Текстов корпус
житїе и жиꙁн(ъ) прпⷣбнагѡ ѡ͠ца нашего і͠ѡ рилскаⷢ . съписано {кирї} єѵ̈ѳѵмїемъ патрїархѡⷨ трънѡвскыиⷨⷨ • блⷭви • ѡⷱ
Заглавие на латински:Vita
Жанр:Житие
Автор:Патриарх Евтимий
Преведен?:не
Дата на ръкописа:ХІV в.
Дата на превода:
Дата на преписа:ХV в.
Правопис:Среднобългарски / Търновски
Име на ръкописа:mmmm
Хранилище на ръкописа:
Сигнатура на ръкописа:
Издание:Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375-1393) nach den besten Handschriften herausgegeben von Emil Kałužniacki. Wien 1901, c. 5-26.
Нормализиран?:не
Страници:5-26
doc_iddoc_209

I. Въ лѣпотѫ ꙋбо ктѡ намъ понѡсил бы ꙗко не
тъїѫ ѻ дѡбрыⷯ лѣнивѣ имѧщимъ и нерадивѣ , нѫ
и ꙁавидѧщиⷨ единоплеменнꙑмъ дѡбрыиⷯ приѧстїꙋ , аще
млъанїемъ бл͠женнагѡ іѡанна житїе прѣишли бихомъ, и
не въсѣцѣмъ тъщанїемъ по въꙁможномꙋ намъ написано
ꙗкоже наѧлноѡбраꙁныи ѡбраꙁ(ъ) прⷣѣлѡжили иже дѡбрыѫ
желаѫщимъ и ревнꙋѫщимъ дѡбродѣтѣли , на наⷭ и сице
прѣжⷣе иныⷯ пѡлѕи въсходѧщи • Об(и)лнѡ ꙋбѡ подражанїе
имѧщꙋ . ꙁа еже въ неⷨ въсѣхъ дѡбрѡдѣтѣлеи сътеченїа ,
нⷷ малѫ же ѻбае могѫще иже на не въꙁираѫщимъ прилѡжити
пѡлѕѫ • Дѡвѡлнѡ бѡ таковое бѫдеⷮ житїе не
тъїѫ иже съ мнѡѕѣмъ трꙋдѡмъ по стѡпамъ послѣдствꙋѫщимъ

6
великѡмꙋ ѻнѡмꙋ , къ подѡбнѣи въꙁвести славѣ
приближъщїих сѧ б͠ви , нѫ и иже въ малѣ ꙋбѡ тѡгѡ
житїꙋ подражавшиⷯ дѡвѡленъ прилѡжити ꙋспѣхъ . Не тъїѫⷤ
и тѣⷨ ижⷷ простѡ въ слꙋсѣ бывшимъ , не неприѧстненъ
пѡлѕы вина бѫдеⷮ . можеⷮ бѡ и тъкмо
слышимо своѫ искапавь любѡвь въ слышѫщїихъ дш͠ахъ,
и памѧтїѫ хранимо ꙗкоⷤ нѣкое жѫлѡ быти , и по малꙋ
поⷣстрѣкати тѣхъ къ подрⷤанїꙋ • Елма ꙋбѡ ѡбѡимъ
съповѣдꙋѫщимъ ꙗвѣ ꙗко и слышѫщїимъ прилагает сѧ
д͠шевнаа пища , и лѣба къ сп͠сенї(оу) таковое житїе
ꙗвит сѧ , и б͠ъ егѡ ради прославит сѧ . равнѫ ѻбѡимъ
мнѧ имѣти потрѣбѫ и тъщанїе . ѡвѣмъ ꙋбѡ,
еже ни малѡ тѡ ѻставити полеꙁно . ѡвѣм же , неподѣ(л)нѣ
прохѡдитꙵ . пае же сим же и ѻнѣмъ къ подражанїꙋ
тъщитꙵ сѧ . беꙁмѣстнѣише бѡ бѫдеⷮ еже
ѻ вещестъвнѣи и текѫщои пищи тѣлеснѣи въсегда т(во)рити
намъ промышленїе ꙗко мнѡжаишее намъ вѡдѧщи
тъщанїе , пае же и вѧще мѣры тѫ прїемати къ пищи
поплъꙁаѫщим сѧ . ѻ невещестъвнѣи же и неистъщимѣи
и дш͠ѫ полѕꙋѧщїи и вынѫ прѣбываѫщои , ни же малѡ
попеенїе творити . гладемъ бжтⷭьвнымъ своѫ дш͠ѧ
таѫщѧ прѣꙁираѫще • Се ꙋже ѧже о ѡномъ повѣсти
наѧлѡ намъ творѧщимъ , самѫѫ приꙁвати ꙋбѡ бѫдеⷮ
ѻногѡ блгⷣть , ѧже ѿ б͠а искръно тъ прїѧⷮ
ѻбилнѣ , ꙗко да не ѿ ненаꙋенїа погрѣшимъ искомое .
рѫкама въꙁнакама ꙗкоже г͠лет сѧ сщ͠енныимъ
касаѫще сѧ , и пае дѡстоинства ꙗже ѻн(о)гѡ повѣдꙋѫще ,
ꙗко да не мнее слышателѧ ѻтъщетимъ , лꙋъшїиⷯ полѕѫ
оставлъше . аще ꙋбо дѡлнимъ и тлѣѫщимъ понѣ и

7
малѡ ꙋмомъ вънимал би бжтⷭьвнѣишїи съи мѫж(ъ) , и ѻ
нѣъсѡмъ ꙁемнѣмь творил би попеенїе , въ скѡрѣ тѡгѡ
мимотещи хѡтѣхѡмъ памѧⷮ , и ꙁабьвенїа ѿслати
глѫбинамъ • Елмаⷤ прⷣѣреⷱннаа въсѣ дѡлꙋ ѡставлъ
гѡрнемꙋ вънимааше ѻтеъствꙋ свобѡдномꙋ и беꙁбѣдномꙋ
и твръдомꙋ . и въсѣцѣмъ ѻбраꙁомъ тъщаше сѧ ѻбщаагѡ
постигнѫти ѡ͠ца и съдѣтелѣ , нѫжⷣа и намъ ꙗже ѻ
немъ ѿѧсти съповѣдати • Ꙗже бѡ иже прѣжⷣе наⷭ
ѻ немъ не хытрѣ нѣкако и грѫбѣ съписашѫ , сїа мы по
лѣпотѣ ꙗкоже клюимо естъ ꙋсръдно съповѣдати
потъщахѡм сѧ . иꙁвѣстно вѣдѧще ꙗко ꙗже ѻ ѡ͠ци
повѣсть , веⷭлити ѻбые ѡ͠целюбеꙁныⷯ дш͠ѧ , и къ
ревности въꙁдвиѕати лꙋъшои •
II. Блаженагѡ ꙋбѡ сегѡ рѡдителїе бл͠гоъстиви
по въсемꙋ бѣшѫ , блъгаре же рѡдѡмъ . рѡжⷣенїе и въспитанїе
весь г͠лемѫ скринѡ, въ прѣдѣлѣⷯ сѫще
срѣдеъскыхъ . єстъ же с(ъ) срѣдецъ въ прѣдѣлѣⷯ
єврѡпіискыхъ єдинъ сѫщъ ѿ славныхъ и нарѡитыⷯ
градѡвъ . въ тои ꙋбѡ веси прѣбываѫще бл͠гѡъстиви
ꙋбѡ сѫще житїемъ , млтⷭиви же нравѡмъ . бышѫ двѡимъ
ѻтрѡѧтѡмъ ѡ͠ци . ѿ ниⷯ же единъ естъ юдныи съ
і͠ѡанъ • Въспитанъ ꙋбѡ бывъ ѿ своихъ рѡдителеи дѡбрѣ ,
и бѣ повинꙋѫ сѧ тѣмъ въ всемъ , и длъжнѫѫ въꙁдаваѫ
ъсть • Врѣмени ꙋбѡ не малꙋ прѣшеⷣшꙋ , и
родителемъ егѡ ꙋмершемъ, тъ бѣ въ страсѣ г͠ни
вынѫ . ѿ цр͠кве никако ѿстѫпаѧ, но съ

8
въниманїемъ послꙋшаѫ бжтⷭьвныⷯ словесъ и с͠щеннаа
ꙋенїа ,постомь и молитвами благооугождаше
господеви. И бысть вьсь плѣнень вь любовь божїѫ,
ꙗко єдинь ѡт сераїмь горѧ доухомь къ Господꙋ, богꙋ
своемꙋ, и творѧ плодь, по истинномоу сторичьный, ꙗкоже
дрѣво насажⷣенно прї истѡникѡⷯ вѡдныⷯ • Нѣцїи же
ꙁавистїѫ ѻдръжими лѣниви сѫще на бл͠гѡе , дѡсадами
и ꙋкѡриꙁнами тѡгѡ ѻблагаахѫ , лицемѣрна нарицаѫще и
непотрѣбна до конца мирскагѡ прѣбыванїа • Въ сиⷯ ꙋбѡ
тѡмꙋ сѫщꙋ , ꙋмысли съвѣтъ бл͠гъ , растои сѫщаа
тогѡ въ рѫкы ꙋбѡгыⷯ . ѿдаⷭ и кесарѡви кесареваа ,
ꙗко да беꙁ ꙁабавленїа б͠жїа б͠ви дати въꙁможетъ •
(б͠ъ) же рекыи ѿ тъмы свѣтꙋ въсїати . рекыи и
авраамꙋ инѡгда иꙁыди ѿ ꙁемлѧ твоѫ и ѿ рѡда
твоегѡ и прїиди въ ꙁемлѧ въ нѧже ти аꙁ(ъ) покажѫ ,
ꙗвлѣет сѧ и семꙋ поⷣбнѣ , ниимже мнее ѻнѣхъ г͠(лъ)
семꙋ вѣщаѫ , покаꙁавъ емꙋ и мѣсто идеже тѡмꙋ
бл͠гѡꙋгѡдити въꙁможеⷮ . въꙁбънѫвь ꙋбѡ ѿ съна
и расмотривь силѫ видѣнїа , распали сѧ ꙗкоⷤ єлень
къ истѡникѡмъ вѡдныимъ . въѡрѫжи сѧ на мыслънагѡ
гѡлїаѳа ꙗкоже д͠дъ . прїѧⷮ по древнеи повѣсти
камени три , вѣрѫ г͠лѧ и надеждѫ и любѡвь .
ѻблѣе сѧ въ брънѧ правды . въꙁлагаеⷮ и шлѣмъ
сп͠сенїа бжⷭстъвныи покрѡвъ . ѿемлеⷮ власы съ
страстми и похѡтми . шеⷣ въ мѡнастирь , и малѡ
нѣкѡе тамо врѣмѧ прѣбывъ ради ѻбъꙋенїа, ѻставлѣеⷮ
ꙁемнаа ꙁемнымъ , и пепелныимъ пръсть . исхѡдиⷮ мира и

9
мирѡдръжца ниъсѡже инѡ въꙁемъ , раꙁвѣ единѫ ѻдеждѫ
кѡжанѫ , прїиде въ покаꙁан(н)ѫѫ тѡмꙋ гѡрѫ . и сътворъ
малѫ ѿ хврастїа кѡлибѫ , бѣ (тоу) прѣбываѫ пощенїемъ и
бдѣнїемъ ꙋдрѫаваѫ тѣл(ѡ) . се ꙋдалих сѧ бѣгаѫ поѫ
съ д͠вдѡⷨ въдвѡрих сѧ въ пꙋстыни . и ааⷯ
б͠а сп͠саѫщагѡ мѧ ѿ малѡд͠шїа и бꙋрѧ . въꙁдѣваѫ
прѣпѡⷣбныѫ рѫкы беꙁ гнѣва и съмѫщенїа . нитѡже въ
сънѣдъ имы , раꙁвѣ былїе трѣвное еже ꙁемлѣ скотѡмъ
проѕѧбати ѻбые , и вѡдѫ ѧже нескѫдно истѡници
истѣкаѫтъ , скѡⷮ быⷯ ꙋ тебе въпїѫ аꙁъ
вынѫ с тобѡѫ • ктѡ ꙋбѡ скаꙁати въꙁможетъ тѡгѡ
ѧже тѡгда творѣше трꙋды . ни бѡ то самое былїе
пꙋстынное дѡ сытости прїимааше . нѫ малѡ ѕѣлѡ и
скѫдно , и се по ꙁахѡжⷣени сл͠ннѣмъ . и вѡдѫ же такожⷣе ,
елико тъїѫ вънѧтрънѣа прохладити • Слъꙁныи
же пакы тѡгѡ истоникъ ктѡ поⷣстоанї(ꙋ) иꙁвѣстиⷮ .
въсенѡщнаа же такожⷣе стоанїа и кѡлѣнѡпрѣклѡненїа .
мнѡжицеѫ прѣѻбраꙁꙋѫще себе бѣси , прихѡждаахѫ
ѕвѣреи раꙁлиныⷯ ѻбраꙁ(ы) , ꙋстрашити и ѿгнати тѡгѡ
хѡтѧще . нѫ дѡблыи непоколѣблемъ прѣбывааше тѣхъ
къꙁньми . ꙗкоже нѣкыи каменъ тврⷣъ , въсѧ прихѡдѧщѫѧ
на нь влъны раꙁбиваѫ и ѿражаѫ . или истиннѣе рещи ,
ꙗкоже адамантъ не ѧⷮ бывааше никаковѣмъ желѣꙁомъ •
III. Врѣмени же не малꙋ прѣшеⷣшꙋ , прѣхѡдиⷮ
ѿ тѫдꙋ въ инѡ мѣст(о) , идеже пещерѫ ѻбрѣтъ темнѫ
ѕѣлѡ и мранѫ, тамо въсели сѧ . прилагаѫ трꙋды къ
трꙋдѡмъ и къ желанїꙋ желанїе . сълагаѫ ꙗкоже любѡдѣлнаа
пела медъвныѫ съты , и полагаѫ въ скрѡвищеⷯ
сръденых • въ сиⷯ ꙋбѡ тѡмꙋ сѫщꙋ , с͠нъ брата
егѡ ѡц͠а и мт͠ре ꙋтаив сѧ , прїиде въ пꙋстынѧ идеⷤ
прпⷣбныи прѣбываѫ бѣ . и мнѡгѡ трꙋжⷣ(ъ) сѧ , єдва
въꙁможе тогѡ ѻбрѣсти . Бл͠женныи же иꙁдалее того

10
грѧдѫща ꙋꙁрѣвъ , мнѣше мътанїе се быти , на мл͠твѫ
себе въдаⷭ . пришеⷣ ꙋбѡ онъ и на лици паⷣ , прошааше
блⷭвенїа прїѧти . ѻн же истинно се быти
вѣрѡвавъ а не мътанїе , блⷭвенїꙋ тогѡ споⷣбль
въпрашааше пришествїа винѫ . ѻн же ꙗже ѻ себѣ въсѣ
вѣдѡма твориⷮ мѫжеви , абїе прїѧтъ бываеⷮ имъ .
лꙋка бѡ семⷹ бѣше проꙁванїе . тѡгѡ ꙋбѡ ꙁрѧ прⷣпбны
съ сѡбѡѫ сѫща ꙗкоже нѣкыи кедръ иже въ
ливанѣ мнѡжѫщ сѧ , бл͠гѡдарестъвныѫ б͠ви въꙁсилааше
пѣсни вынѫ рееное ѻнѡ въ ꙋстѣⷯ имы , неꙁлѡбивїи
и правїи прилѣплѣахѫ сѧ мнѣ • и бѣ съ нимъ въ
пꙋстыни ꙗкоже агнѧ неꙁлобиво истинныимъ пастыремъ
пасѡмо , ꙗкоже дрꙋгыи авелъ или исаак , пртⷣѧ въ
въсемъ подражаѫ иже ѿ младенства въ пꙋстыни
въспитаннаагѡ • Нѫ тѡ иже инѡгда денница н͠нѣ же
тъма гръдѡсти ради быти наслѣдѡвавъ . иже ꙁемлѧ и
мѡре потрѣби(т)и велѧи . ѿвръꙁыи на нб͠са ꙋста своа .
рекыи полѡжѫ прѣстѡлъ мои на ѡблацѣⷯ и бѫдѫ
поⷣбенъ вышнемⷹ гръдыи и велерѣив(ы)и врагъ . не
могы тръпѣти дѡбрѡдѣтѣли и пѡдвигы мѫжа , исплъни
сѧ ꙁависти . ꙁаѧⷮ бѡлѣꙁнь и рѡди беꙁакѡнїе . ѿхѡдиⷮ
ꙋбо къ иже по пльти ст͠го братꙋ въ ѡбраꙁѣ
нѣкоегѡ вѣдѡма . ѻбрѣтаетъ егѡ пеалїѫ дръжима , и
єстестъвными жѫлы стрѣема , и недѡꙋмѣѫща ѻ лишени
ѻтрѡка , и г͠летъ ємꙋ сицевыѫ г͠лы • иже твоеѧ
старѡсти поⷣпоръ и твоегѡ дѡмꙋ наслѣдника и твоегѡ
сѣмене плѡⷣ . иже мт͠рнѧѫ ѧтрѡбы и твоиⷯ нѣдръ
ѻтрока лишивыи , іѡаннъ єⷭ твои браⷮ . нощїѫ бѡ
тъ само пришеⷣ и твое ѻтроѧ въꙁемъ , имаⷮ тѡ ꙋ
себе ⸱ Еже аще не въ скорѣ шеⷣ въꙁмеши , ѕвѣремъ т(ъ)
слаⷣкаа бѫдеⷮ сънѣдь . ѻбрѧщеши же сѧ и ѧдѡꙋбиицъ
не съ ꙋсръдїемь въꙁыскавь то . грѧди ꙋбѡ
грѧди дрꙋже и покажѫ ти мѣсто , и ть(и) въ скорѣ

11
шеⷣ въꙁми своегѡ сѣмене плѡⷣ • Сїа ꙋбѡ ꙗко ѡнъ
слышавъ , ѻблѣе сѧ въ ненавист(ь) ꙗко въ риꙁѫ , и гнѣвныи
ѻбъемлеⷮ егѡ ѻблакъ , тѡ не г͠лѧ и тѡ не дѣѫ
на неповиннаагѡ . поемъ ꙋбѡ егѡ дїавѡлъ , въ пꙋстынѧ
ведѣше , ꙋѧ и распалѣѫ тогѡ къ ѻскръбленїꙋ мѫжа . и
ꙗко блиꙁ(ъ) бывше мѣста , покаꙁавъ емꙋ пещерѫ иꙁдалее ,
абїе ѻтиде • ѡн же ꙋбѡ шеⷣ въ покаꙁаное мѣстѡ ,
обрѣтаеⷮ ст͠гѡ . и тѡ не съдѣа тѡгда на немъ
дѡсадами и ꙋкѡриꙁнами ѻблагаѫ . какѡгира и прѣльстника
тѡгѡ нариѧ , и дѡ кѡнца мирскагѡ прѣбыванїа недѡстѡина ,
и дрѣвеса и каменїе на нь поемлѧ , въсѣъскы тѡгѡ
ꙋбити наїнаѫ • Нѫ тѡ ꙋбѡ крѡⷮкаⷢ влⷣкы крѡткыи
ꙋеникъ . стоаше мльѧ и ниъсѡже ѿнѫⷣ вѣщаѫ , въ
ꙋмѣ реⷱное хранѧ , аꙁъ же ꙗⷦ глꙋхъ не слышѫ , и ꙗко
нѣмъ не ѿвръꙁаѫ ꙋстъ своихъ • Въсхытивъ ꙋбѡ съ
гнѣвѡмъ и крианїеⷨ ѿ ꙋмиленагѡ гласа ѻтрѡка , и
мирꙋ грѧдѣше . къ мирꙋ сквръннѣи блѫдници , къ
неистѡты и сквръны въсѣкѡѫ мт͠ри . ѿтръже тѡго ѿ
гѡры б͠жїѫ гѡры тꙋныѫ . гѡры въ неиже бл͠говѡли б͠ъ
жити въ неи • Ꙗко ꙋбѡ сїа бл͠женыи видѣ и кѡварствѡ
дїавѡлее расѫди тѡ быти , пеали тѡгѡ ѻбъѧⷮ ѡблакъ . и
слъꙁами себе ѻблїавъ падаеⷮ на лици молѧ сѧ и гл͠ѧ .
г͠и . рекыи приꙁови мѧ въ д͠нь пеали твоеѧ
и иꙁбавлѧ тѧ , иꙁбави мѧ н͠нѣ влⷣкѡ . приꙁри на
мѧ млⷭрьдныимъ си комъ , и ѿжени срⷣца моегѡ
пеаль . и сътвори съ мноѫ ꙁнаменїе въ блг͠ѡ . ꙗко блⷭвенъ
еси въ вѣкы аминъ • и по молитвѣ сѣдѣше
скръбѧ и тѫжѫ ѻ лишени (ѻ)трока . бѡаше бѡ сѧ , еда како
въ миръ томꙋ ѿведенꙋ бывшꙋ , съплетеⷮ сѧ въ житеискыⷯ
пеалехъ • Нѫ тѡ ꙋбѡ твориⷮ б͠ъ иже дѣти
оставити къ немꙋ прихѡдити повелѣвы: глеⷮ и
ꙁде ѻтрока ѡ͠цꙋ , аще и не г͠лы нѫ вещми . ѻстави

12
дѣтѧ прїити къ мнѣ и не брани емꙋ такѡвыхъ бѡ
естъ црⷭво нбс͠ное • тѡмⷹ бѡ ꙗко идѫщꙋ пѫтемъ ,
ꙁьмїа сѣкнѫ отрѡка и абїе крѡткыма дланма съмр͠ть
тѡгѡ въспрїѧⷮ . Сїа ꙋбѡ ѿц͠ъ ѻтрока ꙗко видѣвъ ,
недѡꙋмѣашеⷭ тѡ сътворити . ѻбае въꙁвращ сѧ къ прпⷣобномꙋ
съ стыдѣнїемъ кꙋпно и сѣтѡванїемъ , повѣдꙋеⷮ
ꙗже на пѫти приклюъшаа сѧ • ѻн же тѡмꙋ погребсти
то повелѣ и въ своа ѻтити . єже и сътвори •
IV. Прославивь ꙋбѡ прпⷣбныи б͠а дѡвѡлнѡ ѻ
семъ , бѣше проее бес пеали • прѣбыⷭ же тꙋ въ тои
пещерѣ дванадесѧⷮ лѣтъ , ни единогѡ покоа тѣлеснагѡ имѣѫ . трꙋды
къ трꙋдѡмъ и бѡлѣꙁни къ бѡлѣꙁнемъ прилагаѫ • Сїа
же дїавѡлъ ꙁрѧ , не прѣстааше въсѣъскы тѡгѡ ѻскръблѣѫ ,
ѻвогда ꙋбо ꙋнынїемъ . ѻвѡгда же лѣнѡстїѫ . єстъ же егда
и страхѡванми , мнѡгажⷣи такожⷣе и привидѣнми • Нѫ адамантъ
д͠шеѫ іѡаннъ никакоже ѧтъ бывааше тѡⷢ
къꙁньми . ѻбыдѡшѫ мѧ поѫ ꙗко пелы съⷮ , и
раꙁгорѣшѫⷭ ꙗко ѡгнь въ тръни , и именемъ г͠нимъ
противлѣах сѧ имъ • дн͠емъ ꙋбѡ довѡлнѣмъ прѣшеⷣшемъ ,
поемлеⷮ въселѫкавы съ сѡбѡѫ бѣсѡвъ плъкъ
въ ѡбраꙁѣ раꙁбѡиникъ . и сꙋрѡвѣ на ст͠гѡ пришеⷣше ,
бишѫ егѡ немлтⷭивно . и рѣѫще и влѣкѫще , ѿгнашѫ
его ѿ мѣста . ꙁапрѣщъше нектомꙋ смѣати приближитиⷭ
т(оу) . Ѻн же и въ семъ своегѡ влⷣкѫ гласꙋ
повинꙋѫ сѧ бѣ . велѧщꙋ , аще гѡнѧⷮ ваⷭ ѿ града
сегѡ бѣгаите въ дрꙋгыи . не ѿ града въ граⷣ нѫ ѿ
пꙋстынѧ въ пꙋстынѧ прѣхѡдѧ . ѿхѡдитъ ꙋбѡ въ инѡ
мѣсто растоанїе не малѡ имѧщее . и тамо дѫбъ велеи по
древнеемꙋ онѡмꙋ авраамꙋ обрⷮѣ, въселѣет сѧ въ нь .
нѫ ѻнъ ꙋбѡ поⷣ амврїискыимъ, троицѫ юⷣнѣ ꙋрѣдивь
ѿсилаеⷮ . съ же ꙁде мыслънѣ прїемъ , самагѡ тѡгѡ въ
троици покланѣемаго въ себѣ имѣаше живѫща б͠а .

13
никакоже ꙋнываѫ . нѫ пръвагѡ правила своегѡ крѣпцѣ
дръжѫ сѧ •
V. Нѫ тѡ ꙋбѡ творитъ иже въсѣ на полѕѫ творѧи .
ꙗкоⷤ древле въ пꙋстыни ѻдъжⷣи маннѫ людемъ .
и алѧщѫѧ исплъни бл͠гъ , сицевѣмъ ѡбраꙁомъ и ꙁде
творитъ . повелѣ бѡ ꙁемли иꙁрастити сланꙋтокъ въ прѣпитанїе
ст͠гѡ . и бѣ питаѫ сѧ тѣмъ , тѣлеснѫѫ немощь
малѡ ꙋтѣшаѫ , и ѧтрѡбнѫѧ скѫдѡсть исплънѣѫ . прѣхѡдѧ
ѿ силы въ силѫ , и въсхожⷣенїа въ срⷣци полагаѫ .
слъꙁныѫ истѣкаѫ истѡникы , и напаѫ д͠шевныѫ браꙁⷣны
и класы дѡбрѡдѣтѣлныѫ процвитаѫ • Б͠ъ же рекыи : Иꙁ(ъ)
тъмы свѣтⷹ въсїати. и таинаа тъмы ꙗвѣ творѧи , не
въсхѡтѣ на мнѡѕѣ съкръвенꙋ быти градꙋ връхꙋ гѡры
стоѫщꙋ , нѫ бл͠говѡли тѡгѡ ꙗвити дѡбрѡдѣтѣль . пастырем
бѡ тѡгда блиꙁ(ъ) нѣгде пас(ѫ)щимъ ꙗкоже инѡгда ѻнѣмъ
иже при х͠а моегѡ рѡжⷣ(ъ)ствѣ , и ѻвцамъ бл͠гѡпокорнѣ
къ пажити прилежѫщимъ , напрасно ꙋстръмившеⷭ бѣгꙋ
сѧ ѧшѫ . не по пѫти нѣкѡемъ ѻбынѣмъ . нѫ беꙁь пѫтїемъ
въсѣъскы по пꙋстыⷯ и жестѡкыⷯ и неѻбыныⷯ мѣстѣⷯ .
и пришеⷣше дѡ мѣста идеже бѣ прⷣбны , сташѫ .
пастыремъ ꙋбѡ въ слѣⷣ женѫщемъ и тиѧ ꙋставити
невъꙁмогшемъ , прихѡдѧⷮ и ти , идеже ѡвцѧ сташѫ и
ст͠гѡ видѣвше , ꙋдивишѫ сѧ . ктѡ и ѿ кѫдꙋ и кыимъ
(ѻ)браꙁомъ само прїиде въпрашаахѫ . житїе же твое и
ѿ͠ъство ѿкѫдꙋ • Мое ꙋбѡ житїе по апⷭлꙋ , на
нб͠сехъ естъ , ѿнѫдꙋ же сп͠сителѣ аѫ ѿвѣщавааше .
ѿ͠ъствѡ же , вышнїи іерлⷭимъ . а иже ꙁде мене ѿ͠ъствѡ
въспїтавшее и граⷣ , не ваше естъ раꙁꙋмѣти .
ѻбае елма ꙁде обрѣтше сѧ есте , дѡстоитъ напитати ваⷭ
пꙋстынноѫ пищ(ѧѫ) . и повелѣ имъ въꙁѧти ѿ тꙋ въꙁращъшаго
сланꙋтка . ѻни же въꙁемше ꙗдѡшѫ въ сытѡсть •
и ꙗко ѿпꙋщени бывше ѻтити , единъ нѣкыи
ѿ ниⷯ шеⷣ ѻ таи въстръже сланꙋтка дѡвѡлнѡ и радостнѣ

14
теаше въ слѣⷣ дрꙋгѡвъ , и ꙗко тѣⷯ постиже и
бывшее покаꙁавъ . сътекшеⷭ ѻни растръгѡшѫ т(ъ) ѿ
рѫкꙋ егѡ . и ꙗко ѿвръꙁати наѧшѫ ꙁрънѡмъ хранила ,
ниъсѡже ѻбрѣтошѫ . и абїе раскаавшеⷭ въꙁвратишѫ сѧ ,
и бл͠женомⷹ въꙁвѣстишѫ , прощенїа просѧще съдѣаныимъ .
ѻн же прощенїꙋ тѣхъ спⷣби рекъ . Сице ѡ ѧда бл͠гѡвѡли
въсесилныи б͠ъ , ꙗко да ꙁде въꙁрастаѫⷮ и ꙁде
истъщанїе прїемлѧⷮ • Ꙍни же юдесе исплъншеⷭ , въ
своа ѿхѡдѧⷮ хвалѧще и славѧще б͠а ѻ въсѣхъ ꙗже
видѣшѫ и слышашѫ . скаꙁаѫще по въсеи странѣ ѻнѡи и
въ ѻкртⷭныⷯ весехъ •
VI. Нѣцїи же ѿ хрїстолюбивыⷯ иꙁвѡлишѫ ити
къ ст͠мꙋ и блⷭвенїе ѿ негѡ полꙋити . мѫж(ъ)
нѣкии дꙋхѡмъ неистыимъ лютѣ ѿ мнѡгъ лⷮѣ
съмѡщаемъ , ꙗко ꙋꙁрѣ сихъ идѫщѫ , послѣдꙋѫ бѣше тѣмъ
хѡтѧ прѣмѣнити сѧ ѿ недѫга . и ꙗко пъприща единогѡ
блиꙁ(ъ) ст͠гѡ бывше , абїе стрѧсе егѡ дꙋхъ нетⷭы и
паⷣ валѣшеⷭ въпїѫ и гл͠ѧ , ѻгнь ѻпалѣет мѧ и
не могѫ напрѣⷣ поити . ѻни же свѧꙁавше егѡ влѣахѡ
съ нѫжⷣеѫ . и паⷣше на ꙁемлѧ , прѡшаахѫ блⷭвенїа
полꙋити . ѻн же прошенїе исплънивъ , въпрашааше
пришествїа винѫ • ти же ꙗже ѻ себѣ скаꙁавше , повѣдꙋѫⷮ
и ꙗже ѻ бѣснꙋѫщим сѧ , припаⷣѫще и просѧще тѡгѡ
ѿ недѫга прѣмѣнити . нѫ іѡанъ никакоже на сѧ надѣѧ
сѧ бѣ , нѫ на б͠а ѻживлѣѫщагѡ мрт͠выѫ , и нарицаѫщаго
не сѫщаа ꙗко сѫща , не нашеѫ мѣри ѧда
гл͠ѧ , се дѣлѡ еⷭ не нашеѫ мѣры б͠а же единогѡ
естъ еже бѣсы иꙁганѣти . и мы бѡ л͠ци поⷣбѡстрастни
вамъ есмы , и тоѫжⷣе ѻбложени немощїѫ . послѣдꙋаше
бѡ и въ семъ влⷣномꙋ гласꙋ велѧщомꙋ .
єгда въсѣ сътворите повелѣннаа вамъ , г͠лите ꙗко
непотрѣбни раби (есмы . ѻни же иꙁлиха на)лежаахѫ молѧще сѧ •

15
Ꙗко ꙋбо тѣхъ видѣ прилежнѣ належѫщѫ и
неослабно тѡгѡ принѫжⷣаѫщѫ , слъꙁами себе ѻблїавъ , паде
на ꙁемлѧ , и иꙁ глѫбины срⷣца въꙁдъхнѫвъ , б͠же въ
троици с͠тѣи рекъ покланѣемыи , сътворивыи въсѣ
видимаа и невиⷣимаа . єгѡже въсѣ бѡѧт сѧ и трепещѫⷮ ,
помилꙋи тварь своѫ , и не дажⷣъ влкⷣѡ , семⷹ на длъѕѣ
мѫимꙋ быти . не нашеѫ раⷣ правды нѫ ради твоеѧ
бл͠гсти и щедрѡⷮ твѡихъ . нѣⷭмъ бѡ дѡстоенъ бл͠же
ни , именовати твое пртⷭое имѧ моими неистими и
скврънными ꙋсты • ѻбае на твоѫ надѣав сѧ блг͠ѡсть ,
тебе приꙁываѫ на помощь . сам бѡ съ клѧтвоѫ ѻбѣщалъ
еси (оу)сты рабъ свѡиⷯ пррⷪкъ , не хѡтѣти съмр͠ти грѣшникꙋ •
Сегѡ раⷣ припадаем ти въси и мили сѧ дѣемь ,
ꙋслыши наⷭ съ нб͠се ст͠го твоегѡ ꙗко блⷭвенъ
еси въ вѣкы аминъ • Сице ꙋбѡ томⷹ помолившꙋ сѧ ,
абїе бѣсъ иꙁыде ѿ ͠лка и ꙁдрав(ъ) быⷭ веⷭ и славлѣше и
хвалѣше б͠а . сѫщїи же съ нимъ ꙗко сїа
видѣвше , ꙋжасѡмъ съдръжими бѣхѫ , и мнѡжаишѫѫ вѣрѫ
стѧжашѫ къ ст͠мꙋ и молѣахѫ егѡ ꙗко да съ
нимъ прѣбываѫтъ . Ꙍн же не попꙋсти . накаꙁав же тѣхъ
прилежнѣ . и ѿ тꙋ сѫщааго сланꙋтка дѡвѡлнѣ ꙋрѣдивъ ,
въ своа ѿпꙋсти . ꙁапрѣтивъ имъ не ктомꙋ смѣати
прїити къ немꙋ . ѻни же въ своа въꙁвращъше сѧ , съпѫⷮшестьвника
и бл͠гѡшестъвна съ сѡбѡѫ имѣахѫ иже инѡгда
бѣснꙋѫщагѡ сѧ • Славѣ же ѿ толѣ по въ(сеи странѣ
тои прошеⷣши) ѻ немъ , хвалѣахѫ б͠а въси и мнѡгѫ
любѡвь и ревность къ немꙋ стѧжаваахѫ •
VII. Дѡблыи же іѡаннъ ꙗко сїа бываѫща ꙋвѣдѣ ,
въставь ѡтиде ѿ тѫдꙋ , л͠скыѧ славы бѡѫ сѧ ,
пае же дѡ кѡнца ненавижⷣѫ . бжⷭтьвнои же наи пае
прилежѫ и сладостнѣ въспѣваѫ , мнѣ же , еже прилѣплѣти сѧ

16
б͠ви бл͠гѡ естъ , и полагати на г͠а
ꙋпованїе мое • и ѻбрⷮѣ ꙋбѡ каменъ ꙃѣлѡ высѡкъ , абїе
въсхѡдиⷮ ꙗкоже б͠гвидецъ инѡгда на сїнаискѫѫ . въсхѡдиⷮ
въ невъхѡдимыи мракъ б͠гвидѣнїа , прїемлеⷮ и съ .
б͠гописанныѧ скрижали , не к томꙋ на скрижалеⷯ каменныиⷯ ,
нѫ на скрижалеⷯ срⷣца • Слъꙁами ѻмакаѫ каменъ ,
и въсенѡщными бдѣнїи и въꙁдыханїи въ стѡ трꙋды
плѡдѧ . единъ единомꙋ бесѣдꙋѫ , и легкыма крилѡма къ
нб͠си шествїе творѧ . нѡщныи прѣтръпѣваѫ мраꙁъ и
дневныи варъ • неꙋсъпное же ѻко сице тѡгѡ дѡблестъвнѣ
тръпѧща ꙁрѧ , силѫ томꙋ невидимо и крѣпоⷭ подааше
наипае • Ненавидѧи же дѡбра дїавѡлъ не сътръпѣ на
мнѡѕѣ тѡликѫ дѡблесть мѫжа . нѫ поемъ съ сѡбѡѫ легеѡнъ
бѣсѡвъ . сꙋрѡвѣ на ст͠го прїидѡшѫ . тѡ не дѣѫще и
то не творѧще . биѫще . пхаѫще . и влаѧще , абїе съ камене
съвръгше ѿхѡдѧⷮ , въсѣьскы мрътва тѡгѡ
мнѧще и никакоже жити хѡтѧща . Лежѫ ꙋбѡ тамо
дѡблыи іѡаннъ на мнѡгъ аⷭ , едва въ сѧ пришеⷣ , стенѧ
и прѣнемагаѫ тѫжааше . и гл͠ааше къ себѣ . въскѫѧ
прискръбна еси д͠ше моа , въскѫѫ съмѫщаеши мѧ .
ꙋповаи на б͠а ꙗко исповѣм сѧ емⷹ . спасенїе лицꙋ
моемⷹ и б͠ъ мои . и въставъ , пакы на каменъ въꙁхѡждааше ,
и пръвагѡ правила своегѡ дръжашеⷭ , вышнѣагѡ
полѡжи прибѣжище себѣ • Приꙁираѫи же на ꙁемлѧ и
творѧ ѫ трѧсти сѧ , приꙁираеⷮ съвыше млтⷭивнымь
ѻкѡмъ на своегѡ ꙋгѡдника , и агг͠лꙋ своемꙋ ꙁаповѣда въ
еже принѡсити емꙋ пищѫ на къждѡ д͠нь . и бѣ прѡее
и на немъ исплънѣемо писаное , хлѣбъ агглⷭкыи ꙗде
л͠къ •
VIII. Въ сиⷯ ꙋбѡ и сицевыⷯ тѡмꙋ сѫщꙋ , слꙋхъ
ѻ немъ , ꙗкоⷤ прѣⷣреⷱ сѧ прохѡждааше , єликѡ и цр͠ю

17

ꙗже ѻ немъ слышати и въ желани быти . блг͠ѡъстивѡмꙋ
бѡ тѡгда цр͠ю петр(оу) блъгарскагѡ црⷭва хѡрѫгви
дръжѫщꙋ , и въ срѣдецъ тѡгда пришеⷣшꙋ и ꙗже ѻ
прпⷣбнѣмъ слышавшꙋ , посилаетъ мѫжа , ѕѣлѡ хытры
лѡвцѧ ислѡмъ ꙗко девѧⷮ , на въꙁысканїе ст͠гѡ . ꙁаповѣдавъ
имъ не въꙁвратитиⷭ аще тѡгѡ не ѻбрѧщѫⷮ •
Ѻни же ꙁаповѣдь ѿ цр͠ѣ прїемше , быстрѣе неже слоⷡ
рылѫ дѡстиѕаахѫ . въ мнѡгы ꙋбѡ дн͠и тамо ѻбьшеⷣше и
ниъсѡже ѻбрѣтше , прѣнемагаахѫ гладемъ и недѡꙋмѣѫще
бѣхѫ . ни же поити къ цр͠ю смѣѫще , ни же ални по пꙋстыни
скытати сѧ могѫще . ѻбае страхъ прѣмагааше
гладъ и не прѣстаахѫ ищѫще . поꙁдѣ же нѣкогда ѻбрѣтѡшѫ
малѡ нѣкѡе ꙁнаменїе , и тѣмъ прѣбывалище мѫжа
дѡстигше блⷭвенїе прїѧти прошаахѫ ѿ негѡ . тъ же
блⷭвенїꙋ тѣхъ спⷣбль , въпрашаше пришествїа винѫ .
они же тѡмꙋ ꙗвѣ въсѣ творѧⷮ . ꙗко ꙋбѡ д͠шевныиⷨ
ѻкѡмъ тѣⷯ провидѣ на пѧⷮ д͠нии алны сѫщѫ, прⷣѣлагаетъ
тѣмъ трапеꙁѫ и любеꙁнѣ ꙋрѣди . иже бѡ пѧⷮ
тысѫщъ ѿ пѧтїихъ хлѣбъ насытивыи , насыщаеⷮ и ꙁде
девѧⷮ мѫжїи ѿ единогѡ хлѣба . и ѡ юдо , ꙗкоже тамо
дѡвѡлно ꙋкрꙋхъ осташѫ , и ꙁде полъ хлѣба оста (оу)крꙋхъ .
Сїа оубѡ они ꙗко видѣвше , въ ꙋдивлени бышѫ . и иже
единъ недѡвлѣти тѣмъ хлѣбъ помысливше . сїи по насыщени
полъ хлѣба оставишѫ . И въꙁвращъше сѧ , въсѣ ꙗвѣ цр͠ю
скаꙁашѫ • Бжтⷭьвнѡѫ ꙋбѡ ревностїѫ ражⷣег сѧ ц͠рь ,
и радости ѻбьѧⷮ егѡ ѻблакъ , (те)аше ꙗкоже елень въ
жѫтъвныѫ асы къ истѡникѡмъ вѡдныиⷨ . поѧт бѡ
съ сѡбоѫ иже томꙋ любеꙁнѣишѫѧ ; быстрѣ къ гѡрѣ теахѫ .
и дѡшеⷣше рѣкы г͠лемыѫ рыла . ѻбрѣт(ѡ)шѫ
каменъ велеи высѡкъ ѕѣлѡ и жестѡкъ , и весма неꙋдѡбъ
шестъвенъ . и не въꙁмогше напрⷣѣ поити , въꙁвратишѫ сѧ •

18
Абїє же на дрꙋгѡ в(ъ)схѡдѧⷮ гѡрѫ высѡкѫ ѧже
кнїшавѫ ѻбыкѡшѫ ѻкръстнїи тꙋ ꙁвати , и ѿ тѫдꙋ
покаꙁоваахѫ емꙋ гѡрѫ и каменъ идеже прпоⷣбныи живѣше .
и не въꙁможе тамо ц͠рь поити стръмнины ради
и жестѡсти мѣстныѫ . нѫ абїе посилаетъ два ѻтрока ихже
ѕѣлѡ люблѣаше , молѧ и приꙁываѫ тѡгѡ ꙗко блⷭвенїꙋ
споⷣбити сѧ . ѕѣло бѡ въ сласть желааше егѡ видѣти •
Ѻтрѡка же ꙗко абіе рⷱеное ѿ ц͠рѣ прїемше , въ скорѣ
тамо шеⷣше и с͠тмꙋ ꙗвѣ творѧⷮ . Ѻн же невъꙁможна
сїа быти г͠ла • ѻбае ѧⷣца рьцѣта ц͠рви реⷱ .
трⷣꙋ оубѡ твои и прѣⷣлѡженїе , ꙗко кадилѡ б͠лгѡвѡнно
б͠ви принесѡшѫ сѧ и приѫти бышѫ . ты ꙋбѡ въ скорѣ
ѻтиди ѿ тѫдꙋ , понеже мѣсто ѧтлѡ єⷭ (,) да не
како нѣто ненааемо постражⷣеши ты же и иже с тобѡѫ .
нашѫ же хꙋдѡсть не въꙁможеши видѣти въ нинѣшнїи
вѣкъ :⸱ въ бѫⷣщїи же и ѕѣлѡ дрꙋгъ дрꙋга ꙋꙁримъ , и
радѡсти ѻноѫ неиꙁр(еⷱ)нныѧ насладим сѧ , аще дѡстѡины
плѡды покаанїа ѿ сѫдꙋ ѿслемъ • Пеаленъ ꙋбѡ велми
быⷭ ц͠рь мнѧ нѣто велїе погꙋбль , ѻтиде съ м(нѡѕ)ѣмъ
сѣтѡванїемъ и скръбїѫ . и абїе въ (црⷭкаа) шеⷣ ,
посла пакы къ немꙋ ꙁлата не малѡ , въ кꙋпѣ же и ѻвѡщїа
раꙁлинаа инѡкѡмъ клюемаа раⷣ блⷭвенїа . посилаетъ
ꙋбѡ и писанїе , имѧщее сице • Въсеъстномꙋ ѡ͠цꙋ
іѡаннꙋ поустыножителю , петръ ц͠рь • Слышаⷯ твоеѧ
д͠шѫ б͠голюбныи нравъ и пꙋстынное въселенїе , и невещестъвное
агглⷭкѡе прѣбыванїе . въ кꙋпѣ же и єже ѿ
мира кѡненое ꙋдаленїе , и велми твое въжⷣелѣхъ видѣти
прпⷣбїе и твоихъ медѡтѡныихъ насладити сѧ г͠л(ъ) , не
малѫ ѿ твоегѡ ꙁрѣнїа мнѣвь приплѡдити полѕѫ • Елма
желанїе бѡгаⷮства и сꙋетнаа слава , въ кꙋпѣ же и сласти ,
не ѻставлѣѫⷮ наⷭ иже въ мори сегѡ сꙋетнаⷢ влаѫщих сѧ

19
житїа , въꙁникнѫти къ свѣтꙋ истагѡ и невещестъвнагѡ
прѣбыванїа . помраишѫ бѡ сѧ нашѫ д͠шевныѫ
ѻи , пеалїѫ и мѧтежемъ иже въ мирѣ . и се н͠нѣ
ꙗко ѿ съна нѣкоегѡ глѫбѡка въꙁбънѫвъ , въсхѡтѣхъ твоѫ
с͠тость видѣти . Елма же и сеѫ блгⷣти лиших сѧ ,
ѻкаан(н)ы раⷣ мнѡжъства моиⷯ грѣхъ . молѧ сѧ
и припаⷣѫ твоемꙋ прпⷣбїꙋ , ѿрадѫ нѣкѫѫ ꙋтѣшенїа
къ намъ послати и пеали простꙋдити ꙁнои . вѣ(стъ бѡ)
вѣстъ твое прпⷣбїе єликы бꙋрѧ мира и (мѧтежеи)
облаци (црⷭкаа) ѻбꙋревати ѻбыкѡшѫ срⷣца  Прѣклѡни
сѧ ꙋбо б͠лженыи іѡанъ къ моленіꙋ въ (к)ꙋпѣ же и
пѡстниъскыимъ сънѣдеⷨ , въꙁвышенїа съламлѣѫ рѡгъ , къ
ꙁлатꙋ же никакоже , и въꙁвѣщаеⷮ емꙋ сице •
Бл͠гѡъстивѡмꙋ и самодръжцꙋ блъгарскагѡ скѵптра
ц͠р(ю) петрꙋ . ꙋбѡгыи іѡаннь . прошенїе твое въсе исплънити ,
неполеꙁно намъ естъ . ѻбае вѣры раⷣ твоеѧ и
ꙋсръдїа . въ ꙗже намъ клюимыихъ исплънѣемъ ꙋже . и
пѡстниъскыѫ ꙋбѡ сънѣди прїемлѧ . ꙁлато же твое самъ
имѣи . ѕѣлѡ бѡ врѣдѧⷮ таковаа инѡъствꙋѫщїиⷯ , иꙁрѧⷣнѣе
же иже въ пꙋстыⷯ и неꙋтѣшныиⷯ мѣстѡⷯ прѣбываѫщїихъ .
въ то бѡ и потрѣбꙋеⷮ та иже хлѣба въ
сытѡсть никѡгдаже прїемлѧи ни же самыѫ вѡды въ погашенїе
жѫжды . нам бѡ еже жит(и) х͠с , и еже ꙋмрѣти
при(ѻ)брѣтенїе . твоеи бѡ дръжавѣ и такѡвымъ , сїа клюима
сѫⷮ . ѻбае ни же ты иже дїадим(о)ѫ ѻблѡженыи длъженъ
еси въ сиⷯ ꙋслаждати сѧ . реⷱно бѡ єⷭ . бѡгаⷮствѡ
аще тееⷮ , не прилагаите срⷣца . Аще бѡ и писано
естъ дръжава ц͠рю бѡгатство нѫ въ ѡрѫжїа и вѡѫ
то истъщавати , а не на своѫ сласти . къ ꙋбѡгыим же
паⷱ и нищиⷨ , къ нагымъ и беꙁкрѡвнымъ . тѣмже аще
хѡщеши съ ꙁемныимъ и н͠бсное наслѣдѡвати црⷭво , бѫди
щедръ ꙗкоⷤ ѡ͠цъ нашъ нб͠сныи щедръ естъ . Не

20
ꙋповаи на неправдѫ , и на въсхыщєнїе не желаи . бѫди
кротѡк же и тихъ и б͠лгѡпристѫпенъ къ въсѣмъ . на въсѣхъ
(отвръст)ы твоѫ имѣи ѻи . да прѡливает сѧ на въсѣхъ
твоегѡ милѡванїа маслѡ . да не ꙋвѣстъ шꙋица твоа то
творитъ десница твоа . да исхѡдѧⷮ нищїи радѡстни ѿ
твоеѧ полаты . кнѧѕи же твоѫ похвалы на ѧꙁыцѣⷯ да
нѡсѧ (.) да сїаетъ свѣтлостїѫ дѡбрѡдѣтелеи твоа багрѣница .
ѧда же твоа да сѫⷮ въꙁдыханїа и слъꙁы . памѧⷮ
же съм͠ртнаа да посѣщаетъ вынѫ твои ꙋмъ .
бѫдѫщее же црⷭво да мътаетъ нелѣнѡстно твоа мысль .
валѣи сѧ пѡⷣ нѡгама м͠тре твоеѧ цръкве . припаⷣи
ꙋсръдно и връхъ прѣкланѣи тоѫ пръвѡпрѣстѡлникѡмъ .
ꙗко да ц͠рь црⷭвꙋѫщїиⷯ и г͠ъ гѡспоⷣствꙋѫщїихъ
видѣвъ таковѡе твое ꙋсръдїе , подастъ ти, ꙗже ѻко не видѣ
бл͠гаа и ꙋхѡ не слыша и на срⷣце л͠кꙋ не въꙁыдѡшѫ
ꙗже ꙋгѡтѡва б͠ъ любѧщимъ егѡ • Цр͠ь же
ꙗко сїа прѡътъ , мнѣше сѧ велїе нѣтѡ прїѧти . и любеꙁнѣ
тѡ лѡбꙁавъ , имѣше то въ нѣдрѡⷯ ꙗкоже
нѣкое многѡцѣнꙿно скрѡвище . ѧстымъ проитанїемъ сегѡ ,
мльвы мирскыѫ ѿганѣаше тъмѫ •
IX. Прѣбывъ ꙋбѡ Блаженыи іѡаннъ на тѡмъ мѣстѣ
въсѣⷯ лⷮѣ . ꙁ . и етыри мⷭцѧ , ни единѡмꙋ асꙋ раꙁлѣненїе
или ꙋнынїе подавъ . нѫ къ ревности пае ревность и
къ ꙋсръдїꙋ оусръдїе прилагаѫ . и простѡ рещи , въ стареъстѣмъ
въꙁрастѣ юнѡшъскѡе покаꙁовааше тъщанїе • мнѡѕи
ꙋбѡ къ немⷹ прихѡжⷣаахѫ недѫждныѫ своѫ принѡсѧще ,
и молитвами єгѡ ꙁдравы тѣхъ прїемлѧше ѿхѡждаахѫ .
славѣ же не малѣ по въсеи ꙁемли тои прошеⷣши , мноѕи
добрѡдѣтѣлномꙋ егѡ въꙁревновашѫ житїꙋ и жити съ
нимъ иꙁволишѫ . и въ прїлежѫщимъ врътпѣ цр͠квь
съꙁдавше ѻбитѣль съставишѫ , наѧлника имѧще и пастырѣ
прѣпⷣбнагѡ . он же дѡбрѣ пасы свое стадѡ , и
мнѡгы къ г͠ꙋ прївеⷣ , и велїа и прѣславнаа юдеса
сътворъ , въ глѫбѡкѫѧ доспѣ старѡсть • Ꙗко ꙋбѡ свое

21
еже къ г͠ꙋ ѿхѡжⷣенье раꙁꙋмѣ , на мол͠твѫ себе
ѻбрати . и тѡплыѫ слъꙁы ѿ ѻіꙋ иꙁливааше . и колѣнѣ
на ꙁемлѧ прѣклѡнъ . б͠же г͠лааше въседръжителю .
прїими мѧ грѣшнаагѡ и недѡстоинагѡ раба своегѡ , и съетаи
мѧ ликѡмъ иꙁбранныиⷯ твѡихъ . нито же бѡ на ꙁемли
бл͠гѡ сътвориⷯ бл͠же . Сего ради твоѫ молѧ бл͠гѡсть ,
повелѣти тебѣ агг͠лꙋ бл͠гꙋ , ꙗко да не
въꙁбранен ми бѫдеⷮ въꙁхѡⷣ ѿ лѫкавствїа д͠ховъ .
и г͠и въ рѫцѣ твои прѣдаѫ д͠х(ъ) мои прирекъ ,
абїе въ рѫцѣ б͠жїи прѣдаⷭ д͠хъ . поживъ нѣгде даже
до ѻ лⷮѣ . и тꙋ своими ꙋеникы погребенъ быстъ •
X. Врѣмени ꙋбо не малꙋ прѣшеⷣшꙋ . бл͠гѡвѡнїе
беꙁислъное исхѡждааше . ꙗко ꙋбѡ ракѫ ѿвръꙁше , видѣшѫ
тѣлѡ прпⷣбнагѡ цѣлѡ въсѣъскы . и въсѣкоѫ тлѧ никакоже
приѧстно . бл͠говѡннїе же испꙋщаѫще . и въсѣхъ въ
бжтⷭьвнѫѧ ревность подвижѫще . Славѡслѡвїꙋ же ѻбыномꙋ
сътворенꙋ бывшꙋ , съ ъстїѫ прѣнесѡшѫ ъстныѫ
егѡ мѡщи въ славныи граⷣ срѣдецъ . и полѡжены бышѫ
въ цр͠кви ст͠го єѵⷢгелиста лꙋкы • Послѣжде же ,
съꙁдана быⷭ ц͠ръковь въ имѧ егѡ . и въ неи полѡжены
бышѫ ъстны егѡ мѡщи дивнаа и прѣславнаа
творѧще юдеса •
XI. Мнѡгꙋ же врѣмени мимошеⷣшꙋ , въ црⷭво
ц͠рѣ гръъскагѡ киръ андрѡника . вѫгръскыимъ вѡемъ
съ свѡимъ ихъ кралемъ прѣшеⷣшемъ . и
гръъскѫѧ ꙁемлѧ даже дѡ срѣⷣца поплѣнившемъ и въсѣ
поⷣ нѡѕѣ покоршемъ . иже и мѡщи прпⷣбнаагѡ съ
сѡбѡѫ въꙁемше , въ своѫ странѫ ѿнесошѫ . бѣ бѡ слышалъ
тѡи краль ѻ дивныⷯ и великыⷯ прпⷣбнагѡ юдесехъ .

22
иже и повелѣ ъстныѫ егѡ мѡщи в(ъ) цр͠кви полѡжити
въ градѣ г͠лемѣмъ ѻстригѡмъ . и тꙋ прѣславнаа
и дивнаа сътварѣахѫ юдеса . въсѣкъ недѫгъ и
всѣкѫ бѡлѣꙁнь ѿ ͠лкъ ѿгѡнѧше • Слꙋхꙋ же по въсеи странѣ
ѻнои прошеⷣшꙋ . и въсѣмъ тамо сътѣкаѫщим сѧ . ненавидѧи
же дѡбра дїаволъ , не сътръпѣ на мноѕѣ славити
сѧ прпⷣбномꙋ . нѫ невѣрїа стрѣлѡѫ срⷣце епⷭкпа
граⷣ тѡгѡ ꙋꙗꙁви . и не хѡтѣше никакоже на поклоненїе
прїити прпⷣбнагѡ мѡщемъ . г͠лѧ , никакоже сегѡ прпⷣбнаго
въ с͠тхъ ѻбрѣтати • Не тъїѫⷤ , нѫ и инѣмъ
въꙁбранѣаше не прїити на тѡго поклѡненїе . аꙁь реⷱ
въсѧ с͠тыѫ иꙁвѣстно съвѣмъ и никакоже сегѡ съ с͠тыми
ѻнѣми ѻбрѣтаѫ . и абїе б͠жїимъ сѫдѡмъ праведнымъ
бръꙁдѫ ѧꙁыкꙋ прїѧⷮ . и бѣше нѣмъ въсѣъскы
и никакоже вѣщаѫ . въси же иже сїе видѣвшеи юⷣ ,
страхѡм ѻбъѧти бышѫ . и бѣ помаваѫ имъ ꙗко же древнїи
ѻнъ и юⷣныи ꙁахарїа архїереи : рѡдитель прⷣтеевъ . ꙗко
ꙋбѡ въ себѣ бывъ , и винѫ таковагѡ негл͠анїа расмотривъ ,
и раꙁꙋмѣ ꙗко невѣрїа раⷣ с͠тго сїе
пострада , въ скорѣ къ рацѣ с͠тго притее . и тѡплыми
слъꙁами тѫ облиавъ . и ѧстыми въꙁдыханми срⷣное
съкрꙋшенїе покаꙁовааше . б͠жіи же ꙋгѡдникъ и х͠ѡвь
въ в(ъ)семъ поⷣбникь іѡаннъ , не въсхѡтѣ тѡгѡ на мнѡѕѣ
томити . нѫ въ скорѣ ѧꙁыка егѡ ѧꙁы раꙁдрѣши . и бл͠гѡглагѡлна
пакы тѡгѡ ꙋстрои • Он же сїе ꙗко полꙋивъ ,
бл͠гѡдаренїа непрѣстанна къ б͠ꙋ и тѡгѡ ꙋгѡдникꙋ въꙁсилѡвааше •
Сїа же въси слышавше и видѣвше , множаишѫ
вѣрѫ и ꙋсръдїе къ с͠тмꙋ покаꙁоваахѫ . многаа же
инаа дивнаа и ꙋжаснаа юдеса въ ꙁемли вѫгръстѣи
сътвори (.) ꙗже не оставлѣеⷮ наⷭ врѣмѧ по дрѡбнꙋ скаꙁати •
Ꙗко ꙋбо сїа въсѣ по дрѡбнꙋ ꙋвѣдѣвь краль , страхѡмь
и ꙋжасомь ѻбьдръжимъ быⷭ . и ꙁлатѡмъ и сребрѡмъ
ракѫ прпⷣбнагѡ ꙋкрасивъ , и ьстныѫ єгѡ прилѣжнѣ

23
ѻблѡбыꙁавь мѡщи , съ великѡѫ ьстїѫ пакы въ срѣдецъ
тыѫ въꙁврати . и въ цр͠кви иже въ имѧ тѡⷢ съꙁданнои
тыѧ полѡжи . в лⷮѣ ҂ѕ҃ х҃ ⸱ (с҃) є҃ ⸱ індїктїонъ . є҃ ⸱
XII. Не мнѡгꙋ же врѣмени мимошеⷣшꙋ . вънегда
бл͠гѡвѡли б͠ъ ѻбновити блъгарскѫѧ дръжавѫ . и въꙁⷣвигнѫти
по писанномꙋ рещи падшѫѧ сѧ сѣнь ѻбетшавшѫѫ
гръъскыимъ насилїемъ . въꙁⷣвиже рѡгъ блъгарскагѡ
црⷭтва . прї бл͠гоъстївѣившимъ ц͠ри асѣни . иже
въ с͠тѣмъ кр͠щени именованъ бывь їѡаннъ . съ ꙋбѡ
хѡрѫгви црⷭвїа ꙗко прѣемъ , въсѧ блъгарскыѧ грады
паⷣшѫѧ сѧ дѡбрѣ ꙋтвръди . и ѻбетшавшѫѧ ѻбнови . на
гръеское дѡбрѣ ѻпоасав сѧ црⷭвѡ покарѣаше ѻкртⷭныѫ
страны . грады же и веси . ꙗко ꙋбѡ дѡ срѣⷣца дошеⷣ
и сегѡ поⷣ сѡбоѫ покѡри , и прѣславнаа и беꙁислънаа прпⷣбнагѡ
юдеса Слышавь , абїе къ тогѡ ъстнѣи цр͠кви
ꙋстръми сѧ . и прпⷣбныѫ ст͠го ъстнѣ ѻблѡбыꙁавь
мѡщи . мнѣше сѧ нѣкое многоцѣнное скровище
ѻбрѣсти . радости ꙋбѡ мнѡгыѫ исплън сѧ , и веселїа д͠хвнагѡ ,
съвѣтъ съвѣща бл͠гъ . бѡлшѫѫ ради ъсти и
ꙋтвръжⷣенїе своегѡ црⷭва , прѣнести мѡщи прпⷣбнагѡ
ѡ͠ца въ свои прѣславныи граⷣ трънѡвъ . и абїе
посла къ п͠ріархꙋ своемꙋ кїръ василїꙋ . сѫщꙋ тѡмꙋ
въ трінѡвѣ велицѣмъ градѣ . писанїе велѧщее сице •
Въсеъстномꙋ б͠жиꙋ архїереꙋ кѵ̈ръ василїꙋ . и д͠ховномꙋ
ѡ͠цꙋ нашегѡ дръжавнаго црⷭва . б͠жіимъ хѡтѣнїемъ
ꙗко прїидохъ въ прѣдѣлы сїѫ . и срѣдеъскыи постигѡхъ
граⷣ , ьстныѫ мѡщи прпⷣобнагѡ ѡ͠ца іѡанна пꙋстынѧ
рылскыѫ жителѣ ѻбрѣтъ юдесми и исцѣлени
исплънена , мнѣх сѧ ѿ радости по въꙁдꙋхꙋ ꙗкоже
лѣтати . славѣ бѡ мноѕѣ ѻ немъ въсѧ сїѫ странѫ
исплъниши . и дивнаа и прѣславнаа творѧщꙋ исцѣленїа . не

24

тъїѫ ꙋбѡ ꙁде , нѫ и въсѧ вѫгръцкѫѧ дръжавѫ
ѻгласишѫ . симъ ꙋбѡ тако имѧщимъ , сѫди мысль
државнагѡ нашегѡ црⷭва прїити твоеи с͠тости ꙁде съ
въсѣмъ прїьтѡмъ цр͠кѡвнымъ . и съ поⷣбаѫщеи ьстіѫ ,
єже прѣнести сїѫ ьстныѫ мощи прпⷣбнагѡ ѡ͠ца въ
прѣславныи црⷭкыи наш граⷣ . въ похвалѫ въсегѡ
цр͠ковнагѡ исплъненїа и въ ꙋтвръжⷣенїе нашегѡ благѡьстивагѡ
црⷭва • Сїа ꙗко бжтⷭьвныи слышавь с͠тль ,
въꙁрадова сѧ д͠хомъ . и б͠ꙋ бл͠годарестъвнѫѫ
въꙁдастъ молбѫ . и абїе въ скорѣ весъ цр͠квныи съзва
приⷮь . и въсѣ прѣⷣреⷱнаа тѣм(ъ) скаꙁа • Ѻни же топлыимъ
ꙋсръдїемъ и горѧщеѫ д͠шеѫ въсѣ въ сласть
прїѧшѫ . и въси єдиномыслънѡ ꙋсръдно ꙋстръмишѫ сѧ
и ꙗкоже нѣкое многѡцѣнно скровище въсхытити хѡштѧще .
и въ скорѣ съ своимъ патрїархѡмъ и ꙋителемъ срѣдецъ
достигѡшѫ . бл͠гоьстївыи же ц͠рь і͠ѡ асѣнь , въсѣ
ꙗже на провѡжⷣенїе с͠тгѡ ъстнѣ ꙋгѡтовавъ , патрїархꙋ
въсѣ върѫи . ѻставльи тѡмꙋ . т҃ . мѫжестъвныⷯ вѡинъ
на провѡжⷣенїе с͠тмⷹ . сам же , потъщав сѧ спѣшнѣ
въ свои црⷭкыи прїиде град . и цр͠ковь наѧⷮ ꙁдати
въ имѧ ст͠го въ славнѣмъ градѣ трапеꙁици •
патрїархъ же въꙁемъ ⷭтныѫ прпⷣбнагѡ мѡщи съ
въсѣмъ приьтѡмъ цръковныимь пѫтꙿнаго ємлѣше сѧ
радоуѧ сѧ и славѧ бога. съ ними же бѣше послѣдствꙋѫ
и ігꙋменъ ѻбитѣли прпⷣбнагѡ . и въси
сѫщеи поⷣ нимъ мниси . И ꙗко оувѣдѣ царь патрїарха
пришедша, въ скорѣ на сретенїе его изыде на мѣсто,

25

Глаголемое Кръстець, съ въсѣмь своимь сигглитомь и,
чьстнѣ лобзавь свѧтаго мѡщи, остави тѣхь тоу прѣбыти
на седмь д(ь)нїй, дондеже създана быст(ь) църков(ь). И
тако тѫ чьстнѣ полѡжишѧ прѣподобнааго въ
ней мѡщи въ лѣто ҂ѕѱг їндїктїѡнь гї идеже и до
дьнешнѣго лежѧт дьне, различнаа изцѣленїа творѧще
въсѣмь, иже съ вѣроуѫ къ нимъ пририщѫщимь. Слѣпїи
бѡ оубо приходѧще, вѣроуѫ просвѣщаѫт сѧ, слѫцїи
исправлѣѫт сѧ, нѣмїи быстрѣ и благоглаголивѣѣ бесѣдоуѫт,
недѫжнїи ѡт немощи въ силѫ прѣлагаѫт сѧ,
бѣснїи исцѣлаваѫт и въси, въсѣчьскыми болѣзнꙿми
ѡдръжими, притичѧще, здравїе полѫчаѫть.
XIII. Нѫ, ѡ прѣчьстнаа главѡ и благодати
свѧтааго доуха испльненаа, Іѡане, спасово съ ѡцемь
обитѣлище, прѣдстоѧ оу прѣстола въсѣхь царѣ и ꙗсно

26
наслаждаѧ се свѣта единосѫщныѧ тройцѧ и хероувїмꙿскы
съ аггелы възглашаѧ пѣснь трисвѧтѫѧ, велико и
неизслѣдованно дръзновенїе имѣѧ, моли сѧ въсемилостывомꙋ
владыцѣ спасти твоѧ сърѡдникы, єдинородный
ти ѧзыкъ Блъгарꙿскый и помоѕи дръжавномоу цароу
нашемꙋ, Іѡанноу Шишманоу, и покори ємоу въсѧ противныѧ
врагы подъ нѡѕѣ єго. Вѣрѫ непорочꙿнѫ съблюди,
грады нашѧ оутвръди, миръ въсь оумири, глада и пагоубы
избави ны и ѡт нападанїа иноплеменныих съхрани
ны. Старыѧ оутѣши, юныѧ накажи, безоумныѧ оумѫдру,
въдовицѧ помилоуй, сирѡты застѫпи младѧцѧ въспитай
и въсѧ люди твоей съхрани ѡт висѣхь напастей и въ
дьнь страшнааго сѫда шоуѧѧ ны чѧсти избави и съ
десныими ѡвцами молитвами си сподоби слышати блаженнаго
ѡного гласа ѡт владыкы Христа: Прїидѣте,
благословенїи ѡтца моего, наслѣдоуйте оуготованное вамь
царствїе ѡт сложенїа мирꙋ. Ꙗко томоу подобаеть слава,
чьсть и дръжава въ бесконьчныѧ вѣкы, аминь.