Histdict - инъкъ
Исторически речник
нъкъ  
нъкъ вж нокъ