Речник на Патриарх Евтимий
атнас  
атнас м ЛИ (3) 1.. 1. Атанасий Велики, александрийски патриарх, живял през ІІІ-ІV в. моужїе и словоⷨ и дѣлѡмь нарѡити, и въсакого оуенїа словеснаго испльнни, имꙿже наелствꙋе бѣше мнѡгыи въ бжⷭтвныхь великыиаѳанасїе  Конст 436v.34 иже въ свѧтых ѡт(ь)цъ наших и їерархъ: Василїа Великааго, Григорїа Богослѡва и Іѡанна Златѡоустааго, Аѳанасїа, Кѵрїлла, ЛЙЗ 286.31 2.. 2. Атанасий Атонски, монах живял на Атон през Х в. и въсѣх свѧтых мѫченикꙿ, прѣподобных богоносных ѡтьцъ наших: Антѡнїа, Еѵѳѵмїа, Саввѫ, Оноуфрїа, Аѳанасїа Аѳѡнскаго ЛЙЗ 287.5