Речник на Патриарх Евтимий
гора  
гора -ꙑ ж (23) ) Планина, възвишение. ѿтръже тѡго ѿ гѡры б͠жїѫ гѡры тꙋныѫ. гѡры въ неиже бл͠говѡли б͠ъ жити въ неи ЙР 11.19 И не въ поустынѧ, нѫ на горѫ тѣх възведе бож(ь)стъвных велѣнїй и пищеѫ дѡгматскоѫ тѣх доушѫоутвръди ЙП 200.16 вьскликнѣте горы, вьспойте радостїю, свѣтꙿ бо на земли вьсїа Теоф 272.5 Същото значение в ЙР 9.2 13.13 17.28 18.1 18.3 Конст 433r.18 ЙП 191.4 Яков 325.28 СВВ 393.10 свѧтаꙗ гора атоньска Света гора на Атон. храбѡрнѣ вьскѡи и вьсе македѡнскѡе ѻбьемшꙋ ѻдръжанїе. и ещеⷤ сѣрь тⷦаⷪ и съ вьсеѫ аѳѡнскѡѫпаеⷤ истѣннѣе рещи, ст͠оѫ гѡрѡѫ Петк 79 v .30. вь нихже и митрѡпѡлиты и епїскѡпы свѣтлѣ и бл͠гѡьстивѣ постави, ꙗкоⷤ свѣтлїи егѡ хрїсѡвꙋли вьславнѣи лаврѣ с͠тыѫ гѡры Петк 80 r .5. посланїе къ Кѵпрїаноу мнихоу, живоущоу въ Светѣи͗ горѣ Аѳѡнꙿсцѣи͗ Кипр 225.3. гора таворьскаꙗ Планината Тавор, където се предполага, че е станало Преображението на Исус Христос. Ѿ тїверїады же въꙁⷣвигши се и шъствовавши къ ꙁападоу стадїи десеть, въꙁыде на Ѳавѡрꙿскоую гороу идеже блⷭви мелꙿхїседекь авраама. и поискавши мѣсто на нмꙿже прѣѡбраꙁи се г͠ь нашь і͠ х͠с Конст. 434v.12. гора соньскаꙗ Название на планината [хълма] Сион в Ерусалим, където е бил построен Давидовият дворец. Сїа въса бл͠гаа кѡнстантінь въселнноую испльни • пѡдвигь добрыи подвиѕа се. теенїе скона. вѣроу съблюде • тѣмꙿже и въ прѣмирные прѣсели се ины. въ гѻрнїи ієрлⷭмь • въ сїѡнь горꙋ нб͠сноую Конст 439 r .19. гора елеоньскаꙗ Планината [хълма] Елеон край Ерусалим. Къ вьстокѡмꙿ же на єлеѡнꙿскоую въꙁьшъⷣши гѡроу, ѿ неже ѡблакѡⷨг͠ь на н͠бса въꙁеть бысть, и тамо ъстноу сътвори цр͠ковꙿ Конст 434 r .17. гора нтрскаꙗ Нитрийската планина се намира близо до Нитрийската пустиня в Египет, където през IV–V в. живеят много отшелници. По съвѣтоу же великааго Антѡнїа Нїтрїйскѫѧ постигѡшѧ гѡрѫ и тамо. въ поустыни сътвѡрше колибѫ Филот 84.1 гора лваньска Планина в Ливан, спомената във Второто послание до Никодим Тисмански. Бѣше въ нѣкоем градци, лежѫщом при горѣ Ливанꙿстѣй, презвитерь нѣкый II Никод 224.6