
лноу соу́щю ѿ а͗лекса́нꙿдра. прежⷣе
бо̀ того съгрѣш́вꙿшю ͗лов а͗ле
кса́нꙿдроу. па́лцею оу͗да́рвꙿшю
͗ла въ гла́воу ͗ оу͗ꙗ͗ꙁв є͗го ѕлѣ̀.
тѣмꙿже ͗оу͗лъ гнѣ́ваа сѧ на а͗ле
кса́нꙿдра. поспѣ́шнкъ бы́сть
сн͠в а͗нтпа́тровоу на беꙁако
нє. прꙗ͗ же съ собою ͗оу͗лъ м
дѧнна нѣкоє͗го бьє͗наго с н́мъ.
съвѣщаша же сѧ ѡ͗ собѣ, ка́ко
бы́ша а͗лекса́нꙿдров вꙿда́л ꙁе́лїє
п́т. въ є͗д́нꙿ же ѿ д͠нї по
ваю͗щю а͗лекса́нꙿдроу ѿ вел́кыѧ
веерѧ. на оу͗трѧ прїде къ не
моу мдѧннъ нѣкы молѧ єⷢ
да бы пршелъ въ до́мъ є͗го. ͗
оу͗вещанъ бы́сть а͗лексанꙿдръ,

341b
моле́нїемъ є͗го прїде на веер. въ
ꙁлегша сѧ съ цр͠мъ а͗лекса́нꙿдромъ
͗ хотѧ́ще бы́т ꙁе́лє͗мъ. ͗ноє (!)
оу͗бо съвѣща́нє. перд́ка же. по
толомѣ. ͗ є͗лк. ͗ лоус́махъ. ͗
є͗оу͗менї. ͗ клеа͗дръ. ͗ сего̀ не вѣ
дѧ́хоу. дроуѕ вс̀ въꙁлежаще
съ а͗лексанꙿдромъ. прѧ́стнц
бѧ́хоу беꙁаконно (!) дѣ́͗ствоу ꙁел
͗ноу. ͗ съвѣщал сѧ бѧ́хоу ͗ съ ͗
оу͗͗ломъ съ ерꙿпцемъ а͗лекса́нꙿдро
вымъ. рат́вꙿше сѧ межⷣ собою
жда́хоу бо̀ ͗мѣ́ню а͗лекса́нꙿдро
воу. а͗лекса́нꙿдроу же въꙁле́гшю съ
н́м. прнесе є͗моу ѧ́шю беꙁо (!)
льст. сло́воу же вꙿнесеноу бы́въ
шю мѣста того ра́д. оу͗же м
ноувша голѣмоу ѧ́сꙋ. вꙿда ͗оу͗лъ
а͗лекса́нꙿдров дроугоую ѧ́шю ͗
моу́ще ꙁе́лє. прє͗мъ же а͗лекса́
нꙿдръ повѣст дѣ́ѧ. ͗ п́въ вꙿне
ꙁаапоу въꙁп. ꙗ͗ко стрѣлою оу͗стрѣ
ленъ въ оу͗тробоу. ма́ло же врѣ́
мѧ прежда́въ ͗ болѣꙁнь претръ
пѣвъ ͗де къ две́ремъ. ͗ повелѣ
сꙋ́щмъ на веер пребыват 
͗Ꙍн́ же не дожⷣавꙿше а͗бє раꙁдоша
сѧ съ веерѧ. вꙿ неже гл͠ахоу ѡ͗
бы́вꙿшемъ. а͗лекса́нꙿдръ же въ со
бѣ тоужѧ ре́е. ѽ раксано, ма́
ло мнѣ̀ дароу себе сама. ͗ тою
пѡⷣдръжмо (!). ѿ͗де въ полатоу
свою ͗ леже. д͠н же бы́вꙿшю. по
велѣ перд́коу. ͗ птоломеѡ͗в
͗ лоусмахоу вꙿн́т къ собѣ. реⷱ
да ͗нъ нкто же не вн́деть с н́
мъ до́нꙿдеже нап́шеть собѣ. вꙿне
ꙁаапоу же ѿ македонь быⷭ во́пль,
͗ ͗стеенє на дво́ръ пола́ты
а͗лекса́нꙿдровы. ͗ хотѧ́ща оу͗бт

341c
стра́жа телес є͗го. а͗ще ͗мъ не
покажють ц͠рѧ. а͗лекса́нꙿдроу же
въпрошавꙿшю ѡ͗ го́лцѣ. прстоу
п кꙿ немоу пердкъ. ͗ повѣда є͗
моу то̀ гл͠ють макдо́нѣ. ͗ по
велѣ а͗лекса́нꙿдръ вꙁѧт ѡ͗дръ є͗го.
͗ поста́вт на є͗д́номъ мѣ́
сте. да всѧ̀ с́ла во͗скаа м́мо
ходѧщ в́дть є͗го. ͗ дроугы
м две́рм ͗схо́дѧть. сътво́
ршю же перд́ков повелѣноє
є͗моу ѿ а͗лекса́нꙿдра ц͠рѧ. въхо
дѧ́ще макдон є͗дн вдѧхꙋ
є͗го. ͗ не бѣ̀ ͗же не плака́ша є͗го,
толка ц͠рѧ а͗лекса́нꙿдра на ѡ͗дрѣ
лежа́ща на́ пол мрътва. мꙋ́жь
же нѣкы ѿ н́хъ в́дѣнє͗мъ оу͗
бо̀ красенъ простець же. пршеⷣ
къ а͗лекса́нꙿдровоу ѡ͗дроу ре́е. на
добро оу͗бо̀ а͗лекса́нꙿдре ц͠рю флпъ
ѿц͠ь тво́ владѣлъ є͗сть. на до
бро же ͗ ты̏ ц͠рю. ты̏ оу͗бо̀ прѣдъ
варѧ́є͗ш наⷭ. до́брѣ же бы̀ ͗ на́
мъ с тобо́ю оу͗мрѣт. сътворь
шемоу макдонъ вел́коую сво
бодоу. а͗лекса́нꙿдръ прослеѕ́в сѧ̀.
простре десноую роукоу. ꙗ͗вле
нє творѧ молбы. ͗ повелѣ вн́
т па́мѧтоп́сцю. ͗ ре́е рокса́
нѣ женѣ своє͗. а͗ще м боу́деть
ѿ раксаны моє͗ѧ жены с͠нъ. то
гда (!) боу́деть ц͠рь македо́номъ. а͗
ще дꙿщ да сътворѧть є͗го́же хо
тѧ́ть ц͠рѧ. е́ же ре́кшю а͗лекса́
нꙿдроу ͗ ͗на мно́га. бы́сть на въ
ꙁдоусѣ мъгла. ͗ ꙗ͗в сѧ вел́ка
ѕвѣѕда ͗сходѧ́щ съ нб͠с. ͗ съ
нею ѡ͗ре́лъ. ͗ коум́ръ вавлонь
скы нарцѧ́є͗мы д́. подв
же сѧ. ѕвѣѕда́ же па́кы въꙁыде

341d
на нб͠са. ͗ а͗бє оу͗спѣ а͗лекса́нꙿдръ
вѣнымъ сно́мъ 
Пръс же сварѧхꙋ сѧ съ македо́ны.
хотѧ́ще въꙁꙿврат́т а͗лекса́
нꙿдра. макдо́н же креплѧхꙋ
сѧ веꙁт хотѧ́ще въ македо́нїю.
ре́е же ͗мъ флпъ птоломѣ,
є͗сть влъхвованє вавло́нꙿска
го д́ѧ. оу͗ того оу͗бо̀ прїмемъ ве́
сть ѡ͗ телес а͗лекса́нꙿдровѣ. кꙿдѣ
боу́деть положт. ͗ повѣдаша
͗мъ лю́дє (!) въꙁвѣщанє с́це. а͗ꙁъ
повѣдѣ кл́ноє всѣмъ. є͗сть граⷣ
въ є͗г́птѣ менемъ мемфъ. ͗
та́мо полож́т сего̀. вѣ́ст
же бы́вш нкто́ же къ томоу
не ре́е нто́ же. но̀ ѡ͗ста́вша
птоломѣѧ веꙁът є͗го въ гра́дъ.
ме́мфъ. см́рною пов́тъ въ ѡ͗
ловѧнѣ кръстѣ. птоломѣ͗ же
въꙁложвъ на кола по́веꙁѣ ѿ ва
влона въ є͗гпетъ. лы́шавꙿше
же мемемѳꙗ͗не. ͗ꙁыдоша про
твꙋ. ͗ вꙿнесо́ша тѣ́ло а͗лекса́
нꙿдрово въ градъ. ре́е же наѧ́лн
къ прркомъ, того с͠тыѧ. того̀
ꙁдѐ не положте. но̀ въ градѣ
͗же є͗сть въ ракоддѣ съꙁда́лъ.
͗де́же бо̀ а͗ще боу́деть тѣ́ло сѐ.
оу͗ста́нка не ͗має͗ть граⷣ. бра́
нм ͗ ра́тм смоущає͗мъ. пто
ломѣ͗ же а͗бє повеꙁе є͗го въ а͗ле
кса́нꙿдрю. ͗ сътвор гро́бъ въ
с͠тї нарееннѣмъ тѣ́ло а͗лекса́
нꙿдрово. ͗ тоу̀ полож мо́щ а͗ле
кса́нꙿдровы. жве́ же а͗лекса́нъ
дръ лѣ́тъ •л͠• ͗ •в͠• пожве
с́це ѿ двоу̏ десѧтоу лѣтоу на́
ѧ црⷭтвоват. ͗ двѣ же на де
сѧть лѣтѣ воє͗валъ. воюѧ же

342a
ѡ͗долѣ. ͗ покор ва́рварꙿскыхъ
ꙗ͗ꙁы́къ •к͠• ͗ два̏. ͗ є͗лл́нъ ко
лѣнъ •д͠• (!) съꙁда же гра́дъ а͗лекса
нꙿдрѧ въ є͗гптѣ̀. а͗лексанꙿдрїа
дръжа́внаа. а͗лексанꙿдрѧ въ скѷ
фї. а͗лексанꙿдрѧ на кроупдѣ
рѣцѣ. а͗лексанꙿдрѧ на траадѣ.
а͗лексанꙿдрѧ въ вавлонѣ на т́
гре рѣцѣ. а͗лексанꙿдрѧ на меса́
нъгоу́дьстѣ. а͗лексанꙿдрѧ на
пперї. а͗лексанꙿдрѧ на главаⷯ
ко́нꙿскыⷯ. а͗лексанꙿдрѧ оу͗ по́ра. ро
д́ же сѧ а͗лекса́нꙿдръ мцⷭѧ генва
рѧ, на но́въ мцⷭь въсходѧ́щю сл͠нь
цю. конѧ́ же сѧ а͗пр́лѧ мцⷭѧ. на
но́въ мцⷭь ꙁаходѧщю сл͠нцю. ͗ на
рее конѧ́нїа своє͗го. немога (!). ꙁа
не сконѧ сѧ оу͗нъ 

ка́ко раꙁдѣл а͗лексанⷣръ вла́ст
сво́мъ прꙗ͑ꙁнемъ•
ло́во .ҁ͠ꙁ.
По оу͗мрътвї же а͗лекса́нꙿдровѣ.
на многоу вла́сть црⷭтвє є͗го
раꙁдѣл сѧ. а͗рнде ͗же бра́тъ
а͗лекса́нꙿдровъ. ͗же ͗ флпъ
нарее сѧ. въ македо́ню ͗де. а͗
нтпа́тръ же въ є͗фроп цртⷭво
ва. въ є͗г́птѣ же птоломѣ
црⷭтвова ꙁаꙗ͗ць. фнкьєюⷤ
͗ коулє͗ю. ͗ соурє͗ю селевꙿкъ.

342b
клкє͗ю же флота. а͗сє͗ю, а͗
нтго́нъ. карє͗ю же касанꙿдръ.
є͗лспонꙿтою же, леѡ͗на. пафла
гоньє͗ю же є͗вꙿменї. флаксєюⷤ
лсмахъ. ͗ не престаꙗ͗хоу дрꙋ́
гъ на́ дрꙋга въстаю͗ще 
По сконѧнї же а͗лекса́нꙿдровѣ,
лѣ́тъ. •н͠ꙁ• є͗г́петъ же ве́сь
͗ лоувю бѣ̀ пороулъ с̀ а͗лекса́
нꙿдръ. дръжа́т црⷭтвоват
птоломѣю. прро́комъ ла́гавꙋ
а͗строно́воу. ͗же црⷭтвова лⷮѣ
•м͠в• црⷭтвова вꙿторы птоло
мѣ. потоломѣ с¬͠нъ є͗го 
Въ црⷭтво же того потоломѣѧ
преложены бы́ша кн́гы ͗ю͗дѣ
͗скы, є͗лл́нꙿскымъ ꙗ͗ꙁы́комъ
ѿ •о͠• ͗ дво̏у оу͗́телю. седмь
десѧ́тъ ͗ двѣма дн͠ьма. бѣꙗ͗
хꙋ бо̀ п́саны є͗врѣ͗скы. ꙗ͗коже
хотѧ́щю самомоу томоу пото
ломѣю є͗лл́нꙿскою рѣью. с́лꙋ
кн́гъ раꙁꙋмѣт. ͗ положе
ны бы́ша въ а͗лекса́нꙿдрьскыхъ
сосꙋдохрантелнцѧхъ. ͗ пр
є͗ла͗ꙁаре ͗є͗рѣю. по цртⷭвї же
того цртⷭвова тре́т пото
ломѣ, фладе́лфъ. лѣ́тъ
•л͠ꙁ• ͗ потомъ црⷭтвова етве
рты. є͗оу͗регтсъ. лѣ́тъ
•к͠е• ͗ потомъ цртⷭвова пѧ́ты
. потолемеѡ͗съ. флопато́
ръ. лⷮѣ •ꙁ͠і• ͗ пото́мъ црⷭтво
ва шесты, потоломеѡ͗съ. є͗
пфанѡ͗съ. лѣ́тъ •к͠е• ͗ по
семъ црⷭтвова седмы флом
торъ, лѣ́тъ •а͠і• ͗ ͗нѣхъ пто
ломѣ ц͠рь пѧ́ты. црⷭтвова
ша же лѣ́тъ •р͠ҁ• вторы же
на десѧтъ птоломеѡ͗съ цртⷭвова

342c
͗менемъ дѡ͗ноуссосъ. лѣ́тъ
•к͠ѳ• ͗же ͗мѣ дꙿще́рь клеѡ͗патрꙋ.
͗ с͠нъ ͗менемъ птоломеѡ͗съ. тре́
т же на десѧте цртⷭвова пто
ломеѡ͗съ. ͗скоус клеѡ͗па́тра.
црⷭтвова дꙿщ того дѡ͗ноусѧ
лѣ́тъ •к͠ѳ• црⷭтвова •к͠• по
толомѣ македено́съ. є͗гпеть
стѣ странѣ все́. ѿ птоломѣѧ
лагоѡ͗ва. до клеѡ͗па́тры дꙿще́р
дѡ͗ноусовы. лѣ́тъ •т͠• до пѧ́
того д͠не. пѧ́ть лѣ́тъ црⷭтва а͗вгꙋ
ста кесарѧ. ѡ͗ктаоу͗нѣ севаста
͗же побѣд а͗нто́нѧ. ͗ тоу
клеѡ͗па́троу въ странѣ п́рѣ
въ кораблхъ. въ левꙿкат мѣ
сте. ͗ посѣе ѧ. ͗ покор є͗г́пе
тъ ве́сь 
͗Ꙗкоже премоу́дры є͗все́в. па
мфл͗скы с пасоунѧ оу͗роно
графъ спсаста. а͗с́ю же повѣ
ле дръжа́т. ͗ цртⷭвоват а͗нт
гоноу прро́комъ пола͗кртоу
до клкыѧ. ͗ до рѣкы драконта.
ю͗же нарцѧю͗ть ны́нѣ ѡ͗рентъ
ꙗ͗же дѣлть клк͗скоую стра
ноу. ͗ соурю. ꙗ͗же нарцѧєт сѧ
тоугонъ ͗ ѡ͑фтсъ 
Соурю же ͗ вавло́ню. ͗ пале
ст́ны. ͗ повелѣ дръжат ͗
црⷭтвоват. селеоу͗коу нка
то́роу. ͗же въ а͗с црⷭтвова.
͗ оу͗бвъ а͗нтгона. сва́д па
легаа с н́мъ. рекы. съꙁдалъ єⷭ
гра́дъ бл́ꙁъ є͗ꙁера. ͗ рѣкы дра
ко́нта. ͗же проꙁва а͗нтгонїю.
͗ ѡ͗долѣвъ є͗моу селеоу͗ко́съ. пр
ѧ а͗с́ю всю̀ ͗ всѐ богатꙿство. ͗
црⷭтво а͗нтго́на того. ͗же се
левꙿкъ повелѣ воє͗водамъ стро́

342d
стро́ ве́сь въ а͗с ͗мѣт нко
мдꙋ. ͗ нка́нꙿдрꙋ оу͗жкома
сво͗ма. ддоуме͗нома. сестры
є͗го бра́тоу. ѧ́дома же а͗нтѡ͗
ха. пррокомъ сотра сн͠ома то
го селеоу͗ка. ́ же селеоу͗къ н
которъ. поꙗ женоу во́͗хъ ѿ па́
рфъ. ͗менемъ а͗па́моу дв͠цю. юⷤ
поѧ оу͗б́въ ѿц͠ѧ є͗ѧ ѡ͗броуенꙋ
бы́вꙿшю стратгоу па́ргьскоу (!)
вел́коу. ѿ неꙗ͗же ѡ͗па́мы. ро
д селеоу͗котъ двѣ̏ дще́р. а͗па
моу. а͗ (!) лаѡ͗дкю. ͗ оу͗мръш
женѣ є͗го. а͗па́мѣ парфьсцѣ.
поѧ ͗ноу. ͗менемъ страто́н
кы дв͠цю прекра́сноу. дще́рь дм́
трѧ а͗нтго́нова прро́комъ
полѡ͗ркта оу͗бє͗наго ѿ него.
ю͗же ѡ͗брѣте є͗ле́вкъ. въ градѣ
росѣ крыю͗ща сѧ, съ дмтр
є͗мъ ѿц͠емъ є͗ѧ. ро́съ же гра́дъ
съꙁда кл́съ с͠нъ гно́ровъ. селе
оу͗к же род дꙿще́рь ѿ страто
нкы то́ѧ. ͗менемъ флоу. ͗
црⷭтвова с́ селеоу͗къ. соурь.
͗ а͗с́ вавло́нь. ͗ палестнї
лѣ́тъ •м͠г• нкатороу же се
леоу͗къ. а͗бє побѣдвъ а͗нт
го́на пола͗ркта. хотѧ ꙁда́т
гра́ды мно́гы. наѧ ꙁда́т пръ
воє пр мо́р а͗соурїстѣмъ. ͗
пршедъ къ мо́рю, вдѣ на го
рѣ градъ стоꙗ͗щь ма́лъ. ͗же
сѧ слыша́ше палеа͗полсъ. ͗же
бѣ съꙁдалъ соуросъ. с͠нъ а͗гноро
въ. кса́нфка. а͗прлѧ мцⷭа
въ •к͠г• ͗ въꙁы͗де на гороу. є͗ⷤ
͗мѧ касѡ͗нъ. требоу полож
т дѡ͗соу кас͗скомꙋ. ͗ ско
нѧвъ жрътвоу. ͗ ѡ͗брѣ̀ꙁав мѧ

343a
са мол сѧ. гдѣ̀ боу́деть ꙁадът
граⷣ. ͗ вꙿнеꙁаа͗поу ѡ͗релъ въꙁемъ
съ тре́бнка мѧ́со. вꙿ палеѧпо́лъ
понесе. гна́въ же селеоу͗къ ͗ сꙋ́щї
с н́мъ кобы́лнц. ѡ͗брѣте мѧ
съ повержено пр мо́р. н́же пале
ѡ͗полѣ. ͗ в спє прѧ. ͗ нае
ртавъ гра́дъ. а͗бє полож ѡ͗сно
ва́нїа. наре́къ гра́дъ селевк́ю въ
своє ͗мѧ. ͗ молв сѧ въꙁыде въ ͗
ѡ͗поль. ͗ тре́хъ дн͠ехъ сътвор
пра́ꙁнⷣкъ дѡ͗соу въ тре́бнце ⷤ
съꙁда пересеоу͗съ. с͠нъ п́ковъ. ͗
дана͗нъ ͗же є͗сть въ гоа͗рѣ (!) сль
пѡ͗нѣ. кдѣ же є͗сть ͗полсъ. съ
ꙁда же на а͗нтѡ͗хю. въ ͗мѧ с͠на
своє͗го а͗нтѡ͗ха. ͗ прро́къ сот
ра. раꙁорвъ а͗нтгоню до ѡ͗сно
ванѧ. прнесъ всѐ потре́бє ѿ
него по водѣ 
Градъ же ро́съ сътворенъ бѣ̀ ѿ к
лка с͠на а͗гнорова. селеу͗къ же
по расꙿсыпанї а͗нтгонѧ гра́
да пресел а͗нгеѧ. въ вел́кы
гра́дъ а͗нтѡ͗хю ͗же са́мъ ꙁда̏,
͗ жвоу́щаа а͗нтгонї ꙗ͗же бѣ̀
тоу ѡ͗ста́влъ а͗нтго́. съ д
мтрє͗мъ сн͠омъ сво͗мъ. ͗ ма
кедо́ны дрꙋгыѧ. ͗ всѣ́хъ мꙋжь
•е͠• ͗ тр̏ ста̀. сътвор а͗нтѡ͗
х въ гра́дѣ ка́пще мѣдѧно стра́
шно а͗фнѣ ра́д. ꙗ͗коже не тꙋ́
щмъ ю. прведе же ͗ соудѧ ѿ
а͗кропо́ла ꙗ͗же ѡ͗ста́в касосъ.
с͠нъ ͗на́ха ц͠рѧ, горѣ, жт же
пресѣлвꙿше сѧ въ а͗нтѡ͗хю
с коупрї. понеже касосъ ц͠рь по
ꙗ͗лъ бѣ̀. а͗моукыю коунтны
ню. дꙿще́рь саламна кѷпр͗ска
го ц͠рѧ. ͗ прше́дꙿше сꙿ нею кꙋпрї

343b
въ а͗кропо́л всел́ша сѧ. є͗же ра́д
нарее сѧ страна та̀, а͗моукы. пр
веде же ͗ а͗грѧ ͗ѡ͗н́ны. ѿ ͗а͗по́ла
града въ а͗нтѡ͗хю. повелѣ же
͗ мцⷭѧ соур͗скы ͗ македо́нꙿскы
нарцѧ́т. ѡ͗брѣте бо̀ въ то́
странѣ, щю́ды. ж́вша ѿ дво̏ю
бо̀ по́прщю гра́да а͗нтѡ͗хѧ єⷭ
мѣсто. ͗мы́ телеса л͠еска. по
моромо́ре на гнѣвомъ б͠ж͗мъ.
ꙗ͗же ͗ до ны́нѣ нарцѧю͗ть гга́
нты. та́кожⷣе же ͗ парганъ нѣ
коє͗го та́ко ͗меноу́є͗маго щюда.
въ то́ ꙁемл ж́вша. растресно
венна ѡ͗гнемъ. ꙗ͗коже є͗сть ра
ꙁоумѣт. ꙗ͗коже ͗ а͗нтѡ͗хѧ
не а͗соу́рьст на́ ꙁемл̀ жвꙋть,
гга́нꙿстѣ. съꙁда же ͗ дроугы
гра́дъ въ соурї. ͗менемъ лаѡ͗д
кѧ пребы́вꙿшю ве́сь. ͗менемъ
мавданъ сътворвъ требоу д
ѡ͗соу. съꙁда́ же ͗ дрꙋгы гра́дъ,
въ ͗мѧ дще́р своє͗ѧ па́мы͗ па
мю пре́жⷣенарцѧє͗мꙋю фарї
а͗кымъ. бѣ́ же с́ селео̀у͗късъ
ѿ пел гра́да макдо́нꙿска. съꙁда́
же ͗ дроугыѧ гра́ды въ ра́ꙁныхъ
предръжа́нїхъ. ͗ въ перꙿскыхъ
странахъ ͗хъже сло є͗сть •о͠е•
ꙗ͗коже паоу͗санї спса. ͗хъже
͗мена нарее въ ͗мѧ своє. ͗ дѣ́
т сво͗хъ 
Паоу͗санї же спса ꙗ͗коже въ ͗мѧ
ѿц͠а своє͗го. ͗ нарее ͗мѧ а͗нт
ѡ͗хю. ꙁане же селеоу͗ковъ ѿц͠ь
а͗нтѡ͗хъ бѣ̀. нкто́же бо̀ ꙁ
жⷣѧ гра́да въ ͗мѧ мрътваго на
рцѧє͗ть, оу͗корꙁна бо̀ є͗сть.
на (!) во ͗мѧ жва́го. се́ же гра́дъ
а͗нтѡ͗хю нарее въ ͗мѧ с͠на своєⷢ

343c
а͗нтѡ͗ха. мно́го же ͗ ͗но. ́
премоу́дры повса́нѧ х́трост
ю спса. то́ же селеоу͗косъ. ͗ во
͗раклдѣ. ны́нѣ же нарцѧє͗ме
мъ да́фнь. насад кѷпарсъ ѿ ͗
раклѧ. ͗ракл́доу. то́ же граⷣ
вꙿне оу͗ доубравы въꙁданъ (!) оу͗ хра́
ма а͗фны. а͗полоновъ бо̀ тре́бн
къ дафневъ нарцѧ́ше сѧ посрѣ
д сы́. ͗ добравы ͗же раклсъ.
͗ бо́рноую х́трость оу͗мысл
пръвоє. оу͗мръ же сы́ селеоу͗къ
въ лспо́нтѣ, лѣ́тъ •о͠в• ͗
погребенъ бы́сть сеⷧоꙴу͗к соурь
сцѣ. пото́мъ црⷭтвова с͠нъ є͗
го а͗нтѡ͗хъ. пррокомъ сотⷴ.
лѣ́тъ •к͠• ͗же а͗нтѡ͗хъ въꙁлю
б ма́ехоу свою дще́рь дмтре
є͗вꙋ. ͗ поꙗ ю женѣ. с нею͗ же ро
д с͠ны два̏ селеоу͗ка. ͗же ма́лъ
оу͗мре ͗ нтѡ͗ха (!), нарееннаго
феѡ͗ндсъ. сконѧ́ же сѧ а͗нт
ѡ͗хъ селеоу͗къ. црⷭтвова по немъ
а͗нтѡ͗хъ ѳеѡ͗дсъ лѣ́тъ •е͠і• ͗
пото́мъ црⷭтвова с͠нъ є͗го ͗же ѿ
вернкѧ селеоу͗къ. калїа же лѣ́
тъ •к͠• ͗ •д͠• ͗ а͗лекса́нꙿдръ н
каторъ лѣтъ •д͠• ͗ а͗нтѡ͗хъ
гр́пъ лѣ́тъ •л͠ѕ• ͗ селеоу͗къ
флопаторъ лѣ́тъ де́сѧть.
͗ а͗нтѡ͗хъ прро́комъ є͗пфа
несъ. татосъ лѣ́тъ •в͠і•
Въ црⷭтво же є͗го недоу́гоу бы́вшю.
нежтовцѧмъ мно́гымъ ͗ꙁм
раю͗щмъ въ градѣ лѡ͗съ. нѣ
кто хтрець повелѣ на горѣ, ꙗ͗же
бѣ на градомъ. въ ка́мен ͗ꙁва
ꙗ͗т. лце ꙁѣ́ло вел́ко въ вѣнц.
ꙁрѧ̏ще въ градъ. ͗ троубоу дръ
жа́ще. пото́мъ напса нѣ́то̀.

343d
оу͗ста́в ѡ͗сопноую смръть. є͗же
лце ͗ до ны́нѣ нарцѧю͗ть харат
ѡ͗нъ. то́ же ц͠рь съꙁда́ въ а͗нт
ѡ͗хю съвѣтнцю вꙿне гра́да а͗нт
ѡ͗хѧ събрат сѧ всѣмъ болѧро
мъ. съгражⷣаны. ͗ съдомовнкы.
͗ веере (!) творѧше є͗же є͗сть лѣпо
вꙿност прѣдъ самого. съꙁда́ же
͗ ͗на нѣкаа прореенноє ͗мѧ своє 

ѡ пⷪтолѻ́мѣ•  ѡ͗ а͗нтѻ͗сѣ ка́
ко пр͗де на є͗рлмⷭъ 
ло́во .ҁ͠.
Въ то́же врѣ́мѧ мѧтежю бы́вшꙋ
въ с́лныхъ ж́доⷡ. ͗ роꙁꙿсварвꙿше
сѧ ѡ͗ е́сть ѡ͗ во́лость. не хотѧ́
щмъ покор́т сѧ дроу́гъ дроугꙋ.
є͗гда́же а͗нтѡ͗хъ нареенны
є͗пфа́нї бїаше сѧ, съ шесты
мъ потоломеѡ͗мъ, ѡ͗ соур͗скоую
ꙁемлю̀. пръвоє ѡ͗н є͗д́нъ ѿ а͗рх
є͗рѣ. прє͗мъ вла́сть согна ѿ ꙁе
млѧ̀ тов͗ны с͠ны. ѡ͗н́ же пр
бегше къ а͗нтѡ͗хє͗в. мол́ша
сѧ є͗мꙋ. да бы посадлъ въ ͗юдѣ.
͗ въмоле́нъ же ͗м ц͠рь ͗ посад є 
е́͗ же а͗нтѡ͗хъ ц͠рь въꙁвⷣгноу
гнѣвъ на ͗толомѣѧ ц͠рѧ є͗гпе
тꙿска. ꙁане́же въꙁмаше да́нь,
ѿ своⷯ є͗моу ж́довъ. с́мъ бо̀
͗ю͗дѣѡ͗мъ прше́дꙿшмъ ѿ пале

344a
стньє въ а͗нтѡ͗хю. ͗ мол́
вꙿшмъ а͗нтѡ͗ха пса́т къ ѡ͗
толомѣю (!) къ є͗г́петꙿскомоу мѣ́
стодръж́телю. ͗ цр͠ю не въꙁма́
т ѿ н́хъ да́н. ꙁане ѿтоудоу но
шахоу пшен́цю на пщю собѣ.
гла́доу вел́коу бы́вшю въ палест
н. ͗ю́дѣ же ѿ є͗г́пта коупо
вахоу пꙿшенцю
Потоломѣ же прїмъ кн́гы а͗нт
ѡ͗ховы. па́е повелѣ въꙁмат
ѿ н́хъ да́нь. а͗бє а͗нт́о͗хъ съ во́
по́͗де на птоломѣѧ. поне́же на (!) ра́
д ѡ͗ кн́гаⷯ є͗го. ͗сходоу бы́вшю
межⷣоу ͗м. па́де мно́жество мно́
го ѿ во́ а͗нтѡ͗ховъ. ͗ оу͗бѣжа
въ прїде въ лмтъ. се́ же оу͗вѣ
дѣвꙿше соу́щ въ і͗єрл҇ⷭмѣ ͗ю͗дѣ.
съста́вша пра́ꙁнⷣкъ. радоую͗
ще сѧ на ра́дость птоломѣю. мнѣ́
вꙿше а͗нтѡ͗ха оу͗мръша. слꙋ́
же сѧ не бы́т томоу, ꙗ͗коже ѡ͗
н мнѣ́ша. а͗нтѡ͗хъ съвокоу
п мно́жество во́. вънеꙁаапꙋ
прїде на птоломѣѧ. ͗ оу͗б ⷯ (!)
посѣкы мно́жество є͗го. ͗ оу͗
вѣдѣ ѡ͗ ͗ю͗дѣ͗хъ і͗єрл҇ⷭмьскыхъ
є͗же не (!) сътворша на́ нь. ѡ͗бра
дова́ша сѧ ѡ͗долѣню є͗го. въ
ѡ͗роуж сѧ на і͗єрл҇ⷭмъ 
Ст͠моу же гра́доу жвоу́ще (!) въ все
мъ м́рѣ ст͠льскаго ра́д ѡ͗н
ѡ͗ва. ненавдѧщемоу лоукавь
ствїа. ͗ бл͠гот҇ⷭѧ клю́ сѧ
по всемоу гра́доу въскорѣ, ꙁа
д͠н •м͠• ꙗ͗влѧ́т сѧ на въꙁдꙋ
сѣ на ко́нхъ рщюще въ ѡ͗роу́
ж. ͗ ꙁлатыѧ ѡ͗дежⷣа ͗моу́
ще. ͗ плъкы ѡ͗боꙗ͗мо быва́є͗мы
͗ ѡ͗роу́жє͗мъ двꙁанѧ. ͗ ꙁла

344b
тыѧ красоты блща́нѧ. всѧ́
кымъ вдомъ ѡ͗блъенымъ. ͗
въ бронѧ. сего̀ ра́д вс̀ молѧ́хꙋ
сѧ. да бл͠гоє боу́деть ꙗ͗влѧє͗моє.
ꙗ͗вле́нє же проꙗ͗влѧ́ше ѕло́є пр
ше́ствє а͗нтѡ͗хово. ꙁапова́д
въ бо̀ с побѣдою многою. ͗ свере́пꙋ
д͠шю ͗мы́. ѿ многаго же беꙁꙋ
мѧ ͗ горденѧ. вꙁѧ́тъ гра́дъ
ко́пє͗мъ ͗ погоуб . та́е пове
лѣ во́є͗мъ не щадѧще сѣ. соу́щаа
въ градѣ ͗ꙁбє͗н бы́ша. те́мъ
•͠і дръꙁноу. въ ст͠ыню въше́дъ.
съ гордынею велкою. ͗ поста́в
ка́пще ͗доло (!) мръꙁокъ. ꙁапоусте
нїє цр͠кв. ѡ͗сквернвъ несты
м жрътвам цр͠квь дѡ͗совоу.
ѡ͗лє͗воу (!) нарее . та́ко на высоцѣ
мѣсте шедъ сѣде. во́є͗мъ є͗го прѣ
дъстоꙗ͗щмъ ѡ͗крт҇ⷭъ є͗го въ ѡ͗
роуж. повелѣ носѧ́щмъ ко́пїє
є͗д́номоу ко́жⷣо ⷯ ждовна ꙗ͗
т. ͗ мѧ́съ свныхъ ͗доложръ
твеныхъ ноуд́т вкоуша́т
͗мъ. а͗ще л кто̀ не хо́щеть ѿ н́
хъ скве́рнъ вꙿкоушат. с́ѧ въ
кꙋша́т. с́ѧ ͗стомвꙿш
оу͗б́т
Мно́гымъ же ꙗ͗томъ бы́вшмъ
в н́хъ. є͗леа͗ꙁаръ ͗менемъ ста
рѣ͗шна кнгоїамъ. моу́жь
оу͗же прстарѣв сѧ въꙁрасто
мъ. ноудмъ бѧ́ше ѿ скве́рныⷯ
ꙗ͗ст. се́ сь же съ брасла́вє͗мъ
смръть па́е ͗ꙁвол. лѝ съ нена
встю ж́тїа с̀ въспрꙗ͗т.
са́мъ ͗дѧ́ше къ моуцѣ. ͗ та́ко
съ мно́гым пръвеє ранам. ͗
моꙁольм пременвъ своє ж́
тє. не то́ю оу͗нымъ. но̀ ͗

344c
состарѣм сѧ. своє͗ю́ смр͠тїю ѡ͗бра́
ꙁъ доблї  памѧт добродетель
нѣ ѡ̀став.  нм ͗нѣхъ
бѧхꙋ •ꙁ͠• братїа. смр͠тїю (!) раꙁл
но моум. срⷮто҇ⷪтеръпескы
м вѣнц тако вѣнан бы́́
ша. о͗ нхже велкї гргорї
гл͠ть. тако въспрїѧтъ є͗ре
͗скы нъ. бжтв҇ⷭны є͗ле
ꙁаръ, наоу͗в сѧ. ͗ наввъ
нбн҇ⷭыⷯ. не внешнкропленїєⷨ.
͗ і͗л҇ⷭѧ ѡ͗ст͠въ. но͗ своє кро
вїю сътворвъ конець. конꙿ
аноє та͗но тако ͗ оу͗нї о͗тро́
ц не сладост работавше,
но грѣховъ ѡ͗бладавше. ͗ тѣ
ло т҇ⷭо сътворвшмъ. къ
беꙁъгрѣшне жꙁн преста
вша. тако прїѧтъ много́а
днаа мт͠. тако ͗ жво є͗ще
сꙋщмъ оу͗крас сѧ. ͗ ѿшеⷣшмъ
 нм в поко́ є͗сть. ͗хже раⷣ 
по мрѣ г͠в преⷣпостав. оу͗д
в же сѧ а͗нтѡⷯ тако прелож
въ юдо прещенїє. съвѣдають
двт сѧ. ͗ ратн моужьска
го добродѣлїа. є͗гⷣа ꙗ͗рость конь
ає͗т сѧ о͗ собѣ дѣанїє ͗скоусть
сѧ. ꙗ͗ко ѿ͗де беꙁ помощ ͗ бе
ꙁъ ͗стовїа. тѣм оу͗бо м͠те҇ⷧ
ѡ͗срамв сѧ пае же раꙁгнѣва
в сѧ. ͗ с͠тыхъ сосоуⷣ воꙁемъ.
ꙁлата же ͗ сребра бещсла. ͗ ве
сь граⷣ пленвъ. ͗ скотноу въ
мѧса сътворвъ. ͗ мно́го
оу͗бї͗ство сътворвъ. ͗ ве
лѣре҇ⷱствовавъ ѿ͗де въ а͗нъ
то͗хїю. велї плаь ѡ͗став
въ сн͠мъ ͗і͗ꙁлⷭ҇мⷪ҇ъ. ͗ по двою
лѣтоу на персы̏ воѧ събравъ.

344d
посла кн͠ѕѧ да́н събрат на гра
ды і͗єрл҇ⷭмьскыѧ. то́ прше́дъ
съ мно́гою с́лою. ͗ гл͠авъ мрꙿскыⷯ
словесъ пре́лестю. къ градоу ͗
є͗рл҇ⷭмоу въшедъ. ͗ пораꙁ ꙗ͗ꙁвою
вел́кою. ͗ раꙁорвъ стѣны гра́
дꙿскыѧ. ͗ ве́сь гра́дъ ꙁажꙿже. ͗ ͗
сꙿпрове́рже. ͗ цр͠квь блоу́дꙿства
͗ скꙿве́рныхъ жръто́въ ͗сплън.
не хотѧ́щм же ͗ю͗дѣѡ͗мъ пр
стоуп́т въ є͗лл́нꙿскꙋю вѣ́рꙋ.
͗ сꙿкве́рныхъ вꙿкоушат. не ща
дѧ ͗ꙁбва́ше мно́гыѧ оу͗бо̀ мꙋ́
ж ͗ жены ͗ дѣт. мно́гым
ꙁлы́м моу́кам ͗ꙁб́въ. ͗ дрꙋ
гыꙗ плѣнвъ ѿ͗де. кн͠ѕѧ ва́кх
да ѡ͗ста́ввъ. да моуть ͗ю
дѣꙗ͗ны
͗ а͗рхє͗рѣ же ѡ͗нѧ прбе́гъ кꙿ по
толомѣю. ͗сꙿпрос вꙿ него мѣсто
въ ͗лѡ͗пол. ͗ съꙁда градъ ͗ цр͠ко
вь подо́бноу і͗єрл҇ⷭмоу. а͗нтѡ͗хо
во же срⷣце не насытв сѧ крове
прол́тѧ. ͗ оу͗боꙗ͗ ноуже пр
лож на жды. раꙁꙿдроушт
ѡ͗͠ьскы ꙁаконъ. ѧ́да дръжа
т неѡ͗брѣꙁанна. ͗ свнь на
ѡ͗лта́рь прност. ѡ͗ то́мꙿже
вс̀ не покарѧ́хоу сѧ. а͗ ͗же ле́пш
͗ꙁбїєн бы́ша. вакхдъ же а͗нт
ѡ͗ховъ воє͗во́да. пр͗мъ ѿ него
беꙁбо́жноє повелѣнє. не ѡ͗ста́
в нє͗д́ного ѡ͗браꙁа беꙁаконїа.
но̀ по всѧ́ д͠н є͗млѧ́ по моу́жю лѣ
пшхъ ͗ꙁбва́ше. ͗ бѧше в
дѣт по ꙁемл̀ беꙁъ престан
вдѣнє пеѧ́лно. до́ндеже не
могоуще тръпѣт ж́дове оу͗
стрѣмша сѧ на́ нь. ͗ а͗бє ма
тѳеѧ с͠нъ а͗самонѣ͗нъ, є͗д́нъ

345a
ѿ і͗єрѣ ѿ гра́да модѣ͗на. поє͗мъ
своⷯ сн͠въ •е͠• с ме оу͗б ва́кх
да. ͗ а͗бє постраш́вше сѧ стра́
жє бѣжа́ша по́ лѣсемъ. ͗ мно́
жество людї. пребы́вꙿшмъ є͗
моу ͗де съ дръꙁостю. ͗ б́в сѧ съ
а͗нтѡ͗хїскым воє͗водам. ͗
ѡ͗долѣ ͗мъ ͗ вы́гна ѿ і͗юдѣѧ. ͗
въꙁлюб́ша є͗го съ во́. свобод́
вꙿша ⷯ ѿ ͗ноплеменнкъ. ͗ вꙿда́-
ша є͗моу старѣ͗шнꙿство. а͗ се́
пороувъ во́лость ста́рѣ͗шемꙋ
с͠ноу ͗ оу͗мре 
Сн͠ъ же є͗го вѣды ꙗ͗ко а͗нꙿтѡ͗хъ
не оу͗млъть. с́лы сбра́ше ꙁе
мныѧ. съ р́млѧны м́ръ творѧ́
ше. ͗ є͗пфанѧ па́кы ше́дꙿша на́
ꙁемлю въꙁꙿбранѧ́ше съ вел́кымъ
оу͗бо́є͗мъ. ͗ та́ко побѣдоу сътво
рвъ въꙁы́де на дръжа́щхъ вы́шне
го гра́да. ͗ прогна ѿтѹ́доу въ до́
лнї. є͗же нарет сѧ кра́
͗ събра́въ всѣхъ своⷯ. пршедъ
раскопа неествыⷯ ка́пще (!) є͗лл́
нꙿскыхъ. ͗ престоуп́вꙿшмъ ж́
домъ ꙁаконъ ͗ꙁб
͗ ѡ͗боує͗мъ цр͠квь ͗ всѐ мѣсто ѡ͗с͠т.
͗ съꙁда ͗ съсоуды цр͠квьныѧ сътво-
р но́вы. ͗ полож въ цр͠кв. пръ
ваа бо̀ ѡ͗сꙿквернша ѡ͗лта́рь поста́
в ͗нъ. ͗ жрътвы наѧ въꙁнос́
т
͗Антѡ͗хъ же нелѣпо побѣженъ ѿ
прьскыѧ ꙁемл̀. на ѡ͗пѧ́ть ꙁапо
важенє сътворвъ. ͗ ѿ мно
гаго оу͗нынѧ раꙁболѣв сѧ, вѣ
ща къ велможамъ сво͗мъ. ѿстꙋ
п́лъ є͗сть со́нъ ѿ ꙭю моє͗ю. ͗
нꙁъпадохъ пеѧ́лю моє͗ю мно́
гою. ны́нѣ оу͗бо оу͗помѧноуⷯ ѕл̏ыⷯ.

345b
ⷤ сътворⷯ въ і͗єрл҇ⷭмѣ. ͗ враꙁоумѣⷯ
ꙗ͗ко тѣ́хъ ра́д ѡ͗брѣтохъ ѕла̏а
с̀. ͗ сѐ погыбаю ѕлѣ̏ въ ꙁемл̀ тꙋ́
жⷣе. ͗ повелѣ ѡ͗роу́жнкоу сво
є͗моу беꙁъ престан поганѧт.
мановенїемъ шествованє ра
ꙁꙋмѣваа ꙗ͗вѣ. ꙗ͗ко с вы́шнѧго
соу́да моу́ка є͗сть. ѡ͗дръжашеть
є͗го беꙁъ престан болѣ́ꙁнь въ
оу͗тробѣ. ͗ лю́ть (!) вноу́трь мꙋ
кы. клю́ же сѧ є͗моу н́ꙁоу па́
ст с колеснц, ꙁане бо́рꙁо веꙁо
моу. ͗ въ ꙁлоє па́денє па́д сѧ̀. всѧ̀
теле́снаа є͗го оу͗деса раꙁꙿслабѣша
недоу́гъ же сѧ то́лма провлее ѧ.
ꙗ͗ко ͗ ръвемъ въскпет. ͗ болѣ
ꙁньм вел́кым распода́т (!) сѧ
пло́т є͗го. ͗ є͗ще же ѿ смра́да ѡ͗
ка́аннаго. ͗ скве́рнаго є͗го тѣла
всѣмъ во́є͗мъ тѧ́жко бѧ́ше ѿ смра́
да. ͗ по вел́коу ͗ мно́го похвал
в сѧ. ͗ мно́га ѕла̏. та́ко сътво
р́вы . не лѣпо, оу͗ро́дьствено
ж́тє въ тоу́жⷣе странѣ ͗сꙿпро
верже

ѡ͗ вто́ромъ а͗нтѻсѣ. ка́ко
прде на їєрл҇ⷭмъ⸱ ͗ ѡ͗ мꙋжесть
ве є͗лѻꙁа́ѻровѣ брата і͗ꙋдⷩ.
ло́во .ҁ͠ѳ.
По а͗нтѡ͗сѣ же цр҇ⷭтвова а͗нт
ѡ͗хъ прро́комъ є͗вопаторъ

345c
с͠нъ є͗го. ненав́стнкъ ж́домъ
съвокоупвъ •к͠• ты́сѧщь ко́нн
къ. ͗ пешцѧ •р͠• ты́сѧщь. ͗ ко
леснць •т͠• а͗ слоновъ •н͠• ͗ •е͠•
наоу͗енымъ на́ брань. ͗ раꙁдѣл
слоны на ꙁастоупы. прста́в
коє͗моу́жⷣо слонов. •а͠• мꙋжї
бръньстець въ є͗дномъ оу͗ж
желѣꙁнемъ. ͗ шле́м мѣдѧн на
главахъ ⷯ. ͗ ко́ннкъ •ф͠• ͗ꙁбра́
нъ нарѧженкъ коє͗моу́жⷣо ѕвѣ́
р ͗ ꙁа́брала дре́вена на коє͗жⷣо ѕвѣ
р. ко́ꙁнью гора́ꙁдою ꙁамышле
но. ͗ на коє͗мъжⷣо моу́ж хра́бр
въѡ͗роужен •л͠в• ꙗ͗коже въсїа
ше слн͠це на ꙁлатыѧ щты ͗ на ѡ͗
роужѧ. блста́хоу сѧ го́ры ѿ
н́хъ. ͗ сѧ͗хоу ꙗ͗ко свѣт́лн
ц горѧще. тѣмꙿже въꙁмꙋща́
хоут сѧ в́дѧще ͗ слы́шаще. ͗
гла҇ⷭ мно́жество. ͗ сꙿкрпанѧ
колеснць. бѣ бо̀ плъкъ крѣ́по
къ ͗ вел́къ ѕѣ́ло. ͗ во́на съво
коуп бес сла въѡ͗роужен.  ͗
͗дѣ скво́ѕѣ ͗ю͗дѣю. ͗ вꙿꙁѧ́ грⷣа
вѳъсоу́ръ. ͗ на мѣсте наремѣ
мъ, вѳъꙁарѧ. соу́щю пꙋт
те́сноу. ѿтоу́доу протвлѧ́
ше сѧ с́лою. є͗ще не сплъвꙿш
м сѧ плъкомъ.  ͗ вдѣвъ є͗леа͗ꙁа
ръ бра́тъ ͗ю͗днъ нарѧженымъ
слономъ. ͗ стрѣлцемъ на н́хъ
соу́щемъ. є͗дного же в́дѣвъ
ѿ слоновъ вы́шꙿша оу͗крашена ве
л́кою ꙁолотою стѣною. ͗ мнѣ
въ на не́мꙿже ц͠рю соу́щю. ͗ско
͗с плъка своє͗го, прлѣп сѧ про
т́внымъ стоꙗ͗щмъ. ͗ мно́
гыѧ ͗ꙁб́въ ѡ͗кроугъ слона. пр
ста досѧга́т мн́маго ц͠рѧ.

345d
немо́щно бо̀ є͗моу бы҇ⷭ высот ра́
д. подъ н́мъ подътее. пробо
де поⷣ ре́во слона. поноуд ѕꙿвѣрь
па́ст на́ сѧ. а͗бє съкроуш
є͗го. ͗ сконѧ́ сѧ не помѧноу ж
вота па́е сла́вы. ͗ ͗же пра́влѧ
ше слона ͗ сѣдѧше на немъ. не
а͗нт͗ѡ͗хъ бо̀ бѧ́ше. но̀ ѿ неꙁна́є͗
мыхъ нѣ́кто. пото́мꙿже ж́до
ве длъго сѧ б́ша. но̀ а͗нтѡ͗х͗
а͗не мно́жествомъ бо́лше соу́ще.
ва́ꙁнь бл͠гоу прїмꙿше ѡ͗долѣша.
͗ мно́гымъ ͗ю͗дѣѡ͗мъ ͗ꙁбє͗ны
мъ бы́вꙿшмъ. ͗ ѡ͗станокъ по
͗мъ ͗ю͗да ѿбѣжа въ гнофть
скоую во́лость. ͗ пршедъ а͗нт
ѡ͗хъ на і͗єрл҇ⷭмъ ѡ͗кроугъ ста̀ гра́
да. та́е словесъ мрꙿскыхъ съ
клѧ́твою сътворвшю. пр
ꙗ͗ша є͗го вноу́трь въ градъ. ѐ
же въшедъ клѧ́твоу престоу
пвъ. ͗ стѣноу гра́дꙿскоую бо́
жю ͗сꙿпровергъ. ͗ жвоу́щаа
вꙿ не́мъ плѣнвъ. въ а͗нтѡ͗хїю
прведъ. моу́въ мно́го оу͗мо
р. ͗ раꙁор ͗ю͗дѣ͗ско ст͠льство .
͗ цр͠квь соломоню проꙁва, дѡ͗са
а͗лоумъскаго нарекъ. ѡ͗сквръ
н ю свны́м мѧ́сы. ѡ͗ста́в
͗ю͗дѣѧ ѿ вѣры ѿц͠ь своⷯ. ͗ въ
є͗лнꙿство ноужа́ше ѧ. ͗ пре
бы́сть въ і͗єрл҇ⷭмѣ ма́ло дн͠овъ.
ѡ͗скоуде́нїа ра́д бра́шна ѿ͗де.
ѡ͗ставвъ ꙁасадоу є͗л́ко можа́
хоу гра́дъ стрѣщ. а͗ про́юю с́
лоу поуст въ соурю ꙁмова
т. а͗ ͗мꙿже ѿ͗де а͗нтѡ͗хъ. ͗
ю͗да не млъѧ́ше. прбывꙿшмъ
мно́гымъ ѿ сво͗хъ. цр͠квь же
ѡ͗́ствъ. і͗єрл҇ⷭмъ съꙁдавъ.

346a
па́ск© праꙁнⷣова б͠гу. ͗ пръвы
ѡ͗статокъ съвокоупвъ. ͗спо
л́в сѧ на а͗нтѡ͗х͗скыѧ воє͗
воды. въ градѣ а͗кыдасанъ. ͗ хра
борьство ꙗ͗ввъ. ͗ мно́гы ѿ н́
хъ ͗ꙁб́въ оу͗бє͗нъ бы҇ⷭ. ͗ по ма́лѣ
хъ д͠нехъ бра́та є͗го і͗ѡа͠нна оу͗б́
ша ͗ю͗дѣ прꙗ͗ꙁн а͗нтѡ͗ховы.
а͗нтѡ͗хъ же не престоꙗ͗ше моу
ѧ ͗ю͗дѣѧ лѣта тр̏. ͗ мц҇ⷭь ше
сть. ͗ оу͗мре а͗нтѡ͗хъ
͗ цр҇ⷭтвова с͠нъ є͗го а͗нтѡ͗хъ ꙁекры
прро́комъ. ͗єра́ксъ. лѣта два̏.
͗ потомъ цр҇ⷭтвова дмтрїанъ
селеоу͗ковъ. лѣ́тъ •͠• ͗ пршеⷣ
въ а͗нтѡ͗хю вел́коую. нѣкто
͗ю͗да ͗менемъ. ͗ нра́вомъ ждо
внъ. мол дмтрїана цр͠ѧ. ͗
да́ є͗моу цр͠квь. ͗ ко́ст мака
ве͗скы. ͗ погребе ѧ въ а͗нтѡ͗
хї велцѣ. ͗ вꙿ нарцѧє͗момъ
мѣсте каратеѧ. бѣ̀ бо̀ тоу съ
бо́ръ ͗ю͗дѣѡ͗мъ. бл́ꙁъ бо̀ гра́да
а͗нтѡ͗х͗ска. моу ⷯ а͗нт
ѡ͗хъ въ горѣ а͗клѡ͗нꙿстѣ. прѧ́
мо ͗ка͗сскомоу дѡ͗сꙋ
Сѐ второє бы́сть і͗єрл҇ⷭмꙋ плѣненїє
ꙗ͗коже премоу́дры є͗все́вї па
мъфл͗скы спса
По оу͗бїєнї же ͗ю͗ды ͗ бра́та є͗го
і͗ѡа͠нна. пото́мꙿже братъ ͗хъ
͗ѡ͗наф. прє͗мъ тоу́ вла́сть
͗ блюда́ше сѧ ѿ своⷯ а͗нтѡ͗х
ꙗ͗нъ. ͗ р́мꙿскымъ промышлен
є͗мъ твердѧ́шет сѧ. ͗ къ а͗нт
ѡ͗хоу посылаа слы́ смрѧшет сѧ.
но не бы́сть є͗моу плъѕы вꙿ то́мъ.
трфонъ бо̀ мꙋ́тель пр́ѧ
а͗нтѡ͗хꙋ. а͗ на ͗ѡ͗нафа пре́жⷣе
гнѣва́ сѧ. ͗доу́щю ͗ѡ͗нафꙋ къ

346b
а͗нтѡ͗хꙋ с ма́лымъ во́. ле́стїю
ꙗ͗тъ . въ птолома͗дѣ. ͗ то
го свѧꙁавъ воює͗т сѧ съ ж́ды.
͗ пото́мъ прогнѣванъ бы́сть
с́мономъ ѡ͗нафанемъ бра́то
мъ. ͗ сѐ раꙁꙿгнѣва́в сѧ оу͗б а͗на
фана. с́монъ же крѣпко воло
дїа вꙁѧ́ бл́жнѧѧ городы. ͗ стра́
же ͗ꙁгꙿна. ѿ ꙁарата ͗ ѿ ͗ѡ͗пѣ
͗ ѿ ѡ͗мн́є. ͗ а͗нтѡ͗хов помо́
глъ на трꙋфона. но̀ а͗нтѡ͗хъ
бо́рꙁо ꙁабы́въ блгⷣть. на ͗ю͗дѣю
͗ на с́мона посла воє͗водꙋ конде
веꙗ͗съ ͗ погоуб́т ͗ поработ
т. с́монъ же а͗ще ͗ ста́ръ бы́
въ но̀ крѣпꙿко ͗спол́в сѧ а͗кы оу͗
ноша. пръвоє же посла с͠ны своѧ
на н́хъ съ крѣпльшм. са́мъ
же ма́лоу ѧ́сть с́лы прє͗мъ
͗де по́ лѣсомъ таꙗ͗ сѧ. ͗ ѿтоу́
да прїде вꙿнеꙁаапоу ͗ ѡ͗долѣ.
тѣмъ поста́вша є͗го лю́дє
а͗рхє͗рѣѡ͗мъ. то́ бо̀ свобод
ж́ды ѿ макдо́нꙿскыѧ дръжа́
вы. по стѣ̀ ͗ по •о͠• лѣтъ. ꙁѧ́
ть же є͗го потоломѣ вꙿда́ є͗мꙋ
ѡ͗тра́воу на ѡ͗бѣдѣ ͗ оу͗мор 
а͗ женоу є͗го ͗ два̏ с͠на є͗го дръжа́
ше ѡ͗кованъ. а͗ на третїаго по
сла́въ оу͗б́т є͗го нареемаго а͗
рка́ма. бы́вꙿш же вѣст оу͗но
ш. бѣжа́ше къ градоу. оу͗поваа
на люд. ͗ на въспомна́нє ѿ͠ь
скыѧ побѣды. ͗ в неꙁа́всть
потоломѣ ͗нѣм вра́ты вꙿн́
т. но̀ лю́дє не поустша є͗го.
прє͗мꙿше оу͗же ͗ ͗ркана. тѣ́
мꙿже оу͗бѣже въ градъ даго́нь
ꙁа ͗є͗р́хо. пр͗мꙿ же ͗рка́нъ
ѿ него а͗рꙿхє͗рѣ͗ство. ͗ пожре

346c
б͠гоу. ͗ въско́рѣ ͗ꙁы́де на пто
ломѣѧ мьст́т хотѧ мт͠рь
͗ бра́тоу. прстоупвъ же къ
гра́доу съ с́лою побѣжа́ше пто
ломѣѧ. са́мꙿ же є͗д́ною стра́
стю пра́ведною побѣженъ
бы́сть. є͗гда оу͗бо побѣженъ
бы́сть птоломѣ. тогда въ
ꙁводѧ́ше на ꙁа́брала мт͠рь ͗рка
новоу ͗ ꙁъ бра́тома є͗го. ͗ всѣ́-
мъ вдѧщмъ бїашеть ѧ. ͗
посѣенє͗мъ прѣтѧше. а͗ще
не ѿстоу́пть ѿ гра́да. м͠т
же въпꙗ͗ше къ немоу. ѧ́до
не щад на́съ. но̀ ѡ͗став, а͗ть
оу͗бє͗т ны. то́кмо прстоу
п ͗ ꙁажꙿж градъ ͗ ͗м . на́
мъ смръть лѣпш жвота є͗сть.
тѣмъ ͗рка́нъ оу͗стрѣмлѧ́ше
т сѧ. но̀ вдѧ м͠трь моумꙋ
ѡ͗склаблѧшет сѧ. длъго же
медлѧ́щмъ тоѧ ра́д вны.
наста лѣ́то пра́ꙁⷣноє. ꙗ͗коже
͗моу́ть ѡ͗бы́а. ͗ тогда ѿ
стоуп́вꙿшю ͗рка́ноу. птоло
мѣ оу͗б м͠трь є͗го ͗ съ брато
ма. ͗ бѣжа къ ꙁно́ноу нарее
нномоу кот́ла фладелѳ͗ско
моу властелноу. а͗нтѡ͗хъ
же помѧноувъ ꙗ͗же є͗моу ство
р с́монъ. па́кы събра во́ѧ. ͗
ше́дъ въ і͗єрл҇ⷭмъ ѡ͗сѣдѣ а͗рка́на.
͗рканъ же ѿтворвъ гро́бъ
двⷣъ. ͗ въꙁе́мъ •г͠• тала́нтъ
͗ вꙿда а͗нтѡ͗ховы •т͠• тала
нтъ. ͗мꙿже тоу́ оу͗моленъ бы́
въ ѡ͗слаб воє͗ванѧ. по томⷤъ
а͗нтѡ͗хоу шедꙿшю на м́ды. ѡ͗
ютвъ же ͗рка́нъ. ꙗ͗ко беꙁъ
во сꙋ́ть гра́д є͗го соурꙿскыѧ.

346d
͗ оу͗стрѣм сѧ ͗ вꙁѧ́. меда́в. с
мѣѧ. ͗ скма. нагар́ꙁ. ͗
хоуфе. ͗ ͗доумѣю. ͗ дореѡ͗. ͗
мар́са. ͗ ͗нѣхъ бл́жнхъ мно́
го. ше́дъ же до самарѧ ѡ͗бхо
д. ͗ прста́в ѡ͗ба с͠на а͗рсто
воула. ͗ а͗нтго́на. ͗мꙿже вою͗
ю͗щмъ тогда гла́дъ бы́сть на
самарѧ́нехъ. ꙗ͗ко ͗ неѡ͗бы́наа
ꙗ͗ст ͗мъ. ꙁва́хоуть же на по
мощь а͗нтго́на а͗спод́нꙿскаго.
͗ то́ бо́рꙁо послоушавъ. пршⷣе
б́ сѧ съ а͗рстовоу́ломъ ͗ побѣ
женъ бы́сть. ͗ гна́ста бра́та
по немъ до скоуфопол. ͗доущ
ма же ͗ма въспѧть. ѡ͗ют́
вꙿше же сѧ самарѧне. ꙁатвор
ша вра́та гра́доу. но̀ не могоша
оу͗дръжа́т. ͗ вꙿꙁѧ́ста бо̀ ͗ бра́
та ͗ раскопа́ста, ͗ полон́ста
 весь. ͗ скоуфополь. ͗ кармль
скоую ꙁемлю полон́ша. вдѧ́
ще же болѧ́ре гра́дꙿстї ва́ꙁнь
ство ͗рка́ново ͗ съ с͠нома. ꙁав
дѧще ра́ть въꙁвⷣго́ша на́ нѧ.
но̀ ͗рка́нъ побѣд во́ѧ ͗ расто
 ͗хъ
͗ оу͗мре с̀ а͗нтѡ͗хъ дмтрїанъ.
цр҇ⷭтвова а͗нꙿтѡ͗хъ вноу́къ грꙋ
повъ. с͠нъ модкнъ (!). дще́ре а͗р
а͗нфа ц͠рѧ каподоьска лѣ́тъ
•ѳ͠• пострада ѿ б͠жѧ гнѣ́ва.
а͗нтѡ͗хѧ вел́кыѧ. пръвоє
є͗моу повелѣнє въ ѡ͗смоє лѣто
цр҇ⷭтва є͗го. пр мокдо́нѣхъ
до (!) пръвыхъ ѡ͗снова́нїа гра́да
є͗же ѿ селеоу͗ка нкатора. по
дрꙋгыхъ лѣ́тѣхъ •р͠• •н͠• ͗ два̏
а҇ⷭ •і͠• д͠нь мц҇ⷭѧ переветѧ (!) •к͠а•
поновленъ бы́сть. ꙗ͗коже до

347a
мннъ хронограѳъ спса. та́ко
же ͗ паоу͗санїа
По а͗нтѡ͗сѣ же вꙿноу́цѣ же гроу́по
вѣ. цр҇ⷭтвова а͗нтѡ͗хъ є͗оу͗пре
псъ. ͗же стоужвъ сы́. ѿ па́
рфъ скоуп (!) на́ нѧ во́ѧ мно́гы. ͗ по
гы́бшмъ мно́гымъ па́рфомъ.
на съблюде́нє прїдоша. ͗ поѧ
женоу а͗нтѡ͗хоу сн͠оу своє͗моу
нарцѧє͗момоу коуꙁка́ноу. дще́
рь а͗рса́ка є͗па́рха насльство
ва́вꙿшаго є͗моу. ͗менемъ врта́
ню. ͗ преста́ ра́ть. посемꙿже
а͗нтѡ͗сѣ цр҇ⷭтвова́ша ѿ плѣ́
мене ͗хъ дроуѕ тр̀ ц͠р. до
цр҇ⷭтва а͗нтѡ͗ха дѡ͗нса про
каженаго. ѿц͠ѧ клеѡ͗па́тры
͗ а͗нтѡ͗ха

ѡ͗ смр͠т ͗ркано́вѣ⸱ ͗ ка҇ⷦ арсто
оулъ въꙁлож на сѧ вѣнець ц͠рь
ло́во. .р͠. скы̀͗
Пре́жⷣереенны же а͗рка́нъ. про́
аа лѣ́тъ съ до́броволє͗мъ пож
въ. ͗ вла́сть до́брѣ ͗спра́ввъ
ꙁа •л͠ꙁ• лѣ́тъ. ͗ ꙁа тр лѣта,
сконѧ́ сѧ пѧ́ть с͠нвъ ѡ͗ста́в
въ пребл͠женне въ ͗стнноу. ͗
беꙁъ всѧ́кого поно́са пожвъ.
тро́ꙗ͗ же ͗ꙁрѧ́днаа ͗мѣ́ѧ вла́
ст. ͗ю͗дѣ͗скоу ͗ а͗рхє͗рѣ͗скꙋ.

347b
͗ пр҇рествꙋѧ. все бо̀ бесѣдова́
ше с н́мъ б͠гъ. ꙗ͗ко нѣто оу͗та
ꙗ͗шет сѧ є͗го хотѧ́щеє бы́т.
͗ то́ же ѡ͗ своєю͗ с͠нꙋ пр҇рество
ва. ꙗ͗ко не бы́т ͗ма до концѧ.
но̀ пог́бнꙋт. по ѡ͗тн бо̀ ско
нѧ́нї. ста́рѣ͗ш а͗рстовꙋ
лъ вла́сть на цр҇ⷭтво преврат.
͗ въꙁлож на́ сѧ вѣнець пръвы
по •у͠• лѣ́тъ. ͗ по •о͠• ͗ по є͗д́
но лѣто ͗ по тр̀ мц҇ⷭ пршествїа
лю́дꙿскаго ѿ вавлона. а͗нтго́
на же втораго бра́та творѧше
т сѧ любѧ. ͗ ладна ествоую.
͗ прокыє. тр̀ дръжа́ше въ те
мнц. съвѧꙁа́ же ͗ мт͠рь ͗хъ.
прѧ́щю сѧ с н́мъ ѡ͗ власть. ͗рка́
нъ бо̀ то́ да́лъ оу͗мраа ѡ͗ всѣмъ
вла́сть. но̀ а͗рстооу͗лъ дотолѣ
въ ѕвѣрооу͗мє прїде. ꙗ͗ко гла́
домъ оу͗мор́т ю свѧ́ꙁаноу. по
то́мꙿже мы́слть ͗ на бра́та сво
є͗го а͗нтго́на. є͗го́же сѧ творѧ́
ше любѧ. прѧ́стнка ͗мѣѧ
цр҇ⷭтвѧ своє͗го. ͗ оу͗б пртею
своє͗ю. прходѧще боѧре́ клъ
ста́хоу на нь. ͗ то́ ͗спръва не
͗мѧ́ше вѣры. ͗ бра́та любѧ.
͗ ꙁавдост мѣсто подаваꙗ.
є͗д́ною же а͗нтгонъ свѣтелъ
прїде съ дрꙋгы сво͗м на пра́
ꙁнⷣкъ на скнопгю. прклю
́ сѧ въ ты̀ д͠н а͗рстооу͗лꙋ ра
ꙁболѣвꙿшю сѧ. а͗нтга́нъ же не
вѣ́ды бра́тнѧ ͗ꙁнемоганїа
͗ ͗де къ цр͠кв оу͗крас́вꙿ сѧ съ дрꙋ
гы сво͗м. ͗ съ ѡ͗роу́жє͗мъ
хотѧ ͗ ꙁа брата помол́т сѧ.
в́дѣвꙿше же лоука́в. пр
стоупша къ цр͠в г͠люще. тво́

347c
бра́тъ не пожⷣавъ т́ твоє́ѧ
н хотѧ цр͠вымъ бра́томъ въ
ꙁват сѧ. но̀ ͗ цр҇ⷭтва ͗ща пр
͗де къ цр͠кв, тѣмъ словесемъ.
͗ по малоу не хотѧ вѣрова. лежа
ше же вꙿ мѣсте нареемемъ ва́
р. послѣдже нарее сѧ ͗мѧ
мѣ́стоу томоу а͗нто́нѧ. ͗
повелѣ сво͗мъ во́͗номъ ше́дꙿше
хран́т сѧ въ темнѣ хлѣ́вне.
коуда же боу́деть а͗нтгоноу
͗т. да́жь ͗деть беꙁъ ѡ͗рꙋжїа
то̀ провод́те  до́брѣ съ дроу́
гы сво͗м не творѧ́ще па́ко
ст. а͗ще л съ ѡ͗роужє͗мъ боу́
деть то̀ оу͗б́͗те . а͗ко а͗нт
гоноу пославъ рѣ прїд къ
мнѣ а͗ть мене посѣт́шь. но̀
прїд беꙁъ ѡ͗роужѧ. слы́ша
вш же цр͠цѧ цр͠вы посо́лнкы
͗ оу͗дръжаа. а͗ своѧ посла съ ле́
стю. г͠лющ бра́тъ тво́ слы́
шавъ ꙗ͗ко оу͗стро͗лъ є͗с ѡ͗роу́
жѧ ц͠рьскаа ꙁлатаа. а͗ хотѣ
лъ бы́хъ ѧ вдѣт, но̀ немо́
щенъ є͗смь. но̀ добро сътвор́
ш а͗ще прїдеш ͗ ѡ͗роужьє́ м
своє пока́жеш. ̀ слы́шавъ
а͗нтгонъ, лоука́вꙿствѧ н
ка́коже ͗мѣѧ въ срцⷣ. ͗дѧ́ше
съ братолю́бє͗мъ на покаꙁа
нє ѡ͗роу́жѧ. бы́в же въ те́
мнѣ хлевнѣ. є͗же нарет сѧ
страто́новъ с͠нъ ѿ во́ оу͗бє͗
нъ бы́сть. тѣмъ ꙗ͗влено бы́
сть ꙗ͗ко клевета мо́жеть ѿ
рѣꙁат. ͗ ѿ͗ма́т всѧ́кꙋ
любо́вь ͗ пра́вдоу. ͗ не є͗сть
крѣпко та́ко бл͠го. ꙗ͗ко мо́же
ть протвт сѧ ꙁавстїю

347d
до́ концѧ
Въ то́ же дн͠ь ͗ю͗да ͗ѡ͗сѣꙗ͗ннъ
ѕвѣѕдоте́ць сѣдѧ съ оу͗енко
мъ. ͗ вдѣ а͗нтхона м́мо͗
доу́ща. въꙁп ны́нѣ мнѣ̀ го́
дно бы оу͗мрет. поне́же пре́жⷣе
оу͗мре пра́вда ͗ моє пр҇рество.
сконѧ́ сѧ. ж́въ сѐ а͗нтгонъ.
подоба́ше є͗моу дн҇ⷭе оу͗бє͗ноу бы́
т. мѣ́сто же оу͗готованно на
оу͗б́͗ство нарцѧє͗мо страто
новъ с͠нъ. а͗ то мѣ́сто є͗сть въ
далѣ ѿсюдоу •х͠• връстъ. •д͠, а҇ⷭ
є͗сть д͠не. а͗ времѧ лжоу твор́
ть прореенноє моє. та́ко ре́къ
ста́рець пеѧ́ленъ бы́сть. ͗ по
малѣ вѣсть бы́сть. ꙗ͗ко а͗нт
гонъ оу͗бє͗нъ бы́сть въ темнѣ
мѣ́стѣ, наремы страто́
новъ с͠нъ. а͗рстовоулов же не́
мощ прбыло. а͗бє ѿ мно́гы
пеѧл метѧ́шет сѧ оу͗троба.
͗ въскыпѣ кро́вю. ͗ꙁъблева кро́
вю въ мѣднцю. ͗ слоуга нѣкто
вынеса паде сѧ ͗де́же а͗нтно
гена оу͗б́ша. ͗ пролїа кро́вь на
кро́вь. ͗ дрꙋѕ в́дѣвꙿше въсꙿкл
ка́ша. ꙗ͗ко ѿ бж͠ѧ про́мысла
сътвор́ сѧ с́це. ц͠рь же слы́ша
въ во́пль въпрошаше вны. ͗ не
смѣю͗ще нкомоу́же ͗ꙁрещ.
ꙁапреща́ше ͗ ноужа́ше повѣда́
т. ͗ повѣдаша є͗моу. а͗рсто
оу͗лъ же ꙭ ͗сплънвъ сле́ѕъ.
͗ постенавъ велм ре́е. оу͗же
не могохъ та͗т сво͗хъ сꙿкве
рныхъ дѣ́лъ. прⷣѣ велкымъ
ѻ͗комъ б͠жїмъ. но̀ въскорѣ мѧ
постга́є͗ть ме́сть ꙁа крово
пролтє ро́да моє͗го. ѽ тѣло

348a
беꙁъстоу́дноє моє. доколѣ съ
дръжш д͠шю ѡсоуженноую
мт͠рью ͗ бра́томъ. доколѣ же
а͗ꙁъ пролѣю по ѧ́ст свою кро́вь.
повел б͠е да прїмоуть ю ѿ͗нꙋ
дь. да не ѡ͗брадоую͗т сѧ пролꙗ͗
нє͗мъ моє͗ѧ оу͗тробы по ма́лоу.
̀ рекъ а͗бє оу͗мре. цр҇ⷭтвова лѣ́
то ѡ͗дно. жена же є͗го раꙁꙿдрѣш
бра́тю є͗го. цр͠мъ постав а͗ле
кса́нꙿдръ старѣ͗ша є͗моу соу́щю.
ѡ͗нъ же пр͗мъ вла́сть вꙿтора
го бра́та по немъ оу͗б. а͗ треть
є͗моу повелѣ жт съ боꙗ͗ры. по
то́мꙿже б́ сѧ съ потоломѣє͗мъ
с лафоу́ромъ. ͗ ѡ͗долѣ є͗моу пто
ломѣ. но̀ м͠т є͗го клеѡ͗патра
прогна́ є͗го въ є͗г́петъ. а͗лекса́
нꙿдръ же ѡ͗ютв сѧ. вꙿꙁѧ го́ро
ды є͗го. гадаръ. ͗ а͗мафоусъ. ͗
т҇ⷭнаа мѣ́ста гоудорова. вꙿне
ꙁаапоу же ворот сѧ ѳеѡⷣрⷪъ ͗ своє
пр́ѧ. ͗ цр҇ⷭтво ͗ стѧжанє
ѿꙗ. ͗ ждовъ оу͗б •і͠• ты́
сѧщь. бѣ́гаа же а͗лекса́нꙿдръ
подле мо́ре вꙁѧ́ рафю. ͗ га́ꙁꙋ.
͗ а͗нфдонꙋ
Тогда же ж́дове пра́ꙁнⷣоую͗ще
въста́ша на ц͠рѧ. є͗сть бо̀ в нⷯ
ѡ͗бы́а пр пра́ꙁнⷣцѣ мѧст
сѧ. ͗ не ͗ꙁбы́лъ бы̀ а͗лекса́нꙿдръ
а͗ще бы не дръжалъ ѡ͗роу́жнкъ
ѿ тоу́жⷣхъ ꙁе́мль ѿ клкѧ.
͗ ѿ псдѧ. ͗ оу͗б́ же ѿ тѣхъ
мѧте́жнкъ •ѕ͠• ͗ ͗де на а͗ра
вю. ͗ вꙁѧ галадты. ͗ моа́
вты. ͗ въꙁлож на́ нѧ да́нь.
͗ въꙁꙿврат сѧ на а͗мафоунта.
͗ пото́мъ б́ сѧ с во́ндомъ ͗ съ
а͗равꙿскымъ ц͠рмъ. ͗ вꙿ лакы́н

348b
пересвѣтоу бы́вꙿшю всю̀ с́лоу свою
погоуб непроходмымъ мѣ́
стомъ. ѿ мно́жества вельблⷣꙋ
са́мъ же прбѣже въ і͗єрл҇ⷭмъ. с ве
л́кою пеѧ́лю. ͗ а͗бє въста́
ша на нь ж́дове. ͗ бы́вш же бра́
н вел́цѣ. ѡ͗долѣ а͗лекса́нꙿдръ.
͗ꙁб ѿ ни́хъ •͠• ты́сѧщь не дръ
жаше є͗го всѐ погоублѧю͗щю своє
цр҇ⷭтво ͗ сво лю́д. тѣмъ преста́
въ ѿ ѡ͗роужѧ. наѧ мрт
сѧ съ подроужнкы сво͗м сло
весы. ѡ͗н́ же па́е ненавдѧхоу
покаанїѧ. ͗ неоу͗твръженаго
но́рова. а͗лекса́нꙿдръ же проша́ше
людї. то̀ сътвормъ да бы́хъ
мо́глъ оу͗мр́т сѧ с ва́м. оу͗
н (!) же реко́ша оу͗мр. съ жвымъ
с тобою не мо́жем сѧ оу͗мрт.
коу́пно же ͗ дмтреє͗ вабѧ́хꙋ
на помощь собѣ. а͗кероу ц͠рѧ ͗ скꙋ-
пвꙿшю сѧ. ͗до́ша на а͗лекса́нꙿдра
ц͠рѧ. ͗ бѧ́ше вꙿ н́хъ ко́ннкъ. •г͠•
а͗ •д͠і• ты́сѧщь пешцѧ. а͗ оу͗ а͗ле
ксанꙿдра бѧше •а͠• ко́ннкъ ѡ͗
рꙋ́жнкъ. а͗ ѡ͗смь ты́сѧщь пе
шець. а͗ ждовъ •і͠• ты́сѧщь.
а͗ прⷣѣ ͗сплъенє͗мъ посла́ста
ѡ͗ба ц͠рѧ къ во́є͗мъ. ва́бѧща
ѡ͗нъ къ собѣ. а͗ ѡ͗нъ кꙿ собѣ. ͗ мно́
ѕ прельстша сѧ. ͗ бы́сть
мѧтежь вел́къ. ͗ ѡ͗долѣ же
дм́трї. раскаꙗ͗ша сѧ ж́до
ве въꙁва́вше на помощь. ͗ пр
стоуп́ша ѡ͗пѧ́ть къ а͗лекса́нꙿдрꙋ.
•ѕ͠• лѣпшхъ. раꙁоумѣвъ же
дм́трї. ꙗ͗ко про́ ж́дове
͗доуть къ а͗лекса́нꙿдрꙋ. ͗ про́
ст же лю́дє не млъѧ́хоу. но̀
ѿстоупвꙿшмъ ѡ͗рꙋжнкѡⷨ

348c
ѿ а͗лекса́нꙿдра. оу͗стрѣм́ша сѧ
на́ нь. ͗ бы́сть бра́нь лю́та. до́
нꙿдеже а͗лекса́нꙿдра ͗ꙁб болшюю
ѧсть. а͗ про́ бѣжа́ша въ є͗ме
сел. а͗ сѣнь того раскопа. ͗ тѣ́
хъ полон ͗ веде въ і͗єрл҇ⷭмъ. та́
ко же вꙿ не́мъ ꙗ͗рость бѧ́ше ͗ не
т҇ⷭє. ꙗ͗ко є͗д́немъ д͠не́мъ по
срѣд гра́да •͠• со́тъ ѿ нхъ ра
спѧ́. а͗ жены ͗хъ ͗ дѣ́т ͗хъ прⷣѣ
ꙭ͗ма ͗хъ ͗ꙁб. са́мъ же пѧ
͗ лежа с нало́жнцам. ͗ ꙁрѧ̏
стра́сть ͗хъ съ высоты веселѧ́
шет сѧ. та́ко же ͗ оу͗жа́сть
ѡ͗дръжашеть лю́д. ꙗ͗ко є͗д́
ноѧ но́щ бѣжа́ша ѿ мѧтежꙿн
къ. •п͠• ты́сѧщь во ͗ноу стра
ноу. ͗ бы́ша та́мо до а͗лекса́нꙿдро
вы смрът. мно́гажⷣы ͗на та
коваа дѣ́ла сътвор а͗лексанꙿдръ.
͗ ѡ͗два наконець жтѧ пода́
сть млъѧ́нїе цр҇ⷭтвоу своє͗мꙋ
бы́сть же є͗моу па́кы наѧ́токъ
ѕло̏у. а͗нтѡ͗хъ нареенны д
ѡ͗ноу́сє. то́ бо̀ ͗дѧ́ше на а͗ра
вы воє͗ва́ть. а͗ се́ оу͗боꙗ͗ сѧ да не
прокаꙁьствоую͗ть во́ є͗го. свою
ꙁемлю̀ м́мо͗доу́ще. ро́въ ͗ско
па вел́къ ѿ а͗нтпа́трда до 
ѡ͗пьскаго берега. прⷣѣ ро́вомꙿ же
стѣноу высо́кꙋ съ дрѣвѧны
м ꙁабралы. бронѧ въсхще
нѧ ͗хъ. ͗ не въꙁмо́же оу͗бра
н́т. а͗нтѡ͗хъ бо̀ ро́въ насы
па а стѣноу раꙁꙿдрꙋш. ͗ про͗
де скво́ѕѣ ꙁемлю̀ свою. но̀ тогда
небреже воє͗ват на въꙁꙿбра
н́вшаго. но̀ ͗де на а͗равы. а͗ра́
вьскы же ц͠рь слы́шавъ расхо
ронвъ своѧ во́ѧ по те́снымъ

348d
мѣ́стомъ •і͠• ты́сѧщь конн
къ. пото́мъ пропоуствꙿше а͗нт
ѡ͗ха с во́ вꙿнеꙁаа͗поу нападоша
на́ нѧ. ѡ͗ не́мꙿже вѣдоу́щмъ. ͗
та́ко ͗ꙁбша є съ а͗нтѡ͗хомъ.
ма́ло же ͗хъ прбѣже во́. ͗ плѣ
н́ша ͗хъ. ͗ ѿ того домаскын
вражⷣоую͗ще. съ мн͗мъ пто
ломѣ͗мъ. прво́дѧть а͗рефꙋ
ц͠рѧ. поставша ꙗ въ д͠нешнѣ
соурї. ͗ събравъ во́ѧ ͗ ͗де на ͗
ю͗дѣю. ͗ б́в сѧ побѣд а͗лекса́
нꙿдра. ͗ да́ры въꙁемъ смр сѧ
а͗лекса́нꙿдръ вꙿꙁѧ пелоу. на гера́сꙋ
пршедъ. трем ѡ͗бдѣнї ѡ͗
бы́де ͗ вꙿꙁѧ́ ю. та́ко же гавланꙋ
͗ селевꙿкю ͗ фарегоу. ͗ гамалоу.
͗ потомъ тр̏ лѣ́та воє́вавъ
прїде въ ͗ю͗дѣю. ͗ прꙗ͗ша є͗го
съ ра́достю лю́дє побѣ́ды ра́
д. тѣмъ повъ ѿ ра́т наѧ
болѣт етверод͠невною ꙁмн
цею. хотѧ́ же ͗ꙁбы́т ѿ того
недоу́га. вꙿда́ сѧ въ непова́нїє
ловы дѣѧ. ͗ поу́тьшествоуѧ
беꙁъ престан. ͗ ноудмоу же
бы́вшю тѣ́лоу є͗го ре́съ с́лоу. ͗
оу͗мре цр҇ⷭтвовавъ •к͠ꙁ• лѣ́тъ
В лѣ́та же прⷣѣрееннаго а͗нт
ѡ͗ха дѡ͗н̀са. въста на рꙋмы̏.
ц͠рь. ̀рѣь в мѣ́сто дръж́
телѧ. поуросъ. ͗ ѿ ͗п́ра. пр
͗мъ прореенє. та́ко же оу͗м
рає͗ть. ͗ съшедꙿша сѧ с н́мъ ра́
тю коурѡ͗съ. оу͗па́тъ роу́ме
скъ ѡ͗долѣ є͗моу. ͗ бѣжа поуро
съ прїде къ градоу. ͗моу́щю вꙿне
гра́да хлѣвноу. ͗ връгш же
на керемдꙋ на главоу є͗го оу͗ꙗ͗
ꙁв є͗го

349a
По с́хъ же бы́сть оу͗па́тъ. ͗же оу͗
б на сѣ ц͠рѧ макдо́нꙿска. ͗ме
немъ пръса. ͗ пр͗мъ макдо́нїю
сътво́р ю покореноу роу́момъ. ѡ͗
не́мꙿже сѧлоуст́͗ помна́є͗ть.
въ спса́нє же на є͗ллны. ͗ по сⷯ
цр҇ⷭтвова въ странѣ своє͗ пръсе
ѡ͗съ. ͗же ѿ ͗пра кораблѧборець
ѡ͗дръжа͗ селоунь. є͗го́же пръсеѧ,
намен въ спсанї своє͗мъ. є͗оу͗[с]тро
пѡ͗съ спса́тель роу́мескъ. въ пре
лаганї кн́гъ сво́хъ. ѐ же ͗ па
лефа́та помна́є͗ть того́же пръ
сеѧ кора́блебо́рцѧ. сѣк͗ сѧ оу͗б
лоукѡ͗гъ. паоу͗лоѡ͗съ. дроугы
оу͗па́тъ роу́мескъ. вꙿ нхꙿже а͗мева́
лъ нѣ́кто ͗менемъ р́ксъ. а͗фре́
скъ моу в рмѣ. лѣ́тъ •к͠• бе
ꙁъ ц͠рѧ соу́щь. ѿ оу͗па́тъ бо̀ стро́
͗ма бѣꙗ͗ше. ͗же ве́сьѧ (!) ͗талѧ.
бо́лшю страноу погоуб. ͗ поко
рвъ ра́тю. ͗ оу͗б пре́жⷣерее
ннаго паоу͗ла. ͗ поста́вша болѧ́
ре роу́мьстї оу͗па́та с́лна сꙋща
пр всѣмъ па́е в ратехъ вел́каго
скпѡ͗на. ͗же є͗ще соу́щю а͗ннва́
лꙋ а͗вркю погоуб. пожегъ ͗ гра́
дъ картагенъ. вꙿ не́мже бѣ̀ р́ксъ
а͗ннва́лъ. ͗ расплѣнвы  поє͗мъ
всѐ. съ боꙗ͗ры сво͗м въꙁꙿврат сѧ
въ р́мъ. оу͗вѣдѣвъ с̀ а͗ннва́лъ.
͗де въ вфоуню. къ а͗нтѡ͗хоу
ц͠рю а͗с́͗скоу. ͗ молѧ́ше  помощ
є͗моу. ͗мѣꙗ͗хоу же ѿ а͗лекса́нꙿдра
македо́на. с ромы македоно́съ. клѧ́
твеноую любо́вь. да́л бо̀ бѧ́хоу
на́ помощь а͗лекса́нꙿдроу на да́рѧ
во́. а͗нтѡ͗хъ же а͗с́͗скы ц͠рь
послоушавъ а͗ннвла (!). смѣс́ сѧ
͗ ͗де с н́мъ на роумы. поваа (!) во́

349b
сво͗м. ѿ вфꙋнїа ше́дъ. ͗ слы́
шавꙿше роумꙿстї во́ѧ. поста́в
ша оу͗па́та с́лна вꙿтораго скоуп
ѡ͗на ͗менемъ. бра́тъ пръвомꙋ
скпѡ͗ноу. ͗ посла́ша на ѡ͗ба.
на а͗нтѡ͗ха ц͠рѧ а͗с́ска. ͗ на а͗
нтва́ла р́кса. с̀рѣ́ь а͗фраска.
͗ срѣтъ сѧ съ ѡ͗бѣма съста́в сѣ́
ю вел́коу с н́ма. ͗ па́дꙿшмъ
мно́гымъ. ͗ вдѣ а͗ннвалъ ск
пѡ͗новоу с́лоу преспѣваю͗щю.
бѣжа  смрътнымъ п́тє͗мъ
оу͗мор́ сѧ са́мъ. в́дѣвꙿ же а͗нт
ѡ͗хъ а͗ннва́ла бѣжа́вша. ѡ͗бра
т хребетъ ͗ гна́ скпѡ͗нъ до го
ры ͗саврїскыѧ. ꙗ͗же нарцѧє͗
т сѧ тавросъ. ͗ въꙁдоша ѿтꙋ́
доу молѧще . ꙗ͗коже не ͗мѣ́
т гнѣва на роумы. но̀ ͗немъ по́
мощь творѧ́ще въꙁдо́ша. ͗ прїа
скпѡ͗нъ. ͗ сътвор бы́т по
дъ рꙋмы. повелѣнїемъ боꙗ͗ръ рꙋ
мескъ. ͗ дає͗ть (!) роумомъ по всѧ
лѣта ꙁла́та, еты́р таланты.
͗ сребра та́кожⷣе до жвота сво
є͗го. ͗ сътвор п́ръ скпѡ͗нъ.
прꙁва́  ͗ да́сть є͗моу пръвоє
мѣ́сто поты́  ꙗ͗ко ц͠рѧ. ͗ съ
сла́вою въꙁꙿврат сѧ скпѡ͗нъ
въ р́мъ. ꙗ͗коже премоу́дры фло
росъ. спамѧтова ѿ лоувѧ пре
моу́драго кн́гъ
Пре́жⷣереенны а͗лекса́нꙿдръ ц͠рь і͗єрꙋ
салмꙿскы. ѡ͗ста́в же цр҇ⷭтво
а͗лексанꙿдрї женѣ своє͗. вѣдаⷯ
ꙗ͗ко люб́ма є͗сть ж́домъ. ͗ про
твѧ́шет сѧ нее́стє͗мъ є͗го.
͗ ꙁа люд молѧ́шет сѧ. ͗ ꙁаконъ
ст͠ы твердо правлѧше. двѣ̏
ма же с͠нома є͗ѧ соу́щма ѿ а͗леѯанꙿдра

349c
старѣ́шаго же а͗рка́на поста́в
а͗рхє͗рѣѡ͗мъ лѣ́ност є͗го ра́д.
ме́нꙿшаго же дръжа́ше бе́с ест.
фарсѣ же творѧ́ще сѧ. бл͠го
д͠шествоую͗ще па́е всѣ́хъ. ͗ ꙁа
конъ хранѧ́ще. прклон́ша сѧ
къ волестнѣ. ͗ та̀ вꙿнма́ше
͗мъ велм тоу́щмъ б͠га. ѡ͗н́
же простотоу є͗ѧ враꙁоумѣвꙿше
͗справ́тел бы́ша всѣ́мъ ве́ще
мъ. ͗ поѧ́ша вѧꙁат ͗ рѣша́
т ꙗ͗же хотѧ́хоу. ͗ тоѧ́хоу. ͗
прводѧ́хоу. по всѣмъ же веселє
цр͠ьскоє тѣ́мъ бѧ́ше. а͗ пеѧль
͗ расколе́нє а͗лексадрї (!). моу́
дра же бѧ́ше расмотре́нє͗мъ. ͗
во́є съвокоуп соугоу́бь па́е пръ
выхъ. ͗ ѿ странныхъ мно́же
ство прведе на роугоу. ͗ не то́
кмо же оу͗твръд свою ꙁемлю̀.
но̀ ͗нѣмъ цр͠мъ бѧ́ше страшна.
владѣꙗ͗ше же та̀ всѣмъ. а͗ фа
рсѣ тою. молѧ́хоуть же сѧ
то ͗ꙁб́т всѣхъ. ͗же доу́
мал съ цр͠мъ ѡ͗ распѧть ѡ͗нѣ́
хъ ѡ͗см со́тъ. ꙗ͗ко нееств
соу́ть. ѡ͗на́ же ꙗ͗ко б͠гобоꙗ͗ꙁн
ва соу́щ повелѣ ͗мъ. ͗ творѧ́
хоу ꙗ͗коже хотѧхоу. прбѣ
гоша же къ а͗рстооу͗лоу сановъ
нц. ѿ оу͗бває͗мыхъ. а͗
ѡ͗нъ оу͗мол ма́терь. ͗ поща
дѣ моу́жа. са́на ра́д. ѡ͗ꙁе
мьствова же ͗хъ, ꙗ͗ко не
ст соу́ть. ͗ бы́сть тако

349d

ѻ͗ тгра́нсѣ цр͠ армѣнстѣⷨ. ͗
како пр͗дѣ пампї ͗ магнъ
ло́во .р͠а. ѡ͗ рма
Въ пѧ́тоє же на дасѧть лѣ́то.
прежⷣерееннаго а͗нтѡ͗ха. ц͠рѧ
соурїска прокаженаго. тгра
нсъ нѣ́кто ͗менемъ. ц͠рь а͗рме
н́скъ. пршедъ сѣе сѧ съ а͗нт
ѡ͗хомъ, вл́кымъ (!) сѣомъ. ͗ ѡ͗
долѣ а͗нтѡ͗хоу тгрансъ. прѧ
а͗нтѡ͗хю гра́дъ вел́кы. ͗
цр҇ⷭтво ͗хъ всѐ вꙁѧ́ є͗же ͗мѣ. бѣ
жа́вшю семоу ц͠рю а͗нтѡ͗хоу въ
прьскоую страноу того тграна
͗Алексанꙿдрїа же слы́шавꙿш. ꙗ͗ко
тгрансъ а͗рме́нꙿскы ц͠рь ѡ͗бь
стоуплъ клеѡ͗па́троу въ пото
лома͗дѣ. посла́вꙿш дары ͗ с́
лоу ͗ ротоу покор є͗го. ͗ пото́
мъ раꙁболѣвш сѧ а͗лексанꙿдрїа.
ме́нш с͠нъ а͗рстооу͗лъ ͗спы
тавъ времѧ, ͗ оу͗бѣже съ сво
͗м дроу́гы. ͗ прꙗ гра́ды мно́
гы ͗ съкровща. ͗ тѣ́мъ стѧ
жа́нє͗мъ съвокоупвъ мно́го
ѡ͗роу́жнкъ. постав себе ц͠ре
мъ. тѣмъ рыдаю͗щю ͗рка́ноу.
͗ оу͗мл́вш сѧ м͠т. свѧꙁа
женоу ͗ркановоу ͗ дѣ́т. ͗ ꙁа
твор а͗нтонїскѣмъ с͠ноу, бл́ꙁъ

350a
цр͠кве. та́ко сътво́рш оу͗мре.
напса́вш наслѣ́днка цр҇ⷭтвїю
оу͗рка́на. но̀ а͗рстооу́лъ не пока
рѧ́шет сѧ є͗моу. бы́вꙿш же бра́
н меж бра́тома. въ є͗рхо́нтѣ
бо́лшаа ѧ́сть людї, прбѣго́
ша къ а͗рстооу́лоу ѡ͗хабѧе (!) сѧ
оу͗рка́на. ͗ се́ похтѧ женоу ͗
дѣ́т а͗рстооу́лѣ. сѣде въ а͗
нтонї. пото́мꙿже посо́лнкомъ
моу́дрымъ ходѧ́щмъ ме́ж бра́
тома. беꙁъ ꙁло́бы оу͗рѧд́ста
сѧ. да ͗рка́нъ а͗рхє͗рѣ͗ствоу
є͗ть ͗ е́сть всѧ́коую прїмає͗
ть. а͗ а͗рстовоу́лъ цр҇ⷭтвоує͗ть
та́ко рѧ́дъ полож́вꙿша. лю́демъ
стоꙗ͗щмъ. ͗ с любо́вю цѣло
ва́вша сѧ. ͗ ͗ꙁмѣн́ша до́мы. а͗р
стооу́лъ бо̀ вꙿн́де въ цр͠ьскы до
мъ. а͗ оу͗рканъ вꙿн́де въ а͗рсто
оу͗ловъ домъ. а͗рстооу͗лоу же
прє͗мꙿшю цр҇ⷭтво. въ скорѣ страⷯ
бысть соущмъ пре́жⷣе прот́
внымъ є͗го. па́е же а͗нтпатро
в ненавдмомоу дре́вле. ро́до
мъ ͗доумеоу ста́рѣ͗шю. ͗дꙋ
меѡ͗мъ стѧжа́нє͗мъ ͗ с́лою.
то́ же пршедъ къ а͗рканов
подъоу͗щаше бѣжа́т къ а͗рав
͗скомоу цр͠в а͗рефѣ. ͗ тѣмъ ͗
ꙁска́т цр҇ⷭтвє. то́ же къ а͗
рефѣ ше́дъ молѧ́шет сѧ. прꙗ͗
т оу͗рка́на ͗ по́мощ є͗моу. а͗р
стооу͗ла же похꙋлѧѧ. ͗ а͗рка́на
хвалѧ. ͗ си́це є͗ г͠лѧ сла́вны ц͠рь
сы́ подо́бенъ є͗с ѡ͗б́дмымъ
роукоу подават. а͗ ͗рканъ ѡ͗б
дмъ к тобѣ бѣжть. пода́
жь є͗моу ѿ͠ьскоє вла́ст своє͗ю
с́лою. тѣ́мъ словесемъ вꙿнꙋш

350b
въ а͗рефа поє͗мъ а͗рканъ, но́щїю
бѣжа́ста ͗ꙁ города. ͗ до свѣта
прбѣгша къ градоу нарцѧє͗
момоу ка́мень. ͗де́же є͗сть ц͠рь
ствє а͗равтꙿско. тоу ѡ͗пороу
 ͗рка́на а͗рефов. мно́гы же да́
ры да́въ. а͗ бо́лшм ѡ͗бѣща́в сѧ
оу͗мол а͗рефꙋ да́т є͗моу во́є. ͗
вда́ є͗моу во́є. пѣшець с ко́ннкы
•н͠• ты́сѧщь. пръвеє же бра́н
бы́вш побѣженъ бы́сть а͗р
стооу͗лъ. ͗ оу͗бѣжа въ і͗єрл҇ⷭмъ.
Въ то же времѧ ѿ рма пампю
ма́гноу. ѿ кесарѧ ͗͗лѧ. пр
ше́дꙿшмъ на кл (!). въста́вш
мъ на́ нь. ͗ побѣд клкы. сѣ
е́ сѧ с тграномъ цр͠мъ а͗рмень
скымъ. ͗ ѡ͗долѣвъ є͗моу помꙿпї
прꙗ а͗рменю ͗ клкыю. ͗ сꙋ
рю. рассыпавъ ͗ мѣсто ͗ дръ
жа́нїа ͗хъ. ѿмьствъ а͗нтѡ͗
хꙗ͗номъ
͗ ска́връ же рмꙿскы воє͗вода. по
сла́нъ бы́сть ѿ помпїа ма́гна
на соурю͗ вноу́тренюю
са́мъ памꙿпї вн́де въ а͗нтѡ͗хїю
гра́дъ. сътворвы да боу́де
ть подъ роумы. даровавъ ͗мъ
мно́го. ͗ съꙁда ͗мъ свѣ́тн
цю. бѣ бо сѧ̀ па́ла. мол́ша бо̀
. поте́ же а͗кы ѿ ро́да а͗фне
͗ска сꙋща. некто же ͗менемъ
воувлосъ. ͗ стратгъ є͗го с́ле
нъ. ͗же пр мо́р фоунестѣ
мъ. ͗ ѡ͗брѣте ве́сь ͗ сътво
р гра́дъ. ͗ въꙁꙿград стѣны
є͗го. ͗же проꙁва воувлосъ въ своє
͗мѧ. ͗ с̀ ка́пще а͗фнно є͗же
селеоу͗къ сътвор стра́шно сꙋ́
ще. ͗ капще дѡ͗со грома, съ

350c
творено є͗сть. ѿ того же селе
оу͗ка ͗ то̀ го́рдо соу́ще ͗сꙿпрос
въꙁъблгⷣть оу͗ а͗нтѡ͗хꙗ͗нъ.
͗ вꙁѧ в р́мъ. ͗ посла въ капето
лѡ͗нъ. а͗кы вел́кыѧ соу́ще бо
гы́нѧ. а͗кы пов́нн бы́ша рꙋмо
мъ. ͗же ка́пще до ны́нѣ е͗ста.
връхоу є͗ѧ надъпса́нїе сѐ. нарѡⷣ
вел́каго гра́да а͗нтѡ͗х͗ска
въꙁъблгⷣть роу́момъ. е́сть
сътвор с́ма ка́пщема
͗Антѡ͗хъ же ц͠рь слы́шавъ. т
гранїа ц͠рѧ а͗рменꙿска погы́бель.
͗ помꙿпє͗воу побѣдоу. пршедъ
па́де прѣ́д нмъ. просѧ въ него
цр҇ⷭтва своє͗го. ́ же памꙿпї оу͗
моленъ бы́въ. да́сть є͗моу цр҇ⷭтво
соурї, клкї. ͗ всѐ є͗же дръ
жа с́ а͗нтѡ͗хъ. ка́връ же р́
мꙿскы воє͗вода пршедъ въ да
маскъ. ͗ раꙁоумѣвъ є͗же бы҇ⷭ
въ ͗ю͗дѣ меж бра́тома. пр
спѣ ꙗ͗ко на корсть. ͗ бы́вꙿшю
є͗моу въ ждовꙿстѣ ꙁемл̀. а͗
бє прїдо́ша посо́лнц къ не
моу. ѡ͗в молѧ́ще сѧ ͗ркано
в по́мощ. ѡ͗в́ же а͗рстооу͗
лоу. но̀ преѡ͗долѣша ͗ркана.
въда́сть •т͠• тала́нтъ ꙁла́та
а͗рстооу͗лъ. тол́ко бо ꙁлато
прїмъ ска́връ. посла къ ͗рка
ноу ͗ къ а͗рефе, претѧ́ ͗мъ пр
вест помꙿпїа ͗ рмлѧны на́ нѧ.
а͗ще л не ѿстоупѧть. оу͗вѣ
дѣвъ же а͗рефа оу͗боꙗ͗ сѧ. ͗ бѣ
жа въ фладелфю. а͗рстооу͗
лъ же събра всю с́лоу. ͗де въ
слѣ́дъ ͗хъ. ͗ на мѣ́сте на про
нѣ б́в сѧ. ͗ꙁб ͗хъ. •ѕ͠• ты́
сѧщь. ͗ а͗нтпа́трова бра́та.

350d
флѡ͗на. ͗рка́нъ же ͗ а͗нт
па́тръ прнесо́ша оу͗пова́нїе своє
на прот́вныѧ. ͗ прбѣгоста
къ мꙿпю соу́щю є͗моу въ дама
сцѣ. ͗ прстоуп́вше къ немꙋ
беꙁ даровъ. свою бѣдоу ͗ пра́
вдоу скаꙁа́ша прѣд нмъ. ͗ мо
л́ста сѧ да ѿверѕеⷮ а͗рстооу͗
льскоє беꙁꙋ́мє. ͗ да посад́
ть на пр҇ⷭтлѣ подо́бнаго ͗ нра́
вомъ ͗ въꙁрастомъ. н же н
а͗рстооу͗лъ ѡ͗слаблѧше. надѣ
ꙗ͗ сѧ на сковро́во мъꙁдо͗ма́нє.
оу͗крас́въ же сѧ ц͠рьскою ѡ͗де́
жⷣею. прїде не мо́гы претръ
пѣт ꙗ͗ко ра́бъ стоꙗ͗т. раꙁ
де сѧ ѿ дѡ͗спол. того же ра́
д раꙁꙿгнѣвав сѧ помпї. оу͗мо
ленъ бы́сть ͗рка́номъ. ͗ по͗мъ
ри́мꙿскоую с́лоу. ͗ соу́рьскоую
оу͗стрѣм сѧ на а͗рстооу͗ла. ͗
пршедъ до корѣѧ. ͗деже по
на́є͗т сѧ ждо́вꙿскаа ꙁемлѧ̀. слы́
шавъ ꙗ͗ко а͗рстооу͗лъ побѣже
нъ въ тве́рды гра́дъ нарцѧє͗
мы а͗лексанꙿдрѡ͗нъ. на высо́
цѣ горѣ съꙁданъ. ͗ посла къ немꙋ
повелѣва́ше вы́т къ собѣ. а͗р
стооу͗лъ же мыслѧ́ше вы́т
къ немоу. но̀ ꙗ͗ко властелнъ
а͗ не ꙗ͗ко слоуга. вдѧ́ же лю́д
боꙗ͗ща сѧ ͗ дрꙋгы своѧ. вꙿн́де
͗ не хотѧ къ помпє͗в. ͗ мно
го расꙿпрѣнє ͗мѣ ѡ͗ цр҇ⷭтво. ꙗ͗ко
томоу въꙁꙿвратт сѧ подо
бає͗ть къ градоу. ͗ не бранѧщю
помпю. ͗ дво̀кра́ты та́ко съ
твор. бы́сть же меж оу͗по
ванє͗мъ ͗ стра́хомъ. ͗ прї
де ꙗ͗ко помол́т сѧ помꙿпю.

351a
͗ въꙁложт всѐ на́ нь. па́кы же
въꙁꙿвращашет сѧ въ тве́рдь. да
не са́м сѧ раꙁꙿдрꙋшть. помꙿпї
же повелѣва́шеть є͗моу да ѿстꙋ́
п́ть ѿ вла́ст. ͗ гра́ды. ѿда́т
а͗рка́нов. ͗ грамотоу посла́т
къ всѣмъ доукамъ сво͗мъ, да
ѿстоу́пѧть ѿ вла́ст. съвѣ
щалъ бо сѧ бѧше съ сво͗м. ꙗ͗ко
͗номоу не ꙗ͗т вѣры. но̀ токмо
пеѧ́т своє͗. ноуд́мъ же бы́
въ напса кꙿ нмъ да ѿстоу́пѧ
ть. са́мꙿ же бѣжа въ і͗єрл҇ⷭмъ. ͗
сꙿкꙋплева́ше во́ѧ, хотѧ бра́нь
сътвор́т съ помпє͗мъ. но̀
н смедлѧше н дадѧше време
н скоуп́т є͗моу во́. но̀ въ ско
рѣ ͗де по немъ. слы́шавъ же м
фрї. да́тово (!) сконѧ́нє. па́е
оу͗стремлѧ́шет сѧ. бы́въ же
въ є͗рхонтѣ. ͗деже оу͗ко́та ж
до́вьскаа. ͗ фоункъ мно́жество
валъсоломъ быває͗ть. є͗го́же
рекоу́ще кра́єка́менїемъ ѡ͗стры
мъ. събраю͗ть ѿ н́хъ въ стрꙋ
гъ мѣ́сто слеѕы. въ то́мъ мѣ́
сте пребы́въ є͗д́ноу но́щь. ͗ ͗
де къ і͗єр҇ⷭлмꙋ. оу͗боꙗ͗въ же сѧ
а͗рстооу͗лъ внеꙁа́пнаго прше
ствѧ. съ молбою вꙿн́де кꙿ не
мꙋ. ͗ ѡ͗бѣщавъ є͗моу да́ры ве
л́кы, ͗ покоре́нє своє. оу͗т
ш ꙗ͗рость помꙿпє͗вꙋ. не́ же
сътворенє же ѡ͗бѣщавъ. по
мпї бо̀ посла гав͗на на въꙁмѧ́
нє да́ровъ. а͗рстооу͗лов же
съвѣ́тнц. не поустша ⷯ
къ градꙋ. ѡ͗два̏ оу͗бѣжа. тѣ́
мъ раꙁꙿгнѣвав сѧ помпї ѡ͗бь
стоуп а͗рстооу͗ла. ͗ ѡ͗кр҇ⷭтъ

351b
гра́да ходѧ смотрѧше ͗деже пр
стоупт съ всею с́лою. поне́
же в́дѣвъ твердость стѣнь
нꙋю ͗ непрстоупноє къ градоу.
͗ ро́вы велм стра́шны. ͗ цр͠квь
вноу́трьоу͗доу ꙁаграженноу ве
л́кою тве́рдостю. ͗ бываю́
щю второмꙋ прбежщю лю́
демъ. а͗ще ͗ вне́шнї гра́дъ вꙁѧ
тъ боу́детъ. того ра́д не домы
шлѧщю. вꙿнеꙁаапоу мѧтежь
бы́сть гражаномъ. а͗рстовꙋ
лов бо̀ съвѣтнц бра́н хо
тѧ́хꙋ. ͗ꙁба́вт ц͠рѧ дръжа
хꙋ. а͗ оу͗рканов съвѣтнц
предовахоу сѧ помꙿпє͗в. ꙁрѧ̏
ще на рмꙿскꙋю с́лоу. тѣ́мъ ͗
бо́лшаа ѧ́сть да́сть сѧ ͗рка́
нов. а͗рстооу͗лъ же ͗же с н́
мъ въ беквенї гра́дъ. ͗ премо́
стъ ͗мꙿже съвокоуплѧ́шет сѧ
внѣшнї гра́дъ. ͗ вноу́тренї
раꙁꙿдрꙋшша. съвѣщаваю͗ще
до́ концѧ протв́т сѧ. ѡ͗
н́ же прє͗мꙿше ͗ркана. рмлѧ
ны преда́ша ͗мъ цр͠ьскы до́мъ.
͗ повелѣ помпї є͗д́номоу ѿ во
є͗водъ всов стрещ гра́дъ
с во. а͗ ѡ͗нъ ͗спытова́ше сло́
вомъ првест ѧ на мръ. ѡ͗
не́мꙿже не пр͗маю͗щмъ, смо
трѧ́шеть ѧже раꙁꙿдроушенїє
гра́дноє. поспѣшествоую͗щю
͗рка́ноу ѡ͗ все́мъ съ сво͗м лю́
дм. ͗ помпї ста́ на се́верꙿскꙋю
страноу. ͗ тоу̀ ро́въ насы́па ͗
де́бр вс̀. лю́то же бѧ́ше во́
͗номъ несоу́щмъ пръсть. ͗
сплънѧ́ю͗ще глоубноу не͗ꙁре
енноую. ͗ ждомъ борю́щⷨ

351c
съвы́ше всѧ́кою прстроє͗ю. то
го ра́д помꙿпї не мога та́ко ѡ͗
долѣ́т ͗мъ ͗ вꙁѧт гра́да.
смотрѧшеть є͗гда ͗мъ седм
неⷣль настанѧхоу. тогда бо̀ ꙁа
конъ вел́ть ͗мъ ѿ всѧ́кого дѣ́
ла пра́ꙁнⷣоват. тѣ́мъ же пра́
ꙁнⷣомъ со́ущемъ ѿ бран. пр
спа вышꙿш бываше. ͗ ͗сплъ
н́вꙿшм сѧ де́бремъ. ꙁа́брала
высо́ка вы́ше поста́в на вы
со́цѣмъ сꙿсыпанї. прне́сше тꙋ
рꙿскы ѡ͗вны. раꙁбва́хоу стѣ́
ны порокы. твердым же бы́въ
шмъ стѣнамъ. ͗ велество
мъ ͗ красотою не оу͗спѣша н
то́же. ͗ велм троужаю͗щ
м сѧ рмлѧномъ. помпї д
вѧшет сѧ ж́домъ. ͗ тръпѣ
нїа ра́д ͗ ꙁакона храненѧ. ꙗ͗ко
же бо̀ пр глоубо́цѣ мроу жръ
твоу. ͗ всѧ́ко оу͗гоженє къ
б͠гоу ноша́хоуть. та́ко же ͗
пр ра́т ͗ пр ѡ͗роужї съве
ршахоу всѐ. ͗ є͗гда вꙁѧ́ гра́дъ. ͗
посрѣд ѡ͗лтарѧ ͗ꙁбва́є͗м.
не ѡ͗слаблѧ́хоу нто́же ѿ ꙁа
ко́на. а͗ въ трет мц҇ⷭь ѡ͗бе
шествѧ ͗хъ. ͗ ѡ͗два̏ є͗д́
ного ѿ сн͠въ раꙁб́ша. ͗ тоу
да въꙁдо́ша на цр͠квь. пръ
вы же въꙁыде на стѣноу ко
маромъ. ͗л фаоу͗стъ соул
нъ с͠нъ ͗ съ сво͗м во́ны. а͗ по
немъ дроугы фавї. ͗ ѿвсю
доу ѡ͗бше́дꙿше ͗ꙁбвахоу ж́
ды. ѡ͗вемъ къ цр͠кв прбѣга
ю͗щмъ. ѡ͗вѣмъ протвѧщ
м сѧ. мно́ѕ же ѿ і͗є͗рѣ вдѧще
ра́тныхъ ͗доу́ще на нѧ съ ме.

351d
стоꙗ͗хоу беꙁъ страха. ͗ жроу́ще
͗ кадѧще ͗ꙁбє͗н бы́ша. не по
мнѧще жвота па́е оу͗гоженїа
б͠жѧ. мно́ѕ же ѿ сро́днкъ ͗
ꙁбє͗н бы́ша. ѡ͗в́ же ꙁажго́
ша кома́ры цр͠квьныѧ. ͗ с тѣ́
м пожꙿжен бы́ша. дроуѕї же
ѿ высоты метахоут сѧ въ де́
бр. ͗ бы́сть сло оу͗бє͗ныхъ
•в͠і• ты́сѧщь. ͗ ѿ р́млѧнъ ѡ͗
т́ноудь ма́ло ͗хъ бы́сть ͗ꙁб
є͗но. ͗ ꙗ͗ꙁвены́хъ некол́ко. ͗
н́мꙿже тогда ѡ͗пеѧл́ша сѧ
ж́дове. но̀ па́е ͗же ст͠аа ц͠рь
кв нев́дма соу́щ ͗ноплеме́
ннкъ пре́жⷣе. ͗ ны́нѣ ѡ͗скверне
на бы́сть прше́ствє͗мъ тѣ́
хъ. помꙿпї же влѣꙁъ въ цр͠квь
съ дроу́гы сво͗м. ͗деже бе
ꙁако́нно є͗д́номоу а͗рхє͗рѣю
вла́ꙁт вноу́тренѧѧ. вдѧ́
ше свѣт́лнцю. ͗ свѣт́
лнкъ ͗ трапеꙁоу ͗ жрътв
ще ͗ кад́лнцю. все ́сты
мъ ꙁла́томъ оу͗строє͗нъ. ͗ мно́
жество а͗раматъ. ͗ с͠щенноє
стѧжанє. но не пркосноу сѧ
н къ емоуже ѿ тѣ́хъ с͠щенныⷯ
съсоудѣхъ. ѡ͗бае же по є͗д́но
мъ д͠н вꙁѧ́тѧ. повелѣ слꙋ
гамъ цр͠квьнымъ ͗щстт
ѡ͗скверненꙗ цр͠квьнаа. ͗ тво
р́т ѡ͗бы́ныѧ жрътвы
са́мъ же поста́в оу͗ркана а͗рх
є͗рѣѡ͗мъ. поне́же все́ю с́лою
поспеша́шеть по немъ на плѣ
ненє і͗єр҇ⷭлмоу. ͗ раꙁлоу ѿ а͗р
стооу͗ла всѣ́хъ хотѧ́щхъ во
є͗ва́т по не́мъ. пото́мꙿже а͗кы
бл͠гы воє͗вода. бл͠гаа словеса

352a
͗ м́рнаа прложвъ къ лю́демъ.
а͗ не стра́хъ ͗л гроꙁꙋ. тогдаже
плѣненъ бы́сть а͗рстооу͗ловъ
те́сть. ͗же є͗моу бы́сть стры
помпї же наѧ́лнкъ ͗хъ ра́т
меемъ сѣеть. фавꙿста же ͗
дроу́гъ є͗го. свѣ́тлымъ дарова́
нє͗мъ поест. ͗мꙿже сѧ ꙗ͗в́
л оу͗до́бь на то́ во͗нѣ. а͗бє
въꙁлож да́ннаа сла. на всю ͗
ю͗дѣ͗скоу ꙁемлю̀, ͗ на і͗єрл҇ⷭмъ.
ѿє͗мъ ѿ н́хъ вел́ко гра́дъ. вꙁѧ́
ша ѿ ны́нѣшнеє соурь. ͗ пороу
 ⷯ своє͗мꙋ воє͗водѣ. свобод
же ͗мже ͗ ꙁемныѧ гра́ды, ͗
по́съ. ͗ коуфополсъ. пѣлоу са
марю. мар́соу. а͗ꙁотоу. на
мн́ю. а͗рефоу́съ. га́ꙁоу. ͗ѡ͗п
оу͗ дороусъ ͗ кесарю
Пороув же всѧ́ ска́вров. і͗юдѣ
ю до є͗гпта. ͗ до є͗фра́та. ͗
пррѧдвъ два̏ плъка на съблю
денє. са́мꙿ же скво́ѕѣ кл́к
въ р́мъ тꙿща́ше сѧ. водѧ съ собою
а͗рстооу͗ла плѣнена съ родомъ
сво͗мъ десѧ мц҇ⷭѧ. ͗ ͗де въ є͗г
петъ ѿ а͗нтѡ͗х, помпї
цр҇ⷭтвова па́кы с́ а͗нтѡ͗хъ •ѳ͠і•
дѡ͗нсовъ. македо́нъ въ а͗нт
ѡ͗х
͗Арстооу͗лꙋ же бы́ста с͠на два̏.
а͗ двѣ̀ дще́р. є͗д́нъ же ѿ н́хъ
а͗лекса́нꙿдръ оу͗бѣже на пꙋт.
а͗ ме́нш а͗нтгонъ веденъ бы́
сть въ р́мъ съ сестрам. ска́
връ же въꙁвⷣг сѧ̀ на а͗равты
͗ воє͗ва́ша предѣлы ͗хъ. ͗ до те́
сныхъ поут. ͗ не могоущоу
напред прстоуп́т. гла́дъ
бы́сть во͗хъ. но̀ ͗ а͗рка́нъ про

352b
мышлѧ́ше во́є͗мъ. ͗ прста́в
лъ а͗нтпа́тръ. да всѧ оу͗го́днаа
несе́ть во́є͗мъ. ска́връ же съѡ͗
бщв сѧ с н́мъ. посла къ а͗рефе
ц͠рю а͗рав͗скомоу. да бы свобо
длъ ѿ ра́т свою ꙁемлю̀ да́рм.
͗ а͗бє ра́дъ бы́сть ͗а͗реⷣ. ͗ ꙗ͗л сѧ
по •т͠• копї ꙁла́та
͗Алекса́нꙿдръ а͗рстовоуловъ с͠нъ
͗же оу͗бѣже ѿ помпїа. с́лноу
роукоу скоупвъ. стра́хъ бы́сть
оу͗рка́нов. і͗єрл҇ⷭмьскоую стѣ
ноу поновлѧ́ше. ͗ съкроушенꙋю
помꙿп́є͗мъ ꙁда́вꙿше. ͗ въскорѣ
бы́сть раꙁꙿдроушлъ оу͗рка́на.
а͗ще бы̀ не прспѣлъ гав́нї по
сла́нъ кесаремъ въ ска́вра мѣсто.
а͗лекса́нꙿдръ же оу͗боꙗ͗в сѧ. бо́лшꙋ
с́лоу скоуплева́ше. де́сѧть ты́
сѧщь ѡ͗роу́жнкъ. а͗ ко́ннкъ по́
лъторы ты́сѧщ. тогдаже га
ванї пороу ма́рков. а͗нто́
ньє͗в ме́ншюю ѧ́сть во́. ͗
посла  прѣдъ собою. са́мъ же
по немъ съ все́ю с́лою ͗дѧ́ше. ͗
а͗нтпа́тръ съ дроугы сво͗м.
͗ малхъ. ͗ пфола шедꙿш ма́-
рков на́ помощь. ͗ навороплѧ́
хоу на а͗лекса́нꙿдра. прспѣ же
тоу гавнї. в́дѣвъ же а͗ле
ксанꙿдръ ꙗ͗ко скоуп́ла сѧ с́ла
ра́тнаа. ͗ не тръпѧ  ѿстꙋ
п. бл́ꙁъ же і͗єрл҇ⷭма бы́въ. ͗ нꙋ
дмъ бы́сть б́т сѧ. ͗ а͗бє
тр̀ ты́сѧща оу͗б́ша во є͗го.
а͗ тр ты́сѧщ ꙗ͗то бы́сть. а͗
са́мъ оу͗бѣжа въ а͗лексанꙿдрїю
съ ѡ͗станкомъ. ͗ гавню пр
спѣвшю въ слѣдъ є͗го. ͗ ѿа
ꙗ͗в сѧ а͗лекса́нꙿдръ. ͗ посла кꙿ немꙋ

352c
слы́ съ молбою. ͗ вꙿда́ сѧ є͗моу. ͗
всѣ́хъ сво͗хъ въ градѣ ѿстꙋ
п. ͗ пото́мъ гав́нї порꙋ
͗рка́нов, то́кмо во́лость ͗ стро
є͗нє цр͠квьноє. а͗ цр҇ⷭтво раꙁдѣ
ллъ на пѧть съборщь. пръ
воє въ і͗єрл҇ⷭмъ. вꙿтороє вꙿ гада
ръ. тре́тєє въ мафоунтѣ.
етвертоє въ є͗рхоунтѣ. пѧ́
тоє въ сефоръ. лю́дїе ра́д бы́
ша. ѡ͗же цр҇ⷭтво ͗хъ ѿвръже
но бы́сть. ͗ воє͗во́дам ͗ соудїа
м оу͗строꙗ͗хоут сѧ. по ма́лѣ
хъ же дн͠ехъ бѣжа а͗рстооу͗лъ
͗ꙁ рма. ͗ па́кы съвокоуплѧѧ
воѧ́ мно́гы. дрꙋгымъ хотѧ́щ
мъ ͗ꙁмѣненѧ. ѡ͗ве́мꙿже лю
бѧ́щмъ . ͗ ͗ѡ͗пъ поа а͗лекса
нꙿдрю твръд́т. ͗ гав́нї
пославъ с во́ рероу͗лѧ. ͗ анто
нѧ. ѡ͗вемꙿже любѧщмъ 
ѡ͗нъ же раꙁоумѣвъ бѣжа въ ма
хероунтъ. ͗ всѣ́хъ недовлъ
ныхъ ѿпоустлъ ѿ себе. ͗ пр
ꙗ͗лъ то́кмо ѡ͗роу́жнкъ сꙋщⷯ
•͠• ты́сѧщь. въ н́хꙿже бы́сть
є͗пфола і͗єрл҇ⷭмьскы. но̀ н р́
млѧне медлѧ́хоу. но̀ въ слѣдъ
͗хъ ͗до́ша. ͗ бы́вꙿш бран. а͗р
стооу͗лов во́ крѣпц бы́ша
до полоуд͠не. пото́мꙿже оу͗кло
н́вꙿше сѧ, па́де ͗хъ пѧ́ть ты́
сѧщь. а͗рстооу͗лъ же поє͗мъ
ты́сѧщю є͗дноу. ͗ ше́дъ скво́
ѕѣ во́ѧ. ͗ бѣжа въ махерꙋнъ
тъ. ͗ тоу̀ пребы́сть є͗дноу
но́щь. надѣꙗ͗ сѧ ͗ноу с́лоу скꙋ
п́т. ͗ наѧ тверд́т гра́
дъ. прстоупвꙿшмъ рмлѧ
номъ. по два̏ д͠н протвлѧ́

352d
шет сѧ ͗мъ ресъ с́лоу. но̀ нако
нець ꙗ͗тъ бы́сть с͠номъ а͗нт
гоновымъ. ͗ свѧꙁа́вше ͗. къ га
в́ню прведо́ша. ͗ то́ посла
 въ р́мъ. а͗бє доумцѧ є͗го ѡ͗сꙋ
дша въ темнцю. ѧ́да же ѿ
поустша въ і͗юдѣ млр҇ⷭдѧ
ра́д
Гав́нї въꙁвⷣгъ сѧ на па́рфы.
ѡ͗брѣте поспѣ́шнка въ всѣ
хъ оу͗рка́на съ а͗нтпа́тромъ.
понесо́ста бо̀ є͗моу ѡ͗роу́жє ͗
стѧжанїе. ͗ во́ прмы̀слста.
соу́ромꙿ же въста́вꙿшмъ на га
внє͗вы сторожы. а͗лекса́нꙿдръ
а͗рстооу͗ловъ с͠нъ. въсхт
то̀ врѣмѧ ꙗ͗коже оу͗го́дно. ͗
събра вел́коу с́лоу. ͗ оу͗стре
м́ сѧ ͗ꙁб́т сторе. ꙗ͗же по
сад гав́нї по всѣ́мъ городо
мъ. въшедъ же а͗нтпа́тръ
ѿ гав́нѧ прот́воу є͗моу. ͗
бра́н бы́вꙿш падо́ша ѿ а͗лекса́
нꙿдра де́сѧть ты́сѧщь. а͗ про́
ї раꙁбѣгоша сѧ

како а͗нтѡ͗хъ вда вла́сть пѡⷣ
рꙋмы⸱ єⷤ дръжаша макдон⸱
ло́во .р͠в.
Прше́дꙿшю же помꙿпє͗в, ма́
гноу въ р͠мъ. въ та же лѣта

353a
бы́ста. ккеронъ. ͗ салоустї.
премоу́драа роумꙿскаа хтрецѧ.
Цр͠ь же а͗нтѡ͗хъ деѡ͗н́совъ оу͗мра
ꙗ͗ ѡ͗ста́ввъ своє ͗мѣнє роумо
мъ. ͗ съ ͗нѣмъ всѣмъ. по сконѧ
нї же а͗нтѡ͗ха деѡ͗нса ц͠рѧ.
бы҇ⷭ а͗нтѡ͗хѧ вел́каа па́кы. поⷣ
роумы ͗ всѧ соурѧ. ͗ клкїа. ͗
всѐ є͗же дръжа́ша макдо́н ц͠рь
ствова́ша ͗же въ а͗нтѡ͗хї ве
л́цѣ. ̀рѣ́ь соурї ͗ клк.
͗ ͗нѣмъ странамъ макдоне ѿ
селеоу͗ка нкато́ра. до прїатѧ
роумꙿскаго. лѣ́тъ •с͠• •ѯ͠• ͗ •г͠•
потомъ посланъ бы́сть кра́къ на
перфы. ͗же пршедъ въ і͗єрл҇ⷭмъ. ͗
все ꙁла́то цр͠квьноє вꙁѧ́тъ. •с͠• та
лантъ. ꙗ͗же помпї не вꙁѧтъ пре
шедъ рѣкоу є͗фратъ. ͗ погы́бе сво
͗м во́
͗Антпа́тръ же по͗мъ женоу ѿ а͗ра
вѧ. ͗менемъ коупросъ. ͗ род
ѿ неѧ с͠ны етыр. фаса͗ла. ͗ро
да. ͗ѡ͗сфа. ͗ фероу. а͗ дщерь
сала́м. ͗ тогда бїа сѧ съ а͗рсто
оу͗ломъ. пороу своѧ ѧ́да а͗равь
скомоу цр͠в. цьт́ (!) є͗моу соу͗щоу
Кеса́рь же ͗оу͗л. по оу͗бїенї же ͗ро
кана (!). ꙗ͗та пръсы на сѣ въ прьскыⷯ
странахъ бѣ̀ воюѧ с во́ сво͗м.
ꙁападнѧѧ страны. нꙁъверже
ноу є͗моу бы́вшю ѿ оу͗па́тꙿства. съ
вѣтомъ всѣ́хъ боꙗ͗ръ роумескъ.
͗ помпє͗мъ ма́гномъ тьстемъ
є͗го. ́ же кеса́рь ͗оу͗лї. съжа́
лв с брат сѧ на роумы. прло
ж всѧ къ оу͗патомъ ͗хъ. въꙁвⷣ
же ра́ть на боꙗ͗ры роу́мьскы. ͗
на помпїа ма́гна. ͗ пршедъ на р́
мъ прꙗ ͗хъ. ͗ссѣкъ всѧ боꙗ͗ры

353b
є͗го. помꙿпї же ше́дъ на́ нь. ͗ в́дѣ
въ ꙗ͗ко не мо́жеть є͗моу протвꙋ
ста́т, н сѣщ сѧ с н́мъ. ѡ͗ста́
ввъ ꙁа́паднѧѧ страны. на въсто
ныѧ оу͗стрѣм сѧ. мыслѧ с́ѧ оу͗
дръжа́т
Бѣжа́вꙿшю же помꙿпю ѿ него съ всѣ
м боꙗ͗ры. ͗ поуст кеса́рь ͗оу͗лї
а͗рстооу͗ла ѿ оу͗ꙁъ. пороувъ є͗мꙋ
два̏ плъка бо́лшаа. ͗ посла на соурїю
оу͗пованїе ͗мѣ́ѧ на́ нь. ꙗ͗ко тѣ́
мъ поработть соурю, ͗ ю͗дѣю.
но̀ въ ꙁа́вст пре́жⷣе варвъ ͗мъ
же а͗рстооу͗лово моу́жество ѡ͗
скоудѣ. ѡ͗трав́ша бо̀ є͗го ꙁе́лє͗мъ.
помꙿпє͗вы прꙁн. н въ гробѣ
полож́т є͗го да́ша. лежа́ше тѣ
ло є͗го оу͗гроужено въ медоу. до́нꙿде
же а͗нто́нї пса́лъ ͗ю͗дѣѡ͗мъ.
да положа́ть  въ ц͠рьскыхъ гро́бⷯѣ.
оу͗бє͗нъ же бы́сть ͗ с͠нъ є͗го а͗лекса́
нꙿдръ ѡ͗къше́вью. повелѣнїемъ по
мꙿп́є͗вымъ. ͗ потомъ птоломѣ
мнѣ посла с͠на своє͗го флпѡ͗
на. да прведеть а͗нтго́на. ͗ ѡ͗
бѣ сестрѣ є͗го. ͗ бы́въ ꙗ͗тъ по́хо
тю. ͗ поꙗ ме́нꙿшюю. ѿц͠ь же є͗го
птоломѣ въꙁрѣ̏въ на ню. ͗ в
дѣвъ ю красноу соу́щю, ͗ въсхотѣ
въ ю. ͗ оу͗б с͠на ͗ поꙗ͗тъ ю. пото́
мꙿже мфрда́тоу ше́дꙿшю на а͗ра
вты. ͗ на плоусѧ. ͗ не могоу
щю то̀ оу͗спѣт. ͗ а͗нтпа́тръ
прстоупвъ с по́мощю. всѣхъ
тѣ́хъ ꙁемль прїатъ. ͗ пороу́
мфрада́тов
͗ ͗оу͗лї же кесарь, вла́сть прїмъ
рмоу, ͗ всѣхъ ꙁа́падныхъ стра́
нъ. ͗ въѡ͗роуж сѧ на помꙿпїа. ма́
гна. ͗ постгъ  въ є͗ги́птѣ. ͗

353c
оу͗бвъ . ꙗ͗коже ре́е лоукнѡ͗съ
спса́тель

ло́во .р͠г. наѧ́ло рмꙿска
го цр҇ⷭтва. ѡ оу͗лї
С́ кеса́рь оу͗бо̀. ͗оу͗лї. ͗же н (!) дкта
торъ нарцаше сѧ. пръвоє є͗д́нъ
прꙗ роу́мꙿскоую вла́сть. ͗ всею
владѣ́т наѧ. пре́жⷣе бо̀ роумь
ска вла́сть всѧ стро͗ма бѣ̀ оу͗па́
ты. лѣ́тъ •у͠• •ѯ͠ ͗ •е͠• до сего
ц͠рѧ дктато́ра. ͗же не бы пове
рженъ. но̀ м͠тр є͗го оу͗мръш •ѳ͠•
мц҇ⷭь. пропоро́ша ю. ͗ ͗ꙁ неѧ ͗ꙁѧ́ша
ѡ͗троѧ. тѣмже ͗ кеса́рь нар
цаше сѧ. кеса́рь бо̀ г͠лет сѧ роумь
скы ͗споротокъ. въꙁрастъ же
͗ до́бль бы́въ. поста́вленъ бы́сть
трѡ͗мрато́ръ. съ помпїемъ ма́
гномъ ͗ кракомъ. с́ бо̀ тре́м стро
͗ма бѣꙗ͗ше всѧ̀ роу́мьскаа вла́сть
Макдо́н бо̀ ͗же по селеоу͗цѣ нка
то́рѣ. ͗ꙁнемо́гше ѡ͗ставша ва
вло́ньскоую странꙋ. проствъ
ше пръсы поставлѧт вꙿсе бе ц͠рѧ.
та́ко же ͗ю͗дѣѡ͗мъ попоустша
по͗ма́т ѿ боꙗ͗ръ роу́мескъ. е
тверовла́стьцѧ ц͠рѧ
Въ та же лѣ́та. лоувеѡ͗съ премꙋ

353d
моу́дры (!) бѣ̀ роу́мꙿскы. стор́къ (!)
͗же спса мно́го ѡ͗ роумѣ
Кеса́рь же дктаторъ. є͗д́новла
стець. всѧ прѧ ͗ премоу съ ве
лѧ́нїемъ. ͗ а͗бє оу͗слыша́но бы́
сть прше́ствє кесарѧ дкта
то́ра є͗д́новла́стьцѧ. ͗ прмоу
вꙿша . прє͗мꙿше рмъ. ͗ꙁбвъ
ша боꙗ͗ры. бы́вꙿша є͗д́новла́сте
ць. ͗ прїдо́ша въ градъ кн́гы
въ •в͠і• а͗ртемсѧ. ма́а мц҇ⷭѧ.
въ настоꙗ͗щюю є͗пмсю. поте
ны бы́ша въꙁ а͗нтѡ͗хї ѡ͗ свобо
дѣ є͗го. є͗гда же бы́сть пѡⷣ роу
мы. •в͠і• того мц҇ⷭѧ а͗ртемсїа.
посла́нъ ѿ того̀ самого кесарѧ. кн́
гы оу͗бо̀ пото́ша. ͗моу́ща с́це.
є͗лкомоу (!). ͗ самоꙁако́нномоу. ͗
ѡ͗бладаю͗щемоу въсто́ныхъ га
͗ѡ͗съ кеса́р про́еє. ͗ вн́де с́
ц͠рь дктаторъ въ а͗нтѡ͗хю
вел́кы градъ. въ •к͠г• того а͗рте
мсѧ мц҇ⷭѧ. ́ же кеса́рь съꙁда
въ а͗нтѡ͗хї вел́цѣмъ гра́дѣ,
пола́тоу ю͗же нарее кесарѡ͗нъ.
прѧ́мо требнкоу а͗реѡ͗вꙋ. ͗же
проꙁванъ бы́сть макелосъ. поста
в же тоу̀ ͗ ка́пще мѣдѧно. ко
б рмьсцѣ. съꙁда же горѣ, оу͗
крополѧ прголѣва а͗нтѡ͗хї
ба́ню. ѡ͗бщю гражаномъ. пр
ведъ водоу ѿ нарцѧє͗мыхъ рѣ
къ, поутемъ лаѡ͗дк͗скымъ.
во́дныѧ поут. съꙁда́ же тоу
горѣ поꙁорще. понов же а͗нт
ѡ͗х. панфеѡ͗нъ. па́ст сѧ хо
тѧ въꙁꙿградвъ ͗ тре́бнкъ. ͗
въ а͗лексанꙿдрю͗ же вел́коую
ходвъ. съꙁда тоу̀ с̀ кеса́рь въ
͗мѧ своє͗го с͠на. ͗же ͗мѣ ѿ кле

354a
ѡ͗патры. ю͗же въꙁлюбвъ ѕѣло
доброу соу́щю. въ вфа͗доу. ѿ
своє͗го є͗ бра́та птоломѣѧ. раꙁꙿгнѣ
ва́вꙿша сѧ на ню. ́ю кеса́рь растл́
въ. ͗ непра́ꙁноⷣу ю сътвор. ͗ ро
д с͠нъ є͗го́же нарее кесарѧ. въ
͗мѧ же с͠на своє͗го ͗ кесарю съꙁда̀.
́ оу͗лѡ͗съ кеса́рь тоу̀ въ а͗лекса
нꙿдрї. ͗ꙁꙿгнавъ бра́та є͗ѧ птоло
мѣѧ ѿ цр҇ⷭтва є͗г́петꙿска. ͗ да́
є͗ то̀ црⷭ҇тво є͗г́петꙿско. оу͗б́вы
 ѡ͗ба с͠на ꙗ͗же бѣ́ста въвела пто
ломѣѧ въ вфа͗доу. ͗ꙁꙿгнавша
клеѡ͗па́троу. с͠нъ же клеѡ͗патры
кесаревъ оу͗мре малъ
Тогда же а͗нтго́нъ с͠нъ а͗рстооу͗
ловъ пршедъ къ кесарев. въп
ꙗ͗ше на ͗рка́на. ͗ на а͗нтпа́тра
г͠лѧ. ꙗ͗ко то̀ ѡ͗ста́вста моє͗го
ѿц͠а. ͗ мене прогꙿна́ста беꙁъ ꙁако́
на ѿ ѡ͗͠ьства. са́ма же просꙿмра
д́ста всю̀ ꙁемлю̀ лхо͗ма́нє͗мъ
͗ нас́лє͗мъ. да а͗ще помагла є͗ста
на а͗равты ͗ на соуръ. не прꙗ͗ю͗
ща то̀ сътворста. но̀ хотѧще
покры́т пръвоє вражество. ⷤ
бѣста ͗мѣ́ла на́ тѧ̏. попрꙗ͗ю͗
ща помꙿпю. въста́вꙿ же а͗нтпа́
тръ сволокъ свтоу каꙁѧше мно́
жество ꙗ͗ꙁвъ теле́сныхъ. ͗ г͠ла
ꙗ͗ко ѡ͗ прїаꙁньствѣ кесаревѣ не
требоу́ю, ͗ ре́е а͗ще бо̀ а͗ꙁъ молю
но̀ тѣ́ло моє въп́є͗ть. двлю же
сѧ ͗ а͗нтго́новоу беꙁъстоудꙿствꙋ .
поне́же бы́въ с͠нъ врага рмлѧно
мъ. ͗ бѣгоуна рмꙿскаго. ͗мѣѧ
ѡ͗бы́а р́мꙿскы. вꙿсегда въра
жествова́т съ кесаремъ. нынѣ
же ꙗ͗ко ꙁабы́въ ꙁло́боу ѡ͗тню. сто
͗ть прⷣѣ р́мꙿскымъ ге́мономъ.

354b
г͠лѧ на беꙁв́нныѧ. тѣ́мъ ͗скꙋ
ша́є͗ть оу͗лꙋт нѣкоую вла́сть.
є͗моу́же н жвотъ не подоба́ше.
ны́нѣ вла́ст ͗щеть. ͗ вещ дръ
жа́т. н ͗ного ра́д. но̀ да бы
раꙁратлъ ͗ю͗дѣѧ с рмлѧны. ͗
бы́ въсталъ на вꙿда́вꙿшаго. мрф
да́тъ же прⷣѣ кесаремъ послоуше
ствова́ше ѡ͗ моужествѣ а͗нт
па́тровѣ. кеса́рь же слы́шавъ рѣ
 ѡ͗бо͗хъ. ͗ в́дѣвъ ꙗ͗ꙁвы те
лес є͗го. ꙗ͗же прѧ въ бран. ͗ по
т҇ⷭ є͗го вел́кымъ са́номъ р́мь
скымъ. ͗ ѿ͠ьствоу є͗го ѿпоуст
да́нь. а͗рхє͗рѣ͗скы са́нъ пртве
рд ͗рка́нов є͗го ра́д. оу͗рка́на
бо́лшею е́стю поте. а͗ а͗нтпа́
тров вда́ во́лю ͗ꙁбꙿра́т во́лость.
коє͗ же хо́щеть. семоу́ же въꙁло
жвꙿшю е́сть на кесарѧ. поста́
в влкⷣꙋ все́ ͗ю͗дѣ. ͗ прда є͗
моу прꙁда́т раскопа́нныѧ стѣ
ны по всемъ гра́домъ. ͗ въ капето
л повелѣ напса́т тоу̀ т҇ⷭь на
ꙁна́менїе пра́вды. ͗ моу́жество
а͗нтпатрово. пото́мꙿже про
водвъ а͗нтпа́тръ кесарѧ ѿ сꙋ
рѧ. ͗ въꙁꙿврат сѧ въ ͗ю͗дѣю
Пршедъ въ р́мъ с́ кеса́рь. ͗оу͗
л́ є͗д́нъ ѡ͗блада роме͗скым
скы́петры съ мно́гою гордынею
͗ боу́є͗стю. тѣмъ ͗ дктато
ръ нарцѧ́шет сѧ є͗же скаꙁає͗мо
є͗д́новла́стець. ͗ всѣм же ѡ͗
бладавъ не стыдѧ́ сѧ. ͗ том́
тельствомъ ꙁа •͠і• лѣ́тъ. ⷤ
͗нд́кты. ͗ всако́сы ͗ꙁоѡ͗брѣ
те. ͗ ꙁако́ны роу́момъ оу͗став.
͗ мц҇ⷭѧ нарее. пре́жⷣе коунтлїа,
нарцѧє͗ма. ͗ оу͗паты наѧ́

354c
поставлѧт на лѣ́та ꙗ͗же хо
тѧ́ше
Пр то́мъ ͗ю͗да галлеꙗ͗ннъ бы҇ⷭ
сть (!). ͗же въ дѣꙗ͗нїхъ а͗пл҇ⷭьскыⷯ
помнає͗мы
Въ то же вре́мѧ верге́лї (!) роу́мꙿскы
хтрець спса повѣсть ѡ͗ є͗нї.
͗ ѡ͗ є͗лсе. ꙗ͗же бѣ̀ ѿ а͗фоункїа.
͗ ѡ͗ деревѧномъ ко́н. ͗ ѡ͗ плене
нї тро͗скъ
͗Антпа́тръ же пршедъ въ і͗єрл҇ⷭ
мъ. прꙁва стѣноу і͗є͗рл҇ⷭмьскоую.
раꙁореноую помꙿпє͗мъ. ͗ мѧте
жь лю́дꙿскы теша́ше. ѡ͗во гро
ꙁою. ѡ͗во́ же моу́дрым словесы.
г͠лѧ всѣмъ. а͗ще оу͗рка́нов коренїє
є͗сте. то̀ въ ѡ͗б́л ͗ оу͗ тшнѣ
пожвете. своє стѧжанїє ͗мꙋ́
ще. ͗ въ своⷯ до́мехъ веселѧ́ще сѧ.
а͗ще на́неть ͗мѣт соу́є͗тноую
наде́жⷣꙋ на беꙁоумныѧ. ͗ на́ бра
нь ѡ͗хвот́мыѧ. то̀ не пеѧ́лн
ка мѧ ѡ͗брѧ́щете. но̀ влкⷣоу ͗ мꙋ
́телѧ. а͗ вел́кы кеса́рь боу́
деть вы̀ прот́вꙿнкъ. ͗ та сло
веса г͠лѧ оу͗ставлѧ́ше ꙁемлю̀. ѳа
са͗ла же поста́в сꙿтаре͗шаго
с͠на владѣ́т на і͗єрл҇ⷭмъ ͗ на ѡ͗кре
стꙿнѧѧ. ͗рода же на галлею. се́
͗же оу͗момъ х́тръ ͗ є҇ⷭствомъ.
͗ ѡ͗брѣте дѣла подо́бна мꙋже
ствꙋ своє͗моу. ͗ а͗бє постгъ
͗є͗ꙁекыѧ наѧ́лнка раꙁбо́͗нко
мъ. гоубѧ́щаа ѡ͗кр҇ⷭтънѧѧ соу
рѧ. ͗ того є͗мъ ͗ꙁб́ всю̀ с́лꙋ
є͗го. тѣмꙿже ͗ пѣсн поꙗ͗хоуⷮ є͗
моу по соурьскымъ гра́домъ. по
ꙁна́ же сѧ ͗ съ кесаремъ. сѣкосто
мъ бл́ꙁъ тоу соу́щю вел́каго
кесарѧ. ͗ владѣю͗щоу тогда̀

354d
соу́рьскою ꙁемлею
Томоу́ же поревновавꙿше. фаса́
͗ло бра́тъ є͗го. ͗ грады ставлѧ
шеть ͗ люд тѣша́ше лоу́ꙿшаꙗ
прє͗млѧ. а͗ ѕлы̀ѧ прє͗млѧ. ѿ
тоу́доу же бы́сть а͗нтпа́тров
слоу́жба ц͠рьскаа. ͗ т҇ⷭь ѿ всѣ́
хъ. са́мꙿ же не ѡ͗слаблѧ́ше ѿ вѣры,
͗ ѿ лю́бве ꙗ͗же ͗мѧ́ше к оуркано́
в. н въꙁвⷣга́ше то̀ беꙁъ пове
лѣнѧ є͗го творѧ́ше. но̀ немо́щно
є͗сть оу͗бѣжат ꙁа́вст въ вла́
ст. оу͗рка́нъ бо̀ тоужа́ше. ͗ ꙁа́
встю оу͗ꙗ͗ꙁвенъ бы́сть. поне́
же сла́воу велкоу прꙗ͗ста оу͗но
ш ѿ всѣ́хъ людї. ͗ мно́ѕ про
повѣдꙿнц бы́ша, доброва́ꙁнь
ства є͗ю. мно́ѕ же болѧре нена
вдѧще а͗нтпатра съ с͠номъ ско
рбѧхоу. ͗ оу͗рка́на раꙁꙿмлъвлѧю͗
щ. ͗ г͠лющ ꙗ͗ко ты̀ сѣд́ш то́
кмо ͗меноуꙗ͗ сѧ а͗рхє͗рѣѡ͗мъ
ц͠рмъ беꙁъ вла́ст. ѿстоупвъ
а͗нтпатров съ с͠номъ сь всеѧ вещ.
доколѣ прелщенъ боу́деш, птаа
на́ сѧ ц͠рѧ. ͗же ны́нѣ ѿрноувше
тебе ꙗ͗вѣ̀ влⷣьствоують. а͗ ͗
рѡⷣ колко л людї ͗ꙁблъ беꙁъ
твоє͗го повелѣнїа. кро́мѣ ж
до́вꙿскаго ꙁа́кона. а͗ще же не тво
р́т сѧ ц͠рмъ. но̀ поⷣроункомъ
тво͗мъ. да посл по неꙗ. т
ѿвѣщаєⷮ прѣдъ тобою͗ ͗ прⷣѣ
ѿ͠мъ ꙁа́кономъ. ѡ͗ томъ бо̀
ю͗. тѣмъ по малѣ раꙁгораше сѧ
срⷣце оу͗рка́ново. ͗ послѣд ѿр
гноу ꙗ͗ростю. ͗ посла́въ поꙁва́
͗рода на соуд́ще. ѡ͗нъ же ноуд
мъ бы́сть ѿ своє͗го ѿц͠ѧ ͗ пра́
вдꙋ ͗мѣ́ѧ. ͗ ͗де пославъ стра́ж

355a
по всѣмъ галле͗скымъ страна
мъ. прїдѣ же съ срⷷднею с́лою. да
ѡ͗н творѧть є͗го на оу͗ркана ͗
дꙋща. ͗ а͗ще вꙿнеꙁаапоу ѹ͗стремлѧ́
т сѧ на́ нь. да мо́жета протв́
т сѧ ͗мъ. кеса́рь же се́кꙿстъ оу͗
боꙗ͗в сѧ ѡ͗ немъ. да не ѡ͗травѧ
ть є͗го ͗л оу͗бю͗ть прельст́
вше. ͗ напса къ оу͗рка́нов г͠лѧ.
ѿпоуст ͗родов всѧ́коу тѧжꙋ.
а͗ще л въ внѣ, а͗ще л не вꙿ внѣ.
оу͗рка́нъ же ͗ кро́мѣ повелѣнѧ
кесарева. по велкоу любѧше ͗ро
да. ͗ ѿлож тѧ́жоу. ͗рѡⷣ же мнѧ
ꙗ͗ко ͗ не хотѧ оурка́нъ ѿложлъ
тѧ́жю. ͗ ѿ͗де въ дамаскъ къ
секꙿстов. ͗ прстро͗лъ сѧ не по
слоуша́т є͗моу. а͗ще ͗ второє въ
ꙁоветь є͗го. па́кы же лоукав
прстоупвше раꙁꙿгнѣв́л оу͗рка́
на г͠люще. ꙗ͗ко съ ꙗ͗ростю ѿ͗де
͗родъ прстро͗т сѧ на́ тѧ. оу͗
рка́нъ же раꙁдеже сѧ ѡ͗ томъ сло
вес. не мо́глъ то̀ сътвор́т.
͗мѣ́ѧ прот́внка крѣ́пльша
себе. ͗ пото́мъ се́кꙿстъ кеса́рь вда
͗родов воє͗во́дꙿство на вꙿноу͗тре
нюю соурю. ͗ на самарю. ͗ въ
ꙁлюбша соурїане велм. прїꙗ
тъ с́лоу бо́лшю. ͗ стра́шенъ бы҇ⷭ.
͗ а͗бє въспомнаа гнѣвъ на оу͗
рка́на, ѡ͗ноє тѧ́ж ра́д. ͗ събра
во́ мно́гы ͗ ͗де на і͗є͗рл҇ⷭмъ. да
вы́женеть оу͗рка́на. ͗ сътвор́
лъ бы своє хотѣнє͗. а͗ще бы́ста
не вы́шла ѿц͠ь є͗го ͗ бра́тъ. та́
бо̀ оу͗ста́вста оу͗стремленє
є͗го. молѧ́ща сѧ пощадѣт оу͗
рка́на. ͗мꙿже оу͗нлъ таковы
 са́нъ. гроꙁа же ͗ сла́ва е͗го ꙗ͗вле

355b
нна. не подоба́є͗ть же є͗моу ꙗ͗р́
т сѧ на́ нь. ѡ͗же поваблъ  на
соудще. то́ бо̀ пова́блъ. то́
же ͗ ѿда́лъ. ͗ досто͗нъ є͗сть бл͠го
даренїа. ͗ г͠ласта кꙿ немоу а͗ще тѧ̀
ѡ͗пеѧллъ ꙁва́нїемъ. но̀ па́кы
спа́слъ тѧ. а͗ще же ра́ть въꙁвⷣ
ꙁає͗ш на́ нь. смотр ꙗ͗коже бе
ꙁъ пра́вды воює͗ш. ͗ не надѣ͗ сѧ
побѣд́т не пра́въ сы́. па́е же
б́͗ сѧ съ дроугомъ ͗ съ гн҇ⷭомъ. до
бро творѧщемоу всегда. нко
л же ѕла̏ творѧ́щемоу. но̀ то́
кмо ѡ͗же прва́длъ соуд́т сѧ.
͗ то̀ не са́мъ но̀ пронырвыхъ мꙋ́
жь послоушаа. тѣм рѣм ͗
родъ оу͗тѣ́ш сѧ. ͗ ѡ͗слаб гнѣвъ
͗ въ то́ же врѣ́мѧ оу͗со́бцѧ бы́сть
р́млѧномъ. ккл бо̀ ва́съ. ͗
оу͗б ѡ͗та́ се́кꙿста кесарѧ. а͗ се
кꙿстовы воє͗во́ды бїахꙋт сѧ с н́
м стыдѧе сѧ ͗ оу͗бє͗на секꙿста
͗ вел́кого кесарѧ ж́ва соу́ща.
продлъжвш же сѧ бра́н. по
сла́нъ бы́сть ма́рко въ секꙿста мѣ
сто владѣт
͗ потомъ вел́кы кеса́рь ͗оу͗лї
вꙿнеꙁаапоу оу͗бє͗нъ бы́сть лестїю
ѿ касѧ втора́го врꙋта. ͗ ͗нѣ
мъ боꙗ͗ромъ съвѣща́вꙿшм сѧ
с н́мъ. ͗ въ патю (!) хрꙋсавр́
ка. и анто́нѧ. второє нарее
на бы́сть вел́каа а͗нтѡ͗хѧ,
т҇ⷭьнѣ͗ш. пръвоє лѣ́то ѿ то
го кесарѧ га͗ѧ ͗оу͗лѧ
͗ шедъ въско́рѣ кас́ в сꙋрю. ͗
пр͗мъ всѧ̀ плъкы. ͗ оу͗мр сѧ
съ ма́ркомъ. ͗де по доукамъ є͗мѧ
дланъ. ͗ ресъ с́лоу. повелѣ
же ͗ антпа́тров вы́дат

355c
ѿ ͗ю͗дѣ, се́дмь со́тъ талантъ.
͗ се́ оу͗боꙗ͗в сѧ гроꙁы є͗го. раꙁосла
с͠ны ͗ дроугы по́ волост събра́
т ꙁла́та. ͗ а͗бє пре́жⷣе всѣ́хъ
͗родъ прнесе свою ѧ́сть. •р͠•
талантъ. ͗ тѣ́мъ оу͗крот ка
с́ѧ. ͗ нарекъ сѧ дрꙋгъ є͗моу. а͗
дроѕ ͗же не прспѣвше въ гнѣ
вѣ бы́ша. ͗ мно́гы гра́ды раꙁор
лъ того ра́д. ͗ мал́ха оу͗б́т
͗ска́вше. но̀ а͗нтпа́тръ въда́
ꙁа́ нь, •р͠• талантъ. ͗ тѣмъ ͗
ꙁба́в . малхъ же на добродѣ
ю͗щаго ѕло̏ мыслѧше. ͗ смотрѧ
ше ка́ко оу͗б́т . своє͗го добро
творцѧ

ѡ͗ смр͠т а͗нтпатра
ло́во .р͠д. црт҇ⷭва а͗вгꙋстова.
͗ оу͗мръшю кесарю га́͗ю. ͗ꙁꙿбра́ша
боꙗ͗ре роу́мꙿстї. а͗вгоуста ѡ͗кта
оу͗на. оу͗жкоу кесаревꙋ. ͗ а͗нто́
нѧ а͗вгоустова ꙁѧт ͗ сꙿ сестрою
͗ леѡ͗нда. ͗ бы́вша с́є тр́є. тр
оу͗мъвратерес. ́ строꙗ͗хꙋ
роу́мꙿскоую вла́сть. до фа͗ѧ по
ставлѧю͗ще на всѧ лѣтъ оу͗паты
посла́ша на касѧ. се́ же събравъ
ѿ а͗соурѧ во́ѧ. ͗ ͗рода прꙗ͗лъ
на́ помощь с во́ є͗го. ͗ того ра́д

355d
вда́ша є͗моу влⷣьство соур͗ско.
͗ ѡ͗бѣща́ша є͗моу по побѣдѣ по
ста́вт є͗го ц͠рмъ въ ͗ю͗дѣ.
͗родова же крѣпость ͗ ва́ꙁнь ͗ са
нъ погоуб ѿц͠ѧ. мал́хъ бо̀ оу͗бо
ꙗ͗ сѧ прбываю͗щ є͗моу с́лѣ. ͗
прельст ꙁла́томъ ръпцѧ є͗го
ѡтрав́т ꙁе́лє͗мъ а͗нтпа́тра.
͗ а͗бє на ѡ͗бѣдѣ ͗сп смрътноє.
͗ є͗днъ ѡ͗трокъ побѣд с́лнаго.
є͗го́же боꙗ͗л сѧ вс ꙁемл̀. мал́
хъ же раꙁоумѣвъ ꙗ͗ко вѣ́домо є͗
сть ѡ͗тра́вленє всѣмъ. ͗ кле
нѧ́шет сѧ ͗ прѧ́шет сѧ. ͗ во́ѧ
съвокоуплѧ́ше боꙗ͗ сѧ ͗рода. ͗
пра́ꙁнⷣествоу бы́вшю. ͗родъ по
͗мъ во́ѧ ͗де въ і͗єрл҇ⷭмъ. ͗ ѡ͗ют
въ малхъ ꙗ͗ко на того по́͗деть.
͗ напса къ а͗рканов г͠лѧ. ꙗ͗ко сѐ
͗родъ ͗деть н на когоже ꙗ͗ко на
тѧ. а͗ не поуща въ градъ во́ є͗го.
тѣмꙿже ͗рканъ посла́ къ ͗родов.
͗ ре́е пра́ꙁнⷣкъ є͗сть гн҇ⷭь. а͗ не по
доба́є͗ть вест ͗ноплеме́ннкъ
въ градъ ́стымъ соу́щмъ. ͗
ро́дъ же преѡ͗бдѣвъ ͗ пра́ꙁнⷣкъ
͗ повелѣвꙿшаго. ͗ влѣꙁъ но́щїю
въ градъ. мал́хъ же пршедъ
кꙿ немоу ͗ творѧ́шет сѧ плаѧ
по а͗нтпа́трѣ. ͗родъ же вѣда
своє͗го вра́га творѧ́шет сѧ ꙗ͗ко
не вѣда. ͗ гнѣвъ сво оу͗дръжа.
͗ къ мал́хов жа́ластнаа слове
са ѿвѣщава́ше. а͗ къ касю нап
саа малха. ꙗ͗ко то́ оу͗б ѿц͠а
моє͗го. касї же напса є͗моу.
мьст наⷣ ѿц͠емъ. мьст́ ꙗ͗ко мо́
жеш. ͗ сво͗мъ воє͗во́дамъ по
велѣ помощ ͗родов ꙗ͗ко хо́ще
ть. оу͗троу же бы́вꙿшю ͗родъ въꙁва̀.

356a
на ѡ͗бѣдъ ͗рка́на ͗ мал́ха. ͗ ꙁа
дверм постав во́ѧ. ꙁаповѣда
ꙗ͗т малха ͗ посѣе є͗го. въста́
вꙿшмъ же всѣ́мъ тѣ́мъ ͗ ͗доу
щмъ на ѡ͗бѣдъ. ворканъ съ ͗ро
домъ влѣꙁо́ста. а͗ мал́ха ͗дꙋща
по немъ. ꙗ͗ша  ͗ оу͗бша. ͗рка́нъ
же оу͗жасе сѧ. ͗ ꙗ͗ко оу͗мре стра́
хомъ, ͗ ѡ͗два сѧ ѡ͗ютвъ. въ
проша́ше кто̀ оу͗б малха. ѡ͗не́
мꙿже ѿвѣща́вꙿшмъ кас́є͗во пове
лѣнє. ͗ ѡ͗нъ ре́е въ ͗стнноу ка
с сп͠сеть мене ͗ мою ꙁемлю̀. но̀
несвѣдомъ є͗сть. страха л ра́д.
͗ꙁрее л въ ͗стнноу
͗ то́ю ме́стю мьстлъ ѿц͠а ͗родъ.
касю же ѿшедꙿшю ѿ соурѧ. па́
кы мѧтежь є͗сть въ і͗єрл҇ⷭмѣ. ма
лховъ бо̀ бра́тъ є͗легъ поє͗мъ во́ѧ
прїде на ͗родова бра́та фаса͗ла
хотѧ мьст́т малха. ͗родъ
же тогда бы́сть въ дамасцѣ не
магаа. є͗д́нъ же фаса͗лъ б́л сѧ
съ ѡ͗лгомъ. ͗ ѡ͗долѣ є͗моу ѡ͗лгъ.
се́ же ѿше́дъ съ ͗рка́новою по́мо
щю. вꙁѧ́ ше́сть градовъ. ͗ро́
дъ же оу͗страб́в сѧ прїде на́ нь,
͗ прогна . ͗ гра́ды ѿꙗ̀. потомъ
же ͗родъ поуствъ женоу свою до
р́доу. ͗ ѡ͗броу а͗рстооу͗ловꙋ
дще́рь бра́та оу͗рканова. ͗мꙿже
͗ т҇ⷭьнѣ бы́сть. ͗ въꙁлюбмъ
все́м людм
Въ ты́ же д͠н кесарь а͗вгоустъ. по
сла а͗нто́нїа ꙁѧ́тѧ своє͗го оу͗бт
кас́ѧ. пршедꙿшю же а͗нто́ню въ
вфа́нє. прїдоша къ немоу бо
лѧре ͗ со́тнц ͗ю͗дѣ͗стї. жа́
лоую͗ще на ͗рода ͗ на фаса͗ла,
г͠люще. ꙗ͗ко ͗рка́нъ толко ͗мѣа

356b
влⷣьне сло́во. даже рѧд́т вѧ
ꙁат ͗л раꙁꙿдрѣшт. добро ͗л
ѕло̏ сътворт не и͗ма́ть вла́ст.
та́ бо бра́та ѿꙗ͗ста всѐ къ собѣ.
нас́лє͗мъ. тогда же ͗родъ тоу
бы́въ. оу͗мьꙁд а͗нто́нѧ мно́же
ствомъ стѧжанѧ. тѣ́мъ ѿвѣ
та не да́сть ͗мъ жа́лоую͗щмъ
на ͗рода. ͗ та́ко тогда раꙁдо́
ша сѧ. ͗ па́кы же бы́вꙿшю а͗нто́
ню въ а͗нтѡ͗х. прїдоша на
͗рода •р͠• моу́жь. бл͠горо́дн ͗ рѣ
́ст. ͗же ста́вꙿше прѣдъ а͗
нто́нє͗мъ. мно́го беꙁако́нє ͗ро
дово ͗ нас́лїе ͗ гра́бленє пото́
ша. меса́ла же ͗родов помагаа
ѿвѣщаваше. ͗ оу͗рка́ноу тоу сто
ꙗ͗щю. ͗ въпроша а͗нто́нї кото́
р моу́ж соу́ть го́дн владѣ
т. ͗рка́нъ же вѣ́даа ꙗ͗ко ͗рода
лю́бть а͗нто́нї. ͗ нарее ͗рода
съ бра́тьє͗ю. ͗ оу͗год а͗нто́ню.
͗ а͗бє вда́ все́ бра́тї етверо
вла́сꙿтноє. пороу ͗мъ дръжа́
т вла́ст ͗ сꙿправлеват всю̀
͗юдѣю. па́е же въпю͗щмъ
сломъ і͗єрл҇ⷭмьскымъ на ͗рода. ͗
•е͠і• лоу́шхъ въ темнцю въве
рже. а͗ прохъ съ троу́домъ ѿгна́.
͗ к томоу бо́л мѧтежь въ і͗єрꙋ
салмѣ. ͗ посла́ша •а͠• мꙋ́жь
къ а͗нтоню. ѡ͗нъ же повелѣ тоу́
рьскомоу кн͠ѕю свѧꙁа́т ꙗ ͗ моу
́т. ͗ прста́в воє͗водоу
своє͗го да ведеть ͗рода съ бра́
тє͗ю своєю на столъ. ведомъ
же ͗родъ сог͠ла къ ͗ю͗дѣѡ͗мъ. въ
скоую шатанє ͗мѣє́те. до́ко
лѣ боу́ боу́дѣте. то̀ раꙁоумѣ
є͗те влекоу́ще ѡ͗роужє на́ сѧ

356c
ѡ͗͠ьство свое. подвꙁаю͗ще
а͗нтонє͗вꙋ роукоу на і͗єрл҇ⷭмъ. ѡ͗
нѣмꙿже бо́лм клющмъ ͗ лаю͗
щмъ. а͗нто́нї же раꙁꙿгнѣва́
сѧ посла на нѧ во́. ͗ оу͗б́ша ͗хъ.
͗ бодо́ша а. а͗ ͗же оу͗бѣ́жавꙿше
не млъѧ́хꙋ. но̀ въшедъ въ градъ,
па́е шатахꙋ сѧ. по двѣ̀ же лѣ́
тѣ пакорь с͠нъ парфьскаго ц͠рѧ.
͗ кн͠ѕь въ варꙁафанї. ͗доста
на соурю. ͗ а͗бє є͗лоуса́на͗ пто
ломѣє͗въ с͠нъ дръжа тогда соу
рю. ͗ оу͗мр́ сѧ с н́ма. ͗ поме
н ͗ма •а͠• талантъ •ф͠• дѣ
вць. а͗ще ͗ꙁыщета сто́лъ і͗є͗рꙋ
салмꙿскы а͗нтго́нов. а͗ ͗рка́
на раꙁꙿдрꙋшта. ͗ то̀ сло́во пр
͗мъ пакоръ. ͗ ͗де са́мъ подолъ
мо́рѧ. а͗ варꙁафана поуст по
сред ꙁемлѧ̀. ͗ воюю͗щмъ всю
да. ͗ мно́ѕ ͗ю͗дѣ ѡ͗ютвꙿше
ра́д прїдоша къ а͗нтго́нов.
͗до́ша с н́мъ на і͗єрл҇ⷭмъ. ͗рка
нъ же ͗ фаса͗лъ по͗мꙿша вел́кꙋ
с́лоу ста́ста прот́воу парфо
мъ. ͗ бра́н бы́вш на торгов
щ. ͗ побѣго́ша ͗родов во́. ͗
ꙁатворша сѧ, ѡ͗в въ цр͠кв
ѡ͗в́ же въ цр͠вѣ дворѣ. ѿтоу
доу вы́ходѧще по всѧ д͠н, бїа
хꙋ сѧ крѣ́пцѣ. наста́вшꙋ же
пра́ꙁнⷣкоу, є͗же нарет сѧ пѧ
нткостѧ. по ѡ͗быаю вс̀
лю́дє съвокоуп́л сѧ бѧхоу.
ѡ͗во ѡ͗роу́жнц. ѡ͗во́ же про
стї. ͗ то́гда ͗родъ по͗мъ ѡ͗ста
но́къ во́. вь́ід҇е вꙿнеꙁаапоу ͗ꙁъ
двора. ͗ оу͗б ѿ люд •к͠• ты́
сѧщь. а͗ про́ ꙁатвор́ша сѧ
въ цр͠кв. ͗ того ра́д а͗нтгонъ

356d
͗ с па́коромъ оу͗мол́ста  оу͗м
рт сѧ. фаса͗лъ же оу͗мрв сѧ
с н́ма. ͗ ѡ͗бѣ́дъ с́ленъ оу͗́н
въ. ͗ въꙁва ꙗ съ во́ свои͗м. ͗
поест ͗хъ до́бре съ вел́кым
да́рм ѿпоуст ѧ. пако́ръ же ͗
ска́ше коє͗ю ле́стю ͗меть фаса
͗ла съ ͗рка́номъ. ͗ оу͗нвъ ѡ͗
бѣдъ въꙁва́ ꙗ. ͗ро́дъ же посла къ
фаса͗лов. каꙁаше блюст сѧ
ѿ пако́ра. ͗ не да́т сѧ жажоущ
мъ оу͗б́т є͗го. н ꙗ͗т вѣ́ры ва́
рваромъ. а͗ще ͗ кленоу́т сѧ. фа
са͗лъ же надѣꙗ͗ сѧ на свою пра́
вдоу. ͗ на простосе́рдє. ͗ на клѧ́
твоу. по͗мъ ͗рка́на ͗ ͗де беꙁъ
блюденѧ. ͗ къ ѡ͗бѣдоу леꙁꙋщаа
͗ та бы́ста каю͗ща сѧ ͗ кленоуща
сѧ невѣрꙿства є͗го. ͗ въсковъ
а͗нтгонъ ͗ оу͗грыꙁѣ оу͗ш ѡ͗бѣ
͗рка́нов ꙁꙋбы. молѧ́щю сѧ не
моу́жескы ѡ͗ жвотѣ. сътво
р́ же є͗моу сѐ а͗нтгонъ. да а͗ще
потомъ ж́въ боу́деть. да не мо́
жеть а͗рхє͗рѣ́ствоват. ꙁа́
конъ бо̀ вел́ть а͗рхє͗рѣѡ͗мъ бе
ꙁъ прро́ка бы́т. фаса͗лъ же
мно́го поносвъ поко́ра на жесто
се́рдє ͗ на лоукавꙿство ͗ на лхо
͗ма́нє. ѿ того оу͗мре нто́же
сла́бо ͗ꙁрекъ. покоръ же хотѣ̀
та́коже ͗рода ѡ͗больстт. ͗
посла́въ ръпцѧ своє͗го съ гра́мо
там. творѧ́ сѧ ꙗ͗ко ѿ кесарѧ
посланъ. ͗ велѧ́шеть є͗моу пр
͗т къ собѣ ͗ вꙁѧ́т грамотꙋ
ѡ͗нъ же раꙁоумѣвъ прелесть
є͗го ͗ не вынде. ͗ марїамъ оу͗рка́
ноу дꙿщ тоу́ сꙋщ. жена́ оу͗мна
молѧ́ше сѧ ͗родов не вы́леꙁт

357a
къ ва́рваромъ. н ꙗ͗т ͗мъ вѣ́ры
ле́сть бо ͗хъ ꙗ͗влена є͗сть. ͗родъ
же прⷣѣварвъ. бы́вꙿш є͗моу вѣ́
ст ѡ͗ бра́тѣ оу͗рка́нѣ. но́щю ѡ͗
та́ ͗нѣмъ поутемъ бѣжа въ ͗дꙋ
мѣю. оу͗тро же па́рф раꙁоумѣвъ
ше гна́ша по немъ. се́ же поуст
въ мт͠рь с ме́ншмъ бра́томъ. ͗
ѡ͗броуе́ноую д͠вцю съ бра́томъ. ͗
са́мъ жда́ше па́рфъ. ͗деже ѡ͗брѣ
те ͗хъ ͗ꙁбва́ше ꙗ͗ко ͗ л́ствє
дондеже прї͗де въ градъ маса́доу.
гража́не же ꙗ͗в́ша сѧ го́рш па́рфъ.
͗ тѧгѧ́͗ш. ͗ по многы д͠н не
поуща́хоуть є͗го въ градъ. до́нде
же б́л сѧ с н́м. ͗ оу͗б ѿ нхъ •͠•
͗ ѿтоудоу же ше́дъ въ фр́соу. ͗
мно́го ͗ю͗дѣ тоу́ ѡ͗став беꙁъ
ѡ͗роу́жнкъ. а͗ ѡ͗роужнкы по͗
мъ •ѳ͠• воротлъ въ маса́доу. ͗
тоу́ ѡ͗ста́влъ ѿ жены сторожо
въ ѡ͗смь со́тъ. ͗ брашна ѡ͗б́лно
са́мъ же теснѧшет сѧ на а͗равть
скы ка́мень. ͗ пото́мъ парфене
протвѧ́щю сѧ ͗мъ нкомꙋже.
посад́ша а͗нтгона на ц͠рьскомъ
столѣ. ͗єрл҇ⷭмꙋ же та́коже сꙿтво
р́ша ͗юдѣю. ꙗ͗ко н пр́снї во́
бїюще гра́бѧще. сѣкоуще ͗ жгꙋ
ще. а͗ жены ͗ дѣт топюще. оу͗
ркана же свѧꙁа́вше ведо́ша въ парꙿ
фьскоую ꙁемлю̀

357b
ѡ͗ цр҇ⷭтвѣ ͗рода. ка́ко порꙋ єⷨꙋ антонї͗
͗Іродъ же ворот сѧ въ є͗гпетъ.
͗ ѿтоу́доу прїде въ а͗лексанꙿдрїю
͗ прꙗ͗ є͗го клеѡ͗па́тръ съ е́стю
хотѧ́щ є͗го поста́вт воє͗во
доу оу͗ себе. ѡ͗нъ же помол сѧ цр͠ц
да поу́стть. не оу͗боꙗ͗в сѧ ꙁмна
го времен. плоу въ ри́мъ. ͗ пр
шедъ къ а͗нтонїєв дроугоу є͗моу
ѡ͗тню соу́щю. рыдашеть кꙿ немꙋ
ѡ͗ сво͗хъ напастехъ. ͗ ѡ͗ родѣ є͗го.
͗ ка́ко ѡ͗став сво͗хъ въ градѣ
ꙁатворенны. а͗нто́нї то̀ слы́ша
въ ѡ͗склаб́ сѧ ͗ съжал сѧ є͗моу.
͗ пораꙁꙋмѣвъ х́трост моуже
ствоу є͗го. ͗ доу́маше цр͠мъ є͗го по
ставт въ ͗юдѣ. а͗нтгона
же ненавдѧше пр ѡ͗тн вра́жде
͗ про (!) мѧтежь є͗го. ͗ того ра́д
ѡ͗же па́рфомъ въꙁска цр҇ⷭтва,
а͗ не р́млѧномъ. а͗нто́н же пѡⷣ
мо́лв кесарѧ. ͗ кеса́рь гото́въ
бы́сть помнаа добродѣтел
є͗го є͗же сътвор ͗родовъ ѿц͠ь ѿц͠ꙋ
є͗го. ͗ ка́ко помага́ше а͗нтпатръ
на є͗г́пта. ͗ бра́шны ͗ во́. ͗ скꙋ
пвъ доумцѧ. ͗ поста́вльшю по
сред ͗рода. меса́ла. ͗ трагант
нъ. поа́ста сла́вт. ͗ хвалт
͗рода. оу͗момъ ͗ х́тростю. ͗
тръпѣнїємъ на рат. доброплъ
є͗мъ оу͗добїє͗мъ. наⷣ всѣмъ прꙗ͗
ꙁню к р́млѧномъ. доу́мцамъ
же слоу́шаю͗щмъ. ѿстоупвъ
а͗нто́нї гл͠а къ сво͗мъ. ꙗ͗ко лѣ́
по є͗сть ͗рода поста́вт цр͠мъ
͗ оу͗го́дно. боу́деть бо̀ во́жь ͗ по́
мощнкъ на па́рфы. расъшедꙿш
мъ же сѧ доу́мцемъ. кеса́рь ͗ анто́
нї межⷣю собою дръжаща ͗рода.

357c
͗до́ста вꙿ пола́тоу. жръц же р́
мꙿстї. вла́стел ͗ оу͗пат. на
каптолю жре́т ͗ напса́т
ѡ͗ ͗родовѣ цр҇ⷭтвѣ. та́къ бо̀ в н́
хъ ѡ͗бы́а. а͗ще кеса́рь са́нъ комꙋ
да́сть не твръдо є͗сть. до́ндеже
не нап́шеть вꙿ капетол. є͗же
протлъкоує͗т сѧ цр͠ьскы жрꙋть
͗ тѣ́мъ тве́рдо боу́деть. въ пръ
вы͗ же д͠нь цр҇ⷭтвѧ. а͗нто́н
же ѡ͗бѣ́дъ є͗моу оу͗стро́. въ то́
͗ же го́дъ а͗нтгонъ ѡ͗бсѣде маса́
дꙋ. ͗ ꙁа ма́ломъ не вꙿꙁѧ́ ͗родова
родоу беꙁво́дє͗мъ. ͗ѡ͗сфъ ͗со
довъ бра́тъ. доу́маше бѣжа́т
ѿ н́хъ съ двѣ̏ма сто́ма. но̀ вꙿ тꙋ
но́щь пргод сѧ до́жⷣь вел́къ. ͗
͗сплънша сѧ соу́д вс воды́. ͗
тѣ́мъ не ѿбѣгоша. но̀ па́е бꙗ͗
хꙋт сѧ вы́ходѧще съ а͗нтгоно
мъ. ͗ тогда вентд ммꙿскы
͗ воє͗вода посла́нъ бы́сть бра́нт
па́рфы ѿ соурь. творѧ́ сѧ ꙗ͗ко
͗ѡ͗сфоу помощ. въ ͗стннꙋ
же хотѧ добы́т ꙁла́та ѿ а͗нт
го́на. ͗ прстоупвъ бл́ꙁъ і͗єр҇ⷭл
ма. ͗ наплънв сѧ ꙁла́та ͗ сребра
͗ ѿстоуп. ͗ ѡ͗став слона с ма́
ломъ ѧ́д. да не раꙁоумно боу́де
ть на́ нь. ͗родъ же оу͗же преплꙋ
въ ѿ рма. ͗ събра́въ с́лоу слнꙋ
ѿ птолома͗да. ͗ ѿ странныⷯ
ѿ всѣ́хъ. ͗ ͗де сꙿквоѕѣ галлею
на а͗нтгона. пошпѣшью͗щема
вентї. ͗ слоноу. тѣ́ма бо̀ п
са́лъ а͗нто́нї. ѿ рма повѣст
͗рода на столъ. ͗родов же по
всѧ д͠н прбыва́ше с́ла. ͗ всѧ́
галлеѧ къ немоу сѧ прлож.
потъскывашеть же пре́жⷣе ͗ꙁба́

357d
вт своⷯ ѿ маса́да. но̀ ͗ѡ͗пїа
не въꙁꙿбранѧ́хоуть є͗моу. тѣмъ
по͗мъ сло́на ͗ ͗де на́ нь. ͗ѡ͗пїа
не же вы̀шедꙿше бїахоу сѧ с н́м.
͗ побѣд́ша сло́на. ͗ ꙁа ма́ло не
ꙗ͗тъ бы́сть. ͗родъ же ско́ро пре
шедъ на лѣвоую страноу. ͗ѡ͗пїа
ны побѣд. слона ͗ꙁба́в. ͗ въ
ꙁемъ ͗ѡ͗пью ͗ ͗де къ масадоу посѣ
тт своⷯ. ͗ ꙁемц вѣдоуще оу͗
же тверда ц͠рѧ ͗рода съ ра́достїю
͗дѧхоу къ немоу. ͗ при͗мъ своⷯ
ѿ маса́да. ͗ фр́соу въꙁемъ ͗де
на і͗єрл҇ⷭмъ. ͗ съ с́лономъ ͗сплъ
́ша сѧ на ꙁа́падноую страноу
града. ͗ проповѣда́т повелѣ
гража́номъ. ꙗ͗ко на плъꙁоу градꙋ
прїдохъ. ͗ на сп҇ⷭнїе людемъ. ͗ не
боудеть ѿ мене па́кост н ꙗ͗влѧ
ю͗щм сѧ врагомъ мо͗мъ. ͗ н
таꙗ͗щмъ. всѣмъ же ѿдаваю
ꙗ͗же сътвор́ша. ͗ не помнаю
ꙁло́бы. а͗нтгонов же прꙗте
л ͗доу́ще по ꙁабраломъ. клка
хоу бо̀ велм ͗родов. ла́ю͗ще ͗
гроꙁѧ́ще сѧ. того ра́д ͗родъ по
велѣ сво͗мъ стрѣлѧ́т на ꙁа
бра́лнкы. ͗ ско́ро съвергоша ꙗ
долов. сло́нъ же ꙁла́то въꙁе
мъ оу͗ а͗нтго́на. хотѣ ѿстꙋ
п́т ѿ ͗рода с во́. ͗ въпроша́
вшю ͗родоу есо̀ ѿстоупа́є͗ть.
͗ во́ наоу͗ен бы́вꙿше сло́номъ.
въпїахоу на ͗рода г͠люще. помо
рлъ ны є͗с гладомъ. ͗ кон на́
ш ͗ꙁнемогл. ͗ мы не ͗мамы
вдат то̀ на бра́шнѣ. да а͗ще
хо́щеш на́съ да́ на́мъ ꙁла́то.
͗л да ѿпоуст на́съ. а͗ ͗демъ ꙁа
͗моватъ ͗деже ю́є͗мъ кръмъ.

358a
͗родъ же молѧ́шет сѧ слонов
͗ воє͗во́дамъ ͗ воє͗мъ г͠лѧ. не до
сто͗но ва́мъ ѡ͗ста́вт мене.
є͗гоже кеса́рь нарее ц͠рмъ ͗ а͗нто́
нї. ͗ всѧ доу́мцѧ р́мꙿскаа. а͗ще
л кръмлею тоужте. то̀ а͗ꙁъ ва́
мъ раꙁꙿдрѣшю тоу̀ вноу. ͗ а͗бїє
посла́въ по селомъ ͗ по градомъ.
͗ првеꙁо́ша мно́жество пшен́
ц. ͗ вно ͗ ма́сло ͗ мѧ́са. ͗ то̀
конемъ на потребоу. самарѧне
же са́м ͗ беꙁъ повелѣнїа прво
ꙁѧ́хоу. любѧ́ще ͗рода. слы́шавъ
же а͗нтгонъ. ͗ раꙁославъ ѧ по те
снымъ поутемъ ͗ по леснымъ. въ
ꙁꙿбранѧ́т ͗ оу͗бва́т кръмле
но́сцѧ. ͗родъ же по͗мъ. •е͠• сп́
ръ сво͗хъ. а͗ рмлѧнъ •е͠• а͗ ѡ͗рꙋ́
жнкъ •а͠• а͗ ко́ннкъ •р͠• ͗ ͗де
на є͗рхонъскыѧ кра͗кы. ͗деже
͗мъ •ф͠• свобо́д ѧ. гра́дъ вда́
р́млѧномъ на щ́тъ. ͗ раꙁꙿгра
бша. ѡ͗ста́ввъ же стража
въ є͗рхонѣ. ͗ во́ѧ р́мꙿскаа распꙋ
ст ꙁмова́т въ ͗юдѣю ͗ гал
лею. ͗ въ самарю. ͗ птахоу
сѧ. ͗родъ же не млъѧ́ше. но̀ ͗ на
͗ю͗дѣѧ посла •в͠• пѣшець. (•у͠•
ко́ннкъ. блюст да не прело
жа́т сѧ къ а͗нтго́нов. ͗ пере
ведъ мт͠рь ͗ всѧ своѧ ѿ масада
на самарю. ͗ оу͗тверд ⷯ тоу̀
са́мꙿ же ͗де на сепфороу. ͗деже
бы́ша а͗нтго́нов во́. ͗ ѡ͗н
ѡ͗ютвше ͗рода ͗ бѣжаша. ͗
беꙁъ скорб вꙁѧ сепфо́рꙋ. ѿтꙋ́
доу же ͗де на пеерꙿскыѧ раꙁбо́
͗нкы. мно́жество же ͗хъ
бы́сть по прго́рє͗мъ. поут
же на нхъ не бы́сть. ͗ не могшꙋ

358b
͗родов то̀ сътвор́т. ͗ смо
тр дѣло лю́то. оу͗стро͗въ бо̀
ларц ка́мены. ͗ въꙁложвъ лꙋ
шаа моу́жа. ͗ свес оу͗же по пе
щера́мъ. ͗ т моуж ͗же на
ларцехъ кладѧ́хоу ѡ͗гнь въ оу͗стї
пещерамъ. ͗ тѣ́мъ ды́момъ ͗
ꙁдыха́хꙋть. хотѧ́ же ͗родъ ж́
вы ͗ꙁма́т неколко ⷯ, сла́вы
ра́д. даꙗ͗ше ͗мъ роукоу. ѡ͗н́
же смѣю͗ще сѧ є͗моу оу͗мраахꙋ.
є͗д́нъ же ѿ н́хъ ста́ръ. ͗мѣ́ѧ
женꙋ ͗ •ꙁ͠• сн͠овъ. поноша́ше ͗
рода ѡ͗ сла́бост ͗ ѡ͗ малодꙋшь.
ц͠рь же молѧ́шет сѧ є͗моу. ͗ даꙗ͗
ше є͗моу са́нъ ͗ ͗мѣнїе мно́го. ͗
бы̀ пощадѣлъ себе ͗ дѣт. ͗ вн́
дꙋть ж́в. ста́рець же расмѣ
ꙗ͗в сѧ велм. є͗мъ женоу ꙁа власы
͗ посѣе ю. ͗ сн͠ы по є͗д́номоу. ͗
послѣд въꙁвⷣгъ роукоу с меемъ.
͗ ре́къ смръть свободно є͗сть, лꙋ́
ьше м твоє͗го цр҇ⷭтва. ͗ то̀ ре́
къ въгроуꙁ ме́ь въ оу͗тробоу
свою. ͗родъ же ѡ͗ста́ввъ пто
ломѣѧ съ во́ сво͗м въ галле.
͗ въꙁꙿврат сѧ къ самарї. хо
тѧ на а͗нтго́на ѿше́дъшоу
же ͗родоу. вꙿнеꙁаапоу прпадъ
ше мѧтежнц на птоломѣѧ,
͗ оу͗б́ша . слы́шавъ же ͗родъ
ско́ро прспѣ. ͗ мно́жество
ѿ галле оу͗б. ͗ гра́ды ͗хъ ра
ꙁор ͗ раꙁъграб. ͗ ꙁане раꙁꙿдра
т лцѧ. продаавъ •р͠• та
лантъ, вꙁѧ́. вентдї же ѡ͗до
лѣвъ па́рфомъ. ͗ оу͗б́въ пако́
ра. посла къ ͗родо̀в ты́сѧщю
ко́ннкъ. ͗ два̏ плъка ͗ воє͗во́
доу махера. ͗ къ томоу напса

358c
а͗нтгонъ. да помо́жеть є͗моу
ѡ͗ ͗родовѣ нас́лї. ͗ ꙁла́то да́
т ѡ͗бѣща сѧ. ѡ͗нъ же не смѣѧ
ѡ͗бѣща́т сѧ. престоупт
повелѣ́нє пославшаго . ͗ро
доу бо́ле ꙁла́та даю͗щю ͗ не послꙋ
ша а͗нтгона. но̀ творѧ́ сѧ є͗моу
ꙗ͗ко м́ренъ. ͗ ͗де къ градоу раꙁъ
глѧда́т а͗нтго́новоу с́лоу ͗
гра́дъ. ѡ͗нъ же раꙁоумѣвъ мы́
сль є͗го, ꙁатвор вра́та. ͗ съ ꙁа
бралъ стрѣлѧ́хоуть ⷯ. до́нде
же растоуд́в сѧ. махера въꙁꙿвра
т сѧ къ ͗родов. ͗сплънв сѧ
ꙗ͗рост. ͗деже ѡ͗брѣтъ ждо
вна оу͗бва́ше. ͗ на а͗нтго́но
в раꙁъгнѣва́в сѧ. ͗родовь
не щадѧ́ше. но̀ всѣ́хъ ла́дно оу͗б
ва́ше. ͗ всѧ́къ ждовнъ вра́гъ
є͗моу бы́сть

ѡ͗ ѻ͗твръженї є͗гпта ͗ клеѡ͗па
тры.  како кесарь а͗вгⷭ҇ꙋ посла́на
на нѧ антонїа ꙁѧтѧ своє͗го.
ло́во. .р͠е.
Въ •е͠і• лѣ́то. троу͗мъвра
торꙿства а͗вгоуста а͗ктооу͗ѧ.
ѿвръгшм сѧ є͗гптѧномъ. ͗
клюпа́тре. ꙗ͗же съꙁда въ а͗лекса
нꙿдрї. вел́кы торгъ (!) въ ѡ͗стро
ве нарцає͗момъ кеоу͗са. прѧ́
мо а͗лексанꙿдрї само́. попрща

358d
етыр. ͗ насы́павш ꙁемлю ͗
ка́менїе. сътвор мо́ре на тол
це мно́ѕѣ. ход́т по́ морю до
ѡ͗строва того ͗ до тръгоу (!). л͠ко
мъ є͗же ѕѣ́ло пртранно (!) дѣ́ло
сътвор. ́ клеѡ͗патра декс
ѡ͗фаномъ. клдѡ͗мъ хтреце
мъ. ͗же мо́ре сътвор ꙁемлю̀
Оу͗вѣдѣвꙿше же роу́м ѿвръго́
ша сѧ є͗гптѧ ͗ клеѡ͗па́тры.
цр͠цѧ ⷯ ͗ꙁы́де ѿ р́ма. а͗нто́нї
въѡ͗роужв сѧ на клеѡ͗па́троу
цр͠цю ͗хъ. ͗ на є͗гпꙿтѧ. ͗ на пръ
скоую страноу. въстокъ бо̀ вꙁѧ́
л бѣꙗ͗хоу ве́сь ратм. ͗ сн́де
на є͗г́петъ съ мно́гою с́лою во́.
а͗нтонѡ͗съ пр́шедъ на вел́кꙋю
а͗лексанꙿдрю. ѡ͗сѣдѧ́ше гра́дъ
воюѧ. поуст къ клеѡ͗патре
дат дъ (!) в́дѣлъ бо̀ ю прежⷣе сꙿ ке
сар́є͗мъ ͗оу͗лє͗мъ прходвъ
на є͗г́петъ. клеѡ͗па́тра же въ
споуст къ немоу, льстѧ́щ а͗кы
хотѧ́щ є͗моу. а͗нтоннъ (!) же
прельств сѧ ͗ по́хотю побѣ
женъ. въсхотѣ є͗ꙗ ͗ покор сѧ
є͗. бѣ же н́ꙁка клеѡ͗патра. но̀
ѕѣло предобра ͗ мꙋдра. прїмъ
ш того а͗нто́нѧ въ градъ. ͗
во́ѧ є͗го посѧ́же ꙁа́ нь
͗Іродъ же оу͗вѣдавъ а͗нто́нє͗въ пр
хо́дъ. оу͗стрѣм сѧ є͗хат къ не
моу. да ѡ͗бл́ть беꙁако́нє ма
х́рово. ѡ͗нъ же вѣдаа свою внꙋ
гна́ по ц͠р ͗родѣ. ͗ помол сѧ є͗мꙋ
ѿда́т вноу є͗го. ͗ оу͗мрста
сѧ. ͗родъ же слы́шавъ а͗нто́нѧ.
ѡ͗бше́дъше самосатоу. гра́дъ
тве́рдъ бл́ꙁъ є͗фра́та. ͗ тъснѧ
ше сѧ оу͗скор́т къ немоу. вдѧ

359a
врѣ́мѧ оу͗го́дно. да покажеть
прѣдъ а͗нто́нїемъ своє моу́же
ство. ͗ любмѣ є͗моу боу́де
ть. прспѣвꙿшю же є͗моу. а͗бїє
вындоша ва́рвар б́т сѧ. ͗
бран бы́вꙿш мно́го ͗хъ оу͗б ͗ро
дъ. бо́ле же плѣн. а͗нто́нї же
дре́вле двѧше сѧ моу́жествꙋ
͗ крѣпост є͗го. ͗ тогда бо́лм
двѧ́ше сѧ є͗мꙋ. ͗ похвал є͗го
͗ просла́в прⷣѣ всѣм, ͗ ре́е. не
то́кмо цр҇ⷭтвомъ потенъ досто
͗нъ є͗с бы́т. но̀ ͗немъ болш
мъ. ͗ тогда а͗нтѡ͗хъ ц͠рь побѣ
женъ бы́въ. оу͗ноуд сѧ ѿстоу
п́т а͗моса́та а͗нтоньє͗в. ѿ
тоуда а͗нто́нї въꙁꙿврат сѧ въ
а͗лексанꙿдрю. ͗родоу же бы́вшю
тоу̀. ͗ѡ͗спъ бра́тъ є͗го. не съ
творвъ повелѣнїа бра́тнѧ
па́де сѧ ͗ ѡ͗пеѧл ͗рода. то́
бо̀ пороувъ є͗моу всѧ. ͗ до́мъ
͗ гра́дъ. ͗ во́ѧ. ͗ каꙁа є͗моу не б́
т сѧ съ а͗нтго́номъ боꙗ͗ сѧ пе
ревета ͗ѡ͗спъ, ͗мꙿже сѧ оу͗да
л є͗моу бра́тъ. хотѧ ꙗ͗ко нето
моу́жества покаꙁат. ͗ по
͗мъ •е͠• сп́ръ рмлѧнъ. ͗ ͗де
на є͗хо по.топтат (!) ж́та. врѣ
мѧ бѧ́ше жа́т. ͗ вꙿнеꙁаапоу
прпа́дꙿше во́ а͗нтго́нов на́
нѧ. по теснымъ поутемъ ͗ по
лесомъ. ͗ не ѡ͗ставша нє͗д́
ного. вс̀ бо̀ бѧ́хоу но́вї во́͗н
вѣдоу́ще постава ра́д. ͗ѡ͗с
фа тоу́ же оу͗б́ша. а͗нтго́на
же тльм сѧ ꙋ͗ꙗ͗рлъ на ͗ѡ͗сфа.
ꙗ͗ко ͗ мрътво тѣ́ло є͗го бѣꙗ͗
ше лежа́ще. ͗ феророу бра́тоу
є͗го даю͗щю •н͠• талантъ на

359b
тѣле є͗го да бы погре́блъ. а͗нт
го́нъ же не вꙁѧ́тъ. па́е же ͗ гла
воу мрътвоу соу́щю ѿ тѣ́ла є͗го
ѿсѣкы поверже. тѣмже ͗ га
лле прложша сѧ къ а͗нтго́
ноу. ͗ вѧ́жющ ͗родовы боꙗ͗ры.
погрꙋжа́хоуть ѧ въ є͗ꙁерѣ. ͗ро
дов не бы́сть вѣ́ст ѡ͗ бы́вше
мъ. но̀ а͗нто́нї пороу є͗го сосє͗
в да поможеть є͗моу. ͗ по͗мъ
сос́ два̏ плъка посла напрѣд
съ ͗родомъ. са́мъ же съ про́ьє͗ю
с́лою по н́хъ ͗дѧ́ше. бы́вꙿшоу
же ͗родов въ а͗нтѡ͗х. ͗ в
дѣ сонъ проꙗ͗влѧю͗щ є͗мꙋ бра́
тню смръть. со́нъ же бы́сть
та́къ. бы́ша •д͠• кла́с. пръ
вы сꙋхъ бы́сть мра́ꙁомъ. а͗
вторы стоꙗ͗ше. а͗ на тре́тї
влъц прпадоша ͗ посѣко́ша
͗ волоко́ша по собѣ. а͗ скаꙁанїє
є͗го та́ко бы́сть. пръвы бы́
сть кла́съ фаса͗лъ. є͗го́же оу͗
соуш ѡ͗травленє. вторы
же кла́съ са́мъ бы́сть є͗же є͗сть
цѣ́лъ. тре́тї же ͗ѡ͗сфъ бра́
тъ є͗го є͗го́же во́ посѣкоша.
͗ волоко́ша беꙁъ погребенѧ
͗ д͠ша є͗го мѧтѧшет сѧ въ нѐ
мъ. є͗д́ною же оу͗жас́ сѧ ͗ вы́
нде ѿ ѡ͗дра полоунощ ꙗ͗ко бѣ
соуꙗ. д͠ша бо̀ пре́жⷣе раꙁꙋмѣ
вш ꙗ͗ко д͠хъ страхова́ше сѧ.
͗ а͗бє прїде є͗моу вѣсть пеѧ́
лна. ͗родъ же ма́ло прослеѕвъ
стра́ст ра́д. пеѧ́ль же ѿ
рноувъ ѿ себе. ͗ тща́ше сѧ на
вра́гы. ͗ пршедъ до лва́на
ѡ͗смь со́тъ лѣснкъ вда́ша сѧ
є͗м. ͗ ѿтоудоу прстоуп

359c
на галлѣю. а͗ тоу пр͗мъ ѡ͗ба
плъка рмꙿскаа. ͗ ͗де сꙿквоѕѣ є͗
р͗хонъ. тща́ше сѧ ꙗ͗т оу͗б͗ца
бра́та є͗го. пребы́вꙿшю же є͗мꙋ
тоу стра́шно ю́до бы́сть є͗мꙋ
мно́гымъ болѧ́ромъ сано́внкѡⷨ
оу͗жнавꙿшмъ въ то́ ве́еръ.
͗мꙿже раꙁдо́ша сѧ вꙿс съ веерѧ.
͗ па́де сѧ вꙿнеꙁаапоу храмна. ͗
деже вее́рѧша. ͗ всѣ́мъ ѿше́
дꙿшмъ не быша па́кост н є͗д́
номоу. ͗ въꙁва юдоюдце въ
прошаа, то сѐ хо́щеть бы́т.
ѡ͗н́ же рѣша боу́деть напасть
раꙁнолнаа. но̀ и͗ꙁбоу́деш, ͗
сп͠сеш сѧ. оу͗троу же бывꙿшю
͗ въꙁвⷣгъ во́ѧ. ͗ ͗де ѿтоу́доу
на і͗єрл҇ⷭмъ. ͗ вы́текше •ѕ͠• про
т́вныхъ по лѣсомъ ͗ по тесны
мъ мѣстомъ. ͗ по прго́рє͗мъ
бїахꙋт сѧ ка́менїемъ. ͗ ко́пь
бодѧ́хоу. тоу же ͗ ͗рода вꙿда́р
ша въ ребра. а͗нтгонъ же хотѧ
сла́воу налѣст. ͗ оу͗мнество
мъ ͗ храборꙿствомъ. посла па
по́са болѧрна на самарю съ во́.
͗родов же прбываше с́ла не
побѣд́ма. ѡ͗вемъ ненавдѧ́
щмъ а͗нтго́на. ѡ͗вемъ же
стыдѧ́щм сѧ ͗родова мꙋже
ства ͗ крѣ́пост. папосъ же
в́дѣвъ ͗рода бл́ꙁъ соу́ща. ͗
сплъ во́ѧ своѧ. ͗родъ ра́дъ
бы́сть. ͗ а͗бє б́ша сѧ. а͗ ͗дѣ
же ͗родъ стоꙗ͗ше ѡ͗долѣ сво͗
мъ прот́внымъ. а͗ дроугоє
крыло побѣжено бы́сть. ͗рѡⷣ
же всѧ́мо прходѧ. ͗ тѧ́жко
бы́сть прот́внымъ. донꙿде
же всѣ́хъ побѣд. ͗ тол
359d
ко людї оу͗бє͗но бы́сть. ꙗ͗ко пꙋ
т гра́дꙿстї храм. ͗ са́мъ гра́
дъ по́лонъ бы́сть троупѧ. ͗ тоє
ꙗ͗ꙁвы не стръпѣша ра́тнї. но̀
раꙁбѣго́ша сѧ. ͗ро́дъ же тою̀ по
бѣдою оу͗крѣп́в сѧ. ͗ ͗де на і͗єрꙋ
салмъ. вееръ же ѡ͗бта в селѣ
нарцѧ́є͗момъ а͗вло́нъ. ͗дѣже
бѣ̀ теплцѧ. ͗ꙁлѣꙁъ мы́т сѧ
съ є͗д́немъ ѡ͗трокомъ. ͗ тоу̀ бѧ́
хоу ꙁабегл ра́тнї хранѧ́ще сѧ.
да ꙗ͗коже по́͗де ͗родъ къ ба́н є͗д́
нъ. та́коже ͗ вындо́ша ратнї
прот́воу є͗моу съ ѡ͗роужє͗мъ.
•л͠• ͗хъ. ͗родъ же оу͗стоуп ꙗ͗ко
блюда́ сѧ. но̀ ѡ͗н не смѣ́ша на́
нь роукы пѡⷣꙗ͗т. но̀ ра́д бы́ша
оу͗бежа́нє͗мъ. тоу́ же проꙗ͗в
ла бѧ́ше храмннаа ꙁна́менїа. по
то́мже папо́са потѧ́. ͗ главоу
є͗го посла къ братоу своє͗моу фе
роре въ ме́сть ͗ѡ͗сфа. то́ бо̀
оу͗б ͗ѡ͗сфа. по ꙁмѣ же пр
веде свою с́лоу на і͗єрл҇ⷭмъ. ͗ тре́
тьє͗моу лѣ́тоу бы́вшꙿю є͗моу въ
цр҇ⷭтвї. ͗ поста́в во́ѧ прѣдъ
цр͠квьною стѣною. ͗дѣже бѣ
прстоупъ къ градоу. помпїю
то̀ мѣ́сто пре́жⷣе раꙁорвъшꙋ.
͗ раꙁосла во́ѧ по селомъ пръсть
веꙁꙿст. ͗ постав прспы. ͗
наⷣ тѣ́мъ стѣны ꙁабрала. ͗ тꙋ
постав лѣпшюю хтре͗шꙋю
дрꙋжноу. са́мъ же по͗де по
͗мат а͗лекса́нꙿдровоу дще́рь.
ѡ͗броуенѣ є͗моу бы́вш. оу͗же
бо̀ не помнѧше прот́вныхъ.
͗ поє͗мъ ю прїде съ бо́лшею с́
лою. ͗ сос́ с н́мъ. ͗ съвокꙋ
пвꙿшм сѧ всѣмъ во́є͗мъ. ͗

360a
бы́сть ͗хъ. •а͠і• плъкъ пешець.
а͗ въ полкоу соу́щоу по пѧт ты́
сѧщь. а͗ ко́ннкъ •ѕ͠• ра́ꙁвѣ ͗
соу́рꙿскыхъ во́. ͗ постав ѧ про
т́воу се́верьстѣ странѣ. ͗ю͗
дѣ же въ градѣ бѣша раꙁноль
ным мы́сльм смѧто́ша сѧ.
ѡ͗в́ же строꙗ͗хоут сѧ протвꙋ.
а͗ дрꙋѕ ꙁа͗махоу ͗ нжа́хꙋ оу͗
мръшаа. понеже такого ѕла̏ не
вдѣша. г͠лавꙿше же непокорвї
врат́ша сѧ на грабленє. ͗ бы҇ⷭ
в́дѣт пла́ь ͗ рыда́нє въ і͗єрꙋ
салмѣ. а͗ще бо̀ кто̀ хлѣбъ ͗мѣ́
лъ. то́ бѣ ꙗ͗ко не ͗мѣлъ. да
а͗ще бога́тъ. то́ а͗кы н́щь. ͗
кто̀ любо вы́даа то̀ ͗мѣѧ вѣ́
ренъ бы́сть. но̀ моуѧ́хоу просѧ́
ще є͗гоже не ͗мѧ́хоу. потомꙿже
в́дѧще ꙗ͗ко ра́ть главою ⷯ сто
͗ть. ͗ совокоуп́л сѧ на прот
вленє. ͗ ста́вше на ꙁабралѣхъ
бранѧхоу дѣ́лаю͗щмъ прспꙋ.
͗ ста́вѧе прѧе прот́воу пра
комъ. ͗ подъ градъ копаю͗ще сѧ
въ глоубноу. •ѯ͠• лакотъ. ͗ро
дъ же ꙁамысл прот́воу ꙁабра
лнкомъ стрѣ́лы. а͗ прот́
воу гра́бѧщмъ ꙁасадоу. а͗ про
твоу копаю͗щмъ ꙁемлю̀ во́
съ ѡ͗гнемъ. но̀ ѡ͗бае ж́домъ
та́ко стражоу́щмъ. не бы́сть
легка. ͗ ͗сплъ́вшю сѧ ͗родꙋ
ꙁаоу͗тра. ͗ вꙿндоша б́т сѧ.
͗ въꙁꙿврат́ша сѧ ѕлѣ̀ пог́
бша •к͠• ты́сѧщь. ͗ ѡ͗бше
дꙿшю ͗родоу гра́дъ. ͗ бо́ле то
го не смѣꙗ͗ше н вы́нкнꙋт
͗ претръпѣша ѡ͗бъсѣденє.
ꙁа •е͠• мц҇ⷭь. ͗ потомъ ͗рѡⷣ ⷪ

360b
въ моу́жь •н͠• прє͗мше. ͗ •е͠і•
моу́жь р́млѧнъ со́тнкъ. ͗ пр
стоупша къ стѣнѣ. нарѧд
вше стрѣлѧ́т на ꙁабрала. ͗ пра
кы б́т. тѣмꙿже ͗ ѡ͗нѣмъ ра
ꙁбѣгшм сѧ. ͗родов же пр
ста́ввше лѣствцю. ͗ влѣ
ꙁо́ша въ градъ. а͗ по нхъ со́тн
ц сосє͗в на цр͠квьноую стра
ноу. ͗ по н́хъ во́ вс̀. ͗ мно́га
кро́вь теѧ́ше. ͗ р́млѧномъ
ꙗ͗р́вшм сѧ длъго стоꙗ͗нїа ра́
д. ͗родовемꙿ же ͗ю͗дѣѡ͗мъ
потыскаю͗щмъ сѧ да не ѡ͗ста
вѧть нє͗д́ного прот́вна. ͗
бы́сть сѣѧ бессленаа по гра
доу ͗ по храмомъ ͗ по дворомъ.
не м́лоую͗щмъ н младенець
н ста́рыхъ. н не́мощ женꙿскоє.
͗родоу же рассылаю͗щю всюда.
͗ молѧ́щю сѧ да пощадѧть лю
дї. ͗ престанѹть ѿ боѧ. ͗ н
кто́же оу͗дръжа деснц своє͗.
но̀ а͗кы бесоую͗щю сѧ всѧ́къ ѡ͗бра
ꙁъ ͗ въꙁрастъ сѣѧ́хꙋ. тогда
же а͗нтгонъ пръвоє сла́вы а͗кы
ꙁабы́въ. ͗ тогдашнеє пргорѣ
нє. ꙗ͗ко всѧ́кы малод͠шьны.
͗ слѣꙁъ долов ѿ сна́. ͗ прпа́
де къ сосє͗в къ нога́ма. ѡ͗нꙿ же
не помлова є͗го ѡ͗премѣненїа
ра́д. ͗ расмѣꙗ͗ сѧ на нь беꙁъ въ
ꙁдержанїа. а͗ нарее є͗го а͗нт
гон. наре́къ бо̀ жено́ю. неже
поуст а͗кы жены. но̀ ѡ͗ковавъ
преда  блюст. хотѧ́щмꙿ же
рмлѧномъ. ͗ страннымъ лѣ
ст въ цр͠квь. ͗ раꙁъглѧ́да
т ст͠аа. ͗ ͗родов лю́то є͗сть
͗ мнѧ́ше ꙗ͗ко побѣженъ бы́сть.

360c
а͗ще в́дѧть сщ͠енноє. нев́д
маго ꙁаконъ. не вел́ть в́дѣ
т н ѡ͗брѣꙁа́ннымъ. ра́ꙁвѣ
і͗єрѣ слоуга́мъ. тѣмꙿже ѡ͗во
молѧ́ сѧ. ѡ͗во же гроꙁѧ́ сѧ. а͗ дрꙋ
гыѧ меемъ сѣка. не вꙿда́ ͗мъ
прстоуп́т къ ст͠ымъ. ͗ ѿ
бо́ѧ ͗ ѿ гра́бленїа въꙁꙿбран гл͠ѧ.
на то мѧ поста́вте цр͠ѧ. ѡ͗
бнаж́вꙿше ве́сь гра́дъ. ͗ ѡ͗ста
ввꙿше мене црⷭ҇твоват. въ пꙋ
стын въ ка́менї. есо ра́д
то́лм сѣете гражаны. а͗ще
бы́хъ вѣ́далъ такомоу бы́т
͗ тол́коу па́гоубоу. н всеє вла́
ст бы́хъ кесаревы небреглъ. н̀
всеѧ вселенныѧ. ос́ю же ѿвѣ
щавшю. ꙗ͗ко по пра́вдѣ во́ гра́
бѧть гражанъ. цр͠ь же ре́е. а͗ꙁъ
ѿ своє͗го стѧжа́нѧ пода́мъ
во́є͗мъ. то̀ комоу́жⷣо досто͗
но. тѣмъ вы̏ крво пронє
ѡ͗͠ьство. ͗ ѡ͗бѣща́нїє ͗сплъ
н. ͗ всѧ̀ во́ѧ с́лно пот. рꙋ́
гоу ͗мъ даа по є͗д́номоу. пр
сно же воє͗во́дамъ цр͠ьскыѧ да
ры даа. а͗ сосє͗в тⷭ҇нѣ͗ша всѣ
хъ да́ры да́сть. ͗ свѣтлымъ
дарованїемъ поьствъ ѿпꙋ
ст ѧ. ос́ же ꙁлаты вѣ
нець оу͗стро͗въ. полож  въ
цр͠кв прⷣѣ б͠гомъ. ͗ ѿ͗де ѿ
і͗єрлⷭ҇ма. водѧ а͗нтго́на свѧ
ꙁана. є͗го́же ма́лодш͠ьнаго до́
концѧ соує͗тно оу͗пова́нїє ͗
моу́ща. ͗ повелѣ а͗нтонї по
сѣщ є͗го ѻ͗кше́вью. по досто
ꙗ͗ню слабосръдїа є͗го. цр͠ь же
͗родъ распыта въ гражаны. є͗
лко ⷯ бы́сть въ прїаꙁнь є͗мꙋ.

360d
тѣ́хъ са́номъ ͗ да́рм поьт.
а͗ є͗л́ко же а͗нтгоновь оу͗
б ѧ. а͗нтгонов же болѧро
мъ є͗го посла бес́сленыѧ да́ры.
клеѡ͗па́тра же в́дѣвш да́ры.
͗ въꙁавдѣвꙿш. ͗ а͗бє мол
сѧ а͗нтоньє͗в да оу͗бє͗ть ѡ͗ба
ц͠рѧ. ͗рода ͗ ма́лха, соу́рьскаго
а͗ волость є͗ю то́ вда́сть. а͗нто́
нї же поработ́в сѧ по́хотю.
повелѣ пр нѣ оу͗б́т ꙗ. бе
ꙁъ неꙗ͗же подоу́мавъ ꙗ͗ко не пра́
во є͗сть оу͗б́т така́ цр͠ѧ бл͠гаа
мꙋжа. но̀ ѿє͗мъ вла́ст є͗ю вда́
є͗. ͗родъ же свою ѧсть вы́
крм сѧ по •с͠• талантъ на лѣ
то даꙗ͗т

ѡ͗ скорбѣ ͗є͗ре͗ ѻ помаꙁанцѣ.
͗ ѡ͗ лю. како ѧ ѡ͗бад къ ͗ро
дꙋ.
лѡⷡ҇ .р͠ѕ.
Ма́ло же поседѣ въ і͗єрлⷭ҇мѣ ͗рѡⷣ
͗ ͗де на а͗равты. а͗бє ͗єрѣ
скръбѧ́ше ͗ тоужа́ше дроу́гъ
дроугоу ѡ͗та́. не смѣꙗ͗хꙋ бо̀
͗рода прꙗ͗теⷧвⷷъ є͗го. г͠ла бо̀ ꙁа
конъ намъ. не вел́ть ͗нопле
меннка ц͠рѧ ͗мѣт. но̀ а
є͗мъ помаꙁанка кро́тка ѿ двⷣа
колѣна. а͗ ͗рода ꙁна́є͗мъ а͗рав
тѧнна соу́ща, неѡ͗брѣꙁанна.
361a
помаꙁанкъ нареет сѧ кро́токъ.
а͗ сѐ ͗сплънвъ кро́вю всю ꙁемлю
на́шю. пр помаꙁанце было хро́
мымъ ход́т. ͗ слѣпы́мъ про
ꙁра́т. оу͗бо́гымъ ѡ͗богатѣт.
а͗ пр семъ ꙁꙿдра́вї хро́м бы́ша.
в́дѧще ѡ͗слѣпо́ша. бога́тї
ѡ͗бнща́ша. то̀ се є͗сть ͗л ка́ко
пр҇рц сълга́ша. пр҇рц пса́ша,
ꙗ͗ко не ѡ͗скоудѣ́єть кн͠ѕь ѿ ͗ю͗
ды. до́ндеже прїдѣть є͗моу́же
ѿда́но є͗сть. на того ꙗ͗ꙁы́ц оу͗по
ваю͗ть. а͗ се л є͗сть оу͗пова́нє
ꙗ͗ꙁы́комъ. мы̀ бо̀ беꙁако́нїа є͗го
ненав́дмъ. ꙗ͗ꙁыц л хотѧть
на́ нь оу͗пова́т. оу͗вы̀ на́мъ ꙗ͗ко
ѡ͗ста́вл ны є͗сть б͠гъ.  ͗ꙁабве́н
є͗смы ѿ него. ͗ хо́щеть преда́т
ны на ѡ͗поустѣ́нє ͗ на па́гоубꙋ.
не ꙗ͗ко пр навхѡⷣносоре. ͗ а͗нт
ѡ͗сѣ. тогда̀ бо ͗ пр҇рц лю́демъ бы
л оу͗́телеве. ͗͗ ѡ͗бѣща́хоу ѡ͗ плѣ
нѣ. ͗ ѡ͗ въꙁꙿвра́щенї. а͗ ны́нѣ н
є͗сть кого въпроша́т. н ѡ͗ ко́
м сѧ оу͗тѣшт. ͗ ѿвѣщав же
а͗на́нъ і͗єрѣ ре́е ͗мъ. а͗ꙁъ кн́гы
всѧ вѣмъ. є͗гда бїаше сѧ ͗рѡдъ
прⷣѣ гра́домъ. нколже не пр
ꙗ͗хъ въ оу͗мѣ. ꙗ͗ко попоустть 
б͠гъ цр҇ⷭтвоват наⷣ нам. ны́нѣ
же раꙁоумѣю ꙗ͗ко бл́ꙁъ ѡ͗поустѣ
нїе на́ше. ͗ расмотр́те дан́ло
во пр҇рество. п́шеть бо̀, ꙗ͗ко
по въꙁꙿвращенї посто͗ть гра́дъ
і͗єрл҇ⷭмъ •о͠• недель лѣтнхъ ꙗ͗
же соу́ть •у͠• лѣтъ ͗ •ҁ͠• ͗ по тѣ
хъ лѣ́тѣхъ ѡ͗поустѣє͗ть. ͗ ра
щл́ лѣта. ͗ бы́сть •л͠• лѣтъ
͗ •д͠• ͗ ѿвѣщав же ͗ѡ͗наф
ре́е. лѣтнаа сла така сꙋ́ть

361b
ꙗ͗ко ͗ реко́хомъ. а͗ ст͠ы с͠тъ кдѣ̀
є͗сть. сѐго бо̀ ͗рода не мо́жеть на
рещ ст͠го. кровопца ͗ сквръ
на. є͗д́нъ же ѿ н́хъ ͗менемъ
лоу́. хотѧ премоудр́т ͗хъ. ͗
г͠ла ͗мъ то̀ ꙗ͗ꙁы́комъ є͗го попада
ше не ѿ кн́гъ. но̀ ба́сноую рѣ́ью.
ѡ͗н́ же кн́жнц соу́щю поѧ́ша
͗ска́т времен, когда ст͠ы пр
͗деть а͗ лоу́є͗вы рѣ́, въꙁꙿгноу
ша́ша сѧ. ре́кше оу͗ха т є͗сть во́
ртѣ. а͗ ко́сть въ головѣ. тогоⷤ
дѣ́лѧ рекл є͗моу. ꙗ͗ко ͗ꙁ нощ ꙁа
оу͗трыкаше. а͗ голова є͗го ѡ͗тѧ
гѧ́ла п́тїемъ ꙗ͗коже ͗ ко́сть.
ѡ͗нъ же посрамв сѧ бѣжа къ ͗ро
доу. ͗ повѣда є͗моу рѣ́ ͗єрѣ́
͗скыѧ ͗же млъвша на́ нь. ͗рѡⷣ
же посла́въ но́щю ͗ посѣе ѧ всѧ̀
ѡ͗та́ людї, да не смоутѧ́т сѧ.
а͗ ͗нѣхъ поста́в. ͗ оу͗троу бы́
вꙿшю потрѧсе́ сѧ ꙁемлѧ̀ всѧ̀. ͗
пожре бессленоє мно́жество,
ско́та. ͗ людї •ѕ͠• те́мъ. ͗ слы́
шавꙿше а͗ра́в бы́вꙿшеє. ͗ оу͗крѣ
пша сѧ на ͗юдѣѧ, мнѧ́ще ͗͗ро
да ͗ во́ѧ є͗го. ꙗ͗ко оу͗жасо́ша сѧ
стра́хомъ. ͗ вꙿше́дꙿше мно́го плѣ
н́л. ͗ мно́го градъ раꙁꙿдроуш́
ша. ͗ не смѣющемъ ͗родовемъ
прот́вт сѧ ͗мъ ѿ троу́сна
го страха. а́ю͗щмъ беꙁъ преста́
н смрът. ц͠рь же ͗родъ вдѧ
ⷯ страшаща сѧ. ͗ съвокоупв сѧ.
посред же ста́въ г͠ла ͗мъ. та́
ко моу́ж во́͗нꙿстї съ мно́ю ше
ствоую͗ще ͗ воюю͗ще, ͗родов по
мо́щнц. мн́те м сѧ ꙗ͗ко бе
ꙁъ оу͗ства оу͗страшл̀ сѧ є͗сте.
є͗гда̀ бо̀ ѿ б͠га ра́на боу́деть. тогⷣа

361c
досто́͗ть скорбѣт ма́лод͠шь
ствова́т. є͗гда́же ѿ ͠лкъ ͗л
ѿ состава боу́деть напа́сть. то
тогда не подобає͗ть тоужт.
н страховат сѧ. но̀ па́е моу
жева́т сѧ ͗ крѣп́т сѧ. ͗ ѡ͗
роу́жїе вꙁѧт на шатаю͗щх сѧ
моу́ж і͗͠льтестї. ͗ моу́ж ѡ͗
роу́жнц ͗родов. послоуша͗
те ͗рода. мно́го вещ в́дѣвꙿше
͗ раꙁоумѣвше. ͗ прїмꙿша въда́
вꙿша по всѣ́мъ ꙁемлѧмъ. а͗ꙁъ ва́
мъ протлъкоую. ѡ͗же се́ троу́
съ бы́сть. то́ бо̀ сътвор б͠гъ
на прелще́нїе ͗родово. т̀ бо̀ ша
та́нїе прїмꙿша. не оу͗повають
на ѡ͗роужє. ͗л на сво роуцѣ.
но̀ оу͗поваю͗ть на́шеѧ напа́ст.
нетве́рда́ же є͗сть надежⷣа ѡ͗же
кто́ сѧ надѣє͗ть не на свою с́лꙋ.
но̀ на южⷣꙋ па́кость. но̀ всегда̀
бо̀ сто͗ть. но̀ ѡ͗ є͗дномъ ва́ꙁнь
͗л ꙁло́ба не премѣнѧ́є͗т сѧ. по
добає͗ть на́мъ оу͗ма ва́шего въꙁвⷣ
гноут на моу́жескаа дѣла. ͗л
покаꙁа́т беꙁако́ннымъ а͗рово
мъ. ꙗ͗ко н л͠еска́а х́трость.
н бж҇ⷭтвены гнѣвъ мо́жеть
оу͗кор́т ͗ смр́т ждовꙿскꙋю
крѣпость. до́ндеже д͠шю ͗мꙋ
ть. н̀ оу͗ꙁр̏ть на́съ а͗равтѧ
нна боу́доуща влⷣкы нашмъ бла
гомъ. да не въꙁмоутть ва́съ
въꙁвⷣженїе беꙁъдоу́шныхъ. н̀
мн́те троу́са ꙗ͗ко є͗сть ꙁна́ме
нє. н котораа напа́ст. соста
вныѧ бо̀ стра́ст по є͗стествꙋ
соу́ть. а͗ бо́ле того па́кост не
быва́є͗ть ѿ н́хъ л͠комъ. прⷣѣ
ма́ром же ͗ прѣдъ градомъ. ͗

361d
прⷣѣ троу́сомъ бываю͗ть ꙁна́ме
нїа. ꙗ͗ко т̀ быва́є͗ть вѣ́сть прⷣѣ
цр͠мъ. ͗л прⷣѣ во́. самѣмъ же
бы́вшмъ вѣ́сть пр͗має͗т сѧ.
смотр оу͗же вы́шнюю по́мощь
с на́м соу́щю. понеже на́ша слы́
͗ꙁб́ша неествї. таковыѧ
посла́ша къ б͠гꙋ ѡ͗ на́съ прⷣѣ ра́тїю.
но̀ не оу͗бѣжать. вел́ко ѻ͗ко є͗го.
͗ непобѣд́ма десн́цѧ є͗го. мь
стть же наⷣ тѣмъ б͠гъ въскорѣ.
͗ ѡ͗͠ьскоє оу͗тверженє. а͗ще ͗
мы въꙁвⷣгнем сѧ на месть оу͗б
є͗нїа. грѧд́те по мнѣ да бє͗м сѧ.
н ѡ͗ жены н ѡ͗ дѣт. н̀ ѡ͗ плѣ
ненї ѡ͗͠ства. но̀ ѡ͗ слы́. т̀
бо̀ воє͗во́дꙿствꙋю͗ть прѣдъ на
м лоу́ше на́съ жвыхъ. по͗дꙋ
же а͗ꙁъ напред. ѡ͗же м боу́дѣ
те послоушлвы. вѣмъ бо̀ моуже
ство ва́ше не͗стръпмо враго
мъ на́шмъ. а͗ще шата́нїе не ͗спа
костть. ͗ тѣмъ сло́вомъ оу͗
боудвъ во́ѧ. ͗ оу͗крѣпвъ. ͗ по
жре б͠гꙋ. ͗ а͗бє проброд і͗ѡрда
нъ. ͗ ста оу͗ фладелфѧ. бл́
ꙁъ а͗ровомъ. ͗ посла стража. ͗
стрѣлѧ́хꙋт сѧ межⷣꙋ собою. ѡ͗
н́ же ꙁаград́вꙿше сѧ стоꙗ͗хоу.
͗ страшенъ оу͗жасъ ꙗ ⷯ. ͗ воє͗
вода ͗хъ є͗лфемъ соу́хъ бы́сть
стра́хомъ. ͗родъ же прстꙋп
въ к н́мъ. ваплѧшеть ѧ на́ по
ле. ͗͗ доꙁадѣѧ ͗мъ. а͗ра́в же нꙋ
дм бы́ша. вы́текоша беꙁ на
рѧда. ͗ смѣшен пѣшц с конн
кы. сло́мъ же бо́ле ͗ю͗дѣ
ѡ͗нѣхъ. хра́брьствомъ же ͗ по́
хотю ра́тною ѡ͗скоудѣꙗ͗хꙋ.
до́ндеже протвѧ́хоут сѧ. не

362a
много ⷯ па́де. а͗ мꙿже пле да́ша
мно́ѕ падо́ша ѿ ͗ю͗дѣ͗скыхъ рꙋ́
къ. ͗ мно́ѕ са́м сѧ потоптыва́
хоу. ͗ бы́сть оу͗бє͗но ⷯ •е͠• а͗ про́
 побежаша въ ѡ͗стровъ. ͗ ѡ͗
бшⷣе ц͠рь моуѧ́ше ѧ. ͗ ѡ͗рꙋжїемъ
͗ беꙁво́дє͗мъ. ѡ͗нѣмъже моуѧ́
щм сѧ. ͗ є͗млющм сѧ по пѧт
со́тъ тала́нтъ. цр͠ь же гръдѧ́ше.
жа́жⷣею же пожгає͗м. вы́ходѧ
е по рѧдоу даꙗ͗хꙋ сѧ. ͗ по пѧ́ть дн͠о
въ. •д͠• свѧꙁа́ша. а͗ про́ ѿаꙗ͗
вꙿше сѧ вы́ндоша съ ѡ͗рꙋжє͗мъ.
а͗ ваде ͗хъ •͠• тою же вною. по
бѣдою побѣд а͗ра́вы. ͗ того раⷣ 
а͗рав́т посла́ша къ а͗нтонов. ͗
͗сꙿпросша ͗рода. да боу́деть ͗мъ
ꙁастꙋпнкъ ͗ хран́тель. ͗ по то
мъ цртⷭ҇воваше въ і͗юдѣ ͗ въ а͗равї

ѡ͗ ѻвⷮръженї а͗нто́нїа. како авъ
гꙋстъ кесарь пр͗де на нѧ воною͗
͗ како ͗роⷣ цр͠ь срѣте ͗ в родѣ ѡ͗
стро́ве. покоренїє вел́ко кеса
рев покаꙁа⸱ тⷭ҇ь є͗м покаꙁа
ло́во .р͠ꙁ.
͗Анто́нї же по͗мъ клеѡ͗па́троу же
нѣ. врат сѧ с нею на рꙋмы. ͗ пре
ѡ͗б́дѣвъ ѿвръг сѧ своє͗ѧ жены.
сестры а͗вгꙋста ͗ ѡ͗ктаоу͗͗ѧ. ͗
съвокоуп мно́жество мно́го. дрꙋ
гоє же оу͗бѣдвъ. ͗ мно́го ͗мъ по
славъ ͗ ѡ͗бѣщавъ. сътвор кора
блѧ, во́͗скы мно́гы ͗ сноу́ꙁны во́

362b
͗скыѧ. н́ꙁъплоу́въ ѿ а͗лексанꙿдрїа.
по́͗де на рꙋмы съ клеѡ͗па́трою.
прїат р́мъ мыслѧ. со́ ͗прꙿскыѧ
страны прешедъ воꙁ́т (!) на р́мъ
͗ оу͗вѣданоу бы́вшю семоу враще́
ню. а͗нто́нѧ ͗ клеѡ͗патры вꙿ р
мѣ. а͗бє са́мъ ѡ͗ктооу͗͗ѡ͗съ. въ
ѡ͗роуж сѧ на нѧ. ͗ рма дѣ́лѧ
͗ оу͗коренѧ сестры є͗го. є͗же пре
ѡ͗бде а͗нто́нї
͗ поꙗ͗ с́ а͗вгѹстъ страт́га. а͗
грпѹ ͗менемъ. ͗ вда́ ꙁа нь сестрꙋ
свою ѡ͗ктоѹ͗͗ѧ. ͗ ѹ͗стремв сѧ
ѿ рма съ а͗грпомъ стратгомъ
͗ с во͗скым с́лам є͗го. ͗ прше
дъ на п́ръ (!) странѹ, на мѣ́сто
нарцѧє͗моє леѹ͗катъ. ͗ сн́де
сѧ съ а͗нто́нїемъ. ͗ съ клеѡ͗патрою
сѣемъ вел́кымъ. ꙗ͗коже верг
лѡ͗съ премѹ́дры въ пса́нї є͗го.
є͗же ѡ͗ щтѣ сы́ спса. въ ѡ͗смо
мъ словес
Мно́жество же во́ ѡ͗бо͗хъ. покры
ша ꙁемлю̀ ͗ мо́ре. ͗ сѣено бы́сть
тол́ко во́ а͗нто́нє͗въ. ͗ клеѡ͗
патры въ кораблемъ сѣ. мно́
жество же ꙗ͗ко водѣ морꙿстѣ
съ кро́вю смѣс́вꙿш сѧ. влъна
мъ кровавымъ ꙗ͗влѧ́т сѧ. ͗ ѡ͗
долѣвъ а͗вгѹ́стъ. ͗ ѹ͗б а͗нто́
нїа. клеѡ͗патрѹ же є͗мъ свѧꙁа
въ ѡ͗бл. повелѣвъ хрант ю
да ю ведеть въ р́мъ. плѣ́нн
цю ͗ ѹ͗кор́ть. клеѡ͗па́тра же
сама́ сѧ ѹ͗мор, ѿ а͗спды ѹ͗ꙗ͗дѣ
не бы́вш ѹ͗мре. ноша́ше бо̀ а͗сп
ды въ сосѹдѣхъ. ͗ ͗ны га́ды въ
кораблхъ на во́͗скѹю. ͗ стрѣ
го́ме же є͗ ѿ во́͗нъ. ѡ͗та́ ѹ͗мре
ѿ а͗спды. да не ж́вы єѧ ведⷮꙋ.

362c
въ р́мъ. по ѹ͗мрътвї же є͗ѧ не
сено бы́сть тѣло єѧ въ рмъ. ͗
ꙁм́рною ѡ͗бѧꙁана. на ѹ͗вѣща́нїє
сестрѣ̀ а͗вгѹстовѣ. ꙗ͗ко же фе
ѡ͗флъ премѹ́дры. хроногра
фь спса́
Съпсавшї же ѡ͗͠ьства. ͗ а͗лекса
нꙿдрї вел́цѣ. повѣдаю͗ть кле
ѡ͗па́трѹ въ є͗г́птѣ ꙗ͗тѹ. ͗ ͗ны
дрѹгыѧ рѣ́ несъгла́сно гл͠юще.
рѹ́мꙿскымъ съпса́телемъ. по то
͗нѹ бо̀ повѣде (!) а͗вгѹстъ съ а͗гр
помъ ꙁѧ́темъ сво͗мъ. ͗ ѿ пра
ѿше́дъ
͗ ͗де в рѡⷣ ѡ͗стровъ. ͗родъ же ц͠рь
плѹ́въ. в рѡⷣ прїде къ кесарев
беꙁъ вѣнцѧ. р́ꙁы ͗ ѡ͗браꙁъ про́
сто носѧ. ѹ͗мъ же ц͠рьскы ͗мѣѧ.
͗ не ѹ͗та ѿ пра́вды нто́же. н
ѹ͗страшв сѧ. г͠ла ѽ кесарю, ме
не поста́влъ а͗нто́нї цр͠мъ. по
вѣда́ю͗ т ꙗ͗ко̀ въ всемъ ѹ͗го́дн
къ ц͠рь бы́хъ а͗нтонє͗в. ͗ не бо
ꙗ͗ сѧ тебе повѣда́ю͗ т. ꙗ͗коже
съ ѡ͗рѹ́жє͗мъ ͗скѹша́лъ бы ме
не. а͗ще бы́хъ не воє͗валъ на а͗равы
по́мощ же ͗ пшен́цю мно́го тѣ
мъ послахъ є͗мѹ. ͗ н по а͗нтѡ͗
вьскѹ побѣдѹ ѹ͗ста́вхъ, бл͠го
стро͗телѧ моє͗го. ͗ рѹка́м не
мога (!) є͗мѹ помощ. дѹмца є͗мꙋ
бы́хъ ѹ͗мна. гл͠ѧ є͗мѹ є͗д́на т
плъѕа ѡ͗ста, а͗ще ѹ͗мор́ш кле
ѡ͗патрѹ. тѣмъ стѧжа́нє, ͗
ꙁла́то ͗ гра́ды прстрою т̀. ͗
са́мъ т сѧ вда́мъ. ͗ поє͗мъ во́ѧ
є͗л́ко мога. ͗ пръвы по͗дѹ на
кесарѧ. та́ко є͗мѹ гл͠ѧ. но̀ кле
ѡ͗патрна похоть ꙁате є͗мѹ,
ѹ͗ш. ͗ б͠гъ ͗же подорова тобѣ

362d
кесарьствоват. побеженꙿ же
є͗смь ͗ съ а͗нто́нє͗мъ. ͗ сне́мъ
вѣнець съ себе. ꙗ͗ко ѿ него ѿ͗де
ва́ꙁнь. ͗ стою́ прⷣѣ тобою ꙗ͗ко
простець. ѹ͗пова́нїе же на спнⷭ҇є
͗мамъ своє мѹ́жество. ͗спы
та́͗ же мѧ какѹ дрѹжбѹ хранⷯ
къ а͗нто́ньє͗в. кеса́рь же ѿвѣща
въ ре́е. непостженъ бѹд. ͗
сп͠с сѧ. ͗ твръже црⷭ҇твѹ. ны́
нѣ бо̀ досто͗нъ є͗с надъ мно́гы
владѣ́т. понеже та́ко ꙁастꙋ
па́є͗ш дрѹ́жбѹ. ͗скѹс́ же сѧ
да бѹ́деш вѣренъ прꙗ͗тель. ͗
намъ бл͠говаꙁнвѣ͗ша. ͗ а͗ꙁъ бо̀
свѣтлоє ѹ͗пова́нїе ͗ма́мъ. ѡ͗ тво
є͗мъ ѹ͗мѣ. до́брѣ же сътвор
а͗нто́нї. клеѡ͗па́тры послѹша
въ тебе. ͗бо̀ тобѣ да бы́хомъ дрꙋ
га ꙁа беꙁаконє є͗го. ͗ вентдї
пса́лъ м ѡ͗ тобѣ. ка́ко є͗с добро
творлъ. ͗ послалъ є͗с по́мощь
къ мо͗мъ воє͗водамъ. ͗ нынѣ
догматомъ ѹ͗твержаю͗ть цр͠ь
ство. ͗ потоснѹ сѧ сътворю
т то̀ добро. да тѣмъ ꙁабꙋ́де
ш а͗нто́нїа. тѣмъ потвъ цр͠ѧ.
͗ въꙁлож на нѧ вѣнець. ͗ доⷢма́
томъ ѹ͗тверд дарова́нє. ͗
деже ͗ мно́го похвал мѹ́жа прⷣѣ
всѣм послѹшаю͗щм. ѡ͗нꙿ же
вел́кым да́рм ѿ͗де. пот́
въ цр͠ѧ
͗ пото́мъ ͗дѹ́щю кесарю на є͗г
петъ, сꙿквоѕѣ сѹрю. покор́
т хотѧ странѹ тѹ̀. ͗ ѡ͗бл
т побѣдѹ свою
͗Іродъ же всѣм цр͠ьскым бога
тꙿствї подарова. ͗ ѡ͗бѣ́дъ
ѹ͗стро́ кесарев съ всѣм воє͗во́

363a
дам. пр́сно же во́є͗мъ пода́ всѧ
ꙗ͗же на потребѹ ͗мъ. промысл
͗же ͗мъ ͗ водѹ въ беꙁводь до пе
лѹсѧ. ͗ въспѧ́ть ͗дѹ́щю. та́
ко же ͗ сво͗мъ смотренє͗мъ всѧ̀
потребнаа ͗сплън. тѣ́мꙿже
͗ кеса́рь пораꙁꙋмѣвъ т́ є͗го. ͗
вел́коѹ͗мъство прлож къ цⷭ҇рь
ствю є͗го. гадара. ͗ ͗пос  сама
рю. ͗нфдонѹ. ͗ га́ꙁꙋ. ͗ ͗ѡ͗
пю. ͗ страто́новъ с͠нъ. ͗ въꙁꙿвра
т ꙗ͗же ѹ͗ꙗ͗ла бѧ́ше клеѡ͗па́тра
ѹ͗же бо̀ ѹ͗мро́ста ͗ та. ͗ а͗нтонї.
вда́ же є͗мѹ •у͠• талантъ. на
съблюде́нїе тѣла є͗го. ͗ ꙁнодо́
ровы вла́ст. ͗ трахонтꙿскꙋю
ꙁемлю̀. ͗ ватонѣ͗скꙋ. ͗ а͗вра
нтꙿскꙋ. поста́в же є͗го надъ
сѹр͗скым вла́стел. ͗ надо
всѣм воє͗водам. да не сътво
рѧть беꙁъ него повелѣнїа нтоⷤ.
кеса́рь же любѧ́шеть ͗рода па́е
всѣхъ по а͗грпѣ. а͗грпа же лю
бѧ́ше по кесар. тѣмꙿже ͗ стѧжа́
нє бес́сленоє, прходѧше є͗мꙋ
по всѧ дн͠. раꙁдова́шеть ѧ на
бл͠го̀дѣꙗ͗нє
Кеса́рь же а͗вгѹстъ пршедъ съ мно́
жествомъ во́ сво͗хъ. покор
͗ны страны. раꙁорѧѧ мѣ́сто
дръжанѧ ͗хъ. бѣ́ же лѣтъ
•͠і• є͗гда трѹ͗мѹраторь быⷭ҇
Дръжа же є͗г́петꙿска ра́ть лѣта
мно́га. ́ же а͗вгѹстъ прешеⷣ
є͗ѹ͗ропꙿскѹ странѹ всю̀. пре́
͗де ѿ вꙁантї на халкдонъ гра́
дъ а͗с́ѧ. ͗ поста́в а͗бє кн͠ѕѧ
въ вфѹнї ѿ сво͗хъ мѹжї
͗менемъ даѹ͗са. ͗ꙁъвра́гъ ͗же
дръжа странѹ тѹ. днаръ.

363b
є͗гоже бѣ̀ поставлъ пре́жⷣе кеса́
рь стры́ є͗го. бѣ̀ бо̀ ѹ͗же вфꙋ
нѧ ͗мѹ́щ кн͠ѕь. прⷣѣ тѣмъ
бо̀ помпї. ͗ ма́гнъ прꙗ͗лъ бѣ̀
вфꙋню͗. ѹ͗мръшю нкомдѹ
м́родръжцю (!) є͗ѧ. ѿ рода макдо́
нꙿска бы́вшю. ͗же ѹ͗мраа ѡ͗ста́
в ю подъ рмлѧны
Галатю же покор с́ а͗вꙿгꙋстъ.
ѡ͗долѣвъ дїатарꙋ, етверовла́
стьцю є͗ѧ. ͗ ѡ͗град ве́сь нарцѧ
є͗мꙋю а͗рс́н. сътвор гра́дъ ⷤ
проꙁва а͗нкꙋра. ѡ͗ба полы бо̀ є͗го
є͗ста два̏ мо́рѧ. по́нтескаго мо́
рѧ на требѹ да́въ дв͠цю гргорїю
на ѡ͗щенє є͗го. сътвор́вы
є͗го є͗пархю. въпѹст же во́нъ
га́ллы во́͗ны хран́т странѹ
тѹ́. ͗ гра́дъ нарее въ ͗мѧ ͗хъ. ͗
странѹ є͗пархю тѹ ͗ рѣка голло
съ. та́кожⷣе же ͗ людїю ͗ памф
лю. ͗ ѡ͗брѣте є͗пархї дїаторо
мъ. дръжмѣ прѧ. ͗ подо вла́
стю рмꙿскою сътвор. посла́
въ кѹрѡ͗на стратга своє͗го.
съ мно́гою слою. ͗ фрꙋ͗ю пока
та͗ню. тоꙗ͗ же є͗пархїа бы́вшю
поко́рнѹ рѹ́момъ сътвор. по
сла́въ покатѧ́на стратга сво
є͗го съ с́лою своє͗ю. ͗ лѹканїю
же сътвор пѡⷣ рꙋмы. прѣд
дръжмѹ ѿ лѹкаѡ͗на, капѹ
є͗ва с͠на. ͗же прпаде а͗вгꙋстѹ.
͗ порꙋвъ є͗мѹ а͗вгѹстъ пре
дръжанїе своє. ͗ поꙗ съ собою на
є͗гпетъ. сѹрїа же ͗ клкыѧ
͗ бы́сть подъ рꙋмы пре́жⷣе ѿ ке
сарѧ ͗ѹ͗лїа. пршедъ а͗вгꙋстъ
въ сѹрю. ͗ вн́де въ вел́кꙋю
а͗нтѡ͗хю. ѡ͗бл побѣдꙋ.

363c
є͗же на а͗нтонїа мѹтелѧ. ͗ на
клеѡ͗па́трѹ, съ а͗грпомъ ꙁѧ́те
мъ сво͗мъ. ͗же а͗грпъ въꙁлюб
въ мѣ́сто а͗нтѡ͗х͗скоє. ͗ съ
ꙁда ба́ню вне града подъ горѹ. ͗
ѡ͗брѣтъ тѹ ͗сто́нкъ. ͗же на
рее въ своє ͗мѧ, а͗грпї. съꙁда
же ͗ прлож дрѹгы поꙗ͗съ наⷣ
пръвымъ поꙁорщю а͗нтѡ͗х
͗скомѹ. многа дѣлѧ народа,
͗ а͗грпа
͗ ѿтѹдѹ же шедъ с́ а͗вгѹстъ
пр͗де въ а͗ладю (!) градъ сѹрѧ
съꙁда в то́мъ градѣ поꙁорще
ѕѣ́ло вел́ко. поста́в тѹ ка́
пще море (!) мрѧморѧно. съꙁда́
же въ томъ гра́дѣ вел́кѹ сѣ́
нь, на еты́рѣхъ стлъпѣхъ.
пре́жⷣе кѹ́щю (!) ма́лѹ. ѹ͗красвъ
стлъпы мраморомъ. па́е въ
ꙁъврадвъ. (!) ѡ͗бл в немъ свою
побѣдѹ. поставвъ с̀ на то
мъ етверовратнцѧ. ка́п
ще мѣдѧно съ етырм коп (!) .
покор же ͗ фꙋнкю странѹ.
пославъ стратга съ по́мощїю
лѹка́ла. ͗ понтона. ꙗ͗же побѣ
дста ͗ тграна предръжаща
го ю. ͗ сътвор ю є͗пархю, на
рцѧє͗мѹю маравю (!) подъ собою.
̀рѣь подъ рѹмы сътвор дръ
жмѹ ѿ ͗ра́ва (!) цр͠ѧ. ва́рваръ
сранъ. ѡ͗град ве́сь ю͗же нареⷱ҇
во́стрѹ. въ ͗мѧ во́стра посла́
наго ѿ него стратга. ͗ про́аа
є͗па́рхѧ покор. ра́ꙁвѣ капо
докыѧ предръжмыѧ ѿ а͗рхе
лаа. ра́ꙁвѣ етверовла́стїа
͗рода ͗ю͗дѣ͗скыѧ страны.
поне́же прнесо́ста є͗мѹ ѡ͗ба

363d
да́ры вел́кы. ͗рѡⷣ же ц͠рь ͗юдѣ
͗скъ. на тⷭ҇ь є͗мѹ сътвор, ͗
стла́нє пѹт. вне града а͗нт
ѡ͗хїа вел́каго. бѣ бо ꙁлапѹте
нъ. помоствы бѣлымъ ка́ме
нїемъ ѿ себе. повелѣ же ѡ͗бѣ́
ма мѣстодръжтелема тѣ́
ма. мтрополї своє͗ на тⷭ҇ь
є͗го. въ ͗мѧ кесарево нарцѧт.
͗родъ ѹ͗бо цр͠ь мѣ́стодръжте
ль. наре́е кесарю каподок͗скꙋ
ю. нарцѧє͗мѹю маꙁака. бѣ
бо̀ кеса́рь стры́ є͗го а͗вгѹста.
͗же ͗ма бѣ̀ да́лъ етвертовла́
стїе црⷭ҇тва̀ до жвота лѣтъ є͗го.
͗ ѿшедъ ѿ палестны прꙗ є͗͗г́
петъ. ͗ покорвы вꙿни́де въ а͗ле
ксанꙿдрю вел́кѹю. ͗ тѹ ѡ͗бл
 побѣдѹ свою. сътворвъ є͗г́
петъ. покорвъ рмѹ. поста
в власт тѣм є͗г́птї. въ
а͗лексанꙿдрї пръваго кн͠ѕѧ. ѿ мꙋ́
жь сво͗хъ, ͗менемъ корнлѧ
га́льскаго. є͗мѹ́же нарее са́нъ
а͗вгѹсталї своє͗го є͗мѹ ͗мен
ꙁна́менїє. ͗ прешедъ с а͗вгꙋ
стъ мо́ре. прїде въ р́мъ. въꙁне
съ сѧ съ хвалою. ꙗ͗ко же покор
р́мъ (!) ве́сь. ͗ прмѹвъ болѧ
ры. црⷭ҇твова са́мъ ѹ͗велѧнї
сы. ѹ͗б́въ врѹ́та. ͗же бѣ
ѹ͗блъ кесарѧ сты́ѧ (!) є͗мѹ. є͗гоⷤ
врѹта ѡ͗ста́в. да набдть
фасалю. посла́въ во́ѧ ѹ͗сѣкнꙋ 
въ ѹ͗патю ковласѧ. ͗ пал
ѡ͗на. ꙗ͗ко же лѹкїанъ премѹ
дры. рѹмьскы хтрець спса
Въ та же лѣта. са́в, нѣкто бо
лѧрнъ а͗нтѡ͗хѧ. пршедъ
съ а͗вгѹстомъ въ рмъ. ѹ͗мре

364a
въ рмѣ. порѹвъ па́мѧть
свою градѹ своє͗мѹ. твор́т
на все прходѧ́щеє •е͠• лѣ́тъ.
•л͠• всю д͠нї. перетїа мцⷭ҇ѧ. ͗гры
скомрашьскыѧ. ͗ скѹколныѧ.
͗ всѣ́хъ борї снѹ́ꙁныхъ. ͗ пѣ́
шхъ ѹ͗рстанї. ͗ прїде въ а͗
нтѡ͗хю въ второє є͗го прше́
ствє. ꙁѧть а͗вгѹстовъ а͗гр
па. ͗ сы́па ветхаго поꙁорща пръ
сть. ꙗ͗же бѣ̀ насыпана древѧ
наго (!) страха ра́д. ͗ вдѣ хтро
сть велкѹ дѣ́ла. поюдв сѧ
͗ꙁыде ѿ сѹрѧ. съꙁда же тѹ
пре́жⷣе ͗подъромѡ͗нъ, въ ве
тхꙋю полатꙋ. ѿ своє͗го кнто
съ маркїанъ. р́ксъ рѹмескъ пр
шедъ въ а͗нтѡ͗хю сѹр͗скꙋю
ѿ рма къ флпѹ тлъстоного
мѹ. макдонѹ цртⷭ҇вѹю͗щомꙋ
въ а͗нтѡ͗хї. ѹ͗ставт да́нь,
даꙗ͗т є͗мѹ рѹмомъ
Бы́сть же цр͠ь пръвы є͗днъ рѹмо
мъ. ́ сла́вны а͗вгѹстъ, нар
цѧше сѧ с́це. а͗вгѹстъ кеса́рь. ѡ͗
ктаѹ͗͗ѡ͗съ побѣднкъ. тⷭ҇ны
дръжа́вны флксъ. ѹ͗перъ. а͗
то́ръ. (!) є͗же є͗сть самодръжець.
͗ црⷭ҇твова с́ а͗вгꙋстъ. всѣ́хъ
лѣ́тъ •н͠• ͗ два̏. въꙁрастом же
бѣ нꙁокъ ͗ то́нокъ. просты вла
сы ръны. то́нкымъ лцемъ. до
броѡ͗къ. доброносъ
Въ црⷭ҇тво же є͗го съꙁда тре́бнкъ
дѡ͗сѹ в рмѣ. поноввъ капета
лѡ͗нъ. сътворвъ ѡ͗боє го́рдо
ꙁда́нїе въ трдесѧтъ девѧтоє
лѣто. ͗ •і͠• мцⷭ҇ь црⷭ҇тва є͗го. ѹ͗
ста́в ͗ꙁвѣщавъ повелѣнє.
напса́т сѧ въ все́ ѿ него ꙁемл̀.

364b
͗ ю͗же пре́жⷣе ͗мѣ́ша рѹм въ
птатю а͗грпѣ вꙿтороє. ͗ дона
тѹ. ͗ напса́на бы́сть всѧ ꙗ͗же
подъ рѹмы. ͗ є͗ѹ͗менеє͗мъ. ͗ а͗ѹ͗
толомъ. боꙗ͗рнома рѹ́мꙿскыма.
бѣ̀ бо є͗го боꙗ͗ꙁнь вел́ка. лю́тъ
бо бѣ̀ ѕѣло

бл͠вѣщенїє прес͠тыѧ влⷣцѧ на́шеѧ бц͠а.
Ммошⷣешмꙿ же лѣтомъ •м͠• ͗
•ѕ͠• мцⷭ҇ь црⷭ҇тва є͗го. мцⷭ҇а дѹ́стра
по бл͠говѣщенї. въ •к͠е• асъ
•в͠• д͠не в нⷣелю. бл͠говѣст а͗рха
гꙿглъ гаврїлъ, ст͠ѣ м͠рї въ гра
дѣ наꙁареѳе. въ впатїю. кѹ͗нна.
͗ логгнна. старѣшнꙿствꙋю
щю же въ сꙋрї вътолю. ͗ посланомꙋ
но́во ѿ того а͗вгꙋста кесарѧ

364c
ржтⷭ҇во г͠а на́шего іуⷭ҇ хⷭ҇а.
Въ етвертодесѧ́тноє лѣ́то ͗ вто
рое. мцⷭ҇ѧ етвертаго, црⷭ҇тва а͗
вгꙋстова. род сѧ г͠ь на́шь іуⷭ҇ х͠.
прежⷣе ѡ͗см кала́ндъ. є͗нѹа͗рѧ
мцⷭ҇а. а͗палеѧ є͗же є͗сть декамъ
брѡ͗съ. въ •к͠е• аⷭ҇ д͠не седмы.
въ градѣ ͗ю͗дѣѧ. є͗мѹже ͗мѧ
вфлеѡ͗мъ. бл́ꙁъ і͗єрлⷭ҇ма. в лѣ
то по а͗нтѡ͗хнѣмъ въ второє
•м͠• темъ. воє͗водѣ сѹ́́щю сѹрї
кѹрню. ѿ ѹ͗па́тъ. ѹ͗па́тѹ
же семѹ сѹщю. ѡ͗ктаѹ͗͗ю. ͗ сꙋ
лїанѹ. мѣстодръж́телю же
̀рѣь цр͠ю сѹ́щю въ ͗ю͗дѣ, ͗
родѹ вел́комѹ. съвокѹплѧт сѧ
ѹ͗бо̀. ѿ а͗дама же ͗ до фалека с͠на
є͗верова. до етвертодесѧтна
го ͗ втораго лѣта. црⷭ҇тва а͗вгꙋ
ста кесарѧ. лⷮѣ •в͠• •ѯ͠ꙁ• ꙗ͗коⷤ
бы́т ѿ а͗дама пръвосътворе
ннаго. до по́ плот рожⷣенїа г͠а на́
шего і͠у хⷭ҇а. етве́ртодесѧтна
го ͗ втораго лѣта того̀ самого.
а͗вгѹста кесарѧ лⷮѣ •е͠• •ѧ͠• •ѯ͠ꙁ•
пребы́ же на́ ꙁемл̀ съ л͠кы г͠ь на́
шь лѣ́тъ •л͠г• ꙗ͗коже бы́т ѿ
а͗дама пръвосътвореннаго до
г͠а на́шего і͠у хⷭ҇а, по́ плот рожⷣе
нїа. ͗ распѧтїа, ͗ въсшествїа
лѣ́тъ •ѕ͠, плъна. ѳалекъ бо̀
пр҇рка мо͗сеѧ гла́сѹ. полавна
г͠лет сѧ гла́сꙋ лѣ́та, бѹ́дꙋща
го пршествѧ гнⷭ҇ѧ. ꙗ͗коже
бо̀ л͠ка въ •ѕ͠• дн͠ь сътвор. ꙗ͗
коже мо͗с вел́кы ре́е. въ
спса́нї своє͗мъ. ͗ сѐ же бѹ́де
ть є͗днъ дн͠ь г͠нь лѣтъ •а͠• въ
шесты же дн͠ь сътвор б͠гъ
л͠ка. ͗ въпа́де въ грѣхъ л͠къ.

364d
ꙗ͗коже ꙗ͗вѣ є͗сть. та́ко же ͗
въ •ѕ͠• дн͠ь ты́сѧща на́ ꙁемл ꙗ͗в
сѧ. ͗ сп͠се л͠ка распѧтє͗мъ. ͗
въскрⷭ҇нїемъ
С́ же клнсъ. ͗ феѡ͗флъ. ͗ т
мофе хронографъ спса. съгла́
сно гл͠авше. є͗все́вї же памфл
͗скы. въ шестѹю ты́сѧщю
лѣтъ. гл͠еть ͗ с̀ ꙗ͗вльша сѧ сп͠са
хⷭ҇а. по слѹ шест д͠нъ сътво
ре́нїа а͗да́мова. прⷣѣ сконѧнїе
мъ же шестаго лѣ́та ре́е. ꙗ͗ко
же ꙗ͗в́ сѧ на́ ꙁемл̀ г͠ь ͗ б͠гъ н͠шь
х͠. ͗ꙁбав́т рѡⷣ л͠ескы. ͗
род́ сѧ ͗ въл͠ сѧ рее, въ пѧто
сотноє лѣто ͗ второє. постра
да же ͗ въскр͠се. ͗ въꙁыде на
нб͠са въ •е͠• ноє трсо́тноє. ͗
пѧ́тоє лѣто. въ шестотысѧ
щноє же лѣто. съгла́сно вс гл͠ю
ть ꙗ͗вльшаго сѧ г͠а. ͗л множає
ѹ͗бо̀ ͗л мнѣє. въ •ѕ͠• ноє ꙗ͗вль
ше сѧ лѣто по пррескомꙋ гла́сꙋ.
а͗ще не гла́сно (!) реко́ша. полож
вꙿше ѡ͗ смѣн лѣтъ. въ послѣ
днѧѧ же лѣта ꙗ͗в́ сѧ. тѣмъ
по͗стннѣ вел́кы ц͠рь. ͗ на
ро́ты па́е всѣхъ а͗вгѹстъ.
͗ с́ленъ бы́въ. ѡ͗блада раꙁдѣ
леным црⷭ҇твї всѣм. ꙁанеже
въ д͠нехъ є͗го ц͠рь ͗ г͠ь всѣхъ родⷭ҇.
по ͗са͗нѹ пр҇рествѹ. ре́е бо̀ ͗
бѹ́деть въ послѣднхъ дн͠ехъ.
ꙗ͗вѣ гора гн͠ѧ. ͗ до́мъ г͠нь на връ
хѹ го́ръ. ͗ въꙁнесет сѧ вы́ше
хлъмъ. прїдѹть на́ нѧ вс̀
ꙗ͗ꙁы́ц. пршельствѹю͗ть
людїє мꙿно́ѕ. ͗ рекѹ́ть. прї
дѣте да въꙁыдемъ на горꙋ г͠ню
͗ вѣ храмъ б͠га і͗аковлѧ. ͗сповⷭ҇ѣ

365a
на́мъ пѹ́ть сво́. ͗ шествѹє͗мъ
по немѹ. ѿ сѡ͗на бо̀ ͗ꙁы́деть ꙁа
конъ. ͗ сло́во гнⷭ҇е ͗ꙁъ є͗рлⷭ҇ма. ͗ сꙋ
д́ть помежⷣꙋ ꙗ͗ꙁы́комъ мно́гы
мъ. ͗ ѡ͗блть лю́д мно́гыѧ. ͗
ссѣкѹть меѧ своѧ на рала. ͗ ко́
пїа своѧ на серпы. ͗ не въꙁметь ꙗ͗
ꙁыкъ на ꙗ͗ꙁыка меѧ. ͗ к томѹ
не навы́кнꙋть воє͗ват. жве
же ꙗ͗ко вѣщає͗ть ѳеѡⷣрⷪтъ. бла
ꙁнѧт сѧ ѡ͗ вавлонꙿстѣмъ ͗схо
же́нї. гл͠ю тѧ̀ ре́енноє сѐ бы́сть.
͗ не д́вно сѐ є͗сть. ꙗ͗ко бо̀ ͗ въ про́
хъ пр҇рествїхъ блаꙁнѧт сѧ
та́ко ͗ ѡ͗ семъ гл͠ахꙋ
Въ црⷭ҇тво же того а͗вгѹста кесарѧ
ѡ͗ктоѹ͗͗ѧ тⷭ҇наго. па́де сѧ ѿ бо́
жїаго гнѣва гра́дъ палестнꙿскы
͗менемъ саламн. ͗же гра́дъ
въꙁвⷣгъ с̀. а͗вгꙋстъ проꙁва  д
ѡ͗совъ гра́дъ. ͗родъ же мѣ́сто
дръжець. ̀рѣ́ь цр͠ь ͗ю͗дѣ͗
скы. в то лѣ́то ѹ͗вѣдѣ ꙗ͗коже
прелага́ты влъсв ѿ пръсъ. ͗
влѣꙁл сѹ́ть въ ͗ю͗дѣ͗скѹю
странѹ. прїдоша ѿ пръсъ влъ
св. раꙁѹмѣ́вꙿше ꙗ͗коже ͗ꙁвѣ
щенє прїмше ѿ ꙗ͗вльшаꙗ͗ сѧ
͗мъ ѕвѣѕды. ꙗ͗же въꙁвѣст
͗мъ на въстоцѣ сп͠са хⷭ҇а въл͠е
нїє. да́ры несѹ́́ще є͗мѹ а͗кы ц͠рю
вел́кѹ. побѣ́днкѹ ͗же въ
і͗єрлⷭ҇мъ пршедꙿше въпрошахѹ
кдѣ̀ є͗сть род́вы͗ сѧ цр͠ь ͗ю͗дѣ
͗скъ. въꙁмѧто́́ша сѧ ͗ю͗дѣ.
влъсв же ѹ͗вдѣн бы́ша. ͗
ꙗ͗т бы́ша. въведо́ша ꙗ къ ц͠рю.
въпрос ⷯ рекы. пото въ ͗ю͗
дѣ͗скꙋю странѹ прїдосте пре
лагата. ͗сповѣдаша є͗мѹ влъ

365b
св ѕвѣѕнⷣоє ю́до. ꙗ͗коже ͗ ве
лкъ ц͠рь род́ сѧ м́рꙋ. ꙗ͗коже
да́ры є͗мѹ прїдохомъ. а͗кы цр͠ю
вел́кѹ ͗ б͠гꙋ. в́дѣхомъ бо̀ ѕвѣ
ѕдꙋ є͗го на въстоцѣ. ͗родъ же
слы́шавъ сѐ ͗ ѹ͗жа́сенъ бы́въ. по
мышлѧше в собѣ г͠лѧ. ꙗ͗ко по
а͗вгꙋстѣ кесар. коє͗ѧ бѹ́де
ть с́лы род́вы сѧ цр͠ь

ка́ко ѿпѹст ͗рѡⷣ влъсв.
прь́скыѧ ѕвѣꙁдоетꙿцѧ:
͗ та́ко рекъ ѿпѹст ꙗ͗ въ стра́
нѹ прє͗мцамъ. прста́в стра́
жа да блюдѹть. прста́в же
͗ ͗ны стража. ͗же ѹ͗мѣють
пръскы ꙗ͗ꙁы́къ. да слы́шать
то гл͠ють. ꙁатворенымꙿ же
бы́вшмъ пръсомъ. ͗ поѧ́ша
тѹжт гл͠юще. ѿц͠ ͗ дѣ
д на́́ш ѕвѣѕдое́тц бы́ша
͗ꙁрѧ́днї. ͗ на ѕвѣѕды ꙁрѧ̏
ще нколже сълга́ша. ͗ мы
поѹ͗ен бы́вше ͗м. нколⷤ
не съкрвхомъ ѕвѣѕнⷣоє по
вѣданїє. а͗ се то̀ мо́жеть быт
ле́сть л є͗сть. събла́ꙁнъ л є͗сть
ѡ͗же намъ ꙗ͗вла сѧ ѕвѣѕнⷣа
го ѡ͗браꙁа наꙁнаменѹю͗щ. ро
двшаго сѧ цр͠ѧ. ͗мъже съ
дръжма бѹ́деть всѧ вселенаа.

365c
а͗ мы ꙁрѧ̏ще на тѹ̀. шл́ є͗смо по
пѹт полътора лѣ́та до сего
града. ͗ н мы ѡ͗брѣто́хомъ ц͠ре
ва сн͠а. ͗ ѕвѣѕда съхран сѧ ѿ
на́съ. въ ͗стннѹ прелщен є͗
смы. но̀ по́слемъ къ цр͠в дары.
ꙗ͗же ѹ͗готовахомъ младе́нцю.
͗ помолм сѧ є͗мѹ да ны пꙋст
ть въ ѿ͠ьство своє. ͗ та́ко
͗мъ гл͠ющмъ. прїдоша стра
ж къ цр͠в. ͗ повѣда́ша є͗мѹ
всѧ̀. ͗ то́ посла пръсы. ѡ͗немъ
же ͗дѹщмъ. ͗ ꙗ͗в сѧ ͗мъ та̀
ѕвѣѕда ͗ꙁрѧ́днаа. ͗ ͗сплън́
ша сѧ ра́дост. ͗до́ша къ ͗ро
дов но́щю съ дерꙁостїю. ͗ реⷱ҇
͗мъ ѡ͗та́ всѣ́хъ. пото смѹ
щає͗те срцⷣе моє. ͗ дш͠ю мою съ
крꙋша́є͗те. не гл͠юще ͗стнны
на то прїдосте. ѡ͗н же реко́
ша є͗мѹ. ѹ͗ насъ ц͠рю дво̏сло́вїа
нѣсть. но̀ сн͠ве є͗смы пръстї.
ѹ͗е́нїе же на́ше ͗ ремество.
а͗строномю же перенѧл дѣ
д на́ш ѿ халдѣ. ͗ на ѕвѣѕды
ꙁрѧ̏ще нкол же не съгрѣшхо
мъ. ͗ ꙗ͗в сѧ намъ ѕвѣѕда не
͗ꙁрееннаа. ѿлѹена ѿ всѣхъ
ѕвѣѕдъ. не бы́сть бо̀ н ѿ се
дм план́тъ. н ѿ копїн
къ. н ѿ менкъ. н ѿ стрѣ
лець. н ѿ власатыхъ. но̀ пре
свѣтла ꙗ͗ко слн͠це. ͗ радостна
͗ на тѹ ꙁрѧ̏ще прїдохомъ,
да́же ͗ до тебе. ͗ тѹ бы́вш
мъ на́мъ. ͗ съкры́ сѧ ѕвѣѕда
͗ досѣлѣ. нынѣ же к тобѣ
͗дѹ́щмъ на́мъ ꙗ͗в сѧ. ͗ реⷱ҇
͗родъ мо́жете л мнѣ покаꙁа
т ю. ͗ рекоша. мы̀ твормъ

365d
ꙗ͗ко ве́сь м́ръ в́дть ю. ͗ ѹ͗
стѹпвше на непокрытѹ сѣ
ннцю. ͗ покаꙁаша є͗мѹ ѕвѣ
ѕдѹ. ͗ вдѣвъ ͗родъ. дв сѧ
ѕѣ́ло. ͗ поклон́л сѧ б͠гꙋ. бѣ̀
бо̀ бл͠говѣренъ. ͗ прста́в къ
нмъ бра́та своє͗го. ͗ болѧры
да ше́дꙿше в́дѧть род́вшаго
сѧ. ͗дѹ́щмꙿ же ͗мъ ͗ па́кы
скры сѧ ѕвѣѕда. ͗ въꙁꙿврат
ша сѧ ѡ͗пѧ́ть. ͗ мол́ша сѧ є͗мꙋ
пръс, да пѹ́стть ѧ͗ є͗д́ны.
да ͗ꙁска́вше въспѧть ͗дѹще
повѣдѧ́ть є͗мѹ. ͗ рот́ша сѧ
ѡ͗ томъ. мнѧще ꙗ͗ко ѕвѣѕда
тѣмъ пѹтемъ пока́жеть ͗мъ,
въꙁꙿвратт сѧ. ͗ ше́дъше
по ѕвѣѕдѣ

ка́ко пр͗дошѧ влъ́св въ
вѵ̈флеѡⷨ. ѻбрѣтоша іс͠а ͗ ма
хро́нограѳъ. терь є͗го.
Ѿше́дꙿше влъсв ведо́м ѿ ѕвѣ
ѕды. ꙗ͗же в́дѣша на въсто
цѣ. ѡ͗брѣтоша і͗с͠а ͗ мт͠рь
є͗го въ вфлеѡ͗мѣ градѣ. ͗ па́
дꙿше на ꙁемл̀ поклонша сѧ сп͠сꙋ
хⷭ҇ꙋ. гл͠ахѹ бо̀ в собѣ̀. ꙗ͗ко̀ бо́
лше себе бг͠а. покаꙁає͗ть на́мъ
с̀ ѕвѣѕда. ю͗же мы темъ ꙗ͗ко
б͠га. ͗ прне́сше є͗мѹ а͗кы б͠гꙋ

366a
дары. ꙁла́то. лва́нъ ͗ ꙁм́рн
͗ въ снѣ в́дѣвше не въꙁꙿврат́
т сѧ къ ͗родѹ. ͗нѣмъ пѹте
мъ ͗до́ша въ пръскѹю странꙋ
преслѹша́вше ͗рода. а͗кы порꙋ
ганїє прїмъ ѿ влъховъ ͗рѡⷣ

ка́ко ꙗ͗в сѧ аг͠гелъ і͗сⷪѳꙋ.
є͗ѵⷢ҇алїє. въ снѣ̀.
Ѿшедꙿшмъ влъхвомъ. ͗ сѐ а͗гг͠лъ
г͠нь въ снѣ ꙗ͗в́ сѧ ͗ѡ͗сфꙋ. въ
ставъ по͗м ѡ͗троѧ ͗ мт͠рь є͗
го, ͗ бѣж въ є͗гпетъ. ͗ бꙋд
тѹ до́ндеже рекѹ́ т. хо́щеть
бо̀ ͗рѡⷣ ͗ска́т ѡ͗троѧт да по
гꙋб́ть є. ѡ͗нъ же въставъ поѧ
ѡ͗троѧ ͗ мт͠рь є͗го но́щю ѿ͗
де въ є͗г́петъ. ͗ бѣ тѹ̀ до ѹ͗
мрътвѧ ͗родова. да сбѹде
т сѧ реенноє ѿ г͠а пр҇ркомъ. ѿ
є͗г́пта въꙁваⷯ сн͠ъ мо́. тогда̀
͗родъ в́дѣвъ ꙗ͗ко порѹганъ бы́
сть ѿ влъховъ хроⷩ҇
͗ жда́въ ͗хъ лѣто. даже не пр
͗доша къ немѹ. ͗ раꙁъгнѣва
в сѧ. ͗ прꙁвавъ дѹмцѧ ͗ ͗єрѣѧ
͗ праша́ше а͗ще кто ⷯ раꙁꙋмѣ
є͗ть ѡ͗ то́ ѕвѣѕдѣ. ͗ ѿвѣща
ша є͗мꙋ. є͗сть п́сано въсꙗє͗
ть ѕвѣѕда ѿ ꙗ͗кова. ͗ мꙋжь

366b
ѿ ͗ю͗ды. ͗ дан́лъ п́шеть. ꙗ͗ко
прїдеть с͠щеннкъ, но̀ не вѣмы
кто̀ є͗сть. мы̀ твормъ ꙗ͗ко бе
ꙁъ ѿц͠а род́т сѧ томѹ. ͗рѡⷣ
же ре́е. ка́ко мо́же ͗ꙁска́т. ͗
ре́е лѹ. посл по все́ ꙁемл ͗ю͗
дѣ͗стѣ. є͗л́ко бѹ́деть ѡ͗тро
ескъ по́лъ родл сѧ. поне́же пръ
с в́дѣша ѕвѣѕдѹ ͗ до сего дн͠е.
то̀ ͗ꙁб́ всѐ. тѹ̀ бѹ́деть ͗ то́
ѹ͗бє͗нъ. ͗ бѹ́деть т црⷭ҇тво
крѣпко ͗ тво͗мъ с͠номъ. ͗ до
пра́внѹкъ тво͗хъ. ͗ а͗бїє посла
проповѣ́днкы по все́ ꙁемл̀.
да́ прнесѹть всѧ́къ мѹ́жескъ
по́лъ. є͗л́ко родл сѧ ѿселѣ ͗ до
третїаго лѣта. на тⷭ҇ь ͗ на ꙁла
то͗ма́нїе. ͗спытавъ а͗ще бꙋ
деть кто̀ родл сѧ беꙁъ ѿц͠а. тво
рѧ ꙗ͗ко по́͗меть  въ с͠на мѣсто.
͗ поста́вт  цр͠мъ. ͗ поне́же
не вѣ́даша н є͗дного токоваго
бы́вꙿша. ͗ повелѣ да ͗ꙁбю͗ть
всѧ̀. •ѕ͠• те́мъ. ͗ тр тысѧщ
младенець. пла́ющм же сѧ ͗
мъ ͗ въпю͗щмъ всѣ́мъ крово
прол́тїа ра́д. прстѹпвꙿше
же і͗є͗рѣ молѧ́хѹт сѧ є͗мѹ,
да ѿпѹстть неповнныѧ.
но̀ па́е погроꙁ́т сѧ на́ нь да ѹ͗
млъѧть. ͗ ѡ͗н па́дꙿше н́ць
͗ лежа́хѹ до шестаго а́са прⷣѣ
ногама є͗го. ͗ ѡ͗долѣвашеть ꙗ͗
рость царе́ва. ͗ потомъ въ
ста́вꙿше реко́ша є͗мѹ. послꙋ
ша ра́бъ сво͗хъ да ѹ͗щедрть
тѧ вы́шнї. п́сано є͗сть ꙗ͗ко
ѿ вфлеѡ͗ма ражⷣає͗т сѧ по
маꙁаннкъ. даже не ͗маш м
лосердїа на свохъ ра́бѣхъ. да

366c
вфлеѡ͗мꙿскыѧ ѡ͗трокы ͗ꙁб.
а͗ про́аа ѿпѹст. ͗ повелѣ,
͗ ͗ꙁбша всѧ ѡ͗трокы вфле
ѡ͗мъскыѧ

ка́ко ͗роⷣ въ і͗є͗рлм҇ⷭѣ поно́в
цр͠квь ͗ стлъпъ съꙁда. ͗ по ͗
немъ мѣстомъ  градоⷨ мно҇ⷢ стро
ло́во .р͠ѳ. і͗ѡсⷴа єнїа покаꙁа
Въ пѧтьдесѧ́тноє лѣ́то цртⷭ҇в
ѧ є͗го. прстро̀ цр͠квь. ͗ стѣ
ны є͗ѧ ѡ͗бнов. сѹгѹбь ꙁе
млю ꙁаградвъ. ͗ бещсленоє
богатꙿство прклювъ не͗ꙁре
еннымъ ѹ͗крашенїемъ ѹ͗кра
свъ. ꙁна́менїа же бы́ша вел
кыѧ комары. ͗ хран́телн
цѧ ꙗ͗же сто͗ть на се́верꙿскѹю
странѹ. всѧ бо̀ та́ поꙁлат
въ. ͗ нарее є͗го а͗нто́нѧ въ а͗нто
ньє͗вѹ тⷭ҇ь. полаты же ѹ͗стро
͗въ на своє͗мъ дворѣ. ͗ поста
в двѣ храмны прекраснѣ ͗
поꙁлащеннѣ. ͗ нареене є͗д́нꙋ
кесарю. а͗ дрѹгѹю а͗гр́пю
не то́ю же храмнамъ поста
в ͗мена ͗ памѧть ͗хъ. но̀ про́
͗де по всѣмъ градомъ столю
бє є͗го. а͗ в самарї добръ ѡ͗ко
лъ съꙁдавъ въ •к͠• връстъ. ͗
прведъ •ѕ͠• мѹ́жь. ͗ съ сво
м домашнм. вꙿда ͗мъ ꙁе

366d
млю доброплоднѹ. ͗ посад ѧ
тѹ̀. ͗ вда́ ͗мъ тѹ свободѹ ͗
ꙁрѧ́днѹ. ͗ посред црк͠в поста́
в полъ треть връстъ кесаре
в. ͗ не бы́сть мѣ́ста въ ц͠рь
ствї є͗го. на немꙿже не пост
же кесарѧ. в́дѣвъ же прмо́
рю градъ ве́тохъ. нарцѧє͗мы
страто́новъ с͠нъ. ͗ лѣпѹ сꙋщю
мѣ́стѹ томѹ. всѐ ѡ͗бнов бѣ
лымъ мраморомъ. ͗ водѹ пр
веде тѹ трꙋба́м, ѡ͗то двѹ̀
стѹ̏ връстѹ. ͗ стлъпъ ка́ме
нъ постав на немъ кесарѧ. в́
дѣт же бѧ́ше стлъпъ то́ ѿ ты
сѧщ връстъ. въꙁлож же ц͠рь
ствю гра́дъ. а͗ лмена плꙋвш
мъ. а͗ кесарев ст съꙁда́нїа
͗ нарее ͗мѧ гра́дѹ томѹ кесарїа.
съꙁда же ͗ ͗на дѣ́ла прею́днаа.
͗подрѹмє. ͗ покры бѣлымъ мра
моромъ. помост же ͗ тръго
вще ꙁа .к͠. връстъ. ͗ покры
є͗го прекра́сным комарам. пр
ꙁва́въ же а͗нфдо́ны. ͗ нарее ю
а͗грпѧ. ͗ наⷣ цр͠квьным вра
ты напса ͗мѧ є͗го. ѿц͠ьлюбе
ць же бы́въ ꙗ͗ко ͗нъ нктоже.
͗ съꙁдавъ градъ ͗ всѧ́коє дрѣво
доброво́нноє насадвъ, ͗ рѣкы
прведъ. ͗ нарее є͗го а͗нтпатр
да. ͗ въ є͗рхонте съꙁдавъ хра
н́лнцю раꙁл́ным красота
м. ͗ нарее въ мт͠ре мѣ́сто
кѹпросъ. а͗ въ і͗єрлⷭ҇мѣ съꙁда
с͠нъ высотою ͗ лѣпотою прею
денъ. ͗ нарее въ бра́тне ͗мѧ
фаса͗лъ. преда́в же вѣкѹ сво
͗хъ. ͗ своѧ дрꙋгы н ѡ͗ своє͗ па
мѧт ѡ͗блен́ сѧ. но̀ съꙁдавъ

367a
гра́ды въ а͗равтꙿскыхъ горахъ.
͗ прнвъ бѣ́лымъ каменє͗
мъ. ͗ воды прведъ ͗ꙁдалеѧ. мно́
гым преклоьм. ͗ стлъпы по
став высо́кы ѕѣ́ло, тр̀ ста
въсхѡⷣ. ͗ с͠ны съꙁдавъ. крѹглы
пола́ты ͗ прелѣпы. ͗ ѡ͗грады. ͗
ѡ͗колы. ͗ комары поꙁлатвъ
͗ нарее ͗мѧ гра́дѹ томѹ. ͗ро
дѡ͗въ. не то́кмо свою во́лость
ѹ͗красвъ. но̀ ͗ по южмъ ꙁе
млѧмъ. болѣ того покаꙁавъ
тр̀поло́жьше. ͗ в дамаскос ͗
въ птолома͗дѣ съꙁда ͗подърꙋ
мє. ͗ въ вавлонѣ стѣны
͗ сꙋдща. ͗ комары ͗ црк͠в. ͗
тръговще. ͗ въ вретосъ. ͗ в с
донѣ та́кожⷣе. а͗ въ прморꙿскꙋю
лаѡ͗дкю воды прведе. ͗нѣ
м же лѣсъ ꙁамысл ͗ ѡ͗градъ. ͗
нѣмꙿ же ꙁемлю̀ пода́сть. съꙁда́
ню да не ѡ͗скꙋдѣє͗ть на веселїє.
ж́то же всѣмъ требѹю͗щмъ по
дарова. ͗ жвѹщмъ въ ѡ͗стро
вѣ в родѣ. да не мно́гѹ пода́сть
на ѹ͗строє͗нїе. є͗ла́ндї ѹ͗ пнфѣ.
ꙁажегш сѧ црк͠в а͗полоновѣ. ͗
мно́го стѧжанїе ͗сꙿкловъ. ͗
съꙁда ѡ͗пѧ́ть. ͗ да́нь пода́сть
є͗пфꙗ͗номъ. да бѹ́деть ͗мъ
по всѧ лѣта. лѹкѡ͗мъ же. ͗
самѡ͗мъ. ͗ нономъ. ͗ всѧ по
тре́бнаа пода́сть. а͗фне͗ же
͗ лакедемо́н. ͗ нкополте.
͗ мон. ͗ пръгамн. ͗ мсаа͗
не. ͗сплънен сꙋть, ͗родово
мъ добродѣꙗ͗нїемъ. а͗нтѡ͗
хїа же. ͗ сѹ́рꙿскы гра́дъ бла́
тенъ ͗ гно́є͗нъ бы́въ. ͗ не могꙋ
щмъ гражаномъ ход́т

367b
по немѹ влъно. ͗ помост мра
моромъ бѣ́лымъ до •к͠• връстъ.
͗ връхѹ покры кома́рам мно́
гоцѣнным на ѹ͗бежанїє до
жⷣа. ͗л͗мꙿ же не могѹщмъ ́
мъ дѣꙗ͗т своє͗го ꙁако́ннаго по
ꙁорща. ͗ посла́вꙿшмъ ͗ прос́
вшмъ ѹ͗ него. ͗ ра́дъ вда́ ͗мъ
ꙁемлю̀ ͗ съ да́ню на па́мѧть со
бѣ по всѧ лѣта. ͗ кто̀ мо́жеть
пса́т. кол́ка длъга ѡ͗ста́в.
͗ кол́кы да́н ѡ͗блег. велко
же ѹ͗мъство є͗го. стра́хъ ͗ ꙁа́
всть рмꙿскаа ͗ кесарева гроꙁа.
ре́клъ бо̀ кесарь. ꙗ͗ко не лапъ пр
строꙗ͗є͗ть ю́же гра́ды. было
же тѣло є͗го крѣпко, ꙗ͗коже ͗ д͠ша.
на кон же ͗мѣꙗ͗ше ловт ꙁѣ
ло. а͗ въ є͗днъ дн͠ь ѕвѣрє. •м͠•
ѹ͗б копє͗мъ са́мъ. вепревъ.
͗ ѡ͗лѣнї. ͗ ло́сї. ра́тнкъ же
бы́сть нестръпмъ. мно́ѕ
же ѹ͗двша сѧ. ͗ пр ͗скѹ
шенїемъ. бь҇ⷭі́ бо̀ копїнкъ не
побѣдмы. стрѣлець ѹ͗лꙋ
лвъ. ͗ къ д͠шевнѣ же крѣпо
ст. ͗ къ телеснѣ х́трост.
пребыⷭ҇ є͗мѹ ва́ꙁнь бл͠гаа. ͗ по
всѣмъ бра́немъ непобеженъ быⷭ҇.
ра́ꙁвѣ а͗ще воє͗воды є͗го непослꙋ
шал є͗го бѹдѹть. ͗ ѹ͗
страшл сѧ, ѿ ͗ноѧ вны.
ю͗же пре́д псахѡмъ: ѡ͗
͗ꙁскан хⷭ҇а. ͗ ѡ͗ ͗ꙁб
єн младенець

367c

ка́ко кленѧхꙋ ͗рода⸱ о ͗ꙁбїєні͗
мла́денець. ͗ како на́паст пр́
͗маше ѿ своеѧ жены. ͗ ѿ своⷯ аⷣ⸱
͗ како а͗нфа пото́плень быⷭ҇ въ бан̀.
͗ кленѧхоутї . да та́ко ͗ са́мъ
бещадꙿствоує͗ть. ͗ а͗бє вне
шнѣе доброваꙁньє. премѣн
ша сѧ на домашнюю ꙁло́боу. ͗
наѧ прїмат напа́ст ѿ сво
є͗ѧ жены ѿ марїам. ю͗же поꙗ͗тъ
поуствъ пръвоу дордоу і͗єроу
салмлѧныню. марїам ͗же бы́
сть а͗рстовоулова вноука а͗ле
ксанꙿдрова дꙿщ. пре́жⷣе бо̀ ѿгна
с͠на своє͗го а͗нтпатра роженаго
ѿ дорды. сн͠оу ра́д ꙗ͗же род є͗
моу марїам. ͗ вда а͗нтпа́тро
в. то́кмо на пра́ꙁнⷣкы прхо
дт к собѣ. пото́мже не въꙁмо
го́ста оу͗дръжат ꙗ͗рост. но̀
прⷣѣ всѣм ꙗ͗влѧшета. ͗ ѿ ѻ͗
ною оу͗͗машет сѧ т҇ⷭ по всѧ
д͠н. а͗ антпатров прбыва́
шеть. бы́сть бо̀ х́тръ ласка
нїемъ къ ѿц͠ю. а͗ на братю стро
ꙗ͗ше раꙁнол́ныѧ клеветы.
ѡ҇͑вогда ѿ своє͗го ꙁамышленѧ
млъвѧ. ѡ͗вогда съ своєє дрꙋж
нѣ кажа проповѣдат люде
мъ. до́ндеже ѿсѣе оу͗пованїє
бра́тома ц͠рьскоє. ͗ а͗бє послаⷩ҇

367d
бы́сть ѿц͠мъ къ кесарев въ ц͠рь
скыхъ р́ꙁахъ. ͗ въ слоу́жбѣхъ
͗ въ сосоудѣхъ ꙗ͗ко ц͠рь. ра́ꙁвѣ
вѣнцѧ. ѡ͗два же мо́гъ првест
м͠трь свою на мрїамнъ ѡ͗дръ.
͗ въѡ͗роужв сѧ на бра́та, дво͗
мъ ѡ͗роу́жїемъ. ласка́нїемъ. кле
ветанїемъ. ͗ въꙁлож ѿц͠ю на
срⷣце на оу͗бє͗нїе є͗ю. ͗ водвъ а͗ле
кса́нꙿдра ѿц͠ь до рма. ѡ͗соудї 
прⷣѣ кесаремъ ѡ͗травленє͗мъ.
ѡ͗нъ же ѡ͗брѣ́тъ дръꙁнове́нїемъ
на во́пль. ͗ соу́дъ моу́драго ѡ͗͠ь
скоє съгрѣшенїе съ стоудомъ. по
кры́ же ѡ͗ собѣ крѣпко ѿвѣщаше
ть. ͗ ꙗ͗в сѧ ⷭ҇тъ, ѡ͗клевета 
съ братомъ. ͗ потомъ прослеж
ва́ше. ѡ͗ своє͗мъ бесщестї. ͗
ѡ͗ а͗нтпа́трѣвѣ прелщенї.
поспѣшашеть же є͗моу т҇ⷭота
своѧ. ͗ рѣнаа с́ла. ͗ наконець
ре́клъ сладко є́сть ѿц͠ю оу͗бтї-а
ѡ͗ба. ͗ прослеѕ́ша сѧ вс̀. ке
са́рь же раꙁꙋмѣвъ ꙗ͗ко непов
ненъ є͗сть. ͗ оу͗мр є съ ͗родо
мъ. ͗ повелѣ да боудоуть сн͠ве
покорн ѿц͠оу. а͗ томоу ѡ͗ста́
вт цр҇ⷭтво комоу хо́щеть ѿц͠ь.
пото́мꙿже въꙁꙿврат всѧ ѿ р
ма творѧ́ сѧ. ꙗ͗ко ѿда́сть в
ноу с͠нома. но̀ помышлѧше на́
нѧ. ͗дѧ́шеть бо̀ с н́мъ а͗нт
па́тръ наѧлнкъ ненавст.
но̀ не проꙗ͗влѧше ꙁло́бы своє͗ѧ.
боꙗ͗ сѧ мротво́рцѧ. прплꙋ
вꙿшм же ͗мъ къ клкю. ͗
поест ͗хъ повелкоу а͗рхе́
ла. бл͠годарѧ ͗рода. да на спа
сенїє ꙁѧ́тю своє͗моу
͗ веселѧ сѧ ѡ͗ м́рѣ. то́ бо̀ на

368a
псалъ къ кесарев. ͗ къ сердобо́
лѧмъ є͗го. да ꙁастоупѧть а͗ле
ксанꙿдра. ͗ провод ͗хъ до ꙁефꙋ
рна. ͗ вда́въ да́ры. •л͠• талантъ.
͗ пршедъ же ͗ро́дъ въ і͗єрⷭ҇ⷭлмъ.
͗ съꙁва лю́д. ͗ постав прѣдъ
собою тр сн͠ы. ͗ ѿвѣщаваше
ѿ ѡ͗шествї. ͗ хвалѧ́шеть б͠га
по велкꙋ ͗ кесарѧ. ͗же оу͗мор.
домъ є͗го въꙁмѧтеноу соу́щю. ͗
сн͠омъ подарова кꙋ́пнооу͗мє. ͗
ре́е. ꙗ͗ко кеса́рь мене поста́в
лъ гн҇ⷭа цр҇ⷭтвꙋ. ͗ соудю досто
͗на. а͗ꙁꙿ же смотревъ то̀ є͗сть,
на плъѕоу кесарев ͗ мнѣ. ́ же
тр̀ сн͠ы поставлѧю ц͠рьм. мо
лю сѧ да пръвоє боу́деть б͠гъ свѣ
тнкъ мо́ прав́тель моє͗ѧ
рѣ. пото́мже ͗ вы̀. старѣ
͗шомоу бо̀ въꙁрастъ подаваю͗
ть цр҇ⷭтво. а͗ ме́ншма бл͠года́
рꙿство. велество же цр҇ⷭтвїа
доволѣє͗ть бо́лшмъ. ͗хъже
кеса́рь съвокꙋп. а͗ ѿц͠ь поста́
влъ. то̀ ͗ вы̏ хран́тел т҇ⷭ
подаваю͗щмъ ла́дно ͗ по въꙁра
стоу. ͗же бо̀ ме́ншемоу оу͗год
т хо́щеть. а͗ бо́лшаго бесество
ват . то̀ неоу͗го́днкъ боу́деть.
а͗ꙁъ же раꙁдѣлю ͗мъ дрꙋжноу.
͗ сердобо́лѧ. ͗же мо́гоуть хра
н́т ͗мъ коу́пнооу͗мє. вѣмъ
бо̀ ꙗ͗ко мѧтежь гнѣвъ ражає͗
ть. ѿ дрꙋж́ннѧ беꙁꙋмѧ.
а͗ще л са́м бꙋ́доуть добр. ͗
мо́гꙋть хран́т любо́вь. ꙁа
повѣдаю͗тꙿ же не то́кмо с͠номъ
сво͗мъ. но̀ ͗ воє͗водамъ мо͗мъ
͗ всѣмъ лю́демъ. да ͗мѣю͗ть
оу͗пова́нїє на ка́мен є͗дного̀ .

368b
не цр҇ⷭтво бо̀ подаваю с͠номъ сво
͗мъ. но̀ ҇ⷭть цр҇ⷭтвїа. цр͠ьска
же весе́лїа ͗ слоу́жба же да боу́
деть ͗мъ. тѧ́гост же ͗ про́
мысла ѡ͗ ве́щехъ моє да боу́деть
а͗ще ͗ не хощю смотр́те же вс̀
въꙁраста моє͗го. ͗ жтїа ͗ бл͠го
да́рꙿства моє͗го. н бо̀ є͗смь ве
лм ста́ръ. ꙗ͗ко въскорѣ ѿаꙗ͗
т сѧ. н̀ вда́х сѧ въ пщоу ͗ въ
п́тїе. ͗мꙿже молодї въсхща
ю͗т сѧ. а͗ б͠гꙋ та́ко оу͗годхъ. ꙗ͗ко
͗ на мно́га лѣта ж́т. а͗ще же
кто̀ мо͗мъ дѣтемъ прꙗ͗єть,
на моє раꙁꙿдрꙋшенїе. да вда́сть
м ѿвѣтъ ꙁа́ сѧ ͗ ꙁа ѡ͗нѣхъ. не
ꙁавдѧ бо̀ а͗ꙁъ род́вшм сѧ ѿ ме
не ѿсѣкаю ҇ⷭть ѿ н́хъ. но̀ вѣдаа
ꙗ͗ко оу͗ношамъ вла́сть быва́єть,
поу́тноє шата́нїе. а͗ще бо̀ кто̀
ва́съ въспомѧнеть ꙗ͗ко беꙁо-ль
ст ходѧ пр͗меть ҇ⷭть ѿ мене.
не въꙁмоущаа ͗же сѧ да моуенъ
боу́деть. то̀ мню̀ ꙗ͗ко вс мꙿнѣ
прꙗ͗т на́ноуть. ̀рѣь мо
͗мъ сн͠омъ. тѣмъ плъѕꙋю͗ть
ѡ͗же ͗мъ а͗ꙁъ ж́въ. а͗ мнѣ ѡ͗же
ѡ͗н є͗д́номы́слен боу́доуть.
вы̏ же с͠нве мо́ блаѕ. пръвоє
помнаю͗ще с͠щенноє є͗стество.
ѿ негоже н ѕвѣрє прꙗ͗л лю
бовь. второє же стыдѧ́ще сѧ ке
сарѧ смрвшаго ва́съ. третьє
є͗же мене молѧщю сѧ, ͗деже
м бѣ лѕѣ велѣт. ͗ боудете
братїа пребыва́͗те коу́пно.
подаваю же ва́мъ нынѣ ͗ р́ꙁы
͗ слоужбꙋ ц͠рьскоую. молю же
сѧ б͠гꙋ да оу͗твръдть мою сꙋ
дбꙋ. а͗ще вы̀ є͗д́нооу͗мте.

368c
͗ та́ко ре́къ съ любо́вю цѣлова
ко́жⷣо ͗хъ с͠нвъ своⷯ. ͗ распоу
ст люд. ѡ͗в́ же молѧ́хоу сѧ
да бы оу͗тверженїе было рѣ́.
ѡ͗в́ же хотѧ́ще мѧтежа ͗ пре
мѣненїа. н творѧхоут сѧ слы́
шавше. раꙁдоша же сѧ братїа
͗моу́ще въ срⷣц ꙁло́боу вел́кꙋ
͗ мы́сль дроу́гъ на дрꙋга
͗Алекса́нꙿдръ же ͗ а͗рстооу͗лъ ѡ͗
пеѧлста сѧ. а͗же ц͠рь вꙿда́сть
а͗нтпа́тров пръвенꙿство.
а͗нтпа́тръ же ꙁавдѧ́ше бра́
тома ѡ͗ второнѣ͗ствꙋ. но̀
се́ льствъ сы̀ нра́вомъ. ͗ рѣ
ь ͗мѧ́ше дръжат мно́гымъ
ласка́нїемъ крыꙗ͗шеть ꙁа́всть.
ю͗же ͗мѧ́шеть къ братома. ѡ͗
на́ же надѣю͗щ сѧ на своє бл͠го
рѡⷣстꙿво. всѧ́къ по́мыслъ на ꙗ͗
ꙁыцѣ ͗мѧ́ста. ͗ мно́ѕ же пр
хожⷣахоу ѡ͗стрѧ́ще ѧ на гнѣвъ.
мно́ѕ же на росъсоьства ѿ а͗
нтпа́тра. всѧ́ же рѣ́ь а͗лекса́
нꙿдромъ ͗ꙁꙿмлъвлена въ оу͗шю
оу͗ а͗нтпа́тра бы́сть. ͗ ѿ а͗нт
па́тра прходѧ́ше къ ͗родов
съ прложеньє͗мъ. а͗ще ͗ сꙿпро́
сть ͗ꙁрее оу͗ноша не бы́сть бе
ꙁъв́ненъ. на ꙁло́боу рѣ́ь въꙁꙿвра
щашет сѧ. а͗ще же ͗ ма́лоу дръ
ꙁновеню. вел́коу вноу пр
кладывахꙋ. подъсыла́шеть
бо̀ а͗нтпа́тръ пр́сно ѡ͗стрѧ́
щхъ. да лжа є͗го ͗меть. ͗ст
нноую вноу. ͗ є͗д́на рѣь ѡ͗бл
ена бы́вш. всѣ́хъ лже́ ѹ͗тве
рдва́ше. а͗нтпатрова же
дрꙋж́на є͗стьствомъ бы́ша
же́стосерд а͗ к томоу да́ры

368d
пр͗маю͗ще ꙁаклнахоут сѧ.
ꙗ͗ко не ͗ꙁрещ то̀ та́͗но. та́
цѣхъ бо̀ а͗нтпатръ ͗скааше.
тѣ́мже ͗ жтїе є͗го бѧ́ше ѕло
бѣ та́͗на. на а͗лексанꙿдровꙋ дрꙋ
жноу поⷣходѧ́шеть. ѡ͗вѣхъ
да́рм. ѡ͗вѣхꙿ же ласка́нїемъ.
͗мꙿже всѧ̀ оу͗спѣ́ша є͗моу. ͗ съ
твор всѣ́хъ, да преда́тел є͗
моу боу́доуть ͗ рассо́ц. са́мꙿ же
бра́тне лце ͗мѧше. но̀ ͗спо
вѣднкы млъвѧ́ше ѡ͗та́. а͗
͗мꙿже рѣь бы́сть на а͗лексанꙿдра.
то́  прстоупашеть, творѧ́
сѧ по немъ млъвѧ. ѡ͗та͗ же прѣⷣ
ѿц͠емъ рѣ́ь положь. ͗спыто
вашеть . на гнѣвъ оу͗водѧше
ть ц͠рѧ. ͗ мнѧ́шеть съ ѡ͗роуж
є͗мъ стоꙗ͗ща ѡ͗ба с͠на на́ него. вѣ
ренъ же бы́сть а͗нтпа́тръ ѡ͗же
по брат вѣща́ше. тѣ́мъ ͗рѡⷣ
ꙗ͗рѧ́ сѧ є͗л́ко оу͗͗маше ѿ оу͗ношꙋ
т́. тол́ко же а͗нтпа́тро
в прложашеть
͗ ѿстоупвше ѿ него слоугы. ѡ͗в
во́лею. ѡ͗в же повелѣнє͗мъ. пто
ломѣ ҇ⷭтнѣ͗ш ͗ма дроу́гъ. ͗
цр͠ва бра́та ͗ ве́сь ро́дъ. ͗ а͗нт
па́тръ ͗мъ бы́сть ꙁа всѧ ͗ т
на того ꙁрѧ̏хꙋть. гръе͗ш же
бы́сть а͗лекса́нꙿдров. а͗нт
патрова м͠т доу́маю͗щ на нею.
лютѣ͗ш ма́ехы. ͗ ненав
дѧщ. ц͠рвю поу́ще па́сынкꙋ.
вс̀ же оу͗пова́ю͗ще на а͗нтпа́
тра. томоу же слоужа́хꙋ. ͗
ѿ ѻ͗ною оу͗кланѧ́хоу сѧ. оу͗нош
же клеветы не вѣдоуще беꙁъ
блюденїа. падашета вꙿ н́хъ. ꙗ͗вѣ
бо̀ не поношаа͗шеть ͗ма ѿц͠ь.

369a
но̀ помалоу раꙁоумѣꙗ͗шета ѿстꙋ
пленїе слоу́гъ. ͗ бо́лма гꙿнѣвашета
сѧ. ͗ въꙁꙿвраꙁ́ша сѧ ͗ма. ͗ феро́
ра стры́ єю. ͗ салом поспѣшаше
же на ненавсть. ͗ а͗лекса́нꙿдрова
жена, на глафꙋра родословѧщ
своє бл͠горо́дꙿство. ͗ похоупаю͗
щ сѧ. ꙗ͗ко всѣмъ жена́мъ цр͠вымъ
влⷣцѧ є͗сть. род сѧ по ѿц͠ ѿ т
менова ро́да. а͗ по м͠тр ѿ ͗стасп
͗скаго да́рѧ. ͗ велм поношаше
ть ͗родовѣ сестрѣ. ͗ женамъ є͗го
на просторо́дє. тѣхъ бо̀ поѧ ͗роⷣ
не бл͠горо́дїа ра́д, но̀ красоты рⷣа
мно́го же ͗хъ бы́сть ꙁаконоу та́
ко велѧ́щю. ͗ ц͠рю веселѧ́щю сѧ бо́
лм. ты̀ же всѧ̀ боу́є͗ст ра́д гла
ф́рны. ͗ лаꙗ͗нїа ненавдѧ́хꙋть
а͗лекса́нꙿдра. хꙋлѧ́шеть же ͗ сало
мноу дще́рь. а͗рстооу͗ловꙋ же
ноу. ѡ͗на́ же плающ сѧ повѣдаа
мт͠р. ͗ прлож ꙗ͗ко дѣда жены
є͗го. оу͗рка́на пршедꙿша къ немоу,
ѿ па́рфъ оу͗б. блюда́ сѧ є͗го да не
помыслть на него. то́ бо̀ оу͗по
ваа на оу͗ноуенъ бра́къ. ͗ желаа
в́дѣт ѿ͠ьство своє. прїде
͗ оу͗бє͗нъ бы́сть. не ꙗ͗ко са́мъ по
мыслѧ на ͗рода. цр҇ⷭтва ра́д. но̀
͗родоу оу͗боꙗ͗вшю сѧ є͗го. поне то
моу подобашеть ц͠рьскы сто́
лъ. ѿ марїам же прж́, тр̏
сн͠ы ͗ двѣ̀ дще́р. ме́ншї же с͠нъ
въ рмѣ оу͗ѧ́шет сѧ флосоѳъ
͗ оу͗мре. дрꙋгаа же бра́та растѧ
шета ц͠рьскымъ ѡ͗бы́ає͗мъ. по
мт͠рьню бл͠горѡⷣствꙋ. ѡ͗бае
ѡ͗же цр҇ⷭтвꙋѧ прж́ ѧ. крѣпѧ́
͗ш же всѣхъ бы́сть. на немъ по́
хоть марїамꙿскаа. тою бо̀ раꙁго

369b
рѧшет сѧ днѣ̀ па́е ѡ͗гнѧ. ͗ не
юꙗ͗ше ѕла̏ люби́мыѧ ра́д жены.
ѡ͗на́ же та́ко ненавдѧ́ше ͗рода.
бо́лма же ѡ͗нъ любѧ́шеть ю. ͗мꙋ
щ же ѡ͗гноушанїе на немъ. пра́
во ѿвещ. ͗ дръꙁнове́нє ѿ лю́бве.
͗ ꙗ͗вѣ поноша́ше є͗моу ꙗ͗же сꙿтво
р на оу͗рка́на на дѣда є͗ѧ. ͗ на бра́
та є͗ѧ ͗ѡ͗нафа
͗ не пощадѣ бо̀ ͗рѡⷣ. ͗ того мла́да
соу́ща. пороу бо̀ є͗мꙋ а͗рхє͗рѣ́
͗ство. ꙁ͠і• лѣ́тъ соу́щю є͗моу.
͗ѡ͗нафъ бо̀ ѡ͗блък сѧ въ а͗рхє͗рѣ
͗скыѧ р́ꙁы. ͗ въ є͗фꙋдъ. ͗ в́дѣ
вше є͗го людїе. ра́д бы́ша, ѡ͗же
бы́сть наслѣднкъ ѡ͗тню са́ноу.
͗ прослеѕ́ша сѧ по немъ. ͗ бы́
вш ве́ст ͗родов ѡ͗ томъ. ͗
посла своѧ галаты. ͗ т ꙁаста́
вше є͗го мы́ю͗ща сѧ въ ба́н. ͗ по
топ́ша  в кꙋпѣл. ͗ того ра́д
͗ сего̀ поношааше є͗мꙋ марїам.
сестроу же є͗го ͗ м͠трь ѕлы̀мъ ла
ꙗ͗нїемъ срамлѧть. но̀ ͗родъ ѡ͗
боуꙁданъ бы́сть жела́нїемъ по́
хот. лю́тъ же гнѣвъ ͗ раско
торанїє влѣѕѣ въ жены. ͗спы
та́вшмꙿ же мо́щ оу͗стремт,
͗рода на ꙗ͗рость. ͗ ѡ͗клевета́
ше марїам на прелюбодѣꙗ͗нїє
͗ ͗ноу мно́гоу рѣь пркладаю͗
ще ͗ клевета́ю͗ще ꙗ͗ко напса́
вꙿш сво́ ѡ͗браꙁъ лца. ͗ по
сла къ а͗нтоньє͗в въ є͗гпетъ
пле́мене дѣ́лѧ властолю́бѧ.
͗ далее соу́щю покаꙁа сѧ л͠коу ре
вноую͗щю є͗моу ͗ прежⷣе. пом
наю͗щю є͗моу клеѡ͗патрно пре
любодѣ͗ство. є͗ꙗже ра́д ͗ лꙋ
санїа цр͠ь оу͗бє͗нъ бы́сть. ͗

369c
ма́лхъ не то́кмо бо̀ боꙗ͗ше сѧ ѿ ͗
ма́нїа жены. но̀ к томоу ͗ смръ
ть прта́ше. хотѧ́ше ѿ͗т
къ а͗нто́нїєв. ͗ѡ͗сфꙋ порꙋ
 ю своє͗моу ꙁѧ́тю въ та́͗нѣ
ꙁаповѣдавъ є͗моу да ѹ͗бю͗ть
ю. а͗ще ѡ͗ного а͗нто́нї оу͗бє͗ть.
͗ѡ͗сфъ же неꙁꙿло́нра́вны с͠нъ.
хотѧ покаꙁат ка́ко марїам
любовь цр҇ⷭтвꙋ. ꙗ͗ко н по смръ
т раꙁлꙋѧ́т сѧ ѿ неѧ. ͗ проꙗ͗
в къ не та́͗ноу. ѡ͗на́ же прє͗
мꙿш ͗рода въспѧть пршедъ
ша. ͗граю͗щю с н́мъ на ло́ж. ͗
проша́ла. а͗ще ͗ноу женоу люб́
т пае тоѧ. ѡ͗номоу ꙁаклна
ю͗щю сѧ ꙗ͗ко нѣсть є͗моу млѣ
͗ш раꙁвѣ тоѧ. ѡ͗на же ре́е ве
лꙿм покаꙁалъ любо́вь ю͗же ͗ма
ш къ мнѣ. ѡ͗же є͗с ꙁаповѣда́
лъ ͗ѡ͗сфов оу͗б́т мѧ. лы́
шав же ц͠рь то̀ сло́во ͗ꙁоумѣ сѧ.
͗ бы́сть ꙗ͗ко погꙋбвъ оу͗мъ сво́
. ͗ помышлѧ́ше ꙗ͗ко бы не мо́
глъ ͗ѡ͗сфъ повѣда́т та́͗ны
тоѧ. а͗ще бы не прелю́бы меж
͗ма. ͗ бѣсоваше сѧ ѿ ревност.
͗ выскоѧ ѿ ложа своє͗го беꙁъ
стоудно по палатѣ. ͗ по дворꙋ
ходѧ́ше ꙗ͗ко всѧ́къ оу͗родвъ.
сестра же ͗родова солом, ͗
ѡ͗сфова жена. ͗ꙁскавш
то̀ врѣмѧ. ꙗ͗ко го́дно є͗сть
на марїам. ͗ прлга на ню мно́
го. ͗ прлож ꙗ͗ко вдѣ своє͗
го моу́жа ͗ѡ͗сфа блоу́дъ дѣ
ю͗ща. ͗ а͗бє повелѣ оу͗б́т ѧ
ѡ͗ба̀ ͗ бы́сть та́ко. Потом же
въскорѣ раскоꙗ͗ сѧ ц͠рь. ͗ пла
кашеть прⷣѣ стоꙗ͗щм.

369d
͗ ͗сковъ съ стола въпїаше, ма
рїам прⷣѣ всѣм ꙗ͗ко бѣсны.
͗ ѿ ѻ͗дра въставъ теѧ́ше на ма
рїам на ло́же. ͗ с ло́жемъ бесѣ
доваше ꙗ͗ко ͗ с тобою жвою.
ꙗ͗ко ꙁабывъ оу͗бє͗нїа є͗ѧ. донде
же врѣмѧ наоу͗ є͗го ѿлоуенїа
є͗ѧ. прїмъ пеѧ́ль подо́бноу стра́
ст. не хотѧ тръпѧше. наслѣ
днка же бы́ста с͠на мт͠рьню гнѣ
вꙋ. прє͗млюща мы́слю гнꙋша́
нїє. ꙗ͗ко ра́тнка блюдашета
сѧ ѿц͠ѧ. ͗ пръвоє въ рмѣ оу͗ѧ́
ща сѧ флосо́фь. па́е же поне́
же въꙁꙿврат́ста сѧ въ ͗ю͗дѣю.
растѧ́шеть же оу͗ нею оу͗мъ с тѣ
ломъ. ͗ прспѣвш же време
н бра́номоу. є͗д́нъ же поѧ со
ломоню дще́рь. а͗ дрꙋгы а͗рхе
ловꙋ каподок͗скаго ц͠рѧ. ͗ пр
͗ма́шета же къ нена́вст дръ
ꙁновенїе. ͗ ѿ шата́нїа є͗ю влѣ
ꙁо́ша вноу клетнц. ͗ гл͠ахꙋ
ꙗ͗вѣ къ цр͠в. ꙗ͗ко доу́має͗та
ѡ͗ба с͠на на него. є͗д́нъ же а͗рхе
ла́є͗въ ꙁѧ́ть прстро͗ сѧ бѣ
жа́т къ тьстю. да с нмъ до
плꙋвъ къ кесарев. ͗ навад
ть на ѿц͠а. ͗ ѡ͗блть . ͗
родъ же ͗сплъненъ бы́сть кле
вета́нїа. ͗ прведе а͗нтпатра.
ꙗ͗ко ꙁаграже́нїе с͠нома ͗ всѣмъ
дѣломъ. поѧ є͗го т́т па́е
ѡ͗ною. тѣмже нетръпмо бы҇ⷭ
премѣненїє в́дѧще т́ма ро
двшаго сѧ ѿ простыѧ мт͠ре.
͗ своє͗го ра́д бл͠горо́дꙿства. а͗ле
кса́нꙿдрова жена гроꙁ́т сѧ на
вс̀ жены дѣє͗ть ͗мже сѧдꙋ
на столѣ с моу́жемъ. то̀ вс̀

370a
жены ты прставлю на тка́нє.
а͗ моу́жь ⷯ на оу͗енїе дѣтемъ. а͗ ѡ͗
ба бра́та плаета по мт͠р. ͗ кле
нета ѿц͠а є͗го. ц͠рь вда́сть коє͗
женѣ ѿ послѣднхъ марїамꙿскыⷯ
р́ꙁъ. то̀ гроꙁта сѧ
͗Ꙗко по малѣхъ дн͠ехъ въ ц͠рьскыхъ
портъ мѣ́сто въ власѧнц ѡ͗
блекоут сѧ. того ра́д всего ц͠рь
оу͗боꙗ͗в сѧ. но̀ оу͗поваше на ͗спра́
вленїє є͗ю. хотѧ́щоу же є͗моу плꙋ
т въ р́мъ. ͗ прва́б ѧ ͗ бесѣ
дова с н́ма. ѡ͗во́ съ гроꙁою ꙗ͗ко
ц͠рь молѧ́шет сѧ ͗ма. ѡ͗во ска
ꙁанїемъ ꙗ͗ко ц͠рь. да лю́бѧт сѧ
ме́ж собо́ю. ѡ͗на же клеветнꙋю
рѣь ѿлож́ста ѿ себе гл͠юще.
ꙗ͗ко лжоу рѣ́ь въꙁлож на наю.
вѣренъ же боу́д ѿвѣтъ на́ю дѣ
ломъ. подобає͗ть же ͗ тобѣ
въꙁꙿбрант сло́вотворенїа.
͗ не подава́т оу͗шью своє͗ю клеве
щꙋщмъ. не ѡ͗скоудѣю͗ть бо мо
лвѧе на наю лжꙋ рѣ́ь. не пре
станоуть клеветаю͗ще. до́нде
же оу͗ш ͗мъ дає͗ш. ͗ тѣмъ
оу͗мрвша ѿц͠а. ͗ ѿ прⷣѣлежа
щаго гнѣ́ва ͗ꙁбы́ста. но̀ пеѧ́
лна про́еє прꙗ͗ста. раꙁꙋмѣ
ста соломоново рж҇ⷭтво. ͗ фе
рорно. то́ бо̀ прѧ́стнкъ
бы́сть ц͠рь. ра́ꙁвѣ вѣнцѧ. ͗схо
дѧшет сѧ є͗моу •р͠• талантъ.
͗ всѧ предѣ́лы ͗ѡ͗рданꙿскыѧ де
ржа́ше. ͗ въꙁемъ ѿ бра́та да
ромъ. ͗ етвертовла́стнко
мъ. поста́вленъ бы́сть кеса
ревымъ повелѣнїемъ. ͗родъ
же ͗ ц͠рьскомоу бра́коу сподоб
є͗го. вда́ ꙁа́ нь свою свѣсть.

370b
͗ по оу͗мрътвї є͗ѧ ѡ͗броу є͗мꙋ
свою дꙿще́рь старѣ͗шюю, съ тре
м сты̀ тала́нтъ. но̀ ферора оу͗
клон́ сѧ ѿ ц͠рьскаго бра́ка, на
по́хоть рабынѧ. ͗мже ц͠рь раꙁгнѣ
вав сѧ вда́ ю ꙁа ͗ного бра́та, є͗го
же ѡ͗бша парф. ͗ не мно́ѕѣ
оу͗гнѣвав сѧ. ͗ пода́сть проще
нїе стра́ст. ѡ͗клеветанъ же
бы́сть ͗ ферора. пр жве ц͠рц
ꙗ͗ко доу́має͗ть ѡ͗травт ͗
рода. тогда же бо́лм ѡ͗блѧ́
хꙋть . ͗родъ же а͗ще братолю
бвъ бы́сть. но̀ ѡ͗бае ꙗ͗тъ вѣ
рꙋ рѣ́ оу͗страшша сѧ ꙁѣло.
͗ а͗бє ꙗ͗тъ моу́т ѿ ͗спо́днⷯ
͗ до връхнхъ. с тѣм же феро
рноу дроужноу. ͗ н є͗днъ ѿ
н́хъ ͗сповѣда ѡ͗тра́вленїє. но̀
то́кмо ѡ͗же хотѧ́шеть бѣжа́
т въ па́рфы ͗ съ воꙁлюбмою.
прѧ́стнкъ доу́мѣ бы́сть.
костова́ръ соломнъ моу́жь. н
сало́м же не ͗ꙁбы клеветы. фе
рарь бо̀ бра́тъ соѧ́шеть на ню
ꙗ͗ко ѡ͗брꙋ́ла сѧ ͗ т ꙁа ѡ͗вада.
͗же бы́сть воє͗во́да а͗ра́вꙿскаго
ц͠рѧ. вра́гъ же ͗родовъ. ѡ͗бл
жена же бы́вш ѡ͗ семъ, помол
сѧ ͗ оу͗лꙋ прощенїе. ͗ съ феро
ромъ ѿ ц͠рѧ оу͗тверд сѧ. всѧ̀
борѧ́ на а͗лекса́нꙿдровоу главоу.
тр́є бы́ша каженц оу͗ ц͠рѧ е́
стн слоужа́ще. є͗д́нъ старе
ръпцемъ. а͗ дроугы стлън
къ. а͗ третї покладывашеть .
а͗лекса́нꙿдръ же велкы да́ры вда́
͗мъ. поⷣведе ͗хъ къ собѣ на съ
вокꙋпленїє. ͗ бы́вш вѣст
оу͗ ц͠рѧ. ͗ повелѣ моу́т ѧ.

370c
͗ моум бы́вше ͗сповѣдавъ
ше. ꙗ͗ко перева́б ⷯ а͗лекса́нꙿдръ
на лежа́нїе. ͗ бы҇ⷭ с н́м. ͗ пре
льст ѧ ѡ͗бѣща́нїемъ мно́гымъ
гл͠ѧ. ꙗ͗ко не подобає͗ть ͗мъ на
͗рода оу͗поват ста́ра соу́ща. ͗
беꙁъстоудна. ͗ снѣю͗ща вла
сы сво͗м. да́ сѧ ꙗ͗влѧ́є͗ть млаⷣ
всегда̀. но̀ а͗ꙁъ не хотѧщю є͗мꙋ
ѿ͗моу в него цр҇ⷭтво. ͗ на вра
ѕѣхъ своⷯ мщю ва́мъ. ͗ всѣмъ
дроу́гомъ мо͗мъ покажоу т҇ⷭь
вел́коу. повѣдаша же ͗ с̀ ꙗ͗ко
прхо́дѧть кꙿ немꙋ но́щю воє͗
воды ѡ͗та́. ͗ ͗же слнѣ͗шї
ѿ людї носѧще къ немоу да́ры
͗ т̀ ͗ всю̀ го́дноую слоужбоу.
тѣмъ ͗родъ та́ко сѧ оу͗страш.
ꙗ͗ко не смѣ н сло́ва ͗ꙁрещ. но̀
ѡ͗та́ пославъ ͗спытовааше
ть дѣꙗ͗нїе ͗хъ. ͗ ѡ͗бленыѧ
͗ꙁбвашеть. ͗ ͗сплън сѧ
цр͠въ дво́ръ беꙁаконїа лю́таго.
мно́ѕ бо̀ ͗мѣю͗ще вра́ждоу ͗
л нена́всть на дрꙋга. тѣмъ
клевета́нїемъ погоублвахꙋ
ть. ͗ лжаа рѣь вѣрна бысть
͗ моукша скорѣ клеветы. ͗
кто̀ пръвеє клеветавъ бы́сть
ѡ͗бл́нкъ съ ѡ͗бленымъ ѿ
него въ є͗днъ поу́ть смр͠тны
 ведо́ша сѧ. дш͠евны бо̀ тре
петъ ѿсѣка́шеть ͗спыта́нїє
такоу же го́ресть прїмъ ͗ро
дъ, ꙗ͗ко н на беꙁв́нныѧ пр
ꙁрѧ̏шеть кро́тостю. ͗ мно́
ѕѣмъ въꙁꙿбран ѿ своє͗го двора.
͗ на н́хъже не бы є͗моу вла́ст
рꙋноє. то̀ рѣ́ью лю́тъ бы́сть.
а͗нтпатръ же в́дѣвъ времѧ,

370d
оу͗го́дно собѣ. ͗ събравъ дрꙋж
ноу свою блꙁкы͗ не ѡ͗став н
є͗д́ноѧ мы́сл ꙁло́бныѧ на а͗ле
кса́нꙿдра. тѣмъ ꙁа́мысломъ ͗ ѧ
рованїемъ. ͗ та́ко же сѧ ꙁастра
ш ц͠рь, ꙗ͗ко мнѧ́шеть в́дѣ
т алекса́нꙿдра наⷣ собою съ меемъ.
͗ є͗мъ свѧꙁа . наѧ моут
дрꙋж́ноу є͗го. ͗ млъѧ́ще ͗же
оу͗мра́хоуть мно́ѕ. не оу͗мѣ
ю͗ще то̀ ͗ꙁрещ лꙿж́. дрꙋѕ
же не тръпѧ́ще моукъ. ноуд́
м быша бо́лѣстю сългат
г͠лахꙋ. ꙗ͗ко доу́машета ѡ͗ба бра́
та на него. ͗ лавѧ́шета оу͗бт
є͗го ловы дѣю͗ща. тѣмъ рѣ́емъ
а͗ще ͗ не пра́вымъ соу́щмъ. но̀
ноу́жею строє͗номъ. вѣроуꙗ͗тъ
ц͠рь. ͗ оу͗тѣшашет сѧ ͗мъ
да не мн́т сѧ беꙁъ пра́вды свѧ
ꙁавъ с͠на. а͗лекса́нꙿдръ же вдѧ
ꙗ͗ко не мо́жеть ѿц͠ь є͗го въꙁꙿвра
т́т гнѣва ѿ него. ͗ посред
ѕла̏ ͗дѧ́ше. ͗ напса́въ е́тве
ры кн́гы на врагы. ͗ вда ѿц͠ꙋ
͗сповѣдаꙗ͗ сѧ, ꙗ͗ко мыслѧше
на́ нь. прѧ́стнц же дꙋмѣ
бы́ша ѿ болѧ́ръ. ͗ ферора. ͗ са
ло́м. та́ко бо въ є͗дноу но́щь
прїде к немоу на ло́же, ͗ по͗
гра с нею а͗ще ͗ не хотѧ. въꙁе
мꙿ же ͗родъ кн́гы проте́. слы́
шавъ же а͗рхела то̀ п́шеть.
͗ оу͗боꙗ͗ сѧ ѡ͗ ꙁѧ́т ͗ ѡ͗ дщер
въскор въ ͗юдѣю. ͗ бы́сть 
ма ꙁастоуп́тель промысленъ.
͗ моу́дростю расꙿсыпа гроꙁꙋ
ц͠рвꙋ. н цѣловавъ бо̀ є͗го въ
пꙗ͗ше. кдѐ є͗сть сквръны мо́
ꙁѧ́тъ. кдѐ оу͗ꙁрю̀ главꙋ ѿц͠а.

371a
оу͗б͗цѧ. да раꙁдѣрю ю сво͗ма
рꙋка́ма. ͗ прложю къ до́бромꙋ
ꙁѧ́тю дще́рь. а͗ще бо̀ ͗ не прѧ́
стнца бы́сть дꙋмѣ. но̀ понеⷤ
тако моужа жена нарекла сѧ то̀
скве́рна є͗сть. двлю же сѧ ͗ то
бѣ ѡ͗ тръпѣнї. а͗ще доселѣ а͗ле
кса́нꙿдръ жветь. а͗ꙁ же потъ
кнꙋв сѧ ѿ каподокыѧ. мнѧ́ ѡ͗
брѣст є͗го моума по досто
ꙗ͗нїю. ͗ хотѧ ͗спыта́т ѡ͗
дще́р моє͗ ͗ с тобою. ю͗же ѡ͗
брꙋхъ є͗моу ꙁрѧ̏ на тѧ ͗ на тво́
са́нъ. ны́нѣ же да промыслвѣ
ѡ͗ ѻ͗бою. а͗ще ты є͗с. ѿц͠ь не мога
оу͗б́т с͠на ѿц͠ьоу͗б́͗цѧ. да
͗ꙁмѣнвѣ деснц. тѣмъ сло́
вомъ ѡ͗боує͗мъ въꙁмоущеноє
срⷣце ͗родово оу͗крот. ͗ вꙿда́сть
є͗моу ͗родъ а͗лекса́нꙿдровы кн́
гы проест. ͗ сѐ на кою͗жⷣо гла
вꙋ съставлваа ͗мъ. ͗ раꙁмы
шлѧше. ͗ по ма́лоу прведе внꙋ
на пса́нныхъ ͗ на ферора. вдѧ
же ц͠рѧ вѣрꙋю͗ща є͗моу. ре҇ⷱ раꙁмы
слвѣ є͗гда когда оу͗ноша тѣмъ
всѣмъ прелщенъ ͗ оу͗ловленъ. а͗ не
ты̏ оу͗ношею. а͗ꙁъ бо̀ не раꙁоумѣю
про которꙋю внѹ въдалъ бы̀
въ толко гнꙋшенїе. в́жꙋ бо̀
ꙗ͗ко ц͠рьскоє весе́лє. ͗ пщоу ͗
слоу́жбꙋ пода́лъ є͗моу є͗с. а͗ на
слѣдованїа ѧ́є͗ть. но̀ мню ꙗ͗ко
на́ тѧ̏ наоу͗ваю͗ть оу͗ношю
простость клонѧть на пороу
га́нїє. тѣмъ бо̀ не то́кмо оу͗но
ша прелщаю͗т сѧ. но̀ ͗ ста́р.
͗ домове ве́лї. ͗ свѣтлї. ͗
цр҇ⷭтвїа превратѧт сѧ. ͗родъ
же вѣрѹꙗ͗тъ тѣ́мъ словесомъ.

371b
͗ ѿꙗ͗тъ гнѣ́въ ѿ а͗лекса́нꙿдра.
а͗ на феро́роу сѧ ꙗ͗рѧ́шеть, ͗
се́ пораꙁоумѣвъ ско́ро премѣне
нїє цр͠во. ͗ любо́вь крѣпкꙋ къ а͗
рхелов. поне́же не бы́сть є͗мꙋ
бл͠гоѡ͗браꙁенъ на сп҇ⷭнїє. ͗ ѡ͗ста́
ввъ ͗рода бежа къ а͗рхелов.
ѡ͗нъ же рее не вѣдѣ ка́ко мо́гоу
[то] (!) тебе ͗спрос́т, пов́нна
сꙋща вною бессленою. ͗ на ц͠рѧ
подꙋмавъ. ͗ всю с̀ ꙁлобоу пр
оу͗готоввъ на оу͗ношю. но̀ ѡ͗
же хо́щеш прощенїа, ѡ҇͗ста́
н сѧ ѿ льст. ͗ поклон сѧ прⷣѣ
цр͠мъ, ͗ ͗сповѣжь свою вноу
съ слеѕа́м, ͗ боу́доу т ͗ а͗ꙁъ
помощнкъ. ͗ послоушавъ фе
рора ͗ ѡ͗блък сѧ въжеⷣлѣнны р́
ꙁы да сѧ ꙗ͗в́ть смренъ. ͗ пла́
ѧ прпаде прⷣѣ ногама ͗родо
выма. просѧ проще́нїа. ͗ сꙿкве
рнъ сѧ въꙁываа, ͗ ѡ͗ка́ненъ,
тво́рець всемоу ѕлꙋ̏. є͗л́ко на
псалъ а͗лекса́нꙿдръ, ͗ ͗сповѣ
да сѧ. ꙗ͗ко поха́бъ є͗сть ͗ цѣ
лооу͗менъ. прелюбо́вь жены.
͗ тѣ́мъ оу͗крот ͗родъ гнѣвъ.
͗ а͗рхела́ю поспѣшествꙋю͗щю
є͗моу ͗ гл͠ющю. ꙗ͗ко ͗ а͗ꙁъ лютѣ
͗шаа стражоⷣу ѿ бра́та своє͗го.
но̀ тѧ̀ є͗стество. не въꙁдава́ю
є͗моу ѕла̏ ꙁа ѕло̏. въ цр҇ⷭтв бо̀
ꙗ͗ко въ вел́кыхъ телеса пр́сно
подъхо́дть, ѡ͗то́къ по оу͗до
мъ ѿ велества. ͗ не подоба
є͗ть ѡ͗текша оу͗да ѿрѣꙁат.
но̀ ͗сцѣл́т съ кро́тостю. ͗
тѣмъ сло́вомъ оу͗крот ͗рода
на ферорꙋ. а́м же є͗ще гнѣва
шет сѧ на а͗лексанꙿдра гроꙁѧ сѧ.

371c
ѿꙗ͗т ѿ него дще́рь свою, вестї ю
домов. до́ндеже ͗рѡⷣ помол
сѧ є͗моу. ѡ͗ставт ю въ оу͗но
ш. а͗рхла́є͗в же бо́лм клю
щю. ꙗ͗ко всѧ́комоу ͗номꙋ є͗мꙋ
же вел́ш ѡ͗броую ю, понеже
не хощю раꙁлоу́т сводꙿбы
с тобою ͗ скоупленїа. а͗лексанъ
дра же небре́гꙋ ꙁѧтемъ ͗мѣт.
͗родъ же ѿвѣща є͗моу. ꙗ͗ко
да́ръ мнѣ̀ боу́деть с͠нъ мо́ ѿ
тебе. а͗ще не раꙁлоу́ш бра́
ка соу́щмъ оу͗нош. а͗ще с нмъ
та̀ жветь. да боу́деть є͗мꙋ
ꙁастоупнцѧ ѿ съгрѣшенї.
а͗ще раꙁлоу́ш, то̀ ͗ с͠нъ мо́
ѿає͗т сѧ. оу͗стромленѧ
бо̀ мѧ́ша быва́ю͗ть моу́же
в стра́жⷣꙋщемоу, ͗ мыслѧ
щю ѡ͗ своє͗ стра́ст. ͗ ѻ͗два̀
а͗рхела послоуша. ͗ оу͗мр сѧ
съ ꙁѧ́темъ. ͗ ѹ͗мр ѹ͗ношꙋ
съ ѿц͠емъ. ͗ ре́е є͗моу да послеть
 в рмъ къ кесарев. напсахо
мъ бо̀ є͗моу ѡ͗ всемъ. ͗ тѣ́мъ
моу́дрооу͗мє͗мъ. а͗рхела ͗ꙁба́
в ꙁѧ́тѧ. а͗ потомъ въ бл͠го
п́щї ͗ въ веселї пребыва́ше.
͗доу́щю же є͗моу къ своє͗ є͗мꙋ
ꙁемл̀. ͗ пот́ є͗го ͗родъ вел́
кым да́ры. •о͠• талантъ.
да́сть же є͗моу ͗ столъ ꙁла́тъ,
съ драгымъ ка́менїемъ оу͗стро
є͗нъ. ͗ скопце  наложнцю сво
ю. ͗мѧ є͗ всю̀но́щнаа. ͗ дрꙋ
жны є͗го поест. ко́ждо по
достоꙗ͗ню. та́кожⷣе ͗ цр͠въ
рѡⷣ поестша а͗рхелоу ҇ⷭтны
м да́рм. повелѣнїемъ цр͠ѧ
͗ провод ͗рѡⷣ съ велможам.

371d
до а͗нтѡ͗хѧ

ѡ͗ лⷯмⷣромъ є͗врꙋкль. каⷦ҇ ѿ лко
на͗ пр͗де. прнесе дары многы̀
архелає͗въ мрꙿра. раꙁⷣрꙋш  ѻлекса
ло́во .ра͠і. ндра погꙋб
По малѣх же д͠нехъ прїде въ ͗
ю͗дѣю, моу́жь лхомоу́дръ. ͗
менемъ є͗оу͗роуклї, ѿ лаконїа.
͗же ͗ а͗рхеловъ м́ръ раꙁꙿдрꙋш
а͗лекса́нꙿдра погѹб, ꙁлато͗ма́
нїа ра́д. то́ бо̀ пршедъ къ ͗ро
дов. ͗ прнесе є͗моу да́ры свѣ́
тлы. ͗ раꙁнол́ны. тѣ́мъ ло
вѧ т́ ͗ мно́го͗ма́нїа. ꙗ͗коже
͗ бы́сть. ͗ ѡ͗боує͗мъ цр͠ѧ ласка
нїемъ. ͗ рѣ́ною с́лою. ͗ ло́жны
мъ хваленїемъ творѧ ͗ гл͠ѧ. всѧ́
ескаа же любма ͗родов ͗ нарѧ
д  въ прѣ́днюю дрꙋжноу. ѡ͗
нъ же распытавъ дома́шнюю стра́
сть. ͗ бра́тне раскоторанє.
͗ та́ко ѿц͠ь кого́жⷣо ͗хъ любѧ́ше
ть. а͗бє шедъ къ а͗нтпатро
в вда сѧ є͗мꙋ ѡ͗тнꙋдь. ͗ тво
рѧшет сѧ прꙗꙗ а͗лексанꙿдро
в. сълга́въ є͗моу ꙗ͗ко а͗рхела
дрꙋгъ є͗моу є͗сть. ͗ то́ ско́ро
прꙗ͗тъ ꙗ͗ко ͗скꙋснаго. ͗ къ а͗
рстооу͗лов прведе . ͗ бы҇ⷭ
на́͗мтъ а͗нтпатров. а͗ле
ксанꙿдровъ преда́тель. ѡ͗номꙋ

372a
бо̀ поношашеть. а͗ще ͗ старѣ
сы́ преꙁр̏ть ловѧ́щхъ с́хъ є͗
го. ͗ хотѧ́щхъ ѿсѣщ надежꙋ
є͗го. къ а͗лексанꙿдров же гл͠аше.
въскоую ѡ͗ставлѧє͗ш цр҇ⷭтво
род́вшемоу сѧ ѿ простыѧ ма́
тере. а͗ сам сѧ род́въ ѿ цр͠ц. ͗
цр͠евноу поє͗мъ. ͗ тестѧ ͗мѣѧ
ц͠рѧ а͗рхела. ͗ бы́сть вѣренъ оу͗
ноша. ѡ͗же сѧ сътвор дроу́гъ
а͗рхе́лов. тѣмъ нтоже потаа
плакаше къ немоу на а͗нтпатра.
͗ на ͗рода гл͠ѧ. ꙗ͗ко ѡ͗же оу͗б ма́
терь є͗ю. то̀ не творть то̀
преюдноє. а͗ще ͗ оу͗ на́ю ѿ͗ма
є͗ть цр҇ⷭтво є͗є. є͗врꙋклї же
творѧ́ше сѧ. ꙗ͗ко млѹꙗ є͗го
прослеѕ́ сѧ прѣд нм. ͗ тѣ
м рѣм ͗ поношенїємъ пока
ꙁавъ ѧ. ѿ͗де къ а͗нтпа́тро
в носѧ всю̀ та́͗ноу. прлга
же є͗мꙋ ꙗ͗ко ловта є͗го въско
рѣ оу͗б́т. ͗ въꙁемъ ͗мѣнїа
мно́жество ѿ лга́нїа. хвалѧ
ше а͗нтпа́тра къ ѿц͠ю. ͗ пѡⷣ
стро́въ смръть а͗рстооу͗ловꙋ
͗ а͗лекса́нꙿдровꙋ. клевета́т
наѧ на нѧ прѣдъ ѿц͠емъ. ͗
прстоупвъ къ ͗родоу г͠лаше.
ꙗ͗ко а͗ꙁъ т дн҇ⷭе даю́ жвотъ
ꙁа мно́гоую блгⷣть ю͗же є͗с да́
лъ къ мнѣ. ͗ свѣтъ т пода
ваю къ страннолю́бїа твоє͗го
мѣсто. дре́вле бо̀ на́ тѧ наѡ͗
стренъ ме́ь. ͗ а͗лексанꙿдрова
деснца оу͗крѣпла сѧ є͗сть ͗
въꙁвⷣгла сѧ на́ тѧ. но̀ а͗ꙁъ въ
ꙁꙿбранхъ ско́рость є͗го. тво
рѧ садоукеѧ творца ѕлꙋ̏. ͗
съвѣтнкы клеветѣ. поспѣ

372b
шнкъ є͗моу. а͗лекса́нꙿдръ бо̀ гл͠е
ть. ꙗ͗ко не то є͗моу бы́сть до
сы́тост. ꙗ͗ко цр҇ⷭтвоує͗ть
въ тоу́жⷣемъ цр҇ⷭтвѣ. по оу͗б
є͗нї мт͠ре моєѧ. цр҇ⷭтво є͗ѧ дръ
жть. но̀ ͗ є͗ще тоужⷣего наслѣ
днка ведеть. ͗ подає͗ть мт͠ре
моє͗ѧ цр҇ⷭтво. а͗нтпа́тров
гꙋб́телю. но̀ въꙁщꙋть є͗го
оу͗рка́нов ͗ марїамн бѣ́с.
нелѣпо бо̀ є͗моу преꙗ͗т ѿ тако
ваго ѿц͠а влⷣьство беꙁъ боꙗ 
бл͠года́рꙿства дѣлѧ. а͗ще бесѣ
доват наноуть. котор
вѣжⷣалоую͗ть а͗лекса́нꙿдръ гл͠ѧ.
ꙗ͗ко а͗ꙁъ є͗д́нъ є͗см бл͠года́ре
нъ. а͗ рѡⷣ ѿц͠ѧ моє͗го хоу́дъ є͗сть.
но̀ ѡ͗ба́е ѡ͗брѣтаю своє͗го ѿц͠ѧ
ѕла̏. ͗ жестъка на мою ѧ́сть.
͗ то́кмо а͗нтпа́тров любеꙁн
ваго. є͗гоже дѣ́лѧ сла́дко оу͗
мрꙋ. не мога ꙁрѣ̏т ꙁлобы. а͗ще
же ͗ оу͗бю вна́ м боу́деть на
сп҇ⷭнїє а͗рхе́ла. ͗бо̀ є͗сть ц͠рь м
те́сть. а͗ к томоу побѣгноу ско́
ро. пото́мже кесарев въꙁвѣ
щю ͗родово ѕло̏нра́вє. не ста́
ноу бо̀ прѣдъ н́мъ ꙗ͗ко ͗ пре́жⷣе
трепеща прⷣѣстоꙗ͗ща ѿц͠ѧ.
н̀ ͗ꙁрекоу ѡ͗ є͗д́нахъ внахъ
є͗го. но̀ пръвоє повѣмъ ꙗ͗ꙁы́е
скоую ꙁлобоу. ѕло̏͗ма́нїе є͗го
до кро́ве ͗ до д͠ша. пото́мъ же
ꙗ͗влю на кото́раа дѣла. ͗ на ко
тороую п́щю склва́ше. ꙗⷤ
съ кро́вю добыва́ше. ͗ ка́цї
лоука́вї моу́ж ѿ него раꙁбо
гатеша. ͗ есо ра́д пот҇ⷭ ͗
оу͗стро́ тоу́жⷣаа гра́ды. ͗ꙁ
щю же ͗ дѣла тамо ͗ м͠трь мою.

372c
͗ цр҇ⷭтва є͗го скве́рноу прѣдъ
ꙫ͗ма положю. ͗мже не ѡ͗сꙋ
женъ боу́доу. ꙗ͗ко ѿц͠а оу͗бє͗
ць таковоую рѣь сложвъ. є͗
врꙋклї на а͗лекса́нꙿдра. хвалѧ́
шеть а͗нтпа́тра. ꙗ͗ко то́
є͗д́нъ є͗сть ѿц͠ьлю́бець. ͗ тѣ
мъ съхраненъ є͗с ѿ ꙁло̏доу́мѧ.
ѿц͠ь же ѿ пръваго гнѣва ͗ є͗ще
не оу͗тѣшв сѧ. на второую бе
сцѣнноую ꙗ͗рость оу͗стрем сѧ.
͗ па́кы ѡ͗брѣ́тъ времѧ а͗нт
па́тръ. мно́гы клеветнкы на
бра́тю свою поуща́ше. ͗оу͗ко́
ндъ. ͗ тоура́нї. ͗ со́тнка ѡ͗
ба. ѡ͗та́ прход́та къ бра́то
ма. тѣмже ͗родъ раꙁꙿгнѣва
в сѧ ѕѣло. є͗мъ тою ѡ͗бою мꙋ.
но̀ ѡ͗на нто́же не въꙁвѣст
ста ѿ клеветы. прнесена же
бы́сть є͗псто́лїа ѿ а͗лексанъ
дра къ ͗родовоу властелноу.
молѧ́щю сѧ да прїметь  въ
градъ съ а͗рстооу͗ломъ. ͗мже
оу͗бє͗вѣ ѿц͠ѧ. ͗ пода́жь на
мъ ѡ͗роу́жїе гра́дꙿскоє. ͗ ͗мѣ́
нїе. ̀ є͗псто́лїа погроуꙁ
а͗лекса́нꙿдра. г͠лаше же ꙗ͗ко пре
лще́нє є͗сть дѡ͗фо͗тово.
͗же бы́сть грамоткъ цр͠евъ
х́тръ моу́жь моу́дръ. ͗ мно́
га сътворт свою грамотоу
͗ подо́бноу ͗нѣмъ грамотамъ.
͗ многа преѡ͗браꙁвъ. ͗ тою
вною наконець погоубленъ бы҇ⷭ.
͗родъ же моувъ того власте
лна. нто́же слы́шавъ кле
веты ѿ него. немощнымъ сꙋ
щмъ ѡ͗бл́нкомъ. ͗ пове
лѣ ѡ͗ба с͠на ꙁатвор́т. но̀ ͗

372d
є͗ще не свѧꙁана. гꙋб́телѧ же
домоу ͗ ѕло̀тво́рцѧ. ͗ стро͗
телѧ все́ скве́рнѣ ворꙋклеѧ.
ꙗ͗ко сп͠стелѧ блгⷣт хвалѧ́ше
͗ пода́сть є͗моу •н͠• тала́нтъ.
ѡ͗нъ же ва́рвъ пра́воую вѣсть.
бежа въ каподокю. дръꙁноу къ
а͗рхелаю г͠лат. ꙗ͗ко смр ѧ
а͗лекса́нꙿдра ꙁѧ́тѧ є͗го съ ͗родѡⷨ.
͗ вꙁѧ́ мно́го даровъ ͗ ѿ͗де. ͗ пр
шедъ въ є͗ла́дꙋ. ꙗ͗же ѿ ѕло̏хтрїа
стѧжа. на таковаю ͗склаю.
͗ дво̀кра́ты къ кесарев прве
денъ бы́сть. ѡ͗же мѧтежь ͗сплъ
н а͗ха͗скоую ꙁемлю̀. ͗ раꙁꙿгра́
б гра́ды. тѣ́мже ͗ ѡ͗ꙁемꙿство
ванъ бы́сть. а͗ томоу така мѣ́
сть бы́сть. ꙁа а͗рстооу͗ловоу
͗ ꙁа а͗лекса́нꙿдровоу. досто͗но же
мнѣ пса́т прот́воу спартїа
тоу семоу. ко́͗скаго є͗варата.
е́ бо̀ сы́ а͗лексанꙿдровъ дрꙋгъ.
пршедꙿшю же є͗моу в то врѣмѧ.
є͗гда є͗врꙋклї прїде. прашаю͗
щю цр͠в ѡ͗ клеветѣ. кленѧше
сѧ вел́кым клеветам. ꙗ͗ко
не слы́ша ѿ оу͗нош нто́же
но̀ ѡ͗бае не плъѕа бѧ́ше ͗ма ѡ͗
ка́нныма. ͗рѡⷣ бо̀ слоухъ сво́
даꙗ͗ше є͗д́немъ ѕло̏г͠льнкѡⷨ.
͗ то є͗моу до́бры прꙗ͗тель.
͗же с н́мъ ла́дно є͗д́номыслѧ
ще. ͗ на оу͗ношю жаловаше. пр
лож же ͗ салом на нѧ жесто
сердїа ͗родова. а͗рстовоу́лъ
бо̀ хотѧ прлож́т бѣдоу
на неє̀. ͗мꙿже те́ща є͗го бѧ́ше.
посла́ кꙿ немоу ͗ велѧ блюст сѧ
ѿ ц͠рѧ. доу́має͗ть бо̀ оу͗бт ю
понеже вѣсть є͗моу бы́сть.

373a
ꙗ͗ко хо́щеш ͗т ꙁа сꙋдѣѧ а͗равь
скаго ꙗ͗ко ͗ пре́жⷣе та͗ноу цр͠воу
ꙗ͗влѧ́є͗ш к немоу. врагоу є͗моу
сꙋщю
Сѐ сло́во ꙗ͗ко боу́рѧ пораꙁ оу͗ношꙋ
ѡ͗бѣ. сало́м бо̀ пртекш къ
цр͠в въꙁвѣст ве́щь с́ю. ѡ͗нъ
же не стръпѣ свѧꙁа ѡ͗ба сн͠а. ͗
раꙁлоу́въ ѧ͗ посла къ кесарев
ско́ро а͗лꙋмпїа воє͗водоу свою пр
ꙗ͗ꙁнь а͗лоумба. є͗псто́лю не
соу́ща ѡ͗ тѣ́хъ ве́щехъ. ѡ͗на же
къ рмоу прплоувша вда́ста
кесарев цр͠вꙋ є͗псто́лю. ͗
тѧ́жка є͗моу пеѧль бы́сть ѡ͗
оу͗ношахъ. не мнѣл л̀ поꙗ͗т
ѿ ѡ͗ц͠ѧ вла́ст ꙗ͗же на дѣтехъ.
͗ псалъ к немоу протвоу. оу͗
тве́ржаа ͗ творѧ ͗ гн҇ⷭа сво͗мъ
дѣтемъ гл͠ѧ. ꙗ͗ко добрѣ сътво
р́ш. ѡ͗во́ же ѡ͗бщ соуд́щ,
поста́вш пов́ннаа. а͗т кꙋ
пно ͗спра́вѧть ѧ. тво ро́д
͗ мо властелн. а͗ще же сѧ
ꙗ͗вта дръж́ма вною. то̀ оу͗
б́т ѧ. а͗ще же боу́дета ѡ͗ бѣ
жа́нї мыслла. то̀ по малоу
мꙋ́т ѧ. тѣмъ ͗родъ послꙋ
шавъ. ͗ шедъ къ оу͗ртоу, ͗дѣ
же кеса́рь повелѣ. ͗ събра тоу
соудще. сѣдꙿшм же ге́монѡⷨ
повелѣнїю кесаревꙋ саторннъ.
͗ педа́нї. ͗ ѡ͗лоумнї. сро́дн
ц цр͠вы. ͗ вс̀ крѣпльшї соурь
скыѧ ꙁемлѧ̀. ра́ꙁвѣ а͗рхе́ла цр͠ѧ.
томоу бо̀ соу́щю тьст а͗лекса́
нꙿдровꙋ. блюдѧ́шеть є͗го. а͗ сво
є͗ю сн͠оу не ͗ꙁведе на сꙋдще. съ
промысломъ ꙁѣло. роꙁꙋмѧше
бо̀ а͗ще сѧ ꙗ͗в́та. то́кꙿмо в жа́

373b
лость боу́дета всѣмъ. а͗ще сло́
во ͗ма въдадѧть. то̀ ско́ро а͗ле
кса́нꙿдръ боу́деть раꙁрⷣѣшенъ
ѿ вны. тѣмꙿже ͗ оу͗дръжа ꙗ
въ плато́нѣ в сдо́нꙿскомъ гра
дѣ. ста́вꙿ же ц͠рь прѧшет сѧ
а͗кы прѣд н́ма. ͗ хотѧ въꙁвѣ
ст́т є͗ вноу, но̀ не можа́ше
не ͗мѣѧ пра́выхъ ѡ͗бл́нкъ.
͗ ͗ныє же хоу́лы въꙁлож́ша на
нѧ г͠лѧ. ꙗ͗ко ла́ꙗла, ͗ роптаста
на мѧ. ͗ ꙁавдѧста ͗ дꙋмаста
на́ мѧ, како мѧ оу͗мор́т. а́
мꙿ же свѣдѣтель є͗смь томоу.
͗ потомъ нкомоуже не прот
вѧщю сѧ є͗мꙋ сло́вомъ. ѡ͗нъ про
слеѕвъ ре́е. ѽ ͗ ꙁлова́ꙁнвшы
а͗ꙁъ. ѡ͗ го́рка моѧ побѣда ю͗же пр
͗маю на своѧ ѧ́да. ͗ наѧ праша
т сꙋдѧ́щхъ ѡ͗ ѿвѣте. ͗ пръ
вы саторннъ ре́е ꙗ͗ко досто͗
на є͗ста ка́ꙁн а͗ не смрът. тре́
мъ бо̀ с͠номъ соу́щмъ оу͗ мене. не
пра́веднкъ боу́дꙋ, а͗ще тоу́жⷣ
дѣт ѡ͗сꙋжⷣаю смрътю. ка́коⷤ
͗нї мно́ѕ рекоша. ꙋ͗ѡ͗лоумъ
пї же лю́тъ ѿвѣтъ наѧ г͠ла
т. ͗ по немъ вс̀ смрътю ѡ͗сꙋ
д́ша нош. ѡ͗в хотѧ́ще оу͗го
д́т ͗родов. ѡ͗в же ненав
дѧще є͗го. ͗ хотѧ́ща ц͠рв бе
сѧдꙿства. а͗ нкто́же гнѣва
ꙗ͗ сѧ на оу͗нош. тоу́ же смотрѧ́
хꙋ вс̀ соурї  ждове. а́ю͗ще
концѧ дѣꙗ͗ню. ͗ нкто́же мнѣ
лъ бы̀, ͗родоу жестокоу ͗ скве́
рноу до ѧдоѹ͗бє͗ню. ѡ͗нъ же
влеѧ́ше с͠на своє͗го ко тоурꙋ. ͗
ѿтоу́дꙋ преплоу въ кесарю. тꙋ
помышлѧ́ше, кы́мъ ѡ͗браꙁомъ,

373c
погоуб́ть ѧ 
о́͗нъ нѣ́кто менемъ т́тъ ѡ͗бы́
нкъ ͗ ꙁна́є͗мъ цр͠в ͗ сн͠ома є͗го.
слы́шавъ ꙗ͗ко хо́щеть ѧ погоуб́
т. вел́ествомъ пеѧ́л оу͗жа
се сѧ. ͗ оу͗мъ сво́ погꙋб. ͗ ходѧ
а͗кы похабъ въпїаше. попра́ сѧ
пра́вдою. ѿ͗де ͗стнна. ͗ ра
ꙁлꙗ͗ сѧ є͗стество. жтїе ͗сплъ
н́ сѧ беꙁако́нїа. ͗ дш͠а цр͠ва ѿ͗
де. ͗ оу͗мъ є͗го ͗ꙁмѣн́ сѧ. г͠лъ
є͗го ꙗ͗ко вѣтръ. словеса є͗го ꙗ͗ко
роса оу͗тренѧѧ. ͗ к томꙋ всѧ
прложвъ ꙗ͗же мо́жеть рещ
л͠къ бесꙋꙗ͗ сѧ. ͗ не щадѧ тѣла
своє͗го. н помнѧ жвота.
͗ прстоуп къ цр͠ю ͗ рее є͗моу
съ ꙗ͗ростю. не ты̀ л є͗с ꙁло̀
ваꙁнвеє всѣхъ. ͗ беꙁꙋмнѣє
на свою оу͗тробоу. послоушає͗ш
лоука́выхъ. а͗ꙁъ мню́ ꙗ͗ко гнꙋ
сенъ є͗с бг͠ѹ ͗ л͠комъ. ѡ͗же фе
рорꙋ ͗ сало́м. ͗ мно́жества
ѕла̏ сътвор́вшмъ. проще́нїє
же пода́лъ є͗с. а͗ ны́нѣ вѣроуѧ
͗мъ хо́щеш погоуб́т ѧ́дѣ
сво. а͗ наслѣднка пра́ваа тво
є͗го цр҇ⷭтва. а͗нтпа́тра же ѡ͗
ставлѧє͗ш. є͗моу́же не крѣ́
пко цр҇ⷭтвоват. смотр же
є͗гда когда ͗ томоу боу́деть не
на́всть ѿ во͗нъ. нѣ́сть бо̀
͗же не жалꙋє͗ть по ѡ͗троѧтꙋ.
͗ ѿ ге́монъ мно́ѕ гнѣваю͗т сѧ
ꙗ͗вѣ. нарека́є͗ш ͗хъ ͗мены.
͗ а͗бє ц͠рь ꙗ͗тъ ѡ͗нѣхъ. ͗ то
го ͗ с͠на є͗го. тогдаже ͗ трꙋфо
нъ цр͠въ стрежець, сво͗мъ
беꙁꙋмє͗мъ гл͠аше. ꙗ͗ко да́ры
вел́кыѧ даше м т́ронъ. сѐ

373d
да бы́хъ тѧ ꙁареꙁалъ но́жцѧм
стрга. ͗родъ же то̀ слы́шавъ
моукам ѕлы̏м ͗спытываше.
т́ронъ же съ с͠номъ тръпѧще
молѧше. а͗ стржець є͗д́но
сло́во гл͠аше. повелѣ ноу́жно є͗
го вѧꙁат. с͠нъ же є͗го съжа́
лв с̀ по ѿц͠, ре́е. ꙗ͗ко всѧ т
проꙗ͗влю ꙗ͗же ѿдас м ѿц͠оу.
͗ ѿда́вшю є͗мꙋ ре́е. ꙗ͗ко а͗лекса́
нꙿдръ посла но́щю къ моє͗моу ѿц͠ꙋ
͗ мол́л сѧ є͗моу да оу͗бє͗ть тѧ.
͗ ꙗ͗сѧ по оу͗бїєнїє сего̀ сло́ва. ѡ͗в
г͠лахꙋ ꙗ͗ко лжа́ є͗сть сътворена
на ͗ꙁбавленїе ѿц͠ю. ѡ͗в по
тахꙋ ꙗ͗ко пра́во є͗сть. ͗рѡ͗дъ
же въ то́мъ съборѣ ͗ пр власте
лехъ повелѣ поста́вт т́
рона ͗ с͠на є͗го стржцѧ. ͗ а͗бє
лю́дїє поб́ша  бью͗ще ка́менїє
мъ. ͗ дреко́лє͗мъ. ͗ посла с͠на своѧ,
къ градꙋ севастю, бл́ꙁъ сꙋщю
кесарїа. ͗ повелѣ ѧ оу͗давт
връвью. а͗ телес є͗ю веꙁꙿст въ
а͗лексанꙿдрю. ͗ погрест оу͗ гро́
ба а͗лексанꙿдрова мт͠релюбцѧ.
͗ то̀ бы́сть конець а͗лексанꙿдрꙋ ͗
а͗рстооу͗лꙋ
͗Антпа́троу же ͗мѣю͗щю на
слѣдова́нїе бесꙿпремѣнноє. ͗
въста на́ нь нена́всть. ѿ ͗ю͗
дѣ͗ска ꙗ͗ꙁы́ка. всѣмъ ведꙋщ
мъ ꙗ͗ко се́ оу͗стро͗лъ є͗сть смръ
ть братома. ͗ прражаше сѧ
є͗моу страхомъ нема́лъ. в́дѧ
ще растѧщь рѡⷣ оу͗бє͗ню. пр
ж бо̀ а͗лексанꙿдръ ѿ глафꙋры.
два̏ с͠на. тграна, ͗ а͗лексанꙿдра.
а͗рстооу͗лъ же ѿ вернкы дще́
ре сам͗на ро́да. ͗ а͗грпа. ͗

374a
а͗рстовоула. ͗ двѣ̀ дще́р. ͗
родїадоу. ͗ марїамн. ͗родъ же
посла глафоуроу въ ѿ͠ьство своє
ꙗ͗ко каподокыю съ ͗мѣнїемъ є͗ѧ.
͗мꙿже оу͗б моу́жа є͗ѧ а͗лекса́нꙿдра.
͗ вернкю, а͗рстовоуловꙋ же
нꙋ. вда́ ꙁа а͗нтпа́тра своє͗го стры
ѧ. ѡ͗нъ бо̀ сꙿ брака ͗ꙁвол а͗нт
па́тръ с͠нъ ͗родовъ. да бы оу͗кро
тлъ сало́м. вражⷣоую͗щю на́
нь. ѡ͗бходѧ́ще же ͗ ферорꙋ да́
рм. ͗ всѣмъ оу͗годїемъ, ке́саре
вы вла́ст ͗ слѣ. бессленоє стѧ
жа́нїе посылаа въ р́мъ. ͗ вс же
оу͗ рѣторнна в сꙋр. ͗сплънен
бы́ша дарованї є͗го. но̀ па́е а͗ще
бо́ле даꙗ͗шеть. бо́лм ненав
дѧ́хꙋть є͗го. понеже не ѿ веледꙋ
шїа даꙗ͗ше. но̀ боꙗ͗ сѧ ѿ всѣ́хъ,
стра́ха ра́д ͗сꙿклова́ше. ͗ бы҇ⷭ
ѡ͗же пр͗махꙋ да́ры не ѿ всего се
рⷣца прꙗ͗хоуть є͗мꙋ. но̀ ͗мъже
даꙗ͗ше, т́ же враѕ є͗моу бы́ша.
свѣтлѣше же по всѧ д͠н творѧ́
ше да́рованїа. вдѧ ц͠рѧ любѧща
срыѧ. ͗ кающа сѧ по оу͗бє͗ною
͗мꙿже набдѧ́ше родвшхъ сѧ
ѿ него. ͗ събравъ сро́днкы своѧ.
͗ властелны. ͗ постав дѣт
посрѣд ⷯ. ͗ ͗сплън сле́ѕъ ѻ͗
сво. ͗ ре́е ро́д ͗ властел мо́.
́хъ ѿц͠ь ѿꙗ͗лъ ѿ мене, бѣсъ
немлоствы, ͗ тоугоно́сець.
а͗ на сро́тꙿствѣ ноу́дт мѧ є͗сте
ство покаꙁат мл҇ⷭть. ͗ съкрꙋ
ша́ю же сѧ. а͗ще є͗смь ѿц͠ь не бы́
лъ ваꙁнвъ. да дѣдъ смренъ
ꙗ͗влю сѧ. ͗ поста́влю с́мъ пе
ѧлнкы добры. ͗ даю фероры
нꙋ дꙿще́рь ꙁа а͗лекса́нꙿдрова с͠на

374b
старѣ͗шаго. да боу́деть є͗мꙋ
фероръ те́сть. ͗ стро͗тель нꙋ
жны а͗нтпатровъ с͠нъ да по́͗
меть а͗рстовоуловꙋ дще́рь. ͗
мо́ с͠нъ ͗родъ сестроу є͗є. ͗ та́ко
сътворвꙿшмъ на́мъ. а͗кы не мръ
тва боу́дета ѿц͠а ͗хъ. н́же ме
не лю́бть. а͗ такоу же мы́сль ͗
мѣє͗ть. да н ѿрѣꙁає͗ть нкто́
же во́л моєє. молю́ же сѧ ͗ б͠гꙋ
да бл͠говолть бра́къ се́ на плъ
ѕꙋ цр҇ⷭтвю моє͗мꙋ. ͗ мо͗мъ внꙋ́
ѧтомъ. ͗ да ви́жꙋ дѣ́т с̀ кро́
ткыма ꙫ͗ма. ͗ сѐ ре́къ просле
ѕ сѧ. ͗ повелѣ ͗мъ десн́ц даꙗ͗
т дрꙋгъ дроугꙋ. а͗бє трꙋхлъ
бы́сть а͗нтпа́тръ. ͗ ꙗ͗влено
бы́сть всѣмъ ꙗ͗ко ѡ͗пеѧл сѧ ꙁѣ́
ло. мнѣлъ бо̀ ꙗ͗ко срыхъ ҇ⷭть
раꙁꙿдрꙋшенїе м боу́деть. ͗ па́
кы оу͗страш сѧ ѡ͗ всемъ. по
неже а͗лекса́нꙿдров сн͠ве ͗мѧ́
хꙋ ꙁастꙋпнка а͗рхела каподо
к͗скаго ц͠рѧ. ͗ феророу етве
ровла́стнка . ͗ аꙗ͗ше на́ сѧ
ненавст ѿ ꙗ͗ꙁыкъ. ͗ всѣмъ
бо̀ ͗ю͗дѣѡ͗мъ жа́ль бы́сть по бра́
тоу. тѣмꙿже ͗ тоснѧше сѧ да
бы̀ мо́глъ раꙁꙿдрꙋш́т бра́къ.
но̀ боꙗ͗ше сѧ ѿц͠ѧ лю́та соу́ща,
͗ раꙁꙋмва. ͗ прстоупвъ къ
немоу молѧ́ше сѧ, да не ѿ͗ме
ть ѿ него т́ ͗же сподоб. г͠лѧ
въскꙋю въꙁложлъ є͗с на́ мѧ ͗
мѧ ц͠рьскоє ͗ с́лоу ͗нѣмъ пода
ває͗ш. ка́ко бо̀ м мо́щно ц͠рь
ствоват. ѡ͗же а͗лекса́нꙿдро
въ с͠нъ дѣда ͗мѣѧ а͗рхелаа. а͗
ферорꙋ тꙿстѧ. въꙁрастеть
͗ въꙁмоужа́є͗ть. но̀ а͗ще хощеш

374c
оу͗твръд́т м цр҇ⷭтво. гꙋб
телю своє͗ю сн͠ы ѿлоу. да ͗
моуть жены ѿ ͗нѣхъ. ͗ бѧ́хꙋ
ть бо̀ оу͗ цр͠ѧ •ѳ͠• женъ. ͗ пр
ж ѿ н́хъ а͗нтпатра ѿ [раꙁ]ор
ды. (!) а͗ ѿ марїам а͗рхє͗рѣѡ͗вы
дꙿще́р, ͗рода. а͗ самарѧтѧны
ны. малфакы. прж два̏ с͠на
а͗нтпа́съ, ͗ а͗рхеласъ. ͗ дще́рь
а͗лоумꙿпїадꙋ. а͗ ѿ є͗рл҇ⷭмлѧнын.
клеѡ͗па́тра. ͗ ͗рода. ͗ флпа.
͗ ѿ пола́ды, фаса͗ла. ͗ ѿ федо́
ры роксамꙋ. ͗ ѿ надежа сало́м
а͗ двѣ̀ бесѧда. молѧ́щю сѧ
а͗нтпа́трꙋ прелож́т бра́къ.
͗ ѕлѣ̀ раꙁꙿгнѣва сѧ ц͠рь. раꙁоу
мѣвъ жестосе́рдїе є͗го. ͗ люто
нра́вє на срыѧ. ͗ мы́сль пр
мъ оу͗бє͗ноую. є͗гда когда ͗
ѡ͗на клевета́нїемъ. ͗ ѕло̀х́
трє͗мъ падо́ста. тогда̀ съ
ꙗ͗ростю ѿвѣщавъ. ѿгна́
ѿ лца своє͗го а͗нтпа́тра. ͗
по малѣхъ дн͠ѣхъ прꙗ  въ
спѧть. ͗ прклон́в сѧ ласка
нїемъ к немꙋ. ͗ послоу́ша рѣ
є͗го. тѣмъ да раꙁꙋмѣє͗ть.
всѧ́кы л͠къ. колма с́ла бы́
сть ласканїемъ а͗нтпа́тръ
͗бо̀ салом сестра соущ ͗ро
дова. мно́гажⷣы молѧ́щ сѧ
ѡ͗ собѣ. ͗ кесарцѧ поспѣша
ю͗щ по не. а͗кы да́лъ є ꙁа а͗равь
ского воє͗водꙋ соулѣѧ. но̀ ͗рѡⷣ
не послоуша. но̀ бо́лм кланѧ́
ше сѧ. ꙗ͗ко вра́жество вел́
ко ͗мѣт наѧ на ню, а͗ще не
преста́неть ѿ того тща́нїа
͗ по малѣхъ дн͠ѣхъ ѡ͗брꙋ ю
ꙁа а͗лекса́нꙿдра. ͗ пръвꙋю дще́рь

374d
є͗є вда́ ꙁа а͗лексанꙿдрова с͠на. а͗ вто
роую ꙁа своє͗го стры́ѧ. ͗ тѣ́мъ
раꙁⷣрꙋш а͗нтпа́тръ срмъ
оу͗пова́нє. ͗ преврат бра́кы
на свою плъѕꙋ. ͗ потомъ хожа́
ше а͗кы по творнымъ ѡ͗снова
нїємъ. не оу͗страшаꙗ͗ сѧ н ѿ
когоже. прє͗мъ же къ ꙁлобѣ
с́лоу. боу ͗ нетръпмъ бы́сть
͗ не мога ͗ꙁбѣжат людꙿскаго
гнꙋшенїа. гръдостю ͗ гроꙁою
промышлѧше собѣ оу͗твръже
нє. ͗ ферора є͗моу поспѣша́
ше. вдѧ ꙗ͗ко то́ є͗сть ц͠рь ͗
стнны

ѡ͗ пеалⷯѣ бы́вшⷯ ͗родꙋ ѿ же
ны⸱ ͗ ѡ͗ смр͠т ферерне. ͗ ка́ко
посла́ ͗роⷣ а͗нтпатра с͠на своєⷢ҇
въ рⷨ⸱ ͗ латн въꙁемꙿше ѿ неⷢ҇
мꙿꙁдꙋ. псахꙋ ѡ͗ немъ хвалы къ
͗род. ͗ ѻ͗ несытост ла́тнско͗
͗ ка́ко пр͗де а͗нтпатръ ѡ͗ р
ма къ ѿц͠ꙋ.  како ѡ͗блаше рѻⷣ
а͗нтпа́тра.  ѻ смр͠т ͗роⷣве
ло́во .рв͠і
͗ потомъ бы́сть ѿ женъ мѧте
жь нев́дмы, въ домꙋ цр͠вѣ
ферорна бо̀ жена съ своє ма́
терью ͗ съ сестрою. прїмꙿш
а͗нтпа́тровоу мт͠рь. ѕѣло бе
ꙁаконноваша. ͗ дръꙁнꙋша оу͗ко
рт дще́р цр͠вѣ. є͗юже дѣлѧ
прстав на съблюденє. ͗ н
кто́же смѣ протв́т сѧ ͗
мъ. но̀ то́кмо салом. ͗ пр
стꙋпвш къ цр͠в ͗сповѣда
є͗моу. ꙗ͗ко не на плъѕоу є͗моу.

375a
н на бл͠гоє вещемъ є͗го събраю͗
т сѧ жены. ѡ͗ны́ же оу͗вѣдавꙿше
клеветъ ͗ ꙗ͗рость ͗родовоу. ѡ͗ста́
ша сѧ ꙗ͗вѣ съвокоуплѧт. па́
е же творѧ́хоу сѧ вражⷣоую͗ще
межⷣ собою прѣдъ цр͠мъ. тѣ́
мꙿ же ͗ а͗нтпа́тръ прⷣѣ ꙫ͗
ма ѿ͠ма сварѧшет сѧ съ феро
рою. ͗ съвокоупленїе же ͗мъ бѧ́
ше та́͗но в нощ. ͗ въ соблюденї
првлаѧ́ше є͗днооу͗мє ͗хъ.
а͗ саломѣ же вѣ́даше всѧ дѣ
ма ͗хъ. ͗ повѣдаше ͗родов.
͗ ѡ͗нъ раꙁгора́ше сѧ ꙗ͗ростю. па́
е же на ферорноу женоу. ͗ а͗бє
събравъ сро́днкы. ͗ властте
л сво. поста́в на соудщ. ͗
ѡ͗бл ю ͗мꙿже оу͗кор дꙿще́рь є͗
го. ͗ г͠ла ꙗ͗ко вда́лъ є͗сть фарсѣ
ѡ͗мъ на мѧ да́ры вел́кы. ͗ моѧ
слоугы наоу͗стла. ͗ всѧ́ко ѧро
ванїе оу͗стро͗ла въ бра́шно. ͗
въ ѡ͗дежⷣꙋ. ͗ въ ѡ͗боувь. ͗ въ є͗
ꙁдъ. въспомѧн ѡ͗ ферора, ка́кꙋ
смръть прꙗ͗лъ є͗сть. песѧ а
͗гемонъ. є͗гда ѿ тво͗хъ бра́
шенъ хотѣхъ ꙗ͗ст. ͗ б͠гꙋ ꙁа
стоупвшю мѧ не ꙗ͗хъ. ͗ посла
хъ пес, ͗мꙿже ѡ͗коус́вы, ͗
ско́ста є͗моу ꙫ͗. ͗ оу͗деса є͗
моу по ло́нкꙋ рассѣдо́ша сѧ. ͗
ркаю͗щю є͗моу. въ тре́тї д͠нь
͗ꙁдъше. ͗ногда же є͗мꙿшю сѧ
по ѹ͗ꙁдѣ мнѣ. то́мъ асѣ оу͗сше
рꙋка. да а͗ще бы сѧ не ѡ͗брѣлъ
в то врѣмѧ соурѧннъ ѕм́є
ногы. ͗ пробо́дъ ко́нь ж́въ. ͗
вложвъ роукоу мою въ ко́нь ско́
ро. то̀ бы мѧ оу͗морла, не л
ною смрътю ͗ ю́дною. ͗ мꙋ

375b
хъ конедръжтелѧ моє͗го.
͗ ͗ꙁведе вноу. ͗ надо всѣмъ
тѣ́мъ. ͗ в тѧ тол́ко въꙁло
ж́ла вра́жество на́ мѧ. ꙗ͗ко
ꙁабы́лъ є͗с б͠га. ͗ є͗стества
͗ бра́тꙿства. ͗ любовь горѧщю
͗ са́нъ ͗ т҇ⷭь ю͗же т вда́ мо по́
тъ ͗ глава с̀. ͗ ны́нѣ є͗с ра́тенъ
на́ мѧ. ͗ ͗щеш смрът мнѣ̀.
ферорꙋ же не смѣю͗щю н сло́ва
͗ꙁрещ протвоу. ͗ трепещꙋ
щоу ѕѣ́ло ѡ͗ женѣ. ͗родъ ре́е
двою т во́лю даю. да вторꙋю
прїм. любо мене бра́томъ ͗
мѣ. а͗ тоу женоу ѿрн. любо
мене лш сѧ. а͗ женоу дръж.
ѡ͗номоуже ѕѣ́ло бы́сть м́ла
жена. ͗ ре́е ꙗ͗ко оу͗добь м є͗сть
жвота лшт сѧ. не́жел
жены своє͗ѧ. ͗родъ же не мо
га то̀ сътвор́т бра́тоу сво
є͗моу. ͗ ꙗ͗тров. а͗ще ͗ велм
ѡ͗блена бы́ста. ͗ а͗ ꙁапрѣт
а͗нтпа́тров да не бесѣдоу
є͗ть съ фероромъ. н съ женою
є͗го. н съ ꙁнає͗мым є͗го. но̀
ѡ͗нъ же не престоупа́ше ѡ͗тнѧ
повелѣнїа. ѡ͗та́͗ же всю̀ но́
щь пребыва́ше с тѣм. ͗ бѣ
ꙗ͗ше с тѣм саломна въ соблю
денє. посла къ рмлѧнꙿскы
мъ властелемъ г͠лѧ. да бы́ша
пса́л къ ѿц͠ю. а͗ бы послалъ
къ кесарев въ р́мъ. ͗ сꙿтво
р́ша та́ко. ͗родъ же не поме
длвъ посла ͗хъ. ͗ слоу́жбꙋ
свѣтлꙋ подавъ є͗моу. ͗ всѧ
оу͗го́днаа. ͗ мно́го стѧжанїє.
͗ кн́гы вꙿ н́хъже напсанно
бы́сть. а͗нтпа́тръ ц͠ремъ.

375c
͗ по а͗нтпатрѣ ͗родъ. наслѣ
днкъ цр҇ⷭтвїа да боудеть. ⷤ
род сѧ ѿ марїамн. въ то́же
врѣмѧ ͗ соулꙗ͗ а͗ра́вꙿскы. сꙿплꙋ
въ ͗талю на ͗рода къ кесарев
͗ да́сть мно́го ꙁлата фавато
в стро͗телю рмꙿскꙋ. ͗ ѡ͗брѣ
те є͗го помощнка. а͗нтпа́тръ
же бо́лша вда́. преклон фава
та на свою во́лю. ͗ а͗бє сꙋле
препренъ бы́сть. ͗родъ же не
ѡ͗слаблѧ́ше ферорѣ на раꙁлꙋе
нїе жены. ͗ всѣм мы́сльм
͗ска́ше да бы є͗моу погоубт ю.
мно́гы вны мѣꙗ͗ше на не[ѥ], до́
ндеже ѡ͗пеѧл сѧ ре́съ с́лоу.
͗ прогна ѿ себе бра́та с нею. ͗ ѿ
͗де ферора въ своє е́тверо
вла́стїє. ͗ клѧ́ сѧ ꙗ͗ко тогда въ
ꙁꙿвращю сѧ въ і͗єр҇ⷭлмъ. є͗гда вѣ
сть м боу́деть, ѡ͗же ͗рѡдъ
преста́в сѧ. ͗ потомъ болнꙋ
соу́щю ͗родов. ͗ посла по то
го брата. хотѧ́ ꙁаповѣд нѣ
кыѧ порꙋт є͗мꙋ. ͗ молѧ
є͗го прлѣжно, не ͗де къ немоу.
͗ ͗родъ ѡ͗пѧ́ть оу͗страб́в сѧ.
а͗ на фе́рора на́͗де болѣсть. ͗
ѡ͗брѣте сѧ ͗родъ съ смре́нї
є͗го. ͗де посѣтть є͗го. ͗ съкрꙋ
шенымъ срⷣцемъ ͗ска́ше оу͗гѡⷣ
на страст. но̀ не въꙁможе
ѡ͗долѣт любы бо́лѣст. не
по мноѕѣхъ бо̀ д͠нѣхъ оу͗мре
фероръ
͗родоу же всею д͠шею любѧ́щꙋ
є͗го ͗ плающꙋ сѧ по немъ. но̀
ѡ͗бае людїє гл͠ахꙋ. ꙗ͗ко ͗ро
довымъ ѡ͗травленє͗мъ ско
нѧ сѧ фероръ. ͗ погребоша 

375d
въ і͗єр҇ⷭлмѣ сы́ свѣ́тлостїю
҇ⷭтю. ͗ ꙁаповѣда всѣмꙿже
людемъ. ͗ бы́сть феророва ко
нѧ́нїа наѧ́ло на а͗нтпа́тра.
моу́ж бо̀ нѣ́цї ѿ прощен къ
є͗го прпадо́ша дрѧ́хл къ ц͠рю
͗ рѣша. ꙗ͗ко въ ͗стнноу ѡ͗тра
вленїемъ. растлѣ сѧ фероръ.
прнесе бо̀ є͗моу жена своѧ бра́
шно растворенно ѡ͗травлен
є͗мъ. ͗ влож въ оу͗ста своѧ.
͗ а͗бє прꙗ стра́сть ͗ бо́лѣсть.
тѣ́ща бо̀ є͗го прежⷣе дво̏ю дн͠ю,
прва́б женоу нѣкꙋю ѿ а͗равї
ѧродѣ͗цю. ͗ ꙁелїа вѣдꙋщꙋ. да
͗ оу͗стро͗ть любо́вноє ꙁѣ́лїє.
͗ вда́сть ферорꙋ. ѡ͗на же соуле
ѡ͗во каꙁанїє ͗моу́щ въ срⷣц.
въ любо́вꙿнаго мѣ́сто см͠ртноє
вда́. тѣмъ сло́вомъ ꙗ͗ко оу͗бо
денъ бы́сть ц͠рь. ͗ моу́ всѧ́
же́ны ꙗ͗же бы́ша въ домоу є͗го.
͗ є͗дна ͗хъ моума въпꙗ͗ше.
Бе͠ стро͗телю нб͠оу ͗ ꙁемл̀. ты̀
мьст наⷣ а͗нтпатровою ма́
терїю. ꙗ͗же є͗сть наѧ́лнцѧ
всѣмъ на́мъ всѣмъ ѕлы̏мъ тѣ́
мъ. ͗ ц͠рь пр͗мъ сло́во сѐ. ͗ ꙁа
днѧѧ ͗пытоваше. ͗стнны
͗ска́ше. жена же ꙗ͗в є͗моу ка́
ко любѧ́ше сѧ а͗нтпа́трова ма́
т съ фероромъ любодѣ͗ство
мъ. ͗ ѡ͗та́ съвокоуплѧхꙋ сѧ
а͗нтпа́тръ ͗ феро́ра ͗ жены.
͗ прше́дꙿше ѿ тебе пїахꙋть
коупно всю но́щь. не поустѧ
къ собѣ н раба. н свобо́дна. н
моу́жеска полꙋ н женꙿска. ͗
та́ко гл͠ющ с̀ жена. ͗ пове
лѣ ц͠рь моу́т рабы всѧ ра́ꙁнь.

376a
͗ бьє͗мы вс̀. повѣда́хꙋ є͗д́но
гла́сно ѿвѣтъ. ꙗ͗ко же ͗ ѡ͗на же
на ре́е. ͗ к томоу прложша
ꙗ͗ко сво͗мъ про́мысломъ ͗доста
а͗нтпатръ въ рмъ. ͗ ферора
вꙿ етверовла́стьство. мно́
гажⷣы бо г͠ласта межⷣ собою. ꙗ҇ⷦ
по а͗лекса́нꙿдровꙋ оу͗бє͗ню. ͗ а͗р
стооу͗ловоу. на наю прїде ͗родъ
͗ на жены на́ша. ͗же бо̀ не поща
дѣ марїам. н ро́жⷣьшх сѧ
ѿ неѧ. ка́ко ͗ного пом́лоуєть
͗ лоу́ше на́ма бѣжат далее
ѿ лютаго сего ѕвѣр. ͗ а͗нт
па́тръ мно́гажⷣы рыда́ше къ ма
тер своє͗ г͠лѧ. ꙗ͗ко а͗ꙁъ оу͗же
сѣдъ є͗смь. а͗ ѿц͠ь мо ѡ͗бновлѧ́
є͗т сѧ по всѧ д͠н. ͗ постгнеть
мѧ кон́на, пре́жⷣе да́же не ͗
ма́мъ цр҇ⷭтвова́т. а͗ще же ѿц͠ь
пре́жⷣе сконѧ́є͗т сѧ. но̀ кол то̀
боу́деть. ͗л кого б͠гъ оу͗подоб
ть в́дѣт то̀. но̀ ѡ͗бае кра́
м боу́деть сла́ва. ͗ сла́дость.
͗ ско́роконено. ͗ ра́стоⷮу же на́
мѧ ͗ на моѧ дѣт, оу͗дерн гла
вы. ꙗ͗ко же ͗ракл сѣѧ́ше ме
емъ •р͠• главъ того ѕвѣр.
͗ коненѣ главы не доше́дꙿше.
ѡ͗пѧть главы растѧ́хꙋ. до́нь
деже прꙗ ͗ѡ͗лѣѧ на́ помощь.
͗раклѣѧ сѣкоущю. ͗ѡ͗лѣ́
пржга́ше главнею сѣко́маа
мѣ́ста. ͗ тѣмъ преста растѣ
ньє главамъ ѕвѣр того. та́
коже ͗ а͗ꙁъ ѿсѣкохъ а͗рстооу͗
ла ͗ а͗лекса́нꙿдра. но̀ тѣмъ нѣ
сть м плъѕы. соу́ть бо̀ ͗же
вꙿ н́хъ мѣсто с͠нве ͗хъ. а͗ по
спѣшнка ѡ͗лѣѧ не ͗мамъ. ͗

376b
͗ не вѣмъ ка́ко ͗сплънт сѧ моє
похотѣнє͗, ͗ надо всѣм тѣ
м не да́сть м вла́ст тѣм
ѡ͗ста́вт ѿ сво͗хъ дѣтї
наслѣднка моє͗моу цр҇ⷭтвоу
по моє͗мъ бо̀ цр҇ⷭтвї. ͗ по моє͗
мъ сконѧ́нї повелѣ цр҇ⷭтвова
т ͗родов. ͗же ѿ марꙗ͗мн.
но̀ мню ꙗ͗коже старостїю. ͗
оу͗мъ погꙋблъ. ѡ͗же сѧ тво
рть ͗ по смрът є͗го твердѣ
бы́т рѣ є͗го ͗ псаню. а͗ не
вѣсть како а͗ꙁъ промышлѧю. ꙗ͗ко
не ѡ͗ста́влю н є͗д́ногоже ѿ сво
є͗го. ѿц͠ь же мо́ пꙋщї ѿц͠ь всѣ
хъ сы́. ͗ наѧло гнꙋшеню. па́
е же ͗ братоненав́дець. вда́
лъ бо̀ м бѧ́ше •р͠• талантъ
да бы́хъ не дръжалъ любве ͗ рѣ
 съ феро̀рою. но̀ молю сѧ б͠гꙋ
да бы̀ всѐ ѡ͗ томъ. то́кмо пло́
тю ѡ͗ста́влъ на́съ ж́вы.
но̀ немо́щно оу͗бѣжа́т ѕм́ѧ.
такого кровоп́цѧ. ͗мъже
нкомоуже лꙁѣ люб́т сѧ ꙗ͗
вѣ. но̀ ѡ͗та́ съ бѣдою. ͗ с тре
петомъ г͠лемъ дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ.
но̀ ͗нако боу́деть. а͗ще ͗ пр͗
мѣмъ моу́жескы рꙋкы ͗ оу͗мъ.
͗ та́ко гл͠ахꙋ моумы жены
ты̀. ͗ ꙗ͗ко дꙋмає͗ть бѣжат
съ феророю въ свою страноу. ͗
ꙗ͗тъ вѣрꙋ ͗родъ всѣмъ г͠лемы
мъ. доꙁнавъ рѣ́ь •р͠• та
лантъ. є͗д́номоу бо̀ а͗нт
па́тров тогда каꙁа ѡ͗ н́хъ.
͗ прстоупт въ гнѣвъ на
дордоу на а͗нтпатровꙋ ма́
терь. ͗ ѡ͗бнажвъ ю ѿ всѧ
кыхъ оу͗тварї є͗ѧ. ͗ ѿ мно

376c
жества талантъ. ͗ꙁꙿгна ю сѐ
второє. а͗ ферорны жены ѡ͗бл
ены соуща набдѧ́ше ѿ мꙋкы.
͗ напа́де на нѧ стра́хъ не͗ꙁрее́
ненъ. ͗ наѧ мы́сль ͗мѣ́т а͗кы
вѣтръ. вѣ́тръ ѡ͗бращаю͗щь
сѧ. ͗ многы ѿ нев́нова́тыхъ
поспѣшествоуѧ да не оу͗͗де
ть н є͗днъ ѿ невнова́тыхъ.
͗ є͗мъ а͗нтпа́трова стро͗те
лѧ ͗ свѧꙁа . ͗ то́ ͗сповѣда
всѐ. ꙗ͗ко а͗нтпа́тръ посла въ
є͗г́петъ ꙁе́лїа ра́д ѡ͗тра́вна
го. є͗же прнесе а͗нтфлъ.
͗ пороу февдѡ͗ноу. ͗ ферорѣ.
тѣма бо̀ бѧ́ше каꙁалъ оу͗б́т
͗рода а͗нтпатръ. до́ндеже
са́мъ в рмѣ боу́деть. а͗ феро
ра да́сть женѣ своє͗ ꙁѣ́лє
то̀. ͗ посла ц͠рь по ню повелѣ
є͗ прнест ꙁѣ́лє то̀. ͗ та̀
шедꙿш творѧ́щ сѧ ꙁе́лє пр
нест. връже сѧ съ вы́соты. ва
рѧю͗щ ѡ͗бленє ͗ моуенїє
про́мысломъ же б͠жїмъ хотѧ́
ща а͗нтпа́тра навест месть.
не на главѣ оу͗дар҇ⷭ жена, но̀ на
бедрѣ ͗ ͗ꙁбы ѿ смрът. ͗ пр
веденѣ є͗ бы́вш. ц͠рь ͗сцѣ
л ю добровонным а͗рамата
м. ͗ въпрос ю есо ра́д, верже
сѧ с высоты. ͗ клѧ́ сѧ а͗ще ска́
жеть ͗стнноу. то̀ не погꙋ
бть є͗є моу́кам. а͗ще л вта
͗ть пра́вдоу. раꙁꙿдробть тѣ
ло є͗ѧ. ͗ не да́сть погрест тѣ
ла є͗ѧ. ͗ жена же в собѣ бы́вш.
͗ постона́вш ре́е. въскоую
хощю ͗ є͗ще хран́т та́нꙋ.
оу͗морю фе́рорꙋ. спасат а͗нт

376d
па́тра. гоубт сѧ всѣмъ на́мъ
лоу́ша ц͠рю, ͗ с тобою б͠гъ да
въслѣдꙿствоує͗ть ѡ͗ мнѣ. ͗же
ѿ ͗стнны преклон́т сѧ не мо́
жеть. є͗гда є͗с сѣдѣлъ наⷣ феро
ромъ слеѕѧ. ͗ ѡ͗нъ тогда сего̀ ж
тїа ѿходѧ ͗ прꙁва мене. ͗ поше
пта́ м гл͠ѧ. ѽ жено не ѿлоу
д͠ша моє͗ѧ доброоу͗мїа. ͗ бра́то
лю́бє бра́та моє͗го. но̀ оу͗дал
х сѧ ѿ него прельств сѧ. ͗ въ
ꙁненавдѣхъ любѧ́щаа мѧ. ͗
оу͗б́т  доу́махъ спас́телѧ
моє͗го. ͗ то́лма желѣю͗ща надо
мною. но̀ а͗ꙁъ прꙗ͗хъ ѿ б͠га своє͗
го ра́д нее́стїа ͗ беꙁаконѧ. ты̏
же прнес ѡ͗травоу є͗го́же хра
н́ш въꙁе́мꙿш ѿ антпа́тра.
͗ мнѣ в́дѧщю сожꙿже. да боу́
деть м въ а͗дѣ ѿвѣ́та ͗мѣт,
ѡ͗ томъ. ͗ прнесохъ ͗ все вдѧ́
щю є͗моу въвергохъ въ ѡ͗гнь. ма́
ло же ѡ͗ста́вла є͗смь оу͗ себе блю
дꙋ та́͗нꙋ, ͗ твоє͗го страха.
͗ та́ко ре́кш, ͗ вынесе кръст
цю. ͗ бы́сть вꙿ не ѡ͗т́ноудь
ма́ла ѧ́сть того ѡ͗тра́вленїа.
͗ ѡ͗бходѧ́ще бѣс мꙿщахꙋть а͗ле
кса́нꙿдра ͗ а͗рстооу͗ла. ве́сь цр͠въ
до́мъ преврат́ша. ͗ въꙁыска́
хꙋ да́лнхъ ͗ бл́жнхъ. да бы̀
не ͗ꙁбы́лъ н є͗днъ же ѿ н́хъ.
͗ ѡ͗брѣте же сѧ въ то́ доумѣ
а͗рхє͗рѣє͗ва дꙿщ марїам. то́ⷤ
оу͗бє͗нѣ бы́вш пре́жⷣе. ц͠рь въ
ꙁꙿврат гнѣвъ во́ на с͠на є͗ѧ ͗ро
да. того бо̀ нарекъ цр҇ⷭтвоват,
по а͗нтпатрѣ. а͗ нынѣ не мога
то̀ м͠тр є͗го сътвор́т мръ
твѣ сꙋщ. ѿꙗ͗ ѿ с͠на є͗ѧ наслѣдованїє.

377a
а͗нтпа́тръ же ѡ͗ тѣ́хъ ве́щехъ.
не вѣдаа нтоже. веселѧ́ше сѧ
в рмѣ пребыва́ше. ꙗ͗ко же подоба́
дає͗ть (!) цр͠воу сн͠оу. ͗ жтє͗мъ ͗ слꙋ
га́м. ͗ ѡ͗дѣнє. ͗ веледꙋшьє͗мъ. ͗
подава́нїемъ. ͗ потомъ мно́гы дары
вда́ властелемъ рмꙿскымъ. ͗ пооу͗ст
͗хъ псат къ ͗родꙋ хвалоу ѡ͗ собѣ
͗ прє͗мꙿше дары ͗талї нарее, ма́
лаа латна такоу хвалоу пса́ша
ѡ͗ а͗нтпа́трѣ. ꙗ͗ко н ͗ꙁрещ лѕѣ
г͠люще. ꙗ͗ко то́ є͗д́нъ є͗сть ꙁастꙋ
п́тель тво́. ͗ стра́жь ͗ щ́тъ
͗ ͗ꙁбав́тель ѿ скве́рныⷯ твоⷯ сн͠въ.
а͗ще бы̀ сѐ не бы́лъ оу͗б́ла тѧ бы́ста
беꙁако́ннаа пръваа с͠на. ͗ та нынѣ
шнѧѧ оу͗ѧ́щаа флософью ꙁдѣ̀. ве
лм въпє͗та на́ тѧ хꙋлѧ́ща. ͗ тво
рѧ́ща тебе не л͠комъ. так бо̀ соу́
ть лат́н текоуть на мꙿꙁдо͗ма́
нїє. ͗ клѧ́твѹ свою престѹпѧ
ть. да́рѧ дѣлѧ въ клевете не тво
рѧ грѣха г͠люще. ꙗ͗ко рѣью млъ
вхомъ. а͗ са́м не оу͗бхомъ. мнѧ́
ше ѡ͗ кааннї. ꙗ͗ко то́ є͗сть оу͗б
͗цѧ ͗же роукою оу͗бє͗ть. клеве
та́ же ͗ собѧ. ͗ пѡⷣоу͗енє на дрꙋ
га не оу͗б͗ство. а͗ще бы́ша раꙁꙋ
мѣл ꙁаконъ б͠жї. дре́вле бы́хъ
покаꙁалъ ͗мъ, то̀ є͗сть оу͗бо́.
но̀ ѡ͗бае ͗ноплеменнц соу́ть.
а͗ на́ше оу͗е́нїе пркасає͗т сѧ ͗мъ
тѣмꙿже ͗ лга́ше на с͠на ͗родова. ⷤ
оу͗ѧ́ста сѧ въ рмѣ тогда. а͗рхе
͗ флпъ. ͗ пса́ша да оу͗бє͗ть
ѧ. ͗родъ же оу͗твръдвъ сво́
оу͗мъ ѿ вне́шнхъ ве́щехъ. ͗ ѡ͗ пе
рвыхъ с̀ ͗спыта́нї не ꙗ͗тъ вѣры
рмꙿскымъ грамотамъ. мно́гы
м же людемъ ше́дꙿшмъ в р́мъ ѿ

377b
ю͗дѣѧ. ͗ не бы҇ⷭ вѣ́ст а͗нтпа́тро
в ѡ͗ бы́вшемъ. не бы҇ⷭ нкы л͠къ
͗же бы є͗моу ͗сповѣдалъ бѣдꙋ є͗го.
беꙁаконє є͗го ͗ неестє. про́мы
слъ б͠жї ѡ͗бꙋꙁда оу͗ста всѣхъ. да
бы не проꙗ͗влъ нктоже хотѧ́щеє
бы́т. ͗ мноувшмъ седм мц҇ⷭь
межⷣ ͗спыта́нїа ͗ прше́ствю
є͗го. а͗нтпатръ ͗ꙁ рма́ пршедъ
къ ѿц͠ю бл͠говѣстоуѧ ско́ро прше́
ствє своє. ͗ ꙗ͗ко кеса́рь съ вел́
кою е́стю прꙗ͗лъ . ц͠рь же ць
на сѧ да бы ꙗ͗лъ врага своє͗го въ сво
рꙋцѣ. ͗ боꙗ͗ сѧ да не пораꙁꙋмѣвъ
ве́щь оу͗͗деть ͗нде. ͗ посла къ не
моу є͗пстолю съ молбою ͗ ҇ⷭтью
велѧ є͗мꙋ да бы сѧ потьснꙋлъ бо́
рꙁо. пръвоє же прнесена є͗мꙋ бы҇ⷭ
є͗псто́лїа. ѡ͗ сконѧ́нї ѳероровѣ.
͗мꙿже ѕѣло вел́коу же́лю сътвор
наⷣ нмъ. ͗ мнѣша лю́дїє ꙗ͗ко стрыю
є͗мꙋ соу́щю. любо́вю над нмъ то̀
сътвор. но̀ не та́ко бы҇ⷭ. ѡ͗нъ бо̀
не желе н плака по ѳеро́рѣ. но̀ по слꙋ
ѕѣ. ͗же бы́сть ѡ͗тра́вленъ ѕѣлї.
͗ стра́хъ напа́де на́ нь. є͗гда когда
͗спытано бꙋ́деть ѕѣлє. ͗ тогда
въ клкї сы прꙗ ѡ͗тню є͗п
сто́лю ю͗же реко́хомъ. ͗ ѡ͗брадо
ва сѧ ꙁѣло. ͗ сла́венъ п́ръ сътво
р сво͗мъ поутнкомъ ͗ рмлѧ
номъ. ͗же ласканїємъ вꙁѧ́ша вꙿ не
го. •т͠• талантъ. несытц бо̀ сꙋ
ть ͗ма́нїемъ. но̀ а͗ще дне҇ⷭ кто̀ бо́
ле ͗мъ вда́сть. на оу͗трї д͠нь бо́
ле хотѧть, ꙗ͗ко не мо́жеть мо́
ре ͗сплън́т сѧ, н а͗дъ насыт
т сѧ. н же́нꙿскаа по́хоть. та́
коже н р́млѧне ненасы́тн сꙋть
͗ма́нїа. въ ͗стнноу пꙗ͗вц.

377c
сꙋ́ть соломо́нꙿскыѧ. предаваю͗ще
жвотъ сво́. ͗ д͠шю на мꙿꙁдѣ. мо́
гꙋть же ͗ оу͗деса своѧ продаꙗ͗т.
͗ бра́тю ͗ ѧ́да. ѡ͗в же боуєстью
съвращеваю͗ще беꙁꙋмїе на мꙋже
ство. ѡ͗в же ласкосердьствꙋю
ще на ꙁлато͗ма́нїє. ꙗ͗ко же вран
на троупъ. мно́ѕ же ͗ ма́ло есо дѣ
лѧ могꙋть ͗ гра́ды предаꙗ͗т. ͗
воє͗во́ды своѧ. но̀ дѣꙗ͗нїе ͗ пред
сп́шемъ. а͗ нынѣ ѡ͗ преⷣлежащомъ
повѣстьствꙋє͗мъ. ꙗ͗коже пр
͗де в келендерь. а͗нтпа́тръ пръ
воє слыша ѿ ͗ꙁгꙿнанї мт͠ре. ͗ ꙗ͗
тъ  трепетъ лю́тъ. д͠ша бо є͗го
раꙁꙋмѣ хотѧ́щаа бы́т. д͠хъ бо̀
є͗сть бж҇ⷭтвъны. ͗ ско́ро ѡ͗ют
ть ꙗ͗же ѿ б͠га боу́деть. ꙗ͗коже
͗ беꙁъсловесноє. а͗ ѿ а͗рна д͠ха ͗
мѣю͗ще. пре́жⷣе л͠къ раꙁꙋмѣю͗ще
ꙗ͗же ѿ а͗є͗ра быва́є͗ма. ͗же бы́
ша смысленѣ͗ше ѿ ѻ͗трокъ є͗го.
велѧ́хоуть є͗моу не въпа́ст вꙿ рꙋ
цѣ ѡ͗тꙿн. прежⷣе да́же не оу͗слы́
шть кото́рыхъ внъ ра́д ͗ꙁгꙿна
мт͠рь є͗го. ͗н же непромысл
в. жадаю͗ще ѡ͗͠ьство своє в́
дѣт. а͗ плъѕы а͗нтпатровы не
промышлѧю͗ще. тꙿща́т сѧ ве
лѧхꙋ къ ѿц͠ꙋ. а͗ще бо̀ медлть
пораꙁꙋмѣє͗ть ѿц͠ь ꙗ͗ко пов
ненъ є͗сть. ͗ клеветнкомъ бꙋ́
деть врѣмѧ на́ нь. а͗ще же ны́нѣ
рѣь въꙁвⷣгла́ сѧ на́ нь ѿшествїа
дѣлѧ є͗го. но̀ ͗мꙿже оу͗ꙁрѧ̏ть
лце є͗го не смѣт наноуть. бе
словесно же є͗сть вны дѣлѧ не
в́дмы. в́дмаа бл͠га ѿпꙋ
стть. а͗ не ско́ро вда́т себе
ѿц͠ꙋ, ͗ прꙗ͗т цр҇ⷭтво. томꙋ

377d
є͗д́номоу оу͗твержено ͗ послꙋша
͗хъ. б͠жї бо̀ про́мыслъ водѧ́ше
бо ѧ. ͗ прплоу въ кесарю. ͗ срѣ
те  пресла́внаа поустота всѣ́
мъ ѿкланѧю͗щм сѧ ѿ него. ͗ н
комоуже не смѣю͗щю прстоуп
т къ немоу. ненавдѧхꙋть
бо̀ є͗го вс̀ ра́вно. ͗ тогда дръꙁнꙋ
ша вс̀ людїє покаꙁат вра́ждꙋ
свою на́ нь. всѣмъ гра́домъ ͗ꙁвѣ
стно бы́сть вна а͗нтпатро
ва. ͗ то́кмо а͗нтпа́тръ не вѣ
даше ꙗ͗же на́ нь. нкто́же бо̀ та
ко свѣтлост ͗ т҇ⷭю посла́нъ
бы́сть въ р́мъ. ꙗ͗коже весь на
въꙁꙿвращенїе є͗го вꙿ пеѧл ͗ вꙿ бе
сестї. ͗ тѣмъ поѧ по ма́лꙋ
раꙁꙋмѣт дома́шнюю бо́лесть.
таꙗ͗ше же сѧ блѧ́днею. ͗ внꙋ́
тренї стра́хъ ͗мѣѧ до смрът.
но̀ лцемъ творѧ́ше сѧ гръдѣт.
но̀ ѡ͗бае не бы́сть є͗мꙋ мѣста,
кдѣ оу͗тѣщ. ͗ бы́сть є͗моу оу͗по
ва́нїе не твердо. надѣꙗ͗ше бо сѧ
ꙗ͗ко не ѿкрыта сꙋть дѣла є͗го.
а͗ще же ѿкрыша сѧ. но̀ покрыє͗
ть ѧ лж́м рѣм. ͗ беꙁъстꙋ
днымъ ꙗ͗ꙁы́комъ. непра́вдою
͗ клѧ́твою ͗ ле́стю. а́мꙿ же
ꙗ͗ко ѡ͗роу́жє͗мъ въѡ͗роуж сѧ
прїде къ ѿц͠ꙋ. ͗ а͗бє въ пръвыⷯ
вратѣхъ не поустша слꙋгъ є͗го.
но̀ бю͗ще въꙁꙿбран́ша ͗мъ. бы҇ⷭ
же тогда вноу́трь сꙋрꙿскыѧ вла
стелнъ оу͗а͗ръ. ѡ͗нъ же прїмъ
къ шатаню дръꙁость. прбл
ж́ сѧ къ ѿц͠ꙋ, хотѧ  цѣлова́
т. ͗ се́͗ рꙋцѣ простеръ ͗ главꙋ
ѿклонь въпїаше. ѽ ꙁемлѧ. ѽ
н͠бо, ѽ сл͠нце, ͗л мо́жеть ѿц͠ь

378a
оу͗бє͗цъ ѡ͗бꙋ͗мат ѿц͠а, на̀ не
гоже тол́ко ѕло̏ сꙿмы́слвъ. ͗стл́
сѧ неестваа главо. съкрꙋш сѧ,
беꙁако́нне мнѣ не пркасаа сѧ.
прежⷣе да́же не ѡ͗стш сѧ ѿ в
ны. подаваю же т ͗ соу́дще. ͗
сꙋдю сего ѹ͗а͗ра. на оу͗го́дно времѧ
прше́дꙿшю. ͗ ͗д ͗щ ѿвѣта на
оу͗трї д͠нь. даю бо̀ времѧ тво͗
мъ прелще́нїемъ. ѡ͗нъ же ѿ оу͗жа
ст н сло́ва смѣвъ ͗ꙁрещ. въ
ꙁꙿврат сѧ ͗ пршедꙿш къ немоу,
м͠т ͗ жена. ͗ повѣдаша є͗мꙋ всѧ
дѣ͗ма. ͗ ѕло̀вествꙋю͗ще кꙿ не мꙋ
енїє ͗ ѡ͗бленїє. ͗ се́ тогда бѧ́
ше ѕѣло, кото́рымъ ѿвѣщанє͗мъ
͗ꙁбꙋ́деть. ͗ оу͗трꙋ же бы́вшоу
͗ скоуп властлѧ. ͗ сро́днкы
своѧ на а͗нтпа́тровы прꙗ͗ꙁн.
са́мꙿ же сѣде на высоцѣ столѣ. а͗ оу͗
а͗ръ посторонь є͗го на нжꙿш. ͗ по
велѣнїемъ є͗го прведен бы́ша
вс̀ ѡ͗бл́нц. ͗ с н́мже бы́
ша ꙗ͗ты жены. ͗ м͠т є͗го съ гра
мотам. вꙿ нхꙿже нап́сано бы́
сть та́ко. всѧ̀ сътворенаа ꙗ͗вле
нна сꙋть ѿц͠ꙋ твоє͗моу. да не пр
͗деш къ немоу пре́жⷣе да́же не пр
͗меш с́лоу нѣкꙋю ѿ кесарѧ. тѣ
мъ всѣмъ прведенымъ соу́щмъ.
вн́де а͗нтпатръ. ͗ па́де н́ць
прⷣѣ нога́ма є͗го г͠лѧ. молю́ т сѧ
ѡ͗͠е, да не ѡ͗сꙋд́ш мене пре́жⷣе
пра́вды. но̀ пода́жь м слоу́хъ сво́
цѣломоу́дрє͗мъ на ѿвѣтъ. ͗
ꙗ͗влю себе т҇ⷭа а͗ще ты̀ хо́щеш.
͗родъ же ꙁапрѣт є͗моу молѧ́
т. ͗ ре́е къ оу͗а͗рꙋ. ͗ꙁвѣсто м
є͗сть ꙗ͗ко ͗ ты̀ всѧ́къ соудѧ пре
подобны, нарее а͗нтпатра

378b
сꙿкве́рна. бою же сѧ ꙗ͗ко т хо́ще
ть ѡ͗гноус́т т҇ⷭь мою. ͗ ѡ͗соу
дша мѧ ꙗ͗ко досто͗на всѧ́кы
пеѧл͗. понеже та́кы с͠ны родⷯ.
но̀ ѡ͗бае досто͗нъ є͗смь млованїю.
понеже бы́хъ ще́дръ ͗ мл҇ⷭрдъ ѿц͠ь
къ такымъ проклѧтымъ дѣте
мъ. ͗ пръваа бо̀ сподобхъ цр҇ⷭтвї
͗ нареко́хъ ѧ дрꙋга кесарев. ͗ ꙁа
встна бы́сть всѣмъ. ͗ послѣд
ѡ͗брѣтохомъ ѧ мыс҇ⷧѧща на жво
тъ мо́. ꙗ͗же оу͗мроста бо́ле а͗нт
па́тра. томоу бо̀ старѣ͗шю сꙋщю,
͗ наслѣднкꙋ. ͗ въꙁскахъ оу͗тве
рженє. се́ же скве́рны ѕм́ на
сытв сѧ моⷯ бл͠годаренї. ͗ пре
врат на́ мѧ сы́тость. ͗ мо́ ж
вотъ стосꙿкнꙋ є͗мꙋ. ͗ ста́ростїю
моє͗ю тѧ́жко є͗мꙋ бы́сть. не сте
рпѣ цр҇ⷭтвоват добромъ. но̀ ѿц͠ь
оу͗б͗ствомъ по пра́вдѣ дꙋмавъ
на мѧ. понеже прведохъ  ѿр
новенъ. ͗ преꙁрѣхъ род́вꙿшаꙗ͗ м
сѧ ѿ ц͠рца. сего̀ поставхъ наслѣ
днка своє͗го. ͗сповѣдоую͗ т оу͗
а͗ре своє оу͗ма па́костьє. а͗ꙁъ бо ѡ͗
на на́ сѧ оу͗стремхъ, ѿрѣ́ꙁахъ
пра́воє оу͗пованїє є͗ю. сего̀ ра́д а͗нт
па́тра. но̀ тол́кы блгⷣт тѣма
не сътворхъ є͗л́ко семоу. є͗моу́
же ͗ є͗ще ж́въ сы́ беꙁъ ма́ла ѿстꙋ
пхъ цр҇ⷭтва моє͗го. ͗ напсахъ
ꙗ͗ко томоу цр҇ⷭтвоват по мнѣ.
да́н є͗моу да́хъ •р͠• талантъ
ѡ͗ собѣ ͗мат. ͗ ѿ своє͗ѧ пола́ты
мно́жество подаꙗ͗хъ є͗мꙋ. въ р́
мъ да́хъ є͗мꙋ. т͠• талантъ. ͗
кесарев порꙋхъ. ꙗ͗ко сѐ є͗сть
ꙁастꙋпнкъ мо́ ѿ всего ро́да мо
є͗го. а͗ ѡ͗на то̀ та́ко неествоваста.

378c
ꙗ͗коже ͗ а͗нтпатръ. ͗л кото́
ры ѡ͗блтель ͗ꙁыде на нѧ, ꙗ͗ко
же на сего̀. ͗л то̀ г͠лат смѣ ѿц͠ь
оу͗бє͗ць. ͗л ле́стю покрыт
͗стнноу оу͗поваю͗ть. оу͗а͗ре ты̀
блюд сѧ ѿ него. а͗ꙁъ бо̀ велм вѣ
мъ ѕмѧ. ͗ проꙁрю̏ хотѧ́щю бы́
т льст́воу рѣ́ь є͗го. ͗ рыда
нїе строє͗но. не се́ л є͗сть каꙁавы
мнѣ прежⷣе блюст̀ сѧ а͗лексанꙿдра.
͗ не всѧ́комоу прблжа́т сѧ къ
тѣлоу моє͗мꙋ. не се́ л мене во
дѧ́ше до ѡ͗дра. ͗ беꙁꙿпеѧлноє ж́
тє мнѣ подава́ше, ͗ сонъ хранѧ́
ше. ͗ оу͗тѣш́тель мо́ ͗ ꙁастꙋ
п́тель ͗ тѣлохран́тель. є͗гда
въспомѧноу оу͗а͗ре ле́сть є͗го, ͗ л
цемѣрє. то̀ не мню́ себе жва сꙋ́
ща. ͗ двлю сѧ ка́ко оу͗бѣжахъ та
кого глꙋбока ѕло̏стро͗телѧ. но̀
понеже гнѣвъ б͠жї гоуб́ть до́
мъ мо́. ͗ на́ мѧ въстанеть лю
бовнкъ мо́. ͗ поплаю а͗ꙁъ непра́
веднаго сꙋда. ͗ вꙿ собѣ постоню.
но̀ не ͗ꙁбѣжть нкто́же ͗ жада́
въ моє͗ѧ кро́в. а͗ще ͗ на всѣхъ дѣ
техъ мо͗хъ бꙋ́деть ѡ͗бленїє.
таковаа гл͠ѧ ѿ рыданїа сле́ѕъ є͗го.
съкрыѧше сѧ гл҇ⷭа є͗го. ͗ повелѣ
нкола́є͗в властелнꙋ своє͗мꙋ
да покажеть ͗ повѣсть ͗ дѣꙗ͗
нє є. ͗ тогда а͗нтпатръ гла
воу, а͗ самъ лежа́ше прⷣѣ ногама
ꙫⷮ͠ма. ͗ рее ты̏ ѡ͗͠е ѡ͗ мнѣ ѿ
вѣща́лъ є͗с. ка́ко а͗ꙁъ ѿц͠ьоу͗б
є͗ць є͗смь. є͗го́же ты̀ г͠леш хра
н́телѧ своє͗го беꙁъ престан.
͗л ка́ко нарееш добродѣꙗ͗нїа
моѧ лцемѣрїа. ͗л ка́ко мѧ
нарееш ѕм́ємъ. а͗ще бы́хъ

378d
не вѣдалъ пре́днѧѧ ͗ ꙁа́днѧѧ.
͗л како въ ͗нѣхъ дѣлѣхъ бы́лъ.
мꙋ́дръ. а͗ в се́мъ дѣлѣ въ велце бе
ꙁꙋменъ. ͗л ка́ко быхъ не вѣдалъ
та́ко гноушенїє сътворвъ. ꙗ͗ко
н л͠къ мо́щно оу͗та͗т. а͗ нб҇ⷭна
го соуд ка́ко оу͗та͗т сѧ. а͗ще
л на нб͠с а͗ще л на́ ꙁемл̀. а͗ще л
въ мо́р. веꙁдѣ прꙁрає͗ть. ц
конны братанїє ꙁабыхъ, ͗ма
же бг͠ъ да́ ꙁа нее́стїє є͗ю. то̀ л
мѧ оу͗стрем на́ тѧ. цр҇ⷭтвꙗ͗ л
жда́нїе. но̀ цр҇ⷭтвовахъ. ненав
сть л ѿ тебе. но̀ па́е всѣхъ мѧ
любѧ́ше. страⷯ л м бы́сть кото́
ры. но̀ тебе блюда ͗ ͗нѣмъ стра́
шенъ бы́хъ. ѡ͗скꙋдѣнє л ͗мѣ́
ню. а͗ комоу та́ко помощенъ бы́
сть а͗кы мнѣ даꙗ͗т ͗ въꙁмат.
а͗ще же ͗ беꙁако́ннѣє всѣхъ л͠къ
бы́хъ. а͗ще л дш͠а въ мнѣ̀ бы бы
ла лва́ некро́ткаго. но̀ твоє бл͠го
даренїє, ͗ мл҇ⷭть ѡ͗долѣла бы м.
ты̀ бо мѧ є͗с првелъ ѿ потоенїа
ꙗ͗ко є͗с ре́клъ. ͗мѣлъ мѧ є͗с па́е
бра́тїа моє͗ѧ. ͗ поставлъ мѧ
є͗с цр͠мъ пр своє͗мъ жвотѣ
ѿ мно́жества добра сътворлъ
мѧ є͗с въ ꙁа́всть всѣмъ. ѽ а͗ка
а͗нны а͗ꙁъ, ѽ го́рко ѿше́ствїє
моє. мно́го врѣмѧ да́хъ ꙁавдѧ
щмъ м. ты̀ же ѿ͠е вѣс, ꙗ͗ко
твоє͗ѧ ра́д ѡ͗бды ѿ͗дохъ. да
не соулѣ повѣдть твою ста́
рость. р́мъ послоухъ моє͗моу
бл͠го҇ⷭтю. ͗ все́ вселеннѣ влⷣка
кесарь. ͗же мѧ мно́гажⷣы на
рее ѿц͠ьлюбець. пр͗м ѡ͗͠е гра
мотоу є͗го. ѡ͗нъ вѣрне є͗сть с́
хъ клеветнкъ. въспомѧн же

379a
ꙗ͗ко не хотѧ плоу́хъ в р́мъ. вѣдаⷯ
бо̀ вра́жество ѡ͗же ͗мѣю͗ть на́
мѧ ѡ͗ цр҇ⷭтвѣ. ты̀ же м ѿ͠е погꙋ
б. ͗же поноуд времѧ вꙿда́т
ꙁа́вст. прїдохъ же на ѡ͗блн
кы моѧ по́ соухꙋ. ͗ по морю не пр
͗мъ стра́ст нкоє͗ѧ же. є͗го́же
ѿц͠ь нареклъ оу͗бє͗ць. а͗ще же с̀
ꙁна́менїа не плъѕꙋю͗ть м. а͗ще є͗см
неѡ͗сꙋженъ прⷣѣ б͠гомъ ͗ прⷣѣ то
бою. но̀ молю́ т сѧ не ͗м вѣры
͗нѣмъ моумымъ. повел̀ да ве
ргꙋть мѧ въ ѡ͗гнь. да прнесꙋть
на мене всѧко мꙋеноє дѣло. да не
пощадѧ́ть сꙿкверност моє͗ѧ. а͗
ще бо̀ є͗смь ѿц͠ьоу͗бє͗ць, недосто
͗но м є͗сть беꙁ мꙋкы оу͗мрет.
таковаа въпѧ сꙿ пла́емъ ͗ съ сле
ѕам. всѧ ѡ͗брат на жа́лость.
то́кмо ͗родъ не оу͗млосе́рд сѧ, вѣ
даше бо̀ не лга́ша ѡ͗бл́нц. н
кола͗ же повелѣнїемъ цр͠вымъ
мно́го ͗ꙁмолвена. а͗нтпа́тро
воу ле́сть ꙗ͗влѧ́ѧ. ꙗ͗ко всѧ горкаа
дѣла є͗го сꙋть. ͗ бра́та є͗го ѡ͗кле
вета́м оу͗бє͗на бы́ста. ͗ на ж
выѧ дꙋмає͗ть. ка́ко бо̀ хо́щеть
ю бра́тю щадѣт. ͗же на ѿц͠ѧ
ѡ͗травленє сътворвъ. ͗ фе
рорꙋ прѧ́стнка прꙗ͗лъ. пре
врат бо̀ братолю́бє на брато
оу͗бє͗нє. оу͗а͗ре же повелѣвꙿшꙋ
а͗нтпа́тров ѿвѣщат. ͗ ѡ͗нъ
же ре́е лежа̀. ꙗ͗ко б͠гъ м свѣдѣ
тельствꙋє͗ть ͗ правда́ моѧ. ͗
родъ же каꙁа моу́жа првест
на смръть ѡ͗соужⷣенна. ͗ вда
є͗моу ѡ͗травленїа та̀ п́т. ͗ ͗сп
͗ ꙁдъше. ͗ а͗бє свѧꙁа ц͠рь а͗нт
патра. ͗ къ кесарев грамотꙋ

379b
посла ѡ͗ томъ. тѣ́мъ досто͗нъ д
вт сѧ, бж҇ⷭтвъномоу смотре́
ню. ка́ко въꙁдаває͗т сѧ протвꙋ
ѕлоу̏ ѕло̏. а͗ протвоу доброу добро.
͗ немо́щно л͠кꙋ оу͗кры́т сѧ вседръ
жтелно є͗го деснц. н ꙁако́
нномоу н беꙁаконномоу. но̀ па́е
прꙁрає͗ть ꙩ͗ко є͗го пресла́вноє
на ꙁаконныѧ. ͗ а͗враамъ бо̀ пра́
дѣдъ рода на́шего. ѿ своє͗ѧ ꙁемлѧ̀
въведенъ бы́сть. ꙁане преѡ͗бдѣ
бра́та своє͗го. въ раꙁдѣленїє предѣ
лъ сво͗хъ. а͗ ͗мже съгрѣ. тѣ
мꙿже прїа ка́ꙁнь. ͗ па́кы ꙁа послꙋ
шанє є͗го вда є͗моу ꙁемлю̀ ѡ͗бѣто
ва́ннꙋю. ͗родъ же въпа́де въ ꙗ͗ꙁю.
͗ ꙁожꙿже пръвыѧ грамоты, ͗ ͗ны
напса. ͗ ͗ нарее цр͠мъ а͗нтпа.
͗ кесарев ѡ͗став •а͠• тала́нтъ,
ꙁла́та. а͗ женѣ є͗го ͗ дѣтемъ •ф͠•
͗ ͗нѣмъ раꙁдаа стѧжанїа мно́га.
͗ наѧ бо́лма болѣт. ꙗ͗ꙁ па́дꙿш
на немъ пр старост ͗ пеѧл.
бы́сть же тогда ͗ мѧтежь ѿ лю
дї на́ нь. два̀ бо̀ бы́ста мꙋдреца
въ градѣ ͗сꙿправлѧю͗ща ꙁако́ны ѡ͗͠ь
скыѧ. ͗ того ра́д пресла́вна въ
͗ю͗дѣ. ͗ю͗да семфо́рнъ с͠нъ. къ
тѣма прходѧхꙋ мно́ѕ ѿ оу͗но́
шь на въпроша́нїє ꙁако́на. ͗ съб
ра́хꙋ сѧ по всѧ д͠н а͗кы сво́. ͗же
тогда слы́шавꙿше ц͠рѧ тлѣю͗ща
пеѧ́лю ͗ ꙗ͗ꙁею. посла́ша къ всѣ
мъ вѣдꙋ́щмъ ꙁа́конъ. г͠люще ꙗ͗ко
наста ны́нѣ времѧ го́дно помага́
т б͠гꙋ. ͗ раꙁдꙿрꙋш́т дѣла съ
твореннаа ре́съ ѡ͗͠ьскы ꙁаконъ
беꙁаконно бо̀ є͗сть бы́т въ цр͠кв
ѡ͗браꙁꙋ л͠ескꙋ. н ͗номоу жво́
тноу. тогда̀ бо̀ ͗родъ съдѣла

379c
ꙁла́тъ ѡ͗релъ наⷣ велкым две́рм
цр͠квьным. въ т҇ⷭь кесарев. ͗
нарцѧ́шеть ѡ͗рло́мъ ꙁлатокр
латымъ. є͗го́же повелѣста посѣ
щ людемъ. гл͠юща ꙗ͗ко оу͗добь є͗
сть ꙁа ѿ͠скы ꙁако́нъ оу͗мрѣт.
бесмрътнаꙗ бо̀ сла́ва послѣдоу
є͗ть. ͗ сконѧ́є͗м сѧ. ͗ д͠шамъ ве
се́лє вѣноꙴ быває͗ть. а͗ ͗же бе
ꙁ моу́жествє͗мъ оу͗мрають,
тѣлолю́бц сꙋть. не хотѧ́ще мꙋ
жескыѧ смрът. но̀ ꙗ͗ꙁвою конѧ
ю͗ще сѧ. то̀ т̏ беꙁꙿславн сꙋще
͗ мꙋкы бесконеныѧ въ а͗дѣ не
пр͗моуть. грѧд́те моу́ж
͗ю͗дѣ͗стї. моу́жемъ ны́нѣ вре
мѧ мꙋжествова́т. да покаже
мъ ка́ко бл͠гот҇ⷭє мѣє͗мъ на ꙁа
конъ мо͗сеѡ͗въ. да не постыд́
т сѧ ро́дъ на́шь. да не посраммъ
ꙁаконода́вцѧ на́шего. ͗мѣ͗мы
ѡ͗браꙁъ на подвженє. є͗леа͗ꙁа
ра пръваго ͗ седм братї макꙿка
ве. ͗ м͠т ͗хъ моужествова
ю͗щ. а͗нтѡ͗хъ побѣдвъ ͗ по
плѣнвъ ꙁемлю̀ на́шю. ͗ цр҇ⷭтвꙋѧ
наⷣ нам, тѣм седмью ѡ͗тро
къ побѣженъ бы́сть. ͗ оу͗те
лемъ ста́рымъ ͗ женою стар
цею. ͗мꙿже да сподоб́м сѧ ͗ мы.
да не ꙗ͗в́м сѧ немощне͗ше же
ны. а͗ще же ͗ моу́м боу́демъ
ѡ͗ бж҇ⷭтвено ре́вност. но̀ вѣ
нець на́шь бо́лм съплѣте сѧ. а͗
ще же оу͗бю͗т ны. то̀ д͠ша на́ша
темноу̀ю храмноу ѡ͗ста́ввъ
ш къ пра́дѣдомъ ѿ͗деть. ͗
дѣже а͗враа͗мъ ͗ ͗же ѿ него. та́
ко г͠лавꙿшма прею́днаа стре
мленїа вꙿн́де в нѧ́. ͗ полꙋдн͠ью

379d
соу́щю. оу͗ж тлъсты препоꙗ͗са
вꙿш сѧ въстеѧхоу сѧ горѣ. ͗ сѣ
ѧхоу ꙁлатаго ѡ͗рла ѡ͗кошвам.
͗ бы́сть вѣсть вам цр͠в. ͗͗ по
славъ ꙗ͗тъ ѿ н́хъ •п͠• ͗ въпро
ша ͗хъ, ͗мъ повелѣнє͗мъ дръ
ꙁноуша сътвор́т вѣщь с́ю.
ѡ͗н́ же ѿвѣщаша ѡ͗͠ьскымъ ꙁа
ко́номъ. ͗ пакы въпрос ͗хъ, то̀
та́ко радꙋє͗те сѧ хотѧ́ще оу͗мре
т. ͗ ѡ͗н же ѿвѣ́щаша ͗мꙿже
бо́лше бл͠гаа пр͗мемъ по сконѧ́
нї. ц͠рь же а͗кы нево́ленъ бы́сть
ѿ ꙗ͗рост. ͗ повелѣ бы́т събо́
рꙋ. ͗ наѧ́тъ ѡ͗блѧ́т ѧ. ꙗ͗ко
с̀ сꙋть та́тє цр͠квьнї. ͗ до
сто͗н͗ соу́ть моу́кы а͗кы неест
в. нарѡⷣ же оу͗боꙗ͗в сѧ да бы не
на всѧ нашелъ цр͠въ грѣвъ. ͗ мо
лѧ́хꙋ сѧ да ͗ꙁбє͗ть ꙗ͗тыѧ. про́
хъ ѡ͗ста́нет сѧ. ͗ повелѣ ра
ꙁꙿжещ пещь ͗ вмѣта́т ѧ в ню
ж́вы. ͗ бы́сть та́ко. ͗мꙿже
͗ болѣст ѡ͗бше́дꙿш. ͗ ѡ͗бде
ржа́ше все тѣло є͗го раꙁнолны
м стра́стьм. ѡ͗гнь бо̀ бы́сть
є͗мꙋ беꙁъ престан. ͗ съврабъ
нестерп́мы. ͗ въ ко́стехъ ѧ́
сто бодѣнє быва́ше. ноѕѣ̀ ѡ͗те
коста ͗ ѡ͗каменеста въ внꙋтре
нѧѧ всѧ́. та́͗ны же оу͗дъ ͗спо
лн сѧ смра́да ͗ гно́ѧ ͗ е́рвї. дꙋ
ша же є͗го стоꙗ͗ше въ персѣхъ. ͗
тѧ́жко дыханїє. ͗ вс оу͗д є͗
го беꙁъ преста́н съдрыга́хꙋ сѧ.
ꙩ͗ко бо̀ б͠жє нев́дмо прꙁрѣ̀
на грѣх є͗го. ͗ съскверн бо̀ цр҇ⷭтво
кровопрол́тє͗мъ. ͗ блоуⷣство
мъ съ южм жена́м. ꙗ͗ко
бесествова ͗нѣхъ. ͗ тѣ́мъ

380a
своѧ ѧ́да сво͗ма рꙋка́ма ͗ꙁб 
͗ ꙁане не щадѧ́ше своє͗го тѣла на сво
є блꙋ́дꙿство. прꙗ такꙋ болѣꙁнь
ѕло̏ую. ѡ͗нъ же борѧ́ сѧ с тацѣм
стра́стм. но̀ ѡ͗бае жвота а
ꙗ͗ше. ͗ ͗ꙁбыт надѣꙗ͗ше сѧ. ͗ лѣ
бы ͗ска́ше. ͗ прешедъ і͗ѡрданъ
въ карро́ско теплц мыꙗ͗ше
сѧ. ̀ бо̀ теплцѧ ѿ а͗сфалт
тꙿскаго є͗ꙁера ͗схо́дѧть. сла́дкы
же соу́ть ͗ пє͗мы. ͗ враемъ по
маꙁавшмъ ма́сломъ теплымъ
тѣло є͗го. ͗ преврат́ сѧ на ѡ͗то
къ ѿ главы ͗ до ногꙋ. ͗ прведо́
ша  а͗кы мрътвеца. смѧтш
мꙿ же сѧ всѣ́мъ. ѡ͗ют ͗ пода́
сть во́͗номъ •н͠• дра́хмъ, ͗ге́
мономъ по мно́гꙋ. са́мꙿ же въꙁꙿвра
т сѧ въ є͗рхонъ ꙗ͗ко беꙁꙋменъ
бы́въ. ͗ беꙁаконна дѣла помысл
въ. събравъ наро́тыѧ ѿ всеѧ
͗ю͗дѣѧ. ͗ ꙁатвор ѧ въ конерста
нї. ͗ ꙁаповѣда сестрѣ саломон.
͗ мꙋжев є͗ѧ ѡ͗ле́ксе гл͠ѧ. вѣмъ
ꙗ͗ко по моє͗ смрът пра́ꙁнⷣоват
͗мꙋть ͗ю͗дѣ веселѧ́ще сѧ надо
мною. но̀ а͗ще вы̀ хощете послоу
шат моє͗ѧ ꙁаповѣд, то̀ бꙋ́де
м свѣтло ͗ сла́вно погребенїє
͗ прста́вт моуж во́ны. ͗
мꙿже а͗ꙁъ ͗ꙁдышю. т ѡ͗бшедъ
ше с̀ ско́ро дръж́мыѧ да ͗ꙁбю͗
ть ѧ. тѣмъ бо̀ ве́сь до́мъ плака́
т на́неть наⷣ мною не́ хотѧ. ͗
а͗бє прнесо́ша грамотоу сл́
ѿ кесарѧ. повелѣваю͗ще да оу͗б
є͗нъ боу́деть а͗нтпа́тръ. а͗ще
же ͗ ѿц͠ь пощад́ть . но̀ кесарь
ѡ͗сꙋд  смрътю. ͗родъ же слы
шавъ жаданїє своє, въꙁрадова҇ⷭ.

380b
͗ хотѧ́щꙋ є͗моу въста́т на́ нь. въ
ꙁꙿбран оу͗бо̀ бо́лесть ͗ немощь.
бра́шна бо̀ не прѧ. понеже легы
на пръвоую ꙗ͗ꙁю, бы́сть є͗моу
ка́шель ꙁо́лъ. ͗ тѣмъ стощ є͗мꙋ
жво́тъ. ͗ тꙿщаше сѧ варт
сꙋ́дъ. ͗ пр͗мъ ꙗ͗блоко ͗ ͗спро
с но́жь да по ѡ͗быаю рѣжа є̏ на́
неть гры́ꙁт. ͗ ѡ͗ꙁра́ше сѧ сѣ
мо ͗ сѣмо да бы є͗моу не въꙁꙿбра
нлъ нкто́же. ͗ въꙁвⷣгъ десн
цю хотѧ́ оу͗дарт сѧ по срⷣцю.
͗ пртекъ а͗хє͗въ бра́тъ. но̀ є͗го
ꙗ͗тъ ꙁа рꙋкоу. ͗ бы́сть во́пль вел́
къ вꙿ пола́тѣ ꙗ͗ко оу͗мръшю ц͠рю.
͗ слы́шавъ а͗нтпа́тръ радъ бы́
сть. велѧ́ше стра́жемъ да ра
ꙁꙿдрѣша́ть . ѡ͗во гроꙁѧ. ѡ͗во же
да́ры помѣнѧѧ. стра́жь є͗же пр
те́кше повѣда́ша ц͠рю. ͗ въсꙿкл
кнꙋ бо́ле с́лꙋ. ͗ а͗бє посла ͗ оу͗
б а͗нтпатра. ͗ погребо́ша 
въ оу͗рканї. ͗ напса до а͗рхелаа
старѣ͗ш с͠нъ цр҇ⷭтвꙋє͗ть по
немъ. а͗нтпоу же да́сть етве
ровла́стно. по а͗нтпа́тровѣ
оу͗бє͗нї жве •е͠• д͠нї ͗ оу͗мре.
цр҇ⷭтвовавъ повелѣнє͗мъ кеса
ревымъ лѣ́тъ •л͠• ͗ •ꙁ͠• бл͠го
ва́ꙁненъ сы́ па́е всѣхъ. но̀ не
ѿ бл͠года́рнаго ро́да. ͗ сво͗мъ
мꙋжествомъ ͗ꙁска цр҇ⷭтво
͗ расшр є. ͗ сво͗мъ дѣтемъ
ѡ͗став. сало́м же пре́жⷣе да́
же не͗ꙁвѣстно бы́сть цр͠во ско
нѧ́нє. въꙁва ꙁатвореныѧ
ты̀, вда́ ͗мъ ꙁла́то ͗ поуст
ѧ въ своѧ с̀. пото́мъ събра
властелѧ своѧ ͗ во́ны. тоу̀
ста́въ посред ͗хъ птоломѣ

380c
є͗моуже пръстно ꙁна́менїе ѡ͗по
роуено. оу͗блаж ц͠рѧ хвалам
͗ пѣсньм. ͗ народь оу͗тѣш сло́
вомъ оу͗мленнымъ, ͗ кра́снымъ.
͗ раꙁꙿдрѣшь грамотоу ͗ проте
бы́сть же псано. да флппъ
владѣє͗ть трх́нꙿскою ꙁемлею.
а͗ а͗нтпа етверовластвꙋєть.
а͗рхела же да цр҇ⷭтвꙋє͗ть є͗моу
же ͗ пръстень порꙋенъ. ͗ грамо
тоу кесарев нест. того бо̀ ѡ͗ста
в правтелѧ ͗ гн҇ⷭа всѐ ве́щ.
͗ а͗бє бы́сть кл́ь ра́достенъ ѿ
всѣхъ дрꙋгъ а͗рхелає͗въ. потомъ
же въꙁꙿврат́ша сѧ на погребенїє
цр͠во. а͗рхела́ же хотѧ пот́
т преста́вльшаго сѧ. вы́несе
всю̀ ц͠рьскꙋю красотꙋ. да понесꙋ
ть прⷣѣ оу͗мръшмъ. ѡ͗дръ же
бы́сть на не́мꙿже лежа́ше, ꙁла́та
сꙋ́ха ве́сь ͗ с ка́менє͗мъ драгы
мъ. ͗ пастелѧ а͗кы с̀кастеръ
раꙁнол́енъ. тѣло же бѧ́ше по
крыто перфрою. а͗ на главѣ є͗го
вѣнець ꙁла́тъ. ͗ ѿ ка́мен дра
гаго ͗ б́сера мно́гоцѣннаго. ͗
въ деснцю є͗го влож́ша ск́пе
тръ. ѡ͗дръ же несѧ́хꙋ са́м сн͠ве
є͗го. а͗ сро́днц є͗го ѡ͗кръстъ ͗дѧ́
хꙋ. а͗ прⷣѣ ѡ͗дромъ є͗го ͗дѧхоу
во́. вс̀ же въѡ͗рꙋжен ꙗ͗ко на
ра́ть прстро͗вꙿше сѧ. фракы
германї. галат. ͗юдѣ. ͗дꙋ
мѣ. ͗ трахон́т. ͗ всѧ̀ про́
аа с́ла. въслѣдоую͗ще сво͗мъ
гемономъ по́ рѧдоу ͗сплъвше
сѧ. •ф͠, же ра́бъ носѧ́хꙋ мно́го
цѣнныѧ а͗раматы, въ ꙁлаты
хъ кацѣꙗ͗хъ. а͗ дрꙋгаа •ѳ͠• но
сѧхꙋ родостомоу въ ꙁлатыхъ

380d
съсоудѣхъ. ͗ конь •ф͠• въ оу͗тва
рехъ ведѧхꙋ прⷣѣ ѡ͗дромъ. ͗ всѧ́
кого ѡ͗рꙋжѧ •р͠• ꙁлатаго. не
сено же тѣло є͗го бы́сть ꙁа •с͠• връ
стъ въ ͗родю градъ, є͗гоже са́
мъ съꙁда. ͗ тоу̀ погребенъ бы́
сть. ͗ тако бы́сть конець ѡ͗
͗родовѣ жть

͗ ка́ко второє͗ ꙗ͗в сѧ а͗г͠глъ гнⷭ҇ь
͗ѻ͗сфꙋ въ снѣ̀⸱ повеле ͗т͗
Оу͗мръшю же ͗родоу. ѐ а͗г͠ге
лъ г͠нь въ снѣ ꙗ͗в сѧ ͗ѡ͗сфꙋ
г͠лѧ. въставъ по͗м ѡ͗тро
ѧ ͗ мт͠рь є͗го, ͗ ͗д въ ꙁемлю
і͗͠левꙋ. ͗ꙁомро́ша бо̀ ͗щꙋще
 ѡ͗троѧте. ѡ͗нъ же въста
въ, поѧ ѡ͗троѧ ͗ мт͠рь є͗го.
͗ вън́де въ ꙁемлю̀ і͗л͠вꙋ. лы́
шавъ же ꙗ͗ко а͗рхела ц͠рь цр҇ⷭтвꙋ
є͗ть въ ͗рода мѣ́сто ѿц͠а сво
є͗го. ͗ оу͗боꙗ͗в сѧ та́мо ͗т. вѣ
сть же пр͗мъ въ снѣ. ѿ͗де
въ страноу галле͗скꙋю. ͗ пр
шедъ всел сѧ въ градъ нарцѧє͗
мы наꙁаретъ. да сбꙋдет сѧ ре
е́нноє прркомъ. ꙗ͗ко наꙁарѧн
нъ нареет сѧ
381a

ѿ вторыⷯ кнⷢ҇ ͗ѻсфѻвыⷯ⸱ ѡ͗ арь́
хєлає͗ве сѣтованї по ѡ͗ц͠⸱ ͗
ѡ͗ ѹ͗нош⸱ ⷤ⸱ тво́рѧшеⷮⷮ сѧ а͗ле
ксанⷣромъ с͠номо ͗родовымъ
лоⷡ҇ .в͠.є і͗ѡ͗сфово. глаⷡ҇ .рг͠і.
͗Архела же сѣтова по ѡ͗ц͠ •ꙁ͠• д͠нї
͗ погребе́ны ѡ͗бѣдъ. мно́гооу͗стро
є͗ны наро́домъ подавъ. ꙗ͗коже
ѡ͗бы́а є͗сть въ ждохъ. ѿ него
же мно́ѕ ѡ͗оу͗бо́жваю͗ть. по́
неже мно́ѕ кръмѧть нево́лею
а͗ще же кто того ꙁакона ѡ͗ста́в
ть, то̀ не нареет сѧ прпⷣбнъ. ͗
а͗бє съвлее сѧ съ сѣтова́лныхъ
р́ꙁъ. ͗ ѡ͗блее сѧ въ ц͠рьскоую ѡ͗
дежю. ͗ вн́де въ цр͠квь. ͗де
же раꙁнолным хвалам про
сла́вша є͗го лю́дє. ͗ сѐ въꙁве
л є͗го нарѡⷣ ѿ высо́каго прт҇ⷭла
своє͗го ꙁлатаго. ͗ бл͠годар ͗хъ
потꙿща́нїа дѣлѧ є͗же сътвор
ша на погребенї ѿц͠а є͗го. ͗ ꙁа
не годша є͗моу ͗ пртеко́ша къ
немоу ꙗ͗ко къ тве́рдомоу ц͠рю.
͗ ре́е ꙗ͗ко не дръꙁноу ͗ є͗ще рѣщ
ꙗ͗ко ц͠рь є͗смь. до́ндеже оу͗тве
рд́ть м цр҇ⷭтво кеса́рь. ͗же
влⷣка всѣмъ. ꙁа прꙗ͗ꙁнь же
͗ ꙁа любовь ͗хъ. въꙁдат ͗мъ
въ͗менвъ по прашеню ͗хъ.
є͗гда са́мъдръжець наре҇ⷱт мѧ.

381b
цр͠мъ. тогда бо̀ ͗ лоушї ѿц͠ѧ ꙗ͗
влю сѧ всѣмъ. тѣмъ словесемъ ра
дова́хꙋ сѧ народ. ͗ а͗бє ͗скоуша́
хꙋ вел́кооу͗мє є͗го. бо́лшмъ
промышленїемъ. ѡ͗н же въпю͗
ще, да ѡ͗блег́ть ͗мъ да́н. ѡ͗
в же прда́нїа хотѧше. є͗тер
же ѿпоуст́т повⷩныѧ. ͗ се̏ хо
тѧ оу͗год́т лю́демъ. по во́л ⷯ
гл͠аше. вѣ́даше бо̀ ꙗ͗ко дв͠дъ ͗ со
ломонъ ласка́нїемъ прꙗ͗ста цр҇ⷭтво
і͗л͠во. ͗ с͠нъ є͗го рова́мъ погоуб
жестословє͗мъ сво͗мъ. ͗ пото
мъ жрътвоу прнесе къ б͠гꙋ. ͗ въ
ꙁꙿврат сѧ на веселє съ сво͗м
властел, ͗ тогда мно́ѕ ѿ ͗ю͗дѣ
оу͗п́вше сѧ. наѧша въпт ͗
пла́кат по ꙁаконоумоудрецю.
͗ по ͗ꙁдеженыхъ ѿ ͗рода, ѡ͗рла
ра́д сѣенаго ꙁлатаго. бы́сть
же сѣтова́нє не съкрыто. но̀
рыданє велегла́сно. ͗ во́пль въ
повелѣнны. ͗ пла́ь ѡ͗глашаю͗
ще ве́сь гра́дъ. понеже ͗ꙁмꙋе
н бы́ша е́стнї моу́ж. ѡ͗ ѡ͗͠ь
скы ꙁаконъ ͗ ѡ͗ цр͠квь. ͗ моу
т въпꙗ͗хꙋ ѿ ͗родовъ власте
лнъ над нм. ͗ ѿлоу́т а͗рх
є͗рѣѧ поставленаго ѿ него. ꙗ͗ко
неестваго сꙋща. ͗ недово́лна.
н̀ ͗мꙋща дръꙁновенїа ѡ͗ б͠ѕѣ. къ
тѣмъ гнѣва ͗сплън́ сѧ. а͗рхе
ла͗ нъ оу͗дръжа ꙗ͗рость тосна́ сѧ.
ѿ͗т къ кесарю. ͗ оу͗страшаꙗ͗
сѧ да не раꙁꙿгнѣва́є͗ть всѣхъ на
родъ. тѣмꙿже оу͗мленымъ сло́
вомъ ͗скꙋша́ше оу͗крот́т въ
ста́вꙿшхъ на нь, гл́ (!) жестокомъ
н нас́лнымъ. ͗ посла воє͗водꙋ
своє͗го ͗ молѧ́ше сѧ ͗мъ. да пре (!)

381c
преста́ноуть ѕла́го оу͗стремле́
нїа. томоу пршедꙿшꙋ въ цр͠квь
пре́жⷣе да́же не ͗ꙁꙿг͠ла сло́ва побва́
ша  ка́менїемъ. хотѧ́ще въꙁⷣв
гноут ра́ть. ͗ наста́вшю пра́
ꙁнⷣкоу ѡ͗пресно́номꙋ, нареемꙋ
ю па́схꙋ. ͗ є͗гдаже мно́жество
жрътвъ прно́сть къ б͠гꙋ. ͗ пр
͗де наро́да бесслена, ѿ всеѧ ꙁе
млѧ̀ на слꙋжбоу. ͗ раꙁꙿвра́тнц
стоꙗ͗хоу въ цр͠кв та́. ͗ вꙿнеꙁа
а͗поу въсꙿплака́вше смѧто́ша сѧ
вс̀. ͗ посла а͗рхе́ла. ͗ да ͗мꙋть
наѧлнкы раꙁꙿвратнкомъ. ͗
мꙿже ͗ ве́сь народъ оу͗стрем́ сѧ на
нхъ. ͗ мно́гы ѿ посланныхъ оу͗
б́ша дреколє͗мъ. а͗ воє͗во́да ѡ͗
два оу͗тее ѡ͗кровавленъ. ͗ по
томъ а͗кы не сътво́рше нто́же
ѕла̏. ͗до́ша на жрътвꙋ. а͗рхела
же вдѧ, ꙗ͗ко бес кро́вепрол́тїа
ꙗ͗же не помлъкноуть. ͗ посла
на́ нѧ всѧ̀ во́ѧ своѧ ͗ пѣшцѧ по́
градꙋ. а͗ коннкы по́ полю. ͗же
нападо́ша на жрꙋ́щаа. ͗ оу͗б́
ша ͗хъ •а͠• ͗ ѡ͗брат сѧ пра́
ꙁⷣнество ͗хъ на пеѧ́ль по г͠лемо
мꙋ. а͗ про́ народ раꙁбѣго́
ша сѧ по горамъ ͗ по лесомъ. въ
слѣдоваше же по н́хъ проповѣ́
днц. а͗рхела́є͗в въпю͗ще.
да когожⷣо ͗хъ по͗детъ въ своѧ
с̀ ѡ͗ста́ввше пра́ꙁⷣнкъ. а͗рхе
ла же поє͗мъ мт͠рь ͗ вла́стелѧ сво
ѧ по́͗де въ р́мъ. ͗ по ͗менемъ а͗
нтпа прѧ́ сѧ с н́мъ ѡ͗ цр҇ⷭтво.
͗ гл͠ашеть бо̀ ꙗ͗ко пръве грамо
те поꙗ͗т вѣрꙋ, не́жел послѣ
днѣ. помога́ше є͗моу саломї
͗ вс сро́днц. а͗рхелоу ꙗ͗же

381d
вс̀ ненавдѧхоу. народъ же хо́
тѧ самовла́стно ж́т. ͗ рмь
скым вла́стьм строє͗нъ бы́т
͗л да а͗нтпа цр҇ⷭтвоує͗ть наⷣ
н́м. ͗ напсавꙿше грамотоу
на а͗рхелаа. попорнц а͗нтпо
в вда́ша  кесарю. та́коже а͗рхе
ла вꙿда є͗моу гра́мотоу ѡ͗тню.
͗ пръстень ͗ вѣнець. ͗ кеса́рь
расмотревъ ре́е. ѡ͗бою велество
цр҇ⷭтвѧ. ͗ мно́жество да́н.
͗ сло ͗родова ро́да съвокꙋпвъ.
властелны своѧ. ͗ посад оу͗
себе тве́рїа. не сѣдѣша с н́мъ
даже ͗ доселе. ͗ да́сть ͗ма врѣ
мѧ, да г͠лють ѡ͗ своє͗ пра́вдѣ.
͗ ста́въ сало́мї҇ⷩ с͠нъ. а͗нтпатръ
моу́жь рѣстъ ѕѣло попорн
къ а͗нтпе. соупостатъ же а͗рхе
ла́є͗в. ͗ ѡ͗бл́ша а͗рхелаа г͠лѧ,
тꙿщ́мъ сло́вомъ пр́шь сѧ ѡ͗ ц͠рь
ство. а͗ ц͠рьскаа дѣла пре́жⷣе на
ѧ дѣлат. а͗ нынѣ лже́ш вꙿ ке
сарева слꙋха. є͗го́же є͗с не пожⷣа
лъ оу͗тверженѧ ͗ т́. но̀ пр
ꙗ͗лъ є͗сть вѣнець ͗ въꙁложлъ
є͗с на́ сѧ самовластвомъ. ͗ на
ꙁлатемъ пр҇ⷭтлѣ седѣ. ͗ пове
лѣлъ є͗с а͗кы ц͠рь. ͗ ́ны во͗нь
скыѧ ͗ꙁмѣн́лъ є͗с. ͗ са́ны поⷣ
ꙗ͗лъ є͗с. ͗ народомъ всю во́лю ре́
клъ є͗с сътвор́т. ͗ свѧꙁа
ныѧ тво͗мъ ѿц͠емъ ѿ вел́кы
хъ в́нъ раꙁꙿдрѣшлъ є͗с. а͗ н͠нѣ
не пршелъ є͗с прос́т ѿ влⷣкы
стѣн цр҇ⷭтвѧ. а͗ тѣло пре́жⷣе
бо̀ схтлъ є͗с. а͗ нынѣ твор
шь кесарѧ г͠нѧ не вла́стю, но̀
͗менемъ. а͗ надъ ѿц͠емъ до́брѣ
є͗сть сѣтовалъ, въ д͠нь преѡ͗бра

382a
ꙁꙋѧ лце своє на пеѧ́ль. а͗ в нощ
до оу͗пва́нїа оу͗пваа сѧ. ͗мꙿже
раꙁꙿгнѣва́ша сѧ лю́дє на твоє бе
ꙁаконїє. ͗ ты̀ посла во́͗ны, ͗ ͗
ꙁб мно́го мно́жество въ цр͠кв.
пршедꙿшхъ на пра́ꙁнⷣкъ. жръ
твы прносѧщхъ б͠гꙋ наⷣ жръ
твам. са́м жрътвы бы́ша.
͗ тако̀ є͗с сътворлъ оу͗б͗ство,
а͗ когоже н ͗ноплеменнц съ
творша. твоє же ѕло̏нра́вїє
вѣдаа ѿц͠ь. н въ снѣ мыслѧше
поставт тѧ ц͠рмъ. но̀ є͗гда
д͠ша є͗го немо́щна бы́сть. ͗ оу͗
мъ не тве́рдъ н ꙁꙿдра́въ. не вѣдѧ
ше сѧ то̀ творѧ. ͗ тогда нап
са наслѣднка. ͗ па́е непоро́ноу
сꙋщю прежⷣе напса́нномоу, є͗го
же наꙁнамена ꙁꙿдра́въ сы́ тѣло
мъ. ͗ д͠шю ͗мѣѧ тⷭ҇ꙋ ѿ всѧ́кы
ѧ стра́ст. ͗ а͗ще же ͗ по ͗родо
вꙋ напсаню досто͗нъ є͗с ц͠рь
ствѧ. но̀ са́мъ сѧ є͗с є͗го ѿще
тлъ, сво͗мъ беꙁако́нїемъ. ͗
же бо̀ тол́ко ѕло̏ сътворлъ є͗
с, беꙁъ нареенїа кесарева. то̀
ка́ко пр͗меш ѿ тего (!) оу͗твръ
женє. ͗ ͗на мно́га рекъ а͗нт
патръ ͗ сро́днкомъ є͗го послоу
шествꙋю͗щмъ, преста ѿ рѣ.
Потомъ въста нкола гл͠ѧ въ
а͗рхела. ͗ ре́е ꙗ͗ко ноу́жно бы́
сть сътворт оу͗бо̀ ͗ сѐ въ ц͠рь
кв, т̀ бо̀ ͗ꙁбьє͗н протвн
бы́ша, но̀ то́кмо ͗ цр͠кв. ͗но̀
кесарев соудь нашемꙋ, а͗ не ва
шмъ повелѣнє͗мъ ͗ пооу͗ен
є͗мъ сътворлъ є͗сть. послѣ
днѣє же пса́нє тѣмъ твръ
же бы́сть пръваго. ѡ͗же вꙿ немъ

382b
напса́но, кеса́рь гнⷣъ. оу͗тверд́
тель наслѣднка. тѣмꙿже ра
ꙁꙋмно є͗сть. ꙗ͗ко не беꙁ ꙋма быⷭ҇
͗родъ тогда, но̀ цѣломоу́дренъ.
поне́же кесарев ѿстоуп всеѧ
вла́ст. ͗ пото́мъ прстоупвъ
а͗рхела́ т́хо, па́де прⷣѣ ногама
кесаревыма. ѡ͗нъ же съ оу͗млены
мъ сло́вомъ. въставвъ ͗ наре
е  ѡ͗͠ьскаго стола досто͗на. ͗
распоуст лю́д въ д͠нь. ͗ смотрѧ
ше в собѣ. а͗ще є͗д́ного постав
ть цр͠мъ. ͗л всемꙋ родоу вла́сть
раꙁдѣл́ть. та́ко є͗моу промы
шлѧю͗щю. прнесоша є͗псто́
лю ѿ оу͗а͗ра соурꙿскаго стро͗те
лѧ. ꙗ͗ко ͗ю͗дѣ на ра́ть въꙁⷣв
га́ю͗т сѧ. не хотѧ́ще бы́т пѡⷣ
рмꙿскою вла́стю. а͗ промышлѧ
. ͗ кесарю въꙁло́жьшю тоу
пеѧ́ль на оу͗а͗ра. ͗ оу͗аръ по͗мъ
плъкъ ͗ ͗де на пов́нныѧ, въ
ꙁвⷣгшаа ра́ть. ͗ съ мно́гым
б́ сѧ. мно́ѕ же ѿ рмлѧнъ ͗ ѿ
͗юдѣ погбо́ша. ͗ потомъ по
кор́ша сѧ ͗ю͗дѣ. ͗ ꙗ͗ша сѧ вы́
дат вно́внкы. ͗ пославъ
прведе ѧ. ͗ старѣ͗шаа ͗хъ ꙁа
твор въ темнц. а͗ ѿ младꙿш
хъ распѧша •в͠• ͗ повѣдаша
же є͗моу въ ͗дꙋме тмꙋ́ раꙁбо́
͗нкъ. ͗доу́щю же є͗моу на́ нѧ.
тѣмꙿже бы́сть вѣсть. ͗ посла́
ша а͗ха͗ва къ немꙋ, покор́ша
сѧ є͗мꙋ. а͗ оу͗а͗ръ же наро́домъ ѿ
да́сть вны. а͗ ͗гемоны ͗хъ по
сла къ кесарев на ͗спытанє
вны. ͗ тоу бѣша сро́днц а͗рхе
лає͗вы. ͗хъже повелѣ кесарь
мꙋ́т, ꙁане же воєвоша на

382c
своє͗го сро́днка ͗ ц͠рѧ. а͗ оу͗а͗ръ же
сво͗мъ про́мысломъ оу͗вѣща і͗єрꙋ
салмъ. ͗ поста́в стра́жа в н́
хъ. ͗же бы́ша ͗ пре́жⷣе. са́мꙿ же
въꙁꙿврат сѧ въ а͗нтѡ͗хю. на
а͗рхелаꙗ͗ же ͗нъ мѧтежь бы́сть
ѿ ͗ю͗дѣ в рмѣ. прїдоша бо̀
•н͠• слнѣ͗шхъ къ кесарев мо
лѧ́ще сѧ, да ͗мъ да́сть своє͗го
властел́на. ͗ на своє͗го ц͠рѧ хꙋ
лоу г͠лахꙋ. помага́хꙋ же ͗мъ въ
рме жвꙋще ждове. ͗хꙿже
бѧ́ше •н͠• съвокоупвꙿше же
кесарю събо́ръ ѿ с́лныхъ рмлѧ
нъ. ͗ ѿ всѣхъ пѡⷣвла́стныхъ є҇ⷢ
въ цр͠кв а͗полонове, ͗же бѧ́ше
са́мъ съꙁдалъ. ͗ юднымъ стро
є͗нє͗мъ оу͗краслъ. а͗ на є͗д́но
же странѣ ста́ша сл́ і͗ю͗дѣ͗
стї съ наро́домъ. а͗ протвꙋ
͗мъ а͗рхела́, съ сво͗м є͗дно
мыслѧщм. родъ же є͗го гноу
ша́ше сѧ. ͗ ꙁавдѧще не ста́ша
с н́мъ. а͗ съ протвным є͗го
ста́т стыдѧ́ше сѧ ͗ кесарѧ
͗ боꙗ͗ сѧ. тѣмꙿже ста́ша кро́
мѣ. бы́сть же ͗ флтъ тоу
бра́тъ а͗рхела́є͗въ, двоє͗ѧ ра́
д вны. ͗л а͗рхелає͗в помо
гат, ͗ тⷭ҇ь ѿ него прꙗ͗т. ͗
л а͗ще кеса́рь раꙁдѣлть всемꙋ
родоу до́мъ ͗родовъ. да ͗ сего
прѧстть къ ͗меню є͗го.
повелѣвшю же кесарю, соупе
рнкомъ ͗родовымъ г͠лат в
ны є͗го. ͗ наѧ́ша гл͠ат, ꙗ͗ко
не ц͠рь намъ бы́сть то́. но̀ мꙋ
́тель наⷣ моутел. мно́гы
мъ же оу͗мръшмъ ѿ него. ͗ мы
жв таково же ѕло̀ прꙗ͗хѡⷨ

382d
ѿ него. ꙗ͗ко оу͗блажає͗мъ ѿше́
дꙿшхъ. не то́кмо бо̀ телеса ͗ꙁмꙋ
 людї сво͗хъ, но̀ ͗ гра́ды. своѧ
бо̀ грады раꙁꙿдрꙋш. а͗ ͗ноплеме
ннѧ оу͗крас. ͗ ждо́вꙿскоую
кровь ѿдасть кромешнмъ лю
демъ. ꙁане бѧ́хомъ бл͠говаꙁн
в. ͗ ѿц͠ьꙁаконнц. то̀ вꙿ то
го мѣсто ͗сплън́ сѧ ꙗ͗ꙁы́къ на́
шь н́щеты. послѣднѧѧ беꙁа
конїа. по ͗стннѣ въꙁꙿвратша
сѧ прадѣды на́ш ѿ вавлона. ͗
ксерꙿѯꙋ тогда цр҇ⷭтвꙋю͗щю. тол́
ка ѕла̏ не прꙗ͗хомъ. оу͗ тѣхъ бы́
вꙿше мно́га лѣта, є͗лко прꙗ͗
хомъ въ малѣ лѣ́тъ ѿ ͗рода. та́
же бы́сть лютѣ͗ш надъ нам.
͗же стръпѣхомъ въꙁложт
на сѧ лютоую работоу. ѿ ѕла́го
властелна. а͗рхелаꙗ͗ же сего̀ с͠на
сꙋща таковаго мꙋ́телѧ. по
ѡ͗͠ сконѧнї, нарекохомъ 
цр͠мъ. ѡ͗ бж͠е на́шь ͗ творѧхо
м сѧ рыдаю͗ще неволею. ͗ помо
лхом сѧ с н́мъ ѡ͗ наслѣдова́нї
се́ же потоснꙋ всегда̀ не ꙗ͗вт сѧ.
ꙗ͗ко ѿ ͗ного племене сы, а͗ не ѿ
͗родова. ͗спръва ѡ͗град цр҇ⷭтво
оу͗бє͗нїємъ •а͠• гражанъ. ͗ та
коу жрътвꙋ сътвор прⷣѣ б͠го
мъ. ͗ тол́кым мрътвец ѡ͗
скверн цр͠квь ͗ пра́ꙁⷣнкъ. на́мъ
же ѡ͗ста́вшмъ подобашеть
ю́т ꙁло́бꙋ є͗го. ͗ въꙁскат
пра́вдоу свою. ͗ нынѣ мо́лмꙿ т
сѧ кесарю. да пом́лоу͗єш ѡ͗ста
нокъ ͗ю͗дѣ͗скъ. ͗ не да́͗ же на҇ⷭ
жестокымъ властелемъ. но̀
съвокоуп ꙁемлю̀ на́шю съ сꙋрь
скою ꙁемлею. ͗ престав своѧ

383a
͗ге́моны, да прѧ́т ны. ͗ ꙗ͗в́
м т сѧ смренн, ͗ покаренн.
͗же н͠нѣ ѡ͗клевета́н бѣхомъ к то
бѣ. а͗кы мотонц ͗ ра́тн.
͗ю͗дѣ же ѡ͗ тако молбѣ ͗сконѧ́
ша сло́во. въставъ же нкола
ѿло̀ж ѿ ц͠рѧ внꙋ сво͗м гл͠ы.
͗ на ͗ю͗дѣѧ прлож. ꙗ͗влѧѧ ꙗ͗ко
не хотѧ́ть ж́т пѡⷣ вла́стю.
͗ непокор́в сꙋть ͗ско́н. н кро́
ткымъ н ѕлы̏мъ властелемъ.
ѿ мо͗сеѧ ͗ доселѣ
Кеса́рь же слы́шавъ ѡ͗бою г͠лъ, ра
споуст лю́д. ͗ по малѣхъ дн͠ѣ
хъ да́сть а͗рхела́є͗в по́лъ цр҇ⷭтва.
а͗ полъ цр҇ⷭтвѧ раꙁдѣл на дво̏є
етверовла́стьство. ͗ въда́
сть є͗д́но флпоу. а͗ дроугоє
а͗нт́пе. є͗гоже бы́сть вла́сть
переѧ, ͗ галелеѧ. ͗ꙁ неꙗ͗же ͗схо
жа́ше •с͠• талантъ. а͗ фл
поу да́сть ватаню. ͗ трахо
нъ. ͗ а͗вранты. ͗ ѧ́сть ꙁ
нонова села. ѿ н́хъже всѣхъ ͗
схожа́ше да́н •р͠• талантъ.
а͗рхела́є͗в же вꙿда́сть всю̀ ͗ю͗дѣ
ю. ͗ ͗дꙋмею. ͗ самарю. дан
же сѧ є͗моу схожа́ше •у͠• тала́
нтъ. а͗ є͗лл́нꙿскыѧ грады. га́ꙁꙋ
гада́рь. ͗ѡ͗п. ѿє͗мъ прлож
къ корсꙋнꙿско вла́ст. а͗ сало
м да́сть ͗а͗мн́ю. ͗ а͗ꙁотъ
а͗фасала́л́дъ. ͗ а͗скалонꙿскыѧ
пола́ты. ͗ꙁ н́хъже всѣ́хъ ͗схо
жаше •ѯ͠• талантъ. а͗ про́ї
ро́дъ в то родъ вꙁѧ когожⷣо. понѧ
ѡ͗п ѿ д͠нї ͗родовꙋ. ͗ двѣ̏
ма еты́рма є͗го дв͠цама сꙋ́щ
ма вꙿда ѿ сво͗хъ сребра, л́тръ
•н͠• те́мъ. ͗ потомъ раꙁдѣл

383b
͗мъ ꙁла́то, ͗же бѧ́ше ͗родъ ѡ͗ста
влъ є͗моу •а͠• талантъ. ѿ съ
соудъ ма́лоу ѧ́сть прїмъ, на по
ещенїе оу͗мръшаго. ͗ в то врѣмѧ
оу͗ноша нѣкто ро́домъ ͗ю͗дѣ,
въспта́нъ въ сдо́не. подо́бенъ
сы́ ѡ͗браꙁомъ къ а͗лекса́нꙿдров,
͗родовоу сн͠оу лжа́ гл͠аше. а͗ꙁъ є͗смь
а͗лекса́нꙿдръ. бы́сть же є͗моу по
спѣшнкъ, нѣкто вѣдаа ѡ͗ немъ
бы́вꙿшю ве́щь. ͗ лю́демъ прашаю͗
щмъ ѡ͗ а͗рстооу͗лѣ. рее ꙗ͗ко ͗
то́ ж́въ є͗сть, оу͗крадоша бо
ны. тогда лежа́щм ͗ оу͗бша ͗
ны вꙿ на́ю мѣсто. ͗ прельст мно́
гы жвоущхъ въ крте. ͗ въꙁе
мъ да́ры мно́гы, ѿтоу́дѣ преплы
въ млосъ. ͗деже вс̀ ꙗ͗ша вѣрꙋ
є͗моу. ͗ проводша до рма вс̀
лю́дє съ е́стю. ͗ съ да́ры а͗кы
ц͠рѧ. ͗ ͗же в́дѣл бѧ́хꙋть а͗ле
кса́нꙿдра жва, кланѧ́хоу сѧ,
ꙗ͗ко то́ є͗сть ͗сты. ͗ вс̀ р
мꙿстї ждове потеко́ша на в
дѣнє є͗го. млошане же носѧ
хꙋть. ͗ подъє͗мꙿше  съ столо
мъ, пою͗ще прⷣѣ нмъ пѣсн
ра́достныѧ. ͗съклваю͗ще
мно́го ѿ сво͗хъ оу͗гоженї є͗мꙋ.
кеса́рь же велм ꙁнаꙗ͗ше, а͗лекса́
нꙿдровъ ѡ͗браꙁъ. соудѧ́ше бо сѧ,
съ ͗родомъ прѣд нмъ. ͗ раꙁꙿсмо
тревъ ѡ͗браꙁноую ле́сть. тѣло
бо̀ є͗го скоуделнѣє а͗лекса́нꙿдрова
тѣла. бѧ́ше ͗ рѧбов́дмо. ͗ ра
ꙁꙿгнѣва́ сѧ ѕѣло. поє͗мъ  кромѣ.
рее да́ръ т даю жвотоу тво
є͗моу, ͗же повѣс наоу́вшⷯ
тебе, таковаа сътвор́т. ͗
покаꙁа є͗моу ͗юдѣꙗ͗нна. по

383c
ноудвъша на тоу ве́щь. ѡ͗браꙁъ
подо́бѧ ра́д. тол́ко бо̀ даровъ
вꙿꙁѧ́ по градомъ. є͗лко ж́воу
соу́щю а͗лекса́нꙿдрꙋ не вꙿда́ша. ке
са́рь же ѡ͗склаб́ сѧ ꙁрѧ̏ на́ нь. ͗
повелѣ є͗моу да боу́деть въ гребцѣ
хъ є͗го. млошане же. ꙁане нос
ша  на рꙋкахъ. ͗ ц͠рьскою т҇ⷭїю
т́ша. ͗ бьє͗н бы́ша

ѡ͗ ͗ѡ͗анꙿнѣ пррⷪ҇цѣ. ͗ како а͗рхе́
ла с͠нъ вдѣ. ͗ ѡ͗ ꙁаконѣ фа
рсѣ  садꙿдꙋке͗. ͗ѡ͗сѣ͗ же г͠лахꙋ.
всѧ́ка жена не моⷤть ло́жа мꙋжа своєⷢ҇
ъхра́нт ̀ста. ͗ ка́ко а͗вгꙋста
входт в кꙋмрнцꙋ. ͗ ѿвѣтъ
прѧ ꙗ͗ко преста́т ͗дольстѣ ль
ст. ͗ ѡ͗ см͠рт а͗вгꙋста́ кесарѧ
і͗ѡсѳъ г͠леть, єѵⷢ҇алїє.
Тогда же нѣкы моу́жь, хожⷣаше
по ͗ю͗дѣ въ ю́дныхъ ѡ͗дежⷣахъ.
прлепвъ власы костнныѧ
къ тѣлоу своє͗моу. на немꙿже
мѣсте непокры́то бы́сть ѿ вла́
съ є͗го. а͗ лцемъ бѣꙗ͗ше а͗кы д́
в. то́ пршедъ къ ͗ю͗дѣѡⷨ.
ва́бѧше ͗хъ на свободоу, гл͠ѧ.
ꙗ͗ко б͠гъ мѧ посла. да покажю
ва́мъ поу́ть ꙁако́нны. ͗мꙿже
͗ꙁбоу́дѣте ѿ мно́гыхъ власте
лнъ. а͗ не боу́деть наⷣ ва́м вла
дѣѧ смрътны. ра́ꙁвѣ вы́шнѧ
го посла́вꙿшаго мѧ̀. ͗ то̀ слы́ша
вꙿше лю́дє, ͗ рад бы́ша. ͗ ͗де
по немъ всѧ̀ ͗ю͗дѣѧ. ͗ ꙗ͗же ѡ͗кре
стъ і͗єрл҇ⷭма. ͗ нто́же ͗ного
не творѧ́ше ͗мъ. ра́ꙁвѣ въ і͗ѡ͗ръ

383d
данꙿстѣмъ стрꙋмен погрꙋжаа
͗ поуща́ше. покаꙁываа ͗хъ да
преста́ноуть ѿ ѕлыхъ дѣ́лъ.
͗ вꙿда́сть сѧ ц͠рь ͗ꙁꙿбавлѧѧ ͗хъ
͗ покореваа всѧ непокорвыѧ.
са́мъ же непокоренъ боу́деть н
комоуже. є͗гоже гла́сомъ. ѡ͗в
же пороуга́хꙋ сѧ. ѡ͗в же ꙗ͗ша
вѣроу. ͗ прведеноу бы́вꙿшю къ
а͗рхла́є͗в. ͗ събра́вшм сѧ ꙁа
кономꙋдрецемъ. въпрос́ша 
кто̀ є͗сть. ͗ кдѣ бы́сть доселѣ.
͗ се́ ѿвѣща́въ ре́е, л͠къ є͗смь,
͗деже мѧ въведе д͠хъ б͠жї. кръ
мѧ сѧ тро́стнымъ коре́нє͗мъ
͗ щепкам древѧным. ѡ͗немъ
же гроꙁѧ́щм сѧ на́ нь моут
. ѡ͗нъ же не преста́неть ѿ тѣ
хъ гл͠ъ ͗ дѣлъ. ѡ͗нъ же ре́е. ва́
мъ подоба́є͗ть преста́т ѿ сво
͗хъ скве́рныхъ дѣ́лъ. ͗ прлеп́
т сѧ го͠у б͠гꙋ своє͗мꙋ. ͗ въста
въ съ ꙗ͗ростю с́монъ, ро́домъ
є͗сѣꙗ͗ннъ кн́жнкъ. рее. мы
по всѧ д͠н темъ бж҇ⷭтвеныѧ
кн́гы. а͗ ты̏ нынѣ въшедъ ͗ꙁъ
дꙋбравы а͗кы ѕвѣрь, то̀ смѣє͗
ш л оу͗т н҇ⷭа. ͗ наро́ды пре
лща́т. непреподобным сво
͗м гл͠ы. ͗ оу͗стрем сѧ расте
рꙁат тѣло є͗го. ѡ͗нъ же оу͗корѧ
͗хъ ре́е. не ѿкрыю ва́мъ соу́щюю
въ ва́съ та́͗ноу. понеже не ͗ꙁво
лл є͗сте того. тѣмъ прїде
ть на васъ па́гꙋба не͗ꙁрееннаа
͗ ва́съ ра́д ͗ всѣхъ людї. ͗ та́
ко ре́къ ѿ͗де на ѡ͗ноу страноу
і͗ѡ͗рдана. ͗ нкомоуже смѣю͗
щю въꙁꙿбран́т є͗мꙋ. то́же
творѧше, ꙗ͗же ͗ пре́жеⷣ

384a

єѵⷢ҇ає.
Прїде бо̀ і͗ѡ͠аннъ кр҇ⷭтль. проповѣ
да въ поустын і͗юдѣсте. ͗
г͠ла пока́͗те сѧ, прблж бо сѧ
цр҇ⷭтво нб҇ⷭноє. ѐ бо є͗сть реенно
є прркомъ ͗са́͗ємъ гл͠ющмъ.
гл҇ⷭа въпю͗щаго въ поустын. оу͗
готов́те поу́ть г͠нь. ͗ пра́вы
сътворте стеѕѧ є͗го. а́мꙿ же
і͗ѡ͠аннъ носѧ́ше ѡ͗дежю свою, ѿ
вла́съ вльбꙋжь. ͗ поꙗ͗съ ко́жа
нъ ѡ͗ реслехъ є͗го. п́ща же є͗го
бѣ проуꙁ. ͗ ме́дъ д́в. то
гда ͗схожа́ше къ немоу і͗єр҇ⷭлмъ
͗ всѧ ͗юдѣѧ. ͗ всѧ страна. ͗
ꙗ͗же ѡ͗кр҇ⷭтъ і͗ѡрдана. ͗ кр͠щахꙋ
сѧ въ і͗ѡрдан ѿ него, ͗сповѣ
даю͗ще грѣхы своѧ. в́дѣвꙿ же
мно́гы фарсеѧ, ͗ садꙋкѣ. грѧ
дꙋщмꙿ же ͗мъ къ кр͠щенїю є͗го
ре́е ͗мъ. ͗щадїа є͗хднова, кто
покаꙁа ва́мъ. бѣжат ѿ грѧ
доу́щаго гнѣва. сътворте
оу͗бо пло́ды досто͗ны покаꙗ͗нїю.
͗ непщꙋє͗те г͠лат въ собѣ. ꙗ͗ко
ѿц͠а ͗мамъ а͗враа͗ма. г͠лю бо̀
ва́мъ ꙗ͗ко мо́жеть б͠гъ ѿ ка́
менѧ се́го въꙁвⷣгноут

384b
ѧда а͗враа͗моу. оу͗же бо̀ секра
пр корен дре́ва леж́ть. всѧ́
коє оубо̀ дрѣ́во не творѧ́щеє
пло́да добра, посѣка́є͗т сѧ. ͗
въ ѡ͗гнь оу͗мѣтає͗т сѧ. а͗ꙁъ ꙋ͗бо̀
кр͠щꙋ вы̏ въ водѣ въ покаꙗ͗нє.
а͗ грѧды по мнѣ, крѣплї мене є
сть. є͗моу́же нѣсмь досто͗нъ,
сапогъ понест. тъ̏ вы̏ кр҇ⷭтть