Речник на Патриарх Евтимий
антмъ  
антмъ м ЛИ (1) Антим (Даниил Критопулос), митрополит на Угровлахия, живял през ХІV-ХV в. Еѵѳимїа, патрїарха Тръновꙿскаго, къ свещеннѣйшомꙋ митрополитꙋ Оугровлахїйскомоу, кѵръ Анꙿѳїмоу. Антим 240.3