Речник на Патриарх Евтимий
гѹбтел҄ьство  
гѹбтел҄ьство ср (4) Гибел, мор, зараза.     Избави, господи, град сей и всѧкїи град и странꙋ ѡт глада, гꙋбителства, трꙋса, потопа, огнѧ, меча, нашествїѧ иноплеменникь и междособныѧ брани Яков 326.36 Избави, господи, град нашь съй и въсѣкь град и странѫ, на нейже правѣ и непорѡчнѣ нарече сѧ имѧ твое свѧтое, ѡт гладѣ, гꙋбительства, ѡгнѣ, меча МБлаг 345.17 Съхрани град нашь и въсѣкь град и странѫ ѡт гладѣ, гоубительства, трѫса, потѡпа, огнѣ, меча, нашествїа иноплеменикь и ѡтмеждѡсобныѫ брани МИнд.1-2 347.11 Същото значение в ЛОглаш 384.28.