Речник на Патриарх Евтимий
гда  
гда нареч съюз (47) 1.. 1. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за време a)) a) При посочване на едновременни действия в главното и подчиненото изречение: когато. Сїа же дїавѡлъ ꙁрѧ , не прѣстааше въсѣъскы тѡгѡ ѻскръблѣѫ , ѻвогда ꙋбо ꙋнынїемъ . ѻвѡгда же лѣнѡстїѫ .єстъ же егда и страхѡванми , мнѡгажⷣи такожⷣе и привидѣнми ЙР 12.14 Егда на бранехь сълоуите се, достоиⷮ на пол исходити на мѣсто исто и тоу пръвѣе беꙁмльвно пооуити се Конст 435v.12 Егда иꙁнемагаю тогда сильнь єсмь Нед 609v.25 Същото значение и в ИМ 169v.17 170r.22 171r.19 Конст 437r.31 Мих 179.22 ЙП 184.1 186.22 Теоф 276.19 ЛЙЗ 283.3 299.11. б)) б) При посочване на действие, предхождащо действието на главното изречение: след като. єгда въсѣ сътворите повелѣннаа вамъ , г͠лите ꙗко непотрѣбни раби есмы ЙР 14.31 и егⷣа прⷣѣреⷱннааго пса видѣхꙋ , исхѡжⷣаахꙋ прѣжⷣе д͠не єдиного на пъприща нѣколика въ срѣтенїеоуителю ИМ 171v.18 ꙗко да єгда съ б͠гѡмь въ палестиню въꙁвратит се, съ оусръдїемь мнѡгоⷨ сп͠сителныи иꙁыскати грѻбь, въ нмꙿже животворещее х͠воположено быⷭ тѣло Конст 432v.7 Същото значение и в ИМ 174r.27 Конст 429r.39 434v.4 435r.26 Нед 610v.41 Филот 82.28 Мих 178.28 I Никод 205.10 210.8 212.7 214.14 218.34 220.19 ЛЙЗ 291.5 291.27 292.12 295.11 295.21 299.5 299.8 300.2 300.23 301.30 Яков 323.13 СВВ 391.30 392.23 394.10 ЛОглаш 374.5. 2.. 2. Въвежда подчинени определителни изречения към същ. за време: когато аще же по толикыⷯ лѣтѣхь єгда пепель быше и прахь, не смѣють ниже поблюсти къ гробоу Нед 610v.17 тогда ... гда Когато ... тогава. бл͠гоꙗвлнно ꙗко тогда єгда ꙁрѣхоу тоу кръвїю ѻбагренꙋ ѿ въсоудоу • ꙗꙁвамь блъстещим се пае, нежели сл͠нъныимь лоуамь оудивише се и оуꙗаꙁвише лица бѣжаше Нед 610v.19 Егда же прїиде исплъненїе врѣменемь,глагола намъ сынѡмъ своимъ, имже и вѣкы сътвориль еси ЛОглаш 380.14