Речник на Патриарх Евтимий
еѵтѵм  
еѵтѵм -иꙗ м ЛИ (23) 1.. 1. Евтимий Търновски – български патриарх и книжовник [ок. 1320/1330 г. – ок. 1402 г.]. житїе и жиꙁнь прпⷣбныѫ матере нашѧ параскеви. вь нем же и како прѣнесена быⷭ вь прѣславныи. граⷣ тръновь. съписанѡ кѵрь єѵѳѵмїемь патрїархѡмь трънѡвскыимъ Петк 74 r .4. житїе и жиꙁн(ъ) прпⷣбнагѡ ѡ͠ца нашего і͠ѡ рилскаⷢ. съписано {кирї} єѵ̈ѳѵмїемъ патрїархѡⷨтрънѡвскыиⷨⷨ ЙР 5.2 житїе и жиꙁꙿнь прпⷣобнааго ѡ͠ца нашегѡ іларїѡна єпкⷭпа  могленꙿскагѡ. въ нмже и како прѣнесень быⷭ въ прѣславныи градь трънѡвь .съписано кѵ̈рї єѵѳѵмїеⷨ патрїархѡⷨ трънѡвскыⷨ Мих 170.2 Същото ЛИ и в ИМ 162r.3 Конст 424 424r.2 Нед 603v.2 Филот 78.2 ЙП 181.3 I Никод 205.1 II Никод 221.10 Кипр 225.1 Антим 240.1 Теоф 255.4 ЛЙЗ 283.2 287.5 300.12 СЙЗ 358.5 Яков 334.26 ЛОглаш 385.10 МЕ1-3 335.3 МЦ 353.1. 2.. 2. Евтимий – монашеското име на брата на св. Петка, епископ на Мадит. Прⷣѣреⷱнное же ѻтроѧ сеѫ прпⷣбныѫ пѧⷮкы браⷮ . ꙗко ꙋбѡ с͠щеннаа дѡбрѣ иꙁвые писанїа, рѡдителѧ дѡбрѣкъ б͠ꙋ прⷣѣпосла,инѡъскыимъ себе ѻдѣа ѻбраꙁомъ. кѵръ еѵѳѵмїемъ именованъ бывъ Петк 76r.31 3.. 3. Евтимий –  персонаж от Житието на св. Филотея. Врѣмени же не малоу мимошедшꙋи чюдеси семоу по въсѫдꙋ прошедшꙋ, мѫжь нѣкый, Еѵѳимїе зовом, ногоѫ врѣжденъ, въ ѡстровь къ свѧтѣй прїиде, искы исцѣленїе полꙋчити Филот 88.9,